BIBSYS Styremøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBSYS Styremøte 2011-10-26"

Transkript

1 Sakliste Oppdatert: BIBSYS Styremøte Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: Møtetid: Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra forrige møte - sakspapir vedlagt. S-2011/27 Referatsaker a) Referat fra styremøte Referat vedlagt. a) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet Sakspapir ettersendes. b) Referat fra møte i BIBSYS Kontaktutvalg Foreløpig referat blir delt ut på møtet. S-2011/28 Nytt biblioteksystem status Sakspapir vedlagt Unntatt offentlighet jfr 13 i Offentlighetsloven. S-2011/29 Tertialrapport 2. tertial 2011 Sakspapir vedlagt. 1

2 S-2011/30 Framtidig organisering av BIBSYS Driftssenter Sakspapir vedlagt. S-2011/31 Om BIBSYS deltakelse i Bibliotekmøtet 2014 Sakspapir vedlagt. S-2011/32 Søknad om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet Sakspapir vedlagt. S-2011/33 Eventuelt 2

3 Oppdatert: Til: Styremøte Saksdokument S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Med grunnlag i innspill fra styrets varamedlem, Petter Kongshaug, foreslås følgende punkter benyttet som et grunnlag for evaluering av styrets arbeid. Innholdet er noe omarbeidet og tilpasset BIBSYS organisasjonsform. Tema for evalueringen Hvordan fungerer styret? o o o Kompetanse o o Roller og adferd (i hvilken grad fungerer styret godt som et lag). Arbeidsform (møtefrekvens og varighet, møteledelse). Forhold til daglig leder og administrasjonen. Har styremedlemmene i sum god nok kompetanse, eller er det noe som savnes? Forventet utvikling i behov for kompetanse. Styrets fokus og oppgaver o o Evalueringsrapporten I hvilken grad har styret riktig fokus og er opptatt av de riktige oppgavene i henhold til vedtekter, øvrige bestemmelser og virksomhetens behov? I hvilken grad gir styrets vedtak tydelige nok styringssignaler, og i hvilken grad opplever styret at styringssignalene blir fulgt opp? Evalueringsrapporten skal inneholde følgende: 1. En kort beskrivelse av prosessen. 2. Temaer som styret ønsker å gjøre noe med, med tilhørende aksjonspunkter. 3. Status for aksjonspunktene fra punkt 2. Gjennomføring Styrets egenevaluering gjennomføres ved at det arrangeres en workshop i forbindelse med et styremøte der temaene ovenfor diskuteres. Basert på denne diskusjonen lager administrasjonen et utkast til evalueringsrapport som godkjennes av styret. Styrets egenevaluering gjennomføres regelmessig. 3

4 Saksdokument Oppdatert: 19. okt Til: Styremøte 26. okt S-2011/28 Nytt biblioteksystem status Unntatt offentlighet jfr. 13 i Offentlighetsloven. 4

5 Saksdokument Oppdatert: 19. okt Til: Styremøte 26. okt S-2011/29 Tertialrapport 2. tertial 2011 Rapport for 2. tertial følger vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar rapporten for 2. tertial til etterretning. Styreformannen gis følgende fullmakter: Overføre nødvendige midler fra Fellesaktiviteter til BIBSYS biblioteksystem før regnskapsavslutningen. Dette for at avsatte midler til konsulentbistand tilknyttet BIBSYS biblioteksystem på 2,2 mill. kr kan overføres til Overføre mindreforbruk fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage før regnskapsavslutningen. 5

6 Tertialrapport pr. august 2011

7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Organisasjon Om tertialrapporten BIBSYS totalt Fellesaktiviteter BIBSYS Biblioteksystem Drift av BIBSYS Biblioteksystem Import av e-ressurser Applikasjonsdrift Teknisk drift Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem Andre produkter BIBSYS ForskDok BIBSYS Brage BIBSYS Nettportal Drift av BIBSYS Nettportal Utvikling av BIBSYS Nettportal BIBSYS tjenester

8 1 Innledning 1.1 Organisasjon Innføring av nytt biblioteksystem har hovedfokus i Dette har innvirkning både på arbeidet internt i organisasjonen og på vårt samarbeid med de institusjonene som bruker BIBSYS Biblioteksystem. I 2011 har vi fortsatt arbeidet med å vurdere interne arbeidsprosesser med sikte på effektiviseringstiltak i alle ledd i organisasjonen. 1.2 Om tertialrapporten Tertialrapporten er bygd opp etter samme mal som virksomhetsplanen. Alle beløp er i hele kr. 1.3 BIBSYS totalt Alle tall i 1000 kr BIBSYS TOTAL Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer produkter Investeringer fellesaktiviteter Sum investeringer Lønn produkter Lønn fellesaktiviteter Sum lønn og sosiale kostnader Drift produkter (driftskjøp, tjenester o.l) Drift fellesaktiviteter (driftskjøp, tjenester o.l) Sum drift Reiser produkter Reiser fellesaktiviteter Sum reiser Overføring NTNU Overføring fra tidligere år (udisponert) Sum andre kostnader Sum kostnader Resultat

9 Inntekter totalt Investeringer Lønn Kommentar: Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap For BIBSYS totalt er det ved utgangen av andre tertial et resultat på 14,774 mill. kr. Det negative resultatet skyldes manglende inntekter. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på om lag 6,5 mill. kr. Hoveddelen av inntektene vil faktureres i løpet av tredje tertial. Analyser indikerer imidlertid inntektene vil bli om lag 1,0 mill. kr lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er at inntekter fra Nasjonalbiblioteket og fra kursvirksomheten vil bli lavere enn budsjettert. Påløpte kostnader er 26,908 mill. kr, mens budsjetterte kostnader for perioden er 35,261 mill. kr. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på om lag 7,5 mill. kr. Investeringer forventes å bli om lag 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes en generell prisnedgang i markedet på planlagte investeringer. Kostnader til drift og reiser vil bli om lag 5,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Av dette kan drøyt 3,0 mill. kr tilskrives Biblioteksystemet, der 2,2 mill. kr skyldes at avsetning til konsulenttjenester fra OCLC ikke er brukt som planlagt. Disse midlene må overføres til Lønnskostnader forventes å bli om lag 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. En vesentlig årsak til lavere lønnskostnader er at ny direktør og leder for produkteierne ansettes senere enn budsjettert. I tillegg har det vært færre ansatte tilknyttet utviklerstilling enn budsjettert. Totalt sett synes økonomien å være under god kontroll. Forventet resultat for 2011 er noe lavere enn det som ble overført fra 2010 til Analysen videre vil imidlertid vise et betydelig overforbruk tilknyttet lønn på BIBSYS Biblioteksystem. I tillegg forventes det manglende inntekter tilknyttet oppdrag for Nasjonalbiblioteket, samt fra kursvirksomheten. Dette oppveies av lavere kostnader på andre områder. 3

10 2 Fellesaktiviteter Fellesaktiviteter Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Inntekter fra indirekte kostn. (OH) Inntekter fra driftsavgifter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap Fellesaktiviteter har et resultat på 6, 314 mill. kr etter andre tertial. Som beskrevet under kapittel 1.3 forventes de totale lønnskostnadene for BIBSYS å bli lavere enn budsjettert. Dette vil isolert sett generere lavere inntekter til Fellesaktiviteter i form av overhead fra produkter og tjenester. Etter andre tertial er imidlertid situasjonen at det er brukt flere timer på produktene og tjenestene enn det som er budsjettert, noe som medfører at det likevel genereres høyere overheadinntekter til Fellesaktiviteter. Inntekter i form av driftsavgifter fra produktene og tjenestene er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes at BIBSYS ForskDok fortsatt er i drift. Investeringene under Fellesaktiviteter er om lag 1,3 mill. kr lavere enn periodisert budsjett etter 2. tertial. Prognosen for 2011 indikerer at investeringene vil bli om lag 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at BIBSYS oppnådde bedre pris enn forventet på deler av investeringene. 4

11 Kostnadene til lønn er lavere 1,7 mill. kr enn periodisert budsjett. Dette kan forklares med at personalressurser er brukt på BIBSYS Biblioteksystem i stedet for på Fellesaktiviteter. Kostnader til Drift og Reiser er om lag 1,7 mill. kr lavere enn periodisert budsjett, og forventes også å forbli betydelig lavere enn budsjettet. Dette skyldes generelle innsparinger. Totalt sett synes kostnadene til Fellesaktiviteter å være under god kontroll. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på drøyt 4,5 mill. kr. 3 BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat

12 BIBSYS Biblioteksystem har et resultat på -18,242 mill. kr etter andre tertial. Inntektene er lavere enn periodisert budsjett, men forventes å komme inn i løpet av september. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 15,778 mill. kr, mot periodisert budsjett på 14,784 mill. kr. Differansen på om lag 1,0 mill. kr indikerer et betydelig overforbruk. Tidligere år har det vært overføringer fra BIBSYS Biblioteksystem til Fellesaktiviteter. BIBSYS foreslår derfor at disse to sees i sammenheng slik at et eventuelt underforbruk på Fellesaktiviteter kan brukes til å dekke inn et overforbruk på BIBSYS Biblioteksystem. Kostnader til drift og reiser er betydelig lavere enn periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at disse kostnadene hittil har vært langt lavere enn det som ble antatt da budsjettet ble satt opp. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på om lag 3,0 mill. kr. Av dette kan 2,2 mill. kr forklares med at avsetningen til konsulenttjenester fra OCLC ikke er benyttet. Det er ønskelig at denne avsetningen overføres til 2012, selv om dette kan medføre et merforbruk for Biblioteksystemet. 6

13 3.1 Drift av BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem (D) Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap Driften av BIBSYS Biblioteksystem har et resultat -18,124 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 7, 589 mill. kr, mot periodisert budsjett på kr 5,510 mill. kr. Differansen på drøyt 2,0 mill. kr indikerer et betydelig overforbruk. 7

14 Driftskostnader er om lag som periodisert budsjett, mens reisekostnadene er betydelig lavere. Utestående faktureringer viser at driftskostnadene ved slutten av året vil være i tråd med budsjettet. Det er forventet at reisekostnadene vil være betydelig lavere en budsjettert ved slutten av året. Nedenfor følger en nærmere spesifikasjon over lønnskostnader på ulike driftsaktiviteter for BIBSYS Biblioteksystem Import av e-ressurser Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 37 % Brukt 63 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 1,072 mill. kr av et budsjett på 1,685 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 63 pst. av avsatte lønnsmidler. Arbeidet med import av abonnements- og beholdningsdata for bibliotekenes e-ressurser har forløpt som planlagt. Lønnskostnadene er i overensstemmelse med periodisert budsjett. På grunn av en reduksjon av personalressursene til disse oppgavene i siste tertial, kan vi forvente at lønnskostnadene ved slutten av året vil bli noe lavere en budsjettert Applikasjonsdrift Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Brukt 122 pst. av budsjettet Ved utgangen av andre tertial er det brukt 1,829 mill. kr av et budsjett på 1,500 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 122 pst. av avsatte lønnsmidler. Det er et betydelig overforbruk i lønnskostnadene knyttet til applikasjonsdrift. Kostnadene knyttet til administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, vedlikehold/feilretting og brukerstøtte er omtrent like store og utgjør samlet 90 % av kostnadene. Kostnadene knyttet til brukerstøtte er stabile i perioden, mens vi mot slutten av perioden har hatt noe høyere kostnader til vedlikehold og feilretting enn forventet. Dette skyldes bl.a. nødvendige endringer og feilrettinger som følge av at Universitetsbiblioteket i Oslo ble samlet under en bibliotekkode i juni. Administrasjonskostnadene i andre tertial vært lavere enn årsgjennomsnittet. Dette skyldes ferieavvikling. Vi forventer stabile administrasjonskostnader resten av året, slik at vi totalt vil få et enda større overforbruk ved slutten av året. 8

15 3.1.3 Teknisk drift Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 16 % Brukt 84 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 2,522 mill. kr av et budsjett på 3,000 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 84 pst. av avsatte lønnsmidler. Det er noe overforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at arbeidet med å sikre stabil drift av dagens biblioteksystem har vært noe mer krevende enn forventet. Flere feil i ny versjon av databasesystemet fra leverandøren har skapt problemer ved oppgradering. Det gjenstår fortsatt arbeid her og det forventes at det vil resultere i noe overforbruk også totalt for året. 9

16 3.2 Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem (U) Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem har et resultat på -0,118 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Det har kommet en inntekt på kr 125 som følge av interne overføringer. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør kr 8,189 mill. kr, mot periodisert budsjett på 9,274 mill. kr. Differansen på 1,085 mill. kr indikerer et betydelig underforbruk. Driftskostnader og reiser er betydelig lavere enn budsjett. Både nåværende og forventet underforbruk av driftskostnader knyttet til utvikling skyldes hovedsakelig at tjenester fra OCLC vil bli tatt i bruk senere enn antatt og at det ikke har vært behov for 10

17 eksterne konsulenttjenester. Det har også vært en betydelig lavere reiseaktivitet enn antatt. Det skyldes både at møter med OCLC hovedsakelig skjer via videokonferanser eller andre elektroniske hjelpemidler (Skype), og at reisekostnader for faggrupper har vært betydelig lavere enn forventet. Det er antatt at denne trenden vil fortsette ut året. Vi antar at kostnader til drift og reiser vil påløpe, men forskjøvet i tid i forhold til det som er budsjettert. Nedenfor følger en nærmere spesifikasjon over lønnsforbruket på ulike utviklingsaktiviteter for BIBSYS Biblioteksystem Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 33 % Brukt 67 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 4,855 mill. kr av et budsjett på 7,287 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 67 pst. av avsatte lønnsmidler. Mange ansatte har kontinuerlig kontakt med OCLC for å få avklart hvordan det nye systemet vil fungere og hvordan nasjonale tilpasninger kan realiseres. Vi har levert kravspesifikasjoner og brukerkrav og arbeider med å forsikre oss om at det er en felles forståelse av de oppgavene som må løses. Utviklingsarbeidet har enten vært konsentrert om oppgaver der problemstillingene er klarlagt, eller om oppgaver som er uavhengige av det nye systemet. Arbeidet med migrasjon av data har pågått lengst og er kommet lengst. Det er planlagt en første prøveleveranse av bibliografiske data til OCLC i slutten av året. Vi har også kommet langt med å legge til rette for at alle brukere av nytt biblioteksystem skal kunne bruke FEIDE. BIBSYS har nå blitt vertsorganisasjon for FEIDE, og ikke bare tjenesteleverandør. Faggruppen store linjer har gjennomført fire møter og det er planlagt to møter i tredje tertial. Vi tar også sikte på å opprette en faggruppe som skal utrede problemstillinger knyttet til emnedata Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 70 % Brukt 30 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 0,937 mill. kr av et budsjett på 3,123 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 30 pst. av avsatte lønnsmidler. Lønnsmidlene har blitt brukt for å få på plass endringer som er nødvendige, enten for å sikre at dagens biblioteksystem fortsatt skal være velfungerende, eller for å forenkle overgangen til nytt system. I all 11

18 hovedsak er dette arbeid som må gjøres for å sikre bevaring og migrasjon av bibliografiske data og autoritetsdata. 4 Andre produkter 4.1 BIBSYS ForskDok BIBSYS ForskDok Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Kommentar: Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap 12

19 BIBSYS ForskDok har et resultat på 0,503 mill. kr etter andre tertial. Det er ikke budsjettert med andre inntekter enn overføring fra Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 0,119 mill. kr mot periodisert budsjett på 0,238 mill. kr. Differansen på 0,119 mill. kr indikerer et underforbruk. Totale driftskostnader er om lag som periodisert budsjett, men driftsavgifter er høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes at det kun er budsjettert med drift av BIBSYS ForskDok i de første seks månedene av 2011 juli. Den planlagte stengingen av BIBSYS ForskDok 1. juli har blitt utsatt til årsskiftet. Årsaken er at Cristin ikke har fått på plass alle data fra BIBSYS ForskDok. Det vil derfor påløpe driftsavgifter for ytterligere seks måneder. Det er ikke kostnadsført reiser på BIBSYS ForskDok. En udisponert overføring fra 2010 gjør at avviket mellom periodisert budsjett og regnskap er høyere enn reelt. Driftsoppgaver hittil i år har omfattet administrasjon, brukerstøtte, informasjon, oppdateringer av institusjonsregisteret og personregisteret, konvertering av data, eksport av data, vedlikehold i form av feilrettinger og mindre funksjonsendringer og dialog med NSD om retting av feil i ITAR. Det har også vært dialog med Cristin om formatet for eksportfiler for publikasjonsdata. Utviklingsoppgaver hittil i år har omfattet forbedringer i listefunksjonene og ferdigstilling av en intern applikasjon for produksjon av eksportfiler til Cristin. 1. februar ble alle funksjoner for registrering og oppdatering av publikasjonsposter stengt. De øvrige funksjonene er fortsatt tilgjengelige. Arbeidet med overføring av eksportfiler til Cristin ble avsluttet 4. februar. Det ble produsert filer med publikasjonsdata for hver av de 51 brukerinstitusjonene. Samtidig ble det også eksportert data fra ForskDoks Personregister. Data i ForskDoks institusjonsregister ble eksportert allerede i september 2010 og det har blitt sendt oppdateringsmeldinger til Cristin ved alle endringer fram til 1. februar. I tredje tertial vil det kun påløpe utgifter til driftsavgifter og lønnsutgifter til administrasjon, brukerstøtte og informasjon. Det forventes et resultat på om lag 0,3 mill. ved årets slutt. Det foreslås at ubrukte midler fra 2011 overføres til BIBSYS Brage i budsjettet for Inntekten til BIBSYS ForskDok i 2011 er midler ForskDok-institusjonene betalte i årlig avgift i Disse institusjonene er i all hovedsak de samme som er deltagere i Bragekonsortiet. BIBSYS Brage vil i 2012 trenge midler til utvikling av effektive rutiner for overføring av metadata og fulltekstfiler fra Cristin til publiseringsarkivene. Ved å overføre overskuddet fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage, vil det ikke være nødvendig å øke den årlige avgiften de samme institusjonene betaler for å bruke BIBSYS Brage. 13

20 4.2 BIBSYS Brage BIBSYS Brage Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Kommentar: Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap 14

21 BIBSYS Brage har et resultat på -1,013 mill. kr. etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Det er forventet at alle budsjetterte inntekter vil komme inn. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 0,887 mill. kr, mot periodisert budsjett på 0,775 mill. kr. Differansen på 0,112 mill. kr indikerer et overforbruk på BIBSYS Brage. Dette er imidlertid i henhold til planen om at årets utviklingsarbeid hovedsakelig skal utføres i 2. og 3. kvartal. Det er i tillegg en udisponert overføring fra 2010 på 0,079 mill. Bragekonsortiets styre har bestemt at denne skal benyttes til å dekke lønnskostnader. Totale driftskostnader er betydelig lavere enn periodisert budsjett. Det skyldes et underforbruk på reiser. I tredje tertial vil det påløpe reisekostnader til styremøte, konsortiemøte og deltagelse ved seminar og konferanse. Driftsoppgaver hittil i år har omfattet administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, brukerstøtte, informasjon og vedlikehold av programsystemet og driftsmiljøet. Den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i 2011 er en oppgradering av programsystemet til nyeste versjon av DSpace. En ny versjon av BIBSYS Brage basert på DSpace versjon settes i drift i september. Med den nye versjonen av BIBSYS Brage får publiseringsarkivene til deltagerne i Bragekonsortiet en rekke nye funksjoner inkl. funksjoner som er egenutviklet av BIBSYS. Alle egenutviklede funksjoner som fantes i den forrige versjonen av BIBSYS Brage blir også videreført i den nye versjonen. 4.3 BIBSYS Nettportal BIBSYS Nettportal (T) Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat

22 Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap BIBSYS Nettportal har et resultat på -0,677 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Inntektene forventes å bli som budsjettert. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør kr 0,285 mill. kr, mot periodisert budsjett på 0,309. Differansen på 0,024 mill. kr indikerer et underforbruk. Ordinære driftskostnader er betydelig lavere enn periodisert budsjett. Driftskostnadene dekker lisenskostnaden til TDNet for tilgang til bruk av lenketjeneren BIBSYS x (TDNet TOUResolver) og tidsskriftlisten BIBSYS Tyr (TDNet Journal Manager). Fra september vil vi bytte leverandør. Lenketjeneren og tidsskriftslisten vil fra da av være løsninger laget og levert av OCLC. I forbindelse med overgangen til ny leverandør vil vi betale et engangsbeløp til OCLC for nødvendige tilpasninger, samt at lisensen fra oktober vil gå til OCLC og ikke til TDNet. Det er antatt at driftskostnadene ved årets slutt vil være om lag 0,1 mill. kr lavere enn budsjett. Det har ikke påløpt kostnader til reiser. Årsaken er at styret i Portalkonsortiet ikke har hatt behov for møter. Avgjørelser angående skifte av leverandør av lenketjener og løsningene for øvrig, ble tatt før årsskiftet. Kommunikasjon er opprettholdt via e-post og telefonkontakt. Nedenfor følger en gjennomgang av lønnskostnadene på ulike aktiviteter for BIBSYS Nettportal Drift av BIBSYS Nettportal Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 31 % Brukt 69 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 0,163 mill. kr av et budsjett på 0,236 mill. kr. Dette tilsvarer 16

23 et forbruk på 69 pst. av avsatte lønnsmidler. Utførte driftsaktiviteter hittil i år omfatter administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, brukerstøtte, informasjon, kvalitetssikring av dataeksport og drift av lenketjeneren og tidsskriftlisten. Det er planlagt å bytte fra nåværende løsning til en lenketjener laget og levert av OCLC. For at denne skal være operativ for medlemmene i september er det mye arbeid som må gjøres i forkant. Det må eksporteres data til OCLC sin Knowledge Base og det må gjøres tilpasninger slik at dataene kan bli nyttiggjort og forstått i det nye systemet. Det har vært mye kommunikasjon mellom BIBSYS og OCLC i forbindelse med dette arbeidet, og hver av partene har utført sin del av arbeidet Utvikling av BIBSYS Nettportal Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 64 % Brukt 36 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 0,040 mill. kr av et budsjett på 0,111mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 36 pst. av avsatte lønnsmidler. Utførte utviklingsaktiviteter i andre tertial omfatter funksjonsendringer i BIBSYS Ask og vedlikehold av søke- og lesetilgang til materiale i eksterne datakilder. Bytte av lenketjener har også her innvirkning. Det er gjort tilpasninger i BIBSYS Ask for at denne skal kunne håndtere den nye lenketjeneren og gi fulltekst direkte. 17

24 5 BIBSYS tjenester Tjenester Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Tjenester har et resultat på 1,658 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes i hovedsak manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Det forventes at inntektene fra Tjenester kan bli betydelig lavere enn budsjettert. Dette har flere årsaker. Hovedårsaken er at det forventes lavere inntekter fra oppdrag for Nasjonalbiblioteket enn budsjettert. I tillegg er inntektene fra kursvirksomheten lavere 18

BIBSYS Styremøte

BIBSYS Styremøte Sakliste Oppdatert: 2012-02-24 BIBSYS Styremøte 2012-03-02 Sted: BIBSYS, Trondheim Møtedato: 2012-03-02 Møtetid: 10.00 15.00 Til: BIBSYS Styre Fra: Direktøren S-2012/01 Referatsaker a) Protokoll fra styremøte

Detaljer

Virksomhetsplan med budsjett 2012

Virksomhetsplan med budsjett 2012 Virksomhetsplan med budsjett 2012 02.03.12, oppdatert etter årsavslutning Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 OM VIRKSOMHETSPLANEN... 2 1.2 ØKONOMISKE RAMMER... 2 1.3 FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET FOR 2012...

Detaljer

Virksomhetsplan med budsjett 2011

Virksomhetsplan med budsjett 2011 Virksomhetsplan med budsjett 2011 dsfdfsdfadf Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Organisasjon... 1 1.2 Om virksomhetsplanen... 1 1.3 Økonomiske rammer... 2 1.4 Forutsetninger for budsjettet for 2011... 3 1.4.1

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Oppdatert: 2011-03-25 Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Sted: Rica Hotel Gardermoen Dato: Torsdag 3. mars 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen Til stede: Espen von Osten Skjoldal,

Detaljer

Status og planer Servicesenter. BIBSYS Brukermøte 17. April 2007 Sigrid Smedsrud

Status og planer Servicesenter. BIBSYS Brukermøte 17. April 2007 Sigrid Smedsrud Status og planer Servicesenter BIBSYS Brukermøte 17. April 2007 Sigrid Smedsrud Dataforvaltning Driftsoppdrag Import bibliografiske data 1 nytt bibliotek Nasjonalt folkehelseinstitutt 100 konverteringsoppdrag

Detaljer

Nytt biblioteksystem i UHsektoren

Nytt biblioteksystem i UHsektoren Nytt biblioteksystem i UHsektoren Agenda! Generelt om nytt biblioteksystem i UHsektoren! Konsekvenser ved datamigrering! Nasjonalt autoritetssystem! Autoritetsdata med en liten vri Nytt biblioteksystem!

Detaljer

Årsrapport for Bragekonsortiet 2016

Årsrapport for Bragekonsortiet 2016 Årsrapport for Bragekonsortiet 2016 Forfatter: Hege Johannesen Til: Deltakerne i Bragekonsortiet Konsortiet Ved utgangen av 2016 var 61 institusjoner deltakere i Bragekonsortiet. Nye deltakere i 2016 er

Detaljer

Årsrapport for Bragekonsortiet 2014

Årsrapport for Bragekonsortiet 2014 Dato: 27. mai 2015 Årsrapport for Bragekonsortiet Forfatter: Hege Johannesen Til: Deltakerne i Bragekonsortiet Konsortiet Ved utgangen av var 63 institusjoner deltakere i Bragekonsortiet. Nye deltakere

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Saksframlegg. Styret Sykehusinnkjøp HF 28.april SAK NR IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF. Forslag til vedtak: Vadsø 25.

Saksframlegg. Styret Sykehusinnkjøp HF 28.april SAK NR IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF. Forslag til vedtak: Vadsø 25. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 28.april 2017 SAK NR 041-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

BIBSYS styremøte

BIBSYS styremøte Møtereferat Oppdatert: 2007-10-23 BIBSYS styremøte 2007-10-22 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2007-10-22 Møtetid: kl. 11.00 15.30 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Sverre Spildo, Bente

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium MØTEREFERAT Oppdatert: 26.09.2007 Referanse Side Prosjekt: Brage 1 / 5 Tid og sted: 28.08.2007, 12:15-16:00, BI Nydalen Oslo Referent: Ellen Røyneberg, BIBSYS Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Detaljer

Konsortiemøte i Pensumlistesystemkonsortiet

Konsortiemøte i Pensumlistesystemkonsortiet Referat Oppdatert: 6. september 2017 Konsortiemøte i Pensumlistesystemkonsortiet Sted: Park inn, Gardermoen Møtedato: 28. august 2017 Møtetid: 10:00-11:30 Referent: Emmanuelle Dabin Til stede: Høgskolen

Detaljer

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 17/ Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes. Universitetet i Oslo MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon Referat fra styremøtet i MUSIT 22.09.2015 Møtested: Universitet i Oslo, USIT, Kristen Nygaards hus, møterom nr. 3212. Tilstede: Solveig

Detaljer

Notat Lorem ipsum dolor sit amet, con- sectetuer adipiscing elit, sed diam nonum- my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Notat Lorem ipsum dolor sit amet, con- sectetuer adipiscing elit, sed diam nonum- my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 2012 / Innhold Styrets årsberetning... 3 Prioriteringer 2012... 4 Organisasjon... 5 BIBSYS Biblioteksystem... 6 Notat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Sak 6/ Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016

Sak 6/ Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016 Sak: Til: Fra: Møtedato: Sak 6/2016 - Budsjett 2016 Nasjonalt senter for e-helseforskning Styringsgruppen Senterleder 7. mars 2016 Bakgrunn Budsjettet til Nasjonalt senter for e-helseforskning skal understøtte

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

BIBSYS styremøte 2006-03-29

BIBSYS styremøte 2006-03-29 Sakliste Oppdatert: 2006-03-17 BIBSYS styremøte 2006-03-29 Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim Møtedato: 2005-03-29 Møtetid: 10.30 15.00 Til: BIBSYS styre S-2006/01 Referat fra styremøte 2005-11-24 Referatet

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet Oppdatert: 2010-12-10 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2010-12-07 Sted: BIBSYS, Abelsgate 5 Dato: Tirsdag 7. desember 2010 Tid: 10:00 15:30 Referent: Hege Johannesen Til stede: Randi

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Arbeidsgruppen. Store linjer

Arbeidsgruppen. Store linjer Arbeidsgruppen Store linjer Hvem er vi? Arbeidsgruppe som består av fagpersoner fra bibliotekene og representanter fra BIBSYS. BIBSYS leder arbeidet i gruppa. Rådgivende gruppe Jobber praktisk og vedtar

Detaljer

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS

Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Fremtidens biblioteksystem snart en realitet Randi Elisabeth Taxt, UiB og Arve Olaussen, BIBSYS Markedsundersøkelse Request for information (RFI) Vår 2009 Kom inn 5-6 svar Ingen nye system Alle var tradisjonelle

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Referat fra møte i Rådgivende Gruppe 11. februar 2015

Referat fra møte i Rådgivende Gruppe 11. februar 2015 Referat Oppdatert: 11. februar 2015 Referat fra møte i Rådgivende Gruppe 11. februar 2015 Sted: BIBSYS, Sirkuss Tid: 10 00 15 00 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Forfall: Hilde Høgås, Håvard Kolle-Riis,

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Brukermøte for BIBSYS portalkonsortium

Brukermøte for BIBSYS portalkonsortium Referat Oppdatert Brukermøte for BIBSYS portalkonsortium Tid: Mandag 10. Sted: Handelshøyskolen BI, Oslo Møteleder: Dagmar Langeggen, leder styringsgruppen Portalkonsortiet Referent: Dato for referat:

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10.2015 SAK NR 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger

REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger Møtetype: SAP HR prioriteringsråd/prosjektmøte alternative løsninger Til stede: Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Elisabeth Boye Okkenhaug, HiNT, Wenche Fjørtoft, HiSF, Laila Torp UNINETT FAS/HiST, Arild Halsetrønning,

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg. Saksliste

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg. Saksliste Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Møtedato: 23.11.2017 Møtested: Archon Møtetid: 09:00-10:30 Innkalling for Styret for IKA Kongsberg Forfall meldes til administrasjonen. Varamedlemmer

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 Saken gjelder: Organisasjonsutvikling mot 2009 Saken fremmes av: SKUP-styret Saksbehandlet: I møte den 3. April, ref styrets sak 08-52 Oppsummering:

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Oppdatert: 2008-05-08 Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: Tirsdag 22. april 2008 Tid: 10:00-15:00 Møteleder: Dagmar Langeggen, BI Referent:

Detaljer

For å synliggjøre de foreløpige føringene for Nasjonalt senter for e-helseforskning så bygges prosjektporteføljen opp rundt to hoveddeler.

For å synliggjøre de foreløpige føringene for Nasjonalt senter for e-helseforskning så bygges prosjektporteføljen opp rundt to hoveddeler. Sak: Til: Fra: Møtedato: Sak 18/2016 - Budsjett 2016 Styringsgruppen Senterleder 24. juni 2016 Bakgrunn Budsjettet til Nasjonalt senter for e-helseforskning skal understøtte de strategiske satsingene for

Detaljer

/ Innhold. Styrets årsberetning Prioriteringer i Organisasjon BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Ask... 7

/ Innhold. Styrets årsberetning Prioriteringer i Organisasjon BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Ask... 7 2011 / Innhold Styrets årsberetning... 3 Prioriteringer i 2011... 4 Organisasjon... 5 BIBSYS Biblioteksystem... 6 Notat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012 POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: asbjorn.risan@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 5. juni 2014

Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 5. juni 2014 Oppdatert: 5. juni 2014 Referat Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 5. juni 2014 Sted: Gigawatt (Miljøbygget) Tid: 10.00 15.00 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Hilde Høgås,

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Møteprotokoll. Møte i BIBSYS styre 10. desember 2015

Møteprotokoll. Møte i BIBSYS styre 10. desember 2015 Møteprotokoll Møte i BIBSYS styre 10. desember 2015 Sted: Dato: 10. desember 2015 Tid: 10:00-15:00 Referent: Tilstede: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel Mona Haugen Seunn Smith-Tønnessen (leder),

Detaljer

Høring BIBSYS behovsanalyse

Høring BIBSYS behovsanalyse Høring BIBSYS behovsanalyse Innleding UiO viser til brev av 27.1.2008 fra BIBSYS der det blir bedt om kommentarer til BIBSYS-behovsanalyse slik den foreligger på web-adresse http://www.bibsys.no/behovsanalyserapporten/

Detaljer

Møte i Rådgivende gruppe

Møte i Rådgivende gruppe Referat Oppdatert: 09.06.2016 Møte i Rådgivende gruppe 02.06.2016 Sted: Abels gate 5, Møterom Sirkuss Tid: 1000-1445 Referent: Margit Wagnild Til stede: Håvard Kolle-Riis (leder), Hilde Høgås, Rune Brandshaug,

Detaljer

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 04.06.14. Sak 48.14 Ark Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 06.05. 2014. Sak 49.14 Ark 137 U.O. jfr Forv.lovens 13 (personlige

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016 SAK NR 41-2016 Manglende finansiering av kommunehelsetjenesten i 2016 Forslag til

Detaljer

Nytt biblioteksystem - prosjektet

Nytt biblioteksystem - prosjektet Nytt biblioteksystem - prosjektet Organisert i fire delprosjekt 1. OCLC s utviklingsprosjekt av et nytt nestegenerasjons biblioteksystem 2. Utvikling av nasjonale tilleggstjenester hos BIBSYS 3. Samarbeidsprosjektet

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Portalkonsortium 2007-08-27

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Portalkonsortium 2007-08-27 Møtereferat Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Portalkonsortium 2007-08-27 Tid: Mandag 27. august 2007. Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Møteleder: Dagmar Langeggen Referent: Krisitin S. Vigdal Til stede:

Detaljer

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt BIBSYS Brukermøte 2006 Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt Jan Erik Kofoed Overordnete føringer: BIBSYS strategi BIBSYS veien til informasjon BIBSYS er det naturlige førstevalg for målgruppenes

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Referat

Bibliotekutvalget. Referat Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer