Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske Kommune KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 056/05-068/05 Møte nr: 6/2005 Til kl. 18:00 Møtested: Ungdommens Hus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Arbeiderpartiet: Kjell Eilertsen, Tom Vidar Karlsen, Siv Anita Johnsen Brekke, Ottar Skjellhaug, Nils-Christian Steinbakk, Wiggo Lund, Tore Kosmo, Jan Harald Paulsen, Ermin Krehic, Rune Skau. Felleslista: Jørn Stene, Rolf Willy Berg. Fremskrittspartiet: Leif Lindstrøm, Marit Stemland, Greta Hjemgård Olsen, Harald Martin Olsen, Kenneth Svendsen, Truls Larsen, Terje Barkhald. Høyre: Helge Torbergsen, Odd Henriksen. Senterpartiet: Geir Winther. Sosialistisk Venstreparti: Gunnar Myrstad, Lise Bikset, Lasse Gausen Dahl, Steinar Engen. Venstre: Håkon M. Pettersen, Svein Roger Bådsvik, Inger Synnøve Karlsen. Varamedlemmer: Janne Hatlebrekke, Erling Skagen, Stein B. Thuv, Kjell Vestermo. Andre: Rådmann, kommunalsjef utvikling, kommunalsjef drift, seniorrådgiver økonomi, formannskapssekretær, presse, radio. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske, 6. oktober 2005 Berit Vestvann Johnsen Formannskapssekretær Kjell Eilertsen Ordfører representant representant Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr 7/2005 den 10. november Hovedutskrift sendes: Ordfører - Rådmann - Ass Rådmann - Sektorledere - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere

2 Utskrift er foretatt den MERKNADER: Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker, servicetorget på administrasjonsbygget og ved rådhuset. Ordfører Kjell Eilertsen og varaordfører Siv Anita Johnsen Brekke ledet møtet. 31 av 31 representanter tilstede. Forfallene ble enstemmig vedtatt. Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre Synne Tangen og Katherina Dimitrova på fiolin. I tillegg ble det vist bilder fra kulturskolen. Det var ingen merknader til innkallinga. Merknader til dagsorden: Lunsj kl Tilleggssak 68/05 Vedtak i formannskapet i dag delt ut i møtet Nils Christian Steinbakk (FRP): Bør lage uttalelse ang. Fauske videregående skole og tilbudsstruktur. Kenneth Svendsen (FRP): 1. Ang. underskriftskampanje RV80 vei mellom Søbbesva Røvik. Hvordan skal ordfører behandle dette? 2. Hva vil ordfører gjøre for folkeavstemning vedr. bompengefinansiering? Rolf Willy Berg (FL): Ang. møte opprydding i Sulitjelma. Hva skjer i saken? Er det fremmet krav i saken? Hva er framdriften? Håkon M. Pettersen (V): Må lage uttalelse ang. videregående skole. Marit Stemland (FRP): Etterlyser sak ang. rehabiliteringssenteret inn i gamle legekontorlokalene, jfr. spørsmål i forrige kommunestyremøte. Ottar Skjellhaug (AP): 1. Ber rådmann orientere om legesaken i Sulitjelma. 2. Vil legge fram uttalelse ang. Finneid kai. Gunnar Myrstad (SV): Har ordfører tatt kontakt med IKEA? Tom Vidar Karlsen (AP): Vil være behov for gruppemøter underveis i møtet. Jørn Stene (FL): Etterlyser sak, jfr. K-sak 38/05. Dagsorden med endringer ble enstemmig godkjent. Det ble enstemmig satt ned en gruppe for å lage en høringsuttalelse vedr. tilbudsstruktur i vg.skole bestående av Nils Christian Steinbakk og Håkon M. Pettersen. Ordførers 10 minutter. Tema: Verneplan Sjunkan Misten v/eldrid Nedrelo fra Fylkesmannen i Nordland og Anne Lise Bolland fra Nordland fylkeskommune.

3 Greta Hjemgård Olsen (FRP) fikk innvilget permisjon fra sak 68/05. Stein B. Thuv (FRP) trådte inn. Erling Skagen (AP) fikk innvilget permisjon fra sak 68/05. Leif Lindstrøm (FRP) fikk innvilget permisjon fra sak 62/05. Kjell Vestermo (FRP) tiltrådte i sak 66/05. Følgende uttalelse ang. Fauske videregående skole ble enstemmig vedtatt: ANTALL ELEVPLASSER OG ELEKTRO GRUNNKURS PÅ FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE MÅ OPPRETTHOLDES Fauske kommunestyre er kjent med at det i fylkeskommunens høringsutkast til ny struktur for de videregående skolene i fylket er foreslått en reduksjon på 45 elevplasser ved Fauske videregående skole og at elektro grunnkrus overføres til Saltdal videregående skole. Fauske kommunestyre kan ikke akseptere forslaget om å redusere antall elevplasser ved Fauske videregående skole. I elevprognoser for Fauske og Sørfold er det 459 elever for perioden , mens det for perioden er 498 elever. Med en slik økning i elevtallet blir det for kommunestyret helt uforståelig at antall elevplasser ved Fauske videregående skole foreslåes redusert. Minstekravet er derfor at antall elevplasser ved skolen opprettholdes. Fauske kommunestyre viser til at grunnkurs elektro er godt innarbeidet ved Fauske videregående skole, har gode lærerkrefter og god søkning. Både skole- og næringsmessig vil det derfor være et stort tilbakeslag om dette skoletilbudet nedlegges eller byttes med andre tilbud. Det er også viktig at IKT-faget opprettholdes og ikke sniknedlegges. Fauske kommunestyre vil ellers understreke at etablering av et fengsel i Fauske vil øke behovet for at Fauske videregående skole har størst mulig bredde og faglig kompetanse i sine skoletilbud. Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet: Fauske kommunestyre viser til sine tidligere vedtak vedrørende salg/utleie av Finneid kai og industriområde til Industriflis Nord AS. Kommunestyret kan ikke akseptere at det har tatt så lang tid p fremforhandle en avtale i tråd med kommunestyrets vedtak. Kommunestyret vil derfor uttale at det ikke lenger er aktuelt å inngå leieavtale med Industriflis Nord AS. Kommunestyret pålegger rådmannen å avslutte videre forhandling med disse. Kommunestyret er meget opptatt av videre utvikling av området Finneid kai og industriområde. For at dette kan skje forutsetter man et nært samarbeid mellom kommune og det nystiftede kommunale foretak. I forbindelse med dette søkes det Innovasjonsprogram Salten om økonomisk tilskudd til opprusting av kai og industriområdet. Svar på spørsmål: Kenneth Svendsen: Ordfører svarte. 1. Innspillet er kommet inn i kommunedelplanen. Ordfører har fått en kopi av underskriftskampanjen. Det vil ikke komme opp som sak i kommunestyret.

4 2. Vi har her et representantivt demokrati. Representanten kan komme med interpellasjon med forslag i. Ordfører vil ikke motsette seg at forslaget i interpellasjonen blir tatt opp. Rolf Willy Berg: Ordfører svarte. Ordfører vil ta ny kontakt med politisk ledelse. Bergvesenet vil se på resultatene etter ett år. Må få en forpliktende avtale. Gunnar Myrstad: Ordfører har sendt brev til IKEA og inviterte de til Fauske. Ottar Skjellhaug: Kommunalsjef drift svarte. 1. Lege vil være på plass 28. oktober i Sulitjelma. Det har vært flere permisjoner på Fauske legesenter. Vil bruke hjelpepersonell fra Sulitjelma eller Valnesfjord. Vaksine vil bli gjennomført. Marit Stemland: Kommunalsjef drift svarte. Saken var oppe i K-sak 125/04. Rehabiliteringssenteret integreres i 1. etasje i blokk C. Sakliste Sak nr.: Sakstittel: 056/05 GODKJENNING AV MØTEBOK 057/05 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 058/05 REFERATSAKER I PERIODEN 059/05 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PR /05 BOLIGBYGGING SJÅHEIA/FINNEIDLIA - PRIORITERING/FRAMDRIFT 061/05 ETABLERING AV JERNBANEUNDERGANG OG PARKERINGSPLASS I NORDVIKA BADE- OG FRILUFTSOMRÅDE 062/05 ÅRSMELDING 2004 FAUSKE KOMM. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 063/05 BEMANNINGSREDUKSJON 064/05 RETNINGSLINJER FOR FAUSKE KOMMUNES ALKOHOLPOLITIKK SALGSBEVILLINGER 065/05 LÅNEOPPTAK I /05 HT SAFE AS - EIERMESSIG SAMARBEID OM INTERKOMMUNALE TJENESTER 067/05 SUPPLERINGSVALG AV MEDDOMMER TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN FRAM TIL 30. APRIL /05 KOMMUNALT FORETAK - FASTSETTING AV VEDTEKTER OG VALG AV STYRE

5 056/05: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlagte møtebok nr. 4/2005 godkjennes. KOM-056/05 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 057/05: DELEGERTE SAKER I PERIODEN Delegerte saker tas til orientering. KOM-057/05 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 058/05: REFERATSAKER I PERIODEN Refererte dokumenter tas til orientering. KOM-058/05 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 059/05: AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PR Aktivitets- og økonomirapport pr tas til etterretning. 2. I budsjettet for 2005 gjøres følgende endringer: Ansvar Tjeneste Tekst Økt utgift Red. inntekt Red utgift Økt inntekt Rammetilskudd Ekstraord. skjønnstilskudd Res. tilleggsbevilgninger

6 Tilskudd fra staten Sentraladm (vakanse) Servicetorget (vakanse) Fysak (vakanse) VVA (vakanse) Bygg/eiendom (vakanse) Park/idrett (vakanse) Vakanse SUM Rådmannen gis nødvendig fullmakt til å foreta budsjettreguleringer som følge av driftsutvalgets vedtak om omfordeling av timeressurser mellom oppvekstenhetene. FOR-105/05 VEDTAK Rådmannen fremmet ny innstilling: 1. Aktivitets- og økonomirapport pr tas til etterretning. 2. I budsjettet for 2005 gjøres følgende endringer: Ansvar Tjeneste Tekst Økt utgift Red. inntekt Red utgift Økt inntekt Rammetilskudd Ekstraord. skjønnstilskudd Res. tilleggsbevilgninger Tilskudd fra staten Sentraladm (vakanse) Servicetorget (vakanse) Fysak (vakanse) VVA (vakanse) Bygg/eiendom (vakanse) Park/idrett (vakanse) Vakanse Miljø/hab. Tjenesten Omsorgslønn Distrikt vest Distrikt sentrum Distrikt øst Distrikt Sulitjelma Miljø/habiliteringstjenesten Distrikt Vest Distrikt sentrum Disp.kto skole/barneh Vestmyra barnehage Hauan oppv.senter Sulitjelma oppv.senter Kultur Vestmyra barnehage (statstilskott)

7 Formannska disp.konto Eiendomsskatt SUM Rådmannen gis nødvendig fullmakt til å foreta budsjettreguleringer som følge av driftsutvalgets vedtak om omfordeling av timeressurser mellom oppvekstenhetene. Ny innstilling ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Aktivitets- og økonomirapport pr tas til etterretning. 2. I budsjettet for 2005 gjøres følgende endringer: Ansvar Tjeneste Tekst Økt utgift Red. inntekt Red utgift Økt inntekt Rammetilskudd Ekstraord. skjønnstilskudd Res. tilleggsbevilgninger Tilskudd fra staten Sentraladm (vakanse) Servicetorget (vakanse) Fysak (vakanse) VVA (vakanse) Bygg/eiendom (vakanse) Park/idrett (vakanse) Vakanse Miljø/hab. Tjenesten Omsorgslønn Distrikt vest Distrikt sentrum Distrikt øst Distrikt Sulitjelma Miljø/habiliteringstjenesten Distrikt Vest Distrikt sentrum Disp.kto skole/barneh Vestmyra barnehage Hauan oppv.senter Sulitjelma oppv.senter Kultur Vestmyra barnehage (statstilskott) Formannska disp.konto Eiendomsskatt SUM Rådmannen gis nødvendig fullmakt til å foreta budsjettreguleringer som følge av driftsutvalgets vedtak om omfordeling av timeressurser mellom oppvekstenhetene. KOM-059/05 VEDTAK

8 Vedtak i formannskapet ble utdelt i møtet. Rådmannen orienterte. Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo på vegne av AP, FL, SP, SV og V: Punkt 1 3: Som innstillingen. Punkt 4: Kommunestyret aksepterer ikke de store avvik som fremkommer i den nye økonomirapporten fra Rådmannen. Kommunestyret forventer at Rådmannen lojalt følger opp budsjettvedtak, både når det gjelder drift, men ikke minst de investeringsvedtak som er gjort som er en forutsetning for å oppnå budsjettbalanse. Kommunestyret ber Formannskapet følge opp den alvorlige situasjonen gjennom økonomimeldinger til hvert av de resterende Formannskaps møter i Punkt 5: Driftsutvalgets vedtak i sak 59/05 iverksettes umiddelbart. Kostnadene på kr dekkes gjennom økt skatteanslag. Punkt 6: Kommunestyret ber Rådmannen til neste møte utrede og fremme sak på hvorfor enhetene Vestmyra skolesenter og Bygg/eiendom har et avvik på henholdsvis kr og 1,0 mill. kroner. Kenneth Svendsen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel: Formannskapets gruppe viser til at Fremskrittspartiet ved budsjettbehandlingen for 2005 fremmet eget alternativt budsjettforslag, dessverre ble forslaget nedstemt. Fremskrittspartiet viser til at budsjettreguleringen som er fremlagt er en regulering av det vedtatte budsjett. Fremskrittspartiet stemmer derfor imot budsjettreguleringen og viser til FRP s alternative budsjett. Formannskapets innstilling pkt. 1 3 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. AP s forslag pkt. 4 6 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. VEDTAK: 1. Aktivitets- og økonomirapport pr tas til etterretning. 2. I budsjettet for 2005 gjøres følgende endringer: Ansvar Tjeneste Tekst Økt utgift Red. inntekt Red utgift Økt inntekt Rammetilskudd Ekstraord. skjønnstilskudd Res. tilleggsbevilgninger Tilskudd fra staten Sentraladm (vakanse) Servicetorget (vakanse) Fysak (vakanse) VVA (vakanse) Bygg/eiendom (vakanse) Park/idrett (vakanse) Vakanse Miljø/hab. Tjenesten Omsorgslønn 61000

9 Distrikt vest Distrikt sentrum Distrikt øst Distrikt Sulitjelma Miljø/habiliteringstjenesten Distrikt Vest Distrikt sentrum Disp.kto skole/barneh Vestmyra barnehage Hauan oppv.senter Sulitjelma oppv.senter Kultur Vestmyra barnehage (statstilskott) Formannskap disp.konto Eiendomsskatt SUM Rådmannen gis nødvendig fullmakt til å foreta budsjettreguleringer som følge av driftsutvalgets vedtak om omfordeling av timeressurser mellom oppvekstenhetene. 4. Kommunestyret aksepterer ikke de store avvik som fremkommer i den nye økonomirapporten fra Rådmannen. Kommunestyret forventer at Rådmannen lojalt følger opp budsjettvedtak, både når det gjelder drift, men ikke minst de investeringsvedtak som er gjort som er en forutsetning for å oppnå budsjettbalanse. Kommunestyret ber Formannskapet følge opp den alvorlige situasjonen gjennom økonomimeldinger til hvert av de resterende Formannskaps møter i Driftsutvalgets vedtak i sak 59/05 iverksettes umiddelbart. Kostnadene på kr dekkes gjennom økt skatteanslag. 6. Kommunestyret ber Rådmannen til neste møte utrede og fremme sak på hvorfor enhetene Vestmyra skolesenter og Bygg/eiendom har et avvik på henholdsvis kr og 1,0 mill. kroner. 060/05: BOLIGBYGGING SJÅHEIA/FINNEIDLIA - PRIORITERING/FRAMDRIFT 1. Som 1. byggetrinn i Sjåheia/Finneidlia-området prioriterer kommunestyre utbygging av kommunalt område bestående av 37 tomter innenfor planområdet Finneidlia Rådmann bes iverksette nødvendige tiltak med tanke på erverv av ikke kommunalt veg- og tomteareal innenfor planområdet Finneidlia All veg og byggearealer innenfor planområdet Finneidlia 2 annonseres for salg med tanke på utbygging i regi av en eller flere eksterne utbyggere. Utbyggingsavtale med utbyggere skal være underskrevet og godkjent av planutvalget innen 6 mnd fra annonsedato.

10 4. Dersom ekstern utbygging ikke blir realisert skal Fauske kommune stå som utbygger, jfr pkt. 1 under Ulike alternative utbyggingsmåter. 5. Alle tomter selges til selvkost. Selvkostområdene deles opp i 2 regnskapsområder: B1-B5 og B6 B16. Følgende elementer inngår i selvkost: Framføring av veg, vann og avløp til hvert B-område, asfalt, gatelys samt utbygging av regulerte lekeplasser innenfor planområdet % av utbyggingskostnadene til framføring av ny veg fra Sjåheia til Finneidlia Nærmiljøsenter belastes frigjorte tomter (Greplyngveien - 27 stk. Finneidlia 2 58 stk. Finneidlia/B25 40 stk.) Dette forutsetter at arealene er i kommunalt eie. PLUT-067/05 VEDTAK Rådmannen endret punkt 5: 5. Alle tomter selges til selvkost. Følgende elementer inngår i selvkost: Råtomt + framføring av veg, vann og avløp til hvert B-område, asfalt, gatelys samt utbygging av regulerte lekeplasser innenfor planområdet. Innstilling med endring i punkt 5 ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Som 1. byggetrinn i Sjåheia/Finneidlia-området prioriterer kommunestyre utbygging av kommunalt område bestående av 37 tomter innenfor planområdet Finneidlia Rådmann bes iverksette nødvendige tiltak med tanke på erverv av ikke kommunalt veg- og tomteareal innenfor planområdet Finneidlia All veg og byggearealer innenfor planområdet Finneidlia 2 annonseres for salg med tanke på utbygging i regi av en eller flere eksterne utbyggere. Utbyggingsavtale med utbyggere skal være underskrevet og godkjent av planutvalget innen 6 mnd fra annonsedato. 4. Dersom ekstern utbygging ikke blir realisert skal Fauske kommune stå som utbygger, jfr pkt. 1 under Ulike alternative utbyggingsmåter. 5. Alle tomter selges til selvkost. Følgende elementer inngår i selvkost: Råtomt + framføring av veg, vann og avløp til hvert B-område, asfalt, gatelys samt utbygging av regulerte lekeplasser innenfor planområdet % av utbyggingskostnadene til framføring av ny veg fra Sjåheia til Finneidlia Nærmiljøsenter belastes frigjorte tomter (Greplyngveien - 27 stk. Finneidlia 2 58 stk. Finneidlia/B25 40 stk.) Dette forutsetter at arealene er i kommunalt eie. KOM-060/05 VEDTAK Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 3. Som innstillingen. 4. Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for å erverve ikke kommunalt veg- og tomteareal innenfor planområdet Finneidlia All veg og byggearealer innenfor planområdet Finneidlia 2 annonseres for salg med tanke på utbygging i regi av kommunen og en eller flere eksterne utbyggere. 6. Tomtepriser i dette og andre områder i kommunen fastsettes i egen sak som fremlegges for kommunestyrets neste ordinære møte. Rådmannen bes i denne saken vektlegge ulike innfallsvinkler jmf vedtak i kommunestyresak 038/05.

11 AP s forslag ble vedtatt med 16 mot 15 stemmer avgitt for plan- og utviklingsutvalgets innstilling. VEDTAK: 1. Som 1. byggetrinn i Sjåheia/Finneidlia-området prioriterer kommunestyre utbygging av kommunalt område bestående av 37 tomter innenfor planområdet Finneidlia Rådmannen bes iverksette nødvendige tiltak for å erverve ikke kommunalt veg- og tomteareal innenfor planområdet Finneidlia All veg og byggearealer innenfor planområdet Finneidlia 2 annonseres for salg med tanke på utbygging i regi av kommunen og en eller flere eksterne utbyggere. 4. Tomtepriser i dette og andre områder i kommunen fastsettes i egen sak som fremlegges for kommunestyrets neste ordinære møte. Rådmannen bes i denne saken vektlegge ulike innfallsvinkler jmf vedtak i kommunestyresak 038/ /05: ETABLERING AV JERNBANEUNDERGANG OG PARKERINGSPLASS I NORDVIKA BADE- OG FRILUFTSOMRÅDE 1. Fauske kommune er positiv til å få en trygg og godt tilrettelagt tilgang til bade- og friluftsområde i Nordvika. 2. Saken tas opp i forbindelse med Økonomiplan DRIF-053/05 VEDTAK Innstillingen vedtas enstemmig INNSTILLING: 1. Fauske kommune er positiv til å få en trygg og godt tilrettelagt tilgang til bade- og friluftsområde i Nordvika. 2. Saken tas opp i forbindelse med Økonomiplan FOR-108/05 VEDTAK Gunnar Myrstad (SV) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens 6. Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 1. Som innstillingen. 2. Det gås i dialog med jernbaneverket og andre medfinansiører for å oppnå en rettferdig og realistisk kostnadsfordeling. 3. Som innstillingens pkt. 2. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING:

12 1. Fauske kommune er positiv til å få en trygg og godt tilrettelagt tilgang til bade- og friluftsområde i Nordvika. 2. Det gås i dialog med jernbaneverket og andre medfinansiører for å oppnå en rettferdig og realistisk kostnadsfordeling. 3. Saken tas opp i forbindelse med Økonomiplan KOM-061/05 VEDTAK Gunnar Myrstad (SV) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens 6. Vedtak i formannskapet ble utdelt i møtet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Fauske kommune er positiv til å få en trygg og godt tilrettelagt tilgang til bade- og friluftsområde i Nordvika. 2. Det gås i dialog med jernbaneverket og andre medfinansiører for å oppnå en rettferdig og realistisk kostnadsfordeling. 3. Saken tas opp i forbindelse med Økonomiplan /05: ÅRSMELDING 2004 FAUSKE KOMM. RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Årsmelding 2004 for Fauske kommunale råd for funksjonshemmede godkjennes. FUN-017/05 VEDTAK Årsmelding 2004 for Fauske kommunale råd for funksjonshemmede godkjennes med et par navnekorrigeringer. KOM-062/05 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 063/05: BEMANNINGSREDUKSJON 1. Følgende bemanningsreduksjon vedtas: Sentraladm 50 % førstesekretærstilling årslønn % konsulentstilling årslønn % konsulentstilling årslønn

13 VVA 50 % fagarbeiderstilling årslønn Servicetorg 70 % generaliststilling årslønn Bygg/Eiend 100 % vedlikeholdsleder årslønn Parkering Nettovirkning tilsv 100 % st årslønn Rådmannen bes fortsette prosessen inntil tidligere vedtak er oppfylt AMU-015/05 VEDTAK Rådmannen la i møtet fram følgende endrede innstilling: 1. Følgende bemanningsreduksjon vedtas: Sentraladm 50 % førstesekretærstilling årslønn % konsulentstilling årslønn % konsulentstilling årslønn VVA 50 % fagarbeiderstilling årslønn Servicetorg 70 % generaliststilling årslønn Bygg/Eiend 100 % vedlikeholdsleder årslønn Parkering Nettovirkning tilsv 100 % st årslønn Helse driftstilskudd til veterinær kr Rådmannen bes fortsette prosessen inntil tidligere vedtak er oppfylt Jørn Stene fremmet forslag om at avstemmingen foregår for hver enkelt setning av innstillingens punkt 1. Stenes forslag ble enstemmig vedtatt. Sentraladm 50 % førstesekretærstilling årslønn Enstemmig 40 % konsulentstilling årslønn Enstemmig 50 % konsulentstilling årslønn Enstemmig VVA 50 % fagarbeiderstilling årslønn Enstemmig Servicetorg 70 % generaliststilling årslønn Enstemmig Bygg/Eiend 100 % vedlikeholdsleder årslønn Enstemmig Parkering Nettovirkning tilsv 100 % st årslønn Enstemmig Helse driftstilskudd til veterinær kr Mot 6 stemmer 2. Rådmannen bes fortsette prosessen inntil tidligere vedtak er oppfylt Enstemmig AMU`s endelige vedtak: 1. Følgende bemanningsreduksjon vedtas: Sentraladm 50 % førstesekretærstilling årslønn % konsulentstilling årslønn % konsulentstilling årslønn VVA 50 % fagarbeiderstilling årslønn Servicetorg 70 % generaliststilling årslønn Bygg/Eiend 100 % vedlikeholdsleder årslønn Parkering Nettovirkning tilsv 100 % st årslønn Rådmannen bes fortsette prosessen inntil tidligere vedtak er oppfylt

14 PART-033/05 VEDTAK Gunnar Myrstad erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen. Utvalget vedtok å behandle saken i lukket møte. AMU s innstilling ble enstemmig vedtatt. KOM-063/05 VEDTAK Gunnar Myrstad (SV) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens 6. Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 2. Følgende bemanningsreduksjon vedtas: Sentraladm 50 % førstesekretærstilling årslønn % konsulentstilling årslønn % konsulentstilling årslønn VVA 50 % fagarbeiderstilling årslønn Servicetorg 70 % generaliststilling årslønn Bygg/Eiend 100 % vedlikeholdsleder årslønn Parkering Nettovirkning tilsv 100 % st årslønn Rådmannen bes fortsette prosessen inntil tidligere vedtak er oppfylt 064/05: RETNINGSLINJER FOR FAUSKE KOMMUNES ALKOHOLPOLITIKK SALGSBEVILLINGER Antall bevillinger for salg av øl begrenses til 4. KOM-064/05 VEDTAK Jørn Stene (FL) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens 6. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Antall bevillinger for salg av øl begrenses til /05: LÅNEOPPTAK I 2005

15 Fauske kommune opptar et lån stort kr ,- til delvis finansiering av de beskrevne prosjektene. Lånet nedbetales over 30 år. FOR-107/05 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Fauske kommune opptar et lån stort kr ,- til delvis finansiering av de beskrevne prosjektene. Lånet nedbetales over 30 år. KOM-065/05 VEDTAK Vedtak i formannskapet ble utdelt i møtet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fauske kommune opptar et lån stort kr ,- til delvis finansiering av de beskrevne prosjektene. Lånet nedbetales over 30 år. 066/05: HT SAFE AS - EIERMESSIG SAMARBEID OM INTERKOMMUNALE TJENESTER 1. Fauske kommune ønsker ikke å delta i kapitalutvidelsen i HT Safe AS, 2. Fauske kommune fatter slikt prinsippvedtak: Så fremt kommunen ikke velger å utføre tjenestene innenfor egen organisasjon, går Fauske kommune prinsipielt inn for å tildele tjenesteoppdrag innenfor HT-Safe AS sitt virkeområde som direktetildeling til HT-Safe AS, da under forutsetning av at HT-Safe AS kan utføre tjenesten med ønsket kvalitet og innenfor en markedsmessig forsvarlig pris. FOR-106/05 VEDTAK Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: Punkt 2 i innstillingen strykes. Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 1. Som innstilingen. 2. Rådmannen utarbeider anbudsdokumenter for å innhente anbud/tilbud på denne type tjenester for at Fauske kommune kan sammenligne dagens priser i forhold til markedspris. Innstillingen pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. FRP s forslag pkt. 2 fikk 2 stemmer. AP s forslag pkt. 2 fikk 8 stemmer vedtatt. Innstillingens pkt. 2 fikk 1 stemme.

16 INNSTILLING: Fauske kommune ønsker ikke å delta i kapitalutvidelsen i HT Safe AS, KOM-066/05 VEDTAK Vedtak i formannskapet ble utdelt i møtet. Håkon M.Pettersen foreslo: 1. Fauske kommune ønsker ikke å delta i kapitalutvidelsen i HT Safe AS, 2. Fauske kommune fatter slikt prinsippvedtak: Så fremt kommunen ikke velger å utføre tjenestene innenfor egen organisasjon, går Fauske kommune prinsipielt inn for å tildele tjenesteoppdrag innenfor HT-Safe AS sitt virkeområde som direktetildeling til HT-Safe AS, da under forutsetning av at HT-Safe AS kan utføre tjenesten med ønsket kvalitet og innenfor en markedsmessig forsvarlig pris. Marit Stemland (FRP) foreslo: 1. Som innstilingen. 2. Rådmannen utarbeider anbudsdokumenter for å innhente anbud/tilbud på denne type tjenester for at Fauske kommune kan sammenligne dagens priser i forhold til markedspris. FRP s forslag pkt. 2 fikk 8 stemmer. V s forslag pkt. 2 fikk 2 stemmer. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fauske kommune ønsker ikke å delta i kapitalutvidelsen i HT Safe AS. 067/05: SUPPLERINGSVALG AV MEDDOMMER TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN FRAM TIL 30. APRIL 2008 Som ny mannlig meddommer til Salten Tingrett for perioden fram til 30. april 2008 velges: FOR-101/05 VEDTAK Marit Stemland (FRP) forslo: o Leif Lindstrøm. FRP s forslag ble trukket. Håkon M. Pettersen (V) foreslo: Inge Karlsen V s forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING:

17 Som ny mannlig meddommer til Salten Tingrett for perioden fram til 30. april 2008 velges: Inge Karlsen, Yttervn. 4, 8200 Fauske KOM-067/05 VEDTAK Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Som ny mannlig meddommer til Salten Tingrett for perioden fram til 30. april 2008 velges: Inge Karlsen, Yttervn. 4, 8200 Fauske 068/05: KOMMUNALT FORETAK - FASTSETTING AV VEDTEKTER OG VALG AV STYRE 1. Forslag til vedtekter godkjennes. 2. Forslag 1 til styre vedtas. FOR-110/05 VEDTAK Leif Lindstrøm (FRP) foreslo nytt pkt 2: Harald Mellerud vara: Ole M. Pettersen Knut Misvær vara: Edgar Bjørkbom Gry Janne Rugås vara: Sølvi T. Leirvik Trine Stenvold vara: Iren Tverå Leif Magne Eggestad vara: Andreas Moan Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt fra FRP s forslag. INNSTILLING: 1. Forslag til vedtekter godkjennes. 2. Som styre velges: Harald Mellerud, leder vara: Knut Misvær Trine Stenvold vara: Iren Tverå Leif Magne Eggestad vara: Ole Martin Pettersen Gry Janne Rugås vara: Sølvi T. Leirvik Karsten Gundersen vara: Andreas Moan KOM-068/05 VEDTAK Vedtak i formannskapet ble utdelt i møtet. Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: Vedtektene:

18 Nytt kulepunkt 7 i paragraf 2.: å realisere minst 20 arbeidsplasser i året. Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: Harald Mellerud vara: Ole M. Pettersen Knut Misvær vara: Edgar Bjørkbom Gry Janne Rugås vara: Sølvi T. Leirvik Trine Stenvold vara: Iren Tverå Leif Magne Eggestad vara: Andreas Moan Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. Skriftlig avstemming pkt. 2: Formannskapets innstilling pkt. 2: 23 stemmer - vedtatt FRP s forslag: 7 stemmer VEDTAK: 1. Forslag til vedtekter godkjennes med følgende endring i 2: å realisere minst 20 arbeidsplasser i året. 2. Som styre velges: Harald Mellerud, leder vara: Knut Misvær Trine Stenvold vara: Iren Tverå Leif Magne Eggestad vara: Ole Martin Pettersen Gry Janne Rugås vara: Sølvi T. Leirvik Karsten Gundersen vara: Andreas Moan

19

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/11-023/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-018/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.06.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 065/15-074/15 Møte nr: 7/2015 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.06.2013 Fra kl. 11:45 Til behandling: Sakene 047/13-060/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 28.08.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 053/13-061/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.08.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 061/11-073/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 15:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.04.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/03-025/03 Møte nr: 2/2003 Til kl. 15:40 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 20.06.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 061/13-065/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 08:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 08.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/11-055/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 056/13-069/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 16:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 16.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/16-024/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 14:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 21.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 080/14-093/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:45 Møtested: Fellesheimen, Valnesfjord TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.06.2014 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 051/14-062/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Sulitjelma skole TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.01.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/15-013/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 10:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 11.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-032/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.04.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 036/14-037/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Plan- og utviklingsutvalg. Janne Hatlebrekke (AP): Positivt med tidlig utsending

Fauske Kommune. Plan- og utviklingsutvalg. Janne Hatlebrekke (AP): Positivt med tidlig utsending Møteprotokoll Fauske Kommune Plan- og utviklingsutvalg Møtedato: 25.10.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.11.2014 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 088/14-094/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 14:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 08.09.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 082/15-099/15 Møte nr: 9/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12-011/12 Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.09.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 062/11-070/11 Møte nr: 6/2011 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 04.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/13-025/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.02.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-041/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 17:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 13.03.2012 12/138 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 12.00 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer