Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap,"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Foto: Image Bank Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 14 Kontantstrømanalyse 30 Beretninger 31 Driftsrapporter 32 Utvikling av forsikringsbestanden 36 DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap, stiftet i Selskapet er et heleiet datterselskap av Kreditkassen og har sitt hovedkontor på Majorstua sammen med de øvrige selskapene i Kreditkassen-konsernet. Norske Liv er et spesialistselskap på livsog pensjonsforsikring og har moderne og konkurransedyktige løsninger både for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har ca 260 ansatte, og alle forsikringsrådgivere har sitt arbeidssted i Kreditkassens lokaler. Erstatninger/utbetalinger 37 Nytt moderne hovedkontor 38 Tillitsvalgte og ledelse 39 Adresser 40 2

3 Styrets beretning NORSKE LIV Forsikringsselskapet Norske Liv AS (Norske Liv) er en del av Kreditkassenkonsernet. Norske Liv er eiet gjennom holdingselskapet Christiania Forsikring AS. Norske Liv vil gjennomføre endringer i sin satsning fremover som bl a vil medføre en enda sterkere fokus på kollektivmarkedet samt intensivering av arbeidet med utvikling og salg av enkle risikoprodukter gjennom bankens distribusjonsapparat. Forsikringssparing viser en sterk vekst og private husholdninger har nå en større andel av sin finansielle sparekapital i livsforsikring enn i bankinnskudd. Den økte trenden mot sparing i livsforsikringsselskap og fond vil trolig fortsette og Kreditkassen vil ta sin andel av denne sparingen. Sparing i livsforsikring gir kundene adgang til å ta del i en profesjonell kapitalforvaltning samtidig som eieren gir løfte om en årlig minimumsavkastning. Norske Liv vil også satse på pensjonskasseforvaltning. Dette er et produkt som administreres/forvaltes av Norske Liv uten at selskapet løper finansiell risiko. Produktet er godt tilpasset en langsiktig sparing ved at kunden selv kan velge sin investeringsprofil mot å fraskrive seg den årlige rentegarantien. Alt forsikringssalg til privatkunder går gjennom Kreditkassens filialnett. Av salget til bedriftskunder er 84 % formidlet gjennom bankens kundegrunnlag, mens forsikringsmeglere formidlet 16 % var et vanskelig år for Norske Liv som følge av en betydelig økning i de korte rentene og et sterkt fall i aksjemarkedet. I løpet av året steg de korte rentene målt ved 3 mnd Nibor fra 3,85 % til 8,23 % og det norske aksjemarkedet falt med 26,7 %. Dette resulterte i at Norske Liv oppnådde en verdijustert avkastning på - 0,35 % og en bokført avkastning på 4,94 %. Bufferkapitalen, definert som kursreserver, tilleggsavsetninger og kjernekapital ut over lovens krav på 8 %, ble redusert fra NOK 820 millioner til NOK 541 millioner. En stor andel av Norske Livs premieinntekter de senere år har vært engangsbetalte kapitalforsikringer i form av produktet Gullkonto. Utviklingen i verdipapirmarkedet førte til at mange kunder valgte å omplassere sine midler fra dette produktet til andre plasseringsalternativer. En netto innløsning av Gullkonto på i overkant av NOK 600 millioner var sterkt medvirkende til at veksten i premieinntekter og balanse stoppet opp. Foto: Image Bank Det er besluttet at Norske Liv skal beholde sin egen salgsorganisasjon og sikter ved dette på å opprettholde en høy kvalitet innen forsikringsrådgivning. 3

4 SELSKAPETS DRIFT OG ØKONOMISKE STILLING Selskapets resultatregnskap og balanse er satt opp etter regnskapsforskrifter gitt av Kredittilsynet. Tallene som i det følgende er gjengitt i parentes, refererer seg til Selskapets hovedtall ble som følger (i millioner kroner): Resultat før fordeling mellom forsikringstakere og eiere: Herav tilført forsikringskundene Herav tilført eierne Avsatt til tilleggsavsetninger Merverdier i selskapets omløpsportefølje Merverdier i selskapets anleggsportefølje Verdijustert årsresultat inkl avsetninger til tilleggsavsetninger Bokført totalavkastning 4,94 % 9,1 % Verdijustert totalavkastning - 0,35 % 11,3 % Merverdier i selskapets anleggsportefølje inkluderer merverdier i eiendomsporteføljen på kr 62 millioner (kr 143 millioner). Krav til livsforsikringsselskapenes økonomiske bæreevne er gitt i form av kapitaldekningsreglene og i Forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital, fastsatt av Finansdepartementet 19. mai Kapitaldekningsreglene regulerer forholdet mellom selskapets ansvarlige kapital og investeringsrisikoen på balansens aktivaside. Solvensreglene viser sammenhengen mellom selskapets forsikringsmessige forpliktelser på passivasiden av balansen, og solvens uttrykt som solvensmarginkapital. Norske Liv AS hadde ved utgangen av 1998 en kapitaldekning på 12,16 % (12,38 %). Myndighetenes krav til kapitaldekning er 8 % pr Selskapets solvensmarginkapital var kr 827 millioner (kr 830 millioner) ved utgangen av 1998, mens beregnet minimumskrav var kr 424 millioner (kr 422 millioner). RESULTATREGNSKAPET Selskapets premieinntekt var i 1998 kr millioner (kr millioner) - en reduksjon på 23 % fra Pr hovedbransje fordeler premieinntekten seg slik: Premie Endring (mill kr) fra 1997 Individuell kapitalforsikring % Individuell rente- og pensjonsforsikring % Gruppelivsforsikring % Kollektiv pensjonsforsikring % Skadeforsikring 9 30 % TOTALT % 4

5 Tilbakegangen i individuell kapitalforsikring skyldes hovedsakelig nedgang i engangsbetalte Gullkonto, mens det innen individuell rente- og pensjonsforsikring skyldes hovedsakelig en reduksjon av engangsbetalte pensjoner. Reduksjonen innen kollektiv pensjonsforsikring skyldes primært nedgang i overført premiereserve og lignende fra andre selskaper. I gruppelivsforsikring skyldes tilbakegangen økte gjenforsikringspremier til reassurandør. Selskapets sikkerhetsfond utgjør kr 60 millioner (kr 55 millioner) pr Fondet tilfredsstiller myndighetenes krav til størrelse. Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader ble kr 157 millioner (kr 156 millioner). Andre kostnader kr 18 millioner (kr 10 millioner), er i sin helhet renter av ansvarlige lån. Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler Netto finansinntekter fra finansielle eiendeler ble kr 510 millioner (kr 706 millioner). Hovedtyngden av finansinntektene er renter av rentebærende portefølje, kr 416 millioner (kr 359 millioner), kurstap ved salg av verdipapirer kr 67 millioner (kursgevinst kr 254 millioner) og resultat fra ordinær eiendomsdrift kr 166 millioner (kr 93 millioner). Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader, minus kr 4 millioner (minus kr 1 million) består hovedsakelig av inntekter fra for sent betalte forsikringer, gebyrer og lignende, samt renter ved flytting og utbetaling av erstatninger og uttak. Erstatninger og forsikringsmessige avsetninger Erstatninger ble kr millioner (kr 559 millioner), som er en økning på 332 % fra Denne økningen skyldes store uttak, kr millioner (kr 124 millioner), av Gullkonto. Den sterke nedgangen i premiereserveringene reflekterer det store uttaket av Gullkonto. Selskapets tilleggsavsetninger er i løpet av året økt med kr 8 millioner (kr 16 millioner) som følge av flytting til Norske Liv AS. I tillegg ble tilleggsavsetningene økt med kr 10 millioner (kr 172 millioner) ved årsavslutningen og utgjør kr 444 millioner (kr 425 millioner) pr Forsikringsteknisk resultat Norske Livs forsikringstekniske resultat for 1998 på kr 70 millioner (kr 372 millioner) består av tre resultatkomponenter; risikoresultat kr 11 millioner (kr 13 millioner), administrasjonsresultat - kr 71 millioner (- kr 70 millioner) og renteresultat kr 130 millioner (kr 429 millioner). Kr 16 millioner (kr 11 millioner) av administrasjonsunderskuddet er innen næringslivsbransjene. For disse bransjene har selskapets eier gitt en kostnadsgaranti til kundene. For 1998 belaster således denne garantien eieren med kr 16 millioner (kr 11 millioner). BALANSEN Norske Livs bokførte forvaltningskapital var pr kr millioner (kr millioner). Selskapets langsiktige strategi med å øke den samlede andelen investert i realaktiva som aksjer og eiendom, står uendret. Dette ble likevel noe forstyrret som følge av det turbulente finansmarkedet i andre halvdel av Andelen investert i aksjer ble redusert fra 15,4 % til 9,9 %, mens andelen investert i eiendom økte fra 15,8 % til 15,9 %. Merverdier utgjorde pr kr 93 millioner (kr 659 millioner), og fordelte seg med kr 3 millioner (kr 290 millioner) i omløpsporteføljen og kr 90 millioner (kr 369 millioner) i porteføljen av langsiktige investeringer. 5

6 GJENNOMSNITTSRENTEN Gjennomsnittsrenten for de forsikrede, som er finansinntekter tillagt øvrige overføringer til de forsikredes fond, ble for ,07 %. For 1997 var gjennomsnittsrenten 9,00 %, for ,01 %, for ,47 % og for ,00 %. ORGANISASJON Norske Liv hadde ved årsskiftet 6 heleide datterselskaper. Foruten Norske Liv Pensjonskasser AS, utgjør de øvrige datterselskapene en uvesentlig del av selskapets ordinære virksomhet. Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør, ledende ansatte, tillitsvalgte og revisor, samt antall ansatte fremgår av note 29. I 1998 gikk Tore Olaf Rimmereid, Arne Lambech og Arne Wahlstrøm ut av selskapets styre. Som nye medlemmer er valgt Steinar Juel, Gudmund Nyrud og Per Ivar Ruden. Jan Petter Borvik tiltrådte som ny administrerende direktør i selskapet juni Foto: Oslo Energi PENSJONSKASSEVIRKSOMHET Norske Livs datterselskap Norske Liv Pensjonskasser AS er leverandør av aktuarielle tjenester til pensjonskasser og bedrifter. Selskapet er spesialist på å etablere pensjonskasser og har i løpet av 1998 etablert Oslo Energi AS og Viken Energinett AS som nye kommunale pensjonskasser. Norske Liv Pensjonskasser AS har videre spesialisert seg på aktuarielle beregninger av bedrifters pensjonsforpliktelser, og i 1998 utførte selskapet slike tjenester for en rekke av Norges store børsnoterte selskaper. Norske Liv Pensjonskasser AS er aktuar og/eller forretningsfører for 30 pensjonskasser. KAPITALAVKASTNINGSRENTEN Kapitalavkastningsrenten regnet i hht Kredittilsynets regler ble 4,94 %. For 1997 var den 9,05 %, i ,39 %, i ,92 % og i ,70 %. I styremøte den 19. februar 1999 ble det besluttet en del organisasjonsmessige endringer i Norske Liv som følge av Kreditkassens økte satsning innen livsforsikring og kapitalforvaltning. Endringene innebærer at Per Ditlev-Simonsen går av som styreformann i Norske Liv og går inn i styret i Christiania Forsikring AS, som er morselskapet til Norske Liv og K- Fondsforsikring AS. Jan Petter Borvik vil etterfølge Ditlev-Simonsen som styreformann i Norske Liv og blir samtidig administrerende direktør i Christiania Forsikring AS. Som ny administrerende direktør i Norske Liv er fra mars 1999 ansatt Ole-Wilhelm Meyer som har vært viseadministrerende direktør i selskapet siden august FORBEREDELSER TIL ÅR 2000 Norske Liv har i 1998 iverksatt et prosjekt for å kunne sikre funksjonen på datasystemene ved årtusenskiftet. Kartlegging og testing av systemene er i rute, og det er ikke identifisert større problemer. ARBEIDSMILJØ Norske Liv flyttet høsten 1998 inn i nye lokaler i Colosseum Park på Majorstuen i Oslo. Styret anser arbeidsmiljøet som godt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Samarbeidet med de ansatte har vært konstruktivt og godt gjennom hele året. Styret takker Norske Livs medarbeidere for god innsats i

7 UTSIKTER FOR 1999 Med de endringer selskapet har gjennomført i sin investeringsstrategi, samt de forventninger vi har til positive effekter tilknyttet endring av produktmix framover, burde forholdene ligge godt til rette for resultatforbedringer i I tillegg til endring i selskapets strategi vil Norske Liv AS gjennomføre kostnadsreduksjoner i 1999 for å bedre selskapets konkurransekraft. Kostnadsreduksjonene vil bli gjennomført i størst mulig grad gjennom omstilling av medarbeidere, effektivisering ved bruk av teknologi, samt økt salg gjennom bankens distribusjonskanal. En fortsatt turbulens i finansmarkedet vil imidlertid kunne gi store svingninger i resultatet også i OVERFØRING OG RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årsresultatet etter skattekostnad disponeres slik; I tusen kroner Årsoverskudd Overført fra disposisjonsfond TIL DISPOSISJON Aksjeutbytte Til næringslivskundene Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 19. februar 1999 Per Ditlev-Simonsen Formann Steinar Juel Gudmund Nyrud Harald Bjelke Hans Olav Hamran Per Ivar Ruden Jan Petter Borvik adm direktør 7

8 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kurs reserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Avgitt gjenforsikringspremie Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra konsernselskaper Inntekter fra andre finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kurs reserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Endringer i forsikringsmessige avsetninger Endringer i premiereserve og tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Til/fra premiereserve i forsikringsfondet (brutto) Til/fra tilleggsavsetninger i forsikringsfondet (brutto) Gjenforsikringsandel Garanterte renter til premiefond Garanterte renter til pensjonsreguleringsfond Andre forsikringsmessige avsetninger Til sikkerhetsfondet Til tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Midler tilført forsikringskundene Overføring til premiereserve i forsikringsfondet Overføring til premiefond i forsikringsfondet Overføring til pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet

9 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler Kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer Administrasjonskostnader knyttet til andre finansielle eiendeler Rentekostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Verdiregulering av finansielle eiendeler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte kostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV ORDINÆR VIRKSOMHET Skattekostnad ÅRSOVERSKUDD OVERFØRINGER FRA EGENKAPITAL OG DISPONERINGER AV RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført fra disposisjonsfond DISPONERINGER Utbytte Overført til disposisjonsfond Overført til andre fond

10 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EIENDELER Note Finansielle eiendeler Bygninger og faste eiendommer Aksjer og andeler i konsernselskaper Investeringer til varig eie eller bruk utenom konsernselskaper Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Pantelån Andre utlån Andre langsiktige finansielle eiendeler Andre finansielle eiendeler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Plasseringer hos kredittinstitusjoner Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretning Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger Andre fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer Kasse, bank Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER

11 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 1.000) Disposisjonsfond Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Forsikringsmessige avsetninger Avsetninger til forsikringsfond Premiereserve for egen regning Premiereserve, brutto Gjenforsikringsandel Tilleggsavsetninger Premiefond Pensjonsreguleringsfond Erstatningsavsetning Brutto Gjenforsikringsandel Andre tekniske avsetninger Sikkerhetsfondsavsetninger Avsetninger for andre risikoer og kostnader Pensjonsforpliktelser Påløpt ikke ilignet betalbar skatt og utsatt skatt Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Gjeld Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Innbetalte, ikke opptjente leieinntekter og renter mv Andre påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 19. februar 1999 Per Ditlev-Simonsen Hans Olav Hamran Steinar Juel Formann Gudmund Nyrud Harald Bjelke Per Ivar Ruden Jan Petter Borvik Adm direktør Helge Østvold Økonomisjef 11

12 Regnskapsprinsipper 1998 Resultatregnskap og balanse er satt opp i overensstemmelse med Kredittilsynets forskrift om årsregnskap mm for forsikringsselskaper av 11. desember PREMIER Premier av tradisjonelle produkter inntektsføres med forfalte terminpremier. Premier av kontoprodukter inntektsføres med innbetalte premier. Resultatet av overførte premiereserver, tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser og avgitt gjenforsikringspremie vises på egne linjer under hovedposten premieinntekter. INNTEKTER OG KOSTNADER KNYTTET TIL FINANSIELLE EIENDELER Inntekter og kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler regnes som ordinære driftsinntekter/kostnader. Finansinntekter viser årets opptjente og realiserte inntekter. Finansielle kostnader inkluderer ikke administrasjonskostnader forbundet med den finansielle virksomheten. FORSIKRINGSYTELSER Forsikringsytelser utgiftsføres med forfalte ytelser. INVESTERINGER TIL VARIG EIE Norske Liv AS har klassifisert obligasjoner som selskapet har evne og vilje til å holde til forfall som investeringer til varig eie. Obligasjoner som holdes til forfall vurderes til anskaffelseskost. Over- og underkurs ved kjøp periodiseres lineært over gjenværende løpetid og resultatføres som en justering av obligasjonenes løpende renteinntekter. Ved reklassifisering av obligasjoner som enten er omløpsmidler eller anleggsmidler er det gjennomført verdivurdering i den kategorien obligasjonen tilhører før reklassifiseringen fullføres ved overføring. Ved reklassifisering fra anleggsmidler til omløpsmidler nedskrives eventuelle mindreverdier på individuell basis. Ved reklassifisering fra omløpsmidler til anleggsmidler er verdipapirer vurdert etter porteføljeprinsippet. Aksjer bestemt til varig eie eller bruk blir oppført som investeringer til varig eie i balansen. Dette gjelder aksjer i datterselskaper og andre langsiktige plasseringer i aksjer. Aksjer til varig eie er bokført til kostpris. Nedskriving foretas på individuell basis ved varig verdifall. Fast eiendom bokføres til historisk kostpris med tillegg av akkumulerte opp-/nedskrivninger og påkostninger. Det er ikke gjennomført bedriftsøkonomiske avskrivninger på eiendomsporteføljen i I forbindelse med årsoppgjøret er det foretatt verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje. Mer-/mindreverdier inngår i selskapets verdijusterte avkastning. Utlån er oppført med nominelle verdier i balansen. Tap på utlån er bokført i samsvar med Kredittilsynets forskrift om regnskapsføring og vurdering av misligholdte engasjementer. Spesifiserte tapsavsetninger er avsatt til dekning av påregnelige tap på engasjementer, som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. ANDRE INVESTERINGER Investeringer som ikke er beregnet til varig eie eller bruk vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdipapirer vurderes etter porteføljeprinsippet der porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe under felles ledelse. Verdipapirer definert som aksjer, opsjoner, sertifikater, obligasjoner og indekslinkede obligasjoner vurderes således samlet til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi pr , og eventuelle mindreverdier nedskrives som ordinært tap. Prinsippene for vurdering av verdien på aksjeindekslinkede obligasjoner er endret: Indekslinkede obligasjoner er splittet i tre deler: obligasjon, opsjon og fordring. Obligasjonen er vurdert til verdien av hovedstolen på forfallstidspunkt neddiskontert til med effektiv rente på kjøpstidspunkt. Verdiendring av obligasjonen over løpetiden bokføres som renteelement. Opsjonen er vurdert til verdien av differansen mellom pålydende og verdien av obligasjonen. Verdiendring av opsjonen over løpetiden bokføres som opsjonspremie. Fordringen er vurdert til nåverdien pr av innlåst avkastning. Fordringen blir utbetalt sammen med hovedstolen ved forfall. I tidligere år er investeringene vurdert til anskaffelseskost. 12

13 Endringen av regnskapsprinsipp innebærer at nåverdien pr av innlåst cliquet blir inntektsført. I tidligere år har eventuell inntektsføring blitt utsatt til forfall. Hadde samme prinsipp blitt benyttet i 1997 ville fjorårets resultat vært 33 millioner høyere. Gevinst og tap på valutaterminer gjøres opp ved forfall og bokføres samtidig. Ved forhåndsinnfrielse av valutaterminer bokføres gevinst og tap på innfrielsestidspunktet. Valutakontraktene er verdiberegnet etter gjeldende kurser på balansedagen. FINANSIELLE DERIVATER OG VALUTA Finansielle derivater brukes som en integrert del av forvaltningen av aksje- og obligasjonsporteføljen for å oppnå den ønskede risiko- og avkastningsprofil. Det foretas løpende markedsverdiberegninger av alle derivatklasser. Den løpende markedsverdiberegningen tar utgangspunkt i observerte markedsverdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelige. Dersom markedsverdien ikke er tilgjengelig, blir den på grunn av underliggende markedspriser beregnet med hjelp av matematiske modeller. Eiendeler i utenlandsk valuta er bokført med opprinnelig kostpris i valuta omregnet til NOK etter transaksjonsdagens kostpris (historisk kostpris). Markedsverdien fastsettes på balansedagen, omregnet til NOK etter balansedagens valutakurs. I hovedsak er valutarisikoen knyttet til utenlandske eiendeler søkt redusert med terminkontrakter som verdiberegnes på grunnlag av balansedagens terminkurser. Mer-/ mindreverdier knyttet til underliggende investeringer søkes således eliminert ved tilsvarende mindre-/ merverdier på terminkontraktene. KONSERNREGNSKAP OG KONSOLIDERING AV DATTERSELSKAPER I Norske Liv AS er følgende selskaper tatt inn etter bruttometoden: Sameiet Colosseum Mediasenter 48 % Brække Festeselskap I-IV DA (*) 99 % NLE Bento ANS (*) 99 % Claude Monets Alle 1 ANS (*) 99 % NLE Tollbugt 2 ANS (*) 99 % NLE Statlige Bygg ANS (*) 99 % NLE Ole Deviksv ANS (*) 99 % KS Banavigå (*) 90 % (*) Resterende andel for disse selskapene eies av Norske Liv Eiendom AS. Regnskapet for Norske Liv Konsern omfatter morselskapet (Norske Liv AS) og selskapene: Norske Liv Pensjonskasser AS 100 % Norske Liv Eiendom AS 100 % City Senterdrift AS 100 % Heilo Boligsenter AS 100 % Terminalsenteret AS 100 % Fjeldbo Næring AS 100 % Ved oppkjøp hvor det er betalt mer enn det de enkelte eiendeler isolert sett er verdsatt til, er eventuell merverdi aktivert som goodwill og avskrives over 5 år. Datterselskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er resultatmessig konsolidert for den del av året selskapet har vært en del av konsernet. Interne fordringer og gjeld mellom selskaper i konsernet blir eliminert i konsern-regnskapet. Tilsvarende elimineres interne gevinster/tap mellom såvel konsernselskaper og eventuelle tilknyttede selskaper. 13

14 Noter til regnskapet NOTE 1: SPESIFIKASJON AV PREMIEINNTEKTER: (I hele kr) Engangspremier Årlige premier Totalt Individuell kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Skadeforsikring Sum Herav nytegning: Individuell kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Skadeforsikring Sum NOTE 2: SPESIFIKASJON AV UTBETALTE ERSTATNINGER: (I hele kr) Individuell kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Skadeforsikring Sum Ved død Ved utløpt forsikringstid Livrenter og pensjoner Ved uførhet Ved skadeforsikring Ved gjenkjøp og uttak Sum NOTE 3: SPESIFIKASJON AV OVERFØRT PREMIERESERVE TIL ANDRE: (I hele kr) Kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Sum Premiereserve Tilleggsavsetning Kursreserve Sum

15 Noter til regnskapet SPESIFIKASJON AV OVERFØRT PREMIERESERVE FRA ANDRE: (I hele kr) Kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Sum Premiereserve Tilleggsavsetning Kursreserve Sum Overført premiereserve, netto Det er flyttet 396 individuelle forsikringer på kollektiv tariff til Norske Liv og 10 fra selskapet. 49 ordninger er flyttet til Norske Liv og 24 ordninger fra selskapet vedrørende kollektiv pensjonsforsikring. Premievolumet for mottatte ordninger er kr og for avgitte kr NOTE 4: SPESIFIKASJON AV SALGSKOSTNADER: (I hele kr) Lønn, feriepenger, honorarer, pensjon mm Salgsgodtgjørelse til CBK Salgsgodtgjørelse og bonus til forsikringsrådgivere, meglere Markedsføring Andre salgskostnader Av- og nedskrivninger Sum NOTE 5: SPESIFIKASJON AV GEVINSTER VED REALISASJON AV FINANSIELLE EIENDELER: (I hele kr) Kursgevinster av obligasjoner og sertifikater Kursgevinster av aksjer og aksjeopsjoner Gevinst ved salg av eiendommer Agio Sum NOTE 6: SPESIFIKASJON AV TAP VED REALISASJON AV FINANSIELLE EIENDELER: (I hele kr) Kurstap av obligasjoner og sertifikater Kurstap av aksjer og aksjeopsjoner Disagio Kurtasje, avgifter etc Sum

16 Noter til regnskapet NOTE 7: SPESIFIKASJON AV FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER: (I hele kr) Premiereserve i forsikringsfond Saldo pr Pliktig avsetning Overført til premiefond i forsikringsfond Overført fra eierne til næringslivskundene Resultatanvendelse Sum Gjenforsikringsandel Premiereserve for egen regning Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler med fradrag av kontantverdien av fremtidige premier. Dette tilsvarer summen av de beløp som er ført på forsikringstakernes konti, samt avsatte premiereserver for kontrakter som ikke kontoføres (rene risikoforsikringer, inkl gruppelivsforsikringer mv), og avsetninger for inntrufne uføretilfeller. Tilleggsavsetninger i forsikringsfond Saldo Avsetning Anvendelse Sum Den maksimale tilleggsavsetningen er satt til differansen mellom premiereserven beregnet med utgangspunkt i 3,5 % garantert rente i premiegrunnlaget og premiereserven beregnet med utgangspunkt i den faktiske garanterte rente i kontraktene. Selskapet kan anvende av tidligere års tilleggsavsetning hvis avkastningen ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantiene. Tilleggsavsetningen er en betinget kundetildelt avsetning som skal føres i resultatregnskapet som en pliktig avsetning og reduserer dermed årsresultatet. Premiefond i forsikringsfond Saldo Innbetalt Overført fra forsikringsfond Garantert rente Resultatanvendelse Til forfalte premier Sum Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier etter skatteloven fra forsikringstakere i individuell og kollektiv pensjonsforsikring. Pensjonsreguleringsfond i forsikringsfond Saldo Innbetalt Garantert rente Resultatanvendelse Anvendelse Sum Pensjonsreguleringsfondet består av innbetalinger etter skatteloven fra forsikringstakere i kollektiv pensjonsforsikring. Fondet skal benyttes til utbetaling av fremtidige reguleringstillegg for pensjonister. 16

17 Noter til regnskapet Erstatningsavsetning Saldo Årets endring Sum Gjenforsikringsandel Erstatningsavsetning for egen regning Andre tekniske avsetninger Saldo Årets avsetning Sum Sikkerhetsavsetningen skal primært dekke erstatninger på inntrufne, ikke meldte uførhetstilfeller som skyldes ulykke. Sum avsetninger til forsikringsfond Sikkerhetsfond Saldo Årets avsetning Sum Sikkerhetsfondet omfatter lovbestemte avsetninger for å kunne møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten. Beregningen gjøres i henhold til forskrift gitt av Kredittilsynet. Det er adgang til å forhøye fondet med inntil 50 % utover minimumsavsetningen. Kredittilsynet kan i særlige situasjoner gi tillatelse til at denne del av fondet helt eller delvis benyttes til å dekke verdifall på obligasjoner samt på aksjer som tjener som omløpsmidler. Hele avsetningen er ført som pliktig avsetning i regnskapet. Forsikringsmessige avsetninger, totalt NOTE 8: ANSVARLIG LÅNEKAPITAL: (I hele kr) Forfallstidspunkt Rente 9,15 % p.a. til Rente 7,8125 % p.a. til Evigvarende Rente 7,83 % p.a. til Evigvarende Rente 7,83 % p.a. til Evigvarende Sum

18 Noter til regnskapet NOTE 9: SPESIFIKASJON AV LÅN MOT PANTESIKKERHET: (I hele kr) Til bolig Poliselån Sum Spesifiserte tapsavsetninger Sum NOTE10: SPESIFIKASJON AV ANDRE UTLÅN: (I hele kr) Stående reiseforskudd til forsikringsrådgivere Den Norske Aktuarforeningen Sum NOTE 11: KAPITALDEKNING OG SOLVENSMARGIN: Norske Liv konsern Norske Liv AS (I hele kr) Kjernekapital Tilleggskapital Brutto ansvarlig kapital Goodwill og andre immaterielle aktiva Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner ( 7 e og 7 f) Netto ansvarlig kapital Sum eiendeler, vektet beløp Sum poster utenom balansen, vektet beløp Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner ( 7 e og 7 f) Tapsavsetninger som ikke kan medregnes i ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag ,17 % 12,40 % Kapitaldekning 12,16 % 12,38 % Minstekravet pr er 8,00 %. All tilleggskapital er tellende i den ansvarlige kapital. Solvensmargin: Solvensmarginkapital pr Solvensmarginkrav pr Margin

19 Noter til regnskapet NOTE 12: SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL: (I hele kr) Aksjekapital og Samtlige aksjer eies av Christiania Forsikring AS, et heleiet datterselskap av Christiania Bank & Kreditkasse. Det er aksjer á kr Disposisjonsfond: Saldo Resultatanvendelse Saldo Egenkapital totalt NOTE 13: SPESIFIKASJON AV ANDRE KOSTNADER: (I hele kr) Renter ansvarlig kapital, evigvarende Renter ansvarlig kapital, med opphør Norske Liv Pensjonskasser AS Sum NOTE 14: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER: (I hele kr) Inntekter i Norske Liv Pensjonskasser AS 0 0 NOTE 15: SPESIFIKASJON AV RESULTAT FASTE EIENDOMMER: (I hele kr) Leieinntekter Konsernbidrag, vedrørende datterselskap Administrasjonskostnader Driftskostnader Resultat Gevinst/tap ved salg Sum

20 Noter til regnskapet NOTE 16: INNTEKTER FRA ANDRE FINANSIELLE EIENDELER: (I hele kr) Renter av obligasjoner og sertifikater Amortisering vedrørende obligasjoner holdt til forfall Renter av utlån Renter av bankinnskudd Andre renteinntekter Sum renteinntekter Aksjeutbytte Andre inntekter Sum NOTE 17: SPESIFIKASJON AV RENTEKOSTNADER: (I hele kr) Renter av innlån fra Storebrand Amortisering vedrørende obligasjoner holdt til forfall Andre rentekostnader Sum NOTE 18: INVESTERT I OG SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER : Norske Liv AS (I hele kr) Maskiner, inventar og transportmidler - investert solgt Faste eiendommer - investert solgt Norske Liv konsern Maskiner, inventar og transportmidler - investert solgt Faste eiendommer - investert solgt

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR 2012 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Årsberetning for 2000

Årsberetning for 2000 ÅRSRAPPORT 2000 Årsberetning for 2000 Konsernet Fokus Bank hadde et driftsresultat før tap på 254,5 millioner kroner. Resultat av ordinær drift før skatt var -248,0 millioner kroner, mot 460,9 millioner

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSBERETNING 2013 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1. Virksomheten Bergen kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1907, og den har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Medlemmer

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar. Sparebanken Telespar 1331 Fornebu telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.no DMT 62 35 18 30 Årsberetning 2004 Første hele driftsår innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR Vi opplever at privat- og næringslivskunder nå har bedre kjennskap til hva banken står for, og er tettere på våre kunders reelle behov. Gjennom Fana Sparebank

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse

Årsberetning regnskap. Arendal kommunale pensjonskasse 2011 Årsberetning regnskap 2011 Arendal kommunale pensjonskasse INNHOLD Hovedtall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...12 Kontantstrømsanalyse...16 Noter til regnskapet...17 Revisjonsberetning...32

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer