Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Ved åpningen av møtet blir det orientering om energi- og klimasaker v/miljørådgiver Unn Hofstad. Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30 Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 21/2008 Godkjenning av protokoll 22/2008 Meldinger 6/2008 Status for kommunens integrasjonsarbeid i /2008 Protokoll fra kontrollutvalgets møte /2008 Hovedutvalgenes sakslister i april 9/2008 Hovedutvalgenes protokoller i april 23/2008 Sluttbehandling av reguleringsplan for Tjonsbakken 24/2008 Intensjonsavtale med Blå Kors om boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. 25/2008 Søknad om permisjon fra verv

3 21/2008 Godkjenning av protokoll

4

5 22/2008 Meldinger

6 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/2281 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 38/2008 Tjenesteutvalget /2008 Kommunestyret Status for kommunens integrasjonsarbeid i Helse-, miljø- og samfunnsutvalget vedtak i møte , sak 28, mål og normer for Lier kommunes integrasjonsarbeid, i 10 punkter: 1. Det er et overordnet mål at Lier kommune skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn som innvandrere skal ta del i, og føle tilhørighet til. Forholdene skal legges til rette for at innvandrere kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur. 2. Personer med innvandrerbakgrunn har samme rett til kommunale tjenester, og samme ansvar for å følge lover og regler som etnisk norske. Hovedmålet er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. 3. Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år. Introduksjonsprogrammet skal bestå av aktiviteter tilpasset både personer med lite skolebakgrunn og dem med lengre utdanning fra hjemlandet. Norskopplæringen skal være en kombinasjon av tradisjonell norskopplæring og en mer praktisk rettet del, mot arbeidsliv og samfunn. For å styrke helse og læreevne skal trim være en obligatorisk daglig aktivitet. 4. Det skal innenfor de vedtatte økonomiske rammer legges til rette for at flyktninger som etterspør grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for videregående skole, kan gjennomføre dette. 5. For å forebygge at elever med innvandrerbakgrunn får større problemer i grunnskolen enn etnisk norske, må nyankomne innvandrerforeldre gjennom kunnskapsformidling om norske normer og levesett styrkes i rollen som oppdrager. 6. Det er viktig at innvandrerbarn går i barnehage slik at de lærer norsk før de begynner i grunnskolen. Barn av bosatte flyktninger som skal begynne i introduksjonsprogram bør til en hver tid ha fortrinnsrett til barnehageplass. 7. Flyktningene skal ved ankomst til kommunen gjennomgå en obligatorisk helsesjekk, og ved behov henvises videre til spesialbehandling. Gjennom samtaler rett etter bosetting, skal det raskest mulig avklares om det foreligger behov for behandlingsbistand i forhold til den psykiske helsa.

7 8. I arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner skal Lier kommune øke sin kompetanse om problemet. Derigjennom skal kommunen holde seg orientert om hvilke grupper som har tradisjon for dette, hvilke metoder og aldersnivåer som er aktuelle i de forskjellige gruppene og løpende oppdatere seg i forhold til om slike grupper er eller blir bosatt i Lier. Familier med slik bakgrunn som har eller får døtre skal aktivt engasjeres i dialog med informasjon om historisk bakgrunn for tradisjonen i sin egen kultur, norske historiske paralleller, fysiske og psykiske sider ved lemlestelsen, grunnleggende kvinnesyn i deres egen kultur og bakgrunnen for norsk lovgiving og rådende kvinnesyn. Lier kommune skal påpeke at jenters integritet vil bli fulgt opp og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse, vurdering av omsorgssvikt osv. Vedkommende skal underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig. Rådmannen vil hvert tertial rapportere tilbake til politisk nivå om fremdrift, omfang og tiltak i dette arbeidet. 9. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og fritidsaktiviteter. 10. De økonomiske konsekvensene for gjennomføring av målene for kommunens integrasjonsprogram håndteres ved rulleringen av Handlingsprogrammet. Som det fremgår av siste setning i punkt 8, skal rådmannen hvert tertial rapportere tilbake til politisk nivå om fremdrift, omfang og tiltak i dette arbeidet. I og med at dette vedtaket først ble fattet i 3. tertial, er det først nå, i forbindelse med årsrapporten rådmannen kan rapportere status. Rådmannen ønsker parallelt med behandlingen av årsrapporten og formidle følgende status pr : Status i arbeidet med å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet: Status for flyktninger som startet i Introduksjonsprogram i perioden (78 personer), og som derfor presumptivt skulle være ferdige med sitt program den , er: I arbeid: 41 personer (5 kombinert med skole) Høyere utdanning: 1 person Videregående skole: 2 personer Kurs (NAV): 5 personer Lier VO: 4 personer (2 norsk, 2 i praksis, personer som har vært ute i permisjon og kommet tilbake) Hjemmeværende m/barn: 5 personer Sosialstønad: 5 personer Flyttet: 10 personer Annet (ASVO, attføring, rus, funksjonshemmet, fengsel): 5 personer Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år. Flyktninger som etter introduksjonsloven har rett og plikt til heldagsprogram, og er mellom 18 og 55 år, har fått et individuelt tilpasset program. En person, bosatt i 2007, har av helsemessige grunner kun halv dags norskopplæring.

8 For å styrke helse og læreevne skal trim være en obligatorisk daglig aktivitet. Alle flyktninger i heldagsprogrammet, har fysisk aktivitet som en del av sitt daglige program. Antall flyktninger som i 3. tertial har etterspurt grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for videregående skole - og som har gjennomført dette. Ingen av dem som etterspurte dette i løpet av 2007, har foreløpig gjennomført. Skoleåret i både grunnskole og videregående skole starter i august. To burmesiske og én afghansk flyktning ønsker grunnskole fra høsten De vil få tilbud om grunnskole i Drammen hvis de opprettholder sine planer. I tillegg gies norskopplæring til to polske, en thailandsk og én kinesisk ung innvandrer som ønsker videregående skole fra høsten 08. Antall nyankomne innvandrerforeldre som har fått kunnskapsformidling om norske normer og levesett og blitt styrket i rollen som oppdrager i 3. tertial. Alle flyktninger i heldagsprogrammet har dette som en del av innholdet i samfunnskunnskap. Andre innvandrere som går på norskopplæring på dagtid, får informasjon i samfunnskunnskap. Alle med rett og plikt til norskopplæring får også informasjon gjennom 50 timer samfunnskunnskap på eget språk. Temaet barneoppdragelse er en del av domenet Personlig, i læreplanen. Det foreligger ingen kunnskap om hva det økende antall av selvbosatte og sekundærbosatte flyktninger og innvandrere kjenner til av norske normer og levesett. Økningen av innvandrerbarn i grunnskolen gjør at behovet for å styrke foreldrene i rollen som oppdragere blir mer og mer tydelig. Antall barn av bosatte flyktninger som har begynt i introduksjonsprogram i 3. tertial og som har manglet barnehageplass. Ingen barn er bosatt i 3. tertial. Antall flyktninger som ved ankomst til Lier har gjennomgått en obligatorisk helsesjekk, og ved behov henvist videre til spesialbehandling, antall av disse hvor det har foreligget behov for behandlingsbistand i forhold til den psykiske helsa. Alle flyktninger takker ja til obligatorisk helsesjekk. Et lite antall henvises videre til spesialbehandling av den fysiske helsa. Av de 78 flyktninger som har deltatt i introduksjonsprogrammet etter , har 5 søkt og fått innvilget behandling ved Drammen psykiatriske senter. Generelt sliter mange med senvirkninger av flukt og krig, som det er vanskelig å gi adekvate tilbud til. Tiltak i 3. tertial for at ansatte i Lier kommune får økt sin kompetanse i arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner. I løpet av 3. kvartal har en gruppe medarbeidere fått økt sin kompetanse. Denne heving av kompetanse til flere, vil også måtte pågå i tiden fremover. Antall familier med døtre som er aktivt engasjert i dialog med informasjon kjønnslemlestelse og grunnleggende kvinnesyn.

9 NAV-kontoret har innkalt foreldre til dialog om disse temaer, mens døtrene i hovedsak får denne informasjon gjennom skolen og skolehelsetjenesten. Lier kommune skal påpeke at jenters integritet vil bli fulgt opp, og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse, vurdering av omsorgssvikt osv. Vedkommende skal underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig. NAV-kontoret innkalte i 2007, 14 foreldrepar for informasjon, og underskriving av erklæring om at de er gjort kjent med Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Dette var foreldre som kommunen tidligere har bosatt. Alle nybosatte flyktninger fra aktuelle land blir nå gjort kjent med loven. Det er imidlertid grunn til å tro at det bor flere familier i Lier som har døtre i aktuell alder, som kommer fra aktuelle land, og som er selvbosatte. Disse er ikke sikret den samme informasjon i Lier, men kan ha fått den i de kommunene de kommer fra. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og fritidsaktiviteter. Det er etablert et virksomhetsovergripende fellesforum, der NAV, Voksenopplæringen, Grunnskolen, Biblioteket og Kultur og fritid deltar. Dette forum benyttes som en drøftingsarena og utgangspunkt for konkrete prosjekter. Voksenopplæringen har etablert et fotballag, som har spilt i bedriftsserien. Kultur og fritid bidro med tilskuddsmidler. Det er usikkert på det nåværende tidspunkt om det er mulig å videreføre dette. Rådmannen vil prøve å legge til rette for at dette tiltaket kan videreføres. Frivillighetssentralen har bidratt til at det var ukentlig leksehjelp for innvandrerbarn ved Heia skole og Tranby skole

10 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3250 Saksbehandler: Anne K Olafsen 7/2008 Kommunestyret Protokoll fra kontrollutvalgets møte Vedlagt følger til orientering protokoll fra kontrollutvalgets møte

11 LIER KOMMUNE Kontrollutvalget Protokoll 01/08 Møtedato: Klokkeslett: Til stede: Paul Christian Justad (AP) Granli, Sverre (H) Magnus Angeltveit (KRF) Venke De Lange (H) Mirza Maldonado (AP) : leder : nestleder : medlem : medlem : medlem Forfall : Innkalt(e) varamedlem(mer) : Fra sekretariatet: Fra revisjonen : Audun Helleland : Ass. revisjonssjef Pål Ringes Fra administrasjonen: : Til behandling forelå sak 01/08 05/08. SAK 01/08 Protokoll fra møte Sekretariatets forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes Kontrollutvalgets behandling: Det fremkom ingen merknader til protokollen. Kontrollutvalgets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. SAK 02/08 Redegjørelse v/buskerud Kommunerevisjon IKS om revisjonens rolle og oppgaver Sekretariatets forslag til vedtak: Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.

12 Kontrollutvalgets behandling: Ass. revisjonssjef Pål Ringnes, Buskerud Kommunerevisjon IKS, distribuerte omslag med diverse dokument vedr. organiseringen av Buskerud Kommunerevisjon IKS. Videre gav han en bred redegjørelse om revisjonens oppgaver, det regelverket som styrer revisjonens faglige virksomhet og rapportering av revisjonsarbeidet. Likeledes besvarte han spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar den fyldige redegjørelsen om revisjonens rolle og oppgaver til orientering. SAK 03/08 Regnskapsrevisjon brev nr. 1 fra Buskerud kommunerevisjon IKS Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar brev nr. 1 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr. regnskapsrevisjon 2007 til orientering. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget hadde ingen spesielle kommentarer til brev nr. 1 fra revisjonen og det revisjonsarbeidet dette beskriver. Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar brev nr. 1 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr. regnskapsrevisjon 2007 til orientering. SAK 04/08 Forslag til overordnet analyse Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget legger overordnet analyse for Lier kommune til grunn for senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget hadde en grundig gjenomgang av den overordnede analysen og betraktet denne som et godt og nyttig dokument for utvelgelse av prosjekt og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. For å unngå dobbeltkontroller ble sekretariatet bedt om å utarbeide en oversikt over de gjennomganger fylkesmannen har gjennomført i g Dette fordi det er lite hensiktsmessig å gjennomføre prosjekt innen områder som allerede er gjennomgått. Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekt i Side 2 av 3

13 Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget legger overordnet analyse for Lier kommune til grunn for senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. SAK 05/08 Opplæring - forberedelse til seminar for kontrollutvalgene Sekretariatets forslag til vedtak: Saken ble fremmet uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets behandling: 4 av de faste medlemmene og 1 varamedlem vil delta på opplæringsseminaret på Kongsberg den 18. og 19. januar Sekretæren gav en kort redegjørelse om opplegget. Det fremkom ingen spesielle kommentarer til dette. Kontrollutvalgets vedtak: Sekretariatets redegjørelse om opplæringsseminaret tas til orientering. Drammen/Lier, Paul Christian Justad (sign.) leder Audun Helleland sekretær Side 3 av 3

14 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/415 Saksbehandler: Anne K Olafsen Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/2008 Kommunestyret Hovedutvalgenes sakslister i april Vedlagt følger til orientering sakslister til: Planutvalgets møte Miljøutvalgets møte Tjenesteutvalgets møte Formannskapets møte

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/417 Saksbehandler: Anne K Olafsen 9/2008 Kommunestyret Hovedutvalgenes protokoller i april Protokollene kommer i tilleggslisten.

16 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. Saksmappe nr: 2006/596 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anders Johansen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 32/2008 Planutvalget /2008 Kommunestyret Sluttbehandling av reguleringsplan for Tjonsbakken Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til reguleringsplan for Tjonsbakken, datert , med bestemmelser, datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Hovedproblemstillinger under saksforberedelsene har vært: Boligtype og utnyttelse Forholdet til trafikksikkerhet og trafikksikker skolevei Grunnforhold Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Plankart (legges også ut på grupperom i større format og farger) 3. Planbestemmelser 4. Planbeskrivelse 5. Illustrasjon (legges også ut på grupperom i større format og farger) 6. Snittegning Utredning: 1. BAKGRUNN

17 Hindhamar AS har, på vegen av grunneier, sendt inn forslag til reguleringsplan for Tjonsbakken, med formål å legge til rette for boligbygging i tråd med kommuneplanen. Det vises til vedleggene for nærmere om bakgrunn og beskrivelse. I planbeskrivelsen, vedlegg 4, beskriver forslagsstilleren planforslaget og det vises til denne. Under følger vurderinger av noen problemstillinger knyttet til planforslaget. 2. MERKNADER Selbo og Pedersen (naboer på oversiden av planområdet) Er bekymret for at veien kan rase ut ved gravearbeider og fare for setningsskader på sine boliger. Espen Gausen (nabo eiendommen på andre siden av Årkvislaveien) Minner om at det kan forekomme støy fra hans næringseiendom. Dårlig grunnforhold i området gjør at man ikke bør godkjenne oppfylling i planområdet og at det bør foretas grunnundersøkelser også på hans eiendom. Går en gammel sti gjennom området som fortsatt er i bruk. Arealet brukes også til ski- og akebakke. Så store bygg som planlagt vil bryte med eksisterende bebyggelse. Årkvislaveien er ikke tilpasset den økte trafikken og mangler sikring for myke trafikanter. Fylkesmannen i Buskerud Mener det bør legges til rette for universell utforming. Minner om at kommunens barnetalsperson bør involveres i planleggingen. Mener det bør med rekkefølgekrav om fortau helt fra Nøsteveien og opp til området for å sikre trafikksikker skolevei. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Varsler innsigelse inntil tilstrekkelig dokumentasjon av grunnforholdene foreligger og evt. nødvendige tiltak er tatt inn i planen. Buskerud fylkeskommune Mener at lekearealet er i minste laget. Bør vurdere å heller bruke formålet Spesialområde friluftsliv. Bør vurdere å forbinde Vivelstadveien og Årkvislaveien med en korridor hvor en sti kan etableres. Mener det bør med rekkefølgekrav om fortau helt fra Nøsteveien og opp til området for å sikre trafikksikker skolevei. 3. VURDERINGER Utnyttelse Selv om området har forholdsvis kort vei til bussholdeplass og servicetilbud mangler Årkvislaveien fortau slik at området nok må anses for å være bilavhengig. Området bærer i dag preg av å være et eneboligområde og den foreslåtte utnyttelsen vil innebære en viss fortetting av dette preget.

18 Planutvalget har tidligere uttalt seg til boligbygging her (sak 50/2006). I vedtaket står det: BYA skal tilpasses området for øvrig. Rådmannen mener forslaget nå er i tråd med dette rådet, med en utnyttelse på 22 %. Øvre del av området Øvre del av planområdet er svært bratt og det er dårlig byggegrunn. Denne delen er ikke lagt inn som boligområde i planforslaget, noe rådmannen mener er bra, både ut i fra grunnforholdene og eksponeringen (krevers store terrenginngrep for å føre opp bygg her). Sti/snarvei gjennom området Det er spor etter sti gjennom området. Området langs Årkvisla begynner nå å bli bygget igjen langs denne strekningen. Og det vil etter hvert bli vanskelig å ha en slik sti/snarvei fra Vivelstadveien og ned på Årkvislaveien. Selv om området er bratt vil det være mulig å ha et tråkk her. Slik rådmannen ser det bør det settes av en stripe ned mot veien til dette formålet, som ikke bør inngå i byggeområdene. Muligheten for en slik stiforbindelse er lagt inn i siste versjon av planforslaget, noe rådmannen mener er bra. Det er nå lagt inn en korridor på 4 m (regulert til friluftsområde, slik fylkeskommunen anbefaler). Nede i bebyggelsen kan forbindelsen følge private veier, som er åpne for allmenn ferdsel (jfr. friluftsloven) og/eller over fellesområde til ny bebyggelse. En slik stiforbindelse vil være en positiv kvalitet i området: Den vil øke varisasjonsmulighetene for gående ved at det legges til rette for flere alternativer. Den vil også lette adkomsten til lekeplassen ved Vivelstadveien, hvor det også er ballbane. Dette vil være positivt for boligområdet, også for de nye boligene. Universell utforming Byggeområdet ligger i hellende terreng og rådmannen støtter forslagsstiller i deres syn på at det vil være uforholdsmessig dyrt og kreve store terrenginngrep for å legge til rette for universell utforming. Slike krav vil egne seg bedre for blokkbebyggelse. Befolkningsvekst og skolekapasitet Planutvalget har i sak 50/2006 (prinsippvurdering) behandlet spørsmålet om befolkningsvekst og skolekapasitet. I den saken ble det konkludert med at en utbygging her kan aksepteres nå og at det derfor ble anbefalt å jobbe videre med regulering av området. Fortau langs Årkvislaveien Kommunen startet tidligere (i forbindelse med legging av VA-ledninger) opp arbeidet med planlegging av fortau langs Årkvislaveien. Dette viste seg såpass kostbart at prosjektet ble lagt på is. Rådmannen mener det bør settes av arealer til fortau i planen. Dette er nå tatt med i planforslaget. Siden det ikke er avsatt midler til å bygge fortau på strekningen nå mener rådmannen det ikke bør settes rekkefølgekrav til opparbeiding. En mulighet er å kreve fortau på hele strekningen før boliger her kan tas i bruk, men dette er, slik rådmannen ser, å gå for langt. Det bør derimot ikke legges ut flere boligområder langs Årkvislaveien uten at det også opparbeides fortau. Trafikkstøy Det er ikke gjort støyvurderinger i området. Det forutsettes at dette er lite aktuelt på grunn av liten trafikkmengde og lav hastighet på Årkvislaveien. Det er tatt med en bestemmelse om at

19 grenseverdier for støy i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 skal gjelde for nye boliger og uteoppholdsarealer innenfor planområdet. Geotekniske undersøkelser Planområdet ser ut til å ligge i hav-/strandavsetninger. For områder med marine avsetninger krever vi normalt geotekniske undersøkelser før vi godkjenner reguleringsplaner. Hvis ikke slik vurdering blir gjort og noe skulle skje kan kommunen bli erstatningspliktig for å ha godkjent bygging her Det er utarbeidet en vurdering av bebyggbarhet ut fra geotekniske forhold, ved Multiconsult AS, Knut Espedal. Dette er oppsummert i rapport, datert Vurderingen anbefaler at det legges en motfylling mot eksisterende skråning, for å stabilisere skråningen ved utbygging. Ny bebyggelse bør lokaliseres sør i planområdet. Etter krav fra NVE er det nå gjennomført en geoteknisk undersøkelse (med boreprøver) som har samme konklusjon. Den gir noen føringer som må følges opp i byggefasen (tatt med bestemmelse om dette). Også stabilitet mot Sandakerelva er vurdert. På bakgrunn av denne undersøkelsen har nå NVE trukket sin innsigelse. Ski- og akebakke Området har opp gjennom årene blitt brukt som ski- og akebakke. Slik rådmannen ser det er denne bruken nå minimal og det vil være mulig å bruke områdene lenger øst til akebakke. 4. KONKLUSJON Forslaget tilpasser seg området på en akseptabel måte og rådmannen mener derfor at planen bør kunne godkjennes.

20 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. Saksmappe nr: 2007/3550 Arkiv: F60 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 13/2008 Tjenesteutvalget /2008 Kommunestyret Intensjonsavtale med Blå Kors om boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak: 1. Lier kommune (heretter kalt kommunen) og Blå Kors, Region Sør (heretter kalt BK), inngår en intensjonsavtale om oppbygging, utvikling og drift av boliger for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig, som et prosjekt over 6 år, Prosjektet eies av kommunen og BK, med rådmannen som prosjektansvarlig og med prosjektleder ansatt i BK. 3. Formålet med prosjektet er å a. skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. b. bevare den effekten personene har hatt av behandlingsopphold eller soningsopphold, og bidra til oppbygging av kompetanse til å leve i det ordinære samfunnet. c. lette overgangen fra ungdom til voksenalder gjennom overføring fra barnevern, eller hjelpe de såkalte drops-outs ene til en trygg voksen tilværelse. 4. Resultatmålene til prosjektet er å a. sikre at de som sliter mest på boligmarkedet, skal slippe å skifte bolig så ofte. b. skape bedre kontinuitet i oppfølgingen, gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. c. sikre ettervernsopplegg med tett oppfølging av dem som allerede er inne i en positiv utvikling, etter behandling eller soning. d. samarbeide tett med den kommunale Barneverntjenesten, den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten, Videregående skole og NAV, om å skape et helhetlig tilbud rundt ungdommene. 5. Det skal etableres inntil 20 boenheter for de aktuelle målgruppene. Hvilke grupper som skal prioriteres fastsettes når den endelige avtalen inngås.

21 6. BK kjøper/bygger boligene, og de finansieres og eies av BK. BK søker Husbanken om finansieringstilskudd, og boligene bindes avtalemessig opp til sosiale boligformål i kommunen. 7. Eiendomsdriften skal være økonomisk uavhengig, ved at husleieinntekter skal dekke investerings- og FDV-kostnader og nedskrivningen av boligene skal ha et perspektiv tilpasset Husbankens krav. 8. Boligene tildeles aktuelle personer, i et samarbeid mellom kommunen og BK. For de som tiledes bolig, skal det utarbeides en individuell plan og det skal etableres en ansvarsgruppe. 9. Det skrives husleieavtale mellom BK og den enkelte leietaker og leieavtalen skal ha en markedstilpasset/gjengs husleie. Der hvor markedstilpasset leie overstiger leietakerens betalingsevne skal det gies tilskudd fra den kommunale bostøtteordningen. Kommunen garanterer overfor BK for husleien. 10. Kommunen og BK ansetter kvalifisert personell som skal sørge for boligintegreringen. Omfang av personell vil kunne variere, avhengig av hvem som til en hver tid bebor boligene og avtales årlig mellom kommunen og BK som del av ordinært budsjettarbeid. 11. Leietakerne skal, ved behov, gis veiledning og opplæring til å bli bedre i stand til å mestre sine liv. Til dette arbeidet vil også BK bidra med frivillig innsats, for å etablere nye nettverk for leietakerne. Leietakerne skal også gies nødvendig bistand til å skaffe varig egnet bolig. De leietakere som har grunnleggende kompetanse i det og bo, skal motta et minimum av bistand fra BK, men det skal sørges for at det er forutsigbarhet i leieforholdet med trygghet i et langsiktig perspektiv. 12. Der hvor leietakerne har behov, skal det i et samarbeid mellom kommunen og BK, gies bistand til å komme i gang med utdanning eller arbeid og annen nødvendig bistand fra kommunen og BK. 13. Den endelige avtale inngåes når finansiering av boligen er fullført og byggetillatelse er gitt, eventuelt bolig til formålet er kjøpt. Rådmannens saksutredning: Sammendrag: Vedlegg: 1. Utkast til intensjonsavtale. 2. Forprosjektrapport Utredning: Bakgrunn

22 Som det fremgår av melding 20 til møte i Tjenesteutvalget den , tok Blå Kors i november 2007, initiativ til en drøfting mellom representanter fra Lier kommune (ordfører, rådmann og kommunalsjef) og Blå Kors (styreleder, prosjektleder, adm.dir og direktør), om det var grunnlag for et samarbeid mellom Lier kommune og Blå Kors for å utvikle tilbud til mennesker med rusproblemer. Noe av bakgrunnen for initiativet er at Blå Kors, Norge er tilkjent tv-aksjonen høsten 2008, og en andel av midlene skal benyttes innenlands. Lier kommune har store utfordringer med å skaffe egnet bolig til personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri, psykiske og fysiske funksjonshemninger, bostedsløse og personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Det ble på denne bakgrunn nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Lier kommune og Blå Kors, for å vurdere om det er grunnlag for å utarbeide en forstudie. Forprosjekt På bakgrunn av forstudiet og forprosjektet vil rådmannen gjennom denne saken foreslå at det iverksettes et hovedprosjekt Bedre Boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Formål med hovedprosjektet 1. Skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. 2. Bevare den effekten brukere har hatt av behandlingsopphold eller soningsopphold og bidra til oppbygging av kompetanse på å leve i det ordinære samfunnet igjen. 3. Lette overgangen fra ungdom til voksenalder gjennom overføring fra barnevern, eller hjelpe de såkalte drop-outs ene til en trygg voksen tilværelse. Resultatmål hovedprosjektet 1. De som sliter mest på boligmarkedet skal slippe å skifte bolig så ofte. 2. Skape bedre kontinuitet i oppfølgingen gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. 3. Sikre ettervernsopplegg med tett oppfølging av dem som allerede er inne i en positiv utvikling etter behandling eller soning. 4. Samarbeide tett med den kommunale Barneverntjenesten, den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten, Videregående skole og NAV, om å skape et helhetlig tilbud rundt ungdommene. Forprosjektet er beskrevet i vedlegget. Organisasjon: Prosjekteiere: Lier kommune og Blå Kors, Region Sør. Prosjektansvarlig: Bjørn Harry Støle, Lier kommune. Prosjektleder: Trond Karlsen, Blå Kors, Region Sør. Prosjektsekretær: Elisabeth Sommerfelt, NAV/Lier kommune. Arbeidsgruppe: Fra Lier Kommune: Elisabeth Sommerfelt, Liv Melar, Rune Arnestad, Laila Wam. Fra Blå Kors: Trond Karlsen og Blå Kors, Eiendomsavdeling. I tillegg vil lensmannskontoret og Husbanken inviteres til å delta i prosjektet. Når prosjektet er etablert vil også brukerorganisasjoner inviteres til å delta.

23

24 UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM LIER KOMMUNE OG BLÅ KORS, REGION SØR, OM BOLIGSOSIALT SAMARBEID. 1. Lier kommune (heretter kalt kommunen) og Blå Kors, Region Sør (heretter kalt BK), inngår en intensjonsavtale om oppbygging, utvikling og drift av boliger for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig, som et prosjekt over 6 år, Prosjektet eies av kommunen og BK, med rådmannen som prosjektansvarlig og med prosjektleder ansatt i BK. 3. Formålet med prosjektet er å a. skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. b. bevare den effekten personene har hatt av behandlingsopphold eller soningsopphold, og bidra til oppbygging av kompetanse til å leve i det ordinære samfunnet. c. lette overgangen fra ungdom til voksenalder gjennom overføring fra barnevern, eller hjelpe de såkalte drops-outs ene til en trygg voksen tilværelse. 4. Resultatmålene til prosjektet er å a. sikre at de som sliter mest på boligmarkedet, skal slippe å skifte bolig så ofte. b. skape bedre kontinuitet i oppfølgingen, gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. c. sikre ettervernsopplegg med tett oppfølging av dem som allerede er inne i en positiv utvikling, etter behandling eller soning. d. samarbeide tett med den kommunale Barneverntjenesten, den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten, Vidergående skole og NAV, om å skape et helhetlig tilbud rundt ungdommene. 5. Det skal etableres inntil 20 boenheter for de aktuelle målgruppene. Hvilke grupper som skal prioriteres fastsettes når den endelige avtalen inngås. 6. BK kjøper/bygger boligene, og de finasieres og eies av BK. BK søker Husbanken om finansieringstilskudd, og boligene bindes avtalemessig opp til sosiale boligformål i kommunen. 7. Eiendomsdriften skal være økonomisk uavhengig, ved at husleieinntekter skal dekke investerings- og FDV-kostnader og nedskrivningen av boligene skal ha et perspektiv tilpasset Husbankens krav. 8. Boligene tildeles aktuelle personer, i et samarbeid mellom kommunen og BK. For de som tiledes bolig, skal det utarbeies en individuell plan og det skal etableres en ansvargruppe. 9. Det skrives husleieavtale mellom BK og den enkelte leietaker og leieavtalen skal ha en markedstilpasset/gjengs husleie. Der hvor markedstilpasset leie overstiger leietakerens betalingsevne skal det gies tilskudd fra den kommunale bostøtteordningen. Kommunen garanterer overfor BK for husleien.

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 24.11.2010 Kl 18:00 på Nøstehagen bo- og omsorgssenter Bespisning kl 16:30 på Nøstehagen bo- og omsorgssenter. Vennligst gi beskjed

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer