Sakskart til møte i fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: Tid: 11:00

2 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial /13 Framtidig organisering av fagskole i Akershus 90/19 Redegjørelse for kjøp av tjenester som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon 91/19 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse omdanning til interkommunal pensjonskasse 92/19 Forslag til folkevalgte kandidater Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar /19 Valg av styremedlem til Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold /19 KU-sak Universell utforming i Akershus fylkeskommune 95/19 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett 706 bussen Asker Sandvika og 266 bussen Asker-Oslo 96/13 Oppfølging av vedtak om tiltak på fv. 171 gjennom Lørenfallet i Sørum kommune 97/13 Akershus fylkeskommunes styring av store samferdselsprosjekter oppfølging av vedtak i fylkestinget 98/13 Vaterland bussterminal AS årsmelding /13 Regjeringen har godkjent regional planstrategi for areal og transport

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /457-3 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg /13 Rapport 2. tertial 2013 Innstilling 1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2013 til orientering. 2. Budsjettreguleringer i driftsbudsjett AFK: a b c d Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag Redusert mva-kompensasjon + 20,0 mill. kr Lavere overføring til investeringsbudsjettet - 20,0 mill. kr Økte renteinntekter likviditet - 20,0 mill. kr Lavere renteutgifter - 12,5 mill. kr Lavere rentekompensasjon + 8,5 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond + 24,0 mill. kr Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse Den kulturelle skolesekken + 2,7 mill. kr Disposisjonsfond - 2,7 mill. kr Programområde 7 Samferdsel og transport Vaterland Bussterminal - 14,4 mill. kr Disposisjonsfond infrastrukturfond vedlikehold samferdsel + 14,4 mill. kr Programområde 8 Sektoruavhengige utg/innt Besparelse reguleringspremie - 8,0 mill. kr Avsetning premiefond + 8,0 mill. kr Sum 0

4 3. Budsjettreguleringer i investeringsbudsjett AFK: a b c d Sentraladministrasjonen Galleriet, bygningsmessige arbeider - 3,4 mill. kr Bruk av lån + 3,4 mill. kr Tannhelse Elektronisk pasientsystem - 1,0 mill. kr Utstyr tannhelse + 0,9 mill. kr Bruk av lån + 0,1 mill. kr Samferdsel - diverse ansvar / prosjekter Lavere investeringsutgifter - 20,0 mill. kr Lavere mva-kompensasjon + 20,0 mill. kr Investeringsbudsjett - utlån / låneopptak Utlån til AFK Eiendom FKF - 57,0 mill. kr Bruk av lån AFK Eiendom FKF + 57,0 mill. kr Sum 0 e Låneopptak Rammen for finansiering av investeringer med lån er i henhold til forslaget justeres ned fra 336 mill. kr til 275 mill. kr. Rammen for opptak av nye lån settes til 153 mill.kr i For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler på 122 mill. kr. 4 Budsjettreguleringer i investeringsbudsjett AFK Eiendom FKF: Det vedtas følgende justerte investeringsbudsjett for AFK Eiendom FKF: REVIDERT NEDJUSTERING REVIDERT AFK EIENDOM FKF - INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT 1T/13 2. TERTIAL BUDSJETT 2T/13 Igangværende prosjekter/rebevilgninger Nye prosjekter Sum investeringer Ubrukte lånemidler Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Sum finansiering

5 5. Oslopakke 3 Det omdisponeres 13,5 mill. kr i 2013 av Oslopakke 3-midler fra Programområde 7, ansvar Store kollektivtiltak, prosjekt Bane- og bussfremkommelighet Fornebu til Oslo kommune. Midlene tilbakebetales fra Oslo kommune i Det beregnes ikke renter eller kompensasjon for prisstigning i omdisponeringsperioden. 6. Investeringer fylkesveier Det foretas omdisponeringer i henhold til tabell i kapitlet om investeringer samferdsel. 7. Sluttrapporter investeringsprosjekter Fylkestinget tar oversikten/regnskapet for 7 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til orientering (jfr. vedlegg 3 i saken). Sammendrag Følgende tabell viser prognose for årsavvik 2013: PO/ Samlet oversikt Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra PK (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 1 Sentrale styringsorganer 304,0 323,3 196,9 314,9 8,4 2,6 % 5,1 3,3 2 Utdanning og kompetanse 3 542, , , ,6 21,7 0,6 % -1,4 23,1 3 Plan, næring og miljø 31,1 50,9 4,6 43,6 7,3 14,3 % 17,3-10,0 4 Tannhelse 190,1 193,2 108,9 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5 5 Kultur, frivillighet og folkehelse 127,5 137,5 105,8 139,8-2,3-1,7 % 0,4-2,7 7 Samferdsel og transport 1 251, ,1 756, ,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum programområder , , , ,2 35,1 0,6 % 21,9 13,2 8 Sektoruavhengige utg/innt -477,7-404,7-258,5-412,7 8,0-2,0 % 0,0 8,0 Sum programområder , , , ,5 43,1 0,8 % 21,9 21,2 9A Fylkesskatt, rammetilsk og mva.ref , , , ,1 30,0-0,6 % 31,5-1,5 Brutto driftsresultat -149,2 9,5-285,5-63,6 73,1 769,5 % 53,4 19,7 9B Renter og avdrag 10,0-63,0-110,1-87,0 24,0-38,1 % 16,0 8,0 Netto driftsresultat -139,2-53,5-395,6-150,6 97,1-181,5 % 69,4 27,7 9C Tidligere års mer/mindreforbruk 0,0-212,2 0,0-212,2 0,0 0,0 % 0,0 0,0 9D Sentrale driftsreserver -1,1 109,7 0,4 133,7-24,0-21,9 % 0,0-24,0 9F Overføringer til/fra investeringsregnskapet 140,3 153,6 0,0 133,6 20,0 13,0 % -8,5 28,5 Regnsk.m mer-/mindreforbruk 0,0-2,4-395,2-95,5 93,1-60,9 32,2 Prognose Tertialrapporten pr. august 2013 viser et prognostisert positivt netto driftsresultat på 97,1 mill. kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på 93,1 mill. kr.

6 Mindreforbruket på programområdene 1-7 utgjør i alt 35,1 mill. kr og fordeler seg som tabellen over viser. For de videregående skolene prognostiseres det med 1,1 mill. kr i mindreforbruk. Avviket ellers er hovedsakelig knyttet til de frie inntektene og finansforvaltningen. Prognosen for frie inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å kunne bli ca. 50 mill. kr høyere enn regulert budsjett for 2013, og det regnes med reduserte inntekter fra mva-refusjon på 20 mill. kr. Overføringene til investeringsregnskapet reduseres tilsvarende med 20 mill. kr. Prognosen for låneopptak og finansutgifter gir 24 mill. kr i reduserte netto renteutgifter inneværende år. Dette beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond. Det foreslås foreløpig ikke oppjustering av budsjettet som følge av økte frie inntekter da prognosen foreløpig er usikker. Budsjettreguleringer driftsbudsjett AFK Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter, avdrag Det reguleres 20 mill. kr i redusert mva-kompensasjon og tilsvarende i lavere overføring til investeringsbudsjettet. Økte renteinntekter og lavere renteutgifter på til sammen 32,5 mill. kr reguleres mot lavere rentekompensasjon med 8,5 mill. kr og avsetning til disposisjonsfond med 24 mill. kr. Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse Budsjettet til Den kulturelle skolesekken (DKS) økes med 2,7 mill. kr og midlene tas fra disposisjonsfondet. Budsjettet har vist seg å være for lavt i forhold til igangsatt aktivitet. Nærmere vurdering av utgiftsnivået til DKS foretas i forbindelse med økonomiplan Programområde 5 Samferdsel og transport Vaterland bussterminal AS har en svært høy egenkapital i forhold til aktivitet. Det foreslås derfor at driften i 2013 finansieres fra egenkapitalen, og at budsjettert driftstilskudd på 14,4 mill. kr reguleres til infrastrukturfond for vedlikehold, for fremtidig bruk til vedlikeholdsprosjekter innenfor kollektivtrafikkområdet. Programområde 8 Sektoruavhengige utgifter / inntekter Besparelse på reguleringspremien på 8 mill. kr reguleres til avsetning premiefond.

7 Budsjettreguleringer investeringsbudsjett AFK Det foretas teknisk nedregulering av investeringsbudsjett og finansiering, da gjennomførte investeringer i 2013 blir lavere enn budsjettert. Dette er i all hovedsak investeringsmidler som må bevilges på nytt senere år i takt med at investeringene gjennomføres. Avviket er spesielt stort på fylkesveier hvor prognostisert avvik med hensyn til. prosjekter finansiert med fylkeskommunale midler er 146,4 mill. kr og for bompengefinansierte prosjekter 152,6 mill. kr. Det foretas en reell reduksjon av budsjettet for fylkesveier med 20 mill. kr, som skyldes at andelen av investeringene som gir grunnlag for mva-kompensasjon er lavere enn budsjettert. Budsjettreguleringer Oslopakke 3 Det foreslås at 13,5 mill. kr omdisponeres midlertidig til Oslo kommune for å sikre finansiering av planleggingsmidler til ny Fornebubane. Saksutredning Drift Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag PK PO9 Skatt/rammetilskudd/renter/avdrag Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 9A Fylkesskatt, rammetilsk og mva.ref , , , ,1 30,0-0,6 % 31,5-1,5 - Fylkesskatt (u.kap 901) , , , ,1 58,0-1,7 % 34,0 24,0 - Rammetilskudd (u.kap 902) , , , ,6-8,0 0,5 % -8,0 0,0 - Mva. refusjon (u.kap 903) -100,9-107,4-25,6-87,4-20,0 18,6 % 5,5-25,5 9B Renter og avdrag 10,0-63,0-110,1-87,0 24,0-38,1 % 16,0 8,0 - Renter mv. (u.kap 912) 47,3 47,3 11,7 23,3 24,0 50,7 % 16,0 8,0 - Avdrag (u.kap 913) 132,7 59,7 48,2 59,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 - Utbytte og eieruttak (u.kap 914) -170,0-170,0-170,0-170,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 9C Tidligere års mer/mindreforbruk 0,0-212,2 0,0-212,2 0,0 0,0 % 0,0 0,0 9D Sentrale driftsreserver -1,1 109,7 0,4 133,7-24,0-21,9 % 0,0-24,0 9F Overføringer til/fra investeringregnskapet 140,3 153,6 0,0 133,6 20,0 13,0 % -8,5 28,5 Sum netto driftsutgifter , , , ,0 50,0-1,0 % 39,0 11,0 Det prognostiseres med et positivt avvik på 50 mill. kr. Programkategori 9A Fylkesskatt, rammetilskudd og refusjon merverdiavgift Hittil i år er veksten for både kommuner og fylkeskommuner høyere enn prognosen staten har angitt for 2013 i revidert nasjonalbudsjett. Veksten for fylkeskommunene ligger pr. august på 6,6 prosent mot prognostisert 4,2 prosent vekst. For Akershus er veksten 6,5 prosent mot prognose 5,1 prosent.

8 Legges årets veksttall pr. august til grunn, ser det ut til at frie inntekter for Akershus kan bli i størrelsesorden 50 mill. kr høyere enn forutsatt. Merinntekter fra skatt på årsbasis for Akershus - utover landssnittet, vil imidlertid gi større finansieringsbidrag til inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Uten nærmere tall for avregningsoppgjørene, og anslag for skattenivå på landsbasis (ny prognose kommer i statsbudsjett 2014) er dette anslaget svært usikkert. Opprinnelig budsjett for mva-kompensasjon fra investeringer hos AFK er 101 mill. kr, som i sin helhet finansierer investeringer i Dette er vesentlig mer enn i 2012 pga. økt mva-kompensasjon knyttet til fylkesveier. Dette skyldes at regelverket er endret for 2013, ved at omsetning av tjenester som gjelder offentlige vei- og baneanlegg ikke lenger er fritatt for mva. Pr 2. tertial prognostiseres det 20 mill. kr lavere mva-kompensasjon knyttet til samferdselsinvesteringer både pga. lavere prognose og at en større del av investeringene enn forutsett er uten mva. Dette medfører budsjettjusteringer med 20 mill. kr i redusert mva-kompensasjon (programkategori 9A) og lavere overføring til investeringsbudsjettet med tilsvarende beløp (programkategori 9F). Programkategori 9B Renter og avdrag Anslag for netto finansutgifter og inntekter samlet pr. august gir anslagsvis 24 mill. kr i positivt budsjettavvik (programkategori 9B) som foreslås avsatt til disposisjonsfond. For rapportering i henhold til finansreglementet vises til vedlegg 1. Programområde 1 Sentrale styringsorganer PK PO1 Sentrale styringsorganer Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 1A Politisk styring 24,0 24,0 12,9 23,8 0,2 0,8 % -0,2 0,4 1B Sentraladm. og adm.lokaler 206,8 215,2 132,7 211,7 3,5 1,6 % 0,3 3,2 1C Fellesutgifter fylkeskommunen 31,7 40,8 26,6 36,1 4,7 11,5 % 5,0-0,3 1D Kontrollorganer 6,5 6,6 3,7 6,6 0,0 0,0 % 0,0 0,0 1G Lønn og regnskap 35,0 36,7 21,0 36,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 304,0 323,3 196,9 314,9 8,4 2,6 % 5,1 3,3 Det prognostiseres med et mindreforbruk på totalt 8,4 mill. kr. Programkategori 1A Politisk styring Det regnes med et mindreforbruk på 0,2 mill. kr til kjøp av varer og tjenester.

9 Programkategori 1B Sentraladministrasjonen og administrasjonslokaler Det prognostiseres med et mindreforbruk på i alt 3,5 mill. kr. Dette skyldes vakans i stillinger, prosjekter med forsinket framdrift i forhold til budsjett og merinntekter fra framleie av lokaler. Programkategori 1C Fellesutgifter fylkeskommunen Det prognostiseres med et mindreforbruk på i alt 4,7 mill. kr. Dette gjelder kommunikasjonstaben (prosjekter) med 0,7 mill. kr pga. forsinket oppstart i 2013, og arbeidsgiverpolitikk med 4 mill. kr, som skyldes forsinkelse i prosjektet ledelsesutvikling. Programområde 2 Utdanning og kompetanse PK PO2 Utdanning og kompetanse Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 2A Videregående skoler 3 038, , , ,8 1,1 0,0 % -2,9 4,0 2B Sentrale avsetninger opplæring 22,7 5,9 2,6 5,9 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2C Gjesteelever 24,0 24,0 7,4 24,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2E Opplæring i fengsler 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0-0,0 0,0 2F Folkehøgskoler 24,3 24,3 10,2 24,9-0,6-2,5 % 0,5-1,1 2G Opplæring i sos.med institusjoner 50,4 40,7 28,9 40,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2H Veiledningssentra 66,9 74,7 41,9 74,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2I Fagopplæring 166,8 166,8 73,2 166,8 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2J Forsøks- og utviklingsarbeid 50,9 18,7-5,6 14,2 4,5 24,1 % 0,0 4,5 2K IKT i opplæringen 17,4 15,4 6,1 1,4 14,0 90,9 % 0,0 14,0 2L Andre formål i opplæringen 28,0 23,9 11,6 22,9 1,0 4,2 % 0,0 1,0 2M Fagskoler 6,2 4,1-1,5 2,4 1,7 41,5 % 1,0 0,7 2N Voksenopplæring 36,4 18,4 0,0 18,4 0,0 0,0 % 0,0 0,0 2O Eksamen og dokumentasjon 9,5 12,5-1,7 12,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 3 542, , , ,6 21,7 1,6-1,4 23,1 Det prognostiseres med et mindreforbruk på totalt 21,7 mill. kr. Programkategori 2A Videregående skoler Det prognostiseres med i alt 1,1 mill. kr i mindreforbruk ved de videregående skolene. En skole melder om et alvorlig årsavvik, dvs. et merforbruk på over 2 prosent av nettobudsjettet. 13 videregående skoler melder om lavere merforbruk, mens 9 videregående skoler rapporterer om besparelser i årsprognosen. Programkategori 2F Folkehøgskoler Follo folkehøgskole melder om et merforbruk på 1 mill. kr. Det er denne høsten en betydelig svikt i elevtallet. Skolen har 105 plasser, men har nå kun 70 elever. Det betyr en betydelig svikt i inntektene.

10 Pr. nå er antall ansatte redusert med 2,7 årsverk siden våren 2013 og i tillegg er det satt i gang en rekke andre sparetiltak. Romerike folkehøgskole melder et mindreforbruk på 0,45 mill. kr. Et evt. mindreforbruk tenkes brukt til investeringsprosjektet «Oppføring av øvingslokale». Programkategori 2J Forsøks- og utviklingsarbeid Det prognostiseres med et mindreforbruk på 4,5 mill. kr for de fylkeskommunale prosjektene. For prosjekter med ekstern finansiering prognostiseres det med et mindreforbruk på 5,5 mill. kr, som i stor grad kan overføres til 2014, da de følger skoleåret Dette beløpet ligger ikke inne i årsprognosen fordi midlene overføres på bundet fond og påvirker ikke regnskapsresultatet. Programkategori 2K IKT i opplæringen Det prognostiseres med et mindreforbruk på 14 mill. kr som i hovedsak skyldes at færre elever enn estimert har tatt i bruk Elev-PC ordningen. Programkategori 2L Andre formål i opplæringen Mindreforbruk på tilskudd til private skoler på 1 mill. kr pga. etterslep i utbetaling. Programkategori 2M Fagskoler Prognose utfra vedtatt budsjett er et mindreforbruk på ca. 1,7 mill. kr. Akershus fylkeskommune ble før sommeren orientert om tilskudd fra Helsedirektoratet som i 2013 er på 5,5 mill. kr, dvs. en økning på 1 mill. kr fra Fagskoleaktiviteten i Akershus er i vekst innen helse- og oppvekst både med flere fylkeskommunale og private tilbydere. Det tar imidlertid noe tid å rekruttere studenter og igangsette tilbudene, som innebærer at midler en periode kan være udisponert inntil utdanningstilbud endelig er etablert og igangsatt. Forbeholdet i prognosen er om tilbyderne faktisk kommer i gang med opplæringstilbud til høsten i samsvar med de tilsagn som AFK har gitt. Dette vil følge av rapport

11 Programområde 3 Plan, næring og miljø PK PO3 Plan, næring og miljø Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 3B Næring og nyskaping 20,7 20,6 4,3 20,6 0,0 0,0 % 0,0 0,0 3E Overordnet regionalpolitikk 7,3 10,7-4,8 9,7 1,0 9,3 % 5,3-4,3 3G Klima og miljø 3,1 19,5 6,8 13,2 6,3 32,3 % 12,0-5,7 3U Østlandssamarbeidet 0,0 0,1-1,7 0,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 31,1 50,9 4,6 43,6 7,3 14,3 % 17,3-10,0 Det prognostiseres med et mindreforbruk på totalt 7,3 mill. kr. Programkategori 3E Overordnet regionalpolitikk Anslått mindreforbruk på 1 mill. kr er knyttet til Plansamarbeidet Oslo/Akershus (GIS - geografiske informasjonssystemer). Programkategori 3G Klima og miljø Det prognostiseres med et mindreforbruk på 6,3 mill. kr. Hydrogensatsingen har et restbeløp på 7 mill. kr pr 2. tertial og av dette forventes et forbruk på ca. 1,6 mill. kr i 2013 til Hynor Lillestrøm, H2OSL-forprosjekt og til hydrogenstrategien. Vurdering av videre bruk vil skje etter vedtatt H2-strategi, og denne saken utsettes til desember pga. strategisamarbeid med Oslo. Ubrukte midler forventes å bli 5,4 mill. kr. Resten av mindreforbruket på denne programkategorien (0,9 mill. kr) gjelder diverse ansvar og prosjekter, bl.a. innsatsmidler, klimasamarbeid, massedelplan m.m. Programområde 4 Tannhelse PK PO4 Tannhelse Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 4A Tannhelse 190,1 193,2 108,9 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5 - Tannhelsetjenesten (u.kap 401) 190,1 193,2 113,0 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5 - Reserver tannhelse (u.kap 402) 0,0 0,0-4,1 0,0 0,0-0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 190,1 193,2 108,9 193,2 0,0 0,0 % 0,5-0,5

12 Det prognostiseres med et årsresultat i balanse. Dobbel husleie i forbindelse med ny tannklinikk på Dønski dekkes innenfor vedtatt budsjett. Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse PK PO5 Kultur, frivillighet og folkehelse Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapportforrige rapport 5A Kultur 53,5 58,9 24,8 61,6-2,7-4,6 % 0,0-2,7 5B Idrett og friluftsliv 5,7 7,7 24,8 7,3 0,4 5,2 % 0,4 0,0 5C Frivillighet 22,5 22,3 20,4 22,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 5D Kulturminnevern 27,4 29,1 25,2 29,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 5E Folkehelse 18,4 19,5 10,6 19,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 127,5 137,5 105,8 139,8-2,3-1,7 % 0,4-2,7 Det prognostiseres med et merforbruk på totalt 2,3 mill. kr. Det vil bli et merforbruk på Den kulturelle skolesekken på ca. 2,7 mill. kr, som gjelder lønnsmidler (på programkategori 5A Kultur). Dette er underbudsjettert gjennom flere år, og det foreslås å budsjettregulere dette fra disposisjonsfondet i 2013 da aktivitet er igangsatt. Nærmere vurdering av utgiftsnivået til DKS foretas i økonomiplan Når det gjelder idrett (på programkategori 5B Idrett og friluftsliv) så vil ca. kr stå igjen ved årsslutt på Sykkelstrategiprosjektet, og vil måtte overføres til Programområde 7 Samferdsel og transport PK PO7 Samferdsel og transport Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 7A Transportløyver 45,5 45,5 5,5 45,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 7B Planlegging og utvikling 2,2 4,4 0,3 4,4 0,0 0,0 % 0,0 0,0 7C Kollektivtransport 850,9 850,9 518,6 850,9 0,0 0,0 % 0,0 0,0 7E Fylkesveier 352,8 375,3 231,7 375,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter 1 251, ,1 756, ,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 Det prognostiseres med et årsresultat i balanse. Programkategori 7A Transportløyver/samferdselsprosjekter

13 Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett. Programkategori 7B Planlegging og utvikling Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett. Programkategori 7C Kollektivtransport Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett. Programkategorien omfatter driftstilskudd til Ruter AS, Vaterland bussterminal (VB) og Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT). Regnskapene til Ruter, VB og AKT har ikke resultateffekt på AFKs regnskap sett isolert. Utbetalingen av driftstilskuddene til Ruter, VB og AKT er i balanse per august Vaterland Bussterminal AS Det foreslås at Akershus fylkeskommune ikke utbetaler det opprinnelig vedtatte driftstilskuddet på 14,419 mill. kr til Vaterland Bussterminal i 2013 fordi selskapet har en relativt høy egenkapital på 76,3 mill. kr ved utgangen av Det forutsettes at selskapets driftskostnader finansieres av egenkapital. Det foreslås at 14,419 mill. kr omdisponeres til infrastrukturfond for vedlikehold, for fremtidig bruk til vedlikeholdsprosjekter innenfor kollektivtrafikkområdet. Ruter AS Ruter prognostiserer med 6 mill. kr i merforbruk på sitt budsjett i Dette utgjør 0,1 prosent av budsjetterte inntekter. Foreløpige trafikktall viser en trafikkvekst på 1,4 prosent for januar-august, og en økning på 4,1 prosent i sone 2-5. Akershus KollektivTerminaler FKF Regnskapsrapport pr juli viser et positivt driftsresultat på 2,5 mill. kr, samt egenkapital på 29,2 mill. kr. Beløpene er i henhold til anordningsprinsippet, som avviker noe fra regnskapsloven. Store deler av egenkapitalen er bundet til investeringer som vil gjennomføres i 2013 og Programkategori 7E Fylkesveier Det prognostiseres ikke med avvik i forhold til budsjett når det gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier.

14 Programområde 8 Sektoruavhengige utgifter og inntekter PK PO8 Sektoruavhengige utg/innt Opprinnelig Regulert Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett august årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige rapport forrige rapport 8A Div. sektoruavhengige utg/innt -534,2-461,2-306,5-461,2 0,0 0,0 % 0,0 0,0 8B Diverse pensjoner 56,5 56,5 48,0 48,5 8,0 14,2 % 0,0 8,0 8C Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 - Premieavvik (u.kap 840) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 - Amortisering av premieavvik (u.kap 841) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Sum netto driftsutgifter -477,7-404,7-258,5-412,7 8,0-2,0 % 0,0 8,0 Det prognostiseres et mindreforbruk på om lag 8 mill. kr, som gjelder programkategori 8B Diverse pensjoner (reguleringspremie). Det foreslås å avsette dette til fylkeskommunens pensjonspremiefond i 2013 slik at midlene kan disponeres til uventede økninger i framtidige pensjonspremier. Investeringer Avvik i framdrift og økonomi for de største investeringsprosjektene Når det gjelder avvik og framdrift for de største pågående investeringsprosjektene, vises det til vedlegg 2, som er et utdrag av rapport fra AFK Eiendom FKF til 2. tertial Sentraladministrasjonen Det prognostiseres med en besparelse på Galleriet - ombygging/tilpasning (ansvar prosjekt 01164) med 3,4 mill. for Disse midlene må imidlertid bevilges på nytt i 2014 til planlagte aktiviteter. Det prognostiseres videre med et merforbruk på IT investeringer på ansvar prosjekt 87112, felles telefonløsning med 1,1 mill. kr. IT-seksjonen er innstilt på å omdisponere egne midler for å dekke inn halvparten av dette. Tannhelse Det anslås innsparing på prosjekt for elektronisk pasientsystem med 1 mill. kr og det foreslås en tilleggsbevilgning på 0,9 mill. kr til utstyr på Skedsmokorset tannklinikk. Dette reguleres mot bruk av lån (økt lån på 0,1 mill. kr).

15 Samferdsel Oslopakke 3-midler: Store kollektivtiltak Det prognostiseres et mindreforbruk på 110 mill. kr på Store kollektivtiltak, av dette er 82 mill. kr knyttet til Kolsåsbanen og 29 mill. kr knyttet til Kollektivbetjening Fornebu. Kolsåsbanen: Det prognostiseres et mindreforbruk på 82 mill. kr. Årsaken til mindreforbruket er at entreprenøren ligger noe etter fremdriftsplanen, men det skal ikke påvirke åpningsdato. Disponibel ramme for Kolsåsbanen er på 649,2 mill. kr. Kollektivbetjening Fornebu: Det prognostiseres et mindreforbruk på 29,2 mill. kr. Disponibel ramme utgjør 53,1 mill. kr. Av dette disponerer SVV 17,5 mill. kr og SVV prognostiserer et mindreforbruk på 10,5 mill. kr. Ruter disponerer 3,4 mill. kr og prognostiserer ikke avvik fra budsjett. AFK disponerer 32,2 mill. kr og prognostiserer et mindreforbruk på 18,7 mill. kr. Av AFKs totale disponible ramme på 32,2 mill. kr i 2013 foreslår fylkesrådmannen å omdisponere 13,5 mill. kr til Oslo kommune. Bakgrunnen for dette er at planleggingen av Fornebubanen for den delen som ligger i Oslo må skje på et tidlig tidspunkt. Oslo mangler finansiering av planleggingen i ,5 mill. kr foreslås derfor omdisponert midlertidig til Oslo til Akershus fylkeskommune har behov for å disponere midlene selv fra 2015, så midlene tilbakebetales fra Oslo innen utgangen av Det beregnes ikke renter eller prisstigning på omdisponerte midler. Oslopakke 3-midler: Drift og mindre investeringer Det prognostiseres et mindreforbruk på 3 mill. kr på mindre investeringer. AFK-midler: Lokale vegtiltak/fylkesveginvesteringer Det prognostiseres et mindreforbruk på lokale veitiltak på 146,4 mill. kr og 152,6 mill. kr for hhv. AFKmidler og midler fra Oslopakke 3, jf. tabell nedenfor Disponibel budsjettramme for fylkesveginvesteringer i 2013 (investeringsramme finansiert av AFK) er på 348,8 mill. kr. Det foreslås å teknisk nedjustere investeringsrammen med 20 mill. kr. Bakgrunnen for dette er at investeringsrammen for fylkesveger ble teknisk oppjustert i tillegg til sak i ØP som følge av at regjeringen endret mva-sats på fylkesvegområdet i statsbudsjettet for Oppjusteringen av investeringsrammen ble motsvart av økt budsjettert mva-kompensasjon (økte inntekter) for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen omtalte da usikkerheten i mva-anslaget, og varslet at det kunne komme justeringer i mva-anslaget i 2013 som følge av dette. Regnskapstall pr 2. tertial viser at en større andel enn forutsatt av fylkesvegbudsjettet har mva-fritak. For eksempel er det ikke mva på planlegging i SVVs egenregi og for grunnerverv. For å korrigere for

16 dette, foreslås å redusere investeringsrammen med 20 mill. kr. Disponibel budsjettramme for fylkesveginvesteringer i 2013 (investeringsramme finansiert av AFK) foreslås på bakgrunn av dette til (348,8 20=) 328,8 mill. kr. Disponibel budsjettramme for fylkesveginvesteringer i 2013 (investeringsramme finansiert av bompenger) holdes uendret på 302,6 mill. kr. Tabellen nedenfor oppsummerer prognostisert mindreforbruk for 2013 (minus = mindreforbruk). Programområde Avvik AFK-midler Avvik BOM Avvikene knyttes hovedsakelig til følgende prosjekter Strekningsvise tiltak -24,934-1,0 AFK-midler: - Løkkåstunnelen - Ombygging av Nordbyvegen i Ski - Ringveg Jessheim - Tverrveg Jessheim - Omlegging av Bråteveien Mindre utbedringer -28,569 0 AFK-midler: - Forsterkning Tusse-Holtbråten - GSV Frogner bru Gang og sykkelveger -37,763-34,950 AFK-midler: - Bærumsveien, parsell Jar-Ringstadbekk - GSV og rundkjøring Liaveien-Trollåsveien - GSV Drammensv. - Liahagen - GSV Åsvegen Bompenger: - Løvhaugen Guiveien - Hampenga Buskerud grense Trafikksikkerhet -4,755 0 AFK-midler: - Bjørkelangen rundkjøring - Tangenveien Råken - Kanalisering av Tussekrysset - Kryssutbedring og veglys Sundenga Miljø- og servicetiltak 2,022-3,741 AFK-midler: - Div. Miljø- og serviceprosjekter (uspesifisert) - Miljøgate Bjørkelangen - Støyskjermingstiltak Kollektivtiltak -22, ,359 AFK-midler: - Vestby kollektivterminal - Kollektivfelt Slemmestadveien - Årnes stasjon Bompenger: - Div. fremkommelighetstiltak m.m. Romerike - Skedsmokorset Åsenhagen - Heggedal knutepunkt - Innfartsparkering Rosenholm og FAB Store kollektivtiltak 0-10,500 Bompenger: - Kollektivfelt Snarøyveien Planlegging 0 0 Grunnerverv 0,334 0 Merforbruk fra 2012 Forskotteringsprosjekt -50,000 Foreløpig finansiering av forskotteringsprosjekt som kommunene skal finansiere i løpet av høsten Redusert investeringsramme Sum -146, ,550-20,000 Redusert gjennomsnittlig beregnet mva-sats på fylkesvegprosjekter

17 Hovedårsakene til de avvikene er: Overføring av ubrukte midler fra tidligere år hvor det ikke er eller har vært konkrete planer om tiltak For stor optimisme mht. forbruk i 2013 da forslaget til Handlingsprogram ble utarbeidet Forsinkelser i byggeplaner og utarbeidelse av konkurransegrunnlag pga. manglende byggherrekapasitet Forsinkelser i grunnervervet Uforutsette problem f.eks. knyttet til grunnforhold som først har blitt avdekket under byggeplanleggingen Byggeledelse på oppdrag fra private utbyggere og kommuner. (Prosjekter der kommunene forskotterer eller der stat/fylkeskommune delfinansierer tiltak. Gjelder primært fylkesveger.). Tekniske detaljer knyttet til drenering/overvann, kabler samt vann og avløp behandles ofte av kommunen først i byggeplanfasen og ikke i reguleringsplanfasen. Dette medfører forsinkelser i byggeplanprosessen Statens vegvesen har stort fokus på gjennomføringsevne, og vurderer flere tiltak for å bedre situasjonen. Oppfølging av entreprenørene har blitt mer krevende. HMS har høyere fokus. Vi benytter derfor mer byggherreressurser enn tidligere på hvert prosjekt. Mye tid går også bort til rapportering og ulike revisjoner. Det er vanskelig å skaffe kvalifisert byggherrepersonell. Det søkes løpende etter kvalifisert personell for fast tilsetting. De konsulentene som er ledige og kvalifisert som byggledere, leies inn. Statens vegvesen vurderer å ansette støttepersonell innenfor byggherrestøtte, anskaffelser og HMS, slik at byggherre-personellet kan jobbe mer effektivt. Andre tiltak er å bedre kapasiteten og kvaliteten på plansiden. Det vil nok ta noe tid før man ser resultatene av de tiltak som igangsettes. Forslag til omdisponeringer av investeringsbudsjettet Nedenfor følger forslag om varige omdisponeringer i Det foreslås å omdisponere 66,8 mill. kr av AFK-finansierte investeringer og 24,8 mill. kr av bompengefinansierte investeringer. Nedjustert investeringsramme som følge av endret mva-sats er også inkludert i tabellen. Omdisponeringene er i stor grad knyttet til prosjekt som er ferdigstilt, og som har et mindreforbruk. Prosjektene som får tilført midlene, er pågående prosjekter som med dette tilføres budsjettrammen noe tidligere enn opprinnelig vedtatt - uten at dette øker den totale disponible budsjettrammen for det enkelte prosjekt. Det foreslås å omdisponere til andre prosjekter innenfor samme type investeringstiltak.

18 Prosjekt Til disp. for året FYLKESVEGMIDLER Forslag til omdisp. fra Prognose for året Forslag til Til disp. omdisp. til for året BOMPENGEMIDLER Forslag til omdisp. fra Prognose for året Forslag til omdisp. til MINDRE UTBEDRINGER (B320) Div mindre tiltak Romerike Frogner bru (gangbane) Kulvert Åsvegen Teleplanlokket Udisponerte midler SUM omdisponeringer Mindre utbedringer GANG- OG SYKKELVEGER (B330) Smestad-Kirkebyv Bærumsveien Jar - Ringstadbekk Løvhaugen-Guiveien GSV og rundkjøring Liav-Trollåsv Hampenga-Buskerud gr GSV Drammensv-Liahagen-Jansrud Div.mindre GSV-prosjekter Marie Lillesethsvei - Røyken gr. 900 Innedkning av redusert mva.kompensasjon Merbehov -455 SUM omdisponeringer Gang- og sykkelveger TS-TILTAK (B340) Veglys,vilttiltak,veg.rydding m.m Rundkjøring Vestbyv x Kirkev Møllerstad v/moreppen Kanalisering av Tussekrysset Kryssutbedring Fosserud Kryssutbedr.og veglys Sundenga Merbehov SUM omdisponeringer TS-tiltak MILJØ- OG SERVICETILTAK (B350) Ingen omdisponeringer B350 - SUM omdisponeringer Miljø- og servicetiltak KOLLEKTILTRAFIKKTILTAK (B360) Vestby kollektivterminal Kollektivfelt Billingstadsletta Framkomm.tiltak Romerike Dal stasjon Stoppe- og omstign.mul. Akershus Fetsund stasjon Heggedal knutepunkt Innfartsparkering FAB Framkommelighetstiltak FAB Innfartsparkering Vollen buss/båt Fremkommelighetstiltak Romerike Merbehov -28 SUM omdisponeringer Kollektivtrafikktiltak GRUNNERVERV (B380) Uspesifisert prosjekt Merbehov -334 SUM omdisponeringer Miljø- og servicetiltak Sluttrapporter investeringsprosjekter

19 I forbindelse med denne saken legger fylkesrådmannen fram for fylkestinget 7 sluttrapporter for investeringsprosjekter, hvor alle er på utdanningssektoren. Regnskapet (netto utgifter) pr. prosjekt er oppsummert i vedlegg 3 til saken. Sluttrapportene følger som utrykt vedlegg. Måloppnåelse En samlet vurdering tilsier at Akershus fylkeskommune for. 2. tertial ligger an til en måloppnåelse som i hovedsak er i samsvar med de oppsatte resultatkrav. Det vises til egen oversikt med utfylte skjemaer for måloppnåelse (vedlegg 4). Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger Tertialrapporten viser at det gjennomgående er god økonomistyring og at fylkeskommunen vil komme ut med et regnskapsmessig mindreforbruk også i Enkelte virksomheter som har problemer i forhold til budsjett følges spesielt opp. På noen områder er det rapportert besparelser som skyldes at prosjekter har en annen framdrift enn budsjettåret. Dette gjelder bl.a. FOU-prosjekter innen utdanning, bevilgning til lederutvikling og til hydrogentiltak. Den nye PC-ordningen for elever i videregående skole gir en innsparing i år som følge av at en mindre andel av elevene enn forutsatt har benyttet ordningen. Ordningen er fremdeles åpen, slik at antallet kan øke senere i skoleåret. I 2013 kommer det dessuten inn inntekter fra egenandeler fra tidligere ordning som etter hvert vil fases ut. Det er grunn til å regne med at ny PC-ordning vil gi økonomiske besparelser, men ikke i samme størrelsesorden som i år. Erfaringer fra Rogaland viser at en større andel av elevene etter hvert vil benytte ordningen. Det vil bli brukt mindre til investeringer i 2013 enn budsjettert. Det er spesielt stort avvik for fylkesveier. Det er flere årsaker til dette som det er vist til i rapporten. Statens vegvesen arbeider med tiltak for å øke byggherrekapasiteten. Reduserte investeringer gir lavere behov for lån og reduserte finansutgifter. I tillegg er likviditeten bedre enn forutsatt, noe som gir økte renteinntekter. Etter hvert som investeringene gjennomføres vil behovet for lån påløpe. Besparelser innen finans foreslås avsatt til disposisjonsfond, som bl.a. vil kunne brukes til å egenfinansiere investeringer. Prognosen viser økte frie inntekter i Det er imidlertid ikke tatt budsjettmessig konsekvens av dette foreløpig, fordi det er usikkerhet knyttet til bidraget fra Akershus fylkeskommune for å finansiere inntektsutjevningen og til restskatter og avregningsoppgjør for skatt. Det vil foreligge en sikrere prognose i forbindelse med statsbudsjettet.

20 Regnskapsmessig mindreforbruk bør avsettes til fond spesielt med sikte på at fremtidige inntekter er usikre, og ikke minst at det er stort behov for egenkapital til framtidige investeringer Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kjetil Bakkeli Vedlegg 1 Rapportering i henhold til finansreglement pr. 2. tertial 2 Avvik i framdrift og økonomi for de største investeringsprosjektene som gjennomføres av AFK Eiendom FKF 3 Oversikt/regnskap avsluttede investeringsprosjekter 4 Skjemaer for måloppnåelse Utrykte vedlegg: Sluttrapporter for 7 investeringsprosjekter

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 16.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 16.11.

Sakskart til møte i Fylkesting 16.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 16.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 16.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 16.11.2015 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 79/15

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 21.10.2013 Tid 11:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Årsrapport 2013 Økonomisk analyse. Økonomisk analyse

Årsrapport 2013 Økonomisk analyse. Økonomisk analyse Årsrapport Økonomisk analyse 66 67 Årsrapport Økonomisk analyse Økonomisk analyse 66 67 Akershus fylkeskommune har i et netto driftsresultat på 337,5 mill. kr, som er 5 prosent av driftsinntektene. Driftsregnskapet

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 Vedtatt Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Fylkesrådmannens forslag Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2013: 1. Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK...13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT...

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Hovedprioriteringer Kollektivtrafikk: økte midler fra bompenger og belønningsordning på ca. 28 mill. kr sikrer at Ruter kan oppnå trafikkvekst

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato:

Sakskart til møte i fylkestinget Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 30.10.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.10.2017 Tid: 10:00 1 Saksliste Saksnr PS 94/17 Tittel Regionreform

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Fylkesrådmannens forslag Hovedprioriteringer ØP følger opp vedtaket i «Inntektsrammer og strategier ØP 2018 2021»: Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017

Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer