Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Ved åpningen av møtet blir det orientering om energi- og klimasaker v/miljørådgiver Unn Hofstad. Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30 Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 21/2008 Godkjenning av protokoll 22/2008 Meldinger 6/2008 Status for kommunens integrasjonsarbeid i /2008 Protokoll fra kontrollutvalgets møte /2008 Hovedutvalgenes sakslister i april 9/2008 Hovedutvalgenes protokoller i april 23/2008 Sluttbehandling av reguleringsplan for Tjonsbakken 24/2008 Intensjonsavtale med Blå Kors om boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. 25/2008 Søknad om permisjon fra verv

3 21/2008 Godkjenning av protokoll

4

5 22/2008 Meldinger

6 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/2281 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 38/2008 Tjenesteutvalget /2008 Kommunestyret Status for kommunens integrasjonsarbeid i Helse-, miljø- og samfunnsutvalget vedtak i møte , sak 28, mål og normer for Lier kommunes integrasjonsarbeid, i 10 punkter: 1. Det er et overordnet mål at Lier kommune skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn som innvandrere skal ta del i, og føle tilhørighet til. Forholdene skal legges til rette for at innvandrere kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur. 2. Personer med innvandrerbakgrunn har samme rett til kommunale tjenester, og samme ansvar for å følge lover og regler som etnisk norske. Hovedmålet er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. 3. Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år. Introduksjonsprogrammet skal bestå av aktiviteter tilpasset både personer med lite skolebakgrunn og dem med lengre utdanning fra hjemlandet. Norskopplæringen skal være en kombinasjon av tradisjonell norskopplæring og en mer praktisk rettet del, mot arbeidsliv og samfunn. For å styrke helse og læreevne skal trim være en obligatorisk daglig aktivitet. 4. Det skal innenfor de vedtatte økonomiske rammer legges til rette for at flyktninger som etterspør grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for videregående skole, kan gjennomføre dette. 5. For å forebygge at elever med innvandrerbakgrunn får større problemer i grunnskolen enn etnisk norske, må nyankomne innvandrerforeldre gjennom kunnskapsformidling om norske normer og levesett styrkes i rollen som oppdrager. 6. Det er viktig at innvandrerbarn går i barnehage slik at de lærer norsk før de begynner i grunnskolen. Barn av bosatte flyktninger som skal begynne i introduksjonsprogram bør til en hver tid ha fortrinnsrett til barnehageplass. 7. Flyktningene skal ved ankomst til kommunen gjennomgå en obligatorisk helsesjekk, og ved behov henvises videre til spesialbehandling. Gjennom samtaler rett etter bosetting, skal det raskest mulig avklares om det foreligger behov for behandlingsbistand i forhold til den psykiske helsa.

7 8. I arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner skal Lier kommune øke sin kompetanse om problemet. Derigjennom skal kommunen holde seg orientert om hvilke grupper som har tradisjon for dette, hvilke metoder og aldersnivåer som er aktuelle i de forskjellige gruppene og løpende oppdatere seg i forhold til om slike grupper er eller blir bosatt i Lier. Familier med slik bakgrunn som har eller får døtre skal aktivt engasjeres i dialog med informasjon om historisk bakgrunn for tradisjonen i sin egen kultur, norske historiske paralleller, fysiske og psykiske sider ved lemlestelsen, grunnleggende kvinnesyn i deres egen kultur og bakgrunnen for norsk lovgiving og rådende kvinnesyn. Lier kommune skal påpeke at jenters integritet vil bli fulgt opp og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse, vurdering av omsorgssvikt osv. Vedkommende skal underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig. Rådmannen vil hvert tertial rapportere tilbake til politisk nivå om fremdrift, omfang og tiltak i dette arbeidet. 9. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og fritidsaktiviteter. 10. De økonomiske konsekvensene for gjennomføring av målene for kommunens integrasjonsprogram håndteres ved rulleringen av Handlingsprogrammet. Som det fremgår av siste setning i punkt 8, skal rådmannen hvert tertial rapportere tilbake til politisk nivå om fremdrift, omfang og tiltak i dette arbeidet. I og med at dette vedtaket først ble fattet i 3. tertial, er det først nå, i forbindelse med årsrapporten rådmannen kan rapportere status. Rådmannen ønsker parallelt med behandlingen av årsrapporten og formidle følgende status pr : Status i arbeidet med å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet: Status for flyktninger som startet i Introduksjonsprogram i perioden (78 personer), og som derfor presumptivt skulle være ferdige med sitt program den , er: I arbeid: 41 personer (5 kombinert med skole) Høyere utdanning: 1 person Videregående skole: 2 personer Kurs (NAV): 5 personer Lier VO: 4 personer (2 norsk, 2 i praksis, personer som har vært ute i permisjon og kommet tilbake) Hjemmeværende m/barn: 5 personer Sosialstønad: 5 personer Flyttet: 10 personer Annet (ASVO, attføring, rus, funksjonshemmet, fengsel): 5 personer Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år. Flyktninger som etter introduksjonsloven har rett og plikt til heldagsprogram, og er mellom 18 og 55 år, har fått et individuelt tilpasset program. En person, bosatt i 2007, har av helsemessige grunner kun halv dags norskopplæring.

8 For å styrke helse og læreevne skal trim være en obligatorisk daglig aktivitet. Alle flyktninger i heldagsprogrammet, har fysisk aktivitet som en del av sitt daglige program. Antall flyktninger som i 3. tertial har etterspurt grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for videregående skole - og som har gjennomført dette. Ingen av dem som etterspurte dette i løpet av 2007, har foreløpig gjennomført. Skoleåret i både grunnskole og videregående skole starter i august. To burmesiske og én afghansk flyktning ønsker grunnskole fra høsten De vil få tilbud om grunnskole i Drammen hvis de opprettholder sine planer. I tillegg gies norskopplæring til to polske, en thailandsk og én kinesisk ung innvandrer som ønsker videregående skole fra høsten 08. Antall nyankomne innvandrerforeldre som har fått kunnskapsformidling om norske normer og levesett og blitt styrket i rollen som oppdrager i 3. tertial. Alle flyktninger i heldagsprogrammet har dette som en del av innholdet i samfunnskunnskap. Andre innvandrere som går på norskopplæring på dagtid, får informasjon i samfunnskunnskap. Alle med rett og plikt til norskopplæring får også informasjon gjennom 50 timer samfunnskunnskap på eget språk. Temaet barneoppdragelse er en del av domenet Personlig, i læreplanen. Det foreligger ingen kunnskap om hva det økende antall av selvbosatte og sekundærbosatte flyktninger og innvandrere kjenner til av norske normer og levesett. Økningen av innvandrerbarn i grunnskolen gjør at behovet for å styrke foreldrene i rollen som oppdragere blir mer og mer tydelig. Antall barn av bosatte flyktninger som har begynt i introduksjonsprogram i 3. tertial og som har manglet barnehageplass. Ingen barn er bosatt i 3. tertial. Antall flyktninger som ved ankomst til Lier har gjennomgått en obligatorisk helsesjekk, og ved behov henvist videre til spesialbehandling, antall av disse hvor det har foreligget behov for behandlingsbistand i forhold til den psykiske helsa. Alle flyktninger takker ja til obligatorisk helsesjekk. Et lite antall henvises videre til spesialbehandling av den fysiske helsa. Av de 78 flyktninger som har deltatt i introduksjonsprogrammet etter , har 5 søkt og fått innvilget behandling ved Drammen psykiatriske senter. Generelt sliter mange med senvirkninger av flukt og krig, som det er vanskelig å gi adekvate tilbud til. Tiltak i 3. tertial for at ansatte i Lier kommune får økt sin kompetanse i arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner. I løpet av 3. kvartal har en gruppe medarbeidere fått økt sin kompetanse. Denne heving av kompetanse til flere, vil også måtte pågå i tiden fremover. Antall familier med døtre som er aktivt engasjert i dialog med informasjon kjønnslemlestelse og grunnleggende kvinnesyn.

9 NAV-kontoret har innkalt foreldre til dialog om disse temaer, mens døtrene i hovedsak får denne informasjon gjennom skolen og skolehelsetjenesten. Lier kommune skal påpeke at jenters integritet vil bli fulgt opp, og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse, vurdering av omsorgssvikt osv. Vedkommende skal underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig. NAV-kontoret innkalte i 2007, 14 foreldrepar for informasjon, og underskriving av erklæring om at de er gjort kjent med Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Dette var foreldre som kommunen tidligere har bosatt. Alle nybosatte flyktninger fra aktuelle land blir nå gjort kjent med loven. Det er imidlertid grunn til å tro at det bor flere familier i Lier som har døtre i aktuell alder, som kommer fra aktuelle land, og som er selvbosatte. Disse er ikke sikret den samme informasjon i Lier, men kan ha fått den i de kommunene de kommer fra. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og fritidsaktiviteter. Det er etablert et virksomhetsovergripende fellesforum, der NAV, Voksenopplæringen, Grunnskolen, Biblioteket og Kultur og fritid deltar. Dette forum benyttes som en drøftingsarena og utgangspunkt for konkrete prosjekter. Voksenopplæringen har etablert et fotballag, som har spilt i bedriftsserien. Kultur og fritid bidro med tilskuddsmidler. Det er usikkert på det nåværende tidspunkt om det er mulig å videreføre dette. Rådmannen vil prøve å legge til rette for at dette tiltaket kan videreføres. Frivillighetssentralen har bidratt til at det var ukentlig leksehjelp for innvandrerbarn ved Heia skole og Tranby skole

10 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3250 Saksbehandler: Anne K Olafsen 7/2008 Kommunestyret Protokoll fra kontrollutvalgets møte Vedlagt følger til orientering protokoll fra kontrollutvalgets møte

11 LIER KOMMUNE Kontrollutvalget Protokoll 01/08 Møtedato: Klokkeslett: Til stede: Paul Christian Justad (AP) Granli, Sverre (H) Magnus Angeltveit (KRF) Venke De Lange (H) Mirza Maldonado (AP) : leder : nestleder : medlem : medlem : medlem Forfall : Innkalt(e) varamedlem(mer) : Fra sekretariatet: Fra revisjonen : Audun Helleland : Ass. revisjonssjef Pål Ringes Fra administrasjonen: : Til behandling forelå sak 01/08 05/08. SAK 01/08 Protokoll fra møte Sekretariatets forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes Kontrollutvalgets behandling: Det fremkom ingen merknader til protokollen. Kontrollutvalgets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. SAK 02/08 Redegjørelse v/buskerud Kommunerevisjon IKS om revisjonens rolle og oppgaver Sekretariatets forslag til vedtak: Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.

12 Kontrollutvalgets behandling: Ass. revisjonssjef Pål Ringnes, Buskerud Kommunerevisjon IKS, distribuerte omslag med diverse dokument vedr. organiseringen av Buskerud Kommunerevisjon IKS. Videre gav han en bred redegjørelse om revisjonens oppgaver, det regelverket som styrer revisjonens faglige virksomhet og rapportering av revisjonsarbeidet. Likeledes besvarte han spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar den fyldige redegjørelsen om revisjonens rolle og oppgaver til orientering. SAK 03/08 Regnskapsrevisjon brev nr. 1 fra Buskerud kommunerevisjon IKS Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar brev nr. 1 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr. regnskapsrevisjon 2007 til orientering. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget hadde ingen spesielle kommentarer til brev nr. 1 fra revisjonen og det revisjonsarbeidet dette beskriver. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar brev nr. 1 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr. regnskapsrevisjon 2007 til orientering. SAK 04/08 Forslag til overordnet analyse Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget legger overordnet analyse for Lier kommune til grunn for senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget hadde en grundig gjenomgang av den overordnede analysen og betraktet denne som et godt og nyttig dokument for utvelgelse av prosjekt og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. For å unngå dobbeltkontroller ble sekretariatet bedt om å utarbeide en oversikt over de gjennomganger fylkesmannen har gjennomført i g Dette fordi det er lite hensiktsmessig å gjennomføre prosjekt innen områder som allerede er gjennomgått. Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekt i Side 2 av 3

13 Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget legger overordnet analyse for Lier kommune til grunn for senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. SAK 05/08 Opplæring - forberedelse til seminar for kontrollutvalgene Sekretariatets forslag til vedtak: Saken ble fremmet uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets behandling: 4 av de faste medlemmene og 1 varamedlem vil delta på opplæringsseminaret på Kongsberg den 18. og 19. januar Sekretæren gav en kort redegjørelse om opplegget. Det fremkom ingen spesielle kommentarer til dette. Kontrollutvalgets vedtak: Sekretariatets redegjørelse om opplæringsseminaret tas til orientering. Drammen/Lier, Paul Christian Justad (sign.) leder Audun Helleland sekretær Side 3 av 3

14 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/415 Saksbehandler: Anne K Olafsen Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/2008 Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister i april Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/417 Saksbehandler: Anne K Olafsen 9/2008 Kommunestyret Hovedutvalgenes protokoller i april Protokollene kommer i tilleggslisten.

16 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. Saksmappe nr: 2006/596 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anders Johansen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 32/2008 Planutvalget /2008 Kommunestyret Sluttbehandling av reguleringsplan for Tjonsbakken Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til reguleringsplan for Tjonsbakken, datert , med bestemmelser, datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Hovedproblemstillinger under saksforberedelsene har vært: Boligtype og utnyttelse Forholdet til trafikksikkerhet og trafikksikker skolevei Grunnforhold Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Plankart (legges også ut på grupperom i større format og farger) 3. Planbestemmelser 4. Planbeskrivelse 5. Illustrasjon (legges også ut på grupperom i større format og farger) 6. Snittegning Utredning: 1. BAKGRUNN

17 Hindhamar AS har, på vegen av grunneier, sendt inn forslag til reguleringsplan for Tjonsbakken, med formål å legge til rette for boligbygging i tråd med kommuneplanen. Det vises til vedleggene for nærmere om bakgrunn og beskrivelse. I planbeskrivelsen, vedlegg 4, beskriver forslagsstilleren planforslaget og det vises til denne. Under følger vurderinger av noen problemstillinger knyttet til planforslaget. 2. MERKNADER Selbo og Pedersen (naboer på oversiden av planområdet) Er bekymret for at veien kan rase ut ved gravearbeider og fare for setningsskader på sine boliger. Espen Gausen (nabo eiendommen på andre siden av Årkvislaveien) Minner om at det kan forekomme støy fra hans næringseiendom. Dårlig grunnforhold i området gjør at man ikke bør godkjenne oppfylling i planområdet og at det bør foretas grunnundersøkelser også på hans eiendom. Går en gammel sti gjennom området som fortsatt er i bruk. Arealet brukes også til ski- og akebakke. Så store bygg som planlagt vil bryte med eksisterende bebyggelse. Årkvislaveien er ikke tilpasset den økte trafikken og mangler sikring for myke trafikanter. Fylkesmannen i Buskerud Mener det bør legges til rette for universell utforming. Minner om at kommunens barnetalsperson bør involveres i planleggingen. Mener det bør med rekkefølgekrav om fortau helt fra Nøsteveien og opp til området for å sikre trafikksikker skolevei. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Varsler innsigelse inntil tilstrekkelig dokumentasjon av grunnforholdene foreligger og evt. nødvendige tiltak er tatt inn i planen. Buskerud fylkeskommune Mener at lekearealet er i minste laget. Bør vurdere å heller bruke formålet Spesialområde friluftsliv. Bør vurdere å forbinde Vivelstadveien og Årkvislaveien med en korridor hvor en sti kan etableres. Mener det bør med rekkefølgekrav om fortau helt fra Nøsteveien og opp til området for å sikre trafikksikker skolevei. 3. VURDERINGER Utnyttelse Selv om området har forholdsvis kort vei til bussholdeplass og servicetilbud mangler Årkvislaveien fortau slik at området nok må anses for å være bilavhengig. Området bærer i dag preg av å være et eneboligområde og den foreslåtte utnyttelsen vil innebære en viss fortetting av dette preget.

18 Planutvalget har tidligere uttalt seg til boligbygging her (sak 50/2006). I vedtaket står det: BYA skal tilpasses området for øvrig. Rådmannen mener forslaget nå er i tråd med dette rådet, med en utnyttelse på 22 %. Øvre del av området Øvre del av planområdet er svært bratt og det er dårlig byggegrunn. Denne delen er ikke lagt inn som boligområde i planforslaget, noe rådmannen mener er bra, både ut i fra grunnforholdene og eksponeringen (krevers store terrenginngrep for å føre opp bygg her). Sti/snarvei gjennom området Det er spor etter sti gjennom området. Området langs Årkvisla begynner nå å bli bygget igjen langs denne strekningen. Og det vil etter hvert bli vanskelig å ha en slik sti/snarvei fra Vivelstadveien og ned på Årkvislaveien. Selv om området er bratt vil det være mulig å ha et tråkk her. Slik rådmannen ser det bør det settes av en stripe ned mot veien til dette formålet, som ikke bør inngå i byggeområdene. Muligheten for en slik stiforbindelse er lagt inn i siste versjon av planforslaget, noe rådmannen mener er bra. Det er nå lagt inn en korridor på 4 m (regulert til friluftsområde, slik fylkeskommunen anbefaler). Nede i bebyggelsen kan forbindelsen følge private veier, som er åpne for allmenn ferdsel (jfr. friluftsloven) og/eller over fellesområde til ny bebyggelse. En slik stiforbindelse vil være en positiv kvalitet i området: Den vil øke varisasjonsmulighetene for gående ved at det legges til rette for flere alternativer. Den vil også lette adkomsten til lekeplassen ved Vivelstadveien, hvor det også er ballbane. Dette vil være positivt for boligområdet, også for de nye boligene. Universell utforming Byggeområdet ligger i hellende terreng og rådmannen støtter forslagsstiller i deres syn på at det vil være uforholdsmessig dyrt og kreve store terrenginngrep for å legge til rette for universell utforming. Slike krav vil egne seg bedre for blokkbebyggelse. Befolkningsvekst og skolekapasitet Planutvalget har i sak 50/2006 (prinsippvurdering) behandlet spørsmålet om befolkningsvekst og skolekapasitet. I den saken ble det konkludert med at en utbygging her kan aksepteres nå og at det derfor ble anbefalt å jobbe videre med regulering av området. Fortau langs Årkvislaveien Kommunen startet tidligere (i forbindelse med legging av VA-ledninger) opp arbeidet med planlegging av fortau langs Årkvislaveien. Dette viste seg såpass kostbart at prosjektet ble lagt på is. Rådmannen mener det bør settes av arealer til fortau i planen. Dette er nå tatt med i planforslaget. Siden det ikke er avsatt midler til å bygge fortau på strekningen nå mener rådmannen det ikke bør settes rekkefølgekrav til opparbeiding. En mulighet er å kreve fortau på hele strekningen før boliger her kan tas i bruk, men dette er, slik rådmannen ser, å gå for langt. Det bør derimot ikke legges ut flere boligområder langs Årkvislaveien uten at det også opparbeides fortau. Trafikkstøy Det er ikke gjort støyvurderinger i området. Det forutsettes at dette er lite aktuelt på grunn av liten trafikkmengde og lav hastighet på Årkvislaveien. Det er tatt med en bestemmelse om at

19 grenseverdier for støy i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 skal gjelde for nye boliger og uteoppholdsarealer innenfor planområdet. Geotekniske undersøkelser Planområdet ser ut til å ligge i hav-/strandavsetninger. For områder med marine avsetninger krever vi normalt geotekniske undersøkelser før vi godkjenner reguleringsplaner. Hvis ikke slik vurdering blir gjort og noe skulle skje kan kommunen bli erstatningspliktig for å ha godkjent bygging her Det er utarbeidet en vurdering av bebyggbarhet ut fra geotekniske forhold, ved Multiconsult AS, Knut Espedal. Dette er oppsummert i rapport, datert Vurderingen anbefaler at det legges en motfylling mot eksisterende skråning, for å stabilisere skråningen ved utbygging. Ny bebyggelse bør lokaliseres sør i planområdet. Etter krav fra NVE er det nå gjennomført en geoteknisk undersøkelse (med boreprøver) som har samme konklusjon. Den gir noen føringer som må følges opp i byggefasen (tatt med bestemmelse om dette). Også stabilitet mot Sandakerelva er vurdert. På bakgrunn av denne undersøkelsen har nå NVE trukket sin innsigelse. Ski- og akebakke Området har opp gjennom årene blitt brukt som ski- og akebakke. Slik rådmannen ser det er denne bruken nå minimal og det vil være mulig å bruke områdene lenger øst til akebakke. 4. KONKLUSJON Forslaget tilpasser seg området på en akseptabel måte og rådmannen mener derfor at planen bør kunne godkjennes.

20 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. Saksmappe nr: 2007/3550 Arkiv: F60 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 13/2008 Tjenesteutvalget /2008 Kommunestyret Intensjonsavtale med Blå Kors om boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak: 1. Lier kommune (heretter kalt kommunen) og Blå Kors, Region Sør (heretter kalt BK), inngår en intensjonsavtale om oppbygging, utvikling og drift av boliger for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig, som et prosjekt over 6 år, Prosjektet eies av kommunen og BK, med rådmannen som prosjektansvarlig og med prosjektleder ansatt i BK. 3. Formålet med prosjektet er å a. skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. b. bevare den effekten personene har hatt av behandlingsopphold eller soningsopphold, og bidra til oppbygging av kompetanse til å leve i det ordinære samfunnet. c. lette overgangen fra ungdom til voksenalder gjennom overføring fra barnevern, eller hjelpe de såkalte drops-outs ene til en trygg voksen tilværelse. 4. Resultatmålene til prosjektet er å a. sikre at de som sliter mest på boligmarkedet, skal slippe å skifte bolig så ofte. b. skape bedre kontinuitet i oppfølgingen, gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. c. sikre ettervernsopplegg med tett oppfølging av dem som allerede er inne i en positiv utvikling, etter behandling eller soning. d. samarbeide tett med den kommunale Barneverntjenesten, den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten, Videregående skole og NAV, om å skape et helhetlig tilbud rundt ungdommene. 5. Det skal etableres inntil 20 boenheter for de aktuelle målgruppene. Hvilke grupper som skal prioriteres fastsettes når den endelige avtalen inngås.

21 6. BK kjøper/bygger boligene, og de finansieres og eies av BK. BK søker Husbanken om finansieringstilskudd, og boligene bindes avtalemessig opp til sosiale boligformål i kommunen. 7. Eiendomsdriften skal være økonomisk uavhengig, ved at husleieinntekter skal dekke investerings- og FDV-kostnader og nedskrivningen av boligene skal ha et perspektiv tilpasset Husbankens krav. 8. Boligene tildeles aktuelle personer, i et samarbeid mellom kommunen og BK. For de som tiledes bolig, skal det utarbeides en individuell plan og det skal etableres en ansvarsgruppe. 9. Det skrives husleieavtale mellom BK og den enkelte leietaker og leieavtalen skal ha en markedstilpasset/gjengs husleie. Der hvor markedstilpasset leie overstiger leietakerens betalingsevne skal det gies tilskudd fra den kommunale bostøtteordningen. Kommunen garanterer overfor BK for husleien. 10. Kommunen og BK ansetter kvalifisert personell som skal sørge for boligintegreringen. Omfang av personell vil kunne variere, avhengig av hvem som til en hver tid bebor boligene og avtales årlig mellom kommunen og BK som del av ordinært budsjettarbeid. 11. Leietakerne skal, ved behov, gis veiledning og opplæring til å bli bedre i stand til å mestre sine liv. Til dette arbeidet vil også BK bidra med frivillig innsats, for å etablere nye nettverk for leietakerne. Leietakerne skal også gies nødvendig bistand til å skaffe varig egnet bolig. De leietakere som har grunnleggende kompetanse i det og bo, skal motta et minimum av bistand fra BK, men det skal sørges for at det er forutsigbarhet i leieforholdet med trygghet i et langsiktig perspektiv. 12. Der hvor leietakerne har behov, skal det i et samarbeid mellom kommunen og BK, gies bistand til å komme i gang med utdanning eller arbeid og annen nødvendig bistand fra kommunen og BK. 13. Den endelige avtale inngåes når finansiering av boligen er fullført og byggetillatelse er gitt, eventuelt bolig til formålet er kjøpt. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Vedlegg: 1. Utkast til intensjonsavtale. 2. Forprosjektrapport Utredning: Bakgrunn

22 Som det fremgår av melding 20 til møte i Tjenesteutvalget den , tok Blå Kors i november 2007, initiativ til en drøfting mellom representanter fra Lier kommune (ordfører, rådmann og kommunalsjef) og Blå Kors (styreleder, prosjektleder, adm.dir og direktør), om det var grunnlag for et samarbeid mellom Lier kommune og Blå Kors for å utvikle tilbud til mennesker med rusproblemer. Noe av bakgrunnen for initiativet er at Blå Kors, Norge er tilkjent tv-aksjonen høsten 2008, og en andel av midlene skal benyttes innenlands. Lier kommune har store utfordringer med å skaffe egnet bolig til personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri, psykiske og fysiske funksjonshemninger, bostedsløse og personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Det ble på denne bakgrunn nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Lier kommune og Blå Kors, for å vurdere om det er grunnlag for å utarbeide en forstudie. Forprosjekt På bakgrunn av forstudiet og forprosjektet vil rådmannen gjennom denne saken foreslå at det iverksettes et hovedprosjekt Bedre Boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Formål med hovedprosjektet 1. Skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. 2. Bevare den effekten brukere har hatt av behandlingsopphold eller soningsopphold og bidra til oppbygging av kompetanse på å leve i det ordinære samfunnet igjen. 3. Lette overgangen fra ungdom til voksenalder gjennom overføring fra barnevern, eller hjelpe de såkalte drop-outs ene til en trygg voksen tilværelse. Resultatmål hovedprosjektet 1. De som sliter mest på boligmarkedet skal slippe å skifte bolig så ofte. 2. Skape bedre kontinuitet i oppfølgingen gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. 3. Sikre ettervernsopplegg med tett oppfølging av dem som allerede er inne i en positiv utvikling etter behandling eller soning. 4. Samarbeide tett med den kommunale Barneverntjenesten, den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten, Videregående skole og NAV, om å skape et helhetlig tilbud rundt ungdommene. Forprosjektet er beskrevet i vedlegget. Organisasjon: Prosjekteiere: Lier kommune og Blå Kors, Region Sør. Prosjektansvarlig: Bjørn Harry Støle, Lier kommune. Prosjektleder: Trond Karlsen, Blå Kors, Region Sør. Prosjektsekretær: Elisabeth Sommerfelt, NAV/Lier kommune. Arbeidsgruppe: Fra Lier Kommune: Elisabeth Sommerfelt, Liv Melar, Rune Arnestad, Laila Wam. Fra Blå Kors: Trond Karlsen og Blå Kors, Eiendomsavdeling. I tillegg vil lensmannskontoret og Husbanken inviteres til å delta i prosjektet. Når prosjektet er etablert vil også brukerorganisasjoner inviteres til å delta.

23

24 UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM LIER KOMMUNE OG BLÅ KORS, REGION SØR, OM BOLIGSOSIALT SAMARBEID. 1. Lier kommune (heretter kalt kommunen) og Blå Kors, Region Sør (heretter kalt BK), inngår en intensjonsavtale om oppbygging, utvikling og drift av boliger for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig, som et prosjekt over 6 år, Prosjektet eies av kommunen og BK, med rådmannen som prosjektansvarlig og med prosjektleder ansatt i BK. 3. Formålet med prosjektet er å a. skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. b. bevare den effekten personene har hatt av behandlingsopphold eller soningsopphold, og bidra til oppbygging av kompetanse til å leve i det ordinære samfunnet. c. lette overgangen fra ungdom til voksenalder gjennom overføring fra barnevern, eller hjelpe de såkalte drops-outs ene til en trygg voksen tilværelse. 4. Resultatmålene til prosjektet er å a. sikre at de som sliter mest på boligmarkedet, skal slippe å skifte bolig så ofte. b. skape bedre kontinuitet i oppfølgingen, gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. c. sikre ettervernsopplegg med tett oppfølging av dem som allerede er inne i en positiv utvikling, etter behandling eller soning. d. samarbeide tett med den kommunale Barneverntjenesten, den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten, Vidergående skole og NAV, om å skape et helhetlig tilbud rundt ungdommene. 5. Det skal etableres inntil 20 boenheter for de aktuelle målgruppene. Hvilke grupper som skal prioriteres fastsettes når den endelige avtalen inngås. 6. BK kjøper/bygger boligene, og de finasieres og eies av BK. BK søker Husbanken om finansieringstilskudd, og boligene bindes avtalemessig opp til sosiale boligformål i kommunen. 7. Eiendomsdriften skal være økonomisk uavhengig, ved at husleieinntekter skal dekke investerings- og FDV-kostnader og nedskrivningen av boligene skal ha et perspektiv tilpasset Husbankens krav. 8. Boligene tildeles aktuelle personer, i et samarbeid mellom kommunen og BK. For de som tiledes bolig, skal det utarbeies en individuell plan og det skal etableres en ansvargruppe. 9. Det skrives husleieavtale mellom BK og den enkelte leietaker og leieavtalen skal ha en markedstilpasset/gjengs husleie. Der hvor markedstilpasset leie overstiger leietakerens betalingsevne skal det gies tilskudd fra den kommunale bostøtteordningen. Kommunen garanterer overfor BK for husleien.

Kommunalsjef. Etter møtet fikk utvalget en orientering om følgende kommunale virksomheter:

Kommunalsjef. Etter møtet fikk utvalget en orientering om følgende kommunale virksomheter: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 09.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Line Mathilde Espedal

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning fra kl

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning kl 16:00.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.11.2007 Kl 18:00 på Haugestad

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.11.2007 Kl 18:00 på Haugestad Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.11.2007 Kl 18:00 på Haugestad Ved åpningen av møtet blir det en presentasjon av "Den virtuelle skolen" - ca. 45 min. Gruppemøter fra

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen TV-aksjonen Blå Kors Hva er TV-aksjonen? Nasjonal dugnad Verdens største innsamlingsaksjon på TV Informasjons- og holdningskampanje NRK eier

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 23.09.2013 Kl 18:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Merk møtetidspunkt. Møtet begynner med lunch på kantina.

Merk møtetidspunkt. Møtet begynner med lunch på kantina. Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.10.2013 Tid:

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG OM LEILIGHETENE PÅ ENGESTADJORDET TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Tylldalen samfunnshus Møtedato: 24.06.2008 Tid: Umiddelbart etter kommunetyremøtet Saksnr. Tittel 82/08 AVTALE MED TYLLDALEN BYGDEUTVALG

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012 Til stede: Medlemmer : Varamedlemmer : Forfall : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H),

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20.

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20. Dato: 22.02.2012 Saksnr.: 201113275-13 Arkivkode O: GNBN: 98,182 Saksbehandler: Jarle Nilsen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371984005 2013/261 6504/2013 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Lier ASVO Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 16:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Olav

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Haugestad Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:00-17:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Haugestad Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:00-17:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Haugestad Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:00-17:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 13.04.2016 Saksframlegg Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr 201506

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer