BIBSYS Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBSYS Styremøte 2011-10-26"

Transkript

1 Sakliste Oppdatert: BIBSYS Styremøte Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: Møtetid: Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra forrige møte - sakspapir vedlagt. S-2011/27 Referatsaker a) Referat fra styremøte Referat vedlagt. a) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet Sakspapir ettersendes. b) Referat fra møte i BIBSYS Kontaktutvalg Foreløpig referat blir delt ut på møtet. S-2011/28 Nytt biblioteksystem status Sakspapir vedlagt Unntatt offentlighet jfr 13 i Offentlighetsloven. S-2011/29 Tertialrapport 2. tertial 2011 Sakspapir vedlagt. 1

2 S-2011/30 Framtidig organisering av BIBSYS Driftssenter Sakspapir vedlagt. S-2011/31 Om BIBSYS deltakelse i Bibliotekmøtet 2014 Sakspapir vedlagt. S-2011/32 Søknad om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet Sakspapir vedlagt. S-2011/33 Eventuelt 2

3 Oppdatert: Til: Styremøte Saksdokument S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Med grunnlag i innspill fra styrets varamedlem, Petter Kongshaug, foreslås følgende punkter benyttet som et grunnlag for evaluering av styrets arbeid. Innholdet er noe omarbeidet og tilpasset BIBSYS organisasjonsform. Tema for evalueringen Hvordan fungerer styret? o o o Kompetanse o o Roller og adferd (i hvilken grad fungerer styret godt som et lag). Arbeidsform (møtefrekvens og varighet, møteledelse). Forhold til daglig leder og administrasjonen. Har styremedlemmene i sum god nok kompetanse, eller er det noe som savnes? Forventet utvikling i behov for kompetanse. Styrets fokus og oppgaver o o Evalueringsrapporten I hvilken grad har styret riktig fokus og er opptatt av de riktige oppgavene i henhold til vedtekter, øvrige bestemmelser og virksomhetens behov? I hvilken grad gir styrets vedtak tydelige nok styringssignaler, og i hvilken grad opplever styret at styringssignalene blir fulgt opp? Evalueringsrapporten skal inneholde følgende: 1. En kort beskrivelse av prosessen. 2. Temaer som styret ønsker å gjøre noe med, med tilhørende aksjonspunkter. 3. Status for aksjonspunktene fra punkt 2. Gjennomføring Styrets egenevaluering gjennomføres ved at det arrangeres en workshop i forbindelse med et styremøte der temaene ovenfor diskuteres. Basert på denne diskusjonen lager administrasjonen et utkast til evalueringsrapport som godkjennes av styret. Styrets egenevaluering gjennomføres regelmessig. 3

4 Saksdokument Oppdatert: 19. okt Til: Styremøte 26. okt S-2011/28 Nytt biblioteksystem status Unntatt offentlighet jfr. 13 i Offentlighetsloven. 4

5 Saksdokument Oppdatert: 19. okt Til: Styremøte 26. okt S-2011/29 Tertialrapport 2. tertial 2011 Rapport for 2. tertial følger vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar rapporten for 2. tertial til etterretning. Styreformannen gis følgende fullmakter: Overføre nødvendige midler fra Fellesaktiviteter til BIBSYS biblioteksystem før regnskapsavslutningen. Dette for at avsatte midler til konsulentbistand tilknyttet BIBSYS biblioteksystem på 2,2 mill. kr kan overføres til Overføre mindreforbruk fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage før regnskapsavslutningen. 5

6 Tertialrapport pr. august 2011

7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Organisasjon Om tertialrapporten BIBSYS totalt Fellesaktiviteter BIBSYS Biblioteksystem Drift av BIBSYS Biblioteksystem Import av e-ressurser Applikasjonsdrift Teknisk drift Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem Andre produkter BIBSYS ForskDok BIBSYS Brage BIBSYS Nettportal Drift av BIBSYS Nettportal Utvikling av BIBSYS Nettportal BIBSYS tjenester

8 1 Innledning 1.1 Organisasjon Innføring av nytt biblioteksystem har hovedfokus i Dette har innvirkning både på arbeidet internt i organisasjonen og på vårt samarbeid med de institusjonene som bruker BIBSYS Biblioteksystem. I 2011 har vi fortsatt arbeidet med å vurdere interne arbeidsprosesser med sikte på effektiviseringstiltak i alle ledd i organisasjonen. 1.2 Om tertialrapporten Tertialrapporten er bygd opp etter samme mal som virksomhetsplanen. Alle beløp er i hele kr. 1.3 BIBSYS totalt Alle tall i 1000 kr BIBSYS TOTAL Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer produkter Investeringer fellesaktiviteter Sum investeringer Lønn produkter Lønn fellesaktiviteter Sum lønn og sosiale kostnader Drift produkter (driftskjøp, tjenester o.l) Drift fellesaktiviteter (driftskjøp, tjenester o.l) Sum drift Reiser produkter Reiser fellesaktiviteter Sum reiser Overføring NTNU Overføring fra tidligere år (udisponert) Sum andre kostnader Sum kostnader Resultat

9 Inntekter totalt Investeringer Lønn Kommentar: Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap For BIBSYS totalt er det ved utgangen av andre tertial et resultat på 14,774 mill. kr. Det negative resultatet skyldes manglende inntekter. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på om lag 6,5 mill. kr. Hoveddelen av inntektene vil faktureres i løpet av tredje tertial. Analyser indikerer imidlertid inntektene vil bli om lag 1,0 mill. kr lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er at inntekter fra Nasjonalbiblioteket og fra kursvirksomheten vil bli lavere enn budsjettert. Påløpte kostnader er 26,908 mill. kr, mens budsjetterte kostnader for perioden er 35,261 mill. kr. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på om lag 7,5 mill. kr. Investeringer forventes å bli om lag 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes en generell prisnedgang i markedet på planlagte investeringer. Kostnader til drift og reiser vil bli om lag 5,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Av dette kan drøyt 3,0 mill. kr tilskrives Biblioteksystemet, der 2,2 mill. kr skyldes at avsetning til konsulenttjenester fra OCLC ikke er brukt som planlagt. Disse midlene må overføres til Lønnskostnader forventes å bli om lag 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. En vesentlig årsak til lavere lønnskostnader er at ny direktør og leder for produkteierne ansettes senere enn budsjettert. I tillegg har det vært færre ansatte tilknyttet utviklerstilling enn budsjettert. Totalt sett synes økonomien å være under god kontroll. Forventet resultat for 2011 er noe lavere enn det som ble overført fra 2010 til Analysen videre vil imidlertid vise et betydelig overforbruk tilknyttet lønn på BIBSYS Biblioteksystem. I tillegg forventes det manglende inntekter tilknyttet oppdrag for Nasjonalbiblioteket, samt fra kursvirksomheten. Dette oppveies av lavere kostnader på andre områder. 3

10 2 Fellesaktiviteter Fellesaktiviteter Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Inntekter fra indirekte kostn. (OH) Inntekter fra driftsavgifter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap Fellesaktiviteter har et resultat på 6, 314 mill. kr etter andre tertial. Som beskrevet under kapittel 1.3 forventes de totale lønnskostnadene for BIBSYS å bli lavere enn budsjettert. Dette vil isolert sett generere lavere inntekter til Fellesaktiviteter i form av overhead fra produkter og tjenester. Etter andre tertial er imidlertid situasjonen at det er brukt flere timer på produktene og tjenestene enn det som er budsjettert, noe som medfører at det likevel genereres høyere overheadinntekter til Fellesaktiviteter. Inntekter i form av driftsavgifter fra produktene og tjenestene er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes at BIBSYS ForskDok fortsatt er i drift. Investeringene under Fellesaktiviteter er om lag 1,3 mill. kr lavere enn periodisert budsjett etter 2. tertial. Prognosen for 2011 indikerer at investeringene vil bli om lag 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at BIBSYS oppnådde bedre pris enn forventet på deler av investeringene. 4

11 Kostnadene til lønn er lavere 1,7 mill. kr enn periodisert budsjett. Dette kan forklares med at personalressurser er brukt på BIBSYS Biblioteksystem i stedet for på Fellesaktiviteter. Kostnader til Drift og Reiser er om lag 1,7 mill. kr lavere enn periodisert budsjett, og forventes også å forbli betydelig lavere enn budsjettet. Dette skyldes generelle innsparinger. Totalt sett synes kostnadene til Fellesaktiviteter å være under god kontroll. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på drøyt 4,5 mill. kr. 3 BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat

12 BIBSYS Biblioteksystem har et resultat på -18,242 mill. kr etter andre tertial. Inntektene er lavere enn periodisert budsjett, men forventes å komme inn i løpet av september. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 15,778 mill. kr, mot periodisert budsjett på 14,784 mill. kr. Differansen på om lag 1,0 mill. kr indikerer et betydelig overforbruk. Tidligere år har det vært overføringer fra BIBSYS Biblioteksystem til Fellesaktiviteter. BIBSYS foreslår derfor at disse to sees i sammenheng slik at et eventuelt underforbruk på Fellesaktiviteter kan brukes til å dekke inn et overforbruk på BIBSYS Biblioteksystem. Kostnader til drift og reiser er betydelig lavere enn periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at disse kostnadene hittil har vært langt lavere enn det som ble antatt da budsjettet ble satt opp. Prognosen for 2011 indikerer et mindreforbruk på om lag 3,0 mill. kr. Av dette kan 2,2 mill. kr forklares med at avsetningen til konsulenttjenester fra OCLC ikke er benyttet. Det er ønskelig at denne avsetningen overføres til 2012, selv om dette kan medføre et merforbruk for Biblioteksystemet. 6

13 3.1 Drift av BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem (D) Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap Driften av BIBSYS Biblioteksystem har et resultat -18,124 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 7, 589 mill. kr, mot periodisert budsjett på kr 5,510 mill. kr. Differansen på drøyt 2,0 mill. kr indikerer et betydelig overforbruk. 7

14 Driftskostnader er om lag som periodisert budsjett, mens reisekostnadene er betydelig lavere. Utestående faktureringer viser at driftskostnadene ved slutten av året vil være i tråd med budsjettet. Det er forventet at reisekostnadene vil være betydelig lavere en budsjettert ved slutten av året. Nedenfor følger en nærmere spesifikasjon over lønnskostnader på ulike driftsaktiviteter for BIBSYS Biblioteksystem Import av e-ressurser Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 37 % Brukt 63 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 1,072 mill. kr av et budsjett på 1,685 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 63 pst. av avsatte lønnsmidler. Arbeidet med import av abonnements- og beholdningsdata for bibliotekenes e-ressurser har forløpt som planlagt. Lønnskostnadene er i overensstemmelse med periodisert budsjett. På grunn av en reduksjon av personalressursene til disse oppgavene i siste tertial, kan vi forvente at lønnskostnadene ved slutten av året vil bli noe lavere en budsjettert Applikasjonsdrift Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Brukt 122 pst. av budsjettet Ved utgangen av andre tertial er det brukt 1,829 mill. kr av et budsjett på 1,500 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 122 pst. av avsatte lønnsmidler. Det er et betydelig overforbruk i lønnskostnadene knyttet til applikasjonsdrift. Kostnadene knyttet til administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, vedlikehold/feilretting og brukerstøtte er omtrent like store og utgjør samlet 90 % av kostnadene. Kostnadene knyttet til brukerstøtte er stabile i perioden, mens vi mot slutten av perioden har hatt noe høyere kostnader til vedlikehold og feilretting enn forventet. Dette skyldes bl.a. nødvendige endringer og feilrettinger som følge av at Universitetsbiblioteket i Oslo ble samlet under en bibliotekkode i juni. Administrasjonskostnadene i andre tertial vært lavere enn årsgjennomsnittet. Dette skyldes ferieavvikling. Vi forventer stabile administrasjonskostnader resten av året, slik at vi totalt vil få et enda større overforbruk ved slutten av året. 8

15 3.1.3 Teknisk drift Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 16 % Brukt 84 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 2,522 mill. kr av et budsjett på 3,000 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 84 pst. av avsatte lønnsmidler. Det er noe overforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at arbeidet med å sikre stabil drift av dagens biblioteksystem har vært noe mer krevende enn forventet. Flere feil i ny versjon av databasesystemet fra leverandøren har skapt problemer ved oppgradering. Det gjenstår fortsatt arbeid her og det forventes at det vil resultere i noe overforbruk også totalt for året. 9

16 3.2 Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem BIBSYS Biblioteksystem (U) Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Ordinær overføring fra KD Ekstraordinær overføring fra KD Fakturerbare inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Utvikling av BIBSYS Biblioteksystem har et resultat på -0,118 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Det har kommet en inntekt på kr 125 som følge av interne overføringer. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør kr 8,189 mill. kr, mot periodisert budsjett på 9,274 mill. kr. Differansen på 1,085 mill. kr indikerer et betydelig underforbruk. Driftskostnader og reiser er betydelig lavere enn budsjett. Både nåværende og forventet underforbruk av driftskostnader knyttet til utvikling skyldes hovedsakelig at tjenester fra OCLC vil bli tatt i bruk senere enn antatt og at det ikke har vært behov for 10

17 eksterne konsulenttjenester. Det har også vært en betydelig lavere reiseaktivitet enn antatt. Det skyldes både at møter med OCLC hovedsakelig skjer via videokonferanser eller andre elektroniske hjelpemidler (Skype), og at reisekostnader for faggrupper har vært betydelig lavere enn forventet. Det er antatt at denne trenden vil fortsette ut året. Vi antar at kostnader til drift og reiser vil påløpe, men forskjøvet i tid i forhold til det som er budsjettert. Nedenfor følger en nærmere spesifikasjon over lønnsforbruket på ulike utviklingsaktiviteter for BIBSYS Biblioteksystem Aktiviteter relatert til nytt biblioteksystem Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 33 % Brukt 67 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 4,855 mill. kr av et budsjett på 7,287 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 67 pst. av avsatte lønnsmidler. Mange ansatte har kontinuerlig kontakt med OCLC for å få avklart hvordan det nye systemet vil fungere og hvordan nasjonale tilpasninger kan realiseres. Vi har levert kravspesifikasjoner og brukerkrav og arbeider med å forsikre oss om at det er en felles forståelse av de oppgavene som må løses. Utviklingsarbeidet har enten vært konsentrert om oppgaver der problemstillingene er klarlagt, eller om oppgaver som er uavhengige av det nye systemet. Arbeidet med migrasjon av data har pågått lengst og er kommet lengst. Det er planlagt en første prøveleveranse av bibliografiske data til OCLC i slutten av året. Vi har også kommet langt med å legge til rette for at alle brukere av nytt biblioteksystem skal kunne bruke FEIDE. BIBSYS har nå blitt vertsorganisasjon for FEIDE, og ikke bare tjenesteleverandør. Faggruppen store linjer har gjennomført fire møter og det er planlagt to møter i tredje tertial. Vi tar også sikte på å opprette en faggruppe som skal utrede problemstillinger knyttet til emnedata Aktiviteter relatert til dagens biblioteksystem Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 70 % Brukt 30 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 0,937 mill. kr av et budsjett på 3,123 mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 30 pst. av avsatte lønnsmidler. Lønnsmidlene har blitt brukt for å få på plass endringer som er nødvendige, enten for å sikre at dagens biblioteksystem fortsatt skal være velfungerende, eller for å forenkle overgangen til nytt system. I all 11

18 hovedsak er dette arbeid som må gjøres for å sikre bevaring og migrasjon av bibliografiske data og autoritetsdata. 4 Andre produkter 4.1 BIBSYS ForskDok BIBSYS ForskDok Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Kommentar: Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap 12

19 BIBSYS ForskDok har et resultat på 0,503 mill. kr etter andre tertial. Det er ikke budsjettert med andre inntekter enn overføring fra Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 0,119 mill. kr mot periodisert budsjett på 0,238 mill. kr. Differansen på 0,119 mill. kr indikerer et underforbruk. Totale driftskostnader er om lag som periodisert budsjett, men driftsavgifter er høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes at det kun er budsjettert med drift av BIBSYS ForskDok i de første seks månedene av 2011 juli. Den planlagte stengingen av BIBSYS ForskDok 1. juli har blitt utsatt til årsskiftet. Årsaken er at Cristin ikke har fått på plass alle data fra BIBSYS ForskDok. Det vil derfor påløpe driftsavgifter for ytterligere seks måneder. Det er ikke kostnadsført reiser på BIBSYS ForskDok. En udisponert overføring fra 2010 gjør at avviket mellom periodisert budsjett og regnskap er høyere enn reelt. Driftsoppgaver hittil i år har omfattet administrasjon, brukerstøtte, informasjon, oppdateringer av institusjonsregisteret og personregisteret, konvertering av data, eksport av data, vedlikehold i form av feilrettinger og mindre funksjonsendringer og dialog med NSD om retting av feil i ITAR. Det har også vært dialog med Cristin om formatet for eksportfiler for publikasjonsdata. Utviklingsoppgaver hittil i år har omfattet forbedringer i listefunksjonene og ferdigstilling av en intern applikasjon for produksjon av eksportfiler til Cristin. 1. februar ble alle funksjoner for registrering og oppdatering av publikasjonsposter stengt. De øvrige funksjonene er fortsatt tilgjengelige. Arbeidet med overføring av eksportfiler til Cristin ble avsluttet 4. februar. Det ble produsert filer med publikasjonsdata for hver av de 51 brukerinstitusjonene. Samtidig ble det også eksportert data fra ForskDoks Personregister. Data i ForskDoks institusjonsregister ble eksportert allerede i september 2010 og det har blitt sendt oppdateringsmeldinger til Cristin ved alle endringer fram til 1. februar. I tredje tertial vil det kun påløpe utgifter til driftsavgifter og lønnsutgifter til administrasjon, brukerstøtte og informasjon. Det forventes et resultat på om lag 0,3 mill. ved årets slutt. Det foreslås at ubrukte midler fra 2011 overføres til BIBSYS Brage i budsjettet for Inntekten til BIBSYS ForskDok i 2011 er midler ForskDok-institusjonene betalte i årlig avgift i Disse institusjonene er i all hovedsak de samme som er deltagere i Bragekonsortiet. BIBSYS Brage vil i 2012 trenge midler til utvikling av effektive rutiner for overføring av metadata og fulltekstfiler fra Cristin til publiseringsarkivene. Ved å overføre overskuddet fra BIBSYS ForskDok til BIBSYS Brage, vil det ikke være nødvendig å øke den årlige avgiften de samme institusjonene betaler for å bruke BIBSYS Brage. 13

20 4.2 BIBSYS Brage BIBSYS Brage Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Kommentar: Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap 14

21 BIBSYS Brage har et resultat på -1,013 mill. kr. etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Det er forventet at alle budsjetterte inntekter vil komme inn. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør 0,887 mill. kr, mot periodisert budsjett på 0,775 mill. kr. Differansen på 0,112 mill. kr indikerer et overforbruk på BIBSYS Brage. Dette er imidlertid i henhold til planen om at årets utviklingsarbeid hovedsakelig skal utføres i 2. og 3. kvartal. Det er i tillegg en udisponert overføring fra 2010 på 0,079 mill. Bragekonsortiets styre har bestemt at denne skal benyttes til å dekke lønnskostnader. Totale driftskostnader er betydelig lavere enn periodisert budsjett. Det skyldes et underforbruk på reiser. I tredje tertial vil det påløpe reisekostnader til styremøte, konsortiemøte og deltagelse ved seminar og konferanse. Driftsoppgaver hittil i år har omfattet administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, brukerstøtte, informasjon og vedlikehold av programsystemet og driftsmiljøet. Den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i 2011 er en oppgradering av programsystemet til nyeste versjon av DSpace. En ny versjon av BIBSYS Brage basert på DSpace versjon settes i drift i september. Med den nye versjonen av BIBSYS Brage får publiseringsarkivene til deltagerne i Bragekonsortiet en rekke nye funksjoner inkl. funksjoner som er egenutviklet av BIBSYS. Alle egenutviklede funksjoner som fantes i den forrige versjonen av BIBSYS Brage blir også videreført i den nye versjonen. 4.3 BIBSYS Nettportal BIBSYS Nettportal (T) Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat

22 Inntekter totalt Investeringer Lønn inkl. OH Drift Budsjett Per. budsjett Regnskap BIBSYS Nettportal har et resultat på -0,677 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Inntektene forventes å bli som budsjettert. Lønnskostnader inkl. overhead utgjør kr 0,285 mill. kr, mot periodisert budsjett på 0,309. Differansen på 0,024 mill. kr indikerer et underforbruk. Ordinære driftskostnader er betydelig lavere enn periodisert budsjett. Driftskostnadene dekker lisenskostnaden til TDNet for tilgang til bruk av lenketjeneren BIBSYS x (TDNet TOUResolver) og tidsskriftlisten BIBSYS Tyr (TDNet Journal Manager). Fra september vil vi bytte leverandør. Lenketjeneren og tidsskriftslisten vil fra da av være løsninger laget og levert av OCLC. I forbindelse med overgangen til ny leverandør vil vi betale et engangsbeløp til OCLC for nødvendige tilpasninger, samt at lisensen fra oktober vil gå til OCLC og ikke til TDNet. Det er antatt at driftskostnadene ved årets slutt vil være om lag 0,1 mill. kr lavere enn budsjett. Det har ikke påløpt kostnader til reiser. Årsaken er at styret i Portalkonsortiet ikke har hatt behov for møter. Avgjørelser angående skifte av leverandør av lenketjener og løsningene for øvrig, ble tatt før årsskiftet. Kommunikasjon er opprettholdt via e-post og telefonkontakt. Nedenfor følger en gjennomgang av lønnskostnadene på ulike aktiviteter for BIBSYS Nettportal Drift av BIBSYS Nettportal Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 31 % Brukt 69 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 0,163 mill. kr av et budsjett på 0,236 mill. kr. Dette tilsvarer 16

23 et forbruk på 69 pst. av avsatte lønnsmidler. Utførte driftsaktiviteter hittil i år omfatter administrasjon inkl. sekretariatsfunksjon for konsortiets organer, brukerstøtte, informasjon, kvalitetssikring av dataeksport og drift av lenketjeneren og tidsskriftlisten. Det er planlagt å bytte fra nåværende løsning til en lenketjener laget og levert av OCLC. For at denne skal være operativ for medlemmene i september er det mye arbeid som må gjøres i forkant. Det må eksporteres data til OCLC sin Knowledge Base og det må gjøres tilpasninger slik at dataene kan bli nyttiggjort og forstått i det nye systemet. Det har vært mye kommunikasjon mellom BIBSYS og OCLC i forbindelse med dette arbeidet, og hver av partene har utført sin del av arbeidet Utvikling av BIBSYS Nettportal Budsjett Brukt Rest Alle tall i kr Rest 64 % Brukt 36 % Ved utgangen av andre tertial er det brukt 0,040 mill. kr av et budsjett på 0,111mill. kr. Dette tilsvarer et forbruk på 36 pst. av avsatte lønnsmidler. Utførte utviklingsaktiviteter i andre tertial omfatter funksjonsendringer i BIBSYS Ask og vedlikehold av søke- og lesetilgang til materiale i eksterne datakilder. Bytte av lenketjener har også her innvirkning. Det er gjort tilpasninger i BIBSYS Ask for at denne skal kunne håndtere den nye lenketjeneren og gi fulltekst direkte. 17

24 5 BIBSYS tjenester Tjenester Budsjett 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik periodisert budsjett og regnskap Avvik årsbudsjett og regnskap Overføring fra tidligere år Fakturerbare inntekter Interne inntekter NTNU Andre inntekter Sum inntekter Investeringer Lønn Drift Reiser Interne kostnader Indirekte kostnader (OH) Driftsavgifter Udisponert overføring fra tidligere år Sum kostnader Resultat Tjenester har et resultat på 1,658 mill. kr etter andre tertial. Dette skyldes i hovedsak manglende inntekter som vil bli fakturert i september. Det forventes at inntektene fra Tjenester kan bli betydelig lavere enn budsjettert. Dette har flere årsaker. Hovedårsaken er at det forventes lavere inntekter fra oppdrag for Nasjonalbiblioteket enn budsjettert. I tillegg er inntektene fra kursvirksomheten lavere 18

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1 ÅRSRAPPORT/2009 Årsrapport 2009 1 / Innhold Styrets årsberetning... 3 BIBSYS prioriteringer i 2009... 5 BIBSYS fellessystemer... 6 Fellessystemer i fremtiden... 7 Produkter... 8 Kundekontakt og informasjon...

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Årsrapport for 2011 Direktoratet for økonomistyring

Årsrapport for 2011 Direktoratet for økonomistyring Årsrapport for 2011 Direktoratet for økonomistyring Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. DFØs kompetanseoverføring representerer beste praksis innenfor styring og samfunnsøkonomisk analyse... 3 Hovedresultater...

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2015 20.05.2015 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet Oslo Economics rapportnummer 2013_22 Prosjektnummer 2013-253-1020 Aktuelle steder for lokalisering

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapporten består av følgende hoveddeler 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Beskrivelse av nettverk og samarbeidsfora

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer