Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon , mob e-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no."

Transkript

1 Møteinnkalling Kultur- og næringsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon , mob e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: FRID v/ Svein Femtehjell Fredrikstad kino vjørgen S. Jansen Digitalisering kinoen v/ Torkel Sætervadet Pause Handlingsplanprosessen v/dag W. Eriksen Deretter begynner behandlingen av saker på sakslisten: PS 32/08 Protokoll fra møte 18.juni 2008 Kultur- og næringsutvalget PS 33/08 Digitalisering av kulturminner PS 34/08 Fordeling av tilskudd til kulturminner 2008 PS 35/08 Nytt veinavn - Langøya vest PS 36/08 Kommuneplanen for Idrett og fysisk aktivitet, årene PS 37/08 Sentrumstilbudet - CHILL - utvidelse av åpningstilbudet PS 38/08 Kommunens internasjonale arbeid PS 39/08 Interpellasjon: Ettergivelse av leiekostnad for Lions ved bruk av Isegran Fredrikstad, 15. september 2008 Anita Vik Leder

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/3904 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 92949/2008 Klassering: 033 Saksbehandler: Inger Anne Kilde Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Protokoll fra møte 18.juni 2008 Kultur- og næringsutvalget Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: Protokoll fra møtet 18. Juni tas til orientering Fredrikstad, 1. september 2008 Sammendrag Jfr. Møteprotokoll. Vedlegg 1. Møteprotokoll fra 18. juni 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Jfr. Møteprotokoll. Økonomiske konsekvenser Ikke relevans i saken. Ansattes medbestemmelse Ikke relevans i saken. Vurdering Jfr. Møteprotokoll.

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/5153 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 92517/2008 Klassering: C50 Saksbehandler: Bjørn Heidenstrøm Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Digitalisering av kulturminner Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til orientering Fredrikstad, 10. september 2008 Sammendrag Alle landets fredete kulturminner er i ferd med å legges inn i en database. En tilsvarende database ønskes opprettet for ikke-fredete kulturminner. Disse registreres med nøyaktig posisjonering ved hjelp av GPS og med tekst og bilder tilknyttet, og blir så tilgjengelige på internett til glede og nytte for befolkningen. Historielagene vil stå sentralt i registreringsarbeidet. Fylkeskonservatoren har anmodet kommunene til å støtte prosjektet i oppstarten, i størrelsesorden kr kr pr. kommune. Vedlegg Henvendelse Østfold fylkeskommune, Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Kulturminnekartlegging i Østfold, Østfold Historielag, Svarbrev Fredrikstad kommune, (08/5153-5) Saksopplysninger Alle landets fredete kulturminner er i ferd med å legges inn i Riksantikvarens database Askeladden. Tanken er nå at også ikke-fredete kulturminner skal registreres i en tilsvarende database med nøyaktig posisjonering ved hjelp av GPS og med tekst og bilder tilknyttet. Østfold historielag er initiativtaker, og gjennom kursing skal historielag og andre lære å legge inn nyregistreringer. Disse data blir så tilgjengelige på nettet, der skoler, turgåere, historieinteresserte, samt førere av anleggs- og hogstmaskiner vil kunne ha glede og nytte av databasen. Fylkeskonservatoren støtter prosjektet med rundt kr , og inviterer til å bidra med kr pr. kommune. Beløp er her beregnet ut fra antatt antall kulturminner i den enkelte kommune. Fylkeskonservatoren ønsket svar fra kommunene innen 22.aug.

4 Økonomiske konsekvenser Kultur- og næringssjefen har svart positivt på fylkeskonservatorens henvendelse under forutsetning av bred oppslutning hos kommunene, samt at stipulerte rammene holdes. Dette innebærer et bidrag fra Fredrikstad kommune på inntil kr Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Prosjektet støttes fullt ut av fylkeskonservatoren, og faller godt inn under markeringen av kulturminneåret 2009 der temaet er Dagliglivets kulturminner. Flerparten av våre lokale historielag har allerede klart meldt sin interesse for å delta, og en mener tiltaket vil kunne utløse et positivt engasjement lokalt, samt bidra til å tilgjengeliggjøre kulturminnene for befolkningen på en ny og spennende måte.

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/6604 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 92781/2008 Klassering: 223 Saksbehandler: Bjørn Heidenstrøm Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Fordeling av tilskudd til kulturminner 2008 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Tilskudd til omsøkte faste og maritime kulturminner vedtas i tråd med rådmannens innstilling. Fredrikstad, 9. september 2008 Sammendrag Midler fra kulturminneposten tildeles tiltak knyttet til bevaring av kulturminner, kulturmiljøer samt fartøyvernobjekter hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Det forelå ved søknadsfrist 3 søknader om støtte til bevaring av faste kulturminner, og 9 søknader om støtte til bevaring av maritime kulturminner. For 2008 gjenstår det til fordeling kr som rådmannen foreslår fordelt på 10 av de omsøkte objekter. Vedlegg 1. Retningslinjer for tildeling fra kulturminneposten Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2. 3 søknader faste kulturminner 3. 9 søknader maritime kulturminner Saksopplysninger Det forelå ved søknadsfrist 3 søknader om støtte til bevaring av faste kulturminner. Disse er alle tiltak for bevaring av gårder i Gamlebyen. Det forelå 9 søknader om støtte til bevaring av maritime kulturminner. Disse gjelder tiltak for bevaring av historiske fartøyer. Budsjettramme for kulturminneposten 2008 var kr Av disse er utbetalt pr. juni kr ( tilsagn gitt 2007 for rehabiltering Raadhusgt.13). Gjenstående til fordeling inneværende år er således kr Økonomiske konsekvenser

6 Ved denne tildeling av støtte vil de resterende av årets tilskuddsmidler ( kr ) være fordelt. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Liste over omsøkte objekter Nr Objekt, tiltak Støtte 2007 Budsjett 2008 Søknad sum Foreslått tilskudd FASTE KULTURMINNER 1 Voldsgt 5, oppgradering privat bolig Binggården, næring, skifting/rehab vinduer Foreningen Gamle Fredrikstad, ideell, rehabilitering av Dunkejongården MARITIME KULTURMINNER 4 Seilskøyta Kyrre Losse (sluttføring større rehab) Losskøyta Flekkerøy Viking (konstruert Bjarne Aas) Jelse Trefergen Kjøkøy II Bohusjolle Spissgatter 1936, åpent 0 12 Redningsskøyta RS32 Kragerø, presenning åpent 0 Kommentarer til søknader (objektnummer i parentes) : (1).Tiltaket er i tråd med retningslinjene og tjener således bevaring av Gamlebyen for allmennheten. (2). Tiltaket er verdifullt, men ordningen skal ikke primært støtte objekter relatert til næringsvirksomhet. Støtten er derfor moderat. (3).Foreningen Gamle Fredrikstad er en ideell forening, gården ligger svært sentralt, og historiske lokaler leies ut og er tilgjengelige for mange. Tiltaket tjener således allmennheten på flere vis. (4-10). De omsøkte fartøyer er alle vurdert å ha bevaringsverdi enten som historiske lystbåter, eller som tidligere nyttefartøyer. Enkelte fikk støtte også i Oppfølgende støtte er da gitt for at de oppfyller intensjonen om å ferdigstilles og settes på vannet slik at de blir til glede for allmennheten og bidrar til å styrke Fredrikstad som kystby med dyp maritim historie. (11). Båteiers intensjon om opplæring av unge elever i seilingens kunst er positiv. Men de omsøkte arbeider utføres ikke i Fredrikstad / Viken området, og hjemmehørigheten til Fredrikstad vurderes som løs. En finner således at søknaden faller på siden av ordningen. (12). Tiltaket gjelder vinterpresenning, og således ikke istandsetting av selve fartøyet. Tiltaket faller utenfor intensjonen med ordningen.

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/2520 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 92662/2008 Klassering: L32 Saksbehandler: Turid Syversen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Nytt veinavn - Langøya Vest Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Nytt veinavn i tilknytning til Måkeveien på Langøya Vest gis navnet Måkeungen. Fredrikstad, 8. september Sammendrag I forbindelse med reguleringsplan Langøya Vest er det behov for et nytt veinavn i tilknytning til Måkeveien. Saken har vært sendt historielaget og lokalsamfunnsutvalget i området til uttalelse. Historielaget foreslår å kalle veien Måkeungen. Navnforslaget har vært bekjentgjort på vanlig måte, men ingen innsigelser er mottatt. Vedlegg Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Reguleringskart over området. 2. Mottatt uttalelse. Saksopplysninger I forbindelse med reguleringsplan Langøya Vest på Kråkerøy er det behov for et nytt veinavn i tilknytning til Måkeveien. Saken har vært sendt Kråkerøy historielag og Kråkerøy nord lokalsamfunnsutvalg til uttalelse. Kråkerøy historielag har kommet med følgende forslag til veinavn Måkeungen for å holde seg til terminologien i området. Navnforslaget har vært annonsert i lokalavisene og vært sendt Brannvesenet og Politiet til uttalelse, men ingen uttalelser er mottatt innen fristen.

8 Økonomiske konsekvenser Ingen. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering I den grad det er mulig, vil det være riktig å bruke veienavn med stedstilknytning. I dette tilfellet hvor historielaget fremmer forslag med tilknytning til eksisterende veinavn foreslår rådmannen å følge innstillingen til dette.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/6065 Dokumentnr.: 29 Løpenr.: 88927/2008 Klassering: 145 Saksbehandler: Yngvar R. Sæll Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Kommuneplanen for Idrett og fysisk aktivitet, årene Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: Handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet for vedtas. Fredrikstad, 4.september 2008 Sammendrag Alle kommuner som ønsker å fremme spillemiddelsøknader, er gjennom krav fra Kultur og kirkedepartementet pålagt å utarbeide en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Fredrikstad kommune vedtok sin plan i desember 2005 for fireårsperioden Ved denne rulleringen anser administrasjonen at det vil være tilstrekkelig at det foretas en oppdatering av tekstdelen og at det utarbeides et nytt handlingsprogram for den kommende 4 års perioden ( ). Prosjektene som skal med i programmet må være vurdert og prioritert i planen, spesielt de prosjektene som skal fremme sine søknader i Vedlegg 1. Rullering av handlingsprogrammet for spillemiddelsøknader Uttalelse fra Fredrikstad Idrettsråd. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) ingen Saksopplysninger Det konglige kultur- og kirkedepartementet har fastsatt at det skal foreligge et plankrav for å kunne fremme søknader om spillemidler. I departementets bestemmelser, gjengitt i heftet Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2008 heter det bl.a. i Kommunal plan. Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjelder også ved søknad om forhåndsgodkjenning.

10 Fredrikstad kommune har fulgt opp dette i alle år, og det har ikke forekommet at søknader ikke er godkjent p.g.a. manglende oppfølging av dette plankravet. Det er derfor viktig at denne rulleringen følger opp denne tradisjonen. Den 8. desember 2005 ble kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsprogram vedtatt for årene Tekstdokumentet fra 2005 er såpass oppdatert at det fortsatt kan ligge til grunn, men det må legges til noen nye kommentarer og føringer for å ha aktuell gyldighet i kommende fireårsperiode. Fredrikstad kommune har i alle år vært aktive og på offensiven for å komme i betraktning i tildelingen av midler gjennom spillemiddelordningen. Over år er det tilflytt idrettsanlegg betydelige midler. Sist år fikk Fredrikstad tilsagn på totalt kr fordelt på flere ulike prosjekter. Av de viktigste kan nevnes tilskudd til rehabilitering av Stjernehallen, nye sportsgulv i Borgehallen og Rolvsøyhallen, nye Fredrikstad stadion samt skihytta. Listen er ikke uttømmende. Prosjekter som ønsker plassering i handlingsprogrammet skal ha plan, finansiering og vedlikeholdsansvarsdelen på plass. I delplanens tabelldel er de ulike prosjektene ført opp i de aktuelle årene de ønskes igangsatt. For å være søkergild til spillemidlene må prosjektet være tatt inn i handlingsplanen. Idrettslagene har direkte, og via avisene, blitt gjort kjent med dette kravet og det er kommet inn mange innspill fra klubber/ foreninger. Prosjektene som skal stå i planen kan gjelde både nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, om intensjonen er å søke om spillemidler. Det er videre en uskrevet regel at prosjekter som ikke fikk tilsagn det året søknaden ble fremmet, føres opp i programmet det påfølgende året. I dette handlingsprogrammet gjelder det for prosjektene 1 10 for ordinære anlegg, og 1 og 3 i rubrikken nærmiljøanlegg (se vedlagt handlingsplan). Innspill som ikke er konkretiserte til et bestemt år eller har finansieringen og vedlikeholdsplan på plass skal ikke tas inn i det prioriterte handlingsprogrammet. Disse skal derimot omtales i egen tekst. I innspillene fra klubbene er det foreslått flere store anlegg som vil kreve omfattende utredninger og store økonomiske utfordringer, både til realisering og til drift. Slike store anlegg har en bindingstid på 40 år, og vil kunne kreve at kommunen garanterer for drift i 20 år. Golfanlegg er et eksempel på anlegg som krever kommunal driftsgaranti. De fleste store idrettsanlegg krever en forhåndsgodkjenning av departementet før tiltak kan settes i kraft. Alle innspill om fremtidige prosjekter blir vurdert i flere avdelinger i kommunen, og mange trenger flere runder før de er akseptable for å fremmes. Dette kan gjelde både store og små prosjekter. En anleggstype som er gjenstad for diskusjon er for eksempel ballbinger. Fotballforbundet har en målsetting om at det skal være en slik innretning ved hver skole. Tanken er vel at det skal være en erstatning for løkker som var vanlig rundt i bolig/skoleområder år tilbake. Et viktig moment som det må tas hensyn til er drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse anleggene, som skal ha varighet på minst 20 år. Det pågår et kontinuerlig samarbeid mellom kommunen, ved Park og Idrett, og Fredrikstad idrettsråd om hvilke typer idrettsanlegg det bør satses på i Fredrikstad i årene fremmover. Idrettsrådet er kommunens viktigste samarbeidspartner på dette området. Det vil bli fremmet en egen sak i desembermøtet i år angående prioritering av spillemiddelsøknadene for Økonomiske konsekvenser Kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet binder ikke kommunen økonomisk til investeringer i anlegg, men er et viktig og nødvendig plandokument for å kunne oppnå spillemiddeltilskudd. Søknader som krever kommunal bevilgning, eller garantier fremmes kun når det foreligger politiske vedtak.

11 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant for saken. Vurdering I vedtatt handlingsplan for kultur og næringsseksjonen heter det at Fredrikstad skal bli et lokalt, regionalt og nasjonalt senter for idrett og rekreasjon. Hvis kommunen skal oppnå en slik målsetting vil det kreve at kommunen legger betydelige ressurser i å utvikle og utbygge idrettsanlegg i årene fremover. Det er fortsatt et stort engasjement innen idretten, men kravene til gode og funksjonelle idrettsanlegg øker. Derfor er det en nødvendighet at stat og kommune bidrar økonomisk til å realisere nye idrettsanlegg. Et godt eksempel på økt funksjonalitet er de pågående kunstgressprosjektene i Fredrikstad. I tillegg til å ha stor betydning for fotballklubbene har disse banene status som et nærmiljøanlegg i den tiden klubbene ikke selv bruker dem. Det er kommet flere innspill og ønsker om ballbinger ved flere skoler. Selv om Norges fotballforbund har en målsetting om at hver skole skal ha en ballbinge, og bidrar med støtteordninger, er både administrasjonen og idrettsrådet usikre på om dette er en riktig satsning ved alle skoler i Fredrikstad. Ved skoler som har tilgang til kunstgressbaner, eller har store naturlige uteområdet, vil det med kommunens øyne være feil prioritering å bygge ballinger. Mye av anleggsvirksomheten i Fredrikstad de senere år har dreid seg om fotballanlegg og idrettshaller. Det er imidlertid viktig at kommunen bidrar til mangfold og bredde på anleggssektoren. Vår del av landet vil aldri bli et sted der vinteridrett vil dominere, men det er likevel teknisk mulig å tilrettelegge for ski og skøyteaktivitet. Slik tilrettelegging appellerer til store grupper av byens befolkning Dette er bakgrunnen for at Fredrikstad Skiklubbs kunstsnøprosjekter er tatt inn i handlingsprogrammet. De tiltak og prosjekter som kun nevnes i tekst i handlingsprogrammet, vil kreve grundige utredninger for senere å kunne få plass og prioritering i det konkrete handlingsprogrammet. En av de største utfordringene kommende år vil bli en total opprustning av Kongstenhallen. Det er igangsatt en tilstandsvurdering av anlegget, som vil foreligge i løpet av Denne rapporten vil danne grunnlaget for nødvendige tiltak, og vil måtte godkjennes av departementet som grunnlag for spillemiddeltilskudd.

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13895 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 94179/2008 Klassering: Saksbehandler: Turid Reknes Løvland Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Sentrumstilbudet - CHILL - utvidelse av åpningstilbudet Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Fritidsklubbene utvider åpningstiden ved Chill med lørdagsåpent fram til senest kl i et prøveprosjekt ut Utvidelse av åpningstiden iverksettes i prøveperioden innenfor eksisterende rammer i kultur- og næringsseksjonen, men en eventuell videreføring i 2009 vil kreve tilleggsbevilgninger eller tilsvarende reduksjon av eksisterende tilbud. Fredrikstad, 10.september 2008 Sammendrag I kultur- og næringsutvalgs møte sak PS 23/08 ble virksomhet Fritidsklubbene bedt om å vurdere utvidelse av åpningstidene for fritidsklubben i sentrum. En slik endring vil medføre økte driftskostnader for virksomheten. Anslagsvis vil driftskostnadene ved å ha åpent onsdag eller fredag med åpningstid 6 timer i 40 uker minimum være kr På lik linje vil driftskostnader ved å ha åpent lørdag med åpningstid 5 timer i 40 uker trolig ligge på minimum kr Kostnader ved å ha tilbudet åpent på lørdager i tidsperioden til stipuleres således til ca kr Lokalene leies på helårsbasis og står der klare til bruk. En grunnbemanning på tre ansatte blir sett på som nødvendig for å kunne gi ungdommen et trygt sted å være for alle. Vedlegg Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen.

13 Saksopplysninger Sentrumstilbudet til ungdom åpnet og er et treårig prosjekt vedtatt av kommunestyret februar Prosjektet skal være et etter skoletid tilbud til all ungdom i alderen år som oppholder seg i sentrumskjernen av Fredrikstad. Tilbudet skal være attraktivt med billig mat og drikke. Ungdommen skal selv være med på å utforme tilbudet gjennom deltagelse, innflytelse og en god dialog med de voksne. Det skal være en trygg og god møteplass for all ungdom. Dette krever at det er nok voksne til stede. Sentrumstilbudet er i dag åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl til Det rapporteres at tilbudet fanger opp ungdom i målgruppen og at snittbesøket første halvår var på 41 ungdommer pr dag. Det rapporteres også at det nå er merkbart færre ungdommer som oppholder seg i og rundt Torvbyen og Mc Donalds. Det samarbeides godt med interne og eksterne samarbeidspartnere. Ut i fra status til nå og tilbakemeldinger fra brukerne og ansatte er mange forventninger innfridd, men vi vet at de unge kunne ønske seg blant annet flere åpningsdager og dette er noe man bør tilstrebe og få til, da lokalene står der og er klare til mer bruk. Et utvidet åpningstibud vil føre til økte driftsutgifter. En åpningsdag ekstra med tre ansatte vil medføre følgende kostnader: Onsdag/fredag: Åpningstid 6 timer. Minimum kostnad: kr Forslag til åpningstid: Lørdag: Åpningstid 5 timer. Minimum kostnad: kr Forslag til åpningstid: Økonomiske konsekvenser Utvidet åpningstid lørdager ut 2008 koster kr Beløpet dekkes innenfor eksisterende ramme. En eventuell videreføring i 2009 vil kreve at man reduserer en annen klubbaktivitet tilsvarende. Ansattes medbestemmelse Ansatte vil bli tatt med på råd hvis det blir aktuelt å utvide åpningstiden. Vurdering Etter dialog med ungdommene har det kommet fram at det er ønskelig å utvide antall åpningsdager i sentrum. De aktuelle dagene er onsdag, fredag og lørdag. Søndag ble vurdert som en lite aktuell dag av de fleste ungdommene. Alternativ 2: Chill har i dag åpent på mandag, tirsdag og torsdag fra kl Det har kommet innspill fra ungdommen at de ønsker Chill åpent på lørdager. Da må tilbudet stenge senest kl Administrasjonen ønsker ikke å ha kveldsåpent i helgene da man ser det som meget uheldig å slippe ungdom ut i byen fredag eller lørdag kveld/natt. Ut fra tidligere erfaringer vil det trekke flere ungdommer til sentrum på kveldstid i helgene. Dette er noe fritidsklubbene ikke ønsker. Lokalene er i tillegg leid til et etterskoletid tilbud og ikke til et diskotek for bruk på kveldstid i helgene. Ut i fra en helhetsvurdering vurderer administrasjonen det som ønskelig å satse på å ha åpent på lørdager. Dette underbygges blant annet av at ungdomsklubbene har åpent i nærmiljøene onsdag og fredag. Et lørdagstilbud vil derfor gi ungdommen et reelt utvidet tilbud. Å utvide åpningstilbudet i sentrum med en lørdag med åpningstid 5 timer vil pr. år ha en budsjettramme på minimum kr Man vurderer at en fem timers åpningstid på lørdag har samme kostnad som 6 timer åpent onsdag eller fredag. Antall basis ansatte er da beregnet til tre personer. Tre ansatte vurderes som nødvendig for å gi ungdommene et trygt sted å være for alle.

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/14741 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 94278/2008 Klassering: 030 Saksbehandler: Kristen Fredrik Stray Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Kommunens internasjonale arbeid Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: Til å utforme den helhetlige profilen for kommunens internasjonale arbeid, og hvor en tar utgangspunkt i den forrige arbeidsgruppens utredning av april 2007, oppnevner kultur- og næringsutvalget en arbeidsgruppe bestående av 2 medlemmer fra Kultur- og næringsutvalget, kultur- og næringssjefen og internasjonal koordinator til å forestå dette arbeidet. Innstilling fra arbeidsgruppen fremmes innen utgangen av Fra Kultur- og næringsutvalget oppnevnes: Fredrikstad, 11. september Sammendrag Til å utforme en helhetlig profil for kommunens internasjonale arbeid oppnevnte Kultur og næringsutvalget i mars 2006 en arbeidsgruppe for å forestå dette arbeidet. En utredning fra arbeidsgruppen forelå i april Tiltredelse av ny kultur- og næringssjef, kommunevalg og i påvente av oppnevning av nytt Kultur- og næringsutvalg, ble behandlingen av utredningsgruppens rapport og innstilling utsatt i tid. Det foreslås nå oppnevnt en arbeidsgruppe med oppgave å gjennomgå utredningen og fremme innstilling i saken senest innen utgangen av Vedlegg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Internasjonalt arbeid og Fredrikstad kommune. Notat utarbeidet av arbeidsgruppe oppnevnt av Kulturog næringsutvalget. Saksopplysninger

15 Kultur- og næringsutvalget behandlet i møte sak 12/06 Kommunens internasjonale arbeid, og fattet slikt vedtak: Til å utforme den helhetlige profilen i kommunens internasjonale arbeid, forankret i kommuneplan, handlingsplaner og budsjett, oppnevnes en arbeidsgruppe med representasjon fra de seksjoner i kommunen som i dag kan utvise størst internasjonalt engasjement. Leder for utvalget: Medlem av kultur- og næringsutvalget Representant for Kultursjefen: Per Skoglund Sekretær for utvalget: Kristen Fredrik Stray. Plan- og miljøsjefen og Omsorg- og oppvekstsjefen henstilles om å oppnevne hver sine representanter til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen legger frem sin innstilling i saken innen 2. Juni Kultur- og næringsutvalgets leder, Kari Agerup, ble valgt til leder av utvalget. Videre ble Eva Kristin Andersen valgt fra opposisjonen. I utvalgets første møte ble Per Skoglund og Rolf Petter Heidenstrøm, Plan- og miljøseksjonen gitt i oppgave å utrede og fremme innstilling i saken. Utredningsarbeidet ble mer omfattende enn antatt, samtidig som reisevirksomhet p.g.a. utenlandsengasjement for utrederne forsinket arbeidet mer enn forut antatt. Dette medførte at fristen ikke kunne overholdes. Utredningen i saken med innstilling forelå i mars 2007 og ble behandlet av utvalget i begynnelsen av april samme år. Utvalgets rapport og innstilling i saken var opprinnelig forutsatt fremmet for Kultur- og næringsutvalget i juni-møtet Saken ble imidlertid trukket, da en fant det uheldig å fremme saken kort tid før tiltredelsen av ny kultur- og næringssjef. Med den forsinkelsen som allerede var oppstått, fant en det riktig at den nye kultur- og næringssjefen fremmet saken. Det forestående kommunevalg og oppnevning av nytt kultur- og næringsutvalg gjorde at saken ytterligere ble stilt i bero. Daværende internasjonal koordinators fratreden i januar 2008 og i påvente av ny koordinator, gjorde at en valgte å utsette behandlingen av saken ytterligere. Ansettelsen av ny koordinator har av forskjellige grunner trukket så meget ut i tid, at rådmannen finner det tilrådelig å gjennomgå utredningsgruppens rapport i saken på ny og fremme en innstilling til politisk behandling. Økonomiske konsekvenser Ingen på dette stadiet. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Behovet av å utforme en helhetlig profil for kommunens internasjonale arbeid, forankret i kommuneplan, handlingsplaner og budsjett må på plass. Den rapporten som en utredningsgruppe, oppnevnt av kultur- og næringsutvalget fremmet i april 2007, må nå gjennomgås for politisk behandling. Kommunens internasjonale engasjement nødvendiggjør en helhetlig strategi og felles mål i dette arbeidet.

16 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/14188 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 95790/2008 Klassering: Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Interpellasjon: Ettergivelse av leiekostnad for Lions ved bruk av Isegran På vegne av Frp, fremmer Leif Eriksen interpellasjon om ettergivelse av leiekostnad for Lions ved bruk av Isegran. Begrunnelsen for interpellasjonen er at Lions har i mange år hatt et familiearrangement på sankthansaften. De har i alle år fått låne Kongsten badet gratis. I år har det kommet nye retningslinjer for offentlige bad, derfor kunne ikke kommunen tilby dette gratis. Lions leide da Isegran, de inviterte familier og beboere fra Veum asylmottak. De møtte opp ca 450 personer på arrangementet, pga dårlig vær var det kun ca 100 personer etter 1 time. Forslag til vedtak: Lions får ettergitt leiekostnad av Isegran, kr 3.500,- pluss strøm. Kostnaden belastes utvalgets dispensasjonskonto. Leif Eriksen (sign) FrP 8. september 2008 Vedlegg Interpellasjonen signert Leif Eriksen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen.

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtet starter kl. 16:00 med en presentasjon av Østfold Kunstnersenter. Selve behandlingen av sakene starter kl. 16:30.

Møtet starter kl. 16:00 med en presentasjon av Østfold Kunstnersenter. Selve behandlingen av sakene starter kl. 16:30. Møteinnkalling Kultur- og næringsutvalget Møtested: Østfold Kunstner Senter Tidspunkt: 23.01.2008 kl. 16:30 Møtet starter kl. 16:00 med en presentasjon av Østfold Kunstnersenter. Selve behandlingen av

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk - Utgårskilen, møterom Personalrommet på Fjordfisk lokaler Tidspunkt: 16.06 2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til på telefon 47 41 11 66

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02. Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600-1830. Pensjonister og leder avholdt

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 06.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.20:00 Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Fra til saksnr.: 1/10 3/10 Frammøteliste REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Tidspunkt: 06.01.2010 kl. 17:00 Sakskart: Orientering Jul i Gamlebyen. side. PS 1/10 Protokoll fra møte i Kulturutvalget 9. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 16.11.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Skansesletta idrettspark GS

Skansesletta idrettspark GS KOGSVIGER KOMMUE SKAL BEHADLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komitè næring, kultur og miljø 22.11.2011 010/11 ALI Kommunestyret 08.12.2011 162/11 ALI Saksansv.: Stig Fonås Arkiv:K1-243, K2- D11

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsens vei 1, Tidspunkt: 20.06.2014 kl. 09:00 (antatt varighet ca. 2,5 timer) Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 11.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset, møterom Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Tidspunkt: 20.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen (ekstramøte) 12.11.2009 kl. 08:00 (mrk.tiden) Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen : 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling 1 Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalg Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: 17.01.2017 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes her: http://www.gjerstad.kommune.no/politikk/melding-om-forfall/

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 14.02.2017 Tid: 18:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:55 12:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:55 12:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Offentlig Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.03.2014 Tid: 09:55 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Teknikk- og miljøutvalget Møtedato/sted 13.11.2012 - Formannskapssalen, kl. 17.00 til kl. 20.30 Møteleder Utvalgsleder Jan Lie Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt medlemmer

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Torsdag 17.03.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer