Etiske retningslinjer 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer 1"

Transkript

1 Etiske retningslinjer 1

2 2

3 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter til å løse sentrale oppgaver både i privat og offentlig sektor. Dette er vi stolte over. I samfunnet generelt og i utøvelsen av våre mange oppgaver støter vi på etiske utfordringer og dilemmaer. Vi kan for eksempel møte situasjoner som ligger i grenselandet mellom lovlig møtevirksomhet og straffbar korrupsjon, eller i grenselandet mellom sikker jobbutførelse og brudd på sikkerhetsregler. Det kan også være situasjoner hvor lovlig virksomhetsutøvelse eller handlinger kan være etisk betenkelige. Samfunnet, kunder, leverandører og medarbeidere skal være trygge på at disse utfordringene tas på alvor i Veidekke, at vi ikke bryter lover og regler, og at vi snakker åpent, ærlig og konstruktivt om de etiske problemene som kan dukke opp. Slik skal Veidekke drive sin virksomhet på en etisk og juridisk forsvarlig måte. Veidekkes organisasjonsmodell er slik at våre ledere er gitt stort handlingsrom lokalt, med et tydelig ansvar for å arbeide innenfor Veidekkes verdier og regelverk. Vi har en involverende arbeidsform der vi er avhengige av innsatsen til hver enkelt. Vi som jobber i Veidekke, må være åpne for dialog og diskusjon om hva som er rett og galt for å sikre at selskapet overholder interne verdier og retningslinjer, og samfunnets lover og regelverk. Vi skal hele tiden være opptatt av å ta de riktige og kloke valgene. I tvilstilfeller skal vi søke råd hos våre kolleger og ledere. Regler og holdninger i samfunnet er i stadig endring. Veidekkes etiske retningslinjer må være i tråd med utviklingen og det omverdenen til enhver tid forventer av oss, kombinert med grunnleggende etiske normer som ligger fast over tid, og som er med på å definere hvem vi er som enkeltmennesker og som konsern. Arne Giske Konsernsjef 3

4 FORMÅL Disse retningslinjene er rammeverket for hvordan vi i Veidekke skal handle og opptre slik at vi sikrer at vår virksomhet blir drevet på en etisk og samfunnsansvarlig korrekt måte. Alle som arbeider for eller representerer selskapet, individuelt og kollektivt, har ansvar for å opptre etisk korrekt. Brudd på etiske retningslinjer vil medføre reaksjoner. Reaksjonene vil avhenge av alvorlighetsgraden av bruddet, og brudd på retningslinjene kan medføre rapportering til relevant offentlig myndighet. Veidekkehuset styrer vår adferd Samfunnsansvar Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Miljø Den enkeltes rettigheter og plikter Regeletterlevelse Virkeområde Veidekkes etiske retningslinjer gjelder for alle som jobber i og for Veidekkekonsernet. Vi forventer også at våre underentreprenører og leverandører lever opp til våre etiske retningslinjer. Etterlevelse Alle skal gjøre seg kjent med og etterleve retningslinjene. Retningslinjene skal utgjøre grunnlaget i all opplæring innenfor etikk, verdier, lovverk og regeletterlevelse, og de skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid. 4

5 5

6 VÅRE VERDIER: + profesjonell + redelig + entusiastisk + grensesprengende 6

7 VEIDEKKES VERDIER Veidekkehuset er vår ledelses- og adferdsmodell, og den hjelper oss å navigere riktig i vårt daglige arbeid. Verdiene skal ligge til grunn for all vår adferd: Grensesprengende Vi skal tenke nytt, ha ambisiøse mål, ta i bruk nye arbeidsmetoder og være toneangivende i bransjen. Profesjonell Vi skal opptre etisk korrekt, kjenne og etterleve lover og regler og gi kolleger, kunder og samarbeidspartnere våre beste råd. Vi skal ha inngående kjennskap til markedene vi opererer i og behandle alle i våre omgivelser med respekt og som jevnbyrdige. Redelig Vår adferd skal være preget av åpenhet, pålitelighet og ærlighet. Vi skal følge lovgivning, interne retningslinjer og samfunnets normer. Vi skal holde det vi lover, opptre rettskaffent og ikke sette vår egen eller andres integritet på prøve. Vi skal ikke urettmessig tilegne oss eller videreformidle fortrolige opplysninger eller bruke disse i sammenhenger de ikke er ment brukt i. Entusiastisk Vi skal vise og skape engasjement for det vi driver med. Sammen skal vi gjøre hverandre gode og være stolte over vår verdiskapning. Med verdiene som fundament legger vi til rette for et verdiskapende samspill med våre kunder og leverandører. Veidekkehuset er både et symbol på og en rettesnor for at virksomheten drives i henhold til verdiene, og at vi tar avstand fra uetisk og ulovlig yrkesutøvelse. 7

8 DILEMMAER OG KLOKE VALG For å sikre tillit og trygghet må vi ta de kloke valgene. Kloke valg forutsetter god forståelse og kunnskap om lover og regler, at det er sammenfall mellom våre personlige verdier og Veidekkes verdier, og at vi håndterer etiske problemstillinger og dilemmaer på en god måte. Ønsket adferd En god tommelfingerregel for kloke valg er det som ofte kalles offentlighetsprinsippet. Det betyr at alt vi gjør i jobbsammenheng, skal vi også være villige til å stå for åpent og offentlig: Er det greit at det jeg gjør nå, også blir offentlig kjent? Er svaret nei, er det grunn til å være ekstra på vakt, og velge en annen måte å handle på. I Veidekke skal vi håndtere situasjoner der vi står overfor vanskelige valg eller er i tvil, ved å søke råd hos kolleger og ledere. Kloke valg bygger også på likhetsprinsippet. Vi skal behandle like tilfeller likt og møte alle mennesker med samme grunnleggende respekt. 8

9 9

10 1) Åpenhet, dialog og varsling I Veidekke ønsker vi å ha en kultur preget av åpenhet og trygghet. Det skal være rom for å si ifra, og vi skal gi og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv og respektfull måte. Vi skal alle kunne ta opp forhold vi er usikre på eller mener er kritikkverdige. Veidekke har en varslingsrutine som er i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven. 2) Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) Som medarbeidere i Veidekke skal vi jobbe på en måte som forhindrer personskader, og vårt mål er flere gode arbeidsår for alle. Vi skal opptre på en slik måte at vi ikke setter oss selv eller andre i fare, og vi skal si ifra hvis vi ser adferd som strider imot dette. Vi skal behandle alle vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid eller gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter med høflighet og respekt. I Veidekke tolererer vi ikke mobbing eller misbruk av myndighet/posisjon overfor kolleger. Veidekke skal være en rusfri arbeidsplass. Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger der det er tilgang på alkohol, skal vi vise måtehold og opptre på en måte som ikke går ut over Veidekkes omdømme, egen eller andres integritet. All bruk, oppbevaring og/eller omsetning av narkotiske stoffer er forbudt. Veidekke forventer at samarbeidspartnere følger gjeldende retningslinjer. 3) Miljø Veidekkes mål er å være best på miljø i praksis. Det betyr at vi skal identifisere og ha oversikt over vår miljøbelastning og kontinuerlig redusere denne. Vi skal ta miljøhensyn i hele livsløpet til et prosjekt fra utvikling, planlegging, prosjektering, produksjon og drift til riving og gjenvinning. Vi skal anvende teknologien på en måte som tjener miljøet best. Vi støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, noe som betyr at vi skal tilstrebe ren produksjon, rene produkter og bruk av ikke-truede og fornybare ressurser. 10

11 4) Marked og konkurranse Veidekke ønsker å bidra til sunn konkurranse og tar avstand fra alle former for konkurranselovstridig samarbeid og ulovlig påvirkning av markedene. Vi skal konkurrere på en profesjonell, redelig og etisk måte innenfor det til enhver tid gjeldende lovverk. Retningslinjer er beskrevet i Veidekkes Masterpolicy Redelighet og rettmessig markedsadferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. 5) Antikorrupsjon Veidekke tar avstand fra enhver form for korrupsjon og påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver konkurranse på rene forretningsmessige vilkår og bryter med vårt verdigrunnlag. Det å gi, kreve eller motta en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag i Veidekke (for seg selv eller andre), er ulovlig og skal ikke forekomme. Lovgivningen er lik for privat og offentlig sektor. Offentlige instanser og private bedrifter kan imidlertid ha strengere retningslinjer enn lovgivningen angir. Alle forretningstransaksjoner som gjøres av Veidekke, skal tydelig fremgå av selskapets regnskaper og være i henhold til internasjonale standarder. 6) Svart arbeid Svart arbeid undergraver viktige samfunnsinteresser, og Veidekke skal derfor bidra til å bekjempe svart arbeid. Alle våre medarbeidere skal bidra til at svart arbeid eller sosial dumping ikke forekommer. 7) Misligheter Alle våre medarbeidere skal opptre ærlig og redelig overfor Veidekke som arbeidsgiver, overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det er ikke tillatt å berike seg på arbeidsgivers bekostning, eller å tilegne seg noen form for økonomisk fordel eller vinning verken fra Veidekke, våre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere ved ulovlig, uredelig eller uetisk adferd. Det er ikke tillatt å misbruke stillingen i Veidekke for å oppnå personlige fordeler. 8) Interessekonflikt Alle medarbeidere skal opptre lojalt overfor Veidekke og selskapets interesser. Veidekkes verdier, rutiner, kvalitetssystemer og interne retningslinjer er på samme måte som lover og forskrifter, rammebetingelser for slik opptreden. Ingen skal arbeide med saker eller aktivitet hvor det kan 11

12 oppstå konflikt mellom selskapets og personlige (eller nærståendes) interesser, eller det kan oppfattes slik av andre. Er det tvil, skal spørsmålet alltid tas opp og avklares med nærmeste leder. 9) Representasjon, kundepleie, reiser og gaver Våre medarbeidere kan ta imot og tilby gjestfrihet i form av sosiale sammenkomster, måltider eller underholdning når aktiviteten har et klart faglig/forretningsmessig formål for Veidekke. Det skal være åpenhet rundt alminnelig relasjonsbygging som for eksempel forretningsmiddager. Kostnaden ved slik gjestfrihet skal være preget av nøkternhet. Alle reiser, overnatting og utgifter for medarbeidere utover ovennevnte (selv om det er forbundet med denne type gjestfrihet), skal alltid betales av Veidekke. Ved representasjon skal den med høyest stilling, betale. Samarbeidspartnere, leverandører og kunder skal på samme måte alltid selv betale reiser, overnatting og andre slike utgifter for sine medarbeidere. Vi skal ikke ta imot eller gi gaver eller annet som kan påvirke vår egen eller andres integritet eller beslutninger, eller som vil kunne oppfattes slik. Det bør spesielt utvises aktsomhet ifm. tilbudsprosesser. 10) Innsideinformasjon Ingen skal handle med eller gi råd om aksjehandel med Veidekkes aksjer på grunnlag av innsideinformasjon. Det vises til Rutiner vedrørende innsideinformasjon i Veidekke ASA. 11) Internasjonale avtaler Gjennom en global rammeavtale med Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmannsforbund og International Federation of Building and Wood Workers har Veidekke forpliktet seg til å jobbe for kontinuerlig forbedring innen områdene arbeidsmiljø, partsforhold (arbeidsgiver ansatt) og helse og sikkerhetsstandarder på arbeidsplassen. Veidekke støtter opp om ILOs deklarasjon om grunnleggende rettigheter for arbeidstakere, som bl.a. organisasjonsfrihet, kollektiv forhandlingsrett, HMS og tiltak mot diskriminering, tvangs- og barnearbeid. Veidekke støtter opp om FNs menneskerettighetskonvensjon, som blant annet sier at ingen skal diskrimineres på grunn av rase, kjønn, seksuell legning, språk, livssyn, politisk eller annen oppfatning eller nasjonal eller sosial bakgrunn. 12

13 Våre verdier Kloke valg/ rådføring Lover og regler Kunnskap og opplæring God adferd Veidekkehuset Styrende dokumenter Etiske retningslinjer 13

14 14

15 15

16 16 Revidert november 2014

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Vedtatt av konsernstyret i Amedia 20. mars 2014 1 Innledning Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle.

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

Etiske retningslinjer ("Code of conduct") for Pm

Etiske retningslinjer (Code of conduct) for Pm Etiske retningslinjer ("Code of conduct") for Pm Innhold: 1. Formålet med Code of Conduct 2. Etiske retningslinjer 3. Miljø- og samfunnsansvar 4. Rapportering av brudd på Code of Conduct 1. Formålet med

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Brev fra ledelsen Det er viktig for oss i Caverion at vi utvikler selskapets virksomhet på lang sikt. Vi ønsker ikke å oppnå et godt økonomisk resultat for enhver pris. Vi vet at

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer