KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier Vitensenterprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010. Vitensenterprogrammet"

Transkript

1 KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier Vitensenterprogrammet

2

3 KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier Av: Snorre Nordal (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Norges forskningsråd

4 Norges forskningsråd 2010 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: Publikasjonen kan bestilles via internett: eller grønt nummer telefaks: Grafisk design omslag: Melkeveien Foto/ill. omslagsside: Shutterstock Oslo, november 2010 ISBN (trykksak) ISBN (pdf)

5 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Presiseringer... 9 Kunnskapsstatus Forskningsprosjektet Museum og skole Vitensenteret som læringsarena Vitensenteret som holdningsskaper og samfunnsbygger Vitensenteret som praksisarena og ressurs for lærere Oppsummering av kunnskapsstatus Utfordringer for videre forskning Litteratur Norske publikasjoner Norske stortingsmeldinger og offentlige utredninger Internasjonale publikasjoner... 28

6

7 Forord Helt siden Sputniksjokket i 1957 har man med jevne mellomrom ropt om krise for realfagene i Norge så vel som i resten av den vestlige verden. Det hevdes at ungdommen kan for lite om og er for lite interessert i realfag 1. Et av de seneste initiativene for å møte denne utfordringen er at det landet rundt satses til dels store summer på utbygging av ulike vitensentre eller vitensenterliknende tilbud. Tanken er at disse sentrene skal fremme barn og unges interesse for og rekruttering til fagene matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene). Alle som har hatt med barn på besøk til et vitensenter, eller selv vært der som barn, har erfart hvilket potensial et slikt sted har for å vekke nysgjerrighet og utforskertrang. Her kan barn så vel som voksne eksperimentere og lære med utgangspunkt i egne interesser og kunnskaper. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Norges forskningsråd (NFR) i samarbeid med ABM-utvikling 2 siden 2003 drevet Vitensenterprogrammet (VITEN). Programmets mål er å utvikle levedyktige regionale vitensentre i henhold til spesifiserte målformuleringer. VITEN-styret har ansvaret for å utvikle strategi og fordele den statlige støtten fra KD til drift av regionale vitensentre. I møte med en slik satsning er det i hvert fall to grunnleggende spørsmål man vil stille. For det første: I hvilken grad bidrar de vitensentrene vi har til å fremme målet om rekruttering til MNT-fagene som nevnt innledningsvis? Og videre: Hvordan kan vitensentrene i enda større grad nå dette målet? Begge disse spørsmålene krever forskningsbasert kunnskap. Vitensentrene har i liten grad vært gjenstand for forskning her til lands. For å komme i gang med en systematisk oppbygging av kunnskap også på dette området, har VITEN-styret bestilt denne kartleggingen av norsk forskning rettet mot vitensentrene som lærings- og rekrutteringsarena. Med dette som utgangspunkt håper vi å stimulere til en gradvis og systematisk oppbygging av forskningsbasert kunnskap også på dette feltet. Oslo november Se for eksempel Naturfagsutredningen , TIMSS- og PISA- rapportene og ROSE- prosjektet (KUF 1994, Angell et al. 1999, Lie et al. 2001, Schreiner 2006). 2 ABM- utvikling ble opprett i 2003 ved en sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Norsk museumsutvikling og Riksbibliotektjenesten. ABM- utvikling skal være et strategisk utviklingsorgan, og arbeide med felles utviklings- og samarbeidstiltak og med sektorspesifikke utfordringer for de tre sektorene. Kultur- og kirkedepartementet har det overordnede ansvaret for ABM- utvikling, 5

8 I 2009 var det vel elever på organiserte skolebesøk ved de regionale vitensentrene. Sentrene hadde samme år i alt nær besøkende. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) 6

9 Innledning Det finnes i dag åtte vitensentre her i landet som har fått status som regionale vitensentre. Disse er: Jærmuseet (med avdelingene Vitenfabrikken i Sandnes og Vitengarden på Kvia), Nordnorsk vitensenter (Tromsø), Norsk Teknisk Museum (Oslo), VilVite Bergen Vitensenter, Grenland, Vitensenteret i Trondheim, Vitensenteret innlandet (Gjøvik), og Science Center Østfold (Sarpsborg). De regionale vitensentrene får statlige tilskudd til driften gjennom Norges forskningsråd (NFR) fra Kunnskapsdepartementet (KD). Ved starten i 2003 var det bare tre av disse som var operative (Norsk Teknisk Museum, Vitensenteret i Trondheim og Jærmuseet/Kvia), samt at tre var etablert som prosjekt uten egne publikumslokaler (Bergen, Gjøvik og Tromsø). Grenland kom med som prosjekt i 2007 og siste tilvekst, Sarpsborg, i Museene har aldri bare vært utstillingslokaler for gamle gjenstander, men de senere årene har fokus på formidling og museumspedagogikk blitt stadig sterkere. Dette er helt i tråd med visjonene i St.meld. nr. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014, hvor det framheves at lokale museum skal bestå som formidlingsarenaer innanfor ein konsolidert fagleg og institusjonell struktur (KKD 2003: 178). I St.meld. 49 ( ) Framtidas museum videreutvikles denne visjonen: God formidling skal kunne endre våre holdninger, fordommer og perspektiver. God formidling skaper innsikt og forståelse, og gir kunnskap og opplevelse. (KKD 2009: 155) Fra 2003 fikk Den kulturelle skolesekken (DKS) store midler fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, og rundt 20 museer og vitensentre fikk en bevilgning for å utvikle tilbud til skolene. Også flere av de regionale vitensentrene nyter fortsatt godt av denne ordningen. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har vokst fra ca besøkende i 2003 til nær besøkende i I 2009 var det vel elever på organiserte skolebesøk (NFR 2010). I tillegg finnes det en flora av andre beslektede initiativer av både offentlig, halvoffentlig og privat karakter. Dette kan dreie seg om alt fra besøksgårder (bygd opp rundt gårdsbruk, gjerne tilrettelagt for skolebesøk jamfør Gården som pedagogisk ressurs 3 ) til såkalte Newtonrom 4 (skolerettede undervisningsattraksjoner bygget opp i samarbeid mellom skoleeier og næringsliv; et konsept utviklet av stiftelsen FIRST Scandinavia). Vitensenterprogrammet (VITEN) omfatter bare de åtte regionale vitensentrene nevnt foran, hvis formål er definert til å være et tilbud for skoleverket og allmennheten i sin region. De skal fungere som ressurssentre for andre tiltak og institusjoner innen interaktiv formidling. Sammen skal de regionale vitensentrene utgjøre et helhetlig nasjonalt tilbud. Regionale vitensentre bør utvikles slik at de: er et tilbud for allmennheten, som setter livslang læring i fokus. 3 Både Høyskolen i Nesna og Universitetet for miljø- og biovitenskap tilbyr studiepoengsgivende kurs innenfor dette feltet. 4 Det er 28 slike Newtonrom i drift eller under etablering i Norge, i følge prosjektets hjemmeside Se også Overå

10 kan tilby både undervisningsopplegg og aktiviteter utenom skoletid til skoleelever, samt kurs for lærere. har kapasitet og tar initiativ til samarbeidsprosjekt med universitetet/høyskole i regionen, både ved å fungere som et laboratorium for didaktisk forskning og gjennom å være en formidlingskanal for kunnskap om naturvitenskap og teknologi. samarbeider seg i mellom i et nasjonalt nettverk, blant annet gjennom felles prosjekter som for eksempel samarbeid om å utvikle vandreutstillinger. skal være faglig i front når det gjelder kompetanse i interaktiv formidling i Norge, og bør derfor også kunne tilby kurs om dette til andre institusjoner. kan tilby infrastruktur for andre rekrutteringstiltak, som Nysgjerrigper, Unge forskere og liknende aktiviteter/tiltak kan samarbeide med på regionalt nivå. har et nettilbud, som både kan tilby brukere relevant informasjon i forkant av besøk og som legger til rette for oppfølging etter besøk. (NFR 2010:2) Vitensenterprogrammet ble evaluert av en ekspertgruppe i Her påpekes det blant annet at (Persson et al. 2009: 27-28): Det norske Vitensenterprogrammet har bidratt til å bygge opp et landsdekkende regionalt nettverk av vitensentre i Norge på bemerkelsesverdig kort tid. [ ] Vitensenterprogrammet har inntatt en tydelig strategisk posisjon, som en statlig aktør for å stimulere vitensenterbransjen til faglig sterke institusjoner som igjen kan gi økt rekruttering til realfagene.[ ] Samlet sett er vitensenterbransjen i Norge inne i en periode med grunnleggende positiv utvikling, men har store utfordringer i møte om den skal leve opp til sitt mandat som en sentral rekrutteringsbase til realfagene. Evalueringen legger først og fremst vekt på strukturelle og finansielle aspekter ved vitensentrenes aktiviteter. Andre utfordringer som løftes fram er sviktende evalueringsrutiner og et noe mangelfullt fokus på utforskende arbeidsmetoder i undervisningsoppleggene (op. cit ): Med unntak av VilVite har evalueringen og kvalitetssikringen ved alle virksomhetene et større utviklingspotensiale. [ ] Ekspertgruppen oppfordrer til at fremtidig rekruttering øker sentrenes kompetanse innen naturfagsdidaktikk. Vitensentrene er stort sett vurdert i forhold til den overordnede målformuleringen; de syv mer konkrete kulepunktene ovenfor er i liten grad tatt hensyn til i ekspertgruppens evaluering. Denne rapporten tar utgangspunkt i forskning knyttet til noen mer konkrete aspekter ved vitensentrene aktiviteter. 8

11 Presiseringer Forsknings- og vitensentermiljøene ble kontaktet i juni 2010, med anmodning om å melde inn studier som gir kvalitativ og/eller kvantitativ kunnskap om vitensentre i forhold til følgende syv kategorier: 1. Vitensentrene som læringsarenaer (vitensenterpedagogiske studier) 2. Vitensentrene som holdningsskapere i forhold til MNT-fagene (både overfor elever/barn/unge og allmennheten) 3. Vitensentrene som støtte/inspirasjon for lærere (både grunnskole og videregående skole) 4. Vitensentrene som praksisarenaer for forskere og lærere/lærerstudenter (vitensentre som pedagogiske laboratorier) 5. Vitensentrene som kilde til opplevelse og opplæring for allmennheten (bidra til samfunnsdebatt/demokrati) 6. Studier der vitensentrene inngår som relevante delstudier/underpunkter i andre analyser (for eksempel Vilje-con-valg) 7. Andre vitensenterrelaterte studier, som for eksempel markeds- og omdømmeundersøkelser (arena for opplevelser) Det ble videre gitt uttrykk for at gode studentarbeider og prosjekter under arbeid også er av interesse, så også studier rettet mot museal MNT-formidling. Sentrale internasjonale referanser på området ( klassikere ) ble også etterspurt. I det følgende vil kategoriene 2 og 5 bli behandlet samlet (Vitensenteret som holdningsskaper og samfunnsbygger), og så også kategoriene 3 og 4 (Vitensenteret som praksisarena og ressurs for lærere). Kategoriene 6 og 7 blir behandlet i tilknytning til de øvrige tematiserende kategoriene. 9

12 Kunnskapsstatus Vitensenteret som fenomen springer ut av museene. Museumsutviklingen i Norge beskrives i Museum, mangfald, minne, møtestad (NOU 1996) som en evolusjon fra raritetskabinetter til offentlige samlinger med et folkeopplysende og allmenndannende formål. I sin doktorgradsavhandling fra 2002 foreslår Merethe Frøyland at museene tas i bruk som utvidede klasserom i norsk skoles naturfagsundervisning. Arbeidene til nettopp Frøyland 5 (førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Naturfagsenteret) er sentrale innenfor den norske museums- og vitensenterforskningen. I det følgende beskrives et prosjekt som Frøyland har utviklet sammen med Guri Langholm (høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo). Forskningsprosjektet Museum og skole Dette ble etablert i 2006 som et samarbeid mellom ABM-utvikling (ved Frøyland) og Høgskolen i Oslo (ved Langholm). Målet var å prøve ut konkret hvordan samarbeid mellom skole og museum bør gjennomføres slik at elever får et best mulig utbytte, og at de to institusjonene utfyller hverandre som læringsarena. (Langholm & Frøyland 2010: 8) Elleve museumspedagoger 6 (tre av dem fra regionale vitensentre) og ni lærere fra skoler som museumspedagogene samarbeidet med, deltok i prosjektet. Først ble alle deltakerne intervjuet for å kartlegge hvordan de praktiserte samarbeidet mellom museum og skole, og om de samarbeidet godt nok til å sikre læring og forståelse hos elevene (Frøyland & Langholm 2009). Intervjuene avdekket et tydelig rom for forbedringer: Museumspedagoger evaluerer sjelden det pedagogiske tilbudet og vet derfor lite om elevers utbytte av museumsbesøket, og museumstilbudet som gis elevene, er preget av at det skal være mulig å gjennomføre for mange elever på kort tid. [ ] Lærerne påpeker at tiden er for knapp til å rekke å gjøre forarbeid og etterarbeid. [ ] Derfor blir museumsbesøket mer en fridag for elevene, i stedet for at det utnyttes som en læringsressurs. Museumsbesøket blir stående isolert i forhold til skoleundervisningen og mister muligheten til å gi elevene det unike læringsutbyttet det har potensial til. (Frøyland & Langholm 2010: 8) 5 Se også Frøyland 2003, Frøyland & Håberg 2007, Frøyland et al. 2008, Langholm & Frøyland 2008, Frøyland & Langholm 2009, Langholm & Frøyland 2010 og Frøyland under utgivelse, 6 Frøyland & Langholm bruker konsekvent benevnelsen museumspedagog, uavhengig av om arbeidsplassen er et kunstmuseum eller et vitensenter. 10

13 Fra Klimatoppmøte på VilVite i regi av Teknologirådet. Samarbeid med VilVite, Nordahl Grieg videregående skole og Universitetet i Bergen. (Foto: Bjørn Erik Larsen/VilVite) Høsten 2006 ble det så arrangert et ukelangt kurs for deltakerne, med fokus på de didaktiske mulighetene innenfor Kunnskapsløftet sett i lys av blant annet Frøylands (2003) teorier om mange erfaringer i mange rom, Blythes (1997) teorier om undervisning for forståelse og Gardners (2006) teorier om multiple intelligenser. På bakgrunn av dette fikk deltakerne i oppgave å utvikle nye undervisningsopplegg som brukte både klasserommet og museet som læringsarena, og hvor elevenes læringsutvikling ble evaluert underveis. Åtte av disse undervisningsoppleggene herav to rettet mot vitensentre (henholdsvis Vitenfabrikken i Sandnes og Vitengarden Jærmuseet) beskrives av sine respektive opphavsmenn hos Frøyland & Langholm (2010: 14-79). Frøyland og Langholm arbeider med å ferdigstille en artikkel som presenterer resultatene av dette prosjektet. Denne er planlagt publisert innen utgangen av Hovedkonklusjonen, som blir gjengitt hos Frøyland (under utgivelse), er at denne samarbeidsmodellen anbefales når nye undervisningsmoduler skal utvikles ved museer og vitensentre. Med utgangspunktet i et felles didaktisk ståsted styrkes både kommunikasjonen og den gjensidige forståelsen mellom museumspedagog og lærer. Samarbeidet innebærer at læreren blir fortrolig med museets/vitensenterets mulighetsrom, og museumspedagogen får gjort seg kjent med læreplanen og skolens klasseromshverdag. Denne arbeidsformen er imidlertid svært tid- og ressurskrevende, og vil altså derfor først og fremst egne seg i en piloteringsfase for nye moduler. Frøyland anbefaler at 11

14 museene (vitensentrene) knytter til seg adopsjonsskoler og at de trekker lærere fra disse skolene inn i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Hun fremholder også at museumspedagogene i større grad bør frigjøres til å holde lærerkurs, til å bruke mer tid på evaluering av undervisningsoppleggene, og til tettere samarbeid med adopsjonsskolene. Innenfor et slikt regime vil undervisningsmodulen kunne integreres godt i den øvrige skoleundervisningen, og lærerne vil i mye større grad kunne gjennomføre museumsbesøket med sin egen klasse, uten følge av museumspedagogen. Vitensenteret som læringsarena Forskning på museer og vitensentre som læringsarenaer er en veletablert disiplin innenfor internasjonal didaktisk forskning. Australske Léonie Rennie og amerikanerne John Falk og Lynn Dierking er blant de mest siterte forskerne her, og de er alle tre opptatt av såkalt informal science learning (Rennie 2007). Falk & Dierking (2000) fremstiller læringsprosessen ved et museumsbesøk som et samspill mellom tre ulike kontekster den personlige kontekst (hvem du er), den sosiale kontekst (hvem du er sammen med) og den fysiske konteksten. Disse tre kontekstene gir opphav til åtte nøkkelfaktorer for læring i en museumssetting ( The Contextual Model of Learning ): Personal Context 1. Motivation and expectations 2. Prior knowledge, interests and beliefs 3. Choice and control Sociocultural Context 4. Within-group sociocultural mediation 5. Facilitated mediation by others Physical Context 6. Advance organizers and orientation 7. Design 8. Reinforcing events and experiences outside the museum (Falk & Dierking 2000: 137) Dierking & Falk (2003) understreker imidlertid at selv om den fysiske konteksten som et museum eller vitensenter utgjør er spennende og fascinerende, må den for at elevene skal oppnå læring, settes i sammenheng med de fysiske læringskontekstene de befatter seg med ellers. Langholm & Frøyland utlegger: Læring inntreffer og utvikles sjelden gjennom en enkeltstående opplevelse. Snarere oppstår læring generelt, og i realfag spesielt, som noe kumulativt og over tid, gjennom myriader av opplevelser (2008: 55) I Israel er det gjennomført omfattende didaktiske studier av skolebesøk ved fire museer/vitensentre, og det viser seg at ikke alle museumsbesøk gir så godt faglig utbytte for elevene (Bamberger & Tal 2006). Det viser seg at museumspedagogene bedriver det Bamberger & Tal kaller autoritær kunnskapsoverføring og som de mener gir elevene lite læringsutbytte. Tal et al. (2005) dokumenterer at lærerne betrakter museene som viktige læringsarenaer, men at de i liten grad gjør for- og etterarbeid i tilknytning til besøket, og at de dessuten inntar en passiv rolle under museumsbesøket. Amerikanske studier har vist at elevenes læringsutbytte blir merkbart bedre dersom læreren deres deltar aktivt under museumsbesøket (Kisiel 2003). 12

15 Bamberger & Tal (2006) konkluderer med følgende råd til skolebesøk ved museer og vitensentre (oversatt og gjengitt hos Langholm & Frøyland 2008: 56): 1. Elevene bør tilbys noen oppgaver eller aktiviteter som bare kan gjennomføres på museet 2. Elevene bør løse oppgavene sammen med andre elever 3. Undervisningen på museet må være tett koblet til skoleundervisningen Bamberger & Tal anfører at dersom museumsbesøket ble styrt i henhold til disse tre premissene ville besøket engasjere elevene til å ta kontroll over egen læring og til å koble ny kunnskap til tidligere erfaringer og kunnskap. Disse israelske funnene rimer godt med funnene til Langholm & Frøyland (2010), og også med funnene til Lene Naustdal, som i masteroppgaven Skolebesøk på vitensenter hva er hensikten? (2008) intervjuet vitensenterpedagoger og elever ved flere vitensentre. Naustdal fant at det ikke er samsvar mellom lærernes og vitensenterets mål for besøket, det er uavklarte ansvarsområder, vitensentertilbudet har ikke tydelig nok relevans til det aktuelle skolearbeidet, og man har ikke kontroll over elevenes læringsutbytte. I masteroppgaven Leik eller læring ønsket Inge Håvard Jore (2010) å finne ut om et vitensenterbesøk for en syvendeklasse kan bidra til å gi elevene bedre utbytte både med hensyn til læring og interesse, enn ordinær naturfagsundervisning i samme emne for en tilsvarende syvendeklasse. Jore gjennomførte både kunnskapstester (pre- og post-) og intervjuer, men fant ikke belegg for å hevde at vitensenterbesøket gir bedre faglig læringsutbytte enn vanlig klasseromsundervisning. Jore påpeker på samme måte som Langholm & Frøyland at samarbeidet mellom vitensenter og lærer er for dårlig; læreren deltar ikke i planlegging i forkant av besøket, forholder seg passiv under besøket, og har ikke tid til å gjøre etterarbeid. Mi oppfatning av læraren som var på vitensenteret, var at han først og fremst ville at elevane skulle oppleve forsøk dei ikkje kunne gjere på skulen, og ha ein moro og annleis form for naturfagsundervisning. (Jore 2010: 52) Kai Morten Overå har skrevet masteroppgaven Elevenes læringsutbytte av et skolebesøk på Newton Energirom (2010), hvor han undersøkte i hvilken grad elevers kunnskaper og forestillinger om energibegrepet ble påvirket av et besøk ved Newton Energirom Trondheim 7. Her gjennomgår alle niendeklasseelever i Trondheim kommune et undervisningsopplegg knyttet til fossilt brensel og fornybare energikilder, med forarbeid, et besøk som strekker seg over to dager med blant annet rollespill, og etterarbeid. En vitensenterpedagog ( newtonlærer ) følger klassene under besøket, og klasselærer ( besøkslærer ) har klart definerte oppgaver under besøket. Overå gjennomførte undersøkelser på to klasser, med spørreskjema (pre- og posttest av kunnskaper og begrepsforståelse), observasjon under vitensenterbesøket, og elevintervjuer. Hans konklusjon er at læringsutbyttet er 7 Newton Energirom Trondheim, et av de tidligere omtalte newtonrommene, ble finansiert av Statoil, utviklet av FIRST Scandinavia og overtatt i juni 2010 av Trondheim kommune, NTNU Vitenskapsmuseet og Vitensenteret i Trondheim etter et år med pilotering. 13

16 Favner vitensentrene vidt nok i møtet med de unge? (Illustrasjonsfoto: Augon Johnsen / VilVite) signifikant positivt, både med hensyn til begrepsforståelse og med hensyn til begrepsforståelse. Overås undersøkelser sier imidlertid ikke noe om læringsutbyttet er bedre eller dårligere enn hva tilfellet ville vært med tradisjonell klasseromsundervisning. Dette er i seg selv et sentralt spørsmål i naturfagdidaktisk forskning, som også Jore (2010) tar for seg: Gir praksisaktiviteter i naturfagsundervisningen (herunder vitensenterbesøk) bedre læring enn teoriorientert lærebokundervisning? Hoffstein & Lunetta (2003) konkluderer med at det er vanskelig å finne en enkelt sammenheng mellom kompetanseoppnåelse og praktisk laboratoriearbeid, men at laboratoriearbeid resulterer i positive og forbedrede holdninger til faget. Hoffstein & Lunetta anbefaler at praksisaktiviteter bør ha 14

17 en helhetsskapende funksjon i forhold til læringsstoffet, og at de kan brukes som utgangspunkt for å styrke kognitiv forståelse, bearbeidelse, diskusjon og refleksjon i undervisningen. PISA-undersøkelsen viste heller ingen direkte sammenheng mellom mengde forsøk i undervisningen og naturfagsprestasjoner faktisk var korrelasjonen svakt negativ for Norges del (Kjærnsli et al. 2007: 114). Kjærnsli et al. understreker likevel at praktisk øvingsarbeid er viktig i kraft av seg selv, som et allmenndannende element i naturfagene. Et annet iøynefallende og vitensenterrelevant resultat fra PISA er at fokus på prosjektarbeid og fri utforskning av idéer har tydelig signifikant negativ korrelasjon med naturfagsskår. Kjærnsli et al. kommenterer: Det vi ser i resultatene her, reflekterer trolig det nokså åpenbare i at det er lett å gå seg vill i det naturfaglige landskapet hvis egne idéer alene skal være ledestjerne (op.cit. 116). Bamberger & Tal (2006: 81) klassifiserer vitensentrenes undervisningsopplegg i tre kategorier; 1) opplegg uten valgfrihet, 2) opplegg med begrenset valgfrihet og 3) opplegg med fullstendig valgfrihet. Her konkluderes det med at opplegg med begrenset valgfrihet gir mest effektiv og mangfoldig læring. Newtonrommene er eksempel på vitensenterlignende etableringer hvor det er lagt en forholdsvis strengt formell struktur rundt besøkene; elevene gjennomfører et klart definert for- og etterarbeid støttet av læreren sin, læreren gis en aktiv rolle under besøket, og vitensenterpedagogene veileder elevene fra stasjon til stasjon innenfor et ganske stramt tidsskjema. Både elever og lærere gjennomfører nettbasert evaluering av undervisningsmodulen. Hva som er den optimale balansen med tanke på grad av valgfrihet for undervisningsopplegg ved vitensenteret, vil opplagt avhenge av mange faktorer. Men et vitensenter er i alle fall vesensforskjellig fra et tradisjonelt museum i den forstand at det har som eksplisitt hovedformål å formidle kunnskaper og læring til de besøkende. Rennie (2007: 126-) hevder riktignok at museet som en fri og uformell læringsarena bærer i seg viktige kvaliteter for undervisning. Ikke desto mindre dersom skolen skal kunne prioritere å bruke vitensenteret som et fast innslag i realfagsundervisningen, må oppleggene nesten være så strukturerte at læreren kan være forvisset om at elevene får gjennomgått viktige deler av pensum i løpet av besøket. Vitensenteret som holdningsskaper og samfunnsbygger Barn- og ungdomsundersøkelsen 2008 viste at det hadde vært en nedgang i interessen for forskning og realfag siden 1999, til tross for at 34 % av respondentene ( barn og unge) oppgav at de hadde besøkt et vitensenter (Synovate 2008). Dette kan tyde på at et vitensenterbesøk alene ikke har vært nok til å vekke de unges interesse, men en forandring i interessen for realfag og forskning kan skyldes mange påvirkningsfaktorer. Nedgangen som det vises til i undersøkelsen kan f.eks. være knyttet til de 66 % av respondentene som ikke hadde fått mulighet til et vitensenterbesøk. ROSE (The Relevance of Science Education) er et internasjonalt forskningsprosjekt ledet av professor Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo. Over 40 land har deltatt i datainnsamlingen knyttet til ungdoms holdninger til og erfaringer med realfag og teknologi, og for Norges del har framkommet en del vitensenterrelevante funn. For eksempel drar man i tvil den didaktiske grunnsetningen om å relatere realfagsundervisningen i skolen til hverdagserfaringer for å fange elevenes interesse: 15

18 Interessen [er] nokså lav for det kjente, dagligdagse og nære, altså det som mange pedagoger ofte anbefaler. Overraskende mange elever (i våre rike nordiske land) synes derimot interessert i det mer filosofiske og undrende, ting man kanskje ennå ikke har klare svar på. (Sjøberg & Schreiner 2009: 84) Camilla Schreiner påpeker i rapporten Noen realist som passer for meg? at dette må knyttes til vårt senmoderne samfunn, hvor fag- og yrkesvalg er identitetsvalg : Nerden er ikke et moderne forbilde [ ]. Riktignok er kunnskapsrikdom høyt respektert, men den skal helst inngå i en sammenheng. Kunnskapen skal brukes til kreativitet, til å mene og stå for noe, og til å argumentere for og imot. (Schreiner 2008: 12-13) Schreiner beskriver et typegalleri med ulike prioriteringer knyttet til selvbilde og framtidig yrke. Disse typene har fått ganske selvforklarende navn Tekno-japp, Myk-japp, Idealist, Praktiker og Realist (op. cit. 34). Selv om dette først og fremst må betraktes som språklige verktøy i bearbeidingen av ROSE-data, kan det også være et interessant utgangspunkt for å diskutere om vitensentre favner vidt nok i møte med de unge. I 2005 gjennomførte Norsk Gallup en omfattende surveyundersøkelse i den såkalte Eurobarometerstudien (EB-studien). Sjøberg & Schreiner (2005) sammenholder enkelte resultater fra EB-studien Fra et arrangement på Bamsesykehus på Vitensenteret Sørlandet, i samarbeid med Sykehuset i Arendal. (Foto: Kine Wangerud) 16

19 med ROSE. EB-studien viste at nordmenn besøker museer og vitensentre i betydelig større grad enn den europeiske gjennomsnittsbefolkningen, og Norge ligger foran for eksempel Danmark og Finland når det gjelder vitensenterbesøk. I ROSE ligger imidlertid de nordiske landene ganske likt når det gjelder besøksfrekvens til vitensentrene, og langt etter en del asiatiske land (op. cit ). Sjøberg og Schreiner oppsummerer de to undersøkelsene med at Folk i Norge har i hovedsak et godt, men slett ikke ukritisk, forhold til forskning, vitenskap og teknologi. Dette viser seg på mange måter: når det gjelder interesser og aktiviteter, gjennom tillit til forskerne, og gjennom en rekke holdninger, synspunkter og verdier. Også kunnskapsnivået, målt med enkle faktaspørsmål, er nokså høyt, og det har øket de siste årene. Menn har atskillig høyere kunnskapsskåre enn kvinner. Det kan imidlertid synes som om nivået blant den yngste aldersgruppen (15-24 år) er lavere enn for de noe eldre, spesielt gjelder det unge menn. (op. cit. 5) Innenfor forskningsprosjektet Vilje-con-valg, som ser på ungdommers utdanningsvalg generelt og bortvalg av realfag spesielt, gjennomførte man høsten 2008 en spørreundersøkelse blant førsteårsstudenter ved universiteter og høgskoler. Ett av temaene var her hvilke inspirasjonskilder utenfor skoleverket som hadde påvirket studentenes utdanningsvalg, og populærvitenskaplige inspirasjonskilder tilskrives i rapporten en betydelig rekrutteringseffekt. Over halvparten av respondentene oppgav å ha blitt inspirert av populærvitenskap på TV, og omtrent en tredel har fått motivasjon fra bøker og blader. Også filmer/tv-serier og avisoppslag ser ut til å ha vært viktige for mange (ca 20 % sier at dette har gitt betydelig inspirasjon). Når det gjelder museer og vitensentre er det over 15 % som sier at dette har gitt inspirasjon og motivasjon; vitensentre blir oppgitt som mer styrende for valg enn rådgivere på skolene og reklamekampanjer (Schreiner et al. 2010, KD 2010: 18). I forordet til den siste strategiplanen for styrking av realfagene, Realfag for framtida, understreker forskningsministeren og kunnskapsministeren at de overordnede målene for satsingen er å styrke elevenes og studentenes kompetanse i realfag, øke interessen for realfag og styrke rekrutteringen og gjennomføringen på alle nivåer, ikke minst blant jentene (KD 2010: 5). Hva som ligger bak den skjeve kjønnsbalansen i rekrutteringen til matematiske realfag og teknologi er også et viktig spørsmål i Vilje-con-valg. Oppsummeringen til Schreiner et al. (2010) konkluderer med at utdanningsvalg i det senmoderne samfunnet handler om selvrealisering, og jentene er noe mer opptatt av idealisme og mening enn guttene. Jenter synes også å ha lavere mestringsforventning enn gutter, og de mangler i mange tilfeller kvinnelige rollemodeller innenfor realfagene som de ønsker å identifisere seg med (op. cit.). Etter arbeidet med ROSE konkluderer Schreiner: Skal jenter velge teknologi, må de synes det virker spennende. Da må faget vises fram i en sammenheng som vekker jenters oppmerksomhet, for eksempel teknologier for bedre medisinske behandlinger. [ ] Hvis jenter velger bort realfag fordi det ikke passer til deres feminine identitet, kan løsningen være å endre fagenes maskuline image. (Schreiner 2008: 25, 7) Internasjonalt er norske fagdidaktikere for tiden involvert i et prosjekt som er nært beslektet med ROSE og Vilje-con-valg IRIS (Interests & Recruitment i Science). Våren 2010 ble det samlet inn spørreskjema-svar fra 1350 norske realfagstudenter, og fra 5000 realfagstudenter i fire europeiske partnerland. På prosjektets nettside framgår det: 17

Sats på VITENSENTRENE

Sats på VITENSENTRENE Sats på VITENSENTRENE Vi hadde besøk fra Karmsund rett før jul. Da kom en entusiastisk rektor og fortalte om en elev. Eleven var deprimert og det var første gang på ½ år de hadde sett han smile. Rektors

Detaljer

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPA FOR REALFAGENE REALFAG Relevante Engasjerende Attraktive Lærerike Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene Forside: Design av Shane

Detaljer

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Rapport 20/2014 Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

kultur for læring og innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Camilla Schreiner og Svein Sjøberg

kultur for læring og innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Camilla Schreiner og Svein Sjøberg kultur for læring og innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Camilla Schreiner og Svein Sjøberg Kultur for læring og innovasjon: Interesser, holdninger og kunnskaper knyttet til realfag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet

LEDER NATURFAG. Vurdering for læring og av læring. Ut av klasserommet Innhold Portrettet LK06 og vurdering Eksamen i videregående Vurdering på barnetrinnet Rulleringsframføring Sentrale funn i PISA Vurdering av kompetansemål knyttet til Forskerspiren Tallkarakter eller skriftlig

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Innhold [1] Naturfag 2/12

Innhold [1] Naturfag 2/12 Naturfag 2/12 Innhold Portrettet Hva er teknologi? TeknoVisjon Hva vil vi med teknologi og design i skolen? Et forskningsprosjekt om teknologi og design i skolen Berekraftig teknologi -teknologi for berekraft

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29 1 INNLEDNING: FYSIKKFAGETS PARADOKS FÅ MEN LYKKELIGE...2 2 EN BESKRIVELSE AV UTVALGETS ARBEID...4 2.1 UTVALGETS SAMMENSETNING OG MANDAT...4 2.2 PROSEDYRER FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV NY LÆREPLAN...4

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen Persson, P. E. Ødegaard, M. Nielsen, S. S. 2009 1 EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT 01.10.2009 Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen 2 Rapport Evaluering

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer