Årsrapport Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle"

Transkript

1 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle

2 Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3 RESULTATREKNESKAP 10 4 BALANSE EIGEDELAR 11 5 BALANSE GJELD OG EIGENKAPITAL 12 6 NOTAR TIL REKNESKAPEN 13 7 FINANSIERINGSANALYSE 18 8 RESULTAT DELT VERKSEMD 19 9 ORGANISASJON, ADMINISTRASJON, PERSONALE SELSKAPSFORM MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONAR REVISJON ADMINISTRASJON PERSONALE EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE SEKUNDÆRSTASJONAR FORDELINGSNETT HØGSPENT FORDELINGSNETT FORDELINGSTRANSFORMATORAR LÅGSPENT FORDELINGSNETT 22 Side 2 av 27

3 Årsrapport og rekneskap FIBERNETT FIBERKABEL I SJØ OG JORD DRIFTSKONTROLL, SAMBANDSUTSTYR DRIFTSSENTRAL SAMBAND ANDRE EIGEDOMAR TRANSPORTUTSTYR AKSJAR I ANDRE SELSKAP DRIFTSFORHOLD DRIFTSFORSTYRRINGAR KJØP OG SAL AV KRAFT KJØPSAVTALAR SAL TARIFFAR KUNDAR OG DLE KUNDAR/KONTRAKTAR INSTALLASJONSKONTROLL, DLE MÅLESYSTEM HJELPEFUNKSJONAR TRANSPORT, SAMBAND, BYGNINGAR OG LAGER SEKUNDÆRFUNKSJONAR ENTREPRENØR REVISJONSMELDING 27 Side 3 av 27

4 Årsrapport og rekneskap ÅRSMELDING FRÅ STYRET STYRET Styret har i 2007 hatt fylgjande samansetting: Medlemar: Oddbjørn Einan (styreleiar) Arild Ingar Lægreid (nestleiar) Anne Kauppi Siv Enerstvedt Ivan Øy/Stian M Bye (tilsett medlem) Personlege varamedlemar: Olav Eldegard Andreas Bakken John Normann Melheim Grete Hovland Rune Skålbones (tilsett vara medlem) Ivan Øy/Stian M Bye og Rune Skålbones er valde av og mellom dei tilsette. STYRESAKER Det har vore halde 11 styremøte og 34 saker har vore handsama. HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS) Årdal Energi er sjølvstendig medlem i Sogn BHT. Alle våre tilsette har dermed eit tilbod gjennom bedriftshelsetenesta. Det er i 2007 gjennomført 2 vernerundar i Årdal Energi sine anlegg. Det vart registrert 8 forhold etter vernerundane, ikkje alle forholda var retta ved nyttår. Det var meldt inn 15 uønska hendingar i Dette er ein reduksjon av meldte uønska hendingar, ein reknar med at dette nivået kan vera for lågt. Det tyder at vi ikkje får fram alle uønska hendingar, å legga tilhøva til rette for å få fram alle uønska forhold må vera eit mål for tryggleiksarbeidet i verksemda. Årdal Energi hadde 3 skader med fråvær, 6 skader på materiell og 6 uønska hendingar som er registrert som anna avvik. Sjukefråværet for 2007 var på 2,0 %. Bruk av eigenmelding utgjorde 1,2 % av fråværet. UREINING Årdal Energi ureinar ikkje det ytre miljøet. Vi nyttar ikkje PCB-olje og all anna spillolje vert levert til godkjent spesialfirma. Årdal Energi er med på den kommunale renovasjonsordninga og har ein eigen avtale med eit lokalt firma for handtering av jern/metall og anna brennbart avfall. Side 4 av 27

5 Årsrapport og rekneskap 2007 VIKTIGE HENDINGAR Investeringsbudsjettet til Årdal Energi vart gjennomført i fjor. Resterande arbeid i sekundærstasjonen på Årdalstangen vart utført. Ein har auka innsatsen innanfor vedlikehald av distribusjonsnettet, blant anna har ein rehabilitert fyrste delen av Offerdalslinja frå ridesenteret til tunnelen. I tillegg er det skifta ut 3 stk transformatorar i nettet, slik at kundane får stabil spenning heile året. I sekundærstasjonane er det montert naudsynt utstyr for overvaking av spenningskvaliteten, slik at vi kan dokumentera dette overfor våre kundar, noko som er krav frå NVE. På fjellet er det ferdigstilt nye områder med hyttestraum, dette vert finansiert med anleggsbidrag. UTVIKLINGA I KRAFTPRISANE. Kraftmarknaden er som kjent fri og kundane kan kjøpa krafta si der dei ynskjer. Årdal Energi har som målsetting å halda ein rimeleg pris til den lokale marknaden. Samstundes er det kraftsalet som kan gje oss store nok marginar for å oppfylle eigaren sine ynskjer om forteneste på konsesjonskrafta. Gjennom store delar av våren og sommaren var kraftprisane låge, men dei tok seg opp at mot årsskiftet. Denne prisutviklinga var lågare enn snittprisen i budsjettet føresette, slik at ein ikkje nådde forventa forteneste på omsetting av konsesjonskrafta i fjor. Figuren viser gjennomsnittleg kraftpris i marknaden mot Årdal Energi sin kraftpris for Kilde: Konkurransetilsynet. Side 5 av 27

6 Årsrapport og rekneskap Øre/kWh Tabellen viser utviklinga av årleg snittpris på kraft, i øre/kwh, utan avgifter EFFEKTIVITET I DISTRIBUSJONSNETTET Overføring av elektrisk kraft er monopol verksemd. For å sjå til at overføringa av energi vert gjort så effektivt som mogeleg, fastset NVE årlege inntektsrammer. Årdal Energi jobbar hardt med å oppfylle desse krava og ser at marginane etter kvart vert pressa. Samanlikning nettleiga (Kilde NVE) Tariffane er inkl mva og forbruksavgift Øre/kWh Aurland Bremanger Elkem Luster Lærdal Sognekraft SFE Nett Stryn Sunnfjord Årdal Serie ,6 43,2 45,3 49,7 50,8 52,7 39,7 44,9 40,7 Energiverk S&Fj fylke - snitt Landsnitt Figuren over viser korleis prisane på nettleiga for 2007 var for energiverka i fylket, samt gjennomsnitt for fylke og heile landet. Det må nemnast at nettleiga er avhengig av bustadmønster og topografi i dei ulike leveringsområda. Prisen er omrekna og gjeld ved eit snittforbruk på kwh/år. Side 6 av 27

7 Årsrapport og rekneskap 2007 Øre/kWh Stolpediagrammet viser utviklinga av energileddet i nettleiga utan avgifter, for bustadar. SAMARBEID / SAMANSLUTNINGAR Samarbeidet innan SEIS AS er vidareførd. Utbygging av fibernettet i indre Sogn er ferdigstilt. Det har vore arbeidd med eit felles breibandsselskap som skal kommersielt forvalta fibernettet som er utbygd. Selskapet Sognenett er etablert av energiverka og fleire dataselskapi regionen, Årdal Energi deltek ikkje i dette selskapet. PLANAR For 2008 investerar vi ny hovudtransformator for Øvre Årdal, samstundes som vi held fram med å oppgradera eldre transformatorar. Vi vil i arbeidet med å behalda og rekruttera personell kjøpa ein leilegheit, som skal vera til utleige i ein overgangsperiode. Vi er med på å stimulera til ny kraftutbygging i kommunen, noko som er med på å sikra gode vilkår for næringslivet i bygda. STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Årdal Energi skal framleis satsa vidare på å bygga driftssikre fordelingsnett. Dette gjev betre nett i form av færre og kortare avbrot til det beste for kundane i Årdal. Verksemda legg føresetnadane til grunn for framtidig drift. Vi skal arbeida for at verksemda har ein sunn og god økonomi, som gjev ein rett pris til våre kundar og avkasting til eigaren. Årdal Energi vil vera og skal vera ein del av lokalsamfunnet i Årdal. For å nå desse måla skal vi arbeida for at organisasjonen vår er mest mogeleg effektiv. Vi vil arbeida for å nytta nye teknologiske løysingar, der desse gjev meir effektiv drift. Elles vil vi vera aktive i samarbeidsformer som vil gjera oss meir konkurransedyktige og arbeida for at arbeidstilhøva skal vera slik at vi kan halda på dei tilsette. Årdal Energi har i dag 3 kvinnelege tilsette. Verksemda har som målsetjing å ha ein kjønnsbalansert arbeidsstokk og eit avtaleverk som sikrar likestilling. Lokalitetane er godt tilpassa begge kjønn. Side 7 av 27

8 Ardal Enerei KF Arsrappon og reknisk ap 2007 DRIFTSRESULTAT Rekneskapen viser eit overskot pi k ,-, mot kr ,- for Aret2007 gav ei meirinntekt phl,,r ,-. Arets rekneskapsmessige resultat kjem fram slik: Overskot av drift kr. r22tt Meirinntekt for 2007 kr = Arets resultat kkr. r0 t67 s26 = Rekneskapsmessig overskot kr. l Etter dette er samla framfarbar mindreinntekt pr. 3 I , W ,-. DISPONERING AV OVERSKOT Styret gjer framlegg om at overskotet for 2007 pi kr. l ,- vert disponert slik: Arets resultat Kr. l ,- Reduksjon av eigenkapital Kr ,- Utbyte til eigar Ardal kommune Kr. I I ,- Sum disponert Kr. I I ,- Den framlagde rekneskapen gjev etter styret si meining eit rett uttrykk for den okonomiske stoda i verksemda. Styret er ikkje kjend med hendingar som vesentleg har endra stoda til verksemda etter at rekneskapen er avslutta. Styret for Ardal Energi KF, den 05.mai ^^illtr*Wril Arild Ingar Lbgreid Styreleiar ''i\^^"w"-, {k^n4& 64{",hfu^h-",/ (\ C$'a^^ W AA4- Stian Marius Bye Side 8 av 27

9 2. Nøkkeltal OMSETNAD Driftsinntekter : RESULTAT Driftsresultat : Netto driftsmargin : 24,06 % 29,58 % 24,09 % 24,01 % Resultat før ekstraordinære kostnader : RENTABILITET Total rentabilitet :Driftres.+finansinnt. 11,78 % 15,98 % 11,19 % 12,02 % gj.snittl. balansetotal Eigenkapital rentabilitet : 14,92 % 20,61 % 14,17 % 15,60 % Resultat før E.O postar gj.snittl. eigenkapital INVESTERINGAR Årets investeringar SOLIDITET/ KAPITALTILHØVE PR Eigenkapitalandel: 74,05 % 75,45 % 76,69 % 76,03 % Den andel eigenkapital utgjer av totalkapital,, Likviditetsgrad: Omlaupsmidlar-varelager 2,24 2,32 2,52 2,55 kortsiktig gjeld PERSONALE Tal fast tilsette Innleigde Tal lærlingar AKSJAR Aksjar Vestnorsk Enøk AS 4,2 % Aksjar REN 0,2 % Aksjar Årdalsnett 42,9 % Aksjar Seis 18,8 % Aksjar Seimsdal Kraft AS 34,0 % Side 9 av 27

10 Side 10 av 27

11 Side 11 av 27

12 Side 12 av 27

13 NOTAR TIL REKNESKAPEN 2007 Note 1- oversikt over fordelingsnett og fiber. Høgspent Høgspent Lågspent Lågspent Nettsta- Driftskontr. Byggeskåp Tariff Fiberkabel Fiberutstyr Sum Linjer Kablar Linjer Kablar sjonar samb. utst apparat Sjø/Jord Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 35 år 35 år 30 år 30 år 25 år 8 år 30 år 15 år 30 år 20 år Note 1- oversikt over andre varige driftsmidlar. Felles- Inventar Telefon- EDB Transport- Agregat Bygningar Tomtar Anlegg u/ Sum Sum verktøy utstyr midlar Utførelse Totalt Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til bokført verdi Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 8 år 8 år 8 år 3 år 8 år 12 år 50 år Anlegg under utføring er plassert i eigen gruppe slik at det blir aktivert det året prosjektet er avslutta. Side 13 av 27

14 Note nr. 2 - Vurdering av kundefordringar Dette år Førre år Vurdert til pålydande Avsett til dekning av usikre fordringar Bokført verdi pr Uteståande fordringar inneheld kraftleige straumfordringar og andre kundefordringar samt delkredeavsetjing. Note nr. 3 - Pensjonsforpliktelsar Årdal Energi KF sine pensjonsforpliktelsar for 2007 er dekka gjennom pensjonsordning i Vital forsikring. Ordninga er administrert av Årdal kommune. Pensjonspremien er ført som pensjonskostnad i rekneskapen. Note nr. 4 - Bundne midlar Av inneståande i bank er kr ,- bundne skattemidlar Note nr. 5 Meir/Mindreinntekt 2007 Inntektsramma for nettet til Årdal Energi KF blir justert av NVE. (Alle tal i tusen) Fastsett justert tillate inntekt i eige nett 2007 (NVE) kr Kostnad overliggande nett kr 331 Faktisk inntekt eige nett 2007 kr Andre inntekter 2007 kr Kilekostnad 2007, tillagt faktisk inntekt kr Meirinntekt 2007 kr Årdal Energi KF hadde pr ei akkumulert mindreinntekt på kr Meirinntekta for 2007 vil redusere den akkumulerte mindreinntekta frå tidlegare år. Akkumulert mindreinntekt pr blir då kr Dette er ein uteståande fordring som skal hentast inn gjennom nettariffane til verksemda. Side 14 Side 14 av 27

15 Note nr. 6 - Lagerbehaldning Lagerbehaldning er oppført til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Verdien på varelageret pr er kr ,46 Dette er ein auke i varelageret på kr ,25 frå Noko som skuldast auka varesortiment knytt til fiber, kabel-tv og breiband. Note nr. 7 - Aksjar i andre selskap Anleggsmidlar Selskap Eigarsandel Selskapets Aksjekapital Pr Tall aksjarj Pålydande Bokført verdi 1 Vestnorsk Enøk AS 4,20% , ,00 2 REN AS 0,20% ,00 3 Årdalsnett AS * 44,70% ,00 4 Seis AS 18,80% Seimsdal Kraft As 34% Sum Aksjar * Lån tilknytte selskap Årdalsnett. Dette beløpet (kr ) er eit resultat av justering av kapitalen til Årdalsnett. Årdal Energi KF teikna seg for kr i aksjekapital i I ettertid vart kapital i Årdalsnett omgjort til 4% ansvarleg lån og resterande aksjekapital. Note nr. 8 - Eigenkapital. EIGENKAPITAL OPPSKRIV.FOND FRIE FOND SUM EIGEN KAPITAL EK PR ÅRETS RESULTAT - UTBYTTE Årdal kommune EK PR Årets utbytte er større enn overskot og reduserar eigenkapitalen. Eigar har i løpet av 2007 nytta seg av utbyttefondet som no er nullstilt. Frie fond består av kapitalfond, vedlikehaldsfond, utbyggingsfond, disposisjonsfond og utbyttefond. Side 15 Side 15 av 27

16 Note nr. 9 - Segmentinformasjon om Nettverksemda Årdal Energi KF verksemd er delt opp i to separate områder. Konkurransedel og monopoldel. I tråd med NVE og krav til årsrekneskap vil me informere om nettverksemda sitt resultat i Alle tal er referert i 1000 kr. NETTVERKSEMD 2007 Inntekter ved overføring Andre driftsinntekter 139 Sum driftsinntekter Kjøp av overføringstenestar 331 Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Grunnlag for kapitalavkastning Avkastning i % 5,02% Note nr Tilbakesal av konsesjonskraft Gjennom avtalen med Hydro vil me kvart år kunne selje tilbake den konsesjonskrafta som me sjølve ikkje nyttar. Me hadde i 2007 konsesjon på totalt MWh eksklusiv fremmendleverandørar. Forbruket i 2007 var MWh. Dei resterande MWh blei solgt tilbake til Hydro med eit påslag på kr 10,- pr.mwh. Prinsippet er at me betalar for heile konsesjonen etter uttaksprofil for så å la Hydro avrekne det faktiske forbruket. Det me ikkje nyttar blir så solgt tilbake til Hydro med påslag. Det totale tilbakesalet for 2007 var på kr ,95 eksklusiv mva.. Dette beløpet blir rekna som ein del av kraftsalet. Note nr Varekjøp Prinsippet for varekjøpet ved Årdal Energi KF er at alt materiell innkjøp bli gjort via lageret. Sidan me aller helst ikkje vil sitte med varer på lager blir varene ført ut igjen frå lager og inn på relevant kostnadskonto samt riktig resultatområde. Beløpet i resultatrapporten er nettobeløpet av kva som er kjøpt inn på lager og kva som er gått ut igjen. Beløpet kr består av konto 4010 Varekjøp kr kr konto 4011 Vareforbruk lager norm varer kr kr konto 4012 Vareforbruk lager veglys kr kr konto 4013 Endring i lagerhald norm kr kr Netto varekjøp kr kr Side 16 Side 16 av 27

17 Note nr. 12 Ansvarleg lån frå Årdal kommune I samband med fastsetjing av ny opningsbalanse for Årdal Energi KF i 1996 vart det bestemt å opprette eit ansvarleg lån til Årdal Energi KF frå Årdal kommune på kr Lånet er registrert som langsiktig gjeld i balansen. Årdal Energi KF må kvart år svare rente av dette lånet. Renta tilsvarer den gjennomsnittlege kommunalbankrenta gjennom rekneskapsåret + 1%. For 2007 var renta på 5,72% og Årdal Energi KF har dermed betalt kr ,- til Årdal kommune i rente på dette lånet. Note nr. 13 Godtgjersle til styret, revisor og Everksjef Godtgjersle til revisor i 2007 Kr ,- Godtgjersle til styret i 2007 Kr ,- Løn til elverksjef inkl. vaktgodtgjersle Kr ,- Note nr. 14 Personale ved Årdal Energi KF 2007 Årsverk 2006 Årsverk Tal fast tilsette 16 15, ,375 Tal lærlingar 1 1, ,000 Tal tilsette 17 16, ,375 Note nr. 15 Informasjon vedrørande strid om konsesjonskraftpris Årdal Energi KF vil i samråd med revisor informere om rettssaka mellom Staten og Hydro vedrørande konsesjonskraftpris for perioden til Dette inneber at utfallet av rettssaka får økonomiske konsekvensar for Årdal Energi KF. Viss Staten vinn saka vil Årdal Energi KF få tilbakebetalt ca kr av Hydro, Viss Hydro vinn saka så må Årdal Energi KF betale tilbake ca. kr til Hydro. I samråd med revisor er det bestemt å ikkje ta nokre av desse beløpa inn i rekneskapen. Eventuelt utfall av rettssaka vil dermed bli teke inn i rekneskapen når saka er avgjort. I rekneskapen for 2007 har det ikkje komme nokon avklaring på denne saka og me må fortsatt vente på anken. Side 17 Side 17 av 27

18 7. Finansieringsanalyse Res 2004 Res 2005 Res 2006 Bud 2007 Res 2007 Årsresultat Avskrivninger Bruk av fond = Tilgang på kapital Invest., overføringsanlegg Målarar Transportmidler Maskiner, verktøy Tilleggesløyvingar Bygninger - - Inventar, EDB Finansiell investering Fiber Anlegg under utføring Sum investeringer Utbytte = Bruk av kapital Endring i arbeidskapital pr. år Arbeidskapital pr Side 18 Side 18 av 27

19 8. RESULTAT DELT VERKSEMD ÅRDAL ENERGI KF RESULTAT MONOPOL 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER Sal overføringstjenester Meir-/Mindreinntekt Andre driftsinntekter Interne inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Tilknytningsavgift for uttak, innmating og overf.teneste Løn og personalkostnader * Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Avgang anleggsmidler Finanskostnader - - Tap på fordringar - - Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER RESULTAT KONKURRANSEUTSETT VERKSEMD 2007 Kraftsal Arbeid for andre Andre Inntekter Refusjoner Veglys Interne inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Varekjøp + endring i lager Kraftkjøp + tenester Hydro Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Tap på fordringar Netto finanskostnader Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Ekstraordinær kostnad SAMLA DRIFTSRESULTAT * Arbeid eigne investeringar blir ikkje ført som eiga inntekt. Den blir i staden ført som reduksjon av lønskostnader. Det totale arbeid eigne investeringar utgjorde i 2007 kr ,50 Side 19 Side 19 av 27

20 Årsrapport og rekneskap 2007 ORGANISERING OG DRIFT AV VERKSEMDA 9 ORGANISASJON, ADMINISTRASJON, PERSONALE 9.1 SELSKAPSFORM År 2007 er det 74. driftsåret for Årdal Energi KF, om ein legg stiftinga av Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning til grunn, som vart organisert etter at løyvinga for linjebygging til Farnes vart vedteken i heradsstyre Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning fekk driftsløyve (mellombels) den 27. september 1933, og har sidan hatt kontinuerleg drift i fleire selskapsformer og namn. Dette elektrisitetsverket vart teke opp i L/L Årdal Kraftlag, som vart stifta i L/L Årdal Kraftlag vart vidareført (ved oppkjøp) i Årdal Kommunale kraftforsyning som vart skipa den Årdal Kommunale kraftforsyning skifta namn til Årdal Energiverk den og vart frå same dato organisert som ei kommunal verksemd. Etter vedtak i kommunestyret den vart namnet endra til Årdal kommunale energiverk og i same vedtak vart Årdal kommunale energiverk gjort til ei kommunal særverksemd under Årdal kommune med eige styre etter 11 i kommunelova. Årdal kommunestyre gjorde den vedtak om å gjera selskapet om til kommunalt føretak (KF), namnet vart då Årdal Energi KF frå og med MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONAR Årdal Energi er medlem av: FSN (Forum for Strategisk Nettutvikling) Sogn og Fjordane Energilag KS Bedrift 9.3 REVISJON Revisjon er utført av Sogn og Fjordane Revisjon IKS. 9.4 ADMINISTRASJON Administrasjonsstad er Utladalsvegen 1, 6884 Øvre Årdal, i eige bygg frå PERSONALE Pr er det i alt 16 (17 pr ) fast tilsette ved Årdal Energi, dette utgjer til saman 15,375 årsverk. I tillegg er tilsett 1 lærling på kontrakt fram til mars Side 20 av 27

21 Årsrapport og rekneskap EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE 10.1 SEKUNDÆRSTASJONAR 1. Øvre Årdal 4 stk. Transformator 6,0 MVA 6000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i Hydro Aluminium - Metallverket sine lokale på Hydro sitt fabrikkområde i Øvre Årdal, Årdal Energi disponerer dette etter avtale. 2. Årdalstangen 2 stk. Transformator 10,0 MVA 22000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 22 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg inne på Hydro Aluminium - Karbonverket sitt fabrikkområde på Årdalstangen, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. 3. Saltvika 2 stk. Transformator 1,8 MVA, 6000/11000V 2 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv og 11 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg i Saltvika, på eigen tomt FORDELINGSNETT Høgspent fordelingsnett Matespenningar for høgspennings distribusjonsnett i Årdal Kommune er som følgjer: Øvre Årdal, Utladalen, Fardalen og Årdalstangen 6 kv Seimsdalen og Ofredal 11 kv Naddvik, Tyedalen / Moadalen 22 kv Det høgspente distribusjonsnettet er samansett av i alt 68,030 km jordkabel, 4,230 km sjøkabel og 31,395 km linjenett. Side 21 av 27

22 Årsrapport og rekneskap Fordelingstransformatorar Årdal Energi har i dag 135 nettstasjonar, i desse er det plassert følgjande Fordelingstransformatorar som har slik yting: Transformator omsetningsforhold Tal (stk.) Total yting (kva) 415 / 240 V / / / / / / Til saman Desse fordelingstransformatorane er for det meste plassert i eigne nettstasjonar eller i stolpe arrangement Lågspent fordelingsnett Årdal Energi sitt distribusjonsnett er 230V IT og 400 TN-C anlegg beståande av 159,000 km jordkabelanlegg og 54,74 km luftleidningsanlegg FIBERNETT Fiberkabel i sjø og jord Årdal Energi har bygd fiberkabel, denne er forlagt slik: I sjø Seimsdalen Naddvik, 48 fiber m Naddvik Fodnes, 48 fiber m Fodnes Amla (Kaupanger), 48 fiber m Sum i sjø m På land Seimsdalen Årdalstangen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 24 fiber m Sum på land m 10.4 DRIFTSKONTROLL, SAMBANDSUTSTYR Driftssentral Driftssentralen ved Årdal Energi er levert av Nettkontroll, denne vart modifisert i rehabilitering av K000. Ein har høve til overvaking av last og fjernbetjena sekundærstasjonane i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Det vert sendt SMS meldingar til vakthavande, dersom det oppstår feil eller om grenseverdiar vert nådd. Driftssentralen har direkte samband til sekundærstasjonen i Øvre Årdal via kabel. Ein får da ein kontinuerleg overvaking og betre responstid. Kommunikasjonsprotokollen til fjernbetjeningsutstyret er i dag modem basert for dei resterande målingane. Side 22 av 27

23 Årsrapport og rekneskap Samband Internradiosystemet fungerer tilfredsstillande og gjev god dekning utanom Moadalen. I dette området vert det nytta mobiltelefonar av type GSM som gjev ein tilfredsstillande dekking. Vidare finst det 13 mobiltelefonar av typen GSM ANDRE EIGEDOMAR Årdal Energi har på eigen tomt på 5515 m2 i Utladalsvegen 1, Øvre Årdal med kombinert administrasjonsbygg og lagerbygg. På Årdalstangen har Årdal Energi kombinert sekundærstasjon og montørbase i Saltvika. Her vil det også bli etablert beredskapslager og beredskapskontor i følgje beredskapsplan for Årdal Energi i krise og krig. Deler av eigedomen er leigd ut til ungdomsklubb for Årdal kommune TRANSPORTUTSTYR Oversikt pr : VW Transporter kassebil, 2004 modell UC Hyundai Terracan 4x4 vaktbil, 2006 modell UC Lastebil Mercedes 1117 med kran, 1995 modell JR Peugeot Boxer lagsbil m/karm, 2004 modell UC Mazda lastebil m/korg, 1988 modell JF 6364 Toyota Hiace kassebil, 1996 modell UC VW Transporter kassebil, 2000 modell UC VW Transporter kassebil, 2001 modell UC Mazda personbil, 1988 modell JC Peugeot Partner varebil 2006 modell UC Peugeot Partner varebil 2007 modell UC AKSJAR I ANDRE SELSKAP Selskap Tal aksjar Pålydande %av aksjekapital Vestnorsk Enøk AS ,13,- 4,2 REN AS ,- 0,23 Årdalsnett AS ,- 42,9 SEIS AS ,- 18,8 Seimsdal Kraft AS ,- 34,0 Side 23 av 27

24 Årsrapport og rekneskap DRIFTSFORHOLD 11.1 DRIFTSFORSTYRRINGAR Vi har vore nokre råka av større driftsforstyrringar i 2007, dei mest alvorlege er nemt her: Skade på høgspentkabel ved graving ved NorSun, heile Årdalstangen inkludert dalane var straumlause i ca. 2 timar Heile indre og ytre Offerdalen var utan straum i ca. 1 døgn pga av feil på lågspentnettet Feil på linjeavgreininga mot Søreknipen, førde til at Moadalen var delvis straumlaus i 8 timar Årdalstangen vart straumlaus pga skade på høgspentkabel ved graving, kundane var utan straum i 4-5 timar Graving til nybygg på industriområde til Berge, førde til skade på høgspentkabel. Delar av Årdalstangen var utan straum i ca. 1/2 time. Årdal Energi har komplett rapportering av alle typar driftsforstyrringar i eigen feil og avbrotsstatistikk, samt at dette vert utrekna og innrapportert til NVE gjennom Netbas. 12 KJØP OG SAL AV KRAFT 12.1 KJØPSAVTALAR Årdal Energi kjøper all kraft vi kan ta ut i konsesjonskraft avtalane Årdal kommune har med Hydro og Østfold Energi Produksjon (ØEP), til saman kwh. Det som ikkje vert brukt i Årdal vert selt tilbake til Hydro etter avtale. Hydro skal etter same avtale samordna all konsesjonskraft for Årdal kommune og utføra naudsynt melding til NordPool og Statnett. Hydro-avtalen er på til saman kwh, fordelt med kwh i Tyin utbygginga og kwh i frå Fortun. Østfold Energi Produksjon avtalen er på til saman kwh. Prisen på all kraft i frå Hydro og ØEP vert regulert årleg av OED (OED prisen), pluss energiavgift på innmating til sentralnettet og overføringskostnader frå sentralnettet som er Leirdøla i Luster SAL Tariff Tal kontraktar Kraftsal ÅE ( MWh ) Kraftsal andre ( MWh ) Nettleige ( MWh ) H H T T T Sum sal Overført Vang Sum tap Sum total Kostnad tap i Kr.: MWh x 234,74 kr/mwh = ,20 Side 24 av 27

25 Årsrapport og rekneskap TARIFFAR Både kraftprisen og energileddet på nettleiga vart endra i løpet av året, dette er illustrert i diagrammet under: Kraftpris i øre/kwh Nettleiga i øre/kwh Veker Kraftpris = Nettleiga = Prisane i Årdal er framleis mellom dei aller lågaste i fylket. 13 KUNDAR OG DLE 13.1 KUNDAR/KONTRAKTAR Pr var det registrert 3445 kontraktar med kundar i Årdal INSTALLASJONSKONTROLL, DLE DLE har som hovudoppgåver å utføra tilsyn med elektriske installasjonar i vårt forsyningsområde, marknadskontroll og revisjon av elektroinstallatørane sitt internkontrollsystem. I tillegg skal dei informera om el-tryggleik spesielt til eldre og barn. Då vi ikkje har hatt tilsette i området i 2007, er tenesta utført av personell leigd inn frå Sognekraft. Side 25 av 27

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer