MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til 21.45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne Hjelle Jonn Garvik Øystein Engevik Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Sveinung Dalland Nina B. Halhjem Sonja V. Hansen Oddgeir Bjoarvik Høgre Børge Lunde Hedevig Holst Jonny Garvik Arbeidarpartiet Nils-Olav Nøss Norvald Skåtøy Torill Keys Harald Døsen Borghild Borgen Kristeleg Folkeparti Jostein Bondevik Arne Bjørndal Senterpartiet Venstre Tore Rykkel Sosialistisk Venstreparti Inge Hjertaas Tverrpolitisk Samlingsliste Terje Sperrevik Eirik Neverdal Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Torunn Øvredal (Tvs), Marie Elisabeth Bruarøy (H), Sigurd Petter Laugen (Tvs), Ingrid Netland (Sp), Arne Strønen (FrP), Sølvi Bugge (FrP), Robert Kaastad (FrP), Anne Marie Alvær (FrP) Øystein Nordvik (Tvs), Olav Djuve (H), Kjetil Guldbrandsøy (Tvs), Liv Rønning (Sp), Veronica Haugland (FrP), Leiv Gunnar Heggland (FrP), Anders B. Nebb (FrP), Frank Yngve Lunde (FrP) Rådmann Knut Terje Rekve, økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas, kommunaldirektørane Beate Moberg, Geir Engelsen og Karl Ole Midtbø. Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Saklista vart godkjendt med desse merknadane: Sak 89/08 vert teke etter 90/08. Tilleggsliste vart godkjendt. Ordføraren foreslo 3 minutts taletid på dette møtet. Hovedinnlegget i 88/08 (Budsjett og økonomiplan) frå posisjonen og opposisjonen kan vera inntil 10 minutt. Etter eit innlegg frå Eirik Neverdal (Tvs) godkjende kommnestyret at ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 hovedinnlegget frå dei ulike partia kan vera inntil 5 minutt på dei andre sakene, men seinare skal innlegga vera inntil 3 minutt. Utdelte dokument: Til sak 88/08 Budsjett og økonomiplan: Møtereferat frå møte mellom Os kommune og Statens vegvesen vedk. oprusing av Osbrua dat Innkomne merknaer frå Demensforeninga dat og FAU Nore Neset dat Til sak 90/08 Reguleringsplan Os Sjøfront: Saksprotokoll frå Plan- og bygningsutvalet sitt møte Brev frå Hordaland Fylkeskommune dt E-postkorrespondanse. Langsnitt frå 1:1000 dat Til sak 89/08 Os Kunst- og Kultursenter: Notat frå ordføraren dat m/vedlegg. Til sak 84/08 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Saksprotokoll frå Tenesteutvalet sitt møte Notat frå ordføraren dat m/vedlegg. Behandla saker: 88/08 90/ /08 Kulturstipend: Før møtet tok til, delte ordføraren ut kommunens kulturstipend til Sverre Lunde Pedersen. Det er sagt at han er ein av dei største talenta Norge har sett i skøyteløp. Kulturinnslag: Kristian Breistein og Jon Søfteland presenterte så popgrupa som sørga for det årlege kulturelle innslaget på siste kommunestyremøtet før jul. Det var ei gruppe frå Os kunst- og kulturskule som spela dei fire første partia av Kongens reise. Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Børge Lunde Nils-Olav Nøss Ordførar 2

3 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 08/1611 BUDSJETT 2009/ØKONOMIPLAN /08 06/638 OS KUNST- OG KULTURSENTER, REALISERING 90/08 06/2399 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT 84/08 08/2481 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR

4 88/08 Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 08/1611 BUDSJETT 2009/ØKONOMIPLAN Framlegg til vedtak: Innstilling frå Os formannskap vert lagt fram på møtet. Behandling: &&& Fyll inn behandlinga av saka under denne linja Børge Lunde (H) la fram følgjande fellesframlegg frå FrP/H. Økonomiplan Os kommune Innhald 1 Innleiing Finans og inntektsrammer Drift Rammebudsjett Endringar i driftsrammene Fellesutgifter/administrasjon Oppvekst- og kulturområdet Helse- og sosialområdet Tekniske tenester Investering Verbalforslag...8 Vedlegg 1 Ny justert vedtakstabell 7.5.1, drift...8 Vedlegg 2 Ny justert vedtakstabell 7.6.1, investering...8 Innleiing Os FrP og Os Høyre legg med dette fram felles framlegg til Økonomiplan FrP/H sluttar seg til rådmannens overordna formulering om at målsettinga for 2009 bør vera konsolidering av drifta, med små nødvendige justeringar. Framlegget frå koalisjonen er basert på rådmannens framskriving av budsjettet datert , og inneheld mindre endringar i både drifts- og investeringsbudsjettet. I budsjettdokumentet synleggjer FrP/H elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar, vidare arbeid med Os i Tio og rapportering. Finans og inntektsrammer Den internasjonale finanskrisa gir oss ekstra utfordringar i budsjettarbeidet denne hausten. Grunna negativ avkastning på finansporteføljen det siste året, vil Os kommune komma ut med eit rekneskapsmessig underskot i Avhengig av storleiken på dette underskotet, vil det kunna få innverknad på kommunebudsjetta dei kommande åra. FrP/H vil komma attende til handtering av denne situasjonen ved rekneskapsavslutninga for I tillegg kan finanskrisa på sikt føra til lågare skatteinntekter til kommunane. Permitteringar, nedbemanning og konkursar i næringslivet vil gi aukande arbeidsløyse. Noko som igjen truleg vil gi dobbel negativ effekt for kommunane; - fallande skatteinntekter og aukande kostnader i høve til sosiale tenester. FrP/H er samd i rådmannen sine vurderingar om at 2009-rammene i statsbudsjettet gir oss handlingsrom til å endra praksisen med budsjettering av forventa avkastning på finansporteføljen. Ideelt sett skulle kommunen hatt rom for å øyremerkja avkastning på finansporteføljen til eingongstiltak og investeringar. Uansett vil ei omlegging til ikkje å budsjettera med forventa avkastning i det enkelte budsjettår, men føra inn faktisk avkastning 4

5 i etterkant, gi ei meir føreseieleg ordning. FrP/H stør derfor rådmannens framlegg på dette punktet. Koalisjonen legg òg til grunn at kommunane må bli kompensert for bortfall av inntekter dersom finanskrisa fører til omfattande bortfall av skatteinntekter til sektoren. Vi finn det derfor, tilliks med rådmannen, forsvarleg å leggja anslaga i statsbudsjettet til grunn for forventa skatteinntekter i Koalisjonen vel likevel å halda attende 4 mill kroner av totalramma i driftsbudsjettet i ein buffer, for å kunna møta desse utfordringar og nye uføresette hendingar gjennom budsjettåret. I tillegg vil FrP/H be rådmannen omgåande starta arbeidet med å førebu konkrete prosjekt og tiltak i Os kommune som eventuelt kan finansierast gjennom dei varsla statlege tiltakspakkane knytt til finanskrisa. Dette vert fremja som eit eige verbalforslag til budsjettet. Drift Rammebudsjett Rådmannen legg til grunn at kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet som eit rammebudsjett på overordna nivå, knytt til tenesteområda i den kommunale organisasjonen. I etterkant av kommunestyrevedtaket skal budsjettrammene fordelast ut til dei enkelte resultateiningane. Ein slik budsjetteringsmodell gjev rådmannen stor fleksibilitet og handlingsrom til å styre ressursbruken innanfor dei ulike tenesteområda. Til dømes kan personalressursar nyttast fleksibelt på tvers av resultateiningar (dynamisk bemanningssirkulasjon). Vonleg vil dette gje ein effektiv ressursbruk, som resulterar i flest og best mogeleg tenester til innbyggjarane, tilpassa vekslande behov i kommunen. Modellen stiller imidlertid store krav til dialog, prosessar og rapportering internt i den kommunale organisasjonen, - mellom resultateiningane og kommunalsjefar/rådmann og mellom rådmann og politisk nivå. FrP/H legg til grunn at rådmannen har ekstra merksemd rundt dette gjennom budsjettåret 2009, slik at budsjettomlegginga vert opplevd som positiv. Tiltak av prinsipiell karakter, samt vesentlege endringar av tenestilbodet (nivå og omfang), må fremjast for politisk handsaming. I tillegg må rådmannen ha ekstra merksemd på oppfølging av budsjettrammene på einingsnivå. Dersom prognosar syner fare for overskridingar, må korrigerande tiltak utgreiast, evt. fremjast for politisk handsaming og setjast i verk umiddelbart. Om naudsynt må rådmannen rapportera hyppigare til politisk nivå enn gjennom tertialrapportane. Endringar i driftsrammene FrP/H vil nedanfor kommentere koalisjonen sine endringar i driftsbudsjettet. Den største endringa er ein generell reduksjon av rammene på 4 mill kr, som vert sett av som driftsbuffer for 2009-budsjettet. Utryggleik kring skatteinntektene pga finanskrisa, samt ny budsjetteringsmodell, gjer at vi finn det naudsynt å halda tilbake 4 mill kr i ein slik buffer disponert av formannskapet. Beløpet er i tillegg på storleik med vekstkommunekriteriet for 2009, på ca 5,5 mill kr. Desse midlane burde primært vore avsett til auka investeringar i samband med vekstutfordringane i Os kommune. I tillegg fremjar koalisjonen nokre einskildprioriteringar som vi ber administrasjonen følgja opp innanfor tildelt ramme på dei ulike tenesteområda. Ny justert vedtakstabell følgjer som vedlegg. Fellesutgifter/administrasjon Generell reduksjon i ramme på 1 mill kr. 5

6 I høve Os i Tio ber vi administrasjonen vurdera nærare kor mykje av eingongskostnadane og driftskostnadane i tabellane på side 35 i rådmannen sitt budsjettframlegg som kan dekkjast innanfor eksisterande rammer (inkl. avsetting til prosjektarbeidet i 2008-budsjettet). Dersom ein treng auka ressursar til prosjektet må dette fremjast i eiga sak til politisk handsaming. Det er viktig at prosjektet vert gjennomført i tråd med vedtekne planar, og at forventa effektiviseringsgevinstar fortløpande kan hentast ut. FrP/H ber administrasjonen synleggjera resultata av prosjektet i gode tabellariske oppsett i samband med tertialrapporteringa. FrP/H ber om at seniortiltaka i kommunen vert justert slik at seniortilskotet på kr årleg vert differensiert i høve stillingsstorleik. I samband med reorganiseringa av næringssamarbeidet i Bjørnefjordsregionen, ber koalisjon om at tibakeførte restmidlar frå Bjørnefjorden Næringsutvikling (BNU) vert sett av på fond til framtidige næringslivstiltak. FrP/H legg til grunn at avsette midlar til kontrollutval og revisjon i 2009 skal liggja på nivå (prisjustert får 2008-tal), evt. justert for endra kostnad i samband med ny anbodsrunde på revisjonstenester. FrP/H ber administrasjonen setja av kr ekstra i 2009 og 2010 til eit 2-årig prøveprosjekt med diakonstilling knytt til kyrkja i Os. Kyrkja har gjennom fondsoppbygging sjølv sett av kr (kr pr år). Oppvekst- og kulturområdet Generell reduksjon i ramme på 2,5 mill kr. FrP/H finn rom for å styrkja friviljug arbeid i Os gjennom å auka kulturmidlane innanfor ei ramme på kr Dette representerer ein auke på i snitt 60 % frå 2008-nivået. Auken skal øyremerkast tilbod til born og unge under 18 år. Tiltak Auke (kr) Auke (%) Barne og ungdomsarbeid , , ,- 48% Kunstformidling , , ,- 48% Idrett , , ,- 74% Sum , , ,- 60% I høve idrettsområdet legg FrP/H til grunn at Os Idrettsråd skal gje uttale om bruken av dei nye midlane, og at beløpet heilt eller delvis kan tildelast som rentekompensasjonsmidlar til idrettslag som har forskottert tippemidlar. Koalisjonen legg òg til grunn at stillingsressursen knytt til fritidstilbod for psykisk utviklingshemma vert auka frå 50% til 100% grunna fleire brukarar, samt attendemeldingane på brukarundersøkinga som nyleg vart gjennomført på tenesteområdet. FrP/H legg til grunn at Helsestasjonen, og i sær helsesøstertenesta, må styrkjast som følgje av nye oppgåver, auka folketal, og høgare fødselstal. Koalisjonen ber administrasjonen om snarast å styrkja denne tenesta med minimum 2 årsverk innanfor tildelt ramme på tenesteområdet. Helse- og sosialområdet Generell reduksjon i ramme på 0,5 mill kr. I tråd med føringar i Omsorgsplan 2015 ber FrP/H om at dagtilbodet for demente i Gamleheimshagen vert utvida frå tre til fem dagar pr veke. Dette vil styrkja tilbodet til 6

7 målgruppa i ei tid der vi har registert stadig fleire heimebuande demente og større press på open omsorg i Os. FrP/H ber rådmannen ha ekstra merksemd kring dei døgnbemanna tenestene innan rus og psykiatri. Behovet for at desse tenestene er døgnbasert må vurderast fortløpande. Alternative modellar som inkluderar samarbeid med den døgnbaserte tenesta i Open omsorg må vurderast for å redusera kostnader. FrP/H ber om at tilskotet til Os Pensjonistforening vert justert opp til kr for Tekniske tenester Finanskrisa har resultert i lågare saksmengd på byggjesak, og til dels på planområdet. Dette er sjølvfinansierte tenester gjennom gebyr, og FrP/H ber administrasjonen følgja utviklinga nøye. Dersom saksmengda held seg låg i løpet av 1 kv. 2009, må naudsynte tiltak setjast i verk. Situasjonen kan gje rom for noko meir tilsyn og kontroll på saksfeltet, men dette løyser ikkje isolert sett finansieringsutfordringa som følgje av reduserte gebyrinntekter. FrP/H vil òg be om at administrasjonen legg fram sak som vurderer straffegebyr-regimet ved ulovleg bygging, ref. f.eks Bergens-modellen. Koalisjonen ber òg administrasjonen vurdera eit prosjekt for å kontrollera tilkopling til det kommunale vatn- og avlaupsnettet. Prosjektet bør innehalda ei tidsavgrensa amnestiordning der uregisterte abonnentar kan få godkjent påkopling mot betaling av ordinært tilkoplingsgebyr, dvs. sleppa straffegebyr. FrP/H vil bidra til at Osbrua får ei sårt etterlengta oppgradering i form av utvida fortau og nytt rekkverk. Statens Vegvesen har antyda ein totalkostnad i storleik 4 mill kr som inkluderer utkraging av brua, og koalisjonen legg til grunn at Os kommune bør yta eit kommunalt tilskot på 1,5 mill kr slik at prosjektet kan gjennomførast i Prosjektet er i tråd med overordna Kommunedelplan for Osøyro. Tilskotet vert finansiert ved å redusera forventa rentekostnad på den delen av Os kommune sin låneportefølje som har flytande rente. I rådmannen sitt framlegg er lånerenta estimert til 5%, noko som ligg klårt høgare enn dei siste prognosane for renteutviklinga i Investering FrP/H gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet; Postane Rådhus-adgangskontroll/arkiv/helsestasjon og Vindu mot fjorden vert slått saman og redusert med kr til kr i Dersom det vert aktuelt med midlertidig innreiing av heile eller deler av arealet i Vindu mot fjorden må ein søkja ei fleksibel minimumsløysing, som gjer arealet teneleg som eit ope kontorlandskap for ein avgrensa periode. Seinare vil det truleg vera meir kostnadseffektivt å byggja ut ekstra kontorlokale t.d. i den nye brannstasjonen. Saksområde med reine kontorfunksjonar må vurderast overført frå rådhuset. FrP/H finn det ikkje teneleg å nytt areala til kommunestyresal/møterom. Ein ber om at tilrådd løysing vert fremja i eiga sak til politisk handsaming. Os kai rehablilitering vert auka med kr til kr i Kaifronten må sikrast, og Gjestebryggja utbetrast i løpet av 1.kvartal FrP/H ber om at rådmannen får gjennomført ei overordna analyse av kva tiltak som på sikt vil være mest hensiktsmessig i Os Hamn, ref. utbygging i regi Os Sjøfront m.m. Kompetanse hos Bergen og Omland Hamnevesen bør nyttast i arbeidet. Ny barnehage vert redusert med kr i 2010 og kr i Midlane vert overført til høvesvis Ny brannstasjon (kr i 2010) og 7

8 Skulebruksplan-tilbygg/nybygg skular (kr i 2011). Konklusjon i høve bygging av ny barnehage vert utsett til Adhoc-utvalet knytt til saka har avslutta sitt arbeid. Sentrumsutvikling vert ført opp som ny investeringspost med kr i Summen skal gå til restfinansiering av oppgraderinga av Telthusplassen, reasfaltering i sentrum, oppmerking og opparbeiding av parkeringsplassar i sentrum og andre tiltak til opprusting av sentrumskjernen. Investeringa vert dekkja inn gjennom eigedomssal. Forprosjekt utvida gravplass vert ført opp med kr i Restfinansiering må ein komma attende med når prosjektet er nærare kalkulert. FrP/H legg til grunn at forprosjekt Luranetunet må forserast, og at innstilling må liggja føre til politisk handsaming innan utgangen av 1.kvartal Ref. også mogeleg finansiering gjennom varsla tiltakspakkar knytt til finanskrisa. Vedr. postane for bygging av omsorgsbustader i Industrivegen (tidlegare Nedre Varåsen) og Kuhnle syner FrP/H til eiga sak i Os formannskap. Dersom dei statlege tiltakspakkane knytt til finanskrisa gjev rom for det kan det vera aktuelt å byggja ut heile eller delar av det planlagde bufellesskapet på Kuhnle. FrP/H legg til grunn at finansiering av Os kunst- og kultursenter vert handsama i eiga sak. Ny justert vedtakstabell følgjer som vedlegg. Verbalforslag I samband med dei varsla krisepakkane knytt til finanskrisa er det viktig at Os kommune er i posisjon til å få maksimalt ut av ordningane. P.t. kjenner vi ikkje det konkrete innhaldet i pakkane, men vi meiner likevel det er riktig å førebu konkrete prosjekt som kan realiserast med friske midlar som eventuelt vert stilt til rådvelde for kommunane. FrP/H fremjar difor følgjande verbalforslag; Kommunal tiltakspakke vedr. finanskrisa Os kommunestyre ber rådmannen omgåande starta arbeidet med å førebu konkrete prosjekt og tiltak som kan realiserast i samband med dei varsla krisepakkane knytt til finanskrisa. Det bør listast opp prosjekt innafor ulike område, m.a.; Byggvedlikehald/-oppgradering (barnehagar, skular, bustader, sjukeheim m.m.) Vegvedlikehald Trafikksikring Nye byggeprosjekt Nye infrastrukturprosjekt Felles for prosjekta er at opplistinga må syna forventa kostnad, status for planarbeid/anbod, framdriftsplan og eventuell sysselsettingseffekt. Vedlegg 1 Vedlegg 2 Ny justert vedtakstabell 7.5.1, drift Ny justert vedtakstabell 7.6.1, investering 8

9 Tabell Vedtakstabell FrP/H for kommunestyret sine rammer for 2009(drift) og økonomiplan Ansvar Funksjon / teneste Bud Revidert bud 2008 Budsjett 2009 Framlegg 2010 Framlegg 2011 Framlegg MOMSKOMPENSASJON (7 500) (7 500) (7 500) (6 000) (4 500) (3 000) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (2 817) (2 817) (3 750) (5 500) (7 192) (8 825) 199 FINANS Finans / frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB OS I TIO (1 500) (1 711) 120 ØKONOMIAVDELINGA PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA KOMMUNETORGET IKT - AVDELINGA KUNDEOMBOD BRANN- OG REDNINGSTENESTA Fellesutgifter / administrasjon KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER Konkurranseutsette verksemder TENESTESTYRING (3 368) (6 716) 160 Tenestestyring (3 368) (6 716) (7 865) (7 865) (7 865) (7 865) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN KULTUREININGA TENESTER TIL BARN OG UNGE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE Sum Oppvekst og kulturområde HELSE- OG SOSIALOMRÅDE REHABILITERINGSTENESTER PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTA SOSIALTENESTA NAV PLEIE- OG OMSORGSTENESTER TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA PU - KUHNLETUNET Sum Helse- og sosialområde TEKNISK OMRÅDE AREALPLAN BYGGESAK KART OG OPPMÅLING EIGEDOMSFORVALTNING SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON - - Tekniske tenester Bufferfond - formannskapet - - (4 000) (4 000) (4 000) (4 000) Sum

10 A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd Sum Rådhuset - Vindu mot fjorden / Forprosjekt utvining gravplass IKT utstyr / IKT utstyr skular / timars kommunen / "Modellbarnehage", skisseprosjekt / Os Kunst og Kultursenter / Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt / Omsorgsbustader Industriveien / / Barnebustad/spesialpedagogisk senter / Digitalt kartverk / Ny brannstasjon / Tankbil brannvesenet / Turstiar, friluftsliv / Brannsikring/branndokumentasjon / Os kai - rehabilitering / Rullande materiell (kommunalteknikk) / Grunninnløysing / Opprusting av vegar / Trafikksikring / Sentrumsutvikling (finansiert v/eigedomssal) Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular / Sum ordinære prosjekt B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular / Opprusting av skular og barnehagar / Sum rentekompenserte prosjekt C: VASSPROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Nytt vassverk / Underjordisk kartverk / Vassutbetring / Trykkbasseng Hjelle/Os aust / Vassleidning Ulven - Åsen - Lysekloster / Vassleidning gjennom Ulvenvatnet / Vassleidning Ådnadalen / Vassleidning Storestraumen - Ulvenskiftet / Vassleidning Os vassbeh.anlegg - Åsen / Høgdebasseng Bjørnen / Vassleidning Tøsdalsskiftet - Nordmarka / Søvik VBA - Langavatnet / Ringleidning Halhjem - Lepsøy / Vassleidning Os vassbeh.anlegg - E / Trykkaukingsanlegg Endelausmarka / Vassleidning Lepsøy - Ytterøy / Vassleidning til høgdebasseng Endelausmarka / Vassleidning Åsen - HB Søvik vassverk / Vassleidning Sørstrøno / Vassomlegging Storestraumen / Høgdebasseng Åsen / Vassledning Sælenområde / Sum vassprosjekt

11 D: KLOAKKPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum Overvakingsutstyr kloakk / Sentralrenseanlegg / Resipientgransking / Underjordisk kartverk / Kloakkutbetring / Kloakk Sælenområdet / Kloakkanlegg Nordstrøno / Kloakk Ulven - Åsen - Lysekloster 02361/ Kloakk overføring Ulven / Kloakkleidning Osøyro - Kuhnlevikjo / Kloakkanlegg Skeisleira - Ulvenvegen / Kloakkledning Ådnadalen / Avløpssanering Skeisosen, etappe / Kloakkanlegg Skeisleira - Skeie / Oppgradering Skeisleira kloakkreinseanlegg / Kloakk Åsen- Ulven / Avløpssanering Lekven / Avløpssanering Søre Øyane / Avløpsanlegg Os vba/hetleflåten / Kloakkpumpestasjon Gåsakilen / Mindre avløpsanlegg / Sum kloakkprosjekt TOTALT Nytt pkt. 13: Sak om regulering av ordføraren si godtgjersle vert oversendt Ombodsutvalet for vurdering og vidae innstilling til kommunestyret, jfr. Godtgjerslereglement for folkevalde i Os kommune 1. Nils-Olav Nøss (Ap) la fram følgjande fellesframlegg frå Ap, Tvs, Krf og V. Os kommune Økonomiplan Innleiing AP, TvS, KrF og V stør hovudlinjene i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden Fellesfremlegget er basert på rådmannen si framskriving av budsjettet datert , men det er gjort nokre justeringar i rammene som kjem fram i dokumentet. Fellesfremlegget er i hovudsak ei vidareføring av linjene i det alternative budsjettet som opposisjonen la fram for 2008, med auka satsing på barn og ungdom sine oppvekstvilkår og med dette meir ressursar til skule, helse, idrett og kultur. Etter 11 av 12 driftsmånader i 2008 visar rapporteringa så langt at Os kommune ville hatt eit vesentleg betre driftsresultat i inneverande år - om lag 50 millionar kroner - dersom opposisjonen sitt budsjett hadde blitt vedtatt for eit år sidan. Samstundes ville opposisjonen sitt budsjett sørga for vesentleg betre tenestetilbod innan oppvekst, kultur, helse og sosial til dømes ville ein unngått nedlegginga av Lundefossen skule, samt store kutt i læringsressursane i skulen. 2. Rammevilkår og Finans Den Raudgrønne-Regjeringa har vore raus med Os kommune i framlegget til statsbudsjett for 2009, og budsjettåret vi har framfor oss. Endring i tildeling av midlar til kommunesektoren har slått svært positivt ut for Os Kommune. At selskapsskatten vart overført til auka 11

12 skatteøyre for kommunane, omlegging av tildelinga frå skatt til direkte innbyggjartilskott, og ikkje minst at Os kommune kvalifiserar til å få det nye vekstkommunetilskottet. Dette gjer at dei ov rordna rammene for denne budsjettprosessen langt på veg har blitt løyst av Regjeringa sin kommunepolitikk. 55 millionar kroner meir får Os Kommune i 2009, eller 8,4 % vekst i frie inntekter. Dette er ein større auke enn den forventa løns og prisveksten for Som det og var lagt til grunn i opposisjonens sitt budsjettframlegg for 2008, ønskjer opposisjonen framleis ei avvikling av den såkalta Finansporteføljen kor kommunen ved utgangen av 2007 hadde 262 millionar kroner investert i ulike finansinstrument som aksjar, eigedomsfond, hedgefond og pengemarknadsfond. I perioden frå januar til november i inneverande år, har posisjonen sine finansspekulasjonar kosta kommunen totalt over 50 millionar kroner inklusiv renteomkostningar. Budsjettfremlegget til opposisjonen forutset difor at finansporteføljen vert avvikla, og at midlane vert nytta til nedbetaling av kommunale lån. Dette gjer ein forventa budsjettmessig effekt på 23 mill kr under finans. Endringar budsjett Os kommune 2009 Endringar driftsbudsjettet: 1. Finans Finansporteføljen vert avvikla og nytta til nedbetaling av gjeld. I forhold til budsjettføresetnadane gir dette ein årleg budsjettmessig effekt på 23 mill kr som går til frådrag i post 199 FINANS (heile budsjettperioden). 2. Fellesutgifter / administrasjon Det skal settast av 0,3 mill kr per år til diakonstilling Os Pensjonistforening vert tilførd ein auke i årleg tilskott på kr Det skal opprettast ny stilling som Miljøvernkonsulent uavhengig stilling utan bindingar til andre delar av tenesteområda. Det skal settast av kr kvart år til Os som Fair-trade kommune. Desse 4 tiltaka skal dekkast innanfor ramma i rådmannens budsjettframlegg. 3. Oppvekst og kultur Tilpasset opplæring / spesialundervisning vert styrka og får tilført ei ekstraløyving på 1,0 mill kr. Konkretiseringsmateriell / undervisningsmateriell i skulen får tilført ei ekstraløyving på 0,2 mill kr. Auka satsing på førebyggande og helsefremmande tenester for barn og unge herunder helsestasjons- og skulehelsetenesta avdi mykje av grunnlaget for seinare helse og helsevaner vert lagt tidleg i livsløpet. Tiltaket får tilført ekstra driftsmidlar med 1 mill kr årleg. Idrettslaga får tilført ein auke i rentekompensasjonsmidlar med 0,3 mill kr. Noverande kulturstipend på kr vert auka til kr og fordelt med kr til kulturstipend og kr til idrettsstipend. Det vert lagt inn kr til ungt entreprenørskap. Det vert lagt inn kr til ny TAF-læreplass. Desse 6 tiltaka gjer ein samla auke i ramma til oppvekst og kultur med 2,6 mill kr. 4. Helse- og sosialområdet 12

13 Administrasjonen vert beden om å utgreie eiga sak med omsyn til helsestasjonstilbod for eldre. Ramma til helse og sosial er ikkje endra. 5. Tekniske tenester For 2009 skal det settast av 10 mill kr til eit ekstra vedlikehaldsløft på kommunal bygningsmasse. Dette skal samkøyrast med og tilpassast ein forventa statleg tiltakspakke innan området. Midlane skal fortrinnsvis gå til skulebygg og 2 mill kr av midlane skal prioriterast til ENØK-tiltak. Dette gjer ei auke i ramma til tekniske tenester med 10 mill kr i Endringar investeringsbudsjettet: 1. Vindu mot fjorden Når det gjeld rådmannen sitt framlegg om å innreie og ta i bruk lokala i Vindu mot fjorden, er det ein føresetnad at det før tiltaket vert sett i verk, og seinast innen , vert fremma ei eiga sak til Formannskapet kor det vert dokumentert at kommunen har ein reelt trong for å ta arealet i bruk. Dette skal då igjen vegast opp mot å eventuelt avhenda lokalet slik det står i dag. 2. Ny brannstasjon Kostnad ny brannstasjon er oppgitt til 35 mill kr medan det i budsjettet berre er sett av 14,5 mill kr til dette føremålet. Det vert derfor sett av ytterlegare 20 mill kr i Forventa negativ effekt under finans i driftsbudsjettet er sett til 1,4 mill kr frå år Sentrumsutvikling Telthusplassen Det vert lagt inn 3 mill kr ekstra til oppgradering av Telthusplassen i tråd med innstillinga frå Strandstaden Os. Forventa negativ effekt under finans i driftsbudsjettet er sett til 0,3 mill kr. 4. Nyanlegg og opprusting av turveger Det skal leggast inn 0,2 mill kr som skal gå til auka aktivitet innen nyanlegg og opprusting av turvegar. Forventa negativ effekt under finans i driftsbudsjettet er sett til kr i 2009 og kr i åra etterpå. Endringar i avgiftsbudsjettet: 1. Ansvarsområde 400 Teknisk område Byggesaksgebyr pkt 1a. Nybygg bustadbygg i samsvar med reg.plan. Sats vert redusert frå kr til kr Ansvarsområde 400 Teknisk område Regulativ for handsaming av private framlegg til reguleringsplanar og utbyggingsplanar. Pkt 3. For mindre vesentlege endringar i regulerings- og utbyggingsplaner satsen vert auka frå kr til kr Pkt 4. Separate søknader om dispensasjon frå reguleringsplan, utbyggingsplan og kommuneplan satsen vert auka frå kr til kr

14 Verbalforslag: 1. Kjøkkenreforma Opposisjonen ber administrasjon legge fram prosjekt på reversering av Kjøkkenreforma, frå dagens ordning og attende til tidligare ordning med eigen matproduksjon. 2. Avgift på havbruk/fiskeoppdrett Oppdrettsanlegga fører til ein vesentleg miljømessig påverknad på den samfunnsmessig svært så attraktive og verdifulle strandsona i Os. Omstruktureringar i næringa har og ført med seg at dette ikkje lengre er ei næring med same lokale forretningsmessige forankring som tidlegare. Opposisjonen ber derfor administrasjonen utgreie arealavgift på havbruk, og samstundes legge frem ein plan for utflytting av oppdrettsanlegga frå den indre skjærgarden til meir opne farvatn. 3. Miljø Formannskapet i Os har tidligere vedteke at Os skal vere ein miljøkommune. Os skal altså vere ein kommune som planmessig og kontinuerleg jobbar med å forbetre ulike sider av miljøet i kommunen. Eit og et halvt år seinere er det framleis ikkje definert klare mål. Det er heller ikkje lagt inn tiltak i kommunen sine planar. Vi kan derfor endå ikkje kalle oss ein miljøkommune. Kun eit målretta arbeid vil vise at vi tek miljøet på alvor. I følge rådmannen skuldast kommunen si manglande prioritering av dette viktige området, for lite tid til å fokusere på miljøarbeid. Dette vil vi ta konsekvensen av, og for å følge opp tidligare felles vedtak, legg opposisjonen inn ei stilling som miljøkonsulent i budsjettet 4. Diakonstilling Med et aukande folketal i Os kommune, er det også et aukande behov for diakonalt arbeid. Opposisjonen ynskjer derfor å styrke den diakonale tenesta i Os med kr per år i økonomiplanperioden. 5. Idrett Idrettslaga i Os gjer et fantastisk arbeid blant barn og unge, men har store økonomiske utfordringar grunna reduserte driftstilskott dei siste åra. Spesielt tyngande er rentekostnadar for mellomfinansiering av spelemidlar. Opposisjonen vil derfor justere opp tilskottet til idrettslaga med kr pr år. 6. Gravplass Prognosane syner at Os Kommune ikkje vil ha nok gravplassareal i 2012, dersom vi ikkje legg til rette for nytt areal no. Opposisjonen ber administrasjonen fremme sak iløpet av 2009 knytta til tilrettelegging av areal til gravplassføremål. Oversyn over justeringar i dei enkelte hovudrammene i driftsbudsjettet: 1. Finans. Finansporteføljen kr ,00 Nyanlegg/opprusting turvegar - kr ,00 Telthusplassen - kr ,00 Sum 2009 kr ,00 Turvegar auke fra kr 5.000,00 Auke brannstasjon frå kr ,00 Sum årleg fra 2010 kr ,00 14

15 2. Fellesutgifter / administrasjon. Ingen budsjettmessige endringar. 3. Oppvekst og kultur. Sum auke frå 2009 (sum pkt 3 side 1) kr ,00 4. Helse- og sosialområdet. Ingen budsjettmessige endringar. 5. Tekniske tenester. Sum auke i 2009 kr ,00 Her kjem rekneark for drift og investeringsrekneskapen. 15

16 Tabell Vedtakstabell for kommunestyret sine rammer for 2009(drift) og økonomiplan Ansvar Funksjon / teneste Bud Revidert bud 2008 Budsjett 2009 Framlegg 2010 Framlegg 2011 Framlegg MOMSKOMPENSASJON (7 500) (7 500) (7 500) (6 000) (4 500) (3 000) 198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 198 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKOT (2 817) (2 817) (3 750) (5 500) (7 192) (8 825) 199 FINANS Finans / frie inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB OS I TIO (1 500) (1 711) 120 ØKONOMIAVDELINGA PERSONAL- OG LØNSAVDELINGA KOMMUNETORGET IKT - AVDELINGA KUNDEOMBOD BRANN- OG REDNINGSTENESTA Fellesutgifter / administrasjon KONKURANSEUTSATTE VERKSEMDER Konkurranseutsette verksemder TENESTESTYRING (3 368) (6 716) 160 Tenestestyring (3 368) (6 716) (7 865) (7 865) (7 865) (7 865) 200 OPPVEKST- OG KULTUROMRÅDE FELLESTILTAK SKULAR/BARNEHAGAR HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN KULTUREININGA TENESTER TIL BARN OG UNGE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE Sum Oppvekst og kulturområde HELSE- OG SOSIALOMRÅDE REHABILITERINGSTENESTER PSYKIATRISKE TENESTER OG ASS.BUSTA SOSIALTENESTA NAV PLEIE- OG OMSORGSTENESTER TENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMA PU - KUHNLETUNET Sum Helse- og sosialområde TEKNISK OMRÅDE AREALPLAN BYGGESAK KART OG OPPMÅLING EIGEDOMSFORVALTNING SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON - - Tekniske tenester Sum - - (10 086) (18 682) (18 682) (18 682) 16

17 INVESTERINGSBUDSJETT A: ORDINÆRE PROSJEKT PROSJEKT Prosj. nr. Konto Tidl. løyvd Sum Rådhuset - adgangskontoll/arkiv/helsestasjon / Vindu mot Fjorden / Sentrumsutvikling - Telthusplassen IKT utstyr / IKT utstyr skular / timars kommunen / "Modellbarnehage", skisseprosjekt / Os Kunst og Kultursenter / Luranetunet/Os sjukeheim, forprosjekt / Omsorgsbustader Nedre Varåsen / Omsorgsbustader Kuhnle / Barnebustad/spesialpedagogisk senter / Digitalt kartverk / Ny brannstasjon / Tankbil brannvesenet / Turstiar, friluftsliv / Brannsikring/branndokumentasjon / Os kai - rehabilitering / Rullande materiell (kommunalteknikk) / Grunninnløysing / Opprusting av vegar / Nyanlegg og opprustning av turveger Trafikksikring / Sum ordinære prosjekt B: RENTEKOMPENSERTE PROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Skulebruksplan - tilbygg/nybygg skular / Opprusting av skular og barnehagar / Sum rentekompenserte prosjekt C: VASSPROSJEKT PROSJEKT Prosjekt Konto Tidl. løyvd Sum Nytt vassverk / Underjordisk kartverk / Vassutbetring / Trykkbasseng Hjelle/Os aust / Vassleidning Ulven - Åsen - Lysekloster / Vassleidning gjennom Ulvenvatnet / Vassleidning Ådnadalen / Vassleidning Storestraumen - Ulvenskiftet / Vassleidning Os vassbeh.anlegg - Åsen / Høgdebasseng Bjørnen / Vassleidning Tøsdalsskiftet - Nordmarka / Søvik VBA - Langavatnet / Ringleidning Halhjem - Lepsøy / Vassleidning Os vassbeh.anlegg - E / Trykkaukingsanlegg Endelausmarka / Vassleidning Lepsøy - Ytterøy / Vassleidning til høgdebasseng Endelausmarka / Vassleidning Åsen - HB Søvik vassverk / Vassleidning Sørstrøno / Vassomlegging Storestraumen / Høgdebasseng Åsen / Vassledning Sælenområde / Sum vassprosjekt

18 D: KLOAKKPROSJEKT PROSJEKT Tidl. løyvd Sum Overvakingsutstyr kloakk / Sentralrenseanlegg / Resipientgransking / Underjordisk kartverk / Kloakkutbetring / Kloakk Sælenområdet / Kloakkanlegg Nordstrøno / Kloakk Ulven - Åsen - Lysekloster 02361/ Kloakk overføring Ulven / Kloakkleidning Osøyro - Kuhnlevikjo / Kloakkanlegg Skeisleira - Ulvenvegen / Kloakkledning Ådnadalen / Avløpssanering Skeisosen, etappe / Kloakkanlegg Skeisleira - Skeie / Oppgradering Skeisleira kloakkreinseanlegg / Kloakk Åsen- Ulven / Avløpssanering Lekven / Avløpssanering Søre Øyane / Avløpsanlegg Os vba/hetleflåten / Kloakkpumpestasjon Gåsakilen / Mindre avløpsanlegg / Sum kloakkprosjekt TOTALT Røysting: Rådmannen sitt framlegg pkt. 1-12, justert for FrP/H sitt framlegg, vart sett opp mot rådmannen sitt framlegg pkt. 1-12, justert for Ap, Tvs, Krf og V sitt framlegg. FrP/H sitt framlegg fekk 21 røyster (4H, 17FrP) og vart vedteke mot opposisjonen sitt framlegg som fekk 14 røyster (2Krf, 5Ap, 1Sp, 1SV, 1V, 4Tvs) og fall. Frp/H sitt framlegg til nytt pkt. 13 vart samrøystes vedteke. &&& Fyll inn behandlinga av saka over denne linja Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saka under denne linja Kommunestyret vedtek budsjettet for 2009 og økonomiplan for etter følgjande punkt som skal justerast etter FrP/H sitt framlegg: 1. Kommunestyret vedtek netto budsjettsum for tenesteområda slik det går fram av tabell Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett slik det går fram av tabell Vedtak om løyvingar til investeringsføremål er gjort under føresetnad av at nødvendige finansieringsmidlar ligg føre og at prosjekt ikkje vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 4. Mål og handlingsprogram vert vedteke slik det går fram av budsjettdokumentet. 5. Avgifter og eigenbetalingar vert vedteke slik dei ligg føre i eigen dokumentasjon. 18

19 6. Driftsrammene for og investeringsrammene for nye prosjekt vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeidet gjennom årleg rullering av økonomiplanen. 7. Gjennom året skal det avleggast tertialrapportar som viser balansert oversyn over kommunen si drift og investering 8. Tidlegare vedtak om å bruke høgaste sats for kommunalt skattøyre vert oppretthalde. 9. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til å gjere avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtale nærmare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikne lånedokument innan vedteken låneramme. 10. Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr ,- pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen får fullmakt til å gjere avtale om opptak av naudsynte lån og til å avtale nærmare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikne lånedokument innan vedteken låneramme. 11. For lån til avgiftsfinansierte føremål føreset kommunestyret ei løpetid som tilsvarar avskrivingreglane i høve til KOSTRA. 12. Kommunestyret godkjenner budsjett for Osbadet KF, slik det går fram av kap 9 i budsjettdokumentet. 13. Sak om regulering av ordføraren si godtgjersle vert oversendt Ombodsutvalet for vurdering og vidae innstilling til kommunestyret, jfr. Godtgjerslereglement for folkevalde i Os kommune 1. &&& Fyll inn vedtaket i saka over denne linja 89/08 Arkiv: 614 C56 Arkivsaknr.: 06/638 OS KUNST- OG KULTURSENTER, REALISERING Framlegg til vedtak: 1. Os kommunestyre vedtek utbygging av Os kunst- og kultursenter innanfor ei samla kostnadsramme på 144 mill kroner. Prosjektet skal finansierast i tråd med oppdatert finansieringsplan som kjem fram i saksutgreiinga m/vedlegg, og kostnadsramma kan aukast dersom det lukkast å styrkja finansieringsgrunnlaget gjennom byggjeperioden. 2. Byggekomiteen får i oppdrag å redusera kalkulert byggjekostnad med 14,8 mill kr samanlikna med kalkylen i Forprosjektet, jfr. vedlegg 5; Mulige kostnadsutsettelser. 3. Os kommunestyre godkjenner at kommunen frå 2010 kan forskottera fullfinansiering av OKK gjennom eit avdragsfritt lån på inntil 30 mill kr. Dersom ramma for statleg tilskot er avklart, eller prosjektet har fått alternativ finansiering frå andre kjelder i perioden fram til 201o, skal forskotteringslånet reduserast tilsvarande. Rente på lånet skal i forskotteringsperioden dekkjast frå driftsfondet stilt til disposisjon av Grieg Foundation. 19

20 4. Os kommunestyre godkjenner at inntekt frå salet av Tide-aksjar kr ,-, samt framtidig inntekt frå sal av Fjellheim, vert nytta til realisering av Os kunst- og kultursenter. Rådmannen får fullmakt til å førebu sal av Fjellheim, herunder ta initiativ til eventuell omregulering av salsobjektet. 5. Os kommunestyre godkjenner forprosjektet for Os kunst- og kultursenter, datert oktober 2008, som grunnlag for å realisera prosjektet. 6. Os kommunestyre vidarefører prosjektorganisasjonen for Os kunst- og kultursenter i kontrakts- og byggjeperioden, frå dags dato til senteret er i dagleg drift. Kommunestyret er prosjekteigar og skal ta del i avgjerder av omfattande karakter, t.d. endringar i rammer og viktige føresetnader. Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepelsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Byggjekomitèen for OKK får i oppdrag å realisera prosjektet i tråd med vedteke forprosjekt, godkjent kostnadsramme og framdriftsplan, slik at senteret kan opna hausten Adhocutvalet for OKK skal arbeida vidare med fullfinansiering av prosjektet i løpet av byggjeperioden Os kommunestyre vedtek at Os kommune skal stå som eigar av Os kunst- og kultursenter, og at drifta av senteret skal organiserast i eit kommunalt føretak (KF). Rådmannen skal innan utgangen av 1.halvår 2009 fremja eiga sak om oppretting av føretaket, med utkast til vedtekter og styresamansetting. I denne saka skal kommunestyret også ta stilling til permanent namn på senteret. 8. Os kommunestyre legg til grunn at framlegg til driftsbudsjett i denne saka kan tena som grunnlag for framtidig drift av Os kunst- og kultursenter. 9. Os kommunestyre godkjenner framforhandla avtale mellom Os kommune og Os Sjøfront AS, herunder kjøp av tomt til Os kunst- og kultursenter på Mobergsneset for kr ,- + omkostningar, jfr. vedlegg 2 til denne saka. Behandling: &&& Fyll inn behandlinga av saka under denne linja Jostein Bondevik (Krf) kom med følgjande tilleggsframlegg: Det skal utarbeidast ein samarbeidsavale mellom Grieg Foundation og Os kommune for å klargjera pliktene og driftsansvaret Os kommune har overfor Grieg Foundation. Hedevig Holst (H) kom med følgjande tilleggsframlegg: Tilegg til punkt 3: Om tildelte statlege midlar inkludert tippemidlar overstig 30 millionar samt renteutgifter skal overskotet tilbakeførast til Os kommune. Tillegg til punkt 4: Om sal av Fjellheim overstig takst, skal overskotet tilbakeførast til Os kommune. Ekstrapunkt: 10. Barne- og ungodmsaktivitetar skal prioriterast både i utbygging og i drift. 11. Driftsfond skal etablerast. Framtidig overskot/underskot på drift skal tilbakeførast/overførast til/frå driftfond. 20

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.11.2008 Frå: 17.00 til 18.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Frå: 17.00 til 21.30 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 05.03.2009 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr oktober 2009 som melding. Sak 103/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS 01.04.2009 19/09 Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15 OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02. Frå: 17.00 til 20.15 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15.

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15. OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Frå: 09.00 til 15.15. Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 Til stades på møtet Medlemmer: Fremskrittspartiet Terje Søviknes, ordførar Laila

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Frå: 17.00 til 20.00

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Frå: 17.00 til 20.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Frå: 17.00 til 20.00 Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen Espen Aspenes

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Frå: 09.00 til 14.45 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre Nilsen

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2009 Frå: 17.00 til 21.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2009 Frå: 17.00 til 21.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2009 Frå: 17.00 til 21.30 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 22.10.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Fung. leiar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN 2010-2013 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 73/09 09/2102 BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset,formannsakpsalen Møtedato: 07.11.2006 Frå: 09.00 til 12.40 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer