ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi : Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 23.juni kom klarsignalet fra ST-styret: Til å gå videre med planen om å rendyrke Skien som akuttsykehus, mens Porsgrunn skal ta nye skritt i retning av å bli et effektivt dagsykehus. I praksis betyr det bla at den avanserte operasjonsrobotoen, FMR og urologi-sengeposten flytter til Skien. Poliklinikker og mye dagaktivitet flytter til Porsgrunn Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Lagseier for ø-n-h Øre-nese-hals har fått ned ventetida fra fem til to måneder på ett år. Det har krevd en stor laginnsats. Side 3. De tillitsvalgte har mange kritiske innvendinger, men støtter tanken om å rendyrke ST Skien som akuttsykehus og satsingen på Porsgrunn som dagsykehus. De sier nei til oppsigelser og krever bl.a bedre utredning av konsekvensene. Mye av kritikken går på nedtak av senger: -Hvis det skulle vise seg at det f. eks blir for få senger eller for få ansatte i 1.etasjen på Moflata eller i 1.avdeling i Skien, så er det selvsagt noe vi kan justere på-hvis vi ser at behover er større enn vi har forutsett, svarer utviklingsdirektør Hans Evju på den kritikken.les mer på sidene 2, 4 og5. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST vurderer å satse på avansert hjertediagnostikk til 19 millioner. Side 7 ST-ansatte kan sykle gratis på Helterittet 7. august- hvis de ønsker det.side 8. Det er spirer til bedre fagsamarbeid mellom sykehusene i Telemark: Side4:

2 Sier klart nei til oppsigelser De tillitsvalgte på ST er klare på en ting: De vil ikke være med på at det kommer oppsigelser ut av nedbemanningen i forbindelse med gjennomføringen av Dagsykehuset Porsgrunn. De tillitsvalgte har mange innvendinger, men støtter likevel tanken om å rendyrke ST som akuttsykehus og satsingen på Porsgrunn som dagsykehus. Samtidig har de har en rekke kritiske påpekninger som de ønsker å få gehør for: -Vi stiller spørsmål ved om det å skaffe penger til investeringer er en saklig grunn til å gjennomføre nedbemanning som eventuelt kan munne ut i oppsigelser, sier NSF-tillitsvalgt Kjersti Kleiv. Sammen med sine tillitsvalgtkolleger lufter hun uroen for bemanningen på nevrologi-slagenheten som nå også får FMR-feltet inn i sin avdeling: - Nasjonale retningslinjer sier at bemanningsfaktoren for en slagenhet skal ligge mellom 1.5 til 2-mens det nå ligger an til en bemanningsfaktor på bare Da må vi stille spørsmål ved om vi fremdeles har en slagenhet, sier Kjersti Kleiv. De tillitsvalgte er opptatt av at endokrinmamma som blir igjen som eneste sengepost i Porsgrunn får en bemanning som er god nok i en situasjon der det ikke er andre avdelinger å få hjelp fra på De foretakstillitsvalgte på ST kan støtte ideen bak forprosjektet til Dagsykehus Porsgrunn. Men de vil ha en omfattende konsekvensanalyse og tydelig disponering av personalressursene. I et to-siders notat samler de seg om det som bekymrer dem: De vil ha en konsekvensanalyse som sier hva endringene får av følger for pasienttilbud, faglig kvalitet og personalutfordringer. Seks foretakstillitsvalgte som representerer de ansatte stiller seg bak høringsinnspillene. De mener risikoanalysen ikke er god nok slik den foreligger. Et poeng går på at nedbemanningen som er lagt inn kan slå ut i økte utgifter til vikarer, dårligere kvalitet og usikkerhet 2 Nei til oppsigelser! F.v: Kjersti Kleiv,NSF, Ellen Årøen, Delta, Turid Rund og Thor Helge Gundersen, Fagforbundet, Lene Halvorsen, NSF,Tor Severinsen, Akademikerne og hovedverneombud Marit Skau Bjørge- med datteren på fanget. kveld og nattestid. Marit Skau Bjørge er opptatt av at ST i God-Vakt-regi akkurat nå ser på forholdet mellom oppgaver og ressurser: -Her er vi opptatt av om det vi gjør av endringer i Dagsykehuset Porsgrunn,også får konsekvenser for arbeidsmiljøet, påpeker STs hovedverneombud. for ansatte. De ber derfor om at endringene sikrer en balanse mellom oppgaver og ressurser. De spør hvordan en femdøgnspost på endokrin-mamma skal klare å skrive ut pasientene før helga og de vil vite hva pleiefaktoren skal bli. Bekymret for sengenedtak De er også bekymret over at det blir færre senger i Skien som kan ha negative følger for ST som sentralsykehus. Bekymringen går også på rehabiliteringstilbudet til slagrammede og amputerte og andre grupper med behov for kompleks rehabilitering-hvis FMR flytter til Skien og får langt færre senger. De ønsker også en konsekvensanalyse av et nedtak av Nei til deltid som spareløsning Deltas Ellen Årøen gjør det klart at de tillitsvalgte ikke vil godta at nedbemanningen fører til flere deltidsstillinger. Hun er også bekymret over at det blir færre senger for ø-n-h, urologi og plastikkkirurgien i 1.avdeling i Skien når urologisk sengepost flyttes inn der. Tor Severinsen -Akademikerne- er opptatt av at ikke endringene skal gi fler korridorpasienter på ST.-Dette er en tøff og vanskelig situasjon for de ansatte som berøres. Men vi tillitsvalgte vil passe på at alt går riktig for seg. Og vi godtar ikke oppsigelser, understreker Årøen. De tillitsvalgte vil ha en skikkelig konsekvensutredning av endringene. Og de understreker at selv om Dagsykehus Porsgrunn er godkjent som hovedprosjekt, så skal framdriften opp på nytt i ST-styret både i august og oktober. Vil utrede Dagsykehusendringer 3-4 senger ved nevrologisk sengepost/ slagenheten. De etterlyser lokaler for trening, undersøkelse og kontorer for det tverrfaglige temaet som får ansvar for rehabiliteringssengene. De tillitsvalgte spør også om kommunene vil være i stand til å følge opp rehabiliteringspasientene som sendes tidligere hjem etter rehabilitering på ST. De mener et så stort bemanningskutt skjærer i basis av rehabiliteringstilbudet og går ut over kvaliteten i behandlingen. De tillitsvalgte utrykker også uro for at det blir færre senger for ø-n-h, plastikk og urologi i 1.etasje i Vestfløyen. De vil også ha en utredning av følgene som omleggingen kan få for andre enheter og seksjoner på sykehuset.

3 Lagseier på øre-nese-hals Etter mange års kamp mot lange ventelister dro de ansatte i øre-nese-halsseksjonen i vår i land en overbevisende lagseier. Det siste året har de gått ned fra fem til to måneders ventetid for nyhenviste pasienter. Det imponerte ST-direktøren såpass at han dro fram Ø-n-h-gjengen som et godt eksempel under siste storledermøtet:- Det er klart det er hyggelig for oss å få høre at administrasjonen er fornøyd med innsatsen,sier seksjonsleder Kjell Egil Bakken. Han understreker at det er langvarig laginnsats som nå gir reultater. Viktig med full bemanning - Slik jeg ser det handler mye om å ha full bemanning, jobbe systematisk og så litt overtid på toppen, sier overlegeveteran Finn Kortner som sin forklaring på at de har fått bort ventelistene. Krumtapp på sekretærsida Ellen Saga er også enig i at stabile leger, godt teamsamarbeid i seksjonen og langvarig fokus på å få ned ventetida, har båret frukter. Det har ikke vært bare Lagseier i kampen mot ventelistene på ø-n-h.f.v: Finn Kortner, Per Nykås, Lisbeth Wingereid, Anne Lene Karlsen, Inger Wasshaug Gonsholt, Lisbeth Tufte, Berit Hoggen Elsebutangen, Britt Tangen, Kjell Egil Bakken, Karin Ødegaard og Hilde Bolstad. enkelt å klare midt oppi døgn-til-dag og økonomiske utfordringer, samtidig med nedbemanninger, spesielt i sekretærgruppen. - Det hyggeligste er å få gode tilbakemeldinger fra pasientene, konstaterer pasientkoordinatoren.både hun, legene og de andre på avdelingen vet hvor slitsomt det er med hundrevis av pasienter på vent. Selv om kreftpasienter og de prioriterte slipper til når de skal, er det en belastning for en seksjon over tid å ha så mange som må vente altfor lenge på å få behandling. Jobbet systematisk over tid Kjell Egil Bakken er tydelig på at det ligger en stor innsats bak de gode resultatene seksjonen har oppnådd det siste året: - Vi har jobbet systematisk og langsiktig skritt for skritt på å bli bedre. Dette er ikke resultat av et skippertak, fastslår seksjonslederen. Han vet at myndighetene fra Helseministeren og nedover synes at ventelistene skulle vært fjernet for lengst- helst uten at det koster noe ekstra. Det gir lite motivasjon i rekkene. - Men nå har vi har fått ro til å jobbe systematisk over tid med å få ned ventelistene. Når vi nå har fått til det og får ros - både fra direktøren, og fra våre kolleger på sykehuset, så er det klart det virker positivt på oss, innrømmer Kjell Egil Bakken. Mye jobb bak korte ventelister -Her har de ansatte lagt ned en stor arbeidsinnsats: Det har vært på grensen av det man kan holde på med over tid. ST må ha en av Norges mest effektive øre-nese-halspoliklinikker,mener Kjell Egil Bakken. Seksjonslederen som selv er øre-nesehalslege vet hva han snakker om undersøkelser på fem måneder... Bare de første fem månedene i år er det gjennomført mer enn 7000 polikliniske konsultasjoner i den lille Ø-N.Hseksjonen.Det de har klart, har de fått til selv om de skulle hatt to leger til- sammenlignet med legedekningen generelt i Helse Sør Øst.Bakken er opptatt av å løfte fram at det er laginnsatsen måned etter måned som har ført til en knallsterk ventelistestatus: Ved utgangen av mai, var det bare 17 som hadde ventet mer enn tre måender mot 260 på samme tid ifjor.- Men vi er ennå ikke i mål med å få ned ventetida på de polikliniske kontrollene, medgir ØNH-sjefen som i seiersrusen over ventelistetallene ikke vil feie de mindre gunstige tallene under teppet. Likevel tror han de nå har rutiner som gjør at dersom ikke noe uventet skjer, vil de klare å holde ventelistene på et lavt nivå framover. Bedre med korte ventelister Og nå er neste ambisjon å få ned ventetida for å slippe inn til polikliniske kontroller som fremdeles er altfor lang. På pauserommet kommer det ulike innspill på hva som har vært viktig for å få bukt med ventelistene. Men en ting er de klare på. Det er hyggelig å være i en situasjon der de ikke hele tida strever med lange ventelister:-resultatet er selvfølgelig også færre telefonhenvendelser fra pasienter som opplever at ventetiden kan være lang, skyter enhetsleder Anne Lene Karlsen inn. Ellen Saga synes seksjonsleder Kjell Egil bakken skal ha sin del av æren: For at han lytter til ansatte og ikke bare overkjører innvendinger som kommer derfra.nå gleder de seg over at seksjonen har fått gjennomslag for å ansette en ekstra sykepleier og en sekretær i 60 prosent jobb for å ta unna arbeidsoppgavene som står i kø. Ellen Saga og Kjell Egil Bakken 3

4 Styre-ja til Dagsykehuset Etter en halvtimes debatt og flere innlegg fra de tillitsvalgte der de la fram sine betenkeligheter, vedtok et enstemmig ST-styre 23. juni å gå videre med Dagsykehuset Porsgrunnplanene. - Vi har nå fått klarsignal til å gå videre med Dagsykehuset Porsgrunn som et hovedprosjekt. Vi fikk også ja til å gå i gang med å bygge om og pusse opp for inntil ti millioner kroner. Vi vil holde styret løpende orientert om framdriften utover høsten, konstaterer utviklingsdirektør Hans Evju.I praksis innebærer det at hovedlinjene i det som ble lagt fram og presentert i ST-nytt nr 11 nå skal settes ut i livet.det innebærer at dagens 19-sengers FMR-sengepost i Porsgrunn blir lagt ned. Utfordret av spørsmål fra tillitsvalgte om hvordan komplisert rehabiltering kan tas hånd om med 27 senger i nevrologi-slagenheten i 1.etasje på Moflata, svarte klinikksjef Per Urdahl slik: - Denne omleggingen startet som et faglig ønske fra fagansvarlige. All forskning viser at rehabiliteringen må starte ST-styret sa ja til Dagsykehus Porsgrunn-planene i siste møte før sommerferien. fra dag en når pasienten kommer inn enten det gjelder slag eller traumer. Her er det viktigste å få til gode pasientløp med tverrfaglig behandling helt fra dag en. I kunnskapsrapporten er det dessuten vist at mye av den viktigste rehabilteringen skjer hjemme hos pasienten, framholdt Urdahl. Satser på ambulante team Han viste til at ST skal bygge opp ambulante team og en tverrfaglig poliklinikk som skal samarbeide om rehabilitering av pasienten -enten i eget hjem eller i samarbeid med kommunale instistusjoner som f. eks Klosterhagen og Borgehaven. Urdahl gjorde det klart at ST vil sende en del av rehabiliteringspasientene videre f. eks til Kysthospitalet eller til rehabiliterinsgtilbud ved andre sykehus i Telemark som Rjukan, Notodden og Kragerø som også har kompetanse og kapasietet til å hjelpe denne pasientgruppen. Urdahl ble utfordet på om den lave pleiefaktoren på Moflata ville gi spesielt slagpasientene et dårligere tilbud. Urdahl svarte at han ut fra dagens beleggstall på ca 70 prosent ikke var bekymret for at endringene ville forringe tilbudet til de slagrammede. Fag-samarbeid på riktig kurs Felles fagmøter. Kirurger fra Notodden som hospiterer i Skien. Overføring av pasienter fra ST i Skien til Rjukan og Notodden og et samarbeid for å utnytte Rjukans spisskompetanse på ryggkirugi.alt er eksempler på fagsamarbeidet innen ST det siste halvåret. -Fagmiljøene har det siste året blitt bedre kjent med hverandre. Jeg synes vi har kommet et stykke på veg og at det er lagt grunnlag for et videre samarbeid mellom fagmiljøene ved sykehusene i Telemark, oppsummer leder for klinikk Rjukan -Notodden- Ivar Dahl. 18.juni ga ledergruppa sin tilslutning til rapporten som skisserer hva som er gjort og vegen videre for utvikling av sykehustilbudet på Notodden og Rjukan. Målet er å utnytte de samlede helseressursene best 4 mulig ved de fem sykehusene. Fagmiljøet har nå oversendt ca ortopedi-søknader til Rjukan der pasientene får tilbud om å bli operert på Rjukan. Det er også lyst ledig en ortopedstiling som skal ha Rjukan som base. Lykkes ikke det, skal det jobbes videre med å sikre et ortopedisk tilbud på Rjukan i samarbeid med kirurgisk klinikk i Skien. Tanken er å styrke driften ved Rjukan ved å utnytte kapasiteten der så godt som mulig. Rjukan og Notodden skal samarbeide om å utnytte ledig sengekapasitet. Det utredes også hvordan en svensk ortoped med høg kompetanse på ryggoperasjoner kan utnyttes enda bedre og kanskje ta flere pasienter fra andre deler av fylket. Skal utdanne egne overleger Men Ivar Dahl er svært fornøyd med et opplegg som åpner for at f. eks Notodden kan sikre en bedre rekruttering av overleger som er problem på lokalsykehus.planen er at de får leger med lokaltilknytning inn som LIS-leger som tar første del av spesialiseringen på Notodden innen indremedisin og til sist gruppe 1-utdanningen i Grenland. Det å utdanne egne overleger er den sikreste måten å sikre stabil overlegedekningdet er vår erfaring innenfor DPSet der de fleste av fagfolkene er utdannet lokalt, konstater Dahl. Det jobbes også med å få til et bedre samarbeid innenfor laboratorie-og radiologifeltet. Men her må først ulike dataløsninger som hindrer et bedre samarbeid, ryddes av vegen. Fagmiljøene i Telemark samarbeider, fastslår klinikksjef Ivar Dahl

5 Klarsignal for rokering Klarsignalet fra ST-styret betyr at forslagene vil bli gjennomført i løpet av senhøsten eller fra nyttår- hvis alt går etter planen. I praksis betyr det bl.a at operasjonsroboten og den urologiske sengeposten flyttes fra Porsgrunn til Skien. Det kan åpne for at roboten kan brukes bl.a til gynekologiske og gastroinngrep. Styrevedtaket er også et ja til å gå videre med et hovedprosjekt som peker fram mot en delvis realisering av planene om å rendyrke ST i Skien som akuttsykehus og Porsgrunn som et effektivt dagsykehus. Den geriatriske poliklinikken er allerede åpnet og etter styrevedtaket skal det også komme en KOLS-poliklinikk i Porsgrunn. FMR til Skien -Vedtaket betyr at vi skal flytte rehabiliteringssengene til Skien, samtidig som vi oppretter en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk i Porsgrunn. Vi skal også starte med ambulante rehabiliteringstjenester. Men hvordan den tjenesten skal organiseres vil vi avklare i høst, sier seksjonsleder Benedicte Børge Ask Madsen. Et Mye av kritikken mot dagsykehus-rokeringene retter seg mot nedbemanning og nedtak av senger. Hans Evju tar imot den utfordringen fra de tillitsvalgte og åpner for at ressursene kan økes-hvis det viser seg at behovet er der. - I utgangspunktet mener vi at det sengetallet og den bemanningen som nå er vedtatt i Dagsykehus Porsgrunn-prosjektet, er forsvarlig. Men både bemanning og senger er selvsagt forhold som vi kontinuerlig må vurdere i forhold til den virkeligheten vi opplever når endringene er satt ut i livet. Vil vurdere fortløpende - Hvis det skulle vise seg at det f. eks blir for få senger eller for få ansatte i 1.etasje på Moflata eller i 1.etasjen i Klarsignalet fra ST-styret betyr at endringene i retning av et mer rendyrket akuttsykehus i Skien og et sykehus for dag-inngrep i Porsgrunn kan starte... annet resultat av styrevedtaket er at de tverrfaglige nevrologiske poliklinikkene flytter fra Moflata i Skien til Porsgrunn. På grunn av kostnadene ved å dublere utstyr, blir planene om å flytte gastrokirurgisk dagaktivitet satt på vent -foreløpig. Vestfløyen så, er det selvsagt noe som ST-ledelsen vil kunne justere på- hvis vi ser at behovet viser seg å være større enn vi har forutsatt i planene, sier utviklingsdirektør Evju.Han vet at så store flytteprosesser og endringer kombinert med nedtak av senger og bemanningsreduksjoner gjør mange ansatte engstelige både i forhold til arbeidspress, fare for korridorpasienter og andre negative forhold: Åpner for justeringer etterhvert I planene er det lagt opp til å redusere antall senger med ca 30 og en nedbemanning på 36.5 årsverk hovedsaklig i medisinsk og kirurgisk klinikk. Det var da også de forholdene som de tillitsvalgte fokuserte på i ST-styremøtet: - Nå har ST omstilt Mye dagkirurgi til Porsgrunn -Vedtaket betyr at vi vil flytte all ortopedisk dagkirurgi til Porsgrunn. Der vil de disponere to operasjonsstuer fire dager i uka. Det åpner for å øke til 800 inngrep i året som er en dobling i forhold til det vi gjør nå. Også all plastikk-kirurgisk dagkirurgi skal flytte til Porsgrunn, oppsummerer utviklingsdirektør Hans Evju. Som kjent blir endokrin-mamma igjen i Porsgrunn midlertidig med en 5-døgns sengepost der man har funnet en løsning på vaktberedskapen så lenge avdelingen blir i Porsgrunn. Spørsmålet om flytting av nevrologisk poliklinikk til Porsgrunn skal utredes iløpet av Det samme gjelder spørsmålet om å finne en mer langsiktig løsning for endokrin-mammaenheten, sier Evju. Han forsikrer at når pasienthotellet i Skien utvider fra 24 til 30 senger, så vil det bli økt bemanning i forhold til den utvida kapasiteten.- Flytting av poliklinikker og andre enheter skal fortsette utover høsten. Målet er at planene skal settes ut i livet seinhøstes, fastslår Hans Evju. Han regner med at de første ombygningene i Porsgrunn starter i høst, men at endringene kan bli så kostbare at de må fordeles over to budsjettår. Kan justere bemanning og senger driften i mange år med årlige nedbemanninger som har svingt mellom 20 og helt opp til 60 årsverk. Men jeg kan telle på en hånd de gangene det har endt opp med oppsigelse.denne gangen dreier det seg om 36 årsverk i en organisasjon med 4000 ansatte. Derfor har jeg stor tro på at vi klarer å håndtere også denne nedbemanningen uten oppsigelser, sa Evju i sitt svar til ST-styret. Utviklingsdirektør Hans Evju 5

6 Løfter ST opp i 1.divisjon I september skal ST-ledelsen ta stilling til en investering som kan løfte hjertediagnostikken på ST opp i 1.divisjon i Europa. Forutsetningen er at både styreleder for ST, SiV og PiV- Stein - Are Agledal og ledelsen i Helse Sør Øst, vender tommelen opp. Innen september skal Agledal ta stilling til nyinvesteringen der totalprisen løper opp i 19 millioner. Investeringer over ti millioner skal vurderes både innenfor sykehusområdet og i Helse Sør Øst. Coronar-angiografi var starten... Våren 2009 startet radiologene og kardiologene på ST opp med CT-coronar-angiografi på pasienter med brystsmerter. Det vakte stor faglig entusiasme at ST da kunne tilby en diagnostikk som både radiologene og kardiologene har stor tro på at det blir stadig større etterspørsel etter. Metodikken avdekker om pasientens brystsmerter skyldes fortetninger i blodårene som kan være forvarsler om et seinere hjerteinfarkt. Tidligere måtte slike Ifjor startet radiologi- og hjertemiljøet et samarbeid om CT coronar-angiografi. Nå er det planer om å satse på ny CT-Spect-løsning som kan løfte ST på diagnostikk. pasienter sendes til Oslo eller Arendal og få utført en invasiv hjerteundersøkelse. Her går man inn med kateter og sprøyter kontrastvæske i kransarteriene - og så legger man eventuelt inn stenter der blodårene er for trange. Undersøkelsen er sikker, men pasienten må reise til et annet senter- og den er ikke risikofri. Smertefri hjertediagnostikk Ved hjelp av CT-coronoar angiografi har et 100-talls pasienter det siste året fått en smertefri undersøkelse i Skien framfor å reise til Oslo eller Arendal. Fordi den gamle CT-maskinen gir høge stråledoser har fagfolkene begrenset disse undersøkelsene til pasienter over 50 år ut fra bestemte kriterier. Nå er spørsmålet som skal utredes internt på ST om en ny CTA- Spect-maskin skal anskaffes. Den avanserte maskinen kan -hvis nødvendig- enkelt utføre to diagnostiske undersøkelser i en og samme operasjon som i dag må gjøres med to ulike apparater på to ulike steder ved ST. CTA-Spect-maskinen avdekker både fortetninger i blodårene til hjertet i tillegg til at den viser hvordan hjertemuskelen fungerer Med ny teknologi og ny strålesvak CT kan flere aldersgrupper undersøkes og det åpner også for at pasienttilbudet raskt kan utvides utenfor STs opptaksområde. CT Spect kan gi lønnsom drift 19 millioner er mye i et trangt investeringsbudsjett. Men kalkylene som ligger bak vurderingen om å satse på CT-Spect-teknologien, peker mot at investeringen likevel kan lønne seg for ST. Det var hovedbudskapet fra MSK-sjef Henrik Høyvik da han presenterte økonomiargumentene for å satse på den nye avanserte teknologien for ST-styret. Han la fram tall som viser at hvis en ser behov for å skifte ut foreldet radiologiutstyr over fem år, så koster det å satse på CT-Spect med nødvendige ombygninger 19 millioner- mot 23 millioner hvis ST satser på tradisjonell teknologi. I et tradisjonelt investeringsløp de neste fem årene må ST belage seg på å skifte ut et enkelt gammakamera et gammakamera med CT og i tillegg kommer anskaffelse av en ny CT i Skien som sammen med nødvendige bygningsmessige tilpasnin- 6 ger er anslått til 23 millioner. Satser vi på CT Spect-teknologien, kan vi flytte den ene CT en i Skien til Kragerø. Den kan dermed erstatte en maskin som bør skiftes ut der, forklarte Høyvik som tror det lønner seg å se investeringene over tid-ikke år for år isolert. I de 19 millionene inngår CT-Spect-maskinen til 13.7 millioner, nytt gammakamera og et anestesiapparat pluss utgiftene ved flytting av lab 11 og ombygning av lab 15 i Skien der den avanserte maskinen skal stå. Positive tall- også på driftssida Enda bedre blir tallene på driftssida tror Høyvik som har fått økonomiavdelingen til å sjekke ut regnestykkene: I dag sender ST mange pasienter med brystsmerter videre til Feiring, Rikshospitalet og Arendal for å få utført en såkalt invasiv undersøkelse.hvis ST kan diagnostisere de pasientene med lavest risiko for hjertesykdom i Skien med den nye maskinen, sparer sykehuset 2.7 millioner i gjestepasientutgifter og en halv million på transportbudsjettet. Kan lett øke inntektene - Velger vi CT-spect sparer ST årlig ca 1.5 millioner på driftssida. Dette er nøkterne anslag, understreket Høyvik.Samtidig peker MSK-sjefen på at tallene bygger på dagens pasientstrømmer. Vi kan øke inntektene og redusere utgiftene våre enda mer i framtida i og med at det er muligheter for å behandle enda flere med denne maskinen på sikt, påpeker MSK-sjefen. CT Spect er også god økonomi, hevdet Henrik Høyvik.

7 Avansert hjertediagnostikk ST-styret ber ST-direktøren gjøre en grundig utredning:av spørsmålet om ST skal satse på å bli ett av de første sykehusene i Europa som kjøper inn en CTA- Spect-maskin.Det er en maskin som kan utføre avansert hjertediagnostikk. Med 800 hjertescintigrafiundersøkelser årlig er ST nest størst i Norge på volum av slike undersøkelser. Per Urdahl og Henrik Høyvik presentere vyene i CT Spect-satsingen for ST-styret Non-invasivt hjertesenter Får vi til det vi nå skal utrede nærmere, så kan vi realisere et mål om å gjøre ST til et sentralt non-invasivt hjertediagnostisk senter i Norge, sier klinikksjef Per Urdahl. Med god økonomistyring kan ST uten å forstrekke seg, investere i det aller siste av radiologisk teknologi. Den ble tilgjengelig for bare et år siden og er i dag bare i bruk ved noen få sykehus i verden. Forutsetningen er at en grundigere utredning bekrefter at regnestykkene og de faglige vurderingene som er gjort holder vann - og at Helse Sør Øst og og ledelsen ved SIV og PiV også vender tommelen opp: Undersøkelser med lav risiko -Dette konseptet gir en unik kombinasjonsmulighet som ikke har vært tilgjengelig før i Norge. Det åpner for at vi kan undersøke langt flere pasienter på en mye grundigere måte. Det viktige her er at pasienter som har svært liten sannsynlighet for hjertesykdom blir spart for strålebelastning og for den lille risiko det er for blødning, perforasjon og blodpropper som invasiv underøkelse fører med seg, oppsummerer Urdahl. Raskere utredning gjør at med en liten økning i radiograf-og radiologkapsiteten kan ST undersøke langt flere pasienter enn det som er mulig i dag. For mange pasienter betyr det at de slipper å bli sendt til Arendal, Feiring eller Oslo for en invasiv undersøkelse som er mer ubehaglig og som har en viss risiko ved seg. - I dag er CT-Spect i bruk noen steder i USA og ved en universitetsklinikk i Zürich og i Helsinki. Hvis ST satser på denne teknologien vil vi bli med på internasjonal forskning på denne metodikken. Det er også et viktig poeng her, undertstreket Urdahl i presentasjonen for styret. CT Spect må godkjennes av HSØ Styreleder Stein Are Agledal stilte de nødvendige kritiske spørsmålene til CT-Spect-investeringen. Men han ga samtidig også tydelige signaler om at prosjektet vurderes positivt... Helse Sør Øst har det siste ordet i investeringer over ti millioner. Det er en bestemmelse som skal hindre åpenbare feilinvesteringer i regionen.men etter at klinikksjefene Henrik Høyvik og Per Urdahl hadde gjort en solid presentasjon av økonomien og de faglige sidene ved storinvesteringen, kom det en oppløftendeavslutningsreplikk fra styrelederen. Han karakteriserte prosjektet som faglig godt og røpet at han allerede hadde fått forsikring fra Helse Sør Øst fagdirektør om at ST skal få en rask avklaring på den viktige investeringssaken. Etter applaus fra styret ble investeringssaken klubbet enstemmig gjennom. - Det var svært gledelig at styreformannen vår var så proaktiv og positiv, sier en oppglødd klinikksjef Per Urdahl. Vinn-vinn for pasientene Han mener prosjektet er en vinnvinn-situasjon for pasientene både i Vestfold og Telemark og at den ikke truer oppgavefordelingen mellom ST og SiV:-Hjerteseksjonen på ST har hatt en strategi som går ut på å satse på non-invasiv hjertediagnostikk. Med CT Spect-undersøkelser kan ST videreutvikle seg som et noninvasivt hjertediagnostisk senter. På denne måten kan vi bidra til at de ca 30 prosentene som har brystmerter, men lav sannsynlighet for at de har hjertesykdom, kan slippe en invasiv undersøkelse som har en viss risiko. Før var ikke CT-teknologien god nok til at den alene kunne utelukke hjertesykdom. Nå får vi en CT som tar så gode bilder at disse pasientene slipper en invasiv undersøkelse. Det er bra for pasientene i Telemark. Og jeg er overbevist om at også pasienter fra Vestfold vil ha fordel av at ST investerer i teknologien, sa Urdahl under presentasjonen for styret. Satsing på CT Spect vil bidra til flere Styreleder Stein-Are Agledal var ikke negativ til CT Spect-investeringen. 7

8 Gratis på Helterittet... Har du lyst til å teste Telemarksvarianten av Birkebeinerrittet 7. august?vil du sykle i vakker fjellnatur? De første 100 ST-ansatte slipper påmeldingsavgiften på 450 kroner Den tøffeste sykkelløypa for godt trente syklister er på 10.3 mil. Den går fra Rjukan i naturskjønn fjellnatur opp til Kalhovd før returen til Rjukan igjen. Den lettere løypa på 6 mil går også i fjellterreng, men bryter av tidligere før returen til Rjukan. Trim i vakker fjellnatur Jeg garanterer en fantastisk fjellopplevelse der du bl.a får utsyn til Tinnsjøen, Gaustatoppen og Hardangervidda. Om kvelden får deltakerne med seg et kulturprogram som avsluttes med god mat og drikke, frister prosjektleder Christian Sønstebø. Han er glad for at en så stor arbeidsgiver som ST sammen med andre telemarksbedrifter nå bidrar til å støtte prosjektet som skal sikre Telemark en lokal avlegger av det legendariske Birke- Flere kurs for menn... beinerrittet. Ambisjonen er å få flere til å kombinere fysisk aktivitet som løp, sykling og ski om vinteren med naturopplevelser samtidig som Telemarks vakre natur settes ettertrykkelig på kartet. ST får rabatt på deltakeravgiften - og sponser noen hundrelapper for hver ST-ansatt. TelemarkHelten gir STs avgift videre til Aktiv mot kreft som bevilget penger til et treningstilbud for kreftpasienter på ST. Ansatte som tenner på å bli med på Helterittet kan bare gå inn på linken på Pulsen og melde seg på- med frist til 31.juli. Støtter aktiv mot kreft Det er veldig positivt at de som deltar samtidig gir en støtte til Aktiv mot kreft. Jeg synes det er fint at ST kan støtte et initiativ for å utvikle Telemarkshelten til noe lignende med Birkebeinerrittet i Telemark. Men det viktigste her er at flest mulig av våre ansatte får en mulighet til å være med på en sykkeltur i vakre omgivelser. Trim er helsefremmende og positivt, synes Mai Torill Hoel. STs HR-direktør ser ikke bort fra at dersom mange deltar og Telemarkshelten blir vellykket, kan ST utvide deltakelsen et annet år. Løypene går gjennom spektakulær og vakker natur og i historisk viktige områder der stikkordet er tungtvannsaksjonen. For ansatte som tar med barna den 7. august, fins det også en egen barnesykkelløype der de yngste også kan trimme. Vitsehjørnet fortsetter det populære innslaget med kurstilbud rettet spesielt mot menn. Mange kvinnelige STansatte vil nok nikke megetsigende til temaene gutta trenger å kurses i.. Kurs nr 6: Hvordan overvinne hjernesvinn når det gjelder å huske bursdager, årsdag, jubileum, andre viktige datoer og å ringe når du vet du blir sen. - Hjernecelle-sjokkterapi og full lobotomi.kurs nr 8: Å gi henne blomster er ikke skadelig for helsen. -Grafikk og lydopptak. Kurs 9:Ekte menn spør om veien når de har kjørt seg bort.- Betroelser fra virkeligheten. Kurs 10: Er det genetisk umulig å sitte rolig når hun lukeparkerer? -Kjøresimulator. Kurs 11:Hvordan blir den perfekte handlevennen.-avslapningsteknikker, meditasjon og pusteøvelser. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: En heldiggris på Seljord DPS Nok en gang er det ansatte fra nykommerne i ST som drar av gårde med gavekort på 2000 kroner. - For mai var det Signe Maria Straand som jobber på døgnavdelingen i DPS Seljord som ble månedens heldiggris, forteller knst.personalsjef Karen Anne Braathen i PO-avdelingen.Dataprogrammet som plukker ut månedens vinner i trimkampanjen har til stadighet plukket ut ansatte fra ST i øvre Telemark. Siden høsten 2009 har mange gavkort tatt vegen særlig til Notodden sykehus-og nå også DPS Seljord. Hjertestartere kjøpt inn til psykiatrien Maryam Shafiei i styret for STs gjenopplivingsråd er fornøyd med at også psykiatrien nå har kjøpt inn to halvautomatiske hjertestartere og at de satser på opplæring i hjerte-lungeredning og defibrillering. - Det er sjelden noen får hjertestans i psykiatrien. Men det kan ta tid før ambulanse er på plass- og da er det viktig å sette inn livreddende tiltak med en gang, understreker anestesioverlegen som er glad for at stadig fler på sykehuset tar den utfordringen alvorlig. Feil tittel i ST-nytt Cathrine de Groot er i tittelen i en artikkel i forrige ST-nytt ved en tåpelig glipp av undertegnede tillagt en doktograd-når hun vitterlig har tatt en mastergrad. Feilen er utelukkende min - det står mastergrad i brødteksten- men feilaktig doktorgrad i tittelen. Jeg beklager og tar feilen på min kappe. Jørn Ertsaas Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Anskaffelse av CT til Skien Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 23-2016 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 06.04.2016 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 03/00540-28 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00948-11 Tilbud om stilling - Personalmappe

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.06.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Kari Thomsen Idar Grotle Ann

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00778-22 Sier opp sin stilling Personalmappe - Avdeling for medisin Øvre Telemark Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01546-3

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00317-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00988-12 Vedrørende lønn Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01815-4 Godkjente psykiatriske og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og deres fagstillinger per 300616 Fylkesmannens halvårlige innrapportering om godkjente psykiatriske

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

ST-nytt. En faglig milepæl. Sponser røykslutt. ST blir slagpilot-hf

ST-nytt. En faglig milepæl. Sponser røykslutt. ST blir slagpilot-hf ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 17 oktober 2011 En faglig milepæl STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det summet av spenning på bakrommet

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: 01.09.10. Tidspunkt: kl 14-18.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00955-16 Registrering på Min Side Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01727-4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01389-10 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01143-6 Erstatningssak 2013/02647 - menvudering

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00672-17 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00554-18 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00519-11 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 16.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01162-4 Svar-Anmodning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Årsrapport for 2009. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Innledning. Brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold ( SiV ) er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det er et samarbeidsutvalg

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 04/00552-43 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 07/00884-13 Tilbud om 100% stilling som sykepleier ved seksjon

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00223-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 03.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00225-7 Vedtak -

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01129-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01450-20 Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/02668-21 Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder 22.08.2016 Beslutningsforum for nye metoder 2015 2016 Helse Sør-Øst RHF Fag- og

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00685-9 Vedtak - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00314-6 Vedtak - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01052-7 Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01109-14 Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01143-8

Detaljer

Heimhenting av gjestepasienter ortopedi

Heimhenting av gjestepasienter ortopedi Heimhenting av gjestepasienter ortopedi Utkast Mo i Rana, september 2017 Områdesjef Michael Strehle Enhetsdirektør Beate Aspdal 1 1. Bakgrunn Hjemhenting av gjestepasienter har vært fokusert og prioritert

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer