ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi : Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 23.juni kom klarsignalet fra ST-styret: Til å gå videre med planen om å rendyrke Skien som akuttsykehus, mens Porsgrunn skal ta nye skritt i retning av å bli et effektivt dagsykehus. I praksis betyr det bla at den avanserte operasjonsrobotoen, FMR og urologi-sengeposten flytter til Skien. Poliklinikker og mye dagaktivitet flytter til Porsgrunn Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Lagseier for ø-n-h Øre-nese-hals har fått ned ventetida fra fem til to måneder på ett år. Det har krevd en stor laginnsats. Side 3. De tillitsvalgte har mange kritiske innvendinger, men støtter tanken om å rendyrke ST Skien som akuttsykehus og satsingen på Porsgrunn som dagsykehus. De sier nei til oppsigelser og krever bl.a bedre utredning av konsekvensene. Mye av kritikken går på nedtak av senger: -Hvis det skulle vise seg at det f. eks blir for få senger eller for få ansatte i 1.etasjen på Moflata eller i 1.avdeling i Skien, så er det selvsagt noe vi kan justere på-hvis vi ser at behover er større enn vi har forutsett, svarer utviklingsdirektør Hans Evju på den kritikken.les mer på sidene 2, 4 og5. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST vurderer å satse på avansert hjertediagnostikk til 19 millioner. Side 7 ST-ansatte kan sykle gratis på Helterittet 7. august- hvis de ønsker det.side 8. Det er spirer til bedre fagsamarbeid mellom sykehusene i Telemark: Side4:

2 Sier klart nei til oppsigelser De tillitsvalgte på ST er klare på en ting: De vil ikke være med på at det kommer oppsigelser ut av nedbemanningen i forbindelse med gjennomføringen av Dagsykehuset Porsgrunn. De tillitsvalgte har mange innvendinger, men støtter likevel tanken om å rendyrke ST som akuttsykehus og satsingen på Porsgrunn som dagsykehus. Samtidig har de har en rekke kritiske påpekninger som de ønsker å få gehør for: -Vi stiller spørsmål ved om det å skaffe penger til investeringer er en saklig grunn til å gjennomføre nedbemanning som eventuelt kan munne ut i oppsigelser, sier NSF-tillitsvalgt Kjersti Kleiv. Sammen med sine tillitsvalgtkolleger lufter hun uroen for bemanningen på nevrologi-slagenheten som nå også får FMR-feltet inn i sin avdeling: - Nasjonale retningslinjer sier at bemanningsfaktoren for en slagenhet skal ligge mellom 1.5 til 2-mens det nå ligger an til en bemanningsfaktor på bare Da må vi stille spørsmål ved om vi fremdeles har en slagenhet, sier Kjersti Kleiv. De tillitsvalgte er opptatt av at endokrinmamma som blir igjen som eneste sengepost i Porsgrunn får en bemanning som er god nok i en situasjon der det ikke er andre avdelinger å få hjelp fra på De foretakstillitsvalgte på ST kan støtte ideen bak forprosjektet til Dagsykehus Porsgrunn. Men de vil ha en omfattende konsekvensanalyse og tydelig disponering av personalressursene. I et to-siders notat samler de seg om det som bekymrer dem: De vil ha en konsekvensanalyse som sier hva endringene får av følger for pasienttilbud, faglig kvalitet og personalutfordringer. Seks foretakstillitsvalgte som representerer de ansatte stiller seg bak høringsinnspillene. De mener risikoanalysen ikke er god nok slik den foreligger. Et poeng går på at nedbemanningen som er lagt inn kan slå ut i økte utgifter til vikarer, dårligere kvalitet og usikkerhet 2 Nei til oppsigelser! F.v: Kjersti Kleiv,NSF, Ellen Årøen, Delta, Turid Rund og Thor Helge Gundersen, Fagforbundet, Lene Halvorsen, NSF,Tor Severinsen, Akademikerne og hovedverneombud Marit Skau Bjørge- med datteren på fanget. kveld og nattestid. Marit Skau Bjørge er opptatt av at ST i God-Vakt-regi akkurat nå ser på forholdet mellom oppgaver og ressurser: -Her er vi opptatt av om det vi gjør av endringer i Dagsykehuset Porsgrunn,også får konsekvenser for arbeidsmiljøet, påpeker STs hovedverneombud. for ansatte. De ber derfor om at endringene sikrer en balanse mellom oppgaver og ressurser. De spør hvordan en femdøgnspost på endokrin-mamma skal klare å skrive ut pasientene før helga og de vil vite hva pleiefaktoren skal bli. Bekymret for sengenedtak De er også bekymret over at det blir færre senger i Skien som kan ha negative følger for ST som sentralsykehus. Bekymringen går også på rehabiliteringstilbudet til slagrammede og amputerte og andre grupper med behov for kompleks rehabilitering-hvis FMR flytter til Skien og får langt færre senger. De ønsker også en konsekvensanalyse av et nedtak av Nei til deltid som spareløsning Deltas Ellen Årøen gjør det klart at de tillitsvalgte ikke vil godta at nedbemanningen fører til flere deltidsstillinger. Hun er også bekymret over at det blir færre senger for ø-n-h, urologi og plastikkkirurgien i 1.avdeling i Skien når urologisk sengepost flyttes inn der. Tor Severinsen -Akademikerne- er opptatt av at ikke endringene skal gi fler korridorpasienter på ST.-Dette er en tøff og vanskelig situasjon for de ansatte som berøres. Men vi tillitsvalgte vil passe på at alt går riktig for seg. Og vi godtar ikke oppsigelser, understreker Årøen. De tillitsvalgte vil ha en skikkelig konsekvensutredning av endringene. Og de understreker at selv om Dagsykehus Porsgrunn er godkjent som hovedprosjekt, så skal framdriften opp på nytt i ST-styret både i august og oktober. Vil utrede Dagsykehusendringer 3-4 senger ved nevrologisk sengepost/ slagenheten. De etterlyser lokaler for trening, undersøkelse og kontorer for det tverrfaglige temaet som får ansvar for rehabiliteringssengene. De tillitsvalgte spør også om kommunene vil være i stand til å følge opp rehabiliteringspasientene som sendes tidligere hjem etter rehabilitering på ST. De mener et så stort bemanningskutt skjærer i basis av rehabiliteringstilbudet og går ut over kvaliteten i behandlingen. De tillitsvalgte utrykker også uro for at det blir færre senger for ø-n-h, plastikk og urologi i 1.etasje i Vestfløyen. De vil også ha en utredning av følgene som omleggingen kan få for andre enheter og seksjoner på sykehuset.

3 Lagseier på øre-nese-hals Etter mange års kamp mot lange ventelister dro de ansatte i øre-nese-halsseksjonen i vår i land en overbevisende lagseier. Det siste året har de gått ned fra fem til to måneders ventetid for nyhenviste pasienter. Det imponerte ST-direktøren såpass at han dro fram Ø-n-h-gjengen som et godt eksempel under siste storledermøtet:- Det er klart det er hyggelig for oss å få høre at administrasjonen er fornøyd med innsatsen,sier seksjonsleder Kjell Egil Bakken. Han understreker at det er langvarig laginnsats som nå gir reultater. Viktig med full bemanning - Slik jeg ser det handler mye om å ha full bemanning, jobbe systematisk og så litt overtid på toppen, sier overlegeveteran Finn Kortner som sin forklaring på at de har fått bort ventelistene. Krumtapp på sekretærsida Ellen Saga er også enig i at stabile leger, godt teamsamarbeid i seksjonen og langvarig fokus på å få ned ventetida, har båret frukter. Det har ikke vært bare Lagseier i kampen mot ventelistene på ø-n-h.f.v: Finn Kortner, Per Nykås, Lisbeth Wingereid, Anne Lene Karlsen, Inger Wasshaug Gonsholt, Lisbeth Tufte, Berit Hoggen Elsebutangen, Britt Tangen, Kjell Egil Bakken, Karin Ødegaard og Hilde Bolstad. enkelt å klare midt oppi døgn-til-dag og økonomiske utfordringer, samtidig med nedbemanninger, spesielt i sekretærgruppen. - Det hyggeligste er å få gode tilbakemeldinger fra pasientene, konstaterer pasientkoordinatoren.både hun, legene og de andre på avdelingen vet hvor slitsomt det er med hundrevis av pasienter på vent. Selv om kreftpasienter og de prioriterte slipper til når de skal, er det en belastning for en seksjon over tid å ha så mange som må vente altfor lenge på å få behandling. Jobbet systematisk over tid Kjell Egil Bakken er tydelig på at det ligger en stor innsats bak de gode resultatene seksjonen har oppnådd det siste året: - Vi har jobbet systematisk og langsiktig skritt for skritt på å bli bedre. Dette er ikke resultat av et skippertak, fastslår seksjonslederen. Han vet at myndighetene fra Helseministeren og nedover synes at ventelistene skulle vært fjernet for lengst- helst uten at det koster noe ekstra. Det gir lite motivasjon i rekkene. - Men nå har vi har fått ro til å jobbe systematisk over tid med å få ned ventelistene. Når vi nå har fått til det og får ros - både fra direktøren, og fra våre kolleger på sykehuset, så er det klart det virker positivt på oss, innrømmer Kjell Egil Bakken. Mye jobb bak korte ventelister -Her har de ansatte lagt ned en stor arbeidsinnsats: Det har vært på grensen av det man kan holde på med over tid. ST må ha en av Norges mest effektive øre-nese-halspoliklinikker,mener Kjell Egil Bakken. Seksjonslederen som selv er øre-nesehalslege vet hva han snakker om undersøkelser på fem måneder... Bare de første fem månedene i år er det gjennomført mer enn 7000 polikliniske konsultasjoner i den lille Ø-N.Hseksjonen.Det de har klart, har de fått til selv om de skulle hatt to leger til- sammenlignet med legedekningen generelt i Helse Sør Øst.Bakken er opptatt av å løfte fram at det er laginnsatsen måned etter måned som har ført til en knallsterk ventelistestatus: Ved utgangen av mai, var det bare 17 som hadde ventet mer enn tre måender mot 260 på samme tid ifjor.- Men vi er ennå ikke i mål med å få ned ventetida på de polikliniske kontrollene, medgir ØNH-sjefen som i seiersrusen over ventelistetallene ikke vil feie de mindre gunstige tallene under teppet. Likevel tror han de nå har rutiner som gjør at dersom ikke noe uventet skjer, vil de klare å holde ventelistene på et lavt nivå framover. Bedre med korte ventelister Og nå er neste ambisjon å få ned ventetida for å slippe inn til polikliniske kontroller som fremdeles er altfor lang. På pauserommet kommer det ulike innspill på hva som har vært viktig for å få bukt med ventelistene. Men en ting er de klare på. Det er hyggelig å være i en situasjon der de ikke hele tida strever med lange ventelister:-resultatet er selvfølgelig også færre telefonhenvendelser fra pasienter som opplever at ventetiden kan være lang, skyter enhetsleder Anne Lene Karlsen inn. Ellen Saga synes seksjonsleder Kjell Egil bakken skal ha sin del av æren: For at han lytter til ansatte og ikke bare overkjører innvendinger som kommer derfra.nå gleder de seg over at seksjonen har fått gjennomslag for å ansette en ekstra sykepleier og en sekretær i 60 prosent jobb for å ta unna arbeidsoppgavene som står i kø. Ellen Saga og Kjell Egil Bakken 3

4 Styre-ja til Dagsykehuset Etter en halvtimes debatt og flere innlegg fra de tillitsvalgte der de la fram sine betenkeligheter, vedtok et enstemmig ST-styre 23. juni å gå videre med Dagsykehuset Porsgrunnplanene. - Vi har nå fått klarsignal til å gå videre med Dagsykehuset Porsgrunn som et hovedprosjekt. Vi fikk også ja til å gå i gang med å bygge om og pusse opp for inntil ti millioner kroner. Vi vil holde styret løpende orientert om framdriften utover høsten, konstaterer utviklingsdirektør Hans Evju.I praksis innebærer det at hovedlinjene i det som ble lagt fram og presentert i ST-nytt nr 11 nå skal settes ut i livet.det innebærer at dagens 19-sengers FMR-sengepost i Porsgrunn blir lagt ned. Utfordret av spørsmål fra tillitsvalgte om hvordan komplisert rehabiltering kan tas hånd om med 27 senger i nevrologi-slagenheten i 1.etasje på Moflata, svarte klinikksjef Per Urdahl slik: - Denne omleggingen startet som et faglig ønske fra fagansvarlige. All forskning viser at rehabiliteringen må starte ST-styret sa ja til Dagsykehus Porsgrunn-planene i siste møte før sommerferien. fra dag en når pasienten kommer inn enten det gjelder slag eller traumer. Her er det viktigste å få til gode pasientløp med tverrfaglig behandling helt fra dag en. I kunnskapsrapporten er det dessuten vist at mye av den viktigste rehabilteringen skjer hjemme hos pasienten, framholdt Urdahl. Satser på ambulante team Han viste til at ST skal bygge opp ambulante team og en tverrfaglig poliklinikk som skal samarbeide om rehabilitering av pasienten -enten i eget hjem eller i samarbeid med kommunale instistusjoner som f. eks Klosterhagen og Borgehaven. Urdahl gjorde det klart at ST vil sende en del av rehabiliteringspasientene videre f. eks til Kysthospitalet eller til rehabiliterinsgtilbud ved andre sykehus i Telemark som Rjukan, Notodden og Kragerø som også har kompetanse og kapasietet til å hjelpe denne pasientgruppen. Urdahl ble utfordet på om den lave pleiefaktoren på Moflata ville gi spesielt slagpasientene et dårligere tilbud. Urdahl svarte at han ut fra dagens beleggstall på ca 70 prosent ikke var bekymret for at endringene ville forringe tilbudet til de slagrammede. Fag-samarbeid på riktig kurs Felles fagmøter. Kirurger fra Notodden som hospiterer i Skien. Overføring av pasienter fra ST i Skien til Rjukan og Notodden og et samarbeid for å utnytte Rjukans spisskompetanse på ryggkirugi.alt er eksempler på fagsamarbeidet innen ST det siste halvåret. -Fagmiljøene har det siste året blitt bedre kjent med hverandre. Jeg synes vi har kommet et stykke på veg og at det er lagt grunnlag for et videre samarbeid mellom fagmiljøene ved sykehusene i Telemark, oppsummer leder for klinikk Rjukan -Notodden- Ivar Dahl. 18.juni ga ledergruppa sin tilslutning til rapporten som skisserer hva som er gjort og vegen videre for utvikling av sykehustilbudet på Notodden og Rjukan. Målet er å utnytte de samlede helseressursene best 4 mulig ved de fem sykehusene. Fagmiljøet har nå oversendt ca ortopedi-søknader til Rjukan der pasientene får tilbud om å bli operert på Rjukan. Det er også lyst ledig en ortopedstiling som skal ha Rjukan som base. Lykkes ikke det, skal det jobbes videre med å sikre et ortopedisk tilbud på Rjukan i samarbeid med kirurgisk klinikk i Skien. Tanken er å styrke driften ved Rjukan ved å utnytte kapasiteten der så godt som mulig. Rjukan og Notodden skal samarbeide om å utnytte ledig sengekapasitet. Det utredes også hvordan en svensk ortoped med høg kompetanse på ryggoperasjoner kan utnyttes enda bedre og kanskje ta flere pasienter fra andre deler av fylket. Skal utdanne egne overleger Men Ivar Dahl er svært fornøyd med et opplegg som åpner for at f. eks Notodden kan sikre en bedre rekruttering av overleger som er problem på lokalsykehus.planen er at de får leger med lokaltilknytning inn som LIS-leger som tar første del av spesialiseringen på Notodden innen indremedisin og til sist gruppe 1-utdanningen i Grenland. Det å utdanne egne overleger er den sikreste måten å sikre stabil overlegedekningdet er vår erfaring innenfor DPSet der de fleste av fagfolkene er utdannet lokalt, konstater Dahl. Det jobbes også med å få til et bedre samarbeid innenfor laboratorie-og radiologifeltet. Men her må først ulike dataløsninger som hindrer et bedre samarbeid, ryddes av vegen. Fagmiljøene i Telemark samarbeider, fastslår klinikksjef Ivar Dahl

5 Klarsignal for rokering Klarsignalet fra ST-styret betyr at forslagene vil bli gjennomført i løpet av senhøsten eller fra nyttår- hvis alt går etter planen. I praksis betyr det bl.a at operasjonsroboten og den urologiske sengeposten flyttes fra Porsgrunn til Skien. Det kan åpne for at roboten kan brukes bl.a til gynekologiske og gastroinngrep. Styrevedtaket er også et ja til å gå videre med et hovedprosjekt som peker fram mot en delvis realisering av planene om å rendyrke ST i Skien som akuttsykehus og Porsgrunn som et effektivt dagsykehus. Den geriatriske poliklinikken er allerede åpnet og etter styrevedtaket skal det også komme en KOLS-poliklinikk i Porsgrunn. FMR til Skien -Vedtaket betyr at vi skal flytte rehabiliteringssengene til Skien, samtidig som vi oppretter en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk i Porsgrunn. Vi skal også starte med ambulante rehabiliteringstjenester. Men hvordan den tjenesten skal organiseres vil vi avklare i høst, sier seksjonsleder Benedicte Børge Ask Madsen. Et Mye av kritikken mot dagsykehus-rokeringene retter seg mot nedbemanning og nedtak av senger. Hans Evju tar imot den utfordringen fra de tillitsvalgte og åpner for at ressursene kan økes-hvis det viser seg at behovet er der. - I utgangspunktet mener vi at det sengetallet og den bemanningen som nå er vedtatt i Dagsykehus Porsgrunn-prosjektet, er forsvarlig. Men både bemanning og senger er selvsagt forhold som vi kontinuerlig må vurdere i forhold til den virkeligheten vi opplever når endringene er satt ut i livet. Vil vurdere fortløpende - Hvis det skulle vise seg at det f. eks blir for få senger eller for få ansatte i 1.etasje på Moflata eller i 1.etasjen i Klarsignalet fra ST-styret betyr at endringene i retning av et mer rendyrket akuttsykehus i Skien og et sykehus for dag-inngrep i Porsgrunn kan starte... annet resultat av styrevedtaket er at de tverrfaglige nevrologiske poliklinikkene flytter fra Moflata i Skien til Porsgrunn. På grunn av kostnadene ved å dublere utstyr, blir planene om å flytte gastrokirurgisk dagaktivitet satt på vent -foreløpig. Vestfløyen så, er det selvsagt noe som ST-ledelsen vil kunne justere på- hvis vi ser at behovet viser seg å være større enn vi har forutsatt i planene, sier utviklingsdirektør Evju.Han vet at så store flytteprosesser og endringer kombinert med nedtak av senger og bemanningsreduksjoner gjør mange ansatte engstelige både i forhold til arbeidspress, fare for korridorpasienter og andre negative forhold: Åpner for justeringer etterhvert I planene er det lagt opp til å redusere antall senger med ca 30 og en nedbemanning på 36.5 årsverk hovedsaklig i medisinsk og kirurgisk klinikk. Det var da også de forholdene som de tillitsvalgte fokuserte på i ST-styremøtet: - Nå har ST omstilt Mye dagkirurgi til Porsgrunn -Vedtaket betyr at vi vil flytte all ortopedisk dagkirurgi til Porsgrunn. Der vil de disponere to operasjonsstuer fire dager i uka. Det åpner for å øke til 800 inngrep i året som er en dobling i forhold til det vi gjør nå. Også all plastikk-kirurgisk dagkirurgi skal flytte til Porsgrunn, oppsummerer utviklingsdirektør Hans Evju. Som kjent blir endokrin-mamma igjen i Porsgrunn midlertidig med en 5-døgns sengepost der man har funnet en løsning på vaktberedskapen så lenge avdelingen blir i Porsgrunn. Spørsmålet om flytting av nevrologisk poliklinikk til Porsgrunn skal utredes iløpet av Det samme gjelder spørsmålet om å finne en mer langsiktig løsning for endokrin-mammaenheten, sier Evju. Han forsikrer at når pasienthotellet i Skien utvider fra 24 til 30 senger, så vil det bli økt bemanning i forhold til den utvida kapasiteten.- Flytting av poliklinikker og andre enheter skal fortsette utover høsten. Målet er at planene skal settes ut i livet seinhøstes, fastslår Hans Evju. Han regner med at de første ombygningene i Porsgrunn starter i høst, men at endringene kan bli så kostbare at de må fordeles over to budsjettår. Kan justere bemanning og senger driften i mange år med årlige nedbemanninger som har svingt mellom 20 og helt opp til 60 årsverk. Men jeg kan telle på en hånd de gangene det har endt opp med oppsigelse.denne gangen dreier det seg om 36 årsverk i en organisasjon med 4000 ansatte. Derfor har jeg stor tro på at vi klarer å håndtere også denne nedbemanningen uten oppsigelser, sa Evju i sitt svar til ST-styret. Utviklingsdirektør Hans Evju 5

6 Løfter ST opp i 1.divisjon I september skal ST-ledelsen ta stilling til en investering som kan løfte hjertediagnostikken på ST opp i 1.divisjon i Europa. Forutsetningen er at både styreleder for ST, SiV og PiV- Stein - Are Agledal og ledelsen i Helse Sør Øst, vender tommelen opp. Innen september skal Agledal ta stilling til nyinvesteringen der totalprisen løper opp i 19 millioner. Investeringer over ti millioner skal vurderes både innenfor sykehusområdet og i Helse Sør Øst. Coronar-angiografi var starten... Våren 2009 startet radiologene og kardiologene på ST opp med CT-coronar-angiografi på pasienter med brystsmerter. Det vakte stor faglig entusiasme at ST da kunne tilby en diagnostikk som både radiologene og kardiologene har stor tro på at det blir stadig større etterspørsel etter. Metodikken avdekker om pasientens brystsmerter skyldes fortetninger i blodårene som kan være forvarsler om et seinere hjerteinfarkt. Tidligere måtte slike Ifjor startet radiologi- og hjertemiljøet et samarbeid om CT coronar-angiografi. Nå er det planer om å satse på ny CT-Spect-løsning som kan løfte ST på diagnostikk. pasienter sendes til Oslo eller Arendal og få utført en invasiv hjerteundersøkelse. Her går man inn med kateter og sprøyter kontrastvæske i kransarteriene - og så legger man eventuelt inn stenter der blodårene er for trange. Undersøkelsen er sikker, men pasienten må reise til et annet senter- og den er ikke risikofri. Smertefri hjertediagnostikk Ved hjelp av CT-coronoar angiografi har et 100-talls pasienter det siste året fått en smertefri undersøkelse i Skien framfor å reise til Oslo eller Arendal. Fordi den gamle CT-maskinen gir høge stråledoser har fagfolkene begrenset disse undersøkelsene til pasienter over 50 år ut fra bestemte kriterier. Nå er spørsmålet som skal utredes internt på ST om en ny CTA- Spect-maskin skal anskaffes. Den avanserte maskinen kan -hvis nødvendig- enkelt utføre to diagnostiske undersøkelser i en og samme operasjon som i dag må gjøres med to ulike apparater på to ulike steder ved ST. CTA-Spect-maskinen avdekker både fortetninger i blodårene til hjertet i tillegg til at den viser hvordan hjertemuskelen fungerer Med ny teknologi og ny strålesvak CT kan flere aldersgrupper undersøkes og det åpner også for at pasienttilbudet raskt kan utvides utenfor STs opptaksområde. CT Spect kan gi lønnsom drift 19 millioner er mye i et trangt investeringsbudsjett. Men kalkylene som ligger bak vurderingen om å satse på CT-Spect-teknologien, peker mot at investeringen likevel kan lønne seg for ST. Det var hovedbudskapet fra MSK-sjef Henrik Høyvik da han presenterte økonomiargumentene for å satse på den nye avanserte teknologien for ST-styret. Han la fram tall som viser at hvis en ser behov for å skifte ut foreldet radiologiutstyr over fem år, så koster det å satse på CT-Spect med nødvendige ombygninger 19 millioner- mot 23 millioner hvis ST satser på tradisjonell teknologi. I et tradisjonelt investeringsløp de neste fem årene må ST belage seg på å skifte ut et enkelt gammakamera et gammakamera med CT og i tillegg kommer anskaffelse av en ny CT i Skien som sammen med nødvendige bygningsmessige tilpasnin- 6 ger er anslått til 23 millioner. Satser vi på CT Spect-teknologien, kan vi flytte den ene CT en i Skien til Kragerø. Den kan dermed erstatte en maskin som bør skiftes ut der, forklarte Høyvik som tror det lønner seg å se investeringene over tid-ikke år for år isolert. I de 19 millionene inngår CT-Spect-maskinen til 13.7 millioner, nytt gammakamera og et anestesiapparat pluss utgiftene ved flytting av lab 11 og ombygning av lab 15 i Skien der den avanserte maskinen skal stå. Positive tall- også på driftssida Enda bedre blir tallene på driftssida tror Høyvik som har fått økonomiavdelingen til å sjekke ut regnestykkene: I dag sender ST mange pasienter med brystsmerter videre til Feiring, Rikshospitalet og Arendal for å få utført en såkalt invasiv undersøkelse.hvis ST kan diagnostisere de pasientene med lavest risiko for hjertesykdom i Skien med den nye maskinen, sparer sykehuset 2.7 millioner i gjestepasientutgifter og en halv million på transportbudsjettet. Kan lett øke inntektene - Velger vi CT-spect sparer ST årlig ca 1.5 millioner på driftssida. Dette er nøkterne anslag, understreket Høyvik.Samtidig peker MSK-sjefen på at tallene bygger på dagens pasientstrømmer. Vi kan øke inntektene og redusere utgiftene våre enda mer i framtida i og med at det er muligheter for å behandle enda flere med denne maskinen på sikt, påpeker MSK-sjefen. CT Spect er også god økonomi, hevdet Henrik Høyvik.

7 Avansert hjertediagnostikk ST-styret ber ST-direktøren gjøre en grundig utredning:av spørsmålet om ST skal satse på å bli ett av de første sykehusene i Europa som kjøper inn en CTA- Spect-maskin.Det er en maskin som kan utføre avansert hjertediagnostikk. Med 800 hjertescintigrafiundersøkelser årlig er ST nest størst i Norge på volum av slike undersøkelser. Per Urdahl og Henrik Høyvik presentere vyene i CT Spect-satsingen for ST-styret Non-invasivt hjertesenter Får vi til det vi nå skal utrede nærmere, så kan vi realisere et mål om å gjøre ST til et sentralt non-invasivt hjertediagnostisk senter i Norge, sier klinikksjef Per Urdahl. Med god økonomistyring kan ST uten å forstrekke seg, investere i det aller siste av radiologisk teknologi. Den ble tilgjengelig for bare et år siden og er i dag bare i bruk ved noen få sykehus i verden. Forutsetningen er at en grundigere utredning bekrefter at regnestykkene og de faglige vurderingene som er gjort holder vann - og at Helse Sør Øst og og ledelsen ved SIV og PiV også vender tommelen opp: Undersøkelser med lav risiko -Dette konseptet gir en unik kombinasjonsmulighet som ikke har vært tilgjengelig før i Norge. Det åpner for at vi kan undersøke langt flere pasienter på en mye grundigere måte. Det viktige her er at pasienter som har svært liten sannsynlighet for hjertesykdom blir spart for strålebelastning og for den lille risiko det er for blødning, perforasjon og blodpropper som invasiv underøkelse fører med seg, oppsummerer Urdahl. Raskere utredning gjør at med en liten økning i radiograf-og radiologkapsiteten kan ST undersøke langt flere pasienter enn det som er mulig i dag. For mange pasienter betyr det at de slipper å bli sendt til Arendal, Feiring eller Oslo for en invasiv undersøkelse som er mer ubehaglig og som har en viss risiko ved seg. - I dag er CT-Spect i bruk noen steder i USA og ved en universitetsklinikk i Zürich og i Helsinki. Hvis ST satser på denne teknologien vil vi bli med på internasjonal forskning på denne metodikken. Det er også et viktig poeng her, undertstreket Urdahl i presentasjonen for styret. CT Spect må godkjennes av HSØ Styreleder Stein Are Agledal stilte de nødvendige kritiske spørsmålene til CT-Spect-investeringen. Men han ga samtidig også tydelige signaler om at prosjektet vurderes positivt... Helse Sør Øst har det siste ordet i investeringer over ti millioner. Det er en bestemmelse som skal hindre åpenbare feilinvesteringer i regionen.men etter at klinikksjefene Henrik Høyvik og Per Urdahl hadde gjort en solid presentasjon av økonomien og de faglige sidene ved storinvesteringen, kom det en oppløftendeavslutningsreplikk fra styrelederen. Han karakteriserte prosjektet som faglig godt og røpet at han allerede hadde fått forsikring fra Helse Sør Øst fagdirektør om at ST skal få en rask avklaring på den viktige investeringssaken. Etter applaus fra styret ble investeringssaken klubbet enstemmig gjennom. - Det var svært gledelig at styreformannen vår var så proaktiv og positiv, sier en oppglødd klinikksjef Per Urdahl. Vinn-vinn for pasientene Han mener prosjektet er en vinnvinn-situasjon for pasientene både i Vestfold og Telemark og at den ikke truer oppgavefordelingen mellom ST og SiV:-Hjerteseksjonen på ST har hatt en strategi som går ut på å satse på non-invasiv hjertediagnostikk. Med CT Spect-undersøkelser kan ST videreutvikle seg som et noninvasivt hjertediagnostisk senter. På denne måten kan vi bidra til at de ca 30 prosentene som har brystmerter, men lav sannsynlighet for at de har hjertesykdom, kan slippe en invasiv undersøkelse som har en viss risiko. Før var ikke CT-teknologien god nok til at den alene kunne utelukke hjertesykdom. Nå får vi en CT som tar så gode bilder at disse pasientene slipper en invasiv undersøkelse. Det er bra for pasientene i Telemark. Og jeg er overbevist om at også pasienter fra Vestfold vil ha fordel av at ST investerer i teknologien, sa Urdahl under presentasjonen for styret. Satsing på CT Spect vil bidra til flere Styreleder Stein-Are Agledal var ikke negativ til CT Spect-investeringen. 7

8 Gratis på Helterittet... Har du lyst til å teste Telemarksvarianten av Birkebeinerrittet 7. august?vil du sykle i vakker fjellnatur? De første 100 ST-ansatte slipper påmeldingsavgiften på 450 kroner Den tøffeste sykkelløypa for godt trente syklister er på 10.3 mil. Den går fra Rjukan i naturskjønn fjellnatur opp til Kalhovd før returen til Rjukan igjen. Den lettere løypa på 6 mil går også i fjellterreng, men bryter av tidligere før returen til Rjukan. Trim i vakker fjellnatur Jeg garanterer en fantastisk fjellopplevelse der du bl.a får utsyn til Tinnsjøen, Gaustatoppen og Hardangervidda. Om kvelden får deltakerne med seg et kulturprogram som avsluttes med god mat og drikke, frister prosjektleder Christian Sønstebø. Han er glad for at en så stor arbeidsgiver som ST sammen med andre telemarksbedrifter nå bidrar til å støtte prosjektet som skal sikre Telemark en lokal avlegger av det legendariske Birke- Flere kurs for menn... beinerrittet. Ambisjonen er å få flere til å kombinere fysisk aktivitet som løp, sykling og ski om vinteren med naturopplevelser samtidig som Telemarks vakre natur settes ettertrykkelig på kartet. ST får rabatt på deltakeravgiften - og sponser noen hundrelapper for hver ST-ansatt. TelemarkHelten gir STs avgift videre til Aktiv mot kreft som bevilget penger til et treningstilbud for kreftpasienter på ST. Ansatte som tenner på å bli med på Helterittet kan bare gå inn på linken på Pulsen og melde seg på- med frist til 31.juli. Støtter aktiv mot kreft Det er veldig positivt at de som deltar samtidig gir en støtte til Aktiv mot kreft. Jeg synes det er fint at ST kan støtte et initiativ for å utvikle Telemarkshelten til noe lignende med Birkebeinerrittet i Telemark. Men det viktigste her er at flest mulig av våre ansatte får en mulighet til å være med på en sykkeltur i vakre omgivelser. Trim er helsefremmende og positivt, synes Mai Torill Hoel. STs HR-direktør ser ikke bort fra at dersom mange deltar og Telemarkshelten blir vellykket, kan ST utvide deltakelsen et annet år. Løypene går gjennom spektakulær og vakker natur og i historisk viktige områder der stikkordet er tungtvannsaksjonen. For ansatte som tar med barna den 7. august, fins det også en egen barnesykkelløype der de yngste også kan trimme. Vitsehjørnet fortsetter det populære innslaget med kurstilbud rettet spesielt mot menn. Mange kvinnelige STansatte vil nok nikke megetsigende til temaene gutta trenger å kurses i.. Kurs nr 6: Hvordan overvinne hjernesvinn når det gjelder å huske bursdager, årsdag, jubileum, andre viktige datoer og å ringe når du vet du blir sen. - Hjernecelle-sjokkterapi og full lobotomi.kurs nr 8: Å gi henne blomster er ikke skadelig for helsen. -Grafikk og lydopptak. Kurs 9:Ekte menn spør om veien når de har kjørt seg bort.- Betroelser fra virkeligheten. Kurs 10: Er det genetisk umulig å sitte rolig når hun lukeparkerer? -Kjøresimulator. Kurs 11:Hvordan blir den perfekte handlevennen.-avslapningsteknikker, meditasjon og pusteøvelser. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: En heldiggris på Seljord DPS Nok en gang er det ansatte fra nykommerne i ST som drar av gårde med gavekort på 2000 kroner. - For mai var det Signe Maria Straand som jobber på døgnavdelingen i DPS Seljord som ble månedens heldiggris, forteller knst.personalsjef Karen Anne Braathen i PO-avdelingen.Dataprogrammet som plukker ut månedens vinner i trimkampanjen har til stadighet plukket ut ansatte fra ST i øvre Telemark. Siden høsten 2009 har mange gavkort tatt vegen særlig til Notodden sykehus-og nå også DPS Seljord. Hjertestartere kjøpt inn til psykiatrien Maryam Shafiei i styret for STs gjenopplivingsråd er fornøyd med at også psykiatrien nå har kjøpt inn to halvautomatiske hjertestartere og at de satser på opplæring i hjerte-lungeredning og defibrillering. - Det er sjelden noen får hjertestans i psykiatrien. Men det kan ta tid før ambulanse er på plass- og da er det viktig å sette inn livreddende tiltak med en gang, understreker anestesioverlegen som er glad for at stadig fler på sykehuset tar den utfordringen alvorlig. Feil tittel i ST-nytt Cathrine de Groot er i tittelen i en artikkel i forrige ST-nytt ved en tåpelig glipp av undertegnede tillagt en doktograd-når hun vitterlig har tatt en mastergrad. Feilen er utelukkende min - det står mastergrad i brødteksten- men feilaktig doktorgrad i tittelen. Jeg beklager og tar feilen på min kappe. Jørn Ertsaas Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 September - 2011 Fagløft i 3.etasje STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4.

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4. Nr. 7 4. april 2008 Helse Sør-Øst for oreslår at t ST, SiV og PiV skal utgjøre ett sykehusområde Helse Sør Øst-administrasjonen har nå lagt fram forslag om å dele denne helseregionen inn i sykehusområder.

Detaljer

ST-nytt. Flest diep-lap. De er først i Norge. Støre var i Kragerø

ST-nytt. Flest diep-lap. De er først i Norge. Støre var i Kragerø ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6. juli 2013 Flest diep-lap STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer