1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at to alternativer til detaljregulering for Saga Terrasse legges ut på offentlig ettersyn på nærmere vilkår. Alternativ 1 uten høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert Alternativ 2 med høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert For alternativ 2 må det utføres følgende utredninger før planforslaget legges ut på offentlig ettersyn: Virkninger på bylandskapet (nær- og fjernvirkning, forhold til omgivelser, visuelle forbindelser/siktlinjer, funksjon som landemerke, topografi) Lokalklimatiske forhold (sol/skygge, vind, miljøpåvirkning) Kvaliteter og utfordringer med høyhus som bolig og som arbeidsplass (kontakt med bakkenivå, menneskelig skala, hva det tilfører byen og nærområdet) Utforming av høyhuset (estetikk, arkitektur, funksjonsinnhold, utsikt) Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2014/ Side 1 av 11

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2014/ Side 2 av 11

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at to alternativer til detaljregulering for Saga Terrasse legges ut på offentlig ettersyn på nærmere vilkår. Alternativ 1 uten høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert Alternativ 2 med høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert For alternativ 2 må det utføres følgende utredninger før planforslaget legges ut på offentlig ettersyn: Virkninger på bylandskapet (nær- og fjernvirkning, forhold til omgivelser, visuelle forbindelser/siktlinjer, funksjon som landemerke, topografi) Lokalklimatiske forhold (sol/skygge, vind, miljøpåvirkning) Kvaliteter og utfordringer med høyhus som bolig og som arbeidsplass (kontakt med bakkenivå, menneskelig skala, hva det tilfører byen og nærområdet) Utforming av høyhuset (estetikk, arkitektur, funksjonsinnhold, utsikt) Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2014/ Side 3 av 11

4 Saksbehandler: Vedlegg: Saksdokumenter: Iselin Bennick Benum _Saga_Terrasse_Plankart_Alt _Saga_Terrasse_Plankart_Alt _Saga_Terrasse_Planbestemmelser _Saga_Terrasse_Planbeskrivelse _Saga_Terrasse_Illustrasjoner-ARK_Alt1_ _Saga_Terrasse_Illustrasjoner-ARK_Alt2_ _Saga_Terrasse_Landskapsplan_ _Saga_Terrasse_ Uteoppholdsareal-max_ _Saga_Terrasse_Uteoppholdsareal-min_ _Saga_Terrasse_ROS-analyse _Saga_Terrasse_Stoyutredning_ _Saga_Terrasse_Geoteknisk-rapport_ _Saga_Terrasse_Grunnvannstand_ _Saga_Terrasse_Miljogeologisk-rapport_ _Saga_Terrasse_Overvannsberegning_ _Saga_Terrasse_Innkomne-uttalelser SAKEN GJELDER 1. gangsbehandling av detaljregulering for Saga Terrasse, datert På vegne av utbygger, Jessheim Byutvikling AS, fremmer forslagsstiller Eidsvoll Arkitekten forslag til detaljregulering av Saga Terrasse på Jessheim. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med innslag av næring innenfor gnr 135 bnr 36, som utgjør felt S3 i Byplan Jessheim. Tomten har nærhet til kollektivknutepunkt og sentrumskjernen, og det er lagt opp til en utbygging med høy utnyttelse. Planområdet ligger sentralt på Jessheim på østsiden av jernbanen. Det grenser til Tverrvegen i nord, Dampsaga Allé og Saga Atrium i øst, Sagaparken og Saga Senter i sør og jernbanen og stasjonen i vest. Planstatus Kommuneplan Planområdet ligger inne som nåværende senterområde i gjeldende kommuneplan fra 2008 og i forslag til ny kommuneplan for , som lå ute på offentlig ettersyn frem til 1. mars I tillegg ligger planområdet innenfor områdene der det i forslag til ny kommuneplan knyttes særlige bestemmelser til bygging i støyutsatte områder. Byplan Jessheim, vedtatt I Byplan for Jessheim ligger planområdet inne som nåværende senterområde. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til planområdet som omfatter krysning av jernbanen, fortau langs M. Jul Halvorsens veg, Dampsaga Allé, Dampsagparken og behandling av forurenset grunn. Byplanen gir også føringer for bebyggelsens høyde, forhold til omkringliggende bebyggelse og passasjer gjennom/over bebyggelsen i tillegg til generelle bestemmelser om uteoppholdsareal, andel solbelyste arealer, parkeringsdekning og støy. Saksnr. 2014/ Side 4 av 11

5 Reguleringsplan for Dampsaga Sør, vedtatt , mindre endring vedtatt Planområdet består av felt BFK2 i gjeldende reguleringsplan. Feltet er avsatt til bolig, forretning og kontor med en %TU på 160% og maks mønehøyde på cote 222,0. Det lå også krav om plassering av barnehage innenfor feltet. Området skulle utvikles fra sør mot nord, og før utbyggingen kunne starte måtte det foreligge en godkjent bebyggelsesplan for området. Planprosess Oppstartsmøte og varsling Oppstartsmøte ble avholdt den Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den og i Romerikes blad Berørte parter og regionale myndigheter ble varslet med brev. Det kom inn 7 merknader i forbindelse med oppstartsvarselet: - Råd for funksjonshemmede, epost datert Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen IKS, brev datert Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert Eier av Jacobsgata 24, telefon den Statens vegvesen region øst, brev datert Akershus Fylkeskommune, brev datert Jernbaneverket, epost datert Merknadene er gjengitt og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til innspillene, og viser for øvrig til drøftingene nedenfor. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planområdet er på ca. 23 daa og ligger øst for jernbanen i Jessheim sentrum. Tomten ligger brakk og er i dag ubebygd. Planforslaget legger opp til en utbygging med blokkbebyggelse på 5-8 etasjer. I tillegg ønsker forslagsstiller å åpne for et høyhus på 16 etasjer i det nordvestre hjørnet av tomta. På grunn av sin nærhet til kollektivknutepunkt og Jessheim sentrum legges det opp til en tett utbygging med høy utnyttelse. Det er foreslått en utnyttelse på 270% BRA uten høyhus (alternativ 1), denne økes til 281% BRA dersom høyhus (alternativ2) tas inn i planforslaget. Prosjektet består hovedsakelig av boligbebyggelse, og forslagsstiller ser for seg mellom 550 og 630 boenheter innenfor planområdet. Ut mot Dampsaga Allé og Sagaparken avsettes det arealer for forretninger og kontor. Parkering, tekniske rom og boder legges i en toetasjes parkeringskjeller som er plassert på bakkenivå bakenfor næringslokalene samt delvis under bakkenivå. Bebyggelsens 1. etasje, som dekker store deler av planområdet, bidrar dermed til å danne et nytt terreng som ligger høyere enn omkringliggende arealer. Over 1. etasje er boligblokkene plassert slik at det dannes fire gårdsrom oppe på terrassen. Beboerne får skjermede utearealer innimellom boligblokkene. Brede traseer over det nye terrenget sikrer passasje gjennom planområdet for allmennheten. Kun nødetater, flyttebiler og driftskjøretøy vil kunne kjøre opp på terrassen, dette gjøres via gatetun i nord og kjørerampe i nordvestre hjørne av planområdet. Plankartet tar med seg fortau langs vestsiden av Dampsaga Allé, og det legges opp til to regulerte avkjørsler til parkeringskjelleren over fortauet. Bebyggelsen langs Dampsaga Allé og Sagaparken samt høyhuset i forslagsstillers alternativ til plankart reguleres til kombinert formål, mens øvrige byggefelt reguleres til bolig. Plankartet er detaljert og legger klare føringer på bebyggelsens plassering og utstrekning. Det settes også begrensninger på høyde og tillatt m 2 BRA innenfor hvert felt. De sentrale grøntarealene samt de viktigste passasjene Saksnr. 2014/ Side 5 av 11

6 er også formålssikret i plankartet. Arealene inn mot jernbanen og Tverrvegen reguleres til gatetun. Fortau langs Dampsaga Allé reguleres til offentlig, ellers er alle arealer regulert til felles, men bestemmelsene sikrer allmenn tilgang over terrassen samt til jernbaneplattformen i vest. VURDERINGER / DRØFTINGER: Overordnede mål Planforslaget er i tråd med overordnede mål om fortetting rundt knutepunkt og tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen vektlegger viktigheten av tilrettelegging for barn og unges opphold i sentrum. Saga Terrasse ligger sentralt i Jessheim, og terrasseplanet danner skjermede, lett tilgjengelige uteoppholdsrom. Dette, sammen med nærheten til Sagaparken, gir gode muligheter for variert lek for barn i forskjellige aldre. Det er likevel begrenset plass for mer plasskrevende lek, dette bør tas med i vurderingen etterhvert som byen utvikler seg videre, for eksempel ved å etablere nærlekeplasser. Saga Terrasse er en del av felt S3 i Byplan Jessheim, vedtatt Feltet er avsatt til nåværende sentrumsformål. Planforslaget er i hovedsak i tråd med byplanens bestemmelser, men avviker blant annet fra høyde på bebyggelsen, det foreslåtte høyhuset og parkeringskrav. Disse avvikene blir drøftet ytterligere lenger ned i dokumentet. Gjeldende reguleringsplan for Dampsaga Sør åpner for kombinert formål på Saga Terrasse der det tillates bygd boliger, forretninger og kontorer. Planforslaget som fremmes til 1.gangsbehandling er høyere og tettere enn det legges opp til i den gjeldende reguleringsplanen, og legger i hovedsak opp til bygging av boliger. Arealer for forretninger og kontorer er kun planlagt i mindre lokaler langs Dampsaga Allé og Sagaparken. I planen er også barnehageformål tatt ut, begrunnelsene for dette drøftes nedenfor. I boligbyggeprogrammet, vedtatt , har Saga Terrasse en kvote på totalt 490 boliger i tidsperioden Planforslaget foreslår en utbygging på mellom boenheter, hvilket er et betydelig høyere antall boenheter enn det boligbyggeprogrammet åpner opp for. Det anbefales derfor at utbygger søker om større kvote i boligbyggeprogrammet ved neste rullering slik at dokumentet gir et mer korrekt bilde av utbyggingen som planlegges på feltet. Eksakt antall boenheter vil avklares i forbindelse med byggesaken. Utforming og kvaliteter Planområdet grenser mot jernbanelinja i vest og ligger i utkanten av dagens sentrumskjerne. Utbyggingen av tomten er et viktig ledd i den fremtidige utviklingen av Jessheim som by, så en høy utnyttelse og urban utbygging er derfor ønskelig innenfor feltet. Prosjektet består kun av blokkbebyggelse, hvilket er en passende boligtype til dette prosjektet. Planforslaget har et helhetlig konsept som gir en sammenhengende utforming av planområdet. Det har en urban visjon og henger godt sammen med øvrige prosjekter i Saga-området. Den største konflikten er møtet med eneboligfeltet i Jacobsgata øst for planområdet. Det er ikke lagt opp til en transformasjon av dette feltet i gjeldende Byplan, det er derfor viktig at konsekvenser for bebyggelsen tas med i vurderingen når Saga Terrasse skal bygges. Plankartet viser imidlertid at avstanden mellom blokkene ut mot Dampsaga Allé og bebyggelsen i Jacobsgata er på over 25 meter, hvilket ansees å være en betraktelig avstand i bysammenheng. Sol-/skygge diagrammer viser at utbyggingen vil få konsekvenser for Saksnr. 2014/ Side 6 av 11

7 solforholdene til boligene som ligger nærmest Dampsaga Allé, men dette er beklageligvis en konsekvens som må forventes når det bygges ut og fortettes i Jessheim sentrum. Et av hovedgrepene i prosjektet er det hevede terrenget. Dette kan resultere i at feltet kan føles noe introvert og lukket fra bakkeplan, men åpningene i bygningsmassene samt trappene og amfiene som leder opp til terrasseplanet bidrar til å kompensere for dette. På grunn av kvartalets lengde har det vært ønskelig å dele det opp ved hjelp av noen krysninger på tvers for å bryte opp fasadene langs Dampsaga Allé. Dette er løst ved å legge inn romslige åpninger i fasadene i forbindelse med adkomst til terrasseplanet og innkjøring til parkeringskjelleren. Det legges også opp til variasjon i byggehøyder og fasadeuttrykk ut mot Dampsaga Allé, i tillegg til at bestemmelsene sikrer at bebyggelsen på gateplan opparbeides med aktive fasader og tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner. Blokkene på terrasseplanet er organisert slik at de laveste blokkene står mot vest og sør. Dette er gjort for å gi uteoppholdsarealene så gode solforhold som mulig. Åpningene mellom bebyggelsen bidrar også til dette, samtidig som de fungerer som siktlinjer fra terrassen ut mot det omkringliggende landskapet. Det vil likevel alltid være en del skygge på utearealene da de vil få høye bygg på alle kanter som tar mye av sola, spesielt på våren og høsten. Dette er likevel akseptabelt da det er det lagt inn krav om at 50% av uteoppholdsareal skal være solbelyst kl den 1. mai. Dette er i tråd med bestemmelsene i Byplan for Jessheim. Utnyttelse og arealdisponering Utnyttelsen på det illustrerte prosjektet er i tråd med foreslått utnyttelse i Byplan som legger opp til en høy utnyttelse med % BRA innenfor feltet. Maks tillatt %_BRA og m 2 _BRA for hele feltet er angitt i bestemmelsene. Utbyggingens volum begrenses også ved hjelp av regulerte gesimshøyder og m 2 _BRA innenfor hvert byggefelt. Plankartet er detaljert med formålssikring av de viktigste forbindelseslinjene og hovedgårdsrommene. Dette er gjort for å sikre at hovedgrepene i den foreslåtte utbyggingen videreføres i utbyggingen. Samtidig er byggefeltene noe forenklet sammenlignet med bygningenes fotavtrykk i illustrasjoner for å gi rom for mindre justeringer av bygningers plassering og utforming om nødvendig. Den planlagte utbyggingen har en høy utnyttelse, det legges opp til en 1. etasje som dekker store deler av planområdets grunnflate. Over 1. etasje legges det opp til 13 blokker på mellom 5-8 etasjer som er plassert relativt tett. En videre fortetting av dette feltet vil gi utfordringer med krav til uteoppholdsareal og parkeringsplasser. Det er derfor liten mulighet for videre utbygging av tomten utover den utbyggingen som nå foreslås. Høyder Planforslaget består av blokkbebyggelse som varierer i høyde fra 5 til 8 etasjer fra gatenivå. Forslagsstillers ønske om høyhus er drøftet i et eget punkt nedenfor. I 1. etasje planlegges det en takhøyde på 4 meter for å gi plass til næringsvirksomhet og bakenforliggende parkeringshus. Over denne etasjen, 4 meter høyere enn omkringliggende arealer, ligger terrassen som danner de interne uteoppholdsarealene for Saga Terrasse. Fra dette nivået har boligblokkene en høyde på 4-7 etasjer. Byplan for Jessheim har satt en høydebegrensning for bebyggelsen på feltet på 24 meter med maks gesimshøyde på cote 226. Alle delfelt er regulert med maks gesimshøyde i plankartet. Blokkene med 8 etasjer er planlagt å gå opp til cote 229/230, og legger dermed opp til en høyere bebyggelse enn det Byplanen legger opp til. Denne høyden tillates kun innenfor delfelt BB7, BB5, BB3 samt deler av BB6 og BFK4-6. Innenfor BFK4-6 legges det opp til en Saksnr. 2014/ Side 7 av 11

8 variasjon i byggehøyder på to etasjer innenfor feltene. Variasjonen sikres ved at maks tillatt m 2 _BRA innenfor hvert felt ikke gjør det mulig å bygge 8 etasjer innenfor hele feltet. Øvrige byggefelt ligger innenfor Byplanens høydeangivelser. Da prosjektet har en sentral plassering på Jessheim og avvikene fra Byplanens høydeangivelser ikke er ansett som veldig store, er ikke høydene ansett som problematiske i dette prosjektet, så lenge krav til uteoppholdsareal og sol på disse oppfylles. Det er likevel viktig at det endelige prosjektet får den variasjonen i høyder som er forespeilet, spesielt langs Dampsaga Allé, for å unngå at prosjektet blir for massivt. Høyhus I planområdets nordvestre hjørne ønsker forslagsstiller å sette inn et høyhus med 16 etasjer som vil gå opp til cote 254. På bakgrunn av dette fremmes det to versjoner av plankart og bestemmelser. Da byplanen ikke åpner for bygging av høyhus her, er ikke konsekvensene og fjernvirkning blitt vurdert og utredet i like stor grad som øvrige felt der overordnede planer tillater høyhus. Rådmannen vil derfor ikke tilrå et høyhus med den foreslåtte plasseringen. Alternativ 1 tillater ikke høyhus, men åpner for at det bygges en boligblokk på maks 8 etasjer i planområdets nordvestre hjørne. Dette er alternativet som er mest i tråd med Byplan Jessheim og som Rådmannens innstilling anbefaler at HOP legger ut på offentlig ettersyn. Alternativ 2 åpner for høyhus på inntil 16 etasjer. Feltet har fått kombinert formål for å sikre muligheten for å utnytte bygget til andre formål enn bolig. Høyhuset er i utgangspunktet planlagt som et rent boligbygg, og vil dermed gi lite tilbake til innbyggerne i Jessheim, men bestemmelsene knyttet til alternativ 2 sikrer at allmennheten vil få tilgang til toppen av høyhuset. Dette er i tråd med føringer gitt for høyhuset innenfor felt S4 Skovly i Byplan Jessheim og felt K1.1 Gystadmarkaportalen i kommunedelplan for Gystadmarka. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man benytter høyhus. Bebyggelsen på Jessheim for øvrig har en relativt jevn høyde med lite variasjon. Til sammenligning vil høyhuset på Saga Terrasse bli 8 etasjer høyere enn høyeste punkt på dagens Jessheim Storsenter og planlagt bebyggelse på Jessheim Panorama, som begge har maks høyde på cote 230. Det planlagte hotellet på S4 Skovly har en maks høyde på cote 270, og vil derfor bare bli ca. 5 etasjer høyere enn høyhuset på Saga Terrasse. Høyhuset vil derfor bli dominerende i bybildet, og bør brukes bevisst for å markere noe. I denne sammenhengen er det usikkert hva det er tenkt at høyhuset skal markere. Det er plassert rett ved Tverrvegen, som vil bli en trafikkert bilveg, og det vil bli liggende i utkanten av sentrum på grensen mot Jessheim Næringspark. Det vil i stor grad lede folk bort fra sentrum og mot et område med lite aktivitet. På grunnlag av dette er det ikke ansett som heldig å plassere et slikt landemerke innenfor planområdet slik forslagsstiller ønsker. Grønnstruktur og uteoppholdsareal Prosjektets uteoppholdsarealer er i hovedsak plassert oppe på det hevede terrasseplanet. De fire gårdsrommene er bilfrie, og de brede traseene skal fungere som adkomst til boligblokkene samt snarveger gjennom kvartalet for allmennheten. I tillegg til fellesarealer planlegges det balkonger i tilknytning til leilighetene og noen takterrasser på blokkene som vender ut mot Dampsaga Allé. Bestemmelsene knyttet til uteoppholdsareal er i tråd med bestemmelsene i Byplan for Jessheim. Disse er viktige da den høye utnyttelsen på tomta kan gjøre det vanskelig å oppfylle kravene til uteoppholdsarealer og lekbare arealer med gode sol- og støyforhold. Saksnr. 2014/ Side 8 av 11

9 Beboerne på Saga Terrasse har også umiddelbar nærhet til Sagaparken rett sør for planområdet, og vil derfor ha glede av disse arealene i tillegg til de opparbeidede uteoppholdsarealene på terrassen. På bakkeplan, mellom terrasseplanet og støyskjermen mot jernbanen, ligger et område som reguleres som felles gatetun. Dette arealet, som forslagsstiller har døpt Actiongata, vil blant annet fungere som en forbindelse mellom nord og sør for gående og syklende. Sammen med fortau langs Dampsaga Allé kan passasjen bidra til å lede gående og syklende fra Gystadmarka mot passasje over/under jernbanen og videre mot sentrum. Actiongata vil også fungere som adkomstområde til Jessheim stasjon når det etterhvert kommer plattform på østsiden av jernbanelinja. Actiongata reguleres til felles, men bestemmelsene sikrer at arealet vil være tilgjengelig for gående og syklende samt for drift og vedlikehold av jernbaneanlegg og uteområder. Det tillates ikke at det settes opp gjerder eller andre stengsler innenfor formålet som kan være til hinder for dette. Planforslaget legger frem mange gode forslag til aktivisering av arealet, men endelig avklaring av bruk vil gjøres i samråd med Jernbaneverket for å sikre forsvarlig bruk så nærme jernbanesporene. Universell utforming Det skal sikres universell adkomst og ferdsel over terrassen ved at de viktigste adkomstene utformes med både heis og trapp. Disse er plassert sentralt langs begge terrassens langsider samt i nordøstre og sørøstre hjørne. I tillegg legges det en kjørerampe i nordvest med et stigningsforhold på 1:15. Mindre snarveger opp på terrassen er ikke universelt utformet, men dette ansees å være akseptabelt da adkomst via de viktigste forbindelseslinjene, som også skal være tilgjengelig for allmennheten, er sikret. Adkomst fra parkeringskjeller til boliger og utforming av uteoppholdsareal vil også følge standard for universell utforming. Foreslått utforming av gatetun mellom terrasseplanet og jernbanen viser også hvordan det kan sikres universell adkomst til jernbanen, hvilket er et viktig aspekt ved en fremtidig opparbeidelse av tosidig plattform på Jessheim stasjon. Barnehage I gjeldende reguleringsplan for Dampsaga Sør ligger det et krav om at det skal innpasses en barnehage innenfor planområdet. I forbindelse med utarbeidelse av Byplan ble det gjort en vurdering av behovet for barnehager på Jessheim, og nødvendige felter med tilstrekkelig plass til uteoppholdsarealer ble avsatt med dette formålet. For Saga Terrasse ble formålet Barnehage tatt ut da man så at det ikke lot seg gjøre å tilrettelegge for en barnehage med ønsket størrelse. Barnehagedekningen på Jessheim i dag og i nærmeste fremtid er dermed ansett som oppdekket, og det er ikke hensiktsmessig å bruke en såpass sentral tomt til dette formålet. Trafikk Planforslaget legger opp til et bilfritt boligområde som er hevet over omkringliggende gater og jernbanelinje. Adkomst med bil gjøres gjennom to avkjørsler til parkeringskjeller direkte fra Dampsaga Allé. Nordvest i planområdet er det lagt inn en kjørerampe fra bakkenivå og opp til terrassen, denne har adkomst fra Dampsaga Allé via felles gatetun i nord. For å hindre at kjøreadkomsten blir brukt til annet enn dette bør det vurderes om det skal legges inn krav i bestemmelsene om at rampen skal sperres av med bom til vanlig. Adkomsten kan skape noen konflikter i møtet med myke trafikanter, men da kjørerampen hovedsakelig er tenkt for utrykningskjøretøy, flyttebil og brøyting vil gatetunet være lite trafikkert til vanlig. Risikoen rundt dette er vurdert av forslagsstiller i den vedlagte ROS-analysen. Hendelsen er gitt gul Saksnr. 2014/ Side 9 av 11

10 risikoklasse, og forslagsstiller har kommet med forslag til tiltak for å redusere risikoen for ulykker. Rekkefølgebestemmelsene sikrer at tilliggende del av Dampsaga Allé opparbeides samtidig med hvert byggetrinn. Vegen vil være som adkomstveg for alle beboerne på Saga Terrasse og Saga Atrium. Når den er ferdigstilt vil den også fungere som en snarveg/avlastningsveg mellom Algarheimsvegen og Tverrvegen. Parkering All parkering legges i parkeringskjeller på og delvis under bakkenivå. Parkeringskjelleren er hovedsakelig tilbaketrukket fra fasadene, og ligger i bakkant av næringslokaler, boliginnganger, sykkelrom og lignende. Planforslaget tar hensyn til det høye grunnvannet i området ved å begrense parkeringskjellere under bakken til et minimum. Bestemmelsene sikrer at parkering i flere plan kun gjøres der grunnvannstanden tillater dette. Parkeringsnormen for boliger i prosjektet er satt til 1 parkeringsplass per bolig inkludert gjesteparkering. Dette er 0,2 plasser lavere enn Byplanens parkeringsnorm. Reduksjonen er likevel akseptabel da den viderefører føringer gitt i prinsippvedtak fra (HOP-sak 13/148) der det ble vedtatt at Saga Atrium kunne få redusert parkeringsdekningen til 1,0 parkeringsplasser per boenhet på grunn av nærhet til kollektivtilbud og sentrum. Forslagsstiller har ytret ønske om å senke parkeringskravet ytterligere, men dette ansees ikke som forsvarlig på nåværende tidspunkt. Dette fordi bilbruken fortsatt er stor på Jessheim, og i kommunen og regionen for øvrig, samtidig som kollektivtilbudet ikke er bra nok til å erstatte bilbruk. Et resultat av å redusere parkeringskravet ytterligere kan være at parkeringsproblematikken overføres til tilliggende områder eller at gateparkering langs Dampsaga Allé vil bli preget av langtidsparkering. Kravet fra prinsippsaken med 1 parkeringsplass per boenhet opprettholdes derfor i planforslaget. I tråd med vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Saga Atrium skal det i tillegg sikres 24 parkeringsplasser innenfor planområdet som skal disponeres av beboerne i Saga Atrium dersom det ikke foreligger en annen løsning for disse. Parkeringsnorm for forretninger er satt til 0,5 plasser per 50m 2 BRA. Disse plassene er tenkt løst med gateparkering langs Dampsaga Allé. Renovasjon I planbeskrivelsen blir den foreslåtte løsninger for renovasjon presentert. Det legges opp til en løsning som forutsetter bruk av sugebil for henting av avfall. Dette er en ordning som ikke kommer under kommunens gjeldende renovasjonsforskrift, hvilket kan by på utfordringer dersom denne ikke revideres før planforslaget skal bygges. Bestemmelsene sikrer derimot at renovasjonsforskriften skal følges og at renovasjonsløsningen skal godkjennes av VARV i forbindelse med rammesøknad. Dersom forskriften på dette tidspunktet ikke åpner for henting med sugebil må alternativ løsning vurderes i forbindelse med rammesøknaden. Støy Planområdet er utsatt for støy fra flere sider, jernbanen i vest, Dampsaga Allé i øst og Tverrvegen i nord. Det er forutsatt at det settes opp en støyskjerm langs jernbanen. Støyrapporten viser likevel at noen utearealer og alle fasader i vest, øst og nord vil få støy over anbefalte grenseverdier gitt i retningslinje T Bestemmelsene tillater at det bygges bygg med støyfølsom bruk i gul eller rød støysone dersom det innføres avbøtende tiltak. Disse kravene er ikke ansett som en utfordring å oppfylle, men det kan skape utfordringer der balkonger blir utsatt for støy. Da støyutsatte arealer og innglassede balkonger ikke kan medregnes i uteoppholdsarealer kan dette gi utslag på totale m 2 tilgjengelig uteoppholdsareal i prosjektet. Dette må vurderes nærmere til rammesøknad. Saksnr. 2014/ Side 10 av 11

11 Rekkefølgebestemmelser Det er lagt inn krav om at krysning av jernbanen skal være regulert og etablert før det gis igangsettingstillatelse for 50% av tillatt utnyttelse eller flere enn 200 boenheter. Dette er i tråd med rekkefølgebestemmelser for feltet i Byplan Jessheim og gjeldende utbyggingsavtale fra 2007 der utbygger forplikter seg til å bidra med 5 millioner til prosjektering og bygging av jernbanekrysningen. Det vurderes om det er nødvendig med ny utbyggingsavtale i forbindelse med detaljreguleringen av Saga Terrasse. Rekkefølgebestemmelsen om forurensning sikrer at forurensning i grunnen blir fjernet/behandlet iht. krav fra forurensningsmyndighetene og at pålagt opprydding har funnet sted før det gis igangsetting for ny bebyggelse. Dette er i tråd med Byplanens bestemmelser. Multiconsult har gjort en vurdering av forurenset grunn på tomta på vegne av forslagsstiller, rapporten er vedlagt planforslaget. Byplanen har også en rekkefølgebestemmelse for opparbeidelse av fortau langs M. Jul Halvorsens veg til Skogvegen/jernbanen. Fortauet er allerede ferdigstilt frem til Skogvegen og overtatt av kommunen. I henhold til signert avtale mellom utbygger og Jernbaneverket vil siste del av strekningen (felt T5 i gjeldende reguleringsplan) frem til jernbanen ferdigstilles innen 1. november Bestemmelsen er likevel videreført i planforslaget som en ekstra forsikring på at arealene blir ferdigstilt i forbindelse med utbyggingen av Saga Terrasse. Øvrige rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av Dampsaga Allé, utomhusareal, støyskjermingstiltak og vann og avløp. KONKLUSJON: Planforslaget er hovedsakelig i tråd med føringer lagt i Byplan for Jessheim, og er et ledd i en planlagt utbygging og fortetting av Jessheim sentrum. Den høye utnyttelsen er derfor ikke ansett som problematisk. Planforslaget legger opp til en utbygging av boligblokker med innslag av næring på bakkeplan. Kravet om innpassing av barnehage innenfor feltet er tatt ut av planforslaget. Prosjektets byggehøyder er fortrinnsvis akseptable, men administrasjonen er skeptisk til det foreslåtte høyhuset nordvest på planområdet. Dette er ikke i tråd med overordnede planer og plasseringen er ikke blitt vurdert og utredet på samme måte som andre felt der det åpnes for høyhus i overordnet plan. Det anbefales likevel at forslaget legges ut på høring for å belyse utfordringer og kvaliteter bedre. Det anbefales det at det legges inn krav om at konsekvenser av det foreslåtte høyhuset utredes av forslagsstiller før planen legges ut til offentlig ettersyn. Punkt som bør utredes omfatter blant annet: Virkninger på bylandskapet (nær- og fjernvirkning, forhold til omgivelser, visuelle forbindelser/siktlinjer, funksjon som landemerke, topografi) Lokalklimatiske forhold (sol/skygge, vind, miljøpåvirkning) Kvaliteter og utfordringer med høyhus som bolig og som arbeidsplass (kontakt med bakkenivå, menneskelig skala, hva det tilfører byen og nærområdet) Utforming av høyhuset (estetikk, arkitektur, funksjonsinnhold, utsikt) Saksnr. 2014/ Side 11 av 11

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.03.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM HAGE Vedtak Med

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 247/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA Vedtak Med henvisning

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SAGA TERRASSE, del av gnr 135, bnr 36 (planid: 353)

ULLENSAKER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SAGA TERRASSE, del av gnr 135, bnr 36 (planid: 353) ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SAGA TERRASSE, del av gnr 135, bnr 36 (planid: 353) Vedtatt av Ullensaker kommune, Hovedutvalget for overordnet planlegging, den Ordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM HAGE

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM HAGE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 176/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 50/15 Kommunestyret 07.09.2015 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 166/17 Formannskapet 22.08.2017 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E Vedtak Med henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA

OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 05.04.2016 OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.05.2017 Sak: 89/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/48859 Vedtak: Bystyret vedtar

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124 Skaun kommune Arkivkode: EA 8/9 Arkivsaksnr.: 16/124 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget 03.10.2017 Arkivsaksnr.:16/124 SAKEN GJELDER: 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG Arkivopplysninger: PlanID: 072200 Saksbehandler: Tone Wabakken Arkivsak: 12/1923 Plankart Datert: 27.09.2013 Sist revidert: 23.04.2014

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG Vedtak Med henvisning til plan

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1923-80 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KVARTAL 121 B - ANNE DIESENS TORG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro Samlet saksfremstilling Arkivsak 5956/12 36/147 Detaljplan Capro Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 19.08.2014 PS 83/14 Innstilling Melhus kommune vedtar at

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Arkiv: PlanID - 0452.00, K2 - L12 Vår ref: 13/148-21 Journalpostid: 14/27746 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0452.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Saksgang: Utval

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 49/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.03.2015 DETALJREGULERING AV B4 GYSTADMYRA - SLUTTBEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2015 63997/2015 2014/5440 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/49 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 15/109 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer