Årsrapport Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle"

Transkript

1 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle

2 Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3 RESULTATREKNESKAP 10 4 BALANSE EIGEDELAR 11 5 BALANSE GJELD OG EIGENKAPITAL 12 6 NOTAR TIL REKNESKAPEN 13 7 FINANSIERINGSANALYSE 18 8 RESULTAT DELT VERKSEMD 19 9 ORGANISASJON, ADMINISTRASJON, PERSONALE SELSKAPSFORM MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONAR REVISJON ADMINISTRASJON PERSONALE EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE SEKUNDÆRSTASJONAR FORDELINGSNETT HØGSPENT FORDELINGSNETT FORDELINGSTRANSFORMATORAR LÅGSPENT FORDELINGSNETT 22 Side 2 av 27

3 Årsrapport og rekneskap FIBERNETT FIBERKABEL I SJØ OG JORD DRIFTSKONTROLL, SAMBANDSUTSTYR DRIFTSSENTRAL SAMBAND ANDRE EIGEDOMAR TRANSPORTUTSTYR AKSJAR I ANDRE SELSKAP DRIFTSFORHOLD DRIFTSFORSTYRRINGAR KJØP OG SAL AV KRAFT KJØPSAVTALAR SAL TARIFFAR KUNDAR OG DLE KUNDAR/KONTRAKTAR INSTALLASJONSKONTROLL, DLE MÅLESYSTEM HJELPEFUNKSJONAR TRANSPORT, SAMBAND, BYGNINGAR OG LAGER SEKUNDÆRFUNKSJONAR ENTREPRENØR REVISJONSMELDING 27 Side 3 av 27

4 Årsrapport og rekneskap ÅRSMELDING FRÅ STYRET STYRET Styret har i 2007 hatt fylgjande samansetting: Medlemar: Oddbjørn Einan (styreleiar) Arild Ingar Lægreid (nestleiar) Anne Kauppi Siv Enerstvedt Ivan Øy/Stian M Bye (tilsett medlem) Personlege varamedlemar: Olav Eldegard Andreas Bakken John Normann Melheim Grete Hovland Rune Skålbones (tilsett vara medlem) Ivan Øy/Stian M Bye og Rune Skålbones er valde av og mellom dei tilsette. STYRESAKER Det har vore halde 11 styremøte og 34 saker har vore handsama. HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS) Årdal Energi er sjølvstendig medlem i Sogn BHT. Alle våre tilsette har dermed eit tilbod gjennom bedriftshelsetenesta. Det er i 2007 gjennomført 2 vernerundar i Årdal Energi sine anlegg. Det vart registrert 8 forhold etter vernerundane, ikkje alle forholda var retta ved nyttår. Det var meldt inn 15 uønska hendingar i Dette er ein reduksjon av meldte uønska hendingar, ein reknar med at dette nivået kan vera for lågt. Det tyder at vi ikkje får fram alle uønska hendingar, å legga tilhøva til rette for å få fram alle uønska forhold må vera eit mål for tryggleiksarbeidet i verksemda. Årdal Energi hadde 3 skader med fråvær, 6 skader på materiell og 6 uønska hendingar som er registrert som anna avvik. Sjukefråværet for 2007 var på 2,0 %. Bruk av eigenmelding utgjorde 1,2 % av fråværet. UREINING Årdal Energi ureinar ikkje det ytre miljøet. Vi nyttar ikkje PCB-olje og all anna spillolje vert levert til godkjent spesialfirma. Årdal Energi er med på den kommunale renovasjonsordninga og har ein eigen avtale med eit lokalt firma for handtering av jern/metall og anna brennbart avfall. Side 4 av 27

5 Årsrapport og rekneskap 2007 VIKTIGE HENDINGAR Investeringsbudsjettet til Årdal Energi vart gjennomført i fjor. Resterande arbeid i sekundærstasjonen på Årdalstangen vart utført. Ein har auka innsatsen innanfor vedlikehald av distribusjonsnettet, blant anna har ein rehabilitert fyrste delen av Offerdalslinja frå ridesenteret til tunnelen. I tillegg er det skifta ut 3 stk transformatorar i nettet, slik at kundane får stabil spenning heile året. I sekundærstasjonane er det montert naudsynt utstyr for overvaking av spenningskvaliteten, slik at vi kan dokumentera dette overfor våre kundar, noko som er krav frå NVE. På fjellet er det ferdigstilt nye områder med hyttestraum, dette vert finansiert med anleggsbidrag. UTVIKLINGA I KRAFTPRISANE. Kraftmarknaden er som kjent fri og kundane kan kjøpa krafta si der dei ynskjer. Årdal Energi har som målsetting å halda ein rimeleg pris til den lokale marknaden. Samstundes er det kraftsalet som kan gje oss store nok marginar for å oppfylle eigaren sine ynskjer om forteneste på konsesjonskrafta. Gjennom store delar av våren og sommaren var kraftprisane låge, men dei tok seg opp at mot årsskiftet. Denne prisutviklinga var lågare enn snittprisen i budsjettet føresette, slik at ein ikkje nådde forventa forteneste på omsetting av konsesjonskrafta i fjor. Figuren viser gjennomsnittleg kraftpris i marknaden mot Årdal Energi sin kraftpris for Kilde: Konkurransetilsynet. Side 5 av 27

6 Årsrapport og rekneskap Øre/kWh Tabellen viser utviklinga av årleg snittpris på kraft, i øre/kwh, utan avgifter EFFEKTIVITET I DISTRIBUSJONSNETTET Overføring av elektrisk kraft er monopol verksemd. For å sjå til at overføringa av energi vert gjort så effektivt som mogeleg, fastset NVE årlege inntektsrammer. Årdal Energi jobbar hardt med å oppfylle desse krava og ser at marginane etter kvart vert pressa. Samanlikning nettleiga (Kilde NVE) Tariffane er inkl mva og forbruksavgift Øre/kWh Aurland Bremanger Elkem Luster Lærdal Sognekraft SFE Nett Stryn Sunnfjord Årdal Serie ,6 43,2 45,3 49,7 50,8 52,7 39,7 44,9 40,7 Energiverk S&Fj fylke - snitt Landsnitt Figuren over viser korleis prisane på nettleiga for 2007 var for energiverka i fylket, samt gjennomsnitt for fylke og heile landet. Det må nemnast at nettleiga er avhengig av bustadmønster og topografi i dei ulike leveringsområda. Prisen er omrekna og gjeld ved eit snittforbruk på kwh/år. Side 6 av 27

7 Årsrapport og rekneskap 2007 Øre/kWh Stolpediagrammet viser utviklinga av energileddet i nettleiga utan avgifter, for bustadar. SAMARBEID / SAMANSLUTNINGAR Samarbeidet innan SEIS AS er vidareførd. Utbygging av fibernettet i indre Sogn er ferdigstilt. Det har vore arbeidd med eit felles breibandsselskap som skal kommersielt forvalta fibernettet som er utbygd. Selskapet Sognenett er etablert av energiverka og fleire dataselskapi regionen, Årdal Energi deltek ikkje i dette selskapet. PLANAR For 2008 investerar vi ny hovudtransformator for Øvre Årdal, samstundes som vi held fram med å oppgradera eldre transformatorar. Vi vil i arbeidet med å behalda og rekruttera personell kjøpa ein leilegheit, som skal vera til utleige i ein overgangsperiode. Vi er med på å stimulera til ny kraftutbygging i kommunen, noko som er med på å sikra gode vilkår for næringslivet i bygda. STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Årdal Energi skal framleis satsa vidare på å bygga driftssikre fordelingsnett. Dette gjev betre nett i form av færre og kortare avbrot til det beste for kundane i Årdal. Verksemda legg føresetnadane til grunn for framtidig drift. Vi skal arbeida for at verksemda har ein sunn og god økonomi, som gjev ein rett pris til våre kundar og avkasting til eigaren. Årdal Energi vil vera og skal vera ein del av lokalsamfunnet i Årdal. For å nå desse måla skal vi arbeida for at organisasjonen vår er mest mogeleg effektiv. Vi vil arbeida for å nytta nye teknologiske løysingar, der desse gjev meir effektiv drift. Elles vil vi vera aktive i samarbeidsformer som vil gjera oss meir konkurransedyktige og arbeida for at arbeidstilhøva skal vera slik at vi kan halda på dei tilsette. Årdal Energi har i dag 3 kvinnelege tilsette. Verksemda har som målsetjing å ha ein kjønnsbalansert arbeidsstokk og eit avtaleverk som sikrar likestilling. Lokalitetane er godt tilpassa begge kjønn. Side 7 av 27

8 Ardal Enerei KF Arsrappon og reknisk ap 2007 DRIFTSRESULTAT Rekneskapen viser eit overskot pi k ,-, mot kr ,- for Aret2007 gav ei meirinntekt phl,,r ,-. Arets rekneskapsmessige resultat kjem fram slik: Overskot av drift kr. r22tt Meirinntekt for 2007 kr = Arets resultat kkr. r0 t67 s26 = Rekneskapsmessig overskot kr. l Etter dette er samla framfarbar mindreinntekt pr. 3 I , W ,-. DISPONERING AV OVERSKOT Styret gjer framlegg om at overskotet for 2007 pi kr. l ,- vert disponert slik: Arets resultat Kr. l ,- Reduksjon av eigenkapital Kr ,- Utbyte til eigar Ardal kommune Kr. I I ,- Sum disponert Kr. I I ,- Den framlagde rekneskapen gjev etter styret si meining eit rett uttrykk for den okonomiske stoda i verksemda. Styret er ikkje kjend med hendingar som vesentleg har endra stoda til verksemda etter at rekneskapen er avslutta. Styret for Ardal Energi KF, den 05.mai ^^illtr*Wril Arild Ingar Lbgreid Styreleiar ''i\^^"w"-, {k^n4& 64{",hfu^h-",/ (\ C$'a^^ W AA4- Stian Marius Bye Side 8 av 27

9 2. Nøkkeltal OMSETNAD Driftsinntekter : RESULTAT Driftsresultat : Netto driftsmargin : 24,06 % 29,58 % 24,09 % 24,01 % Resultat før ekstraordinære kostnader : RENTABILITET Total rentabilitet :Driftres.+finansinnt. 11,78 % 15,98 % 11,19 % 12,02 % gj.snittl. balansetotal Eigenkapital rentabilitet : 14,92 % 20,61 % 14,17 % 15,60 % Resultat før E.O postar gj.snittl. eigenkapital INVESTERINGAR Årets investeringar SOLIDITET/ KAPITALTILHØVE PR Eigenkapitalandel: 74,05 % 75,45 % 76,69 % 76,03 % Den andel eigenkapital utgjer av totalkapital,, Likviditetsgrad: Omlaupsmidlar-varelager 2,24 2,32 2,52 2,55 kortsiktig gjeld PERSONALE Tal fast tilsette Innleigde Tal lærlingar AKSJAR Aksjar Vestnorsk Enøk AS 4,2 % Aksjar REN 0,2 % Aksjar Årdalsnett 42,9 % Aksjar Seis 18,8 % Aksjar Seimsdal Kraft AS 34,0 % Side 9 av 27

10 Side 10 av 27

11 Side 11 av 27

12 Side 12 av 27

13 NOTAR TIL REKNESKAPEN 2007 Note 1- oversikt over fordelingsnett og fiber. Høgspent Høgspent Lågspent Lågspent Nettsta- Driftskontr. Byggeskåp Tariff Fiberkabel Fiberutstyr Sum Linjer Kablar Linjer Kablar sjonar samb. utst apparat Sjø/Jord Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 35 år 35 år 30 år 30 år 25 år 8 år 30 år 15 år 30 år 20 år Note 1- oversikt over andre varige driftsmidlar. Felles- Inventar Telefon- EDB Transport- Agregat Bygningar Tomtar Anlegg u/ Sum Sum verktøy utstyr midlar Utførelse Totalt Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til bokført verdi Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 8 år 8 år 8 år 3 år 8 år 12 år 50 år Anlegg under utføring er plassert i eigen gruppe slik at det blir aktivert det året prosjektet er avslutta. Side 13 av 27

14 Note nr. 2 - Vurdering av kundefordringar Dette år Førre år Vurdert til pålydande Avsett til dekning av usikre fordringar Bokført verdi pr Uteståande fordringar inneheld kraftleige straumfordringar og andre kundefordringar samt delkredeavsetjing. Note nr. 3 - Pensjonsforpliktelsar Årdal Energi KF sine pensjonsforpliktelsar for 2007 er dekka gjennom pensjonsordning i Vital forsikring. Ordninga er administrert av Årdal kommune. Pensjonspremien er ført som pensjonskostnad i rekneskapen. Note nr. 4 - Bundne midlar Av inneståande i bank er kr ,- bundne skattemidlar Note nr. 5 Meir/Mindreinntekt 2007 Inntektsramma for nettet til Årdal Energi KF blir justert av NVE. (Alle tal i tusen) Fastsett justert tillate inntekt i eige nett 2007 (NVE) kr Kostnad overliggande nett kr 331 Faktisk inntekt eige nett 2007 kr Andre inntekter 2007 kr Kilekostnad 2007, tillagt faktisk inntekt kr Meirinntekt 2007 kr Årdal Energi KF hadde pr ei akkumulert mindreinntekt på kr Meirinntekta for 2007 vil redusere den akkumulerte mindreinntekta frå tidlegare år. Akkumulert mindreinntekt pr blir då kr Dette er ein uteståande fordring som skal hentast inn gjennom nettariffane til verksemda. Side 14 Side 14 av 27

15 Note nr. 6 - Lagerbehaldning Lagerbehaldning er oppført til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Verdien på varelageret pr er kr ,46 Dette er ein auke i varelageret på kr ,25 frå Noko som skuldast auka varesortiment knytt til fiber, kabel-tv og breiband. Note nr. 7 - Aksjar i andre selskap Anleggsmidlar Selskap Eigarsandel Selskapets Aksjekapital Pr Tall aksjarj Pålydande Bokført verdi 1 Vestnorsk Enøk AS 4,20% , ,00 2 REN AS 0,20% ,00 3 Årdalsnett AS * 44,70% ,00 4 Seis AS 18,80% Seimsdal Kraft As 34% Sum Aksjar * Lån tilknytte selskap Årdalsnett. Dette beløpet (kr ) er eit resultat av justering av kapitalen til Årdalsnett. Årdal Energi KF teikna seg for kr i aksjekapital i I ettertid vart kapital i Årdalsnett omgjort til 4% ansvarleg lån og resterande aksjekapital. Note nr. 8 - Eigenkapital. EIGENKAPITAL OPPSKRIV.FOND FRIE FOND SUM EIGEN KAPITAL EK PR ÅRETS RESULTAT - UTBYTTE Årdal kommune EK PR Årets utbytte er større enn overskot og reduserar eigenkapitalen. Eigar har i løpet av 2007 nytta seg av utbyttefondet som no er nullstilt. Frie fond består av kapitalfond, vedlikehaldsfond, utbyggingsfond, disposisjonsfond og utbyttefond. Side 15 Side 15 av 27

16 Note nr. 9 - Segmentinformasjon om Nettverksemda Årdal Energi KF verksemd er delt opp i to separate områder. Konkurransedel og monopoldel. I tråd med NVE og krav til årsrekneskap vil me informere om nettverksemda sitt resultat i Alle tal er referert i 1000 kr. NETTVERKSEMD 2007 Inntekter ved overføring Andre driftsinntekter 139 Sum driftsinntekter Kjøp av overføringstenestar 331 Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Grunnlag for kapitalavkastning Avkastning i % 5,02% Note nr Tilbakesal av konsesjonskraft Gjennom avtalen med Hydro vil me kvart år kunne selje tilbake den konsesjonskrafta som me sjølve ikkje nyttar. Me hadde i 2007 konsesjon på totalt MWh eksklusiv fremmendleverandørar. Forbruket i 2007 var MWh. Dei resterande MWh blei solgt tilbake til Hydro med eit påslag på kr 10,- pr.mwh. Prinsippet er at me betalar for heile konsesjonen etter uttaksprofil for så å la Hydro avrekne det faktiske forbruket. Det me ikkje nyttar blir så solgt tilbake til Hydro med påslag. Det totale tilbakesalet for 2007 var på kr ,95 eksklusiv mva.. Dette beløpet blir rekna som ein del av kraftsalet. Note nr Varekjøp Prinsippet for varekjøpet ved Årdal Energi KF er at alt materiell innkjøp bli gjort via lageret. Sidan me aller helst ikkje vil sitte med varer på lager blir varene ført ut igjen frå lager og inn på relevant kostnadskonto samt riktig resultatområde. Beløpet i resultatrapporten er nettobeløpet av kva som er kjøpt inn på lager og kva som er gått ut igjen. Beløpet kr består av konto 4010 Varekjøp kr kr konto 4011 Vareforbruk lager norm varer kr kr konto 4012 Vareforbruk lager veglys kr kr konto 4013 Endring i lagerhald norm kr kr Netto varekjøp kr kr Side 16 Side 16 av 27

17 Note nr. 12 Ansvarleg lån frå Årdal kommune I samband med fastsetjing av ny opningsbalanse for Årdal Energi KF i 1996 vart det bestemt å opprette eit ansvarleg lån til Årdal Energi KF frå Årdal kommune på kr Lånet er registrert som langsiktig gjeld i balansen. Årdal Energi KF må kvart år svare rente av dette lånet. Renta tilsvarer den gjennomsnittlege kommunalbankrenta gjennom rekneskapsåret + 1%. For 2007 var renta på 5,72% og Årdal Energi KF har dermed betalt kr ,- til Årdal kommune i rente på dette lånet. Note nr. 13 Godtgjersle til styret, revisor og Everksjef Godtgjersle til revisor i 2007 Kr ,- Godtgjersle til styret i 2007 Kr ,- Løn til elverksjef inkl. vaktgodtgjersle Kr ,- Note nr. 14 Personale ved Årdal Energi KF 2007 Årsverk 2006 Årsverk Tal fast tilsette 16 15, ,375 Tal lærlingar 1 1, ,000 Tal tilsette 17 16, ,375 Note nr. 15 Informasjon vedrørande strid om konsesjonskraftpris Årdal Energi KF vil i samråd med revisor informere om rettssaka mellom Staten og Hydro vedrørande konsesjonskraftpris for perioden til Dette inneber at utfallet av rettssaka får økonomiske konsekvensar for Årdal Energi KF. Viss Staten vinn saka vil Årdal Energi KF få tilbakebetalt ca kr av Hydro, Viss Hydro vinn saka så må Årdal Energi KF betale tilbake ca. kr til Hydro. I samråd med revisor er det bestemt å ikkje ta nokre av desse beløpa inn i rekneskapen. Eventuelt utfall av rettssaka vil dermed bli teke inn i rekneskapen når saka er avgjort. I rekneskapen for 2007 har det ikkje komme nokon avklaring på denne saka og me må fortsatt vente på anken. Side 17 Side 17 av 27

18 7. Finansieringsanalyse Res 2004 Res 2005 Res 2006 Bud 2007 Res 2007 Årsresultat Avskrivninger Bruk av fond = Tilgang på kapital Invest., overføringsanlegg Målarar Transportmidler Maskiner, verktøy Tilleggesløyvingar Bygninger - - Inventar, EDB Finansiell investering Fiber Anlegg under utføring Sum investeringer Utbytte = Bruk av kapital Endring i arbeidskapital pr. år Arbeidskapital pr Side 18 Side 18 av 27

19 8. RESULTAT DELT VERKSEMD ÅRDAL ENERGI KF RESULTAT MONOPOL 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER Sal overføringstjenester Meir-/Mindreinntekt Andre driftsinntekter Interne inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Tilknytningsavgift for uttak, innmating og overf.teneste Løn og personalkostnader * Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Avgang anleggsmidler Finanskostnader - - Tap på fordringar - - Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER RESULTAT KONKURRANSEUTSETT VERKSEMD 2007 Kraftsal Arbeid for andre Andre Inntekter Refusjoner Veglys Interne inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Varekjøp + endring i lager Kraftkjøp + tenester Hydro Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Tap på fordringar Netto finanskostnader Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Ekstraordinær kostnad SAMLA DRIFTSRESULTAT * Arbeid eigne investeringar blir ikkje ført som eiga inntekt. Den blir i staden ført som reduksjon av lønskostnader. Det totale arbeid eigne investeringar utgjorde i 2007 kr ,50 Side 19 Side 19 av 27

20 Årsrapport og rekneskap 2007 ORGANISERING OG DRIFT AV VERKSEMDA 9 ORGANISASJON, ADMINISTRASJON, PERSONALE 9.1 SELSKAPSFORM År 2007 er det 74. driftsåret for Årdal Energi KF, om ein legg stiftinga av Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning til grunn, som vart organisert etter at løyvinga for linjebygging til Farnes vart vedteken i heradsstyre Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning fekk driftsløyve (mellombels) den 27. september 1933, og har sidan hatt kontinuerleg drift i fleire selskapsformer og namn. Dette elektrisitetsverket vart teke opp i L/L Årdal Kraftlag, som vart stifta i L/L Årdal Kraftlag vart vidareført (ved oppkjøp) i Årdal Kommunale kraftforsyning som vart skipa den Årdal Kommunale kraftforsyning skifta namn til Årdal Energiverk den og vart frå same dato organisert som ei kommunal verksemd. Etter vedtak i kommunestyret den vart namnet endra til Årdal kommunale energiverk og i same vedtak vart Årdal kommunale energiverk gjort til ei kommunal særverksemd under Årdal kommune med eige styre etter 11 i kommunelova. Årdal kommunestyre gjorde den vedtak om å gjera selskapet om til kommunalt føretak (KF), namnet vart då Årdal Energi KF frå og med MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONAR Årdal Energi er medlem av: FSN (Forum for Strategisk Nettutvikling) Sogn og Fjordane Energilag KS Bedrift 9.3 REVISJON Revisjon er utført av Sogn og Fjordane Revisjon IKS. 9.4 ADMINISTRASJON Administrasjonsstad er Utladalsvegen 1, 6884 Øvre Årdal, i eige bygg frå PERSONALE Pr er det i alt 16 (17 pr ) fast tilsette ved Årdal Energi, dette utgjer til saman 15,375 årsverk. I tillegg er tilsett 1 lærling på kontrakt fram til mars Side 20 av 27

21 Årsrapport og rekneskap EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE 10.1 SEKUNDÆRSTASJONAR 1. Øvre Årdal 4 stk. Transformator 6,0 MVA 6000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i Hydro Aluminium - Metallverket sine lokale på Hydro sitt fabrikkområde i Øvre Årdal, Årdal Energi disponerer dette etter avtale. 2. Årdalstangen 2 stk. Transformator 10,0 MVA 22000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 22 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg inne på Hydro Aluminium - Karbonverket sitt fabrikkområde på Årdalstangen, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. 3. Saltvika 2 stk. Transformator 1,8 MVA, 6000/11000V 2 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv og 11 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg i Saltvika, på eigen tomt FORDELINGSNETT Høgspent fordelingsnett Matespenningar for høgspennings distribusjonsnett i Årdal Kommune er som følgjer: Øvre Årdal, Utladalen, Fardalen og Årdalstangen 6 kv Seimsdalen og Ofredal 11 kv Naddvik, Tyedalen / Moadalen 22 kv Det høgspente distribusjonsnettet er samansett av i alt 68,030 km jordkabel, 4,230 km sjøkabel og 31,395 km linjenett. Side 21 av 27

22 Årsrapport og rekneskap Fordelingstransformatorar Årdal Energi har i dag 135 nettstasjonar, i desse er det plassert følgjande Fordelingstransformatorar som har slik yting: Transformator omsetningsforhold Tal (stk.) Total yting (kva) 415 / 240 V / / / / / / Til saman Desse fordelingstransformatorane er for det meste plassert i eigne nettstasjonar eller i stolpe arrangement Lågspent fordelingsnett Årdal Energi sitt distribusjonsnett er 230V IT og 400 TN-C anlegg beståande av 159,000 km jordkabelanlegg og 54,74 km luftleidningsanlegg FIBERNETT Fiberkabel i sjø og jord Årdal Energi har bygd fiberkabel, denne er forlagt slik: I sjø Seimsdalen Naddvik, 48 fiber m Naddvik Fodnes, 48 fiber m Fodnes Amla (Kaupanger), 48 fiber m Sum i sjø m På land Seimsdalen Årdalstangen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 24 fiber m Sum på land m 10.4 DRIFTSKONTROLL, SAMBANDSUTSTYR Driftssentral Driftssentralen ved Årdal Energi er levert av Nettkontroll, denne vart modifisert i rehabilitering av K000. Ein har høve til overvaking av last og fjernbetjena sekundærstasjonane i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Det vert sendt SMS meldingar til vakthavande, dersom det oppstår feil eller om grenseverdiar vert nådd. Driftssentralen har direkte samband til sekundærstasjonen i Øvre Årdal via kabel. Ein får da ein kontinuerleg overvaking og betre responstid. Kommunikasjonsprotokollen til fjernbetjeningsutstyret er i dag modem basert for dei resterande målingane. Side 22 av 27

23 Årsrapport og rekneskap Samband Internradiosystemet fungerer tilfredsstillande og gjev god dekning utanom Moadalen. I dette området vert det nytta mobiltelefonar av type GSM som gjev ein tilfredsstillande dekking. Vidare finst det 13 mobiltelefonar av typen GSM ANDRE EIGEDOMAR Årdal Energi har på eigen tomt på 5515 m2 i Utladalsvegen 1, Øvre Årdal med kombinert administrasjonsbygg og lagerbygg. På Årdalstangen har Årdal Energi kombinert sekundærstasjon og montørbase i Saltvika. Her vil det også bli etablert beredskapslager og beredskapskontor i følgje beredskapsplan for Årdal Energi i krise og krig. Deler av eigedomen er leigd ut til ungdomsklubb for Årdal kommune TRANSPORTUTSTYR Oversikt pr : VW Transporter kassebil, 2004 modell UC Hyundai Terracan 4x4 vaktbil, 2006 modell UC Lastebil Mercedes 1117 med kran, 1995 modell JR Peugeot Boxer lagsbil m/karm, 2004 modell UC Mazda lastebil m/korg, 1988 modell JF 6364 Toyota Hiace kassebil, 1996 modell UC VW Transporter kassebil, 2000 modell UC VW Transporter kassebil, 2001 modell UC Mazda personbil, 1988 modell JC Peugeot Partner varebil 2006 modell UC Peugeot Partner varebil 2007 modell UC AKSJAR I ANDRE SELSKAP Selskap Tal aksjar Pålydande %av aksjekapital Vestnorsk Enøk AS ,13,- 4,2 REN AS ,- 0,23 Årdalsnett AS ,- 42,9 SEIS AS ,- 18,8 Seimsdal Kraft AS ,- 34,0 Side 23 av 27

24 Årsrapport og rekneskap DRIFTSFORHOLD 11.1 DRIFTSFORSTYRRINGAR Vi har vore nokre råka av større driftsforstyrringar i 2007, dei mest alvorlege er nemt her: Skade på høgspentkabel ved graving ved NorSun, heile Årdalstangen inkludert dalane var straumlause i ca. 2 timar Heile indre og ytre Offerdalen var utan straum i ca. 1 døgn pga av feil på lågspentnettet Feil på linjeavgreininga mot Søreknipen, førde til at Moadalen var delvis straumlaus i 8 timar Årdalstangen vart straumlaus pga skade på høgspentkabel ved graving, kundane var utan straum i 4-5 timar Graving til nybygg på industriområde til Berge, førde til skade på høgspentkabel. Delar av Årdalstangen var utan straum i ca. 1/2 time. Årdal Energi har komplett rapportering av alle typar driftsforstyrringar i eigen feil og avbrotsstatistikk, samt at dette vert utrekna og innrapportert til NVE gjennom Netbas. 12 KJØP OG SAL AV KRAFT 12.1 KJØPSAVTALAR Årdal Energi kjøper all kraft vi kan ta ut i konsesjonskraft avtalane Årdal kommune har med Hydro og Østfold Energi Produksjon (ØEP), til saman kwh. Det som ikkje vert brukt i Årdal vert selt tilbake til Hydro etter avtale. Hydro skal etter same avtale samordna all konsesjonskraft for Årdal kommune og utføra naudsynt melding til NordPool og Statnett. Hydro-avtalen er på til saman kwh, fordelt med kwh i Tyin utbygginga og kwh i frå Fortun. Østfold Energi Produksjon avtalen er på til saman kwh. Prisen på all kraft i frå Hydro og ØEP vert regulert årleg av OED (OED prisen), pluss energiavgift på innmating til sentralnettet og overføringskostnader frå sentralnettet som er Leirdøla i Luster SAL Tariff Tal kontraktar Kraftsal ÅE ( MWh ) Kraftsal andre ( MWh ) Nettleige ( MWh ) H H T T T Sum sal Overført Vang Sum tap Sum total Kostnad tap i Kr.: MWh x 234,74 kr/mwh = ,20 Side 24 av 27

25 Årsrapport og rekneskap TARIFFAR Både kraftprisen og energileddet på nettleiga vart endra i løpet av året, dette er illustrert i diagrammet under: Kraftpris i øre/kwh Nettleiga i øre/kwh Veker Kraftpris = Nettleiga = Prisane i Årdal er framleis mellom dei aller lågaste i fylket. 13 KUNDAR OG DLE 13.1 KUNDAR/KONTRAKTAR Pr var det registrert 3445 kontraktar med kundar i Årdal INSTALLASJONSKONTROLL, DLE DLE har som hovudoppgåver å utføra tilsyn med elektriske installasjonar i vårt forsyningsområde, marknadskontroll og revisjon av elektroinstallatørane sitt internkontrollsystem. I tillegg skal dei informera om el-tryggleik spesielt til eldre og barn. Då vi ikkje har hatt tilsette i området i 2007, er tenesta utført av personell leigd inn frå Sognekraft. Side 25 av 27

Årsmelding 2008. Rimeleg kraft til alle. Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal. Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen

Årsmelding 2008. Rimeleg kraft til alle. Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal. Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen 1 Årsmelding 2008 Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen Rimeleg kraft til alle Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2008 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4

Detaljer

Årsmelding og årsrekneskap 2009

Årsmelding og årsrekneskap 2009 1 Årsmelding og årsrekneskap 2009 Arbeid på linja til Offerdalen Foto: Oskar Andersen Ny korgbil Rimeleg kraft til alle Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2009 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET...4

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Årsrapport 2005. Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2005. Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2005 Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Rimeleg kraft til alle Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi Årsrapport og rekneskap 2005 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2014

Årsmelding og rekneskap for 2014 Årsmelding og rekneskap for 2014 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2014 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Inger Karlsen

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2012

Årsmelding og rekneskap for 2012 Årsmelding og rekneskap for 2012 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2012 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2016

Årsmelding og rekneskap for 2016 Årsmelding og rekneskap for 2016 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2016 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Sandra Opheim (nestleiar) Aleksander Øren Heen Trude

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

@Wni KF. Arsrappo*%oo6% w. ., :*m, n,r"., Ny sekundrerstasjon pi fudalstangen. Stor investering i2006. ':,.,' *$6ir..r -ffi:-

@Wni KF. Arsrappo*%oo6% w. ., :*m, n,r., Ny sekundrerstasjon pi fudalstangen. Stor investering i2006. ':,.,' *$6ir..r -ffi:- @Wni KF Arsrappo*%oo6% w # d l ar.. r.{., :*m, ':,.,' *$6ir..r -ffi:- n,r".,! d Ny sekundrerstasjon pi fudalstangen. Stor investering i2006. Soreknipen liknar sydpolen pa ein klar vinterdag. fu0at Energi

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår 2 Ny nettstasjon Hylland under bygging. Foto: Stian E Bjørnestad Framside: Revisjon av linje Nyheim til Bjørgo. Foto: Bård S Bjørgum Radiolinkmast

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015. Innhald 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovudoppgåver

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef Årsmelding og rekneskap 2012 Driftsåret 2012 78 driftsår 2 Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Bygging av Nedre Kvemma kraftverk. Ørjan Bøyum ny

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON. Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON. Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at 2 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland Energiverk AS. Det nyskipa selskapet overtok dei eignelutar Aurland

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Okken kraft Lærdal KF

Okken kraft Lærdal KF Budsjett 2017 Okken kraft Lærdal KF Lærdal kommune får inntekter frå både konsesjonar for utvinning av vasskraft og eige kraftproduksjon. Gjennom kommunestyrevedtak 7.3.2013 vart Okken Kraft Lærdal KF

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR Forsand Elverk KF STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart starta i 1944. Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Aurland Energiverk AS Årsmelding 2006

Aurland Energiverk AS Årsmelding 2006 Leigebuar som har flytta inn i kabelskap ved Leina. (Foto L Loven ) Biletet er frå gravearbeid frå arbeidet med å erstatte lågspent linje til Kannikateigen. (Foto: H. M Vangen ) Bilete frå samme området

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2014. Fellesføresegner. 0.0 Elektrisk kraft og nettleige vert levert etter

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016 SAKSVEDLEGG TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGA I INDRE SOGN SPAREBANK 30.03.2017 Sak 5.2017 Årsoppgjer for 2016 Delårsrapport 4. kvartal 2016 og førebels årsrekneskap 2016 presentert på Oslo Børs 14.02.2017.

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Fjelberg Kraftlag SA

Fjelberg Kraftlag SA Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Fjelberg Kraftlag SA side0 Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding og rekneskap for 2011 64. driftsår Innhald side Årsmelding frå styret 3 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Kontantstraumsanalyse

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Fjelberg Kraftlag SA

Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding 2009 Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding og rekneskap for 2009 62. driftsår Innhald side Årsmelding frå styret 1 Resultatrekneskap 8 Balanse 9 Kontantstraumsanalyse 11 Noter til rekneskapen 2009

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen:

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen: Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Inntekter: Rekneskap 08. Rekneskap 09. Avvik Budsjett 09. Merknad Medlemskontingent 562 499 041 463 245-35796 500 000-36755 559 Sponsorinntekter 167 025 127 650-39375 127

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 1

aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 1 aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 1 aurland 2005 13.06.05 16:49 Side 2 2 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF Årsmelding 2013 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Informasjon om Stryn Energi AS

Informasjon om Stryn Energi AS Informasjon om Stryn Energi AS Konsernomsetning, 2010: Kr 117 mill. Sum eigendelar, konsern: Kr 300 mill. Energiomsetning 2010: 120 mill. kwh Sum nett 2010: Ca 600 km Tal målepunkt 31.12.2011: 4290 Oppetid

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer