MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til 21.45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne Hjelle Jonn Garvik Øystein Engevik Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Sveinung Dalland Nina B. Halhjem Sonja V. Hansen Oddgeir Bjoarvik Høgre Børge Lunde Hedevig Holst Jonny Garvik Arbeidarpartiet Nils-Olav Nøss Norvald Skåtøy Torill Keys Harald Døsen Borghild Borgen Kristeleg Folkeparti Jostein Bondevik Arne Bjørndal Senterpartiet Venstre Tore Rykkel Sosialistisk Venstreparti Inge Hjertaas Tverrpolitisk Samlingsliste Terje Sperrevik Eirik Neverdal Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Torunn Øvredal (Tvs), Marie Elisabeth Bruarøy (H), Sigurd Petter Laugen (Tvs), Ingrid Netland (Sp), Arne Strønen (FrP), Sølvi Bugge (FrP), Robert Kaastad (FrP), Anne Marie Alvær (FrP) Øystein Nordvik (Tvs), Olav Djuve (H), Kjetil Guldbrandsøy (Tvs), Liv Rønning (Sp), Veronica Haugland (FrP), Leiv Gunnar Heggland (FrP), Anders B. Nebb (FrP), Frank Yngve Lunde (FrP) Rådmann Knut Terje Rekve, økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas, kommunaldirektørane Beate Moberg, Geir Engelsen og Karl Ole Midtbø. Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Saklista vart godkjendt med desse merknadane: Sak 89/08 vert teke etter 90/08. Tilleggsliste vart godkjendt. Ordføraren foreslo 3 minutts taletid på dette møtet. Hovedinnlegget i 88/08 (Budsjett og økonomiplan) frå posisjonen og opposisjonen kan vera inntil 10 minutt. Etter eit innlegg frå Eirik Neverdal (Tvs) godkjende kommnestyret at ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 hovedinnlegget frå dei ulike partia kan vera inntil 5 minutt på dei andre sakene, men seinare skal innlegga vera inntil 3 minutt. Utdelte dokument: Til sak 88/08 Budsjett og økonomiplan: Møtereferat frå møte mellom Os kommune og Statens vegvesen vedk. oprusing av Osbrua dat Innkomne merknaer frå Demensforeninga dat og FAU Nore Neset dat Til sak 90/08 Reguleringsplan Os Sjøfront: Saksprotokoll frå Plan- og bygningsutvalet sitt møte Brev frå Hordaland Fylkeskommune dt E-postkorrespondanse. Langsnitt frå 1:1000 dat Til sak 89/08 Os Kunst- og Kultursenter: Notat frå ordføraren dat m/vedlegg. Til sak 84/08 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Saksprotokoll frå Tenesteutvalet sitt møte Notat frå ordføraren dat m/vedlegg. Behandla saker: 88/08 90/ /08 Kulturstipend: Før møtet tok til, delte ordføraren ut kommunens kulturstipend til Sverre Lunde Pedersen. Det er sagt at han er ein av dei største talenta Norge har sett i skøyteløp. Kulturinnslag: Kristian Breistein og Jon Søfteland presenterte så popgrupa som sørga for det årlege kulturelle innslaget på siste kommunestyremøtet før jul. Det var ei gruppe frå Os kunst- og kulturskule som spela dei fire første partia av Kongens reise. Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Børge Lunde Nils-Olav Nøss Ordførar 2

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 08/1611 BUDSJETT 2009/ØKONOMIPLAN /08 06/638 OS KUNST- OG KULTURSENTER, REALISERING 90/08 06/2399 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT 84/08 08/2481 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR

4 88/08 Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 08/1611 BUDSJETT 2009/ØKONOMIPLAN Framlegg til vedtak: Innstilling frå Os formannskap vert lagt fram på møtet. Behandling: &&& Fyll inn behandlinga av saka under denne linja Børge Lunde (H) la fram følgjande fellesframlegg frå FrP/H. Økonomiplan Os kommune Innhald 1 Innleiing Finans og inntektsrammer Drift Rammebudsjett Endringar i driftsrammene Fellesutgifter/administrasjon Oppvekst- og kulturområdet Helse- og sosialområdet Tekniske tenester Investering Verbalforslag...8 Vedlegg 1 Ny justert vedtakstabell 7.5.1, drift...8 Vedlegg 2 Ny justert vedtakstabell 7.6.1, investering...8 Innleiing Os FrP og Os Høyre legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan FrP/H sluttar seg til rådmannens overordna formulering om at målsettinga for 2009 bør vera konsolidering av drifta, med små nødvendige justeringar. Framlegget frå koalisjonen er basert på rådmannens framskriving av budsjettet datert , og inneheld mindre endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. I budsjettdokumentet synleggjer FrP/H elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar, vidare arbeid med Os i Tio og rapportering. Finans og inntektsrammer Den internasjonale finanskrisa gir oss ekstra utfordringar i budsjettarbeidet denne hausten. Grunna negativ avkastning på finansporteføljen det siste året, vil Os kommune komma ut med eit rekneskapsmessig underskot i Avhengig av storleiken på dette underskotet, vil det kunna få innverknad på kommunebudsjetta dei kommande åra. FrP/H vil komma attende til handtering av denne situasjonen ved rekneskapsavslutninga for I tillegg kan finanskrisa på sikt føra til lågare skatteinntekter til kommunane. Permitteringar, nedbemanning og konkursar i næringslivet vil gi aukande arbeidsløyse. Noko som igjen truleg vil gi dobbel negativ effekt for kommunane; - fallande skatteinntekter og aukande kostnader i høve til sosiale tenester. FrP/H er samd i rådmannen sine vurderingar om at 2009-rammene i statsbudsjettet gir oss handlingsrom til å endra praksisen med budsjettering av forventa avkastning på finansporteføljen. Ideelt sett skulle kommunen hatt rom for å øyremerkja avkastning på finansporteføljen til eingongstiltak og investeringar. Uansett vil ei omlegging til ikkje å budsjettera med forventa avkastning i det enkelte budsjettår, men føra inn faktisk avkastning 4

5 i etterkant, gi ei meir føreseieleg ordning. FrP/H stør derfor rådmannens framlegg på dette punktet. Koalisjonen legg òg til grunn at kommunane må bli kompensert for bortfall av inntekter dersom finanskrisa fører til omfattande bortfall av skatteinntekter til sektoren. Vi finn det derfor, tilliks med rådmannen, forsvarleg å leggja anslaga i statsbudsjettet til grunn for forventa skatteinntekter i Koalisjonen vel likevel å halda attende 4 mill kroner av totalramma i driftsbudsjettet i ein buffer, for å kunna møta desse utfordringar og nye uføresette hendingar gjennom budsjettåret. I tillegg vil FrP/H be rådmannen omgåande starta arbeidet med å førebu konkrete prosjekt og tiltak i Os kommune som eventuelt kan finansierast gjennom dei varsla statlege tiltakspakkane knytt til finanskrisa. Dette vert fremja som eit eige verbalforslag til budsjettet. Drift Rammebudsjett Rådmannen legg til grunn at kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet som eit rammebudsjett på overordna nivå, knytt til tenesteområda i den kommunale organisasjonen. I etterkant av kommunestyrevedtaket skal budsjettrammene fordelast ut til dei enkelte resultateiningane. Ein slik budsjetteringsmodell gjev rådmannen stor fleksibilitet og handlingsrom til å styre ressursbruken innanfor dei ulike tenesteområda. Til dømes kan personalressursar nyttast fleksibelt på tvers av resultateiningar (dynamisk bemanningssirkulasjon). Vonleg vil dette gje ein effektiv ressursbruk, som resulterar i flest og best mogeleg tenester til innbyggjarane, tilpassa vekslande behov i kommunen. Modellen stiller imidlertid store krav til dialog, prosessar og rapportering internt i den kommunale organisasjonen, - mellom resultateiningane og kommunalsjefar/rådmann og mellom rådmann og politisk nivå. FrP/H legg til grunn at rådmannen har ekstra merksemd rundt dette gjennom budsjettåret 2009, slik at budsjettomlegginga vert opplevd som positiv. Tiltak av prinsipiell karakter, samt vesentlege endringar av tenestilbodet (nivå og omfang), må fremjast for politisk handsaming. I tillegg må rådmannen ha ekstra merksemd på oppfølging av budsjettrammene på einingsnivå. Dersom prognosar syner fare for overskridingar, må korrigerande tiltak utgreiast, evt. fremjast for politisk handsaming og setjast i verk umiddelbart. Om naudsynt må rådmannen rapportera hyppigare til politisk nivå enn gjennom tertialrapportane. Endringar i driftsrammene FrP/H vil nedanfor kommentere koalisjonen sine endringar i driftsbudsjettet. Den største endringa er ein generell reduksjon av rammene på 4 mill kr, som vert sett av som driftsbuffer for 2009-budsjettet. Utryggleik kring skatteinntektene pga finanskrisa, samt ny budsjetteringsmodell, gjer at vi finn det naudsynt å halda tilbake 4 mill kr i ein slik buffer disponert av formannskapet. Beløpet er i tillegg på storleik med vekstkommunekriteriet for 2009, på ca 5,5 mill kr. Desse midlane burde primært vore avsett til auka investeringar i samband med vekstutfordringane i Os kommune. I tillegg fremjar koalisjonen nokre einskildprioriteringar som vi ber administrasjonen følgja opp innanfor tildelt ramme på dei ulike tenesteområda. Ny justert vedtakstabell følgjer som vedlegg. Fellesutgifter/administrasjon Generell reduksjon i ramme på 1 mill kr. 5

6 I høve Os i Tio ber vi administrasjonen vurdera nærare kor mykje av eingongskostnadane og driftskostnadane i tabellane på side 35 i rådmannen sitt budsjettframlegg som kan dekkjast innanfor eksisterande rammer (inkl. avsetting til prosjektarbeidet i 2008-budsjettet). Dersom ein treng auka ressursar til prosjektet må dette fremjast i eiga sak til politisk handsaming. Det er viktig at prosjektet vert gjennomført i tråd med vedtekne planar, og at forventa effektiviseringsgevinstar fortløpande kan hentast ut. FrP/H ber administrasjonen synleggjera resultata av prosjektet i gode tabellariske oppsett i samband med tertialrapporteringa. FrP/H ber om at seniortiltaka i kommunen vert justert slik at seniortilskotet på kr årleg vert differensiert i høve stillingsstorleik. I samband med reorganiseringa av næringssamarbeidet i Bjørnefjordsregionen, ber koalisjon om at tibakeførte restmidlar frå Bjørnefjorden Næringsutvikling (BNU) vert sett av på fond til framtidige næringslivstiltak. FrP/H legg til grunn at avsette midlar til kontrollutval og revisjon i 2009 skal liggja på nivå (prisjustert får 2008-tal), evt. justert for endra kostnad i samband med ny anbodsrunde på revisjonstenester. FrP/H ber administrasjonen setja av kr ekstra i 2009 og 2010 til eit 2-årig prøveprosjekt med diakonstilling knytt til kyrkja i Os. Kyrkja har gjennom fondsoppbygging sjølv sett av kr (kr pr år). Oppvekst- og kulturområdet Generell reduksjon i ramme på 2,5 mill kr. FrP/H finn rom for å styrkja friviljug arbeid i Os gjennom å auka kulturmidlane innanfor ei ramme på kr Dette representerer ein auke på i snitt 60 % frå 2008-nivået. Auken skal øyremerkast tilbod til born og unge under 18 år. Tiltak Auke (kr) Auke (%) Barne og ungdomsarbeid , , ,- 48% Kunstformidling , , ,- 48% Idrett , , ,- 74% Sum , , ,- 60% I høve idrettsområdet legg FrP/H til grunn at Os Idrettsråd skal gje uttale om bruken av dei nye midlane, og at beløpet heilt eller delvis kan tildelast som rentekompensasjonsmidlar til idrettslag som har forskottert tippemidlar. Koalisjonen legg òg til grunn at stillingsressursen knytt til fritidstilbod for psykisk utviklingshemma vert auka frå 50% til 100% grunna fleire brukarar, samt attendemeldingane på brukarundersøkinga som nyleg vart gjennomført på tenesteområdet. FrP/H legg til grunn at Helsestasjonen, og i sær helsesøstertenesta, må styrkjast som følgje av nye oppgåver, auka folketal, og høgare fødselstal. Koalisjonen ber administrasjonen om snarast å styrkja denne tenesta med minimum 2 årsverk innanfor tildelt ramme på tenesteområdet. Helse- og sosialområdet Generell reduksjon i ramme på 0,5 mill kr. I tråd med føringar i Omsorgsplan 2015 ber FrP/H om at dagtilbodet for demente i Gamleheimshagen vert utvida frå tre til fem dagar pr veke. Dette vil styrkja tilbodet til 6

7 målgruppa i ei tid der vi har registert stadig fleire heimebuande demente og større press på open omsorg i Os. FrP/H ber rådmannen ha ekstra merksemd kring dei døgnbemanna tenestene innan rus og psykiatri. Behovet for at desse tenestene er døgnbasert må vurderast fortløpande. Alternative modellar som inkluderar samarbeid med den døgnbaserte tenesta i Open omsorg må vurderast for å redusera kostnader. FrP/H ber om at tilskotet til Os Pensjonistforening vert justert opp til kr for Tekniske tenester Finanskrisa har resultert i lågare saksmengd på byggjesak, og til dels på planområdet. Dette er sjølvfinansierte tenester gjennom gebyr, og FrP/H ber administrasjonen følgja utviklinga nøye. Dersom saksmengda held seg låg i løpet av 1 kv. 2009, må naudsynte tiltak setjast i verk. Situasjonen kan gje rom for noko meir tilsyn og kontroll på saksfeltet, men dette løyser ikkje isolert sett finansieringsutfordringa som følgje av reduserte gebyrinntekter. FrP/H vil òg be om at administrasjonen legg fram sak som vurderer straffegebyr-regimet ved ulovleg bygging, ref. f.eks Bergens-modellen. Koalisjonen ber òg administrasjonen vurdera eit prosjekt for å kontrollera tilkopling til det kommunale vatn- og avlaupsnettet. Prosjektet bør innehalda ei tidsavgrensa amnestiordning der uregisterte abonnentar kan få godkjent påkopling mot betaling av ordinært tilkoplingsgebyr, dvs. sleppa straffegebyr. FrP/H vil bidra til at Osbrua får ei sårt etterlengta oppgradering i form av utvida fortau og nytt rekkverk. Statens Vegvesen har antyda ein totalkostnad i storleik 4 mill kr som inkluderer utkraging av brua, og koalisjonen legg til grunn at Os kommune bør yta eit kommunalt tilskot på 1,5 mill kr slik at prosjektet kan gjennomførast i Prosjektet er i tråd med overordna Kommunedelplan for Osøyro. Tilskotet vert finansiert ved å redusera forventa rentekostnad på den delen av Os kommune sin låneportefølje som har flytande rente. I rådmannen sitt framlegg er lånerenta estimert til 5%, noko som ligg klårt høgare enn dei siste prognosane for renteutviklinga i Investering FrP/H gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet; Postane Rådhus-adgangskontroll/arkiv/helsestasjon og Vindu mot fjorden vert slått saman og redusert med kr til kr i Dersom det vert aktuelt med midlertidig innreiing av heile eller deler av arealet i Vindu mot fjorden må ein søkja ei fleksibel minimumsløysing, som gjer arealet teneleg som eit ope kontorlandskap for ein avgrensa periode. Seinare vil det truleg vera meir kostnadseffektivt å byggja ut ekstra kontorlokale t.d. i den nye brannstasjonen. Saksområde med reine kontorfunksjonar må vurderast overført frå rådhuset. FrP/H finn det ikkje teneleg å nytt areala til kommunestyresal/møterom. Ein ber om at tilrådd løysing vert fremja i eiga sak til politisk handsaming. Os kai rehablilitering vert auka med kr til kr i Kaifronten må sikrast, og Gjestebryggja utbetrast i løpet av 1.kvartal FrP/H ber om at rådmannen får gjennomført ei overordna analyse av kva tiltak som på sikt vil være mest hensiktsmessig i Os Hamn, ref. utbygging i regi Os Sjøfront m.m. Kompetanse hos Bergen og Omland Hamnevesen bør nyttast i arbeidet. Ny barnehage vert redusert med kr i 2010 og kr i Midlane vert overført til høvesvis Ny brannstasjon (kr i 2010) og 7

8 Skulebruksplan-tilbygg/nybygg skular (kr i 2011). Konklusjon i høve bygging av ny barnehage vert utsett til Adhoc-utvalet knytt til saka har avslutta sitt arbeid. Sentrumsutvikling vert ført opp som ny investeringspost med kr i Summen skal gå til restfinansiering av oppgraderinga av Telthusplassen, reasfaltering i sentrum, oppmerking og opparbeiding av parkeringsplassar i sentrum og andre tiltak til opprusting av sentrumskjernen. Investeringa vert dekkja inn gjennom eigedomssal. Forprosjekt utvida gravplass vert ført opp med kr i Restfinansiering må ein komma attende med når prosjektet er nærare kalkulert. FrP/H legg til grunn at forprosjekt Luranetunet må forserast, og at innstilling må liggja føre til politisk handsaming innan utgangen av 1.kvartal Ref. også mogeleg finansiering gjennom varsla tiltakspakkar knytt til finanskrisa. Vedr. postane for bygging av omsorgsbustader i Industrivegen (tidlegare Nedre Varåsen) og Kuhnle syner FrP/H til eiga sak i Os formannskap. Dersom dei statlege tiltakspakkane knytt til finanskrisa gjev rom for det kan det vera aktuelt å byggja ut heile eller delar av det planlagde bufellesskapet på Kuhnle. FrP/H legg til grunn at finansiering av Os kunst- og kultursenter vert handsama i eiga sak. Ny justert vedtakstabell følgjer som vedlegg. Verbalforslag I samband med dei varsla krisepakkane knytt til finanskrisa er det viktig at Os kommune er i posisjon til å få maksimalt ut av ordningane. P.t. kjenner vi ikkje det konkrete innhaldet i pakkane, men vi meiner likevel det er riktig å førebu konkrete prosjekt som kan realiserast med friske midlar som eventuelt vert stilt til rådvelde for kommunane. FrP/H fremjar difor følgjande verbalforslag; Kommunal tiltakspakke vedr. finanskrisa Os kommunestyre ber rådmannen omgåande starta arbeidet med å førebu konkrete prosjekt og tiltak som kan realiserast i samband med dei varsla krisepakkane knytt til finanskrisa. Det bør listast opp prosjekt innafor ulike område, m.a.; Byggvedlikehald/-oppgradering (barnehagar, skular, bustader, sjukeheim m.m.) Vegvedlikehald Trafikksikring Nye byggeprosjekt Nye infrastrukturprosjekt Felles for prosjekta er at opplistinga må syna forventa kostnad, status for planarbeid/anbod, framdriftsplan og eventuell sysselsettingseffekt. Vedlegg 1 Vedlegg 2 Ny justert vedtakstabell 7.5.1, drift Ny justert vedtakstabell 7.6.1, investering 8

9 Tabell Vedtakstabell FrP/H for kommunestyret sine rammer for 2009(drift) og økonomiplan Ansvar Funksjon / teneste Bud Revidert bud 2008 Budsjett 2009 Framlegg 2010 Framlegg 2011 Framlegg MOMSKOMPENSASJON (7 500) (7 500) (7 500) (6 000) (4 500) (3 000) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (2 817) (2 817) (3 750) (5 500) (7 192) (8 825) 199 FINANS Finans / frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB OS I TIO (1 500) (1 711) 120 ØKONOMIAVDELINGA PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA KOMMUNETORGET IKT - AVDELINGA KUNDEOMBOD BRANN- OG REDNINGSTENESTA Fellesutgifter / administrasjon KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER Konkurranseutsette verksemder TENESTESTYRING (3 368) (6 716) 160 Tenestestyring (3 368) (6 716) (7 865) (7 865) (7 865) (7 865) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN KULTUREININGA TENESTER TIL BARN OG UNGE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE Sum Oppvekst og kulturområde HELSE- OG SOSIALOMRÅDE REHABILITERINGSTENESTER PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTA SOSIALTENESTA NAV PLEIE- OG OMSORGSTENESTER TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA PU - KUHNLETUNET Sum Helse- og sosialområde TEKNISK OMRÅDE AREALPLAN BYGGESAK KART OG OPPMÅLING EIGEDOMSFORVALTNING SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON - - Tekniske tenester Bufferfond - formannskapet - - (4 000) (4 000) (4 000) (4 000) Sum

10 A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd Sum Rådhuset - Vindu mot fjorden / Forprosjekt utvining gravplass IKT utstyr / IKT utstyr skular / timars kommunen / "Modellbarnehage", skisseprosjekt / Os Kunst og Kultursenter / Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt / Omsorgsbustader Industriveien / / Barnebustad/spesialpedagogisk senter / Digitalt kartverk / Ny brannstasjon / Tankbil brannvesenet / Turstiar, friluftsliv / Brannsikring/branndokumentasjon / Os kai - rehabilitering / Rullande materiell (kommunalteknikk) / Grunninnløysing / Opprusting av vegar / Trafikksikring / Sentrumsutvikling (finansiert v/eigedomssal) Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular / Sum ordinære prosjekt B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular / Opprusting av skular og barnehagar / Sum rentekompenserte prosjekt C: VASSPROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Nytt vassverk / Underjordisk kartverk / Vassutbetring / Trykkbasseng Hjelle/Os aust / Vassleidning Ulven - Åsen - Lysekloster / Vassleidning gjennom Ulvenvatnet / Vassleidning Ådnadalen / Vassleidning Storestraumen - Ulvenskiftet / Vassleidning Os vassbeh.anlegg - Åsen / Høgdebasseng Bjørnen / Vassleidning Tøsdalsskiftet - Nordmarka / Søvik VBA - Langavatnet / Ringleidning Halhjem - Lepsøy / Vassleidning Os vassbeh.anlegg - E / Trykkaukingsanlegg Endelausmarka / Vassleidning Lepsøy - Ytterøy / Vassleidning til høgdebasseng Endelausmarka / Vassleidning Åsen - HB Søvik vassverk / Vassleidning Sørstrøno / Vassomlegging Storestraumen / Høgdebasseng Åsen / Vassledning Sælenområde / Sum vassprosjekt

11 D: KLOAKKPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum Overvakingsutstyr kloakk / Sentralrenseanlegg / Resipientgransking / Underjordisk kartverk / Kloakkutbetring / Kloakk Sælenområdet / Kloakkanlegg Nordstrøno / Kloakk Ulven - Åsen - Lysekloster 02361/ Kloakk overføring Ulven / Kloakkleidning Osøyro - Kuhnlevikjo / Kloakkanlegg Skeisleira - Ulvenvegen / Kloakkledning Ådnadalen / Avløpssanering Skeisosen, etappe / Kloakkanlegg Skeisleira - Skeie / Oppgradering Skeisleira kloakkreinseanlegg / Kloakk Åsen- Ulven / Avløpssanering Lekven / Avløpssanering Søre Øyane / Avløpsanlegg Os vba/hetleflåten / Kloakkpumpestasjon Gåsakilen / Mindre avløpsanlegg / Sum kloakkprosjekt TOTALT Nytt pkt. 13: Sak om regulering av ordføraren si godtgjersle vert oversendt Ombodsutvalet for vurdering og vidae innstilling til kommunestyret, jfr. Godtgjerslereglement for folkevalde i Os kommune 1. Nils-Olav Nøss (Ap) la fram følgjande fellesframlegg frå Ap, Tvs, Krf og V. Os kommune Økonomiplan Innleiing AP, TvS, KrF og V stør hovudlinjene i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Fellesfremlegget er basert på rådmannen si framskriving av budsjettet datert , men det er gjort nokre justeringar i rammene som kjem fram i dokumentet. Fellesfremlegget er i hovudsak ei vidareføring av linjene i det alternative budsjettet som opposisjonen la fram for 2008, med auka satsing på barn og ungdom sine oppvekstvilkår og med dette meir ressursar til skule, helse, idrett og kultur. Etter 11 av 12 driftsmånader i 2008 visar rapporteringa så langt at Os kommune ville hatt eit vesentleg betre driftsresultat i inneverande år - om lag 50 millionar kroner - dersom opposisjonen sitt budsjett hadde blitt vedtatt for eit år sidan. Samstundes ville opposisjonen sitt budsjett sørga for vesentleg betre tenestetilbod innan oppvekst, kultur, helse og sosial til dømes ville ein unngått nedlegginga av Lundefossen skule, samt store kutt i læringsressursane i skulen. 2. Rammevilkår og Finans Den Raudgrønne-Regjeringa har vore raus med Os kommune i framlegget til statsbudsjett for 2009, og budsjettåret vi har framfor oss. Endring i tildeling av midlar til kommunesektoren har slått svært positivt ut for Os Kommune. At selskapsskatten vart overført til auka 11

12 skatteøyre for kommunane, omlegging av tildelinga frå skatt til direkte innbyggjartilskott, og ikkje minst at Os kommune kvalifiserar til å få det nye vekstkommunetilskottet. Dette gjer at dei ov rordna rammene for denne budsjettprosessen langt på veg har blitt løyst av Regjeringa sin kommunepolitikk. 55 millionar kroner meir får Os Kommune i 2009, eller 8,4 % vekst i frie inntekter. Dette er ein større auke enn den forventa løns og prisveksten for Som det og var lagt til grunn i opposisjonens sitt budsjettframlegg for 2008, ønskjer opposisjonen framleis ei avvikling av den såkalta Finansporteføljen kor kommunen ved utgangen av 2007 hadde 262 millionar kroner investert i ulike finansinstrument som aksjar, eigedomsfond, hedgefond og pengemarknadsfond. I perioden frå januar til november i inneverande år, har posisjonen sine finansspekulasjonar kosta kommunen totalt over 50 millionar kroner inklusiv renteomkostningar. Budsjettfremlegget til opposisjonen forutset difor at finansporteføljen vert avvikla, og at midlane vert nytta til nedbetaling av kommunale lån. Dette gjer ein forventa budsjettmessig effekt på 23 mill kr under finans. Endringar budsjett Os kommune 2009 Endringar driftsbudsjettet: 1. Finans Finansporteføljen vert avvikla og nytta til nedbetaling av gjeld. I forhold til budsjettføresetnadane gir dette ein årleg budsjettmessig effekt på 23 mill kr som går til frådrag i post 199 FINANS (heile budsjettperioden). 2. Fellesutgifter / administrasjon Det skal settast av 0,3 mill kr per år til diakonstilling Os Pensjonistforening vert tilførd ein auke i årleg tilskott på kr Det skal opprettast ny stilling som Miljøvernkonsulent uavhengig stilling utan bindingar til andre delar av tenesteområda. Det skal settast av kr kvart år til Os som Fair-trade kommune. Desse 4 tiltaka skal dekkast innanfor ramma i rådmannens budsjettframlegg. 3. Oppvekst og kultur Tilpasset opplæring / spesialundervisning vert styrka og får tilført ei ekstraløyving på 1,0 mill kr. Konkretiseringsmateriell / undervisningsmateriell i skulen får tilført ei ekstraløyving på 0,2 mill kr. Auka satsing på førebyggande og helsefremmande tenester for barn og unge herunder helsestasjons- og skulehelsetenesta avdi mykje av grunnlaget for seinare helse og helsevaner vert lagt tidleg i livsløpet. Tiltaket får tilført ekstra driftsmidlar med 1 mill kr årleg. Idrettslaga får tilført ein auke i rentekompensasjonsmidlar med 0,3 mill kr. Noverande kulturstipend på kr vert auka til kr og fordelt med kr til kulturstipend og kr til idrettsstipend. Det vert lagt inn kr til ungt entreprenørskap. Det vert lagt inn kr til ny TAF-læreplass. Desse 6 tiltaka gjer ein samla auke i ramma til oppvekst og kultur med 2,6 mill kr. 4. Helse- og sosialområdet 12

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer