Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap,"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Foto: Image Bank Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 14 Kontantstrømanalyse 30 Beretninger 31 Driftsrapporter 32 Utvikling av forsikringsbestanden 36 DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap, stiftet i Selskapet er et heleiet datterselskap av Kreditkassen og har sitt hovedkontor på Majorstua sammen med de øvrige selskapene i Kreditkassen-konsernet. Norske Liv er et spesialistselskap på livsog pensjonsforsikring og har moderne og konkurransedyktige løsninger både for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har ca 260 ansatte, og alle forsikringsrådgivere har sitt arbeidssted i Kreditkassens lokaler. Erstatninger/utbetalinger 37 Nytt moderne hovedkontor 38 Tillitsvalgte og ledelse 39 Adresser 40 2

3 Styrets beretning NORSKE LIV Forsikringsselskapet Norske Liv AS (Norske Liv) er en del av Kreditkassenkonsernet. Norske Liv er eiet gjennom holdingselskapet Christiania Forsikring AS. Norske Liv vil gjennomføre endringer i sin satsning fremover som bl a vil medføre en enda sterkere fokus på kollektivmarkedet samt intensivering av arbeidet med utvikling og salg av enkle risikoprodukter gjennom bankens distribusjonsapparat. Forsikringssparing viser en sterk vekst og private husholdninger har nå en større andel av sin finansielle sparekapital i livsforsikring enn i bankinnskudd. Den økte trenden mot sparing i livsforsikringsselskap og fond vil trolig fortsette og Kreditkassen vil ta sin andel av denne sparingen. Sparing i livsforsikring gir kundene adgang til å ta del i en profesjonell kapitalforvaltning samtidig som eieren gir løfte om en årlig minimumsavkastning. Norske Liv vil også satse på pensjonskasseforvaltning. Dette er et produkt som administreres/forvaltes av Norske Liv uten at selskapet løper finansiell risiko. Produktet er godt tilpasset en langsiktig sparing ved at kunden selv kan velge sin investeringsprofil mot å fraskrive seg den årlige rentegarantien. Alt forsikringssalg til privatkunder går gjennom Kreditkassens filialnett. Av salget til bedriftskunder er 84 % formidlet gjennom bankens kundegrunnlag, mens forsikringsmeglere formidlet 16 % var et vanskelig år for Norske Liv som følge av en betydelig økning i de korte rentene og et sterkt fall i aksjemarkedet. I løpet av året steg de korte rentene målt ved 3 mnd Nibor fra 3,85 % til 8,23 % og det norske aksjemarkedet falt med 26,7 %. Dette resulterte i at Norske Liv oppnådde en verdijustert avkastning på - 0,35 % og en bokført avkastning på 4,94 %. Bufferkapitalen, definert som kursreserver, tilleggsavsetninger og kjernekapital ut over lovens krav på 8 %, ble redusert fra NOK 820 millioner til NOK 541 millioner. En stor andel av Norske Livs premieinntekter de senere år har vært engangsbetalte kapitalforsikringer i form av produktet Gullkonto. Utviklingen i verdipapirmarkedet førte til at mange kunder valgte å omplassere sine midler fra dette produktet til andre plasseringsalternativer. En netto innløsning av Gullkonto på i overkant av NOK 600 millioner var sterkt medvirkende til at veksten i premieinntekter og balanse stoppet opp. Foto: Image Bank Det er besluttet at Norske Liv skal beholde sin egen salgsorganisasjon og sikter ved dette på å opprettholde en høy kvalitet innen forsikringsrådgivning. 3

4 SELSKAPETS DRIFT OG ØKONOMISKE STILLING Selskapets resultatregnskap og balanse er satt opp etter regnskapsforskrifter gitt av Kredittilsynet. Tallene som i det følgende er gjengitt i parentes, refererer seg til Selskapets hovedtall ble som følger (i millioner kroner): Resultat før fordeling mellom forsikringstakere og eiere: Herav tilført forsikringskundene Herav tilført eierne Avsatt til tilleggsavsetninger Merverdier i selskapets omløpsportefølje Merverdier i selskapets anleggsportefølje Verdijustert årsresultat inkl avsetninger til tilleggsavsetninger Bokført totalavkastning 4,94 % 9,1 % Verdijustert totalavkastning - 0,35 % 11,3 % Merverdier i selskapets anleggsportefølje inkluderer merverdier i eiendomsporteføljen på kr 62 millioner (kr 143 millioner). Krav til livsforsikringsselskapenes økonomiske bæreevne er gitt i form av kapitaldekningsreglene og i Forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital, fastsatt av Finansdepartementet 19. mai Kapitaldekningsreglene regulerer forholdet mellom selskapets ansvarlige kapital og investeringsrisikoen på balansens aktivaside. Solvensreglene viser sammenhengen mellom selskapets forsikringsmessige forpliktelser på passivasiden av balansen, og solvens uttrykt som solvensmarginkapital. Norske Liv AS hadde ved utgangen av 1998 en kapitaldekning på 12,16 % (12,38 %). Myndighetenes krav til kapitaldekning er 8 % pr Selskapets solvensmarginkapital var kr 827 millioner (kr 830 millioner) ved utgangen av 1998, mens beregnet minimumskrav var kr 424 millioner (kr 422 millioner). RESULTATREGNSKAPET Selskapets premieinntekt var i 1998 kr millioner (kr millioner) - en reduksjon på 23 % fra Pr hovedbransje fordeler premieinntekten seg slik: Premie Endring (mill kr) fra 1997 Individuell kapitalforsikring % Individuell rente- og pensjonsforsikring % Gruppelivsforsikring % Kollektiv pensjonsforsikring % Skadeforsikring 9 30 % TOTALT % 4

5 Tilbakegangen i individuell kapitalforsikring skyldes hovedsakelig nedgang i engangsbetalte Gullkonto, mens det innen individuell rente- og pensjonsforsikring skyldes hovedsakelig en reduksjon av engangsbetalte pensjoner. Reduksjonen innen kollektiv pensjonsforsikring skyldes primært nedgang i overført premiereserve og lignende fra andre selskaper. I gruppelivsforsikring skyldes tilbakegangen økte gjenforsikringspremier til reassurandør. Selskapets sikkerhetsfond utgjør kr 60 millioner (kr 55 millioner) pr Fondet tilfredsstiller myndighetenes krav til størrelse. Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader ble kr 157 millioner (kr 156 millioner). Andre kostnader kr 18 millioner (kr 10 millioner), er i sin helhet renter av ansvarlige lån. Inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler Netto finansinntekter fra finansielle eiendeler ble kr 510 millioner (kr 706 millioner). Hovedtyngden av finansinntektene er renter av rentebærende portefølje, kr 416 millioner (kr 359 millioner), kurstap ved salg av verdipapirer kr 67 millioner (kursgevinst kr 254 millioner) og resultat fra ordinær eiendomsdrift kr 166 millioner (kr 93 millioner). Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader Andre forsikringsrelaterte inntekter og kostnader, minus kr 4 millioner (minus kr 1 million) består hovedsakelig av inntekter fra for sent betalte forsikringer, gebyrer og lignende, samt renter ved flytting og utbetaling av erstatninger og uttak. Erstatninger og forsikringsmessige avsetninger Erstatninger ble kr millioner (kr 559 millioner), som er en økning på 332 % fra Denne økningen skyldes store uttak, kr millioner (kr 124 millioner), av Gullkonto. Den sterke nedgangen i premiereserveringene reflekterer det store uttaket av Gullkonto. Selskapets tilleggsavsetninger er i løpet av året økt med kr 8 millioner (kr 16 millioner) som følge av flytting til Norske Liv AS. I tillegg ble tilleggsavsetningene økt med kr 10 millioner (kr 172 millioner) ved årsavslutningen og utgjør kr 444 millioner (kr 425 millioner) pr Forsikringsteknisk resultat Norske Livs forsikringstekniske resultat for 1998 på kr 70 millioner (kr 372 millioner) består av tre resultatkomponenter; risikoresultat kr 11 millioner (kr 13 millioner), administrasjonsresultat - kr 71 millioner (- kr 70 millioner) og renteresultat kr 130 millioner (kr 429 millioner). Kr 16 millioner (kr 11 millioner) av administrasjonsunderskuddet er innen næringslivsbransjene. For disse bransjene har selskapets eier gitt en kostnadsgaranti til kundene. For 1998 belaster således denne garantien eieren med kr 16 millioner (kr 11 millioner). BALANSEN Norske Livs bokførte forvaltningskapital var pr kr millioner (kr millioner). Selskapets langsiktige strategi med å øke den samlede andelen investert i realaktiva som aksjer og eiendom, står uendret. Dette ble likevel noe forstyrret som følge av det turbulente finansmarkedet i andre halvdel av Andelen investert i aksjer ble redusert fra 15,4 % til 9,9 %, mens andelen investert i eiendom økte fra 15,8 % til 15,9 %. Merverdier utgjorde pr kr 93 millioner (kr 659 millioner), og fordelte seg med kr 3 millioner (kr 290 millioner) i omløpsporteføljen og kr 90 millioner (kr 369 millioner) i porteføljen av langsiktige investeringer. 5

6 GJENNOMSNITTSRENTEN Gjennomsnittsrenten for de forsikrede, som er finansinntekter tillagt øvrige overføringer til de forsikredes fond, ble for ,07 %. For 1997 var gjennomsnittsrenten 9,00 %, for ,01 %, for ,47 % og for ,00 %. ORGANISASJON Norske Liv hadde ved årsskiftet 6 heleide datterselskaper. Foruten Norske Liv Pensjonskasser AS, utgjør de øvrige datterselskapene en uvesentlig del av selskapets ordinære virksomhet. Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør, ledende ansatte, tillitsvalgte og revisor, samt antall ansatte fremgår av note 29. I 1998 gikk Tore Olaf Rimmereid, Arne Lambech og Arne Wahlstrøm ut av selskapets styre. Som nye medlemmer er valgt Steinar Juel, Gudmund Nyrud og Per Ivar Ruden. Jan Petter Borvik tiltrådte som ny administrerende direktør i selskapet juni Foto: Oslo Energi PENSJONSKASSEVIRKSOMHET Norske Livs datterselskap Norske Liv Pensjonskasser AS er leverandør av aktuarielle tjenester til pensjonskasser og bedrifter. Selskapet er spesialist på å etablere pensjonskasser og har i løpet av 1998 etablert Oslo Energi AS og Viken Energinett AS som nye kommunale pensjonskasser. Norske Liv Pensjonskasser AS har videre spesialisert seg på aktuarielle beregninger av bedrifters pensjonsforpliktelser, og i 1998 utførte selskapet slike tjenester for en rekke av Norges store børsnoterte selskaper. Norske Liv Pensjonskasser AS er aktuar og/eller forretningsfører for 30 pensjonskasser. KAPITALAVKASTNINGSRENTEN Kapitalavkastningsrenten regnet i hht Kredittilsynets regler ble 4,94 %. For 1997 var den 9,05 %, i ,39 %, i ,92 % og i ,70 %. I styremøte den 19. februar 1999 ble det besluttet en del organisasjonsmessige endringer i Norske Liv som følge av Kreditkassens økte satsning innen livsforsikring og kapitalforvaltning. Endringene innebærer at Per Ditlev-Simonsen går av som styreformann i Norske Liv og går inn i styret i Christiania Forsikring AS, som er morselskapet til Norske Liv og K- Fondsforsikring AS. Jan Petter Borvik vil etterfølge Ditlev-Simonsen som styreformann i Norske Liv og blir samtidig administrerende direktør i Christiania Forsikring AS. Som ny administrerende direktør i Norske Liv er fra mars 1999 ansatt Ole-Wilhelm Meyer som har vært viseadministrerende direktør i selskapet siden august FORBEREDELSER TIL ÅR 2000 Norske Liv har i 1998 iverksatt et prosjekt for å kunne sikre funksjonen på datasystemene ved årtusenskiftet. Kartlegging og testing av systemene er i rute, og det er ikke identifisert større problemer. ARBEIDSMILJØ Norske Liv flyttet høsten 1998 inn i nye lokaler i Colosseum Park på Majorstuen i Oslo. Styret anser arbeidsmiljøet som godt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Samarbeidet med de ansatte har vært konstruktivt og godt gjennom hele året. Styret takker Norske Livs medarbeidere for god innsats i

7 UTSIKTER FOR 1999 Med de endringer selskapet har gjennomført i sin investeringsstrategi, samt de forventninger vi har til positive effekter tilknyttet endring av produktmix framover, burde forholdene ligge godt til rette for resultatforbedringer i I tillegg til endring i selskapets strategi vil Norske Liv AS gjennomføre kostnadsreduksjoner i 1999 for å bedre selskapets konkurransekraft. Kostnadsreduksjonene vil bli gjennomført i størst mulig grad gjennom omstilling av medarbeidere, effektivisering ved bruk av teknologi, samt økt salg gjennom bankens distribusjonskanal. En fortsatt turbulens i finansmarkedet vil imidlertid kunne gi store svingninger i resultatet også i OVERFØRING OG RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årsresultatet etter skattekostnad disponeres slik; I tusen kroner Årsoverskudd Overført fra disposisjonsfond TIL DISPOSISJON Aksjeutbytte Til næringslivskundene Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 19. februar 1999 Per Ditlev-Simonsen Formann Steinar Juel Gudmund Nyrud Harald Bjelke Hans Olav Hamran Per Ivar Ruden Jan Petter Borvik adm direktør 7

8 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kurs reserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Avgitt gjenforsikringspremie Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra konsernselskaper Inntekter fra andre finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kurs reserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Endringer i forsikringsmessige avsetninger Endringer i premiereserve og tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Til/fra premiereserve i forsikringsfondet (brutto) Til/fra tilleggsavsetninger i forsikringsfondet (brutto) Gjenforsikringsandel Garanterte renter til premiefond Garanterte renter til pensjonsreguleringsfond Andre forsikringsmessige avsetninger Til sikkerhetsfondet Til tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Midler tilført forsikringskundene Overføring til premiereserve i forsikringsfondet Overføring til premiefond i forsikringsfondet Overføring til pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet

9 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler Kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer Administrasjonskostnader knyttet til andre finansielle eiendeler Rentekostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Verdiregulering av finansielle eiendeler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte kostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV ORDINÆR VIRKSOMHET Skattekostnad ÅRSOVERSKUDD OVERFØRINGER FRA EGENKAPITAL OG DISPONERINGER AV RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført fra disposisjonsfond DISPONERINGER Utbytte Overført til disposisjonsfond Overført til andre fond

10 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EIENDELER Note Finansielle eiendeler Bygninger og faste eiendommer Aksjer og andeler i konsernselskaper Investeringer til varig eie eller bruk utenom konsernselskaper Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Pantelån Andre utlån Andre langsiktige finansielle eiendeler Andre finansielle eiendeler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Plasseringer hos kredittinstitusjoner Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretning Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger Andre fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer Kasse, bank Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER

11 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 1.000) Disposisjonsfond Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Forsikringsmessige avsetninger Avsetninger til forsikringsfond Premiereserve for egen regning Premiereserve, brutto Gjenforsikringsandel Tilleggsavsetninger Premiefond Pensjonsreguleringsfond Erstatningsavsetning Brutto Gjenforsikringsandel Andre tekniske avsetninger Sikkerhetsfondsavsetninger Avsetninger for andre risikoer og kostnader Pensjonsforpliktelser Påløpt ikke ilignet betalbar skatt og utsatt skatt Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Gjeld Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Innbetalte, ikke opptjente leieinntekter og renter mv Andre påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 19. februar 1999 Per Ditlev-Simonsen Hans Olav Hamran Steinar Juel Formann Gudmund Nyrud Harald Bjelke Per Ivar Ruden Jan Petter Borvik Adm direktør Helge Østvold Økonomisjef 11

12 Regnskapsprinsipper 1998 Resultatregnskap og balanse er satt opp i overensstemmelse med Kredittilsynets forskrift om årsregnskap mm for forsikringsselskaper av 11. desember PREMIER Premier av tradisjonelle produkter inntektsføres med forfalte terminpremier. Premier av kontoprodukter inntektsføres med innbetalte premier. Resultatet av overførte premiereserver, tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser og avgitt gjenforsikringspremie vises på egne linjer under hovedposten premieinntekter. INNTEKTER OG KOSTNADER KNYTTET TIL FINANSIELLE EIENDELER Inntekter og kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler regnes som ordinære driftsinntekter/kostnader. Finansinntekter viser årets opptjente og realiserte inntekter. Finansielle kostnader inkluderer ikke administrasjonskostnader forbundet med den finansielle virksomheten. FORSIKRINGSYTELSER Forsikringsytelser utgiftsføres med forfalte ytelser. INVESTERINGER TIL VARIG EIE Norske Liv AS har klassifisert obligasjoner som selskapet har evne og vilje til å holde til forfall som investeringer til varig eie. Obligasjoner som holdes til forfall vurderes til anskaffelseskost. Over- og underkurs ved kjøp periodiseres lineært over gjenværende løpetid og resultatføres som en justering av obligasjonenes løpende renteinntekter. Ved reklassifisering av obligasjoner som enten er omløpsmidler eller anleggsmidler er det gjennomført verdivurdering i den kategorien obligasjonen tilhører før reklassifiseringen fullføres ved overføring. Ved reklassifisering fra anleggsmidler til omløpsmidler nedskrives eventuelle mindreverdier på individuell basis. Ved reklassifisering fra omløpsmidler til anleggsmidler er verdipapirer vurdert etter porteføljeprinsippet. Aksjer bestemt til varig eie eller bruk blir oppført som investeringer til varig eie i balansen. Dette gjelder aksjer i datterselskaper og andre langsiktige plasseringer i aksjer. Aksjer til varig eie er bokført til kostpris. Nedskriving foretas på individuell basis ved varig verdifall. Fast eiendom bokføres til historisk kostpris med tillegg av akkumulerte opp-/nedskrivninger og påkostninger. Det er ikke gjennomført bedriftsøkonomiske avskrivninger på eiendomsporteføljen i I forbindelse med årsoppgjøret er det foretatt verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje. Mer-/mindreverdier inngår i selskapets verdijusterte avkastning. Utlån er oppført med nominelle verdier i balansen. Tap på utlån er bokført i samsvar med Kredittilsynets forskrift om regnskapsføring og vurdering av misligholdte engasjementer. Spesifiserte tapsavsetninger er avsatt til dekning av påregnelige tap på engasjementer, som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. ANDRE INVESTERINGER Investeringer som ikke er beregnet til varig eie eller bruk vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdipapirer vurderes etter porteføljeprinsippet der porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe under felles ledelse. Verdipapirer definert som aksjer, opsjoner, sertifikater, obligasjoner og indekslinkede obligasjoner vurderes således samlet til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi pr , og eventuelle mindreverdier nedskrives som ordinært tap. Prinsippene for vurdering av verdien på aksjeindekslinkede obligasjoner er endret: Indekslinkede obligasjoner er splittet i tre deler: obligasjon, opsjon og fordring. Obligasjonen er vurdert til verdien av hovedstolen på forfallstidspunkt neddiskontert til med effektiv rente på kjøpstidspunkt. Verdiendring av obligasjonen over løpetiden bokføres som renteelement. Opsjonen er vurdert til verdien av differansen mellom pålydende og verdien av obligasjonen. Verdiendring av opsjonen over løpetiden bokføres som opsjonspremie. Fordringen er vurdert til nåverdien pr av innlåst avkastning. Fordringen blir utbetalt sammen med hovedstolen ved forfall. I tidligere år er investeringene vurdert til anskaffelseskost. 12

13 Endringen av regnskapsprinsipp innebærer at nåverdien pr av innlåst cliquet blir inntektsført. I tidligere år har eventuell inntektsføring blitt utsatt til forfall. Hadde samme prinsipp blitt benyttet i 1997 ville fjorårets resultat vært 33 millioner høyere. Gevinst og tap på valutaterminer gjøres opp ved forfall og bokføres samtidig. Ved forhåndsinnfrielse av valutaterminer bokføres gevinst og tap på innfrielsestidspunktet. Valutakontraktene er verdiberegnet etter gjeldende kurser på balansedagen. FINANSIELLE DERIVATER OG VALUTA Finansielle derivater brukes som en integrert del av forvaltningen av aksje- og obligasjonsporteføljen for å oppnå den ønskede risiko- og avkastningsprofil. Det foretas løpende markedsverdiberegninger av alle derivatklasser. Den løpende markedsverdiberegningen tar utgangspunkt i observerte markedsverdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelige. Dersom markedsverdien ikke er tilgjengelig, blir den på grunn av underliggende markedspriser beregnet med hjelp av matematiske modeller. Eiendeler i utenlandsk valuta er bokført med opprinnelig kostpris i valuta omregnet til NOK etter transaksjonsdagens kostpris (historisk kostpris). Markedsverdien fastsettes på balansedagen, omregnet til NOK etter balansedagens valutakurs. I hovedsak er valutarisikoen knyttet til utenlandske eiendeler søkt redusert med terminkontrakter som verdiberegnes på grunnlag av balansedagens terminkurser. Mer-/ mindreverdier knyttet til underliggende investeringer søkes således eliminert ved tilsvarende mindre-/ merverdier på terminkontraktene. KONSERNREGNSKAP OG KONSOLIDERING AV DATTERSELSKAPER I Norske Liv AS er følgende selskaper tatt inn etter bruttometoden: Sameiet Colosseum Mediasenter 48 % Brække Festeselskap I-IV DA (*) 99 % NLE Bento ANS (*) 99 % Claude Monets Alle 1 ANS (*) 99 % NLE Tollbugt 2 ANS (*) 99 % NLE Statlige Bygg ANS (*) 99 % NLE Ole Deviksv ANS (*) 99 % KS Banavigå (*) 90 % (*) Resterende andel for disse selskapene eies av Norske Liv Eiendom AS. Regnskapet for Norske Liv Konsern omfatter morselskapet (Norske Liv AS) og selskapene: Norske Liv Pensjonskasser AS 100 % Norske Liv Eiendom AS 100 % City Senterdrift AS 100 % Heilo Boligsenter AS 100 % Terminalsenteret AS 100 % Fjeldbo Næring AS 100 % Ved oppkjøp hvor det er betalt mer enn det de enkelte eiendeler isolert sett er verdsatt til, er eventuell merverdi aktivert som goodwill og avskrives over 5 år. Datterselskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er resultatmessig konsolidert for den del av året selskapet har vært en del av konsernet. Interne fordringer og gjeld mellom selskaper i konsernet blir eliminert i konsern-regnskapet. Tilsvarende elimineres interne gevinster/tap mellom såvel konsernselskaper og eventuelle tilknyttede selskaper. 13

14 Noter til regnskapet NOTE 1: SPESIFIKASJON AV PREMIEINNTEKTER: (I hele kr) Engangspremier Årlige premier Totalt Individuell kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Skadeforsikring Sum Herav nytegning: Individuell kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Skadeforsikring Sum NOTE 2: SPESIFIKASJON AV UTBETALTE ERSTATNINGER: (I hele kr) Individuell kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Gruppelivsforsikring Skadeforsikring Sum Ved død Ved utløpt forsikringstid Livrenter og pensjoner Ved uførhet Ved skadeforsikring Ved gjenkjøp og uttak Sum NOTE 3: SPESIFIKASJON AV OVERFØRT PREMIERESERVE TIL ANDRE: (I hele kr) Kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Sum Premiereserve Tilleggsavsetning Kursreserve Sum

15 Noter til regnskapet SPESIFIKASJON AV OVERFØRT PREMIERESERVE FRA ANDRE: (I hele kr) Kapitalforsikring Individuell rente- og pensjonsforsikring Kollektiv pensjonsforsikring Sum Premiereserve Tilleggsavsetning Kursreserve Sum Overført premiereserve, netto Det er flyttet 396 individuelle forsikringer på kollektiv tariff til Norske Liv og 10 fra selskapet. 49 ordninger er flyttet til Norske Liv og 24 ordninger fra selskapet vedrørende kollektiv pensjonsforsikring. Premievolumet for mottatte ordninger er kr og for avgitte kr NOTE 4: SPESIFIKASJON AV SALGSKOSTNADER: (I hele kr) Lønn, feriepenger, honorarer, pensjon mm Salgsgodtgjørelse til CBK Salgsgodtgjørelse og bonus til forsikringsrådgivere, meglere Markedsføring Andre salgskostnader Av- og nedskrivninger Sum NOTE 5: SPESIFIKASJON AV GEVINSTER VED REALISASJON AV FINANSIELLE EIENDELER: (I hele kr) Kursgevinster av obligasjoner og sertifikater Kursgevinster av aksjer og aksjeopsjoner Gevinst ved salg av eiendommer Agio Sum NOTE 6: SPESIFIKASJON AV TAP VED REALISASJON AV FINANSIELLE EIENDELER: (I hele kr) Kurstap av obligasjoner og sertifikater Kurstap av aksjer og aksjeopsjoner Disagio Kurtasje, avgifter etc Sum

16 Noter til regnskapet NOTE 7: SPESIFIKASJON AV FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER: (I hele kr) Premiereserve i forsikringsfond Saldo pr Pliktig avsetning Overført til premiefond i forsikringsfond Overført fra eierne til næringslivskundene Resultatanvendelse Sum Gjenforsikringsandel Premiereserve for egen regning Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler med fradrag av kontantverdien av fremtidige premier. Dette tilsvarer summen av de beløp som er ført på forsikringstakernes konti, samt avsatte premiereserver for kontrakter som ikke kontoføres (rene risikoforsikringer, inkl gruppelivsforsikringer mv), og avsetninger for inntrufne uføretilfeller. Tilleggsavsetninger i forsikringsfond Saldo Avsetning Anvendelse Sum Den maksimale tilleggsavsetningen er satt til differansen mellom premiereserven beregnet med utgangspunkt i 3,5 % garantert rente i premiegrunnlaget og premiereserven beregnet med utgangspunkt i den faktiske garanterte rente i kontraktene. Selskapet kan anvende av tidligere års tilleggsavsetning hvis avkastningen ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantiene. Tilleggsavsetningen er en betinget kundetildelt avsetning som skal føres i resultatregnskapet som en pliktig avsetning og reduserer dermed årsresultatet. Premiefond i forsikringsfond Saldo Innbetalt Overført fra forsikringsfond Garantert rente Resultatanvendelse Til forfalte premier Sum Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier etter skatteloven fra forsikringstakere i individuell og kollektiv pensjonsforsikring. Pensjonsreguleringsfond i forsikringsfond Saldo Innbetalt Garantert rente Resultatanvendelse Anvendelse Sum Pensjonsreguleringsfondet består av innbetalinger etter skatteloven fra forsikringstakere i kollektiv pensjonsforsikring. Fondet skal benyttes til utbetaling av fremtidige reguleringstillegg for pensjonister. 16

17 Noter til regnskapet Erstatningsavsetning Saldo Årets endring Sum Gjenforsikringsandel Erstatningsavsetning for egen regning Andre tekniske avsetninger Saldo Årets avsetning Sum Sikkerhetsavsetningen skal primært dekke erstatninger på inntrufne, ikke meldte uførhetstilfeller som skyldes ulykke. Sum avsetninger til forsikringsfond Sikkerhetsfond Saldo Årets avsetning Sum Sikkerhetsfondet omfatter lovbestemte avsetninger for å kunne møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten. Beregningen gjøres i henhold til forskrift gitt av Kredittilsynet. Det er adgang til å forhøye fondet med inntil 50 % utover minimumsavsetningen. Kredittilsynet kan i særlige situasjoner gi tillatelse til at denne del av fondet helt eller delvis benyttes til å dekke verdifall på obligasjoner samt på aksjer som tjener som omløpsmidler. Hele avsetningen er ført som pliktig avsetning i regnskapet. Forsikringsmessige avsetninger, totalt NOTE 8: ANSVARLIG LÅNEKAPITAL: (I hele kr) Forfallstidspunkt Rente 9,15 % p.a. til Rente 7,8125 % p.a. til Evigvarende Rente 7,83 % p.a. til Evigvarende Rente 7,83 % p.a. til Evigvarende Sum

18 Noter til regnskapet NOTE 9: SPESIFIKASJON AV LÅN MOT PANTESIKKERHET: (I hele kr) Til bolig Poliselån Sum Spesifiserte tapsavsetninger Sum NOTE10: SPESIFIKASJON AV ANDRE UTLÅN: (I hele kr) Stående reiseforskudd til forsikringsrådgivere Den Norske Aktuarforeningen Sum NOTE 11: KAPITALDEKNING OG SOLVENSMARGIN: Norske Liv konsern Norske Liv AS (I hele kr) Kjernekapital Tilleggskapital Brutto ansvarlig kapital Goodwill og andre immaterielle aktiva Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner ( 7 e og 7 f) Netto ansvarlig kapital Sum eiendeler, vektet beløp Sum poster utenom balansen, vektet beløp Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner ( 7 e og 7 f) Tapsavsetninger som ikke kan medregnes i ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag ,17 % 12,40 % Kapitaldekning 12,16 % 12,38 % Minstekravet pr er 8,00 %. All tilleggskapital er tellende i den ansvarlige kapital. Solvensmargin: Solvensmarginkapital pr Solvensmarginkrav pr Margin

19 Noter til regnskapet NOTE 12: SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL: (I hele kr) Aksjekapital og Samtlige aksjer eies av Christiania Forsikring AS, et heleiet datterselskap av Christiania Bank & Kreditkasse. Det er aksjer á kr Disposisjonsfond: Saldo Resultatanvendelse Saldo Egenkapital totalt NOTE 13: SPESIFIKASJON AV ANDRE KOSTNADER: (I hele kr) Renter ansvarlig kapital, evigvarende Renter ansvarlig kapital, med opphør Norske Liv Pensjonskasser AS Sum NOTE 14: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER: (I hele kr) Inntekter i Norske Liv Pensjonskasser AS 0 0 NOTE 15: SPESIFIKASJON AV RESULTAT FASTE EIENDOMMER: (I hele kr) Leieinntekter Konsernbidrag, vedrørende datterselskap Administrasjonskostnader Driftskostnader Resultat Gevinst/tap ved salg Sum

20 Noter til regnskapet NOTE 16: INNTEKTER FRA ANDRE FINANSIELLE EIENDELER: (I hele kr) Renter av obligasjoner og sertifikater Amortisering vedrørende obligasjoner holdt til forfall Renter av utlån Renter av bankinnskudd Andre renteinntekter Sum renteinntekter Aksjeutbytte Andre inntekter Sum NOTE 17: SPESIFIKASJON AV RENTEKOSTNADER: (I hele kr) Renter av innlån fra Storebrand Amortisering vedrørende obligasjoner holdt til forfall Andre rentekostnader Sum NOTE 18: INVESTERT I OG SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER : Norske Liv AS (I hele kr) Maskiner, inventar og transportmidler - investert solgt Faste eiendommer - investert solgt Norske Liv konsern Maskiner, inventar og transportmidler - investert solgt Faste eiendommer - investert solgt

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer