Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon , mob e-post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no."

Transkript

1 Møteinnkalling Kultur- og næringsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon , mob e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: FRID v/ Svein Femtehjell Fredrikstad kino vjørgen S. Jansen Digitalisering kinoen v/ Torkel Sætervadet Pause Handlingsplanprosessen v/dag W. Eriksen Deretter begynner behandlingen av saker på sakslisten: PS 32/08 Protokoll fra møte 18.juni 2008 Kultur- og næringsutvalget PS 33/08 Digitalisering av kulturminner PS 34/08 Fordeling av tilskudd til kulturminner 2008 PS 35/08 Nytt veinavn - Langøya vest PS 36/08 Kommuneplanen for Idrett og fysisk aktivitet, årene PS 37/08 Sentrumstilbudet - CHILL - utvidelse av åpningstilbudet PS 38/08 Kommunens internasjonale arbeid PS 39/08 Interpellasjon: Ettergivelse av leiekostnad for Lions ved bruk av Isegran Fredrikstad, 15. september 2008 Anita Vik Leder

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/3904 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 92949/2008 Klassering: 033 Saksbehandler: Inger Anne Kilde Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Protokoll fra møte 18.juni 2008 Kultur- og næringsutvalget Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: Protokoll fra møtet 18. Juni tas til orientering Fredrikstad, 1. september 2008 Sammendrag Jfr. Møteprotokoll. Vedlegg 1. Møteprotokoll fra 18. juni 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Jfr. Møteprotokoll. Økonomiske konsekvenser Ikke relevans i saken. Ansattes medbestemmelse Ikke relevans i saken. Vurdering Jfr. Møteprotokoll.

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/5153 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 92517/2008 Klassering: C50 Saksbehandler: Bjørn Heidenstrøm Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Digitalisering av kulturminner Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Saken tas til orientering Fredrikstad, 10. september 2008 Sammendrag Alle landets fredete kulturminner er i ferd med å legges inn i en database. En tilsvarende database ønskes opprettet for ikke-fredete kulturminner. Disse registreres med nøyaktig posisjonering ved hjelp av GPS og med tekst og bilder tilknyttet, og blir så tilgjengelige på internett til glede og nytte for befolkningen. Historielagene vil stå sentralt i registreringsarbeidet. Fylkeskonservatoren har anmodet kommunene til å støtte prosjektet i oppstarten, i størrelsesorden kr kr pr. kommune. Vedlegg Henvendelse Østfold fylkeskommune, Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Kulturminnekartlegging i Østfold, Østfold Historielag, Svarbrev Fredrikstad kommune, (08/5153-5) Saksopplysninger Alle landets fredete kulturminner er i ferd med å legges inn i Riksantikvarens database Askeladden. Tanken er nå at også ikke-fredete kulturminner skal registreres i en tilsvarende database med nøyaktig posisjonering ved hjelp av GPS og med tekst og bilder tilknyttet. Østfold historielag er initiativtaker, og gjennom kursing skal historielag og andre lære å legge inn nyregistreringer. Disse data blir så tilgjengelige på nettet, der skoler, turgåere, historieinteresserte, samt førere av anleggs- og hogstmaskiner vil kunne ha glede og nytte av databasen. Fylkeskonservatoren støtter prosjektet med rundt kr , og inviterer til å bidra med kr pr. kommune. Beløp er her beregnet ut fra antatt antall kulturminner i den enkelte kommune. Fylkeskonservatoren ønsket svar fra kommunene innen 22.aug.

4 Økonomiske konsekvenser Kultur- og næringssjefen har svart positivt på fylkeskonservatorens henvendelse under forutsetning av bred oppslutning hos kommunene, samt at stipulerte rammene holdes. Dette innebærer et bidrag fra Fredrikstad kommune på inntil kr Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Prosjektet støttes fullt ut av fylkeskonservatoren, og faller godt inn under markeringen av kulturminneåret 2009 der temaet er Dagliglivets kulturminner. Flerparten av våre lokale historielag har allerede klart meldt sin interesse for å delta, og en mener tiltaket vil kunne utløse et positivt engasjement lokalt, samt bidra til å tilgjengeliggjøre kulturminnene for befolkningen på en ny og spennende måte.

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/6604 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 92781/2008 Klassering: 223 Saksbehandler: Bjørn Heidenstrøm Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Fordeling av tilskudd til kulturminner 2008 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Tilskudd til omsøkte faste og maritime kulturminner vedtas i tråd med rådmannens innstilling. Fredrikstad, 9. september 2008 Sammendrag Midler fra kulturminneposten tildeles tiltak knyttet til bevaring av kulturminner, kulturmiljøer samt fartøyvernobjekter hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Det forelå ved søknadsfrist 3 søknader om støtte til bevaring av faste kulturminner, og 9 søknader om støtte til bevaring av maritime kulturminner. For 2008 gjenstår det til fordeling kr som rådmannen foreslår fordelt på 10 av de omsøkte objekter. Vedlegg 1. Retningslinjer for tildeling fra kulturminneposten Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2. 3 søknader faste kulturminner 3. 9 søknader maritime kulturminner Saksopplysninger Det forelå ved søknadsfrist 3 søknader om støtte til bevaring av faste kulturminner. Disse er alle tiltak for bevaring av gårder i Gamlebyen. Det forelå 9 søknader om støtte til bevaring av maritime kulturminner. Disse gjelder tiltak for bevaring av historiske fartøyer. Budsjettramme for kulturminneposten 2008 var kr Av disse er utbetalt pr. juni kr ( tilsagn gitt 2007 for rehabiltering Raadhusgt.13). Gjenstående til fordeling inneværende år er således kr Økonomiske konsekvenser

6 Ved denne tildeling av støtte vil de resterende av årets tilskuddsmidler ( kr ) være fordelt. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Liste over omsøkte objekter Nr Objekt, tiltak Støtte 2007 Budsjett 2008 Søknad sum Foreslått tilskudd FASTE KULTURMINNER 1 Voldsgt 5, oppgradering privat bolig Binggården, næring, skifting/rehab vinduer Foreningen Gamle Fredrikstad, ideell, rehabilitering av Dunkejongården MARITIME KULTURMINNER 4 Seilskøyta Kyrre Losse (sluttføring større rehab) Losskøyta Flekkerøy Viking (konstruert Bjarne Aas) Jelse Trefergen Kjøkøy II Bohusjolle Spissgatter 1936, åpent 0 12 Redningsskøyta RS32 Kragerø, presenning åpent 0 Kommentarer til søknader (objektnummer i parentes) : (1).Tiltaket er i tråd med retningslinjene og tjener således bevaring av Gamlebyen for allmennheten. (2). Tiltaket er verdifullt, men ordningen skal ikke primært støtte objekter relatert til næringsvirksomhet. Støtten er derfor moderat. (3).Foreningen Gamle Fredrikstad er en ideell forening, gården ligger svært sentralt, og historiske lokaler leies ut og er tilgjengelige for mange. Tiltaket tjener således allmennheten på flere vis. (4-10). De omsøkte fartøyer er alle vurdert å ha bevaringsverdi enten som historiske lystbåter, eller som tidligere nyttefartøyer. Enkelte fikk støtte også i Oppfølgende støtte er da gitt for at de oppfyller intensjonen om å ferdigstilles og settes på vannet slik at de blir til glede for allmennheten og bidrar til å styrke Fredrikstad som kystby med dyp maritim historie. (11). Båteiers intensjon om opplæring av unge elever i seilingens kunst er positiv. Men de omsøkte arbeider utføres ikke i Fredrikstad / Viken området, og hjemmehørigheten til Fredrikstad vurderes som løs. En finner således at søknaden faller på siden av ordningen. (12). Tiltaket gjelder vinterpresenning, og således ikke istandsetting av selve fartøyet. Tiltaket faller utenfor intensjonen med ordningen.

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/2520 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 92662/2008 Klassering: L32 Saksbehandler: Turid Syversen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Nytt veinavn - Langøya Vest Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Nytt veinavn i tilknytning til Måkeveien på Langøya Vest gis navnet Måkeungen. Fredrikstad, 8. september Sammendrag I forbindelse med reguleringsplan Langøya Vest er det behov for et nytt veinavn i tilknytning til Måkeveien. Saken har vært sendt historielaget og lokalsamfunnsutvalget i området til uttalelse. Historielaget foreslår å kalle veien Måkeungen. Navnforslaget har vært bekjentgjort på vanlig måte, men ingen innsigelser er mottatt. Vedlegg Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Reguleringskart over området. 2. Mottatt uttalelse. Saksopplysninger I forbindelse med reguleringsplan Langøya Vest på Kråkerøy er det behov for et nytt veinavn i tilknytning til Måkeveien. Saken har vært sendt Kråkerøy historielag og Kråkerøy nord lokalsamfunnsutvalg til uttalelse. Kråkerøy historielag har kommet med følgende forslag til veinavn Måkeungen for å holde seg til terminologien i området. Navnforslaget har vært annonsert i lokalavisene og vært sendt Brannvesenet og Politiet til uttalelse, men ingen uttalelser er mottatt innen fristen.

8 Økonomiske konsekvenser Ingen. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering I den grad det er mulig, vil det være riktig å bruke veienavn med stedstilknytning. I dette tilfellet hvor historielaget fremmer forslag med tilknytning til eksisterende veinavn foreslår rådmannen å følge innstillingen til dette.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/6065 Dokumentnr.: 29 Løpenr.: 88927/2008 Klassering: 145 Saksbehandler: Yngvar R. Sæll Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Kommuneplanen for Idrett og fysisk aktivitet, årene Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: Handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet for vedtas. Fredrikstad, 4.september 2008 Sammendrag Alle kommuner som ønsker å fremme spillemiddelsøknader, er gjennom krav fra Kultur og kirkedepartementet pålagt å utarbeide en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Fredrikstad kommune vedtok sin plan i desember 2005 for fireårsperioden Ved denne rulleringen anser administrasjonen at det vil være tilstrekkelig at det foretas en oppdatering av tekstdelen og at det utarbeides et nytt handlingsprogram for den kommende 4 års perioden ( ). Prosjektene som skal med i programmet må være vurdert og prioritert i planen, spesielt de prosjektene som skal fremme sine søknader i Vedlegg 1. Rullering av handlingsprogrammet for spillemiddelsøknader Uttalelse fra Fredrikstad Idrettsråd. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) ingen Saksopplysninger Det konglige kultur- og kirkedepartementet har fastsatt at det skal foreligge et plankrav for å kunne fremme søknader om spillemidler. I departementets bestemmelser, gjengitt i heftet Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2008 heter det bl.a. i Kommunal plan. Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjelder også ved søknad om forhåndsgodkjenning.

10 Fredrikstad kommune har fulgt opp dette i alle år, og det har ikke forekommet at søknader ikke er godkjent p.g.a. manglende oppfølging av dette plankravet. Det er derfor viktig at denne rulleringen følger opp denne tradisjonen. Den 8. desember 2005 ble kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsprogram vedtatt for årene Tekstdokumentet fra 2005 er såpass oppdatert at det fortsatt kan ligge til grunn, men det må legges til noen nye kommentarer og føringer for å ha aktuell gyldighet i kommende fireårsperiode. Fredrikstad kommune har i alle år vært aktive og på offensiven for å komme i betraktning i tildelingen av midler gjennom spillemiddelordningen. Over år er det tilflytt idrettsanlegg betydelige midler. Sist år fikk Fredrikstad tilsagn på totalt kr fordelt på flere ulike prosjekter. Av de viktigste kan nevnes tilskudd til rehabilitering av Stjernehallen, nye sportsgulv i Borgehallen og Rolvsøyhallen, nye Fredrikstad stadion samt skihytta. Listen er ikke uttømmende. Prosjekter som ønsker plassering i handlingsprogrammet skal ha plan, finansiering og vedlikeholdsansvarsdelen på plass. I delplanens tabelldel er de ulike prosjektene ført opp i de aktuelle årene de ønskes igangsatt. For å være søkergild til spillemidlene må prosjektet være tatt inn i handlingsplanen. Idrettslagene har direkte, og via avisene, blitt gjort kjent med dette kravet og det er kommet inn mange innspill fra klubber/ foreninger. Prosjektene som skal stå i planen kan gjelde både nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, om intensjonen er å søke om spillemidler. Det er videre en uskrevet regel at prosjekter som ikke fikk tilsagn det året søknaden ble fremmet, føres opp i programmet det påfølgende året. I dette handlingsprogrammet gjelder det for prosjektene 1 10 for ordinære anlegg, og 1 og 3 i rubrikken nærmiljøanlegg (se vedlagt handlingsplan). Innspill som ikke er konkretiserte til et bestemt år eller har finansieringen og vedlikeholdsplan på plass skal ikke tas inn i det prioriterte handlingsprogrammet. Disse skal derimot omtales i egen tekst. I innspillene fra klubbene er det foreslått flere store anlegg som vil kreve omfattende utredninger og store økonomiske utfordringer, både til realisering og til drift. Slike store anlegg har en bindingstid på 40 år, og vil kunne kreve at kommunen garanterer for drift i 20 år. Golfanlegg er et eksempel på anlegg som krever kommunal driftsgaranti. De fleste store idrettsanlegg krever en forhåndsgodkjenning av departementet før tiltak kan settes i kraft. Alle innspill om fremtidige prosjekter blir vurdert i flere avdelinger i kommunen, og mange trenger flere runder før de er akseptable for å fremmes. Dette kan gjelde både store og små prosjekter. En anleggstype som er gjenstad for diskusjon er for eksempel ballbinger. Fotballforbundet har en målsetting om at det skal være en slik innretning ved hver skole. Tanken er vel at det skal være en erstatning for løkker som var vanlig rundt i bolig/skoleområder år tilbake. Et viktig moment som det må tas hensyn til er drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse anleggene, som skal ha varighet på minst 20 år. Det pågår et kontinuerlig samarbeid mellom kommunen, ved Park og Idrett, og Fredrikstad idrettsråd om hvilke typer idrettsanlegg det bør satses på i Fredrikstad i årene fremmover. Idrettsrådet er kommunens viktigste samarbeidspartner på dette området. Det vil bli fremmet en egen sak i desembermøtet i år angående prioritering av spillemiddelsøknadene for Økonomiske konsekvenser Kommunedelsplanen for idrett og fysisk aktivitet binder ikke kommunen økonomisk til investeringer i anlegg, men er et viktig og nødvendig plandokument for å kunne oppnå spillemiddeltilskudd. Søknader som krever kommunal bevilgning, eller garantier fremmes kun når det foreligger politiske vedtak.

11 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant for saken. Vurdering I vedtatt handlingsplan for kultur og næringsseksjonen heter det at Fredrikstad skal bli et lokalt, regionalt og nasjonalt senter for idrett og rekreasjon. Hvis kommunen skal oppnå en slik målsetting vil det kreve at kommunen legger betydelige ressurser i å utvikle og utbygge idrettsanlegg i årene fremover. Det er fortsatt et stort engasjement innen idretten, men kravene til gode og funksjonelle idrettsanlegg øker. Derfor er det en nødvendighet at stat og kommune bidrar økonomisk til å realisere nye idrettsanlegg. Et godt eksempel på økt funksjonalitet er de pågående kunstgressprosjektene i Fredrikstad. I tillegg til å ha stor betydning for fotballklubbene har disse banene status som et nærmiljøanlegg i den tiden klubbene ikke selv bruker dem. Det er kommet flere innspill og ønsker om ballbinger ved flere skoler. Selv om Norges fotballforbund har en målsetting om at hver skole skal ha en ballbinge, og bidrar med støtteordninger, er både administrasjonen og idrettsrådet usikre på om dette er en riktig satsning ved alle skoler i Fredrikstad. Ved skoler som har tilgang til kunstgressbaner, eller har store naturlige uteområdet, vil det med kommunens øyne være feil prioritering å bygge ballinger. Mye av anleggsvirksomheten i Fredrikstad de senere år har dreid seg om fotballanlegg og idrettshaller. Det er imidlertid viktig at kommunen bidrar til mangfold og bredde på anleggssektoren. Vår del av landet vil aldri bli et sted der vinteridrett vil dominere, men det er likevel teknisk mulig å tilrettelegge for ski og skøyteaktivitet. Slik tilrettelegging appellerer til store grupper av byens befolkning Dette er bakgrunnen for at Fredrikstad Skiklubbs kunstsnøprosjekter er tatt inn i handlingsprogrammet. De tiltak og prosjekter som kun nevnes i tekst i handlingsprogrammet, vil kreve grundige utredninger for senere å kunne få plass og prioritering i det konkrete handlingsprogrammet. En av de største utfordringene kommende år vil bli en total opprustning av Kongstenhallen. Det er igangsatt en tilstandsvurdering av anlegget, som vil foreligge i løpet av Denne rapporten vil danne grunnlaget for nødvendige tiltak, og vil måtte godkjennes av departementet som grunnlag for spillemiddeltilskudd.

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13895 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 94179/2008 Klassering: Saksbehandler: Turid Reknes Løvland Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Sentrumstilbudet - CHILL - utvidelse av åpningstilbudet Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Fritidsklubbene utvider åpningstiden ved Chill med lørdagsåpent fram til senest kl i et prøveprosjekt ut Utvidelse av åpningstiden iverksettes i prøveperioden innenfor eksisterende rammer i kultur- og næringsseksjonen, men en eventuell videreføring i 2009 vil kreve tilleggsbevilgninger eller tilsvarende reduksjon av eksisterende tilbud. Fredrikstad, 10.september 2008 Sammendrag I kultur- og næringsutvalgs møte sak PS 23/08 ble virksomhet Fritidsklubbene bedt om å vurdere utvidelse av åpningstidene for fritidsklubben i sentrum. En slik endring vil medføre økte driftskostnader for virksomheten. Anslagsvis vil driftskostnadene ved å ha åpent onsdag eller fredag med åpningstid 6 timer i 40 uker minimum være kr På lik linje vil driftskostnader ved å ha åpent lørdag med åpningstid 5 timer i 40 uker trolig ligge på minimum kr Kostnader ved å ha tilbudet åpent på lørdager i tidsperioden til stipuleres således til ca kr Lokalene leies på helårsbasis og står der klare til bruk. En grunnbemanning på tre ansatte blir sett på som nødvendig for å kunne gi ungdommen et trygt sted å være for alle. Vedlegg Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen.

13 Saksopplysninger Sentrumstilbudet til ungdom åpnet og er et treårig prosjekt vedtatt av kommunestyret februar Prosjektet skal være et etter skoletid tilbud til all ungdom i alderen år som oppholder seg i sentrumskjernen av Fredrikstad. Tilbudet skal være attraktivt med billig mat og drikke. Ungdommen skal selv være med på å utforme tilbudet gjennom deltagelse, innflytelse og en god dialog med de voksne. Det skal være en trygg og god møteplass for all ungdom. Dette krever at det er nok voksne til stede. Sentrumstilbudet er i dag åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl til Det rapporteres at tilbudet fanger opp ungdom i målgruppen og at snittbesøket første halvår var på 41 ungdommer pr dag. Det rapporteres også at det nå er merkbart færre ungdommer som oppholder seg i og rundt Torvbyen og Mc Donalds. Det samarbeides godt med interne og eksterne samarbeidspartnere. Ut i fra status til nå og tilbakemeldinger fra brukerne og ansatte er mange forventninger innfridd, men vi vet at de unge kunne ønske seg blant annet flere åpningsdager og dette er noe man bør tilstrebe og få til, da lokalene står der og er klare til mer bruk. Et utvidet åpningstibud vil føre til økte driftsutgifter. En åpningsdag ekstra med tre ansatte vil medføre følgende kostnader: Onsdag/fredag: Åpningstid 6 timer. Minimum kostnad: kr Forslag til åpningstid: Lørdag: Åpningstid 5 timer. Minimum kostnad: kr Forslag til åpningstid: Økonomiske konsekvenser Utvidet åpningstid lørdager ut 2008 koster kr Beløpet dekkes innenfor eksisterende ramme. En eventuell videreføring i 2009 vil kreve at man reduserer en annen klubbaktivitet tilsvarende. Ansattes medbestemmelse Ansatte vil bli tatt med på råd hvis det blir aktuelt å utvide åpningstiden. Vurdering Etter dialog med ungdommene har det kommet fram at det er ønskelig å utvide antall åpningsdager i sentrum. De aktuelle dagene er onsdag, fredag og lørdag. Søndag ble vurdert som en lite aktuell dag av de fleste ungdommene. Alternativ 2: Chill har i dag åpent på mandag, tirsdag og torsdag fra kl Det har kommet innspill fra ungdommen at de ønsker Chill åpent på lørdager. Da må tilbudet stenge senest kl Administrasjonen ønsker ikke å ha kveldsåpent i helgene da man ser det som meget uheldig å slippe ungdom ut i byen fredag eller lørdag kveld/natt. Ut fra tidligere erfaringer vil det trekke flere ungdommer til sentrum på kveldstid i helgene. Dette er noe fritidsklubbene ikke ønsker. Lokalene er i tillegg leid til et etterskoletid tilbud og ikke til et diskotek for bruk på kveldstid i helgene. Ut i fra en helhetsvurdering vurderer administrasjonen det som ønskelig å satse på å ha åpent på lørdager. Dette underbygges blant annet av at ungdomsklubbene har åpent i nærmiljøene onsdag og fredag. Et lørdagstilbud vil derfor gi ungdommen et reelt utvidet tilbud. Å utvide åpningstilbudet i sentrum med en lørdag med åpningstid 5 timer vil pr. år ha en budsjettramme på minimum kr Man vurderer at en fem timers åpningstid på lørdag har samme kostnad som 6 timer åpent onsdag eller fredag. Antall basis ansatte er da beregnet til tre personer. Tre ansatte vurderes som nødvendig for å gi ungdommene et trygt sted å være for alle.

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/14741 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 94278/2008 Klassering: 030 Saksbehandler: Kristen Fredrik Stray Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Kommunens internasjonale arbeid Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Kultur- og næringsutvalget å fatte slikt vedtak: Til å utforme den helhetlige profilen for kommunens internasjonale arbeid, og hvor en tar utgangspunkt i den forrige arbeidsgruppens utredning av april 2007, oppnevner kultur- og næringsutvalget en arbeidsgruppe bestående av 2 medlemmer fra Kultur- og næringsutvalget, kultur- og næringssjefen og internasjonal koordinator til å forestå dette arbeidet. Innstilling fra arbeidsgruppen fremmes innen utgangen av Fra Kultur- og næringsutvalget oppnevnes: Fredrikstad, 11. september Sammendrag Til å utforme en helhetlig profil for kommunens internasjonale arbeid oppnevnte Kultur og næringsutvalget i mars 2006 en arbeidsgruppe for å forestå dette arbeidet. En utredning fra arbeidsgruppen forelå i april Tiltredelse av ny kultur- og næringssjef, kommunevalg og i påvente av oppnevning av nytt Kultur- og næringsutvalg, ble behandlingen av utredningsgruppens rapport og innstilling utsatt i tid. Det foreslås nå oppnevnt en arbeidsgruppe med oppgave å gjennomgå utredningen og fremme innstilling i saken senest innen utgangen av Vedlegg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Internasjonalt arbeid og Fredrikstad kommune. Notat utarbeidet av arbeidsgruppe oppnevnt av Kulturog næringsutvalget. Saksopplysninger

15 Kultur- og næringsutvalget behandlet i møte sak 12/06 Kommunens internasjonale arbeid, og fattet slikt vedtak: Til å utforme den helhetlige profilen i kommunens internasjonale arbeid, forankret i kommuneplan, handlingsplaner og budsjett, oppnevnes en arbeidsgruppe med representasjon fra de seksjoner i kommunen som i dag kan utvise størst internasjonalt engasjement. Leder for utvalget: Medlem av kultur- og næringsutvalget Representant for Kultursjefen: Per Skoglund Sekretær for utvalget: Kristen Fredrik Stray. Plan- og miljøsjefen og Omsorg- og oppvekstsjefen henstilles om å oppnevne hver sine representanter til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen legger frem sin innstilling i saken innen 2. Juni Kultur- og næringsutvalgets leder, Kari Agerup, ble valgt til leder av utvalget. Videre ble Eva Kristin Andersen valgt fra opposisjonen. I utvalgets første møte ble Per Skoglund og Rolf Petter Heidenstrøm, Plan- og miljøseksjonen gitt i oppgave å utrede og fremme innstilling i saken. Utredningsarbeidet ble mer omfattende enn antatt, samtidig som reisevirksomhet p.g.a. utenlandsengasjement for utrederne forsinket arbeidet mer enn forut antatt. Dette medførte at fristen ikke kunne overholdes. Utredningen i saken med innstilling forelå i mars 2007 og ble behandlet av utvalget i begynnelsen av april samme år. Utvalgets rapport og innstilling i saken var opprinnelig forutsatt fremmet for Kultur- og næringsutvalget i juni-møtet Saken ble imidlertid trukket, da en fant det uheldig å fremme saken kort tid før tiltredelsen av ny kultur- og næringssjef. Med den forsinkelsen som allerede var oppstått, fant en det riktig at den nye kultur- og næringssjefen fremmet saken. Det forestående kommunevalg og oppnevning av nytt kultur- og næringsutvalg gjorde at saken ytterligere ble stilt i bero. Daværende internasjonal koordinators fratreden i januar 2008 og i påvente av ny koordinator, gjorde at en valgte å utsette behandlingen av saken ytterligere. Ansettelsen av ny koordinator har av forskjellige grunner trukket så meget ut i tid, at rådmannen finner det tilrådelig å gjennomgå utredningsgruppens rapport i saken på ny og fremme en innstilling til politisk behandling. Økonomiske konsekvenser Ingen på dette stadiet. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Behovet av å utforme en helhetlig profil for kommunens internasjonale arbeid, forankret i kommuneplan, handlingsplaner og budsjett må på plass. Den rapporten som en utredningsgruppe, oppnevnt av kultur- og næringsutvalget fremmet i april 2007, må nå gjennomgås for politisk behandling. Kommunens internasjonale engasjement nødvendiggjør en helhetlig strategi og felles mål i dette arbeidet.

16 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/14188 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 95790/2008 Klassering: Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr Møtedato Kultur- og næringsutvalget /08 Interpellasjon: Ettergivelse av leiekostnad for Lions ved bruk av Isegran På vegne av Frp, fremmer Leif Eriksen interpellasjon om ettergivelse av leiekostnad for Lions ved bruk av Isegran. Begrunnelsen for interpellasjonen er at Lions har i mange år hatt et familiearrangement på sankthansaften. De har i alle år fått låne Kongsten badet gratis. I år har det kommet nye retningslinjer for offentlige bad, derfor kunne ikke kommunen tilby dette gratis. Lions leide da Isegran, de inviterte familier og beboere fra Veum asylmottak. De møtte opp ca 450 personer på arrangementet, pga dårlig vær var det kun ca 100 personer etter 1 time. Forslag til vedtak: Lions får ettergitt leiekostnad av Isegran, kr 3.500,- pluss strøm. Kostnaden belastes utvalgets dispensasjonskonto. Leif Eriksen (sign) FrP 8. september 2008 Vedlegg Interpellasjonen signert Leif Eriksen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen.

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer