MiFID II FINANSREGULATORISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MiFID II FINANSREGULATORISK"

Transkript

1 Mars 2014 MiFID II FINANSREGULATORISK I 2007 ble f inansmarkedsreguleringen i EU omstrukturert ved implementeringen av verdipapirmarkedsdirektivet MiFID. Direktivet fastsetter regler for verdipapirforetak, børser og andre markedsplasser, og er dermed en sentral rammebetingelse for verdipapirmarkedene. Etter mange års reformarbeid er det nå oppnådd enighet i EU om en betydelig revisjon populært omtalt som MiFID II. De nye reglene kan ventes å tre i kraft i Norge i I det følgende omtales de sentrale nyhetene.

2 MiFID medførte blant annet styrket investorbeskyttelse og avvikling av de nasjonale børsmonopolene. Erfaringen etter ikrafttredelse viste imidlertid at det på en rekke punkter var behov for justeringer. Blant stikkordene var økt behov for transparens i derivatmarkedene etter finanskrisen, økt behov for gjennomlysning i aksjemarkedene etter fragmentering av handelen mellom konkurrerende markedsplasser og dark pools, styrking av investorbeskyttelsen ved salg av strukturerte produkter og ytelse av uavhengig investeringsrådgivning, samt forenkling av SMB-selskapers tilgang til kapitalmarkedene. Reguleringen av finansmarkedene berører store økonomiske interesser, og det har tatt lang tid å bli enige om løsninger. Men 14. januar 2014 kom endelig Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet til enighet om MiFID II, samt en tilhørende forordning (MiFIR). De omforente direktiv- og forordningstekstene ble publisert i slutten av februar I dette nyhetsbrevet gis en overordnet oversikt over noen sentrale elementer i det nye regelverket. Vi presiserer at reglene innebærer endringer på en rekke punkter, og dertil vil bli nærmere detaljert i supplerende regler og standarder. Nyhetsbrevet inneholder derfor ingen komplett oversikt over alle endringer som vil skje i norsk verdipapirlovgivning når reglene skal implementeres. 1. NYE KONSESJONSPLIKTIGE FORETAK OG TJENESTER 1.1 UTGANGSPUNKT De foretak som reguleres av MiFID, er i første rekke verdipapirforetak, MTF-er og regulerte markeder. MiFID II innfører konsesjonsplikt for enkelte ytterligere aktører. 1.2 NYE MARKEDSPLASSER OTF Den første gruppen er foretak som opererer organiserte handelsfasiliteter ( OTF ). Drift av OTF er etter de nye reglene en investeringstjeneste, og krever følgelig tillatelse. OTF er definert som et multilateralt system in which multiple third-party buying and selling interests in bonds, structured finance products, emission allowances or derivatives are able to interact in the system in a way that results in a contract. OTF er følgelig en markedsplass for obligasjoner, strukturerte produkter, utslippstillatelser og derivater, langt på vei underlagt tilsvarende regulering som en MTF. På en MTF kan det imidlertid handles alle typer finansielle instrumenter, og det stilles krav om at handelen skal skje etter ikke-diskresjonære kriterier, typisk ved automatch. Handelen ved OTF vil som utgangspunkt også være underlagt gjennomlysningsregler, regler om investorbeskyttelse, god forretningsskikk, best execution mv SME GROWTH MARKET En annen gruppe er foretak som opererer SME growth markets. Dette er ikke en ny konsesjonspliktig foretaksform, men en undergruppe av MTF-er. SME growth markets kan i likhet med MTF-er drives av verdipapirforetak eller regulerte markeder, og krever konsesjon fra Finanstilsynet som MTF. Vilkårene er i det vesentlige de samme for drift av MTF. Enkelte særskilte krav gjelder for å kunne registrere en MTF som SME growth market, bl.a. må minst 50 % av utstederne ha en markedsverdi på under 200 millioner euro (SME), og det må fastsettes utstederregler som bl.a. sikrer forsvarlig informasjon til investorer før handel iverksettes, samt krav til periodisk finansiell rapportering. Det er for øvrig gitt enkelte særregler for SME growth markets i det foreliggende forslag til nye markedsmisbruksregler (market abuse regulation), bl.a. visse lempninger i kravet til listeføring. 1.3 NYE TJENESTER: DATA SERVICE PROVIDERS Reglene pålegger konsesjonsplikt for såkalte data service providers. Dette omfatter approved publication arrangements ( APA ), consolidated data providers ( CTP ) og approved reporting mechanisms ( ARM ). Disse foretakenes virksomhet er ment å sikre gjennomlysning av transaksjoner i noterte finansielle instrumenter, jf. nærmere punkt 6 nedenfor. 1

3 1.4 NYE PRODUKTER UTSLIPPSTILLATELSER Definisjonen av finansielle instrumenter er utvidet til også å omfatte utslippstillatelser, noe som medfører at foretak som tilbyr investeringstjenester i slike vil bli underlagt konsesjonsplikt som verdipapirforetak., jf. likevel unntakene oppstilt i MiFID II art. 2(1)(d) og (i) STRUKTURERTE PRODUKTER Strukturerte produkter er ikke definert som finansielle instrumenter, men når verdipapirforetak selger eller gir råd om investering i slike (structured deposits), vil en rekke av reglene om investorbeskyttelse mv. komme til anvendelse inkludert krav til god forretningsskikk, informasjon om kostnader, hensiktsmessighet-/egnethetstest og medlemskap i sikringsfond. Kravene må sees i sammenheng med de kommende krav til nøkkelinformasjon ved salg av strukturerte produkter i PRIPS-forordningen, jf. vårt nyhetsbrev av oktober 2012 (http:///media/499278/kapitalmarkeder_ oktober_2012_prips.pdf) SÆRLIG OM VAREDERIVATER SOM HANDLES PÅ MTF/OTF Etter gjeldende regler omfatter finansielle instrumenter varederivater dersom disse gjøres opp finansielt eller handles på regulert marked. Etter de nye regler vil også fysisk avregnede varederivater som handles på MTF eller OTF omfattes. Det gjelder likevel unntak for såkalte wholesale energy products dekket av REMIT-forordningen som handles på OTF. Wholesale energy products omfatter spotkontrakter og derivatkontrakter om levering av strøm eller gass (men ikke kontrakter for distribusjon av gass til sluttkunder). Det gjelder visse unntak for konsesjonsplikt knyttet til varederivater, bl.a. for foretak som kun driver egenhandel eller yter tjenester til kunder/leverandører til hovedvirksomheten, forutsatt at foretakets eller konsernets virksomhet ikke er ytelse av investeringstjenester, jf. MiFID II art. 2 (1)(i), sml. verdipapirhandelloven 9-2 annet ledd nr UNNTAKSREGLER FOR SÆRSKILTE FORETAK FORETAK ETABLERT UTENFOR EØS Det åpnes for at foretak med tillatelse til å yte investeringstjenester etablert utenfor EØS kan tilby sine tjenester til profesjonelle investorer i EØS uten særskilt godkjennelse fra den enkelte medlemsstat, forutsatt at foretaket er hjemmehørende i en stat som er vurdert av Europakommisjonen som ekvivalent i henhold til nærmere fastsatte kriterier. Dette kommer i tillegg til den adgang nasjonale myndigheter har til å gi tredjestatsforetak rett til å tilby investeringstjenester gjennom filial i den aktuelle stat. For øvrig presiseres det at investeringstjenester kan tilbys i EØS fra foretak etablert i tredjestat dersom kunden tar initiativ til dette at its own exlusive initative. Foretaket har imidlertid ikke anledning til å market new categories of investment product or investment services to that client, jf. MiFID II art 44a VERDIPAPIRFORETAK MED BEGRENSET TJENESTESPEKTER Adgangen for medlemsstatene til å fastsette unntak fra direktivreglene for verdipapirforetak som ikke besitter kundemidler og som kun driver investeringsrådgivning/ og eller mottak og formidling av ordre i forbindelse med omsettelige verdipapirer og verdipapirfondsandeler, og bare formidler slik ordre til verdipapirforetak, kredittinstitusjon eller forvaltningsselskap for verdipapirfond innsnevres. Det innføres krav om at slike foretak skal være underlagt nasjonale regler som minst tilsvarer en rekke av direktivets bestemmelser, med hensyn til blant annet konsesjon, tilsyn og investorbeskyttelse. For norsk rett har denne endringen begrenset praktisk interesse. Den fleksibilitet MiFID åpnet for ble bare benyttet i svært begrenset grad, jf. unntaket i verdipapirforskriften 1-3 fra enkelte regler (kapitalkrav, virksomhetsbegrensning mv.) for verdipapirforetak som ikke besitter kundemidler og som utelukkende yter investeringsrådgivning i tilknytning til bedriftsoppkjøp, forretningsstrategi og lignende. Bestemmelsen vil trolig kunne opprettholdes uendret. 2. ØKT INVESTORBESKYTTELSE 2.1 INFORMASJONSKRAV FØR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Før ytelse av investeringstjenester skal kunder motta informasjon fra verdipapirforetaket om (i) verdipapirforetaket og dets tjenester, herunder om rådene som gis er uavhengige ved investeringsrådgivning, om rådet er basert på en bred eller snever analyse

4 av ulike instrumenter, hvilken relasjon foretaket har til utsteder og om foretaket vil gi kunden en periodisk egnethetsvurdering av de finansielle instrumentene som er anbefalt kunden, (ii) de finansielle instrumentene og foreslåtte investeringsstrategi, herunder veiledning på og advarsel mot risiko og om produktene er ment for ikkeprofesjonelle eller profesjonelle investorer, (iii) hvor handelen skal gjennomføres og (iiii) spesifikasjoner av alle kostnader relatert til både investeringstjenesten og tilknyttede tjenester. Informasjonen skal gis i en forståelig form slik at kunder lett kan forstå risikoen knyttet til investeringene. Det åpnes for at nasjonale myndigheter kan tillate at informasjonen gis i et standardisert format. 2.2 SÆRSKILTE KRAV VED YTELSE AV UAVHENGIG INVESTERINGSRÅDGIVNING Det følger særlige krav ved ytelse av uavhengig investeringsrådgivning, jf. MiIFID II art. 24 (4). Der verdipapirforetaket informerer kunden om at rådgivningen gis på uavhengig basis skal foretaket vurderer et tilstrekkelig spekter av tilgjengelige finansielle instrumenter som skal være tilstrekkelig diversifisert utfra type og utsteder eller produkttilbyder til å sikre at kundens investeringsmål på egnet måte kan møtes og det skal ikke begrenses til instrumenter som utstedes eller tilbys av foretaket selv eller noen med tette forbindelser foretaket. Foretaket skal ikke motta honorar eller annen form for godtgjørelse i forbindelse med investeringsrådgivning fra andre enn kunden, med mindre godtgjørelsen er egnet til å heve kvaliteten på tjenestene og ikke vil kunne være egnet til å komme i konflikt med kravet til å opptre i kundenes beste interesse. 2.3 ØVRIGE BEGRENSNINGER PÅ BETALING OG MOTTAK AV VEDERLAG Ved ytelse av aktiv forvaltning vil det være tilsvarende begrensinger på mottak av honorar og annen godtgjørelse fra tredjeparter jf. MiFID II art. 24 (6). Betalinger som knytter seg til nødvendige deler av ytelse av investeringstjenester som depottjenester, oppgjør eller lignende avgifter og kostnader som naturlig ikke kan skape interessekonflikter faller utenfor begrensningene. 2.4 EGNETHETS- OG HENSIKTSMESSIGHETSTESTING MIFID introduserte krav til at verdipapirforetak utfører testing av egnethet og hensiktsmessighet av en investering ved ytelse av henholdsvis investeringsrådgivning/aktiv forvaltning og mottak og formidling av ordre/utførelse av ordre. MIFID II oppstiller strengere standarder knyttet til egnethetsvurderingen. Ikke-profesjonelle kunder skal ved investeringsrådgivning, før transaksjonen foretas, gis et dokument vedrørende egnethet der det spesifiseres hvilket råd som er gitt og hvordan rådet relaterer seg til kundens preferanser, investeringsmål og andre karakteristika jf. art 25 (5). I enkelte situasjoner åpnes det for at rapporten kan leveres umiddelbart etter at transaksjonen er gjennomført, bl.a. der kommunikasjonsformen som er brukt for å inngå avtalen hindrer førtidig levering, forutsatt at kunden aksepterer dette og får mulighet til å utsette transaksjonen. Videre blir selve utførelsen av egnethetstestingen mer omfattende da det også kreves informasjon om evne til å tåle tap og risikotoleranse. Der produkter er bundlet, det vil si satt sammen av flere ulike produkter, skal egnetheten vurderes samlet for produktene. 2.5 BESTE RESULTAT Det innføres enkelte skjerpelser i prinsippene om beste resultat. Blant annet er det ikke lenger tilstrekkelig å gjøre de tiltak som er reasonable for å få best mulig resultat, foretaket må iverksette det som er sufficient. For ikke-profesjonelle investorer innføres mer konkrete kriterier for å avgjøre beste resultat. Videre innføres ulike krav for instrumenter som handles på flere markedsplasser, herunder forbud mot å motta vederlag mv. fra markedsplassen for å route ordre dit i strid med direktivets regler om interessekonflikter og inducements, samt plikt til å offentliggjøre årlig de fem markedsplassene der foretaket har høyest handelsvolum. 2.6 TILSYNSSAMARBEID Både nasjonale tilsynsmyndigheter i samarbeid med ESMA og ESMA alene vil ha myndighet til å forby produkter permanent. Hvorvidt, og i tilfelle hvordan, det siste vil bli gjennomført i norsk rett gjenstår å se.

5 3. REGULERING AV FORETAK UNDER TILSYN 3.1 KRAV TIL STYRE OG LEDELSE I VERDIPAPIRFORETAK OG REGULERT MARKED Det innføres nye og mer utfyllende krav til verdipapirforetakenes styre og ledelse, med hensyn til prosedyrer for utøvelse av ledelsesfunksjonene, kvalifikasjoner og allokering av tid og ressurser, jf. de regler som oppstilles for kredittinstitusjoner i direktiv 2013/36/EU. Større foretak (som er significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities ) skal etablere en valgkomité som blant annet skal fastsette mål for kjønnsrepresentasjon og prosedyrer for å oppnå dette. Videre kan styremedlem i foretak som nevnt kun være styremedlem i inntil fire selskaper, likevel slik at styreverv i samme konsern teller som ett verv i beregningen. Tilsynsmyndighetene kan tillate inntil ett styreverv ut over dette. Tilsvarende krav oppstilles for ledelsen i regulert marked. 3.2 EIERKONTROLLVURDERINGER I VERDIPAPIRFORETAK Direktivet inneholder regler om eierkontroll som tilsvarer endringsdirektiv 2007/44/EU, men som ennå ikke har blitt implementert i norsk rett. Endringene vil medføre noe mer konkrete kriterier for Finanstilsynets eierkontrollvurdering, både innholdsmessig og prosessuelt. Blant annet innføres financial soundness som kriterium ved siden av sound and prudent management, og saksbehandlingsperioden reduseres fra tre måneder til 60 virkedager. 3.3 PASSPORT FOR TILLEGGSTJENESTER ETTER AIFMD Foretak som har konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond etter AIFMD og herunder har fått tillatelse til å yte aktiv forvaltning og eventuelt andre tilleggstjenester, vil kunne passporte slike tilleggstjenester ved siden av fondsforvaltningen. 4. NYE ORGANISATORISKE KRAV 4.1 PRODUKTGODKJENNELSE Verdipapirforetak som utformer finansielle instrumenter for salg til kunder skal utarbeide og operere en produktgodkjennelsesprosess etter nærmere kriterier, herunder relevante kundegrupper, distribusjonsstrategi, vurderinger av risikoforhold mv. Foretaket er forpliktet til å tilby distributører relevant informasjon. Distributører er på sin side forpliktet til å sikre seg og sette seg inn i informasjonen. 4.2 DOKUMENTASJON AV INVESTERINGSTJENESTER Det innføres krav til å dokumentere all ytelse av investeringstjenester, ved lydopptak eller på andre måter, jf. de krav som allerede stilles i norsk rett. Investeringstjenester som ytes i møter kan dokumenteres ved møtereferater. Før nye og eksisterende kunder er informert om at det gjøres lydopptak, kan investeringstjenester ikke ytes. Det er imidlertid tilstrekkelig at slik informasjon gis én gang. Oppbevaringstiden utvides til fem år, og opp til syv år dersom dette kreves av tilsynsmyndigheten. 4.3 ALGORITMEHANDEL, DMA Omfanget av såkalt high frequency trading har blitt vesentlig større de siste årene og utgjør i dag en vesentlig del av verdipapirhandelen på regulerte markeder. Som ledd i å gjøre denne type handler sikrere og for å motvirke systemrisiko, er det fastsatt organisatoriske krav for foretak som bruker algoritmer i aksjehandel. Verdipapirforetak som tilbyr kundene direkte tilgang til markedsplasser vil også måtte ha på plass systemer for å hindre handel som kan bidra til markedsforstyrrelser og innebære markedsmisbruk. 5. HANDEL I FINANSIELLE INSTRUMENTER 5.1 UTGANGSPUNKT Det innføres ulike nye krav knyttet til innleggelse av ordre og gjennomføring av transaksjoner i finansielle instrumenter. 5.2 PLIKT TIL Å HANDLE NOTERTE AKSJER OG ENKELTE DERIVATER OVER MARKEDSPLASS Verdipapirforetak skal i utgangspunktet kun formidle handel i aksjer som er notert på regulert marked eller handles på MTF over regulert marked, MTF, over ekvivalent marked i tredjestat eller som systematisk internaliserer. Det gjøres enkelte endringer i reglene for verdipapirforetak som opererer som systematiske internaliserere, men siden ingen norske aktører opererer som slike går vi ikke nærmere inn på dette. Unntak fra ovennevnte plikt gjelder dersom handlene er non-systematic, ad-hoc, irregular and infrequent eller foretas mellom profesjonelle kunder og ikke bidrar til prisdannelsemekanismen, jf. MiFIR art. 20c. Tilsvarende forpliktelser gjelder for formidling av handel i derivater som kan cleares under EMIR og er tilstrekkelig likvide.

6 Videre fastsettes at verdipapirforetak som opererer interne matchingsystemer for utførelse av kundeordre i aksjer, depotbevis, ETF-er, sertifikater eller andre tilsvarende instrumenter på en multilateral basis må søke konsesjon som MTF. 5.3 TILGANG TIL MARKEDSPLASSER OG OPPGJØRSSENTRALER Foretak med konsesjon til å operere markedsplasser eller oppgjørssentraler (CCP), er forpliktet til å tilby sine tjenester på en ikke-diskriminerende basis. 5.4 VOLUM CAP PÅ DARK POOLS OG POSITION LIMITS FOR RÅVAREDERIVATER For å øke gjennomsiktigheten i verdipapirmarkedene introduseres volum cap for aksjer, det vil si en begrensning på hvor mye av instrumentet som kan handles på dark pools jf. MiFIR art. 4(a), med det formål å få mer handel over på lyse markedsplasser med større gjennomlysning av prisinformasjon. Direktivet introduserer også regler knyttet til posisjonsbegrensninger ( position limits ) for råvarederivater, det vil si begrensninger i hvor store posisjoner som kan tas i ulike råvarederivater jf. art. 59. Tanken er å hindre markedsmisbruk og motvirke spekulasjoner som fører til store svingninger i råvarepriser. 5.5 HANDELSREGULERINGER PÅ REGULERT MARKED Det innføres nye bestemmelser for regulerte markeder for å sikre god og robust prisdannelse; krav til avtaler med market makere, regulering av såkalte circuit breakers, krav til avgiftsstrukturen for å sikre at denne ikke kan medvirke til forstyrrelser i handelen eller markedsmisbruk, regulering at tick size, samt mekanismer for å sikre synkronisering av klokken ved ulike markedsplasser, jf. MiFID II art. 51, 51a og 51 b. 6. OFFENTLIGGJØRING AV ORDRE OG TRANSAKSJONER Mens MiFID kun fastsetter regler om gjennomlysning for aksjer, innføres nå tilsvarende regler for alle typer finansielle instrumenter som handles på en markedsplass. Markedsplasser pålegges en plikt til å gjøre data om ordre og transaksjoner tilgjengelig på rimelige kommersielle vilkår. Det innføres plikt for verdipapirforetak til å offentliggjøre transaksjoner i finansielle instrumenter som er notert/ handles på regulert marked, MTF eller OTF gjennom APA, jf. pkt. 1.3 over. Opplysningene fra APA vil, sammen med transaksjonsopplysninger fra de ulike markedsplassene der de samme instrumenter handles, inngå i informasjonen som skal offentliggjøres av CTP-er. Formålet med reguleringen er å sikre at opplysninger om kurs og volum i gjennomførte transaksjoner blir samlet offentlig tilgjengelig, uavhengig av hvor eller hvordan handlene ble sluttet. Det gjøres videre justeringer i reglene for utsatt offentliggjøring av ordre og transaksjoner. Finansregulatorisk BJARNE ROGDABERG KARI TVEITEVOLL EIDE LARS CHRISTIAN STEEN Partner, Oslo m: t: Senioradvokat, Stavanger m: t: Advokatfullmektig, Oslo m: t:

Nyhetsbrev. MIFID II - Norsk lovforslag fremlagt. Januar 2017

Nyhetsbrev. MIFID II - Norsk lovforslag fremlagt. Januar 2017 Januar 2017 Nyhetsbrev MIFID II - Norsk lovforslag fremlagt Verdipapirlovutvalget fremla 20. januar 2017 sitt forslag til norsk implementering av MiFID II og MiFIR. Det har vært knyttet stor spenning til

Detaljer

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Kommisjonens forslag til endringer i MiFID Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Etter 4 år med MiFID hvilke svakheter er avdekket? Markedsfragmentering Svakere markedsovervåking

Detaljer

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Verdipapirseminaret, 4. juni 2014 Britt Hjellegjerde og Lars Ove Hagset Disposisjon 1) Enkelte regelverksinitiativ på

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID II og MiFIR Finansdepartementet v/finansmarkedsavdelingen Deres ref. Vår ref. Dato 13/376916/550 FMA EBj 17/00027 22.03.2017 Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Detaljer

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013 Mars 2013 AIFM-loven finansregulatorisk Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Den 4. mars 2013 ble forslaget til norsk implementering av Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2

Innhold KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING... 1.1 Børs- og verdipapirretten.... 1.2 Rettskilder og litteratur... 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger.... 1.3.1 Finansretten penge- og kredittretten og børs- og verdipapirretten....

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy Nytt siden sist regulering Anne Merethe Bellamy Nye krav i EØS Etter finanskrisen har strengere regulering og bedre tilsyn stått sentralt Nye fullharmoniserte regler («Single Rule Book») Økt bruk av forordninger

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon?

Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon? Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon? NFMF bransjeseminar 17. juni 2008 Sverre Tyrhaug og Tore Mydske www.thommessen.no Disposisjon Investeringsrådgivning - konsesjonspliktens

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Implementering av MiFID II

Implementering av MiFID II Implementering av MiFID II Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets 24. September 2015 Julegave fra ESMA des. 2014: Utkast til tekniske standarder 2 Organisatoriske krav til verdipapirforetak Grunnleggende

Detaljer

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet

Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Markedsmisbruksforordningen & Transparency-direktivet Caroline Lium-Valmot Spesialrådgiver, Finanstilsynet Agenda 1. Transparency-direktivet (TD) 2. Markedsmisbruksforordningen (MAR) Side 2 TD status Transparency-direktivet

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2012 Europeisk regelverk en oppdatering Prioriteringer i tilsynsarbeidet Tendenser i den europeiske regelverksutviklingen: Større grad av fullharmonisering:

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 1

MiFID Informasjonsnotat nr. 1 MiFID Informasjonsnotat nr. 1 Kundeklassifisering Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov av 29. juni 2007 (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 (verdipapirforskriften).

Detaljer

Oversikt over rapporteringsforpliktelser MiFID II, MiFIR, EMIR og SFTR. Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn

Oversikt over rapporteringsforpliktelser MiFID II, MiFIR, EMIR og SFTR. Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn Oversikt over rapporteringsforpliktelser MiFID II, MiFIR, EMIR og SFTR Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn Disposisjon 1. Rapporteringsforpliktelsene for verdipapirforetak 2. Særlig om rapportering

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities HVA HAR SKJEDD Frem til 2007 ble alle ordrene i norske aksjer sendt til Oslo Børs. Alle handler, både automatch (handler som ble automatisk matchet i ordreboken) og blokker,

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke spørsmål jobber vi med mht. MiFID Hvilke av våre aktiviteter berøres av MiFID-forskriften? Hva er konsekvensen? Hvilket

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller Advokat Søren L. Lous Forutsetninger for konsesjonssøknad Vphl 9-1 Investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis Virksomheten ikke faller inn under et eller flere unntak i vphl. 9-2 Vphl 9-1,

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

tre delegerte gjennomføringsrettsakter (to kommisjonsforordninger og ett kommisjonsdirektiv), og

tre delegerte gjennomføringsrettsakter (to kommisjonsforordninger og ett kommisjonsdirektiv), og Vedlegg til presentasjon på Verdipapirseminaret 9. juni 2016 Gry E. Skallerud Leserveiledning: a) Vedlegget gir en oversikt over regelverk knyttet til rapporteringsforpliktelser etter MiFID II 1 og MiFIR

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Approved by Date Effective as of Responsible Author BoD November 2012 Compliance Earlier versions Period of validity Comment Responsible Author Version 1 Version 2 RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Forutsetning for nyskaping og vekst

Forutsetning for nyskaping og vekst Regulering og tilsyn -betydning for nyskaping og vekst Anne Merethe Bellamy Forutsetning for nyskaping og vekst Næringslivet må ha tilgang på kapital til riktig pris! 2 6. juni 2014 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Det nye børslandskapet

Det nye børslandskapet Det nye børslandskapet Securities OMSETNING AV OBX-AKSJER 37 % av omsetningen av norske OBX aksjer handles utenfor Oslo Børs. Oslo Børs sin andel av omsetningen av norske aksjer faller måned for måned.

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Kundebehandling under MiFID

Kundebehandling under MiFID Kundebehandling under MiFID 20. juni 2007 Advokat Trine Birgitte Waag tbw.schjodt.no Agenda Kundeklassifisering Egnethets og hensiktsmessighetstestene Kundeavtaler Kundeklassifisering Alle kunder skal

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Råd om sparing / investering hva er utfordringen? Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning

Detaljer

MIFID II OG NORSKE AKTØRER

MIFID II OG NORSKE AKTØRER MIFID II OG NORSKE AKTØRER 11. januar 2017 Brosjyren vil bli løpende oppdatert INNHOLD Forord 5 Hva bør aktørene gjøre allerede nå? 6 Hvem blir berørt av MiFID II? 7 Virksomhetsregler strammes inn 9 Nye

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF)

Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF) Høringsnotat Forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF) 1. Innledning Finansdepartementet har i brev av 12. oktober 2015 bedt Finanstilsynet om å utarbeide høringsnotat med utkast til gjennomføringsbestemmelser,

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet 1 Innledning Lovutviklingen motsvarer normalt behov i samfunnet. Dette gjelder

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fondsdagen 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Temaer Finanstilsynets strategi og prioriteringer Fondssparingens betydning i sparemarkedet Veksten i obligasjonsmarkedet Forvaltning av aksjefond

Detaljer

MiFID II - Utvalgte problemstillinger

MiFID II - Utvalgte problemstillinger MiFID II - Utvalgte problemstillinger VFF Complianceseminar 18.09.2017 Birte Berg OVERSIKT Kort om MiFID II og lovforslaget generelt Generelt om anvendelsen for forvaltningsselskaper Vederlag fra andre

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen AS v/ Tore Mydske og Jens Naas-Bibow

Advokatfirmaet Thommessen AS v/ Tore Mydske og Jens Naas-Bibow NOTAT Til Energi Norge v/ Andrea Stengel Fra Advokatfirmaet Thommessen AS v/ Tore Mydske og Jens Naas-Bibow Dato 25. august 2015 Ansvarlig advokat: Gunnar Martinsen KONSESJONSKRAFT - ENKELTE REGULATORISKE

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Agenda

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

Rådgivning om finansielle produkter noen utviklingstrekk

Rådgivning om finansielle produkter noen utviklingstrekk Rådgivning om finansielle produkter noen utviklingstrekk Britt Hjellegjerde Seksjonssjef Kredittilsynet Bransjeseminar i regi av Norges Fondsmeglerforbund 4. juni 2009 1 Tema som vil bli berørt: 1. Kort

Detaljer

HØRING NOU 2006:3 OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER (GJENNOMFØRING AV MIFID DIREKTIVET)

HØRING NOU 2006:3 OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER (GJENNOMFØRING AV MIFID DIREKTIVET) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref./your ref.: Vår ref./our ref.: 411581 Dato/date.: 06/1195 FM EGR IS 29.05.2006 HØRING NOU 2006:3 OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER (GJENNOMFØRING

Detaljer

Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR Finansdepartementet Sendt elektronisk Deres ref.: 16/550-22 Dato: 15. mai 2017 Vår ref.: 241591 Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR 1. Innledning

Detaljer

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Oversikt Nytt rundskriv om organisering av verdipapirforetak Innledning

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015

AIFMD VS UCITS IV/V. Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 AIFMD VS UCITS IV/V Advokat Tore Mydske VFF Compliance seminar 1. september 2015 1 DISPOSISJON Oversikt over regelverksprosesser for UCITS/AIFMD EU/EØS Norske prosesser Generelt om forvalterrollen Sammenligning

Detaljer

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier?

Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Finansiell handel. En fremtid uten bankgarantier? Dag Seter, Bergen Energi 1 2 Et marked i endring Finanskrisen Skapte også et sjokk for verdens myndigheter Hvordan kunne dette skje at de største banker

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Organisering av verdipapirforetak

Organisering av verdipapirforetak Rundskriv Organisering av verdipapirforetak RUNDSKRIV: 4/2015 DATO: 16.04.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning og rettslig

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter 1. Informasjon om banken SpareBank 1 Telemark org. nr.937 891 334 (heretter benevnt

Detaljer

MIFID II OG NORSKE AKTØRER

MIFID II OG NORSKE AKTØRER MIFID II OG NORSKE AKTØRER Versjon 3 15. februar 2017 Brosjyren blir løpende oppdatert Tidligere versjoner: Versjon 1 publisert 11.januar 2017 Versjon 2 publisert 1.februar 2017 Versjon 3 publisert 15.februar

Detaljer

Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006. av 10. august 2006

Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006. av 10. august 2006 Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006 2010/EØS/23/41 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 10. mai 2007 Høring utkast til utfyllende

Detaljer

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss?

Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Markedsmisbrukforordningen (MAR) Hvordan kan vi forberede oss? Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåking Robin Bakken, Partner, advokatfirmaet BA-HR 14. juni 2017 Investor Relations Seminar Oppdatert

Detaljer

Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond

Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond Skjerpede krav til depotmottakere for verdipapirfond - Sammenlikning av de nye reglene i UCITS V med gjeldende regler i UCITS IV, verdipapirfondloven og AIFMD SKREVET AV KARL ROSÉN OG ELIN HAUGEN, 21.10.2014

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo 28. februar 2000 Ad: NOU 1999:29

Detaljer

Rådgivning ved fondssalg

Rådgivning ved fondssalg Rådgivning ved fondssalg Complianceseminar VFF 24. november 2016 Adv. Kjersti T. Trøbråten 2 Grenser mot tilknyttet virksomhet hva slags råd utover investeringsrådgivning kan man gi sine kunder? Oversikt

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 5

MiFID Informasjonsnotat nr. 5 MiFID Informasjonsnotat nr. 5 Interessekonflikter Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt 29. juni 2007. Det

Detaljer

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn Prop. 127 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Proposisjonens hovedinnhold

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto Foretaket SpareBank 1 Telemark ( Banken ) Forretningsadresse:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å OPPNÅ BEST MULIG RESULTAT VED ORDREUTFØRELSE

RETNINGSLINJER FOR Å OPPNÅ BEST MULIG RESULTAT VED ORDREUTFØRELSE RETNINGSLINJER FOR Å OPPNÅ BEST MULIG RESULTAT VED ORDREUTFØRELSE 1 Innledning SNN Markets er en del av SpareBank 1 Nord-Norge («SNN»). SNN er i tillegg til bank et verdipapirforetak med tillatelse til

Detaljer

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond

Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond Veiledning til søknad om å forvalte alternative investeringsfond 19.05.2014 Sist oppdatert 05.11.2014 SEKSJON FOR FOND OG KOLLEKTIVE INVESTERINGER VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER INVESTORATFERD

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Høring: NOU 2017:1 Gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Høring: NOU 2017:1 Gjennomføring av MiFID II og MiFIR Finansdepartementet Att. Geir Åvitsland / Marianne Irgens postmottak@fin.dep.no Høring: NOU 2017:1 Gjennomføring av MiFID II og MiFIR Forbrukerrådet viser til at Finansdepartementet den 14.02.2017 sendte

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer