Sakskart til møte i fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:00

2 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial /13 Framtidig organisering av fagskole i Akershus 90/19 Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon 91/19 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse omdanning til interkommunal pensjonskasse 92/19 Forslag til folkevalgte kandidater Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar /19 Valg av styremedlem til Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold /19 KU-sak Universell utforming i Akershus fylkeskommune 95/19 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett 706 bussen Asker Sandvika og 266 bussen Asker-Oslo 96/13 Oppfølging av vedtak om tiltak på fv. 171 gjennom Lørenfallet i Sørum kommune 97/13 Akershus fylkeskommunes styring av store samferdselsprosjekter oppfølging av vedtak i fylkestinget 98/13 Vaterland bussterminal AS årsmelding /13 Regjeringen har godkjent regional planstrategi for areal og transport

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /457-3 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /13 Rapport 2. tertial 2013 Innstilling 1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2013 til orientering. 2. Budsjettreguleringer i driftsbudsjett AFK: a b c d Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag Redusert mva-kompensasjon + 20,0 mill. kr Lavere overføring til investeringsbudsjettet - 20,0 mill. kr Økte renteinntekter likviditet - 20,0 mill. kr Lavere renteutgifter - 12,5 mill. kr Lavere rentekompensasjon + 8,5 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond + 24,0 mill. kr Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse Den kulturelle skolesekken + 2,7 mill. kr Disposisjonsfond - 2,7 mill. kr Programområde 7 Samferdsel og transport Vaterland Bussterminal - 14,4 mill. kr Disposisjonsfond infrastrukturfond vedlikehold samferdsel + 14,4 mill. kr Programområde 8 Sektoruavhengige utg/innt Besparelse reguleringspremie - 8,0 mill. kr Avsetning premiefond + 8,0 mill. kr Sum 0

4 3. Budsjettreguleringer i investeringsbudsjett AFK: a b c d Sentraladministrasjonen Galleriet, bygningsmessige arbeider - 3,4 mill. kr Bruk av lån + 3,4 mill. kr Tannhelse Elektronisk pasientsystem - 1,0 mill. kr Utstyr tannhelse + 0,9 mill. kr Bruk av lån + 0,1 mill. kr Samferdsel - diverse ansvar / prosjekter Lavere investeringsutgifter - 20,0 mill. kr Lavere mva-kompensasjon + 20,0 mill. kr Investeringsbudsjett - utlån / låneopptak Utlån til AFK Eiendom FKF - 57,0 mill. kr Bruk av lån AFK Eiendom FKF + 57,0 mill. kr Sum 0 e Låneopptak Rammen for finansiering av investeringer med lån er i henhold til forslaget justeres ned fra 336 mill. kr til 275 mill. kr. Rammen for opptak av nye lån settes til 153 mill.kr i For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler på 122 mill. kr. 4 Budsjettreguleringer i investeringsbudsjett AFK Eiendom FKF: Det vedtas følgende justerte investeringsbudsjett for AFK Eiendom FKF: REVIDERT NEDJUSTERING REVIDERT AFK EIENDOM FKF - INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT 1T/13 2. TERTIAL BUDSJETT 2T/13 Igangværende prosjekter/rebevilgninger Nye prosjekter Sum investeringer Ubrukte lånemidler Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Sum finansiering

5 5. Oslopakke 3 Det omdisponeres 13,5 mill. kr i 2013 av Oslopakke 3-midler fra Programområde 7, ansvar Store kollektivtiltak, prosjekt Bane- og bussfremkommelighet Fornebu til Oslo kommune. Midlene tilbakebetales fra Oslo kommune i Det beregnes ikke renter eller kompensasjon for prisstigning i omdisponeringsperioden. 6. Investeringer fylkesveier Det foretas omdisponeringer i henhold til tabell i kapitlet om investeringer samferdsel. 7. Sluttrapporter investeringsprosjekter Fylkestinget tar oversikten/regnskapet for 7 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til orientering (jfr. vedlegg 3 i saken). Sammendrag Følgende tabell viser prognose for årsavvik 2013: PO/ Samlet oversikt Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra PK (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 1 Sentrale styringsorganer 304,0 323,3 196,9 314,9 8,4 2,6 % 5,1 3,3 2 Utdanning og kompetanse 3 542, , , ,6 21,7 0,6 % -1,4 23,1 3 Plan, næring og miljø 31,1 50,9 4,6 43,6 7,3 14,3 % 17,3-10,0 4 Tannhelse 190,1 193,2 108,9 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5 5 Kultur, frivillighet og folkehelse 127,5 137,5 105,8 139,8-2,3-1,7 % 0,4-2,7 7 Samferdsel og transport 1 251, ,1 756, ,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum programområder , , , ,2 35,1 0,6 % 21,9 13,2 8 Sektoruavhengige utg/innt -477,7-404,7-258,5-412,7 8,0-2,0 % 0,0 8,0 Sum programområder , , , ,5 43,1 0,8 % 21,9 21,2 9A Fylkesskatt, rammetilsk og mva.ref , , , ,1 30,0-0,6 % 31,5-1,5 Brutto driftsresultat -149,2 9,5-285,5-63,6 73,1 769,5 % 53,4 19,7 9B Renter og avdrag 10,0-63,0-110,1-87,0 24,0-38,1 % 16,0 8,0 Netto driftsresultat -139,2-53,5-395,6-150,6 97,1-181,5 % 69,4 27,7 9C Tidligere års mer/mindreforbruk 0,0-212,2 0,0-212,2 0,0 0,0 % 0,0 0,0 9D Sentrale driftsreserver -1,1 109,7 0,4 133,7-24,0-21,9 % 0,0-24,0 9F Overføringer til/fra investeringsregnskapet 140,3 153,6 0,0 133,6 20,0 13,0 % -8,5 28,5 Regnsk.m mer-/mindreforbruk 0,0-2,4-395,2-95,5 93,1-60,9 32,2 Prognose Tertialrapporten pr. august 2013 viser et prognostisert positivt netto driftsresultat på 97,1 mill. kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på 93,1 mill. kr.

6 Mindreforbruket på programområdene 1-7 utgjør i alt 35,1 mill. kr og fordeler seg som tabellen over viser. For de videregående skolene prognostiseres det med 1,1 mill. kr i mindreforbruk. Avviket ellers er hovedsakelig knyttet til de frie inntektene og finansforvaltningen. Prognosen for frie inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å kunne bli ca. 50 mill. kr høyere enn regulert budsjett for 2013, og det regnes med reduserte inntekter fra mva-refusjon på 20 mill. kr. Overføringene til investeringsregnskapet reduseres tilsvarende med 20 mill. kr. Prognosen for låneopptak og finansutgifter gir 24 mill. kr i reduserte netto renteutgifter inneværende år. Dette beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Det foreslås foreløpig ikke oppjustering av budsjettet som følge av økte frie inntekter da prognosen foreløpig er usikker. Budsjettreguleringer driftsbudsjett AFK Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter, avdrag Det reguleres 20 mill. kr i redusert mva-kompensasjon og tilsvarende i lavere overføring til investeringsbudsjettet. Økte renteinntekter og lavere renteutgifter på til sammen 32,5 mill. kr reguleres mot lavere rentekompensasjon med 8,5 mill. kr og avsetning til disposisjonsfond med 24 mill. kr. Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse Budsjettet til Den kulturelle skolesekken (DKS) økes med 2,7 mill. kr og midlene tas fra disposisjonsfondet. Budsjettet har vist seg å være for lavt i forhold til igangsatt aktivitet. Nærmere vurdering av utgiftsnivået til DKS foretas i forbindelse med økonomiplan Programområde 5 Samferdsel og transport Vaterland bussterminal AS har en svært høy egenkapital i forhold til aktivitet. Det foreslås derfor at driften i 2013 finansieres fra egenkapitalen, og at budsjettert driftstilskudd på 14,4 mill. kr reguleres til infrastrukturfond for vedlikehold, for fremtidig bruk til vedlikeholdsprosjekter innenfor kollektivtrafikkområdet. Programområde 8 Sektoruavhengige utgifter / inntekter Besparelse på reguleringspremien på 8 mill. kr reguleres til avsetning premiefond.

7 Budsjettreguleringer investeringsbudsjett AFK Det foretas teknisk nedregulering av investeringsbudsjett og finansiering, da gjennomførte investeringer i 2013 blir lavere enn budsjettert. Dette er i all hovedsak investeringsmidler som må bevilges på nytt senere år i takt med at investeringene gjennomføres. Avviket er spesielt stort på fylkesveier hvor prognostisert avvik med hensyn til. prosjekter finansiert med fylkeskommunale midler er 146,4 mill. kr og for bompengefinansierte prosjekter 152,6 mill. kr. Det foretas en reell reduksjon av budsjettet for fylkesveier med 20 mill. kr, som skyldes at andelen av investeringene som gir grunnlag for mva-kompensasjon er lavere enn budsjettert. Budsjettreguleringer Oslopakke 3 Det foreslås at 13,5 mill. kr omdisponeres midlertidig til Oslo kommune for å sikre finansiering av planleggingsmidler til ny Fornebubane. Saksutredning Drift Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag PK PO9 Skatt/rammetilskudd/renter/avdrag Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 9A Fylkesskatt, rammetilsk og mva.ref , , , ,1 30,0-0,6 % 31,5-1,5 - Fylkesskatt (u.kap 901) , , , ,1 58,0-1,7 % 34,0 24,0 - Rammetilskudd (u.kap 902) , , , ,6-8,0 0,5 % -8,0 0,0 - Mva. refusjon (u.kap 903) -100,9-107,4-25,6-87,4-20,0 18,6 % 5,5-25,5 9B Renter og avdrag 10,0-63,0-110,1-87,0 24,0-38,1 % 16,0 8,0 - Renter mv. (u.kap 912) 47,3 47,3 11,7 23,3 24,0 50,7 % 16,0 8,0 - Avdrag (u.kap 913) 132,7 59,7 48,2 59,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 - Utbytte og eieruttak (u.kap 914) -170,0-170,0-170,0-170,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 9C Tidligere års mer/mindreforbruk 0,0-212,2 0,0-212,2 0,0 0,0 % 0,0 0,0 9D Sentrale driftsreserver -1,1 109,7 0,4 133,7-24,0-21,9 % 0,0-24,0 9F Overføringer til/fra investeringregnskapet 140,3 153,6 0,0 133,6 20,0 13,0 % -8,5 28,5 Sum netto driftsutgifter , , , ,0 50,0-1,0 % 39,0 11,0 Det prognostiseres med et positivt avvik på 50 mill. kr. Programkategori 9A Fylkesskatt, rammetilskudd og refusjon merverdiavgift Hittil i år er veksten for både kommuner og fylkeskommuner høyere enn prognosen staten har angitt for 2013 i revidert nasjonalbudsjett. Veksten for fylkeskommunene ligger pr. august på 6,6 prosent mot prognostisert 4,2 prosent vekst. For Akershus er veksten 6,5 prosent mot prognose 5,1 prosent.

8 Legges årets veksttall pr. august til grunn, ser det ut til at frie inntekter for Akershus kan bli i størrelsesorden 50 mill. kr høyere enn forutsatt. Merinntekter fra skatt på årsbasis for Akershus - utover landssnittet, vil imidlertid gi større finansieringsbidrag til inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Uten nærmere tall for avregningsoppgjørene, og anslag for skattenivå på landsbasis (ny prognose kommer i statsbudsjett 2014) er dette anslaget svært usikkert. Opprinnelig budsjett for mva-kompensasjon fra investeringer hos AFK er 101 mill. kr, som i sin helhet finansierer investeringer i Dette er vesentlig mer enn i 2012 pga. økt mva-kompensasjon knyttet til fylkesveier. Dette skyldes at regelverket er endret for 2013, ved at omsetning av tjenester som gjelder offentlige vei- og baneanlegg ikke lenger er fritatt for mva. Pr 2. tertial prognostiseres det 20 mill. kr lavere mva-kompensasjon knyttet til samferdselsinvesteringer både pga. lavere prognose og at en større del av investeringene enn forutsett er uten mva. Dette medfører budsjettjusteringer med 20 mill. kr i redusert mva-kompensasjon (programkategori 9A) og lavere overføring til investeringsbudsjettet med tilsvarende beløp (programkategori 9F). Programkategori 9B Renter og avdrag Anslag for netto finansutgifter og inntekter samlet pr. august gir anslagsvis 24 mill. kr i positivt budsjettavvik (programkategori 9B) som foreslås avsatt til disposisjonsfond. For rapportering i henhold til finansreglementet vises til vedlegg 1. Programområde 1 Sentrale styringsorganer PK PO1 Sentrale styringsorganer Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 1A Politisk styring 24,0 24,0 12,9 23,8 0,2 0,8 % -0,2 0,4 1B Sentraladm. og adm.lokaler 206,8 215,2 132,7 211,7 3,5 1,6 % 0,3 3,2 1C Fellesutgifter fylkeskommunen 31,7 40,8 26,6 36,1 4,7 11,5 % 5,0-0,3 1D Kontrollorganer 6,5 6,6 3,7 6,6 0,0 0,0 % 0,0 0,0 1G Lønn og regnskap 35,0 36,7 21,0 36,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 304,0 323,3 196,9 314,9 8,4 2,6 % 5,1 3,3 Det prognostiseres med et mindreforbruk på totalt 8,4 mill. kr. Programkategori 1A Politisk styring Det regnes med et mindreforbruk på 0,2 mill. kr til kjøp av varer og tjenester.

9 Programkategori 1B Sentraladministrasjonen og administrasjonslokaler Det prognostiseres med et mindreforbruk på i alt 3,5 mill. kr. Dette skyldes vakans i stillinger, prosjekter med forsinket framdrift i forhold til budsjett og merinntekter fra framleie av lokaler. Programkategori 1C Fellesutgifter fylkeskommunen Det prognostiseres med et mindreforbruk på i alt 4,7 mill. kr. Dette gjelder kommunikasjonstaben (prosjekter) med 0,7 mill. kr pga. forsinket oppstart i 2013, og arbeidsgiverpolitikk med 4 mill. kr, som skyldes forsinkelse i prosjektet ledelsesutvikling. Programområde 2 Utdanning og kompetanse PK PO2 Utdanning og kompetanse Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 2A Videregående skoler 3 038, , , ,8 1,1 0,0 % -2,9 4,0 2B Sentrale avsetninger opplæring 22,7 5,9 2,6 5,9 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2C Gjesteelever 24,0 24,0 7,4 24,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2E Opplæring i fengsler 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0-0,0 0,0 2F Folkehøgskoler 24,3 24,3 10,2 24,9-0,6-2,5 % 0,5-1,1 2G Opplæring i sos.med institusjoner 50,4 40,7 28,9 40,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2H Veiledningssentra 66,9 74,7 41,9 74,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2I Fagopplæring 166,8 166,8 73,2 166,8 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2J Forsøks- og utviklingsarbeid 50,9 18,7-5,6 14,2 4,5 24,1 % 0,0 4,5 2K IKT i opplæringen 17,4 15,4 6,1 1,4 14,0 90,9 % 0,0 14,0 2L Andre formål i opplæringen 28,0 23,9 11,6 22,9 1,0 4,2 % 0,0 1,0 2M Fagskoler 6,2 4,1-1,5 2,4 1,7 41,5 % 1,0 0,7 2N Voksenopplæring 36,4 18,4 0,0 18,4 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2O Eksamen og dokumentasjon 9,5 12,5-1,7 12,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 3 542, , , ,6 21,7 1,6-1,4 23,1 Det prognostiseres med et mindreforbruk på totalt 21,7 mill. kr. Programkategori 2A Videregående skoler Det prognostiseres med i alt 1,1 mill. kr i mindreforbruk ved de videregående skolene. En skole melder om et alvorlig årsavvik, dvs. et merforbruk på over 2 prosent av nettobudsjettet. 13 videregående skoler melder om lavere merforbruk, mens 9 videregående skoler rapporterer om besparelser i årsprognosen. Programkategori 2F Folkehøgskoler Follo folkehøgskole melder om et merforbruk på 1 mill. kr. Det er denne høsten en betydelig svikt i elevtallet. Skolen har 105 plasser, men har nå kun 70 elever. Det betyr en betydelig svikt i inntektene.

10 Pr. nå er antall ansatte redusert med 2,7 årsverk siden våren 2013 og i tillegg er det satt i gang en rekke andre sparetiltak. Romerike folkehøgskole melder et mindreforbruk på 0,45 mill. kr. Et evt. mindreforbruk tenkes brukt til investeringsprosjektet «Oppføring av øvingslokale». Programkategori 2J Forsøks- og utviklingsarbeid Det prognostiseres med et mindreforbruk på 4,5 mill. kr for de fylkeskommunale prosjektene. For prosjekter med ekstern finansiering prognostiseres det med et mindreforbruk på 5,5 mill. kr, som i stor grad kan overføres til 2014, da de følger skoleåret Dette beløpet ligger ikke inne i årsprognosen fordi midlene overføres på bundet fond og påvirker ikke regnskapsresultatet. Programkategori 2K IKT i opplæringen Det prognostiseres med et mindreforbruk på 14 mill. kr som i hovedsak skyldes at færre elever enn estimert har tatt i bruk Elev-PC ordningen. Programkategori 2L Andre formål i opplæringen Mindreforbruk på tilskudd til private skoler på 1 mill. kr pga. etterslep i utbetaling. Programkategori 2M Fagskoler Prognose utfra vedtatt budsjett er et mindreforbruk på ca. 1,7 mill. kr. Akershus fylkeskommune ble før sommeren orientert om tilskudd fra Helsedirektoratet som i 2013 er på 5,5 mill. kr, dvs. en økning på 1 mill. kr fra Fagskoleaktiviteten i Akershus er i vekst innen helse- og oppvekst både med flere fylkeskommunale og private tilbydere. Det tar imidlertid noe tid å rekruttere studenter og igangsette tilbudene, som innebærer at midler en periode kan være udisponert inntil utdanningstilbud endelig er etablert og igangsatt. Forbeholdet i prognosen er om tilbyderne faktisk kommer i gang med opplæringstilbud til høsten i samsvar med de tilsagn som AFK har gitt. Dette vil følge av rapport

11 Programområde 3 Plan, næring og miljø PK PO3 Plan, næring og miljø Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 3B Næring og nyskaping 20,7 20,6 4,3 20,6 0,0 0,0 % 0,0 0,0 3E Overordnet regionalpolitikk 7,3 10,7-4,8 9,7 1,0 9,3 % 5,3-4,3 3G Klima og miljø 3,1 19,5 6,8 13,2 6,3 32,3 % 12,0-5,7 3U Østlandssamarbeidet 0,0 0,1-1,7 0,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 31,1 50,9 4,6 43,6 7,3 14,3 % 17,3-10,0 Det prognostiseres med et mindreforbruk på totalt 7,3 mill. kr. Programkategori 3E Overordnet regionalpolitikk Anslått mindreforbruk på 1 mill. kr er knyttet til Plansamarbeidet Oslo/Akershus (GIS - geografiske informasjonssystemer). Programkategori 3G Klima og miljø Det prognostiseres med et mindreforbruk på 6,3 mill. kr. Hydrogensatsingen har et restbeløp på 7 mill. kr pr 2. tertial og av dette forventes et forbruk på ca. 1,6 mill. kr i 2013 til Hynor Lillestrøm, H2OSL-forprosjekt og til hydrogenstrategien. Vurdering av videre bruk vil skje etter vedtatt H2-strategi, og denne saken utsettes til desember pga. strategisamarbeid med Oslo. Ubrukte midler forventes å bli 5,4 mill. kr. Resten av mindreforbruket på denne programkategorien (0,9 mill. kr) gjelder diverse ansvar og prosjekter, bl.a. innsatsmidler, klimasamarbeid, massedelplan m.m. Programområde 4 Tannhelse PK PO4 Tannhelse Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 4A Tannhelse 190,1 193,2 108,9 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5 - Tannhelsetjenesten (u.kap 401) 190,1 193,2 113,0 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5 - Reserver tannhelse (u.kap 402) 0,0 0,0-4,1 0,0 0,0-0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 190,1 193,2 108,9 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5

12 Det prognostiseres med et årsresultat i balanse. Dobbel husleie i forbindelse med ny tannklinikk på Dønski dekkes innenfor vedtatt budsjett. Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse PK PO5 Kultur, frivillighet og folkehelse Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapportforrige rapport 5A Kultur 53,5 58,9 24,8 61,6-2,7-4,6 % 0,0-2,7 5B Idrett og friluftsliv 5,7 7,7 24,8 7,3 0,4 5,2 % 0,4 0,0 5C Frivillighet 22,5 22,3 20,4 22,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 5D Kulturminnevern 27,4 29,1 25,2 29,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 5E Folkehelse 18,4 19,5 10,6 19,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 127,5 137,5 105,8 139,8-2,3-1,7 % 0,4-2,7 Det prognostiseres med et merforbruk på totalt 2,3 mill. kr. Det vil bli et merforbruk på Den kulturelle skolesekken på ca. 2,7 mill. kr, som gjelder lønnsmidler (på programkategori 5A Kultur). Dette er underbudsjettert gjennom flere år, og det foreslås å budsjettregulere dette fra disposisjonsfondet i 2013 da aktivitet er igangsatt. Nærmere vurdering av utgiftsnivået til DKS foretas i økonomiplan Når det gjelder idrett (på programkategori 5B Idrett og friluftsliv) så vil ca. kr stå igjen ved årsslutt på Sykkelstrategiprosjektet, og vil måtte overføres til Programområde 7 Samferdsel og transport PK PO7 Samferdsel og transport Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 7A Transportløyver 45,5 45,5 5,5 45,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 7B Planlegging og utvikling 2,2 4,4 0,3 4,4 0,0 0,0 % 0,0 0,0 7C Kollektivtransport 850,9 850,9 518,6 850,9 0,0 0,0 % 0,0 0,0 7E Fylkesveier 352,8 375,3 231,7 375,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 1 251, ,1 756, ,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Det prognostiseres med et årsresultat i balanse. Programkategori 7A Transportløyver/samferdselsprosjekter

13 Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett. Programkategori 7B Planlegging og utvikling Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett. Programkategori 7C Kollektivtransport Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett. Programkategorien omfatter driftstilskudd til Ruter AS, Vaterland bussterminal (VB) og Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT). Regnskapene til Ruter, VB og AKT har ikke resultateffekt på AFKs regnskap sett isolert. Utbetalingen av driftstilskuddene til Ruter, VB og AKT er i balanse per august Vaterland Bussterminal AS Det foreslås at Akershus fylkeskommune ikke utbetaler det opprinnelig vedtatte driftstilskuddet på 14,419 mill. kr til Vaterland Bussterminal i 2013 fordi selskapet har en relativt høy egenkapital på 76,3 mill. kr ved utgangen av Det forutsettes at selskapets driftskostnader finansieres av egenkapital. Det foreslås at 14,419 mill. kr omdisponeres til infrastrukturfond for vedlikehold, for fremtidig bruk til vedlikeholdsprosjekter innenfor kollektivtrafikkområdet. Ruter AS Ruter prognostiserer med 6 mill. kr i merforbruk på sitt budsjett i Dette utgjør 0,1 prosent av budsjetterte inntekter. Foreløpige trafikktall viser en trafikkvekst på 1,4 prosent for januar-august, og en økning på 4,1 prosent i sone 2-5. Akershus KollektivTerminaler FKF Regnskapsrapport pr juli viser et positivt driftsresultat på 2,5 mill. kr, samt egenkapital på 29,2 mill. kr. Beløpene er i henhold til anordningsprinsippet, som avviker noe fra regnskapsloven. Store deler av egenkapitalen er bundet til investeringer som vil gjennomføres i 2013 og Programkategori 7E Fylkesveier Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett når det gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier.

14 Programområde 8 Sektoruavhengige utgifter og inntekter PK PO8 Sektoruavhengige utg/innt Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 8A Div. sektoruavhengige utg/innt -534,2-461,2-306,5-461,2 0,0 0,0 % 0,0 0,0 8B Diverse pensjoner 56,5 56,5 48,0 48,5 8,0 14,2 % 0,0 8,0 8C Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 - Premieavvik (u.kap 840) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 - Amortisering av premieavvik (u.kap 841) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter -477,7-404,7-258,5-412,7 8,0-2,0 % 0,0 8,0 Det prognostiseres et mindreforbruk på om lag 8 mill. kr, som gjelder programkategori 8B Diverse pensjoner (reguleringspremie). Det foreslås å avsette dette til fylkeskommunens pensjonspremiefond i 2013 slik at midlene kan disponeres til uventede økninger i framtidige pensjonspremier. Investeringer Avvik i framdrift og økonomi for de største investeringsprosjektene Når det gjelder avvik og framdrift for de største pågående investeringsprosjektene, vises det til vedlegg 2, som er et utdrag av rapport fra AFK Eiendom FKF til 2. tertial Sentraladministrasjonen Det prognostiseres med en besparelse på Galleriet - ombygging/tilpasning (ansvar prosjekt 01164) med 3,4 mill. for Disse midlene må imidlertid bevilges på nytt i 2014 til planlagte aktiviteter. Det prognostiseres videre med et merforbruk på IT investeringer på ansvar prosjekt 87112, felles telefonløsning med 1,1 mill. kr. IT-seksjonen er innstilt på å omdisponere egne midler for å dekke inn halvparten av dette. Tannhelse Det anslås innsparing på prosjekt for elektronisk pasientsystem med 1 mill. kr og det foreslås en tilleggsbevilgning på 0,9 mill. kr til utstyr på Skedsmokorset tannklinikk. Dette reguleres mot bruk av lån (økt lån på 0,1 mill. kr).

15 Samferdsel Oslopakke 3-midler: Store kollektivtiltak Det prognostiseres et mindreforbruk på 110 mill. kr på Store kollektivtiltak, av dette er 82 mill. kr knyttet til Kolsåsbanen og 29 mill. kr knyttet til Kollektivbetjening Fornebu. Kolsåsbanen: Det prognostiseres et mindreforbruk på 82 mill. kr. Årsaken til mindreforbruket er at entreprenøren ligger noe etter fremdriftsplanen, men det skal ikke påvirke åpningsdato. Disponibel ramme for Kolsåsbanen er på 649,2 mill. kr. Kollektivbetjening Fornebu: Det prognostiseres et mindreforbruk på 29,2 mill. kr. Disponibel ramme utgjør 53,1 mill. kr. Av dette disponerer SVV 17,5 mill. kr og SVV prognostiserer et mindreforbruk på 10,5 mill. kr. Ruter disponerer 3,4 mill. kr og prognostiserer ikke avvik fra budsjett. AFK disponerer 32,2 mill. kr og prognostiserer et mindreforbruk på 18,7 mill. kr. Av AFKs totale disponible ramme på 32,2 mill. kr i 2013 foreslår fylkesrådmannen å omdisponere 13,5 mill. kr til Oslo kommune. Bakgrunnen for dette er at planleggingen av Fornebubanen for den delen som ligger i Oslo må skje på et tidlig tidspunkt. Oslo mangler finansiering av planleggingen i ,5 mill. kr foreslås derfor omdisponert midlertidig til Oslo til Akershus fylkeskommune har behov for å disponere midlene selv fra 2015, så midlene tilbakebetales fra Oslo innen utgangen av Det beregnes ikke renter eller prisstigning på omdisponerte midler. Oslopakke 3-midler: Drift og mindre investeringer Det prognostiseres et mindreforbruk på 3 mill. kr på mindre investeringer. AFK-midler: Lokale vegtiltak/fylkesveginvesteringer Det prognostiseres et mindreforbruk på lokale veitiltak på 146,4 mill. kr og 152,6 mill. kr for hhv. AFKmidler og midler fra Oslopakke 3, jf. tabell nedenfor Disponibel budsjettramme for fylkesveginvesteringer i 2013 (investeringsramme finansiert av AFK) er på 348,8 mill. kr. Det foreslås å teknisk nedjustere investeringsrammen med 20 mill. kr. Bakgrunnen for dette er at investeringsrammen for fylkesveger ble teknisk oppjustert i tillegg til sak i ØP som følge av at regjeringen endret mva-sats på fylkesvegområdet i statsbudsjettet for Oppjusteringen av investeringsrammen ble motsvart av økt budsjettert mva-kompensasjon (økte inntekter) for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen omtalte da usikkerheten i mva-anslaget, og varslet at det kunne komme justeringer i mva-anslaget i 2013 som følge av dette. Regnskapstall pr 2. tertial viser at en større andel enn forutsatt av fylkesvegbudsjettet har mva-fritak. For eksempel er det ikke mva på planlegging i SVVs egenregi og for grunnerverv. For å korrigere for

16 dette, foreslås å redusere investeringsrammen med 20 mill. kr. Disponibel budsjettramme for fylkesveginvesteringer i 2013 (investeringsramme finansiert av AFK) foreslås på bakgrunn av dette til (348,8 20=) 328,8 mill. kr. Disponibel budsjettramme for fylkesveginvesteringer i 2013 (investeringsramme finansiert av bompenger) holdes uendret på 302,6 mill. kr. Tabellen nedenfor oppsummerer prognostisert mindreforbruk for 2013 (minus = mindreforbruk). Programområde Avvik AFK-midler Avvik BOM Avvikene knyttes hovedsakelig til følgende prosjekter Strekningsvise tiltak -24,934-1,0 AFK-midler: - Løkkåstunnelen - Ombygging av Nordbyvegen i Ski - Ringveg Jessheim - Tverrveg Jessheim - Omlegging av Bråteveien Mindre utbedringer -28,569 0 AFK-midler: - Forsterkning Tusse-Holtbråten - GSV Frogner bru Gang og sykkelveger -37,763-34,950 AFK-midler: - Bærumsveien, parsell Jar-Ringstadbekk - GSV og rundkjøring Liaveien-Trollåsveien - GSV Drammensv. - Liahagen - GSV Åsvegen Bompenger: - Løvhaugen Guiveien - Hampenga Buskerud grense Trafikksikkerhet -4,755 0 AFK-midler: - Bjørkelangen rundkjøring - Tangenveien Råken - Kanalisering av Tussekrysset - Kryssutbedring og veglys Sundenga Miljø- og servicetiltak 2,022-3,741 AFK-midler: - Div. Miljø- og serviceprosjekter (uspesifisert) - Miljøgate Bjørkelangen - Støyskjermingstiltak Kollektivtiltak -22, ,359 AFK-midler: - Vestby kollektivterminal - Kollektivfelt Slemmestadveien - Årnes stasjon Bompenger: - Div. fremkommelighetstiltak m.m. Romerike - Skedsmokorset Åsenhagen - Heggedal knutepunkt - Innfartsparkering Rosenholm og FAB Store kollektivtiltak 0-10,500 Bompenger: - Kollektivfelt Snarøyveien Planlegging 0 0 Grunnerverv 0,334 0 Merforbruk fra 2012 Forskotteringsprosjekt -50,000 Foreløpig finansiering av forskotteringsprosjekt som kommunene skal finansiere i løpet av høsten Redusert investeringsramme Sum -146, ,550-20,000 Redusert gjennomsnittlig beregnet mva-sats på fylkesvegprosjekter

17 Hovedårsakene til de avvikene er: Overføring av ubrukte midler fra tidligere år hvor det ikke er eller har vært konkrete planer om tiltak For stor optimisme mht. forbruk i 2013 da forslaget til Handlingsprogram ble utarbeidet Forsinkelser i byggeplaner og utarbeidelse av konkurransegrunnlag pga. manglende byggherrekapasitet Forsinkelser i grunnervervet Uforutsette problem f.eks. knyttet til grunnforhold som først har blitt avdekket under byggeplanleggingen Byggeledelse på oppdrag fra private utbyggere og kommuner. (Prosjekter der kommunene forskotterer eller der stat/fylkeskommune delfinansierer tiltak. Gjelder primært fylkesveger.). Tekniske detaljer knyttet til drenering/overvann, kabler samt vann og avløp behandles ofte av kommunen først i byggeplanfasen og ikke i reguleringsplanfasen. Dette medfører forsinkelser i byggeplanprosessen Statens vegvesen har stort fokus på gjennomføringsevne, og vurderer flere tiltak for å bedre situasjonen. Oppfølging av entreprenørene har blitt mer krevende. HMS har høyere fokus. Vi benytter derfor mer byggherreressurser enn tidligere på hvert prosjekt. Mye tid går også bort til rapportering og ulike revisjoner. Det er vanskelig å skaffe kvalifisert byggherrepersonell. Det søkes løpende etter kvalifisert personell for fast tilsetting. De konsulentene som er ledige og kvalifisert som byggledere, leies inn. Statens vegvesen vurderer å ansette støttepersonell innenfor byggherrestøtte, anskaffelser og HMS, slik at byggherre-personellet kan jobbe mer effektivt. Andre tiltak er å bedre kapasiteten og kvaliteten på plansiden. Det vil nok ta noe tid før man ser resultatene av de tiltak som igangsettes. Forslag til omdisponeringer av investeringsbudsjettet Nedenfor følger forslag om varige omdisponeringer i Det foreslås å omdisponere 66,8 mill. kr av AFK-finansierte investeringer og 24,8 mill. kr av bompengefinansierte investeringer. Nedjustert investeringsramme som følge av endret mva-sats er også inkludert i tabellen. Omdisponeringene er i stor grad knyttet til prosjekt som er ferdigstilt, og som har et mindreforbruk. Prosjektene som får tilført midlene, er pågående prosjekter som med dette tilføres budsjettrammen noe tidligere enn opprinnelig vedtatt - uten at dette øker den totale disponible budsjettrammen for det enkelte prosjekt. Det foreslås å omdisponere til andre prosjekter innenfor samme type investeringstiltak.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer