1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at to alternativer til detaljregulering for Saga Terrasse legges ut på offentlig ettersyn på nærmere vilkår. Alternativ 1 uten høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert Alternativ 2 med høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert For alternativ 2 må det utføres følgende utredninger før planforslaget legges ut på offentlig ettersyn: Virkninger på bylandskapet (nær- og fjernvirkning, forhold til omgivelser, visuelle forbindelser/siktlinjer, funksjon som landemerke, topografi) Lokalklimatiske forhold (sol/skygge, vind, miljøpåvirkning) Kvaliteter og utfordringer med høyhus som bolig og som arbeidsplass (kontakt med bakkenivå, menneskelig skala, hva det tilfører byen og nærområdet) Utforming av høyhuset (estetikk, arkitektur, funksjonsinnhold, utsikt) Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2014/ Side 1 av 11

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2014/ Side 2 av 11

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Med henvisning til plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) at to alternativer til detaljregulering for Saga Terrasse legges ut på offentlig ettersyn på nærmere vilkår. Alternativ 1 uten høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert Alternativ 2 med høyhus, plankart og tilhørende bestemmelser datert For alternativ 2 må det utføres følgende utredninger før planforslaget legges ut på offentlig ettersyn: Virkninger på bylandskapet (nær- og fjernvirkning, forhold til omgivelser, visuelle forbindelser/siktlinjer, funksjon som landemerke, topografi) Lokalklimatiske forhold (sol/skygge, vind, miljøpåvirkning) Kvaliteter og utfordringer med høyhus som bolig og som arbeidsplass (kontakt med bakkenivå, menneskelig skala, hva det tilfører byen og nærområdet) Utforming av høyhuset (estetikk, arkitektur, funksjonsinnhold, utsikt) Ullensaker, Erlend Eggum kommunaldirektør Saksnr. 2014/ Side 3 av 11

4 Saksbehandler: Vedlegg: Saksdokumenter: Iselin Bennick Benum _Saga_Terrasse_Plankart_Alt _Saga_Terrasse_Plankart_Alt _Saga_Terrasse_Planbestemmelser _Saga_Terrasse_Planbeskrivelse _Saga_Terrasse_Illustrasjoner-ARK_Alt1_ _Saga_Terrasse_Illustrasjoner-ARK_Alt2_ _Saga_Terrasse_Landskapsplan_ _Saga_Terrasse_ Uteoppholdsareal-max_ _Saga_Terrasse_Uteoppholdsareal-min_ _Saga_Terrasse_ROS-analyse _Saga_Terrasse_Stoyutredning_ _Saga_Terrasse_Geoteknisk-rapport_ _Saga_Terrasse_Grunnvannstand_ _Saga_Terrasse_Miljogeologisk-rapport_ _Saga_Terrasse_Overvannsberegning_ _Saga_Terrasse_Innkomne-uttalelser SAKEN GJELDER 1. gangsbehandling av detaljregulering for Saga Terrasse, datert På vegne av utbygger, Jessheim Byutvikling AS, fremmer forslagsstiller Eidsvoll Arkitekten forslag til detaljregulering av Saga Terrasse på Jessheim. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med innslag av næring innenfor gnr 135 bnr 36, som utgjør felt S3 i Byplan Jessheim. Tomten har nærhet til kollektivknutepunkt og sentrumskjernen, og det er lagt opp til en utbygging med høy utnyttelse. Planområdet ligger sentralt på Jessheim på østsiden av jernbanen. Det grenser til Tverrvegen i nord, Dampsaga Allé og Saga Atrium i øst, Sagaparken og Saga Senter i sør og jernbanen og stasjonen i vest. Planstatus Kommuneplan Planområdet ligger inne som nåværende senterområde i gjeldende kommuneplan fra 2008 og i forslag til ny kommuneplan for , som lå ute på offentlig ettersyn frem til 1. mars I tillegg ligger planområdet innenfor områdene der det i forslag til ny kommuneplan knyttes særlige bestemmelser til bygging i støyutsatte områder. Byplan Jessheim, vedtatt I Byplan for Jessheim ligger planområdet inne som nåværende senterområde. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til planområdet som omfatter krysning av jernbanen, fortau langs M. Jul Halvorsens veg, Dampsaga Allé, Dampsagparken og behandling av forurenset grunn. Byplanen gir også føringer for bebyggelsens høyde, forhold til omkringliggende bebyggelse og passasjer gjennom/over bebyggelsen i tillegg til generelle bestemmelser om uteoppholdsareal, andel solbelyste arealer, parkeringsdekning og støy. Saksnr. 2014/ Side 4 av 11

5 Reguleringsplan for Dampsaga Sør, vedtatt , mindre endring vedtatt Planområdet består av felt BFK2 i gjeldende reguleringsplan. Feltet er avsatt til bolig, forretning og kontor med en %TU på 160% og maks mønehøyde på cote 222,0. Det lå også krav om plassering av barnehage innenfor feltet. Området skulle utvikles fra sør mot nord, og før utbyggingen kunne starte måtte det foreligge en godkjent bebyggelsesplan for området. Planprosess Oppstartsmøte og varsling Oppstartsmøte ble avholdt den Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den og i Romerikes blad Berørte parter og regionale myndigheter ble varslet med brev. Det kom inn 7 merknader i forbindelse med oppstartsvarselet: - Råd for funksjonshemmede, epost datert Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen IKS, brev datert Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert Eier av Jacobsgata 24, telefon den Statens vegvesen region øst, brev datert Akershus Fylkeskommune, brev datert Jernbaneverket, epost datert Merknadene er gjengitt og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til innspillene, og viser for øvrig til drøftingene nedenfor. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planområdet er på ca. 23 daa og ligger øst for jernbanen i Jessheim sentrum. Tomten ligger brakk og er i dag ubebygd. Planforslaget legger opp til en utbygging med blokkbebyggelse på 5-8 etasjer. I tillegg ønsker forslagsstiller å åpne for et høyhus på 16 etasjer i det nordvestre hjørnet av tomta. På grunn av sin nærhet til kollektivknutepunkt og Jessheim sentrum legges det opp til en tett utbygging med høy utnyttelse. Det er foreslått en utnyttelse på 270% BRA uten høyhus (alternativ 1), denne økes til 281% BRA dersom høyhus (alternativ2) tas inn i planforslaget. Prosjektet består hovedsakelig av boligbebyggelse, og forslagsstiller ser for seg mellom 550 og 630 boenheter innenfor planområdet. Ut mot Dampsaga Allé og Sagaparken avsettes det arealer for forretninger og kontor. Parkering, tekniske rom og boder legges i en toetasjes parkeringskjeller som er plassert på bakkenivå bakenfor næringslokalene samt delvis under bakkenivå. Bebyggelsens 1. etasje, som dekker store deler av planområdet, bidrar dermed til å danne et nytt terreng som ligger høyere enn omkringliggende arealer. Over 1. etasje er boligblokkene plassert slik at det dannes fire gårdsrom oppe på terrassen. Beboerne får skjermede utearealer innimellom boligblokkene. Brede traseer over det nye terrenget sikrer passasje gjennom planområdet for allmennheten. Kun nødetater, flyttebiler og driftskjøretøy vil kunne kjøre opp på terrassen, dette gjøres via gatetun i nord og kjørerampe i nordvestre hjørne av planområdet. Plankartet tar med seg fortau langs vestsiden av Dampsaga Allé, og det legges opp til to regulerte avkjørsler til parkeringskjelleren over fortauet. Bebyggelsen langs Dampsaga Allé og Sagaparken samt høyhuset i forslagsstillers alternativ til plankart reguleres til kombinert formål, mens øvrige byggefelt reguleres til bolig. Plankartet er detaljert og legger klare føringer på bebyggelsens plassering og utstrekning. Det settes også begrensninger på høyde og tillatt m 2 BRA innenfor hvert felt. De sentrale grøntarealene samt de viktigste passasjene Saksnr. 2014/ Side 5 av 11

6 er også formålssikret i plankartet. Arealene inn mot jernbanen og Tverrvegen reguleres til gatetun. Fortau langs Dampsaga Allé reguleres til offentlig, ellers er alle arealer regulert til felles, men bestemmelsene sikrer allmenn tilgang over terrassen samt til jernbaneplattformen i vest. VURDERINGER / DRØFTINGER: Overordnede mål Planforslaget er i tråd med overordnede mål om fortetting rundt knutepunkt og tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen vektlegger viktigheten av tilrettelegging for barn og unges opphold i sentrum. Saga Terrasse ligger sentralt i Jessheim, og terrasseplanet danner skjermede, lett tilgjengelige uteoppholdsrom. Dette, sammen med nærheten til Sagaparken, gir gode muligheter for variert lek for barn i forskjellige aldre. Det er likevel begrenset plass for mer plasskrevende lek, dette bør tas med i vurderingen etterhvert som byen utvikler seg videre, for eksempel ved å etablere nærlekeplasser. Saga Terrasse er en del av felt S3 i Byplan Jessheim, vedtatt Feltet er avsatt til nåværende sentrumsformål. Planforslaget er i hovedsak i tråd med byplanens bestemmelser, men avviker blant annet fra høyde på bebyggelsen, det foreslåtte høyhuset og parkeringskrav. Disse avvikene blir drøftet ytterligere lenger ned i dokumentet. Gjeldende reguleringsplan for Dampsaga Sør åpner for kombinert formål på Saga Terrasse der det tillates bygd boliger, forretninger og kontorer. Planforslaget som fremmes til 1.gangsbehandling er høyere og tettere enn det legges opp til i den gjeldende reguleringsplanen, og legger i hovedsak opp til bygging av boliger. Arealer for forretninger og kontorer er kun planlagt i mindre lokaler langs Dampsaga Allé og Sagaparken. I planen er også barnehageformål tatt ut, begrunnelsene for dette drøftes nedenfor. I boligbyggeprogrammet, vedtatt , har Saga Terrasse en kvote på totalt 490 boliger i tidsperioden Planforslaget foreslår en utbygging på mellom boenheter, hvilket er et betydelig høyere antall boenheter enn det boligbyggeprogrammet åpner opp for. Det anbefales derfor at utbygger søker om større kvote i boligbyggeprogrammet ved neste rullering slik at dokumentet gir et mer korrekt bilde av utbyggingen som planlegges på feltet. Eksakt antall boenheter vil avklares i forbindelse med byggesaken. Utforming og kvaliteter Planområdet grenser mot jernbanelinja i vest og ligger i utkanten av dagens sentrumskjerne. Utbyggingen av tomten er et viktig ledd i den fremtidige utviklingen av Jessheim som by, så en høy utnyttelse og urban utbygging er derfor ønskelig innenfor feltet. Prosjektet består kun av blokkbebyggelse, hvilket er en passende boligtype til dette prosjektet. Planforslaget har et helhetlig konsept som gir en sammenhengende utforming av planområdet. Det har en urban visjon og henger godt sammen med øvrige prosjekter i Saga-området. Den største konflikten er møtet med eneboligfeltet i Jacobsgata øst for planområdet. Det er ikke lagt opp til en transformasjon av dette feltet i gjeldende Byplan, det er derfor viktig at konsekvenser for bebyggelsen tas med i vurderingen når Saga Terrasse skal bygges. Plankartet viser imidlertid at avstanden mellom blokkene ut mot Dampsaga Allé og bebyggelsen i Jacobsgata er på over 25 meter, hvilket ansees å være en betraktelig avstand i bysammenheng. Sol-/skygge diagrammer viser at utbyggingen vil få konsekvenser for Saksnr. 2014/ Side 6 av 11

7 solforholdene til boligene som ligger nærmest Dampsaga Allé, men dette er beklageligvis en konsekvens som må forventes når det bygges ut og fortettes i Jessheim sentrum. Et av hovedgrepene i prosjektet er det hevede terrenget. Dette kan resultere i at feltet kan føles noe introvert og lukket fra bakkeplan, men åpningene i bygningsmassene samt trappene og amfiene som leder opp til terrasseplanet bidrar til å kompensere for dette. På grunn av kvartalets lengde har det vært ønskelig å dele det opp ved hjelp av noen krysninger på tvers for å bryte opp fasadene langs Dampsaga Allé. Dette er løst ved å legge inn romslige åpninger i fasadene i forbindelse med adkomst til terrasseplanet og innkjøring til parkeringskjelleren. Det legges også opp til variasjon i byggehøyder og fasadeuttrykk ut mot Dampsaga Allé, i tillegg til at bestemmelsene sikrer at bebyggelsen på gateplan opparbeides med aktive fasader og tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner. Blokkene på terrasseplanet er organisert slik at de laveste blokkene står mot vest og sør. Dette er gjort for å gi uteoppholdsarealene så gode solforhold som mulig. Åpningene mellom bebyggelsen bidrar også til dette, samtidig som de fungerer som siktlinjer fra terrassen ut mot det omkringliggende landskapet. Det vil likevel alltid være en del skygge på utearealene da de vil få høye bygg på alle kanter som tar mye av sola, spesielt på våren og høsten. Dette er likevel akseptabelt da det er det lagt inn krav om at 50% av uteoppholdsareal skal være solbelyst kl den 1. mai. Dette er i tråd med bestemmelsene i Byplan for Jessheim. Utnyttelse og arealdisponering Utnyttelsen på det illustrerte prosjektet er i tråd med foreslått utnyttelse i Byplan som legger opp til en høy utnyttelse med % BRA innenfor feltet. Maks tillatt %_BRA og m 2 _BRA for hele feltet er angitt i bestemmelsene. Utbyggingens volum begrenses også ved hjelp av regulerte gesimshøyder og m 2 _BRA innenfor hvert byggefelt. Plankartet er detaljert med formålssikring av de viktigste forbindelseslinjene og hovedgårdsrommene. Dette er gjort for å sikre at hovedgrepene i den foreslåtte utbyggingen videreføres i utbyggingen. Samtidig er byggefeltene noe forenklet sammenlignet med bygningenes fotavtrykk i illustrasjoner for å gi rom for mindre justeringer av bygningers plassering og utforming om nødvendig. Den planlagte utbyggingen har en høy utnyttelse, det legges opp til en 1. etasje som dekker store deler av planområdets grunnflate. Over 1. etasje legges det opp til 13 blokker på mellom 5-8 etasjer som er plassert relativt tett. En videre fortetting av dette feltet vil gi utfordringer med krav til uteoppholdsareal og parkeringsplasser. Det er derfor liten mulighet for videre utbygging av tomten utover den utbyggingen som nå foreslås. Høyder Planforslaget består av blokkbebyggelse som varierer i høyde fra 5 til 8 etasjer fra gatenivå. Forslagsstillers ønske om høyhus er drøftet i et eget punkt nedenfor. I 1. etasje planlegges det en takhøyde på 4 meter for å gi plass til næringsvirksomhet og bakenforliggende parkeringshus. Over denne etasjen, 4 meter høyere enn omkringliggende arealer, ligger terrassen som danner de interne uteoppholdsarealene for Saga Terrasse. Fra dette nivået har boligblokkene en høyde på 4-7 etasjer. Byplan for Jessheim har satt en høydebegrensning for bebyggelsen på feltet på 24 meter med maks gesimshøyde på cote 226. Alle delfelt er regulert med maks gesimshøyde i plankartet. Blokkene med 8 etasjer er planlagt å gå opp til cote 229/230, og legger dermed opp til en høyere bebyggelse enn det Byplanen legger opp til. Denne høyden tillates kun innenfor delfelt BB7, BB5, BB3 samt deler av BB6 og BFK4-6. Innenfor BFK4-6 legges det opp til en Saksnr. 2014/ Side 7 av 11

8 variasjon i byggehøyder på to etasjer innenfor feltene. Variasjonen sikres ved at maks tillatt m 2 _BRA innenfor hvert felt ikke gjør det mulig å bygge 8 etasjer innenfor hele feltet. Øvrige byggefelt ligger innenfor Byplanens høydeangivelser. Da prosjektet har en sentral plassering på Jessheim og avvikene fra Byplanens høydeangivelser ikke er ansett som veldig store, er ikke høydene ansett som problematiske i dette prosjektet, så lenge krav til uteoppholdsareal og sol på disse oppfylles. Det er likevel viktig at det endelige prosjektet får den variasjonen i høyder som er forespeilet, spesielt langs Dampsaga Allé, for å unngå at prosjektet blir for massivt. Høyhus I planområdets nordvestre hjørne ønsker forslagsstiller å sette inn et høyhus med 16 etasjer som vil gå opp til cote 254. På bakgrunn av dette fremmes det to versjoner av plankart og bestemmelser. Da byplanen ikke åpner for bygging av høyhus her, er ikke konsekvensene og fjernvirkning blitt vurdert og utredet i like stor grad som øvrige felt der overordnede planer tillater høyhus. Rådmannen vil derfor ikke tilrå et høyhus med den foreslåtte plasseringen. Alternativ 1 tillater ikke høyhus, men åpner for at det bygges en boligblokk på maks 8 etasjer i planområdets nordvestre hjørne. Dette er alternativet som er mest i tråd med Byplan Jessheim og som Rådmannens innstilling anbefaler at HOP legger ut på offentlig ettersyn. Alternativ 2 åpner for høyhus på inntil 16 etasjer. Feltet har fått kombinert formål for å sikre muligheten for å utnytte bygget til andre formål enn bolig. Høyhuset er i utgangspunktet planlagt som et rent boligbygg, og vil dermed gi lite tilbake til innbyggerne i Jessheim, men bestemmelsene knyttet til alternativ 2 sikrer at allmennheten vil få tilgang til toppen av høyhuset. Dette er i tråd med føringer gitt for høyhuset innenfor felt S4 Skovly i Byplan Jessheim og felt K1.1 Gystadmarkaportalen i kommunedelplan for Gystadmarka. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man benytter høyhus. Bebyggelsen på Jessheim for øvrig har en relativt jevn høyde med lite variasjon. Til sammenligning vil høyhuset på Saga Terrasse bli 8 etasjer høyere enn høyeste punkt på dagens Jessheim Storsenter og planlagt bebyggelse på Jessheim Panorama, som begge har maks høyde på cote 230. Det planlagte hotellet på S4 Skovly har en maks høyde på cote 270, og vil derfor bare bli ca. 5 etasjer høyere enn høyhuset på Saga Terrasse. Høyhuset vil derfor bli dominerende i bybildet, og bør brukes bevisst for å markere noe. I denne sammenhengen er det usikkert hva det er tenkt at høyhuset skal markere. Det er plassert rett ved Tverrvegen, som vil bli en trafikkert bilveg, og det vil bli liggende i utkanten av sentrum på grensen mot Jessheim Næringspark. Det vil i stor grad lede folk bort fra sentrum og mot et område med lite aktivitet. På grunnlag av dette er det ikke ansett som heldig å plassere et slikt landemerke innenfor planområdet slik forslagsstiller ønsker. Grønnstruktur og uteoppholdsareal Prosjektets uteoppholdsarealer er i hovedsak plassert oppe på det hevede terrasseplanet. De fire gårdsrommene er bilfrie, og de brede traseene skal fungere som adkomst til boligblokkene samt snarveger gjennom kvartalet for allmennheten. I tillegg til fellesarealer planlegges det balkonger i tilknytning til leilighetene og noen takterrasser på blokkene som vender ut mot Dampsaga Allé. Bestemmelsene knyttet til uteoppholdsareal er i tråd med bestemmelsene i Byplan for Jessheim. Disse er viktige da den høye utnyttelsen på tomta kan gjøre det vanskelig å oppfylle kravene til uteoppholdsarealer og lekbare arealer med gode sol- og støyforhold. Saksnr. 2014/ Side 8 av 11

9 Beboerne på Saga Terrasse har også umiddelbar nærhet til Sagaparken rett sør for planområdet, og vil derfor ha glede av disse arealene i tillegg til de opparbeidede uteoppholdsarealene på terrassen. På bakkeplan, mellom terrasseplanet og støyskjermen mot jernbanen, ligger et område som reguleres som felles gatetun. Dette arealet, som forslagsstiller har døpt Actiongata, vil blant annet fungere som en forbindelse mellom nord og sør for gående og syklende. Sammen med fortau langs Dampsaga Allé kan passasjen bidra til å lede gående og syklende fra Gystadmarka mot passasje over/under jernbanen og videre mot sentrum. Actiongata vil også fungere som adkomstområde til Jessheim stasjon når det etterhvert kommer plattform på østsiden av jernbanelinja. Actiongata reguleres til felles, men bestemmelsene sikrer at arealet vil være tilgjengelig for gående og syklende samt for drift og vedlikehold av jernbaneanlegg og uteområder. Det tillates ikke at det settes opp gjerder eller andre stengsler innenfor formålet som kan være til hinder for dette. Planforslaget legger frem mange gode forslag til aktivisering av arealet, men endelig avklaring av bruk vil gjøres i samråd med Jernbaneverket for å sikre forsvarlig bruk så nærme jernbanesporene. Universell utforming Det skal sikres universell adkomst og ferdsel over terrassen ved at de viktigste adkomstene utformes med både heis og trapp. Disse er plassert sentralt langs begge terrassens langsider samt i nordøstre og sørøstre hjørne. I tillegg legges det en kjørerampe i nordvest med et stigningsforhold på 1:15. Mindre snarveger opp på terrassen er ikke universelt utformet, men dette ansees å være akseptabelt da adkomst via de viktigste forbindelseslinjene, som også skal være tilgjengelig for allmennheten, er sikret. Adkomst fra parkeringskjeller til boliger og utforming av uteoppholdsareal vil også følge standard for universell utforming. Foreslått utforming av gatetun mellom terrasseplanet og jernbanen viser også hvordan det kan sikres universell adkomst til jernbanen, hvilket er et viktig aspekt ved en fremtidig opparbeidelse av tosidig plattform på Jessheim stasjon. Barnehage I gjeldende reguleringsplan for Dampsaga Sør ligger det et krav om at det skal innpasses en barnehage innenfor planområdet. I forbindelse med utarbeidelse av Byplan ble det gjort en vurdering av behovet for barnehager på Jessheim, og nødvendige felter med tilstrekkelig plass til uteoppholdsarealer ble avsatt med dette formålet. For Saga Terrasse ble formålet Barnehage tatt ut da man så at det ikke lot seg gjøre å tilrettelegge for en barnehage med ønsket størrelse. Barnehagedekningen på Jessheim i dag og i nærmeste fremtid er dermed ansett som oppdekket, og det er ikke hensiktsmessig å bruke en såpass sentral tomt til dette formålet. Trafikk Planforslaget legger opp til et bilfritt boligområde som er hevet over omkringliggende gater og jernbanelinje. Adkomst med bil gjøres gjennom to avkjørsler til parkeringskjeller direkte fra Dampsaga Allé. Nordvest i planområdet er det lagt inn en kjørerampe fra bakkenivå og opp til terrassen, denne har adkomst fra Dampsaga Allé via felles gatetun i nord. For å hindre at kjøreadkomsten blir brukt til annet enn dette bør det vurderes om det skal legges inn krav i bestemmelsene om at rampen skal sperres av med bom til vanlig. Adkomsten kan skape noen konflikter i møtet med myke trafikanter, men da kjørerampen hovedsakelig er tenkt for utrykningskjøretøy, flyttebil og brøyting vil gatetunet være lite trafikkert til vanlig. Risikoen rundt dette er vurdert av forslagsstiller i den vedlagte ROS-analysen. Hendelsen er gitt gul Saksnr. 2014/ Side 9 av 11

10 risikoklasse, og forslagsstiller har kommet med forslag til tiltak for å redusere risikoen for ulykker. Rekkefølgebestemmelsene sikrer at tilliggende del av Dampsaga Allé opparbeides samtidig med hvert byggetrinn. Vegen vil være som adkomstveg for alle beboerne på Saga Terrasse og Saga Atrium. Når den er ferdigstilt vil den også fungere som en snarveg/avlastningsveg mellom Algarheimsvegen og Tverrvegen. Parkering All parkering legges i parkeringskjeller på og delvis under bakkenivå. Parkeringskjelleren er hovedsakelig tilbaketrukket fra fasadene, og ligger i bakkant av næringslokaler, boliginnganger, sykkelrom og lignende. Planforslaget tar hensyn til det høye grunnvannet i området ved å begrense parkeringskjellere under bakken til et minimum. Bestemmelsene sikrer at parkering i flere plan kun gjøres der grunnvannstanden tillater dette. Parkeringsnormen for boliger i prosjektet er satt til 1 parkeringsplass per bolig inkludert gjesteparkering. Dette er 0,2 plasser lavere enn Byplanens parkeringsnorm. Reduksjonen er likevel akseptabel da den viderefører føringer gitt i prinsippvedtak fra (HOP-sak 13/148) der det ble vedtatt at Saga Atrium kunne få redusert parkeringsdekningen til 1,0 parkeringsplasser per boenhet på grunn av nærhet til kollektivtilbud og sentrum. Forslagsstiller har ytret ønske om å senke parkeringskravet ytterligere, men dette ansees ikke som forsvarlig på nåværende tidspunkt. Dette fordi bilbruken fortsatt er stor på Jessheim, og i kommunen og regionen for øvrig, samtidig som kollektivtilbudet ikke er bra nok til å erstatte bilbruk. Et resultat av å redusere parkeringskravet ytterligere kan være at parkeringsproblematikken overføres til tilliggende områder eller at gateparkering langs Dampsaga Allé vil bli preget av langtidsparkering. Kravet fra prinsippsaken med 1 parkeringsplass per boenhet opprettholdes derfor i planforslaget. I tråd med vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Saga Atrium skal det i tillegg sikres 24 parkeringsplasser innenfor planområdet som skal disponeres av beboerne i Saga Atrium dersom det ikke foreligger en annen løsning for disse. Parkeringsnorm for forretninger er satt til 0,5 plasser per 50m 2 BRA. Disse plassene er tenkt løst med gateparkering langs Dampsaga Allé. Renovasjon I planbeskrivelsen blir den foreslåtte løsninger for renovasjon presentert. Det legges opp til en løsning som forutsetter bruk av sugebil for henting av avfall. Dette er en ordning som ikke kommer under kommunens gjeldende renovasjonsforskrift, hvilket kan by på utfordringer dersom denne ikke revideres før planforslaget skal bygges. Bestemmelsene sikrer derimot at renovasjonsforskriften skal følges og at renovasjonsløsningen skal godkjennes av VARV i forbindelse med rammesøknad. Dersom forskriften på dette tidspunktet ikke åpner for henting med sugebil må alternativ løsning vurderes i forbindelse med rammesøknaden. Støy Planområdet er utsatt for støy fra flere sider, jernbanen i vest, Dampsaga Allé i øst og Tverrvegen i nord. Det er forutsatt at det settes opp en støyskjerm langs jernbanen. Støyrapporten viser likevel at noen utearealer og alle fasader i vest, øst og nord vil få støy over anbefalte grenseverdier gitt i retningslinje T Bestemmelsene tillater at det bygges bygg med støyfølsom bruk i gul eller rød støysone dersom det innføres avbøtende tiltak. Disse kravene er ikke ansett som en utfordring å oppfylle, men det kan skape utfordringer der balkonger blir utsatt for støy. Da støyutsatte arealer og innglassede balkonger ikke kan medregnes i uteoppholdsarealer kan dette gi utslag på totale m 2 tilgjengelig uteoppholdsareal i prosjektet. Dette må vurderes nærmere til rammesøknad. Saksnr. 2014/ Side 10 av 11

11 Rekkefølgebestemmelser Det er lagt inn krav om at krysning av jernbanen skal være regulert og etablert før det gis igangsettingstillatelse for 50% av tillatt utnyttelse eller flere enn 200 boenheter. Dette er i tråd med rekkefølgebestemmelser for feltet i Byplan Jessheim og gjeldende utbyggingsavtale fra 2007 der utbygger forplikter seg til å bidra med 5 millioner til prosjektering og bygging av jernbanekrysningen. Det vurderes om det er nødvendig med ny utbyggingsavtale i forbindelse med detaljreguleringen av Saga Terrasse. Rekkefølgebestemmelsen om forurensning sikrer at forurensning i grunnen blir fjernet/behandlet iht. krav fra forurensningsmyndighetene og at pålagt opprydding har funnet sted før det gis igangsetting for ny bebyggelse. Dette er i tråd med Byplanens bestemmelser. Multiconsult har gjort en vurdering av forurenset grunn på tomta på vegne av forslagsstiller, rapporten er vedlagt planforslaget. Byplanen har også en rekkefølgebestemmelse for opparbeidelse av fortau langs M. Jul Halvorsens veg til Skogvegen/jernbanen. Fortauet er allerede ferdigstilt frem til Skogvegen og overtatt av kommunen. I henhold til signert avtale mellom utbygger og Jernbaneverket vil siste del av strekningen (felt T5 i gjeldende reguleringsplan) frem til jernbanen ferdigstilles innen 1. november Bestemmelsen er likevel videreført i planforslaget som en ekstra forsikring på at arealene blir ferdigstilt i forbindelse med utbyggingen av Saga Terrasse. Øvrige rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av Dampsaga Allé, utomhusareal, støyskjermingstiltak og vann og avløp. KONKLUSJON: Planforslaget er hovedsakelig i tråd med føringer lagt i Byplan for Jessheim, og er et ledd i en planlagt utbygging og fortetting av Jessheim sentrum. Den høye utnyttelsen er derfor ikke ansett som problematisk. Planforslaget legger opp til en utbygging av boligblokker med innslag av næring på bakkeplan. Kravet om innpassing av barnehage innenfor feltet er tatt ut av planforslaget. Prosjektets byggehøyder er fortrinnsvis akseptable, men administrasjonen er skeptisk til det foreslåtte høyhuset nordvest på planområdet. Dette er ikke i tråd med overordnede planer og plasseringen er ikke blitt vurdert og utredet på samme måte som andre felt der det åpnes for høyhus i overordnet plan. Det anbefales likevel at forslaget legges ut på høring for å belyse utfordringer og kvaliteter bedre. Det anbefales det at det legges inn krav om at konsekvenser av det foreslåtte høyhuset utredes av forslagsstiller før planen legges ut til offentlig ettersyn. Punkt som bør utredes omfatter blant annet: Virkninger på bylandskapet (nær- og fjernvirkning, forhold til omgivelser, visuelle forbindelser/siktlinjer, funksjon som landemerke, topografi) Lokalklimatiske forhold (sol/skygge, vind, miljøpåvirkning) Kvaliteter og utfordringer med høyhus som bolig og som arbeidsplass (kontakt med bakkenivå, menneskelig skala, hva det tilfører byen og nærområdet) Utforming av høyhuset (estetikk, arkitektur, funksjonsinnhold, utsikt) Saksnr. 2014/ Side 11 av 11

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.03.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR ROMSAAS B3 JESSHEIM HAGE Vedtak Med

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SAGA TERRASSE, del av gnr 135, bnr 36 (planid: 353)

ULLENSAKER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SAGA TERRASSE, del av gnr 135, bnr 36 (planid: 353) ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SAGA TERRASSE, del av gnr 135, bnr 36 (planid: 353) Vedtatt av Ullensaker kommune, Hovedutvalget for overordnet planlegging, den Ordfører

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG

NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 NY 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEIBERG Vedtak Med henvisning til plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Heimannsåsen, Røyken kommune

Forslag til reguleringsplan for Heimannsåsen, Røyken kommune Forslag til reguleringsplan for Heimannsåsen, Røyken kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger 1.4 Bakgrunn for og formålet med planarbeidet

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 102/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 13.05.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYRVEGEN 90 OG 92, GYSTAD Vedtak

Detaljer