Leders forord. Gjøvik, 17. mars Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede."

Transkript

1 Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014

2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan... 6 Møter avhold i Saker som har vært til behandling i rådet... 6 Følgende orienteringer ble holdt for rådet... 7 Uttalelser fra rådet... 8 Møter, kurs og konferanser Studietur/befaring ved åtte videregående skoler i fylket Samarbeid med rådet i Hedmark Konferanse for kommunale råd Råd og utvalg møter politikere Driftsstøtte

3 Leders forord Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) gjennomførte våren 2014 en fire dagers studietur blant de videregående skolene i Oppland fylke. Fylkesrådet er et rådgivende organ for både administrative og politiske beslutningsmyndigheter i Oppland fylkeskommune. Rådet jobber med et bredt saksområde, men har som navnet tilsier et spesielt fokus på likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I 2014 har RLF valgt å ha et ekstra fokus på skoler. I den sammenhengen gjennomførte rådet denne rundturen i Oppland for å besøke noen utvalgte skoler. Formålet med besøket var å se på skolens fysiske utforming, med tanke på universell utforming og tilgjengelighet. Rådet blir mye benyttet som rådgiver for fagenheten eiendom, og det å ha kjennskap til hvordan skolen faktisk ser ut, og hva som er utfordringen på den enkelte skole er nyttig denne sammenhengen. Videre ønsket rådet å få informasjon om hvordan skolene praktiserer tilrettelegging av skolehverdagen for elever med spesielle behov, hvordan dette i praksis gjennomføres, hvor mange dette gjelder, i hvilken grad elever med enkeltvedtak deltar i det ordinære klassemiljøet, hvordan arbeidet med utarbeidelse og oppfølging av individuell opplæringsplan (IOP) er, samt erfaringer med ansvarsgrupper. I forkant av rundturen fikk RLF en grundig gjennomgang fra rådgivere ved inntaksenheten for videregående opplæring i Oppland, hvor temaet var praktisering av spesialundervisning, og rådet fikk en forståelse for at dette fungerer svært godt ved alle fylkets videregående skoler. Det er viktig for rådet å presisere at det her jobbes på systemnivå, ikke med enkelt individer, og at formålet med besøket var å lære mer om ulike måter å organisere dette arbeidet på, og få innspill på områder som er utfordrende å håndtere. Målet med studieturen har ikke på noen måte vært å kontrollere eller komme med noen pekefinger, og rådet har i ettertid forsøkt å oppsummere de viktigste innspillene fra studieturen. Forhåpentligvis kan disse være til inspirasjon for så vel administrasjonen som for politikerne i fylket. Det ble utarbeidet er rapport i etterkant av studieturen, som går nærmere inn på de ulike funnene vi gjorde. En av hovedoppgavene til RLF i Oppland er å bistå, følge opp og veilede de kommunale rådene. Dette gjør vi blant annet gjennom vår årlige konferanse. Her er det godt oppmøte fra kommunene, samtidig som at vi ser det er de samme kommunene som sliter år på år med å få på plass en ordentlig representasjonsordning. Frem mot valget 2015, og oppnevning av nye kommunale råd vil RLF bistå kommunene med dette arbeidet. Avslutningsvis vil jeg takk både administrasjon og politikere for samarbeidet som vi har hatt i Oppland Fylkeskommune er opptatt av å lykkes med sitt arbeid og sine prosjekter- og er flinke til å involvere RLF i sitt daglige arbeid. En spesiell takk til fagenheten for eiendom, som gang på gang ønsker innspill og forslag på veldig konkrete spørsmålsstillinger. I årsmeldingen presenteres i korte trekk det fylkesrådet har jobbet med i løpet av det siste året. Gjøvik, 17. mars 2015 Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

4 4 Mulighetenes Oppland Medlemmer For valgperioden består rådet av følgende medlemmer: Bjug Ringstad leder t.o.m 30. april 2013, NHF/SAFO Kjersti B. Fremstad leder f.o.m. 1. mai 2013, NHF/SAFO Ingeborg Sandbakken, nestleder, NRF/FFO Iver Hofsmarken, LHL/FFO Liv Leine, NFU/SAFO Reidun Aaboen, NBF/FFO Palmar Ruste, HLF/FFO Eli Jørgensen, NFF/FFO Vararepresentanter: Kjersti Fremstad (NHF/SAFO), leder av rådet f.o.m. 1. mai 2013 Beate Irgens (LHL/FFO) Kirsten Engen (NHF/SAFO) Arvid Droslum (NFU/SAFO) Fast sekretær for rådet: Berit Johannessen Budsjett For 2014 hadde rådet et budsjett på kr ,-. (Dette inkludert driftsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner med lokallag i Oppland). Reglement Reglement for fylkeskommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede: 1 Hjemmel Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. av 17. juni 2005 trådte i kraft 10. september Formål Rådet benevnes Fylkeskommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede (Rådet). Rådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for dem. Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltaking og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. FN s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet. Universell utforming skal være et sentralt begrep i rådets arbeid. Intensjonen med rådet er å medvirke til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de fylkeskommunale og kommunale tjenestene som er nødvendig for deres livskvalitet. Rådet skal medvirke til å synliggjøre og bidra til å løse de behov de ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har.

5 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding Sammensetning og oppnevning Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av Fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden etter forslag fra de funksjonshemmedes organisasjoner i fylket. Fylkestinget velger leder og nestleder. Rådet velger arbeidsutvalg. Rådet kan foreslå representanter til nytt råd og andre utvalg. 4 Mandat og arbeidsområde Rådet skal ha til behandling alle saker som er av betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal gis anledning til drøftinger mellom rådets medlemmer, og mellom rådets medlemmer og representanter for offentlige instanser og institusjoner hva angår spørsmål av betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i fylkeskommunen. Rådet skal i samarbeide med fylkesrådmannen utarbeide retningslinjer for behandling av spesielle saker. Rådet skal se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og planprosessen. Brukermedvirkningen skal være reell, dvs. at rådet må komme inn tidligst mulig i planprosesser. Rådet kan selv ta opp saker som de mener er viktig. Referat fra rådsmøtene skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ. Rådet skal medvirke til at alle samfunnsskapte barrierer blir fjernet. Rådet skal kunne ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse-, pleie- og omsorgstjenestene. Rådet skal drive informasjonsarbeid overfor statlige etater, fylkeskommunen, kommuner, organisasjoner og allmennheten. Det skal ikke tillegges forvaltningsoppgaver til rådet, slik som f.eks. forvaltning av fylkeskommunale tilskudd til interesseorganisasjoner. 5 Sekretariat og økonomi Fylkesrådmannen skal sørge for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av rådets møter og arbeid, saksforberedelse og føring av møtebok. Sekretariatet står for iverksetting og distribusjon av vedtak og behandling av inngående og utgående post. Rådgivnings- og informasjonsfunksjon overfor rådets medlemmer og de enheter som er nevnt i 3 tillegges sekretariatet. Sekretariatet holder oversikt over rådets budsjett og økonomi. Andre arbeidsoppgaver kan tillegges sekretariatet. Fylkeskommunen dekker utgiftene til rådet, og rådet skal disponere eget budsjett. Rådet utarbeider forslag til budsjett for det påfølgende budsjettår. Rådet skal uttale seg før fylkestinget vedtar budsjettet. 6 Møter Rådet holder møte minst fire ganger i året. For øvrig innkalles rådet når leder eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Arbeidsutvalgt holder møter så ofte rådet finner det formålstjenlig. Møteplan utarbeides. Møter innkalles normalt med minst sju dagers varsel. Saksdokumenter sendes rådets medlemmer/ varamedlemmer. Det føres referat fra møtene. Referatet sendes rådets medlemmer/varamedlemmer, og kommunale råd i fylket. Særutskrift av møtebok angående spesielle saker sendes til behandlende organ. Sekretariatet må medvirke til at alle saker som skal behandles i rådet kommer dit i god tid. For at blinde og synshemmede skal kunne lese dokumentene, må de foreligge i egnet elektronisk form. Rådet utarbeider handlingsplaner, forslag til budsjett og årsmelding som legges fram for Fylkestinget. Rapporten sendes sentraladministrasjonen, sektorlederne, funksjonshemmedes organisasjoner, kommunale råd i fylket og Statens råd for funksjonshemmede.

6 6 Mulighetenes Oppland Handlingsplan Rådets fokusområder: Universell utforming Oppfølging av kommunale råd Årlig, åpen konferanse med aktuelt (synlig og tydelig) tema Forsvare og revitalisere intensjonene og ideologien i ansvarsreformen Formalisere samarbeidet med Fylkesrådet for likestilling av funksjonshemmede i Hedmark (og eventuelt andre nabofylker) Invitere til regelmessig kontakt med brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet (1 2 ganger årlig) Styrke kontakten med politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen Aktiv oppfølging av fylkeskommunale saker Rådet hadde i 2014 spesielt fokus på den videregående opplæringen: Hvordan blir elevene i de videregående skolene ivaretatt? Gis ungdom med funksjonsnedsettelse reelt innhold i skolehverdagen? Møter avhold i 2014 Det ble avholdt ordinære møter i rådet 23. januar, 25. februar, 8. april, 15. mai, 17. juni, 5. september og 13. november Rådet gjennomførte studietur/befaring på 8 videregående skoler i fylket dagene mars Det ble gjennomført samling med rådet i Hedmark 4. og 5. september. Rådet arrangerte konferanse for de kommunale rådene oktober 5. desember ble det arrangert felles møte for alle råd og utvalg i fylkeskommunen Saker som har vært til behandling i rådet 1/14: Regional plan for folkehelse i Oppland , Handlingsprogram /14: Årsmelding 2013, Fylkeskommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 3/14: Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, høring 4/14: Høring lokal inntaks- og formidlingsforskrift 5/14: Dimensjonering av påbygging Vg3 til generell studiekompetanse 6/14: Møtedatoer /14: Regionalt handlingsprogram 2015 Rådet gjennomgår i møtene aktuelle og relevante fylkesutvalgs- og fylkestingssaker.

7 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding Følgende orienteringer ble holdt for rådet 23. januar Heidi Thuve, rådgiver fagenhet videregående opplæring, orienterte om følgende ved de videregående skolene i fylket: 1. Hvordan spesialundervisningen er organisert og følges opp; individuell opplæringsplan, ansvars gruppe samt strukturen på spesialundervisningen 2. Hvilke tilbud og tiltak skolene har. 3. Gjennomføringen. Jon Solbakken, fagenhet eiendom, orienterte om status uu og tilgjengeligheten ved de videregående skolene i fylket. 8. april Handlingsprogram for folkehelse: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard orienterte til saken, sammen med rådgiver Wibeke Børresen Grope fra Regionalenheten. Universell utforming ved de videregående skolene i fylket: Prosjektleder Jon Solbakken og Bjørn Helge Johansen fra fagenhet eiendom deltok i møtet. Jon Solbakken gikk igjennom FR-sak om «Utbedringstiltak i perioden » samt bildene som ble tatt under studieturen. 15. mai Orientering om «Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland» ved rådgiver Wibeke Børresen Gropen: Fagenhet eiendom presenterte utbyggingsplaner ved Lillehammer og Vinstra vgs, ved hhv rode Rønning og Vegard Brude Wærås: Det ble redegjort for planer og tegninger. Rådet inkluderes videre framover i byggeprosessen. 17. juni Orientering og drøfting om «Høring endring i byggteknisk forskrift»: ved rådgiver Henrik Natvig og teamleder Kristin Lie Kjelstad. Status fra fagenhet eiendom: Rådgiver Jon Solbakken orienterte om status og om økonomien i saken. 13. november Gjennomgang av folkehelseundersøkelsen i Oppland: Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard og rådgiver Wibeke Børresen Gropen gikk grundig igjennom resultatene fra undersøkelsen. Regionalt Handlingsprogram: Rådgiver Guri Oldertrøen orienterte.

8 8 Mulighetenes Oppland Uttalelser fra rådet Innspill til Handlingsprogram for regional plan for folkehelse i Oppland: Det fylkeskommunale rådet for likestilling av funksjonshemmede er opptatt av at planen skal inkludere de riktige målgruppene. Tiltak må rettes mot de som ikke allerede er aktive, og som er ressurskrevende. Det er en markert overvekt av elitegrupper, og det brukes store ressurser på de som allerede er i den målgruppen. Vi er alle ansvarlige for egen helse, men ikke alle er i stand til å ta dette ansvaret. Det foregår en skjevfordeling, og en må ha en større vektlegging av ressurssvake grupper. Mange av de kommunale folkehelsekoordinatorene har for små stillingshjemler. Det er penger å spare ved å forebygge. Rådet anbefaler et sterkere fokus på blant annet overvekt og sunn skolemat på alle skoler (fra grunnskolen og videre oppover). Kosthold, aktivitet og overvekt har en sammenheng, og gode vaner er viktig. De kommunale rådene for funksjonshemmede, samt eldrerådene, bør brukes aktivt. Folkehelsekoordinatorene må gjøres oppmerksomme på at rådene eksisterer, at de er lovpålagte, og kan være en ressurs i folkehelsearbeidet. Ny Handlingsplan for universell utforming: Den forrige regjeringen hadde handlingsplanen «Norge universelt utformet 2025». Det har lenge blitt signalisert at den nye regjeringen ville følge opp denne med en ny handlingsplan som imidlertid lar vente på seg. Leder Kjersti Fremstad har sendt en henvendelse til flere av Oppland sine stortingspolitikere, og håper noen ønsker å ta tak i saken. Ordlyden i henvendelsen: «I denne sammenhengen tar jeg kontakt med deg som leder av rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnen til at jeg tar kontakt er bekymringen for det videre arbeidet med universell utforming, og regjeringens tanker om dette. Det er slik at vi i Hedmark og Oppland skal starte opp igjen og reetablere en ny nettverks- og ressursgruppe for uu. Dette er et viktig arbeid og skal munne ut i et nytt handlingsprogram for begge fylkene. Det som imidlertid er problemet er at det ikke skjer noe på dette området i BLD, og det kommer sterke signaler på at det kanskje ikke kommer noen ny nasjonal handlingsplan på uu. Her sitter mange fylker og kommuner på gjerdet og venter, sammen med oss. Faren med dette er at uu mister trykket det fortjener, og ikke minst det viktige arbeidet og grunnlaget som den rødgrønnregjeringen skapte igjennom sin handlingsplan uu blir forringet. Hvordan tenker nåværende regjering at de skal oppfylle sine ambisjoner i regjeringsplattformen, hvis de ikke ønsker å konkretisere dette arbeidet? Jeg håper dette er noe du kan se litt på, evt stille som spørsmål overfor BLD- send det gjerne videre til noen andre i stortingsgruppa som har mer ansvar for denne type saker.»

9 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding Tilskudd til arbeid med universell utforming i Prosjekt: «Kunnskapsheving for kommunaleog fylkeskommunale råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne»: De fylkeskommunale rådene i Hedmark og Oppland sendte våren 2014 inn søknad til BUFDIR om midler til arbeid med universell utforming. Svaret rådene mottok er følgende: Vi viser til deres søknad datert Det har i denne tildelingsrunden vært stor pågang om midler. I alt er det mottatt søknader om støtte til 31 prosjekter og totalt ca. 11,8 mill. kr, mens den totale rammen for tilskudd var på 4 mill. kr. Vedtak: Bufdir v/deltasenteret har besluttet å tildele prosjektet kr ,- Rådene har planlagt felles samling for de kommunale rådene samt kommunalt driftspersonale i henholdsvis Hedmark og Oppland våren Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk, S.nr. 14/2354 Høringssvar fra Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland Selv om det er bred politisk enighet om funksjonshemmedes rett til full samfunnsdeltakelse og likestilling, er denne målsettingen på langt nær oppfylt når det gjelder boligsituasjonen for funksjonshemmede. I høringsnotatet trekkes følgende frem: «I følge SSBs levekårsundersøkelse i 2007 var 10 prosent av boligene tilgjengelige for rullestolbrukere. Fram mot 2060 anslås tallet på brukere som årlig låner hjelpemidler å øke med 122 prosent i forhold til Hjelpemiddelbrukere 70 år og eldre anslås i 2060 å utgjøre vel 77 prosent av disse. De viktigste hjelpemiddeltypene er de som retter seg mot personer med nedsatt bevegelsesevne, det vil si rullestoler, rullatorer og liknende ganghjelpemidler. Hjelpemidler kan sammen med andre tiltak i boligen bidra til at brukerne kan bo lengst mulig hjemme.» Behovet for nye boliger er formidabelt, både for eldre og unge, og ikke minst for bosetting av flykninger. I tillegg er det kun 7 % av den bygningsmassen som vi i dag benytter til boliger som er tilgjengelig for mennesker som bruker rullestol eller annet hjelpemiddel for å bevege seg rundt. Dagens boligsituasjon preges av mangel på universelt utformede boliger som er tilgjengelige for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og dårlige finansieringsmuligheter for etablering i egen bolig. Både kommunale og fylkeskommunale myndigheter har et ansvar for at det legges til rette for en aktiv boligpolitikk, hvor det bygges boenheter som kan brukes av alle, som ligger attraktivt plassert. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland ønsker fortsatt fokus på kvalitet i boliger og fremtidsrettet boligbygging. Dagens byggeforskrifter vil bidra til at flere kan bo hjemme i større deler av livet og kunne velge boform ut fra livsfase og livssituasjon. Forslaget til forenkling i byggetekniske kravene begrunnes med høyere byggekostnader. Både SINTEF og Arkitektbedriftene har tilbakevist at de nye byggekravene gir for store utgifter. -boligpriser- -skyldes- -ikke- -krav myndighetskrav- -er- -ikke- -arsak- -til- -okte- - boligpriser- - og- -lav- -lonnsomhet- -i- -byggenaringen

10 10 Mulighetenes Oppland Departementet legger fram følgende høringsforslag om forenkling av byggetekniske krav til boliger og boligområder: Endring av tilgjengelighetskrav i boenhet Det foreslås to alternative endringer av tilgjengelighetskrav i boenhet. A. Unntaksalternativet kun for små boenheter Unntak fra tilgjengelighetskrav for 50 prosent av de boenheter som er 50 m² BRA eller mindre i en bygning. B. Reduksjonsalternativet for alle boliger med krav om tilgjengelig boenhet Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland vil primært avvise høringsforslagets endringer i byggeforskriften. Endringen vil ikke medføre noen «forenkling» av forskriftene, men bare redusere krav. Alternativ B er likevel et langt dårligere forslag enn A. Enkelte av de som bruker kombistoler vil ikke kunne bruke boligen fordi det blir for liten plass. Statistikk fra NAV for utlevering av elektriske rullestoler i løpet av 2013 viser at NAV har levert ut over tre ganger så mange rullestoler i klasse B som rullestoler for klasse A (1760 kombistoler og 506 innestoler) altså er over 77 % av stoler som leveres ut kombinertstoler. Dette forholdet har vært stabilt i flere år. En reduksjon av arealet for snusirkel vil derfor hindre brukere av den mest vanlige rullestoltypen fra å kunne bruke boligene som bygges med reduserte krav. Retten til ikke å bli diskriminert er garantert av FN- konvensjonen, og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og man kan dermed bli krenket når eksisterende regelverk endres. Ut over dette, vil trangere og mer marginale løsninger gi høy slitasje på vegger og møbler ved sammenstøt og håndtering av hjelpemidler og utstyr. Det vil kunne være svært vanskelig å bruke eksempelvis pasientløfter, og de som måtte ha behov for personlig bistand vil kunne slite. Barnefamilier med behov for stellebord og barnevogn vil også tape på dette. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland ber om at alternativ B skrinlegges. Alternativ A gir færre valgmuligheter for boligkjøpere med funksjonsnedsettelser. Sett i forhold til Reduksjonsalternativet i 1B er 1A mindre inngripende og gjør mindre skade for funksjonshemmedes muligheter for et likeverdig liv. Den offentlige diskusjonen har i utgangspunktet omhandlet boliger under 35m2. Det virker derfor unødvendig å strekke unntaksgrensen til 50m2. Dersom alternativ A blir valgt, vil vi råde regjeringen til å endre grensen til 35m2. Endring av krav til uteareal Det foreslås å fjerne kravet om universell utforming av felles uteareal for større boligområder med småhus der det ikke er krav om heis. Videre foreslås det å redusere kravet til stigningsforhold til gangatkomst til bolig. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland mener dagens formulering i byggeforskriften vil gi best bokvalitet for alle. Videre er rådet er kjent med at den norske topografi byr på utfordringer når det gjelder stigning på atkomstveier, og at det i enkelte tilfeller er vanskelig å oppnå stigningsforhold 1:20. Det er likevel ikke grunn til generelt å redusere brukbarheten på alle stigninger som har med bolig å gjøre.

11 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding Å redusere stigningskravet på gangvei og ramper til bolig fra 1:20 til 1:15 vil være uheldig. Nye bomiljø som etableres har levetid i svært mange år. Dersom denne løsningen ikke blir tilfredsstillende for beboerne, vil regningen for eventuell utbedring komme til dem fremfor utbygger. Etter vår mening er det mest hensiktsmessig å bygge gode bomiljø ved opprettelsen. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland fraråder endring i byggeforskriften på dette punktet. Andre endringsforslag Det foreslås en endring i : Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 med automatisk slokkeanlegg kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland er bekymret for funksjonshemmedes muligheter for rømning fra bygg med mange etasjer. Vi frykter at det i mange tilfeller er mangelfullt når det gjelder gode organisatoriske tiltak, og at rømningsveiene i praksis ofte kan være lite egnet for assistert rømning. Når det foreslås at man først skal bevege seg en etasje ned i bygget før man kommer til en rømningsvei som leder ut, er vi redd for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan bli stående igjen i øverste etasje og lettere bli glemt i rømningssituasjonen. Det er selvfølgelig bra med automatiske slukkeanlegg/overrislingsanlegg som øker rømningstiden betydelig. Men i enkelte raske og eksplosjonsartede branner vil overrislingsanlegget likevel ikke bremse nok på brannens utvikling. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland mener automatisk slukkeanlegg alene ikke er god nok grunn til å gi anledning til å rømme fra underliggende etasje. Vi mener det i forskriften må settes særlige og tydelige krav til utarbeidelse av rømningsplaner, branninstrukser, hjelpemidler til assistert rømning og stedlige rutiner før rømning fra underliggende etasje kan godkjennes. Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser i Oppland mener den foreslåtte endringen i ikke blir tatt inn. Regionalt handlingsprogram 2015 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland behandlet saken i sitt møte , og ønsker å gi følgende kommentarer til fremlagt Regionalt Handlingsprogram for 2014: Rådet synes handlingsprogrammet er et godt stykke arbeid, og slutter seg til oppfølgingen av satsningsområdene. Under satsningsområdet 1.2, Kompetanse er rådet godt fornøyd med teksten som er skrevet, men ønsker å knytte noen tilleggskommentarer til det som i dag står skrevet. Rådet er veldig enig i en sterkere satsning mellom videregående opplæring og næringslivet/arbeidslivet. Som kjent gjennomførte rådet en studietur blant fylkets videregående skoler våren Det rådet sitter igjen med som hovedutfordringen blant skolene var problematikken omkring gråsoneelevene. Forskning og undersøkelser på dette med gråsoneproblematikk viser at de skolene som har oppnådd gode resultater har gjennomført praktisk rettede tiltak. Dette dreier seg om å gi et mindre teoretisk opplæringstilbud, i kombinasjon med arbeidsutplassering, vektlegging av programfag og lærekandidat ordningen. Rett og slett å skape mestringsfølelse!

12 12 Mulighetenes Oppland Møter, kurs og konferanser 2014 Nasjonal Helsekonferanse: Kjersti Fremstad deltok Seminar om universell utforming av reiselivet: Palmar Ruste deltok Styremøte i HLF: Palmar Ruste deltok Prosjektet «Samhandling i Valdres», møte om brukerutvalg for Valdres lokalmedisinske senter (VLMS): Liv Leine deltok Landskonferansen 2014: Ingeborg Sandbakken, Eli Jørgensen, Palmar Ruste, Reidun Aaboen, Iver Hofsmarken, Arvid Drolsum og sekretær Berit Johannessen deltok på konferansen som foregikk i Kristiansand Fylkestingssamlinger: Leder Kjersti Fremstad har vært til stede Referansegruppe for å gi innspill til Bufdirs/Deltasenterets oppfølging av loven: Leder Kjersti Fremstad sitter i referansegruppen UU Nettverksgruppe: Oppland fylkeskommune i samarbeid med Hedmark ønsker å bidra aktivt til videreføringen av arbeidet med universell utforming for Innlandet, basert på visjonen Norge UU 2025, ved reetablering av ei nettverksgruppe i UU for Innlandet. Målet for nettverksgruppas arbeid er utarbeidelse av forslag til strategi for UU i Innlandet 2025, som skal legges fram for vedtak i begge fylkestingene. Kjersti Fremstad deltar i gruppa. Til venstre: Rektor Paula O. Pedersen og elev Sverre Jortveit fra Lindesnes ungdomsskole. Til høyre: Fylkesordfører Terje Damman (H) og Helmer Espeland, rådgiver ved Kristiansand parkvesen.

13 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding Øverst: Gruppa Sound of Happines holder konsert. Nederst: Bilde fra befaring i Kristiansand.

14 14 Mulighetenes Oppland Studietur/befaring ved åtte videregående skoler i fylket Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) gjennomførte våren 2014 en fire dagers studietur blant de videregående skolene i Oppland fylke. I forkant av turen sendte rådet en henvendelse til de aktuelle skolene, hvor de inviterte seg selv til skolene og forklarte hensikten og målet med turen. Rådet jobber med et bredt saksområde, men har som navnet tilsier et spesielt fokus på likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. I 2014 valgte RLF å ha et ekstra fokus på skoler. I den sammenhengen gjennomførte rådet rundturen i Oppland for å besøke noen utvalgte skoler. Formålet med besøket var å se på skolens fysiske utforming, med tanke på universell utforming og tilgjengelighet. Rådet blir mye benyttet som rådgiver for fagenheten eiendom, og det å ha kjennskap til hvordan skolen faktisk ser ut, og hva som er utfordringen på den enkelte skole er nyttig i denne sammenhengen. Videre ønsket rådet å få informasjon om hvordan skolene praktiserer tilrettelegging av skolehverdagen for elever med spesielle behov, hvordan dette i praksis gjennomføres, hvor mange dette gjelder, i hvilken grad elever med enkeltvedtak deltar i det ordinære klassemiljøet, hvordan arbeidet med utarbeidelse og oppfølging av individuell opplæringsplan (IOP) er, samt erfaringer med ansvarsgrupper.

15 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding I forkant av rundturen fikk RLF en grundig gjennomgang fra rådgivere ved inntaksenheten for videregående opplæring i Oppland, hvor temaet var praktisering av spesialundervisning, og rådet fikk en forståelse for at dette fungerer svært godt ved alle fylkets videregående skoler. Det er viktig for rådet å presisere at det her jobbes på systemnivå, ikke med enkelt individer, og at formålet med besøket var å lære mer om ulike måter å organisere dette arbeidet på, og få innspill på områder som er utfordrende å håndtere. Målet med studieturen var ikke på noen måte å kontrollere eller komme med noen pekefinger, og rådet har i ettertid forsøkt å oppsummere de viktigste innspillene fra studieturen. Forhåpentligvis kan disse være til inspirasjon for så vel administrasjonen som for politikerne i fylket. Bilder som viser tilgjengeligheten ved de respektive skolene er oversendt fagenhet eiendom. Fagenhet eiendom og videregående opplæring vil bli invitert til møte med rådet for overføring av erfaringer og innspill fra turen. Skolene som ble besøkt: Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta Vinstra vidaregåande skule Gausdal videregående skole Lena videregående skole Gjøvik videregående skole Raufoss videregående skole Valdres vidaregåande skule Dokka videregående skole Rådets oppsummering og planer for videre arbeid Rådet ble godt tatt i mot på skolene, som satte av tid til både en spørsmålsrunde, i tillegg til en omvisning i skolens fysiske utforming. Dette var en svært nyttig og lærerik rundtur for rådet. RLF opplever at den videregående opplæringen som drives i Oppland er svært god og veldrevet, og ser at det i all hovedsak er gode holdninger omkring arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning, og at elevene blir godt ivaretatt uavhengig av funksjonsnivå. Imidlertid har rådet virkelig fått øynene opp for den økende problematikken omkring «gråsone» elevene og elever med psykiske problem, og vil derfor løfte dette inn i eget arbeid det kommende året, og setter kunnskapsheving og formidling om usynlige funksjonsnedsettelser høgt på dagsorden. Rådet håper at vi i fellesskap kan være med å løfte fokuset på dettet arbeidet inn mot både politikere og ansatte i fylkeskommunen. Etter turen ble det lagd en rapport som er oversendt blant andre alle skolene som ble besøkt, og som er blitt orientert om på ulike arenaer.

16 16 Mulighetenes Oppland Samarbeid med rådet i Hedmark Program felles møte 4. september Likestillingssenteret presenterte rapport om unge med nedsatt funksjonsevne og skolegang, samt orienterte om hvordan senteret arbeider i forhold til funksjonshemmede. Idèdugnad i forhold til etablering av ny nettverksgruppe UU: Representantene var enige om at en videreføring av prosjektet er viktig; at det krever pådrift, inspirasjon og kunnskapsspredning på ulikearenaer, som i felles planutvalg og på facebook. Riktig å ta fatt i eksisterende rapporter. Rådene kan værebidragsy tere. Skolering av politikere er viktig, bør bli en del av KS-opplæringen. Planlegging av hvordan rådene skal organisere tildelingen fra Bufdir på kr ,-: «Fra å sitte i kommunalt råd til å jobbe i kommunalt råd». Våren Målgruppe kommunale råd og driftspersonale (teknisk etat, vaktmester, brøyter etc). Laboratoriet på Gjøvik. Bidra med overnatting, tak på antall fra hver kommune. Fagkonferanse. Oppfølging i ettertid, som brosjyre etc. Program felles møte 5. september Leder Kjersti Fremstad orienterte om studieturen som rådet i Oppland gjennomførte i mars Gjennomgang Høringsuttalelse «Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk, S. nr. 14/2354: Saken ble drøftet i felles møte. Folkehelsemeldingen 2015: Saken ble drøftet i felles møte. Representanter fra de fylkeskommunale rådene.

17 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding Øverst: Konsert i Hamar Kulturhus med Kringkastingsorkesteret. Nederst: Rådgiver ved Likestillingssenteret Elin Kjellstadli Hatlestad snakker til forsamlingen.

18 18 Mulighetenes Oppland Konferanse for kommunale råd Det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterte de kommunale rådene til samling dagene oktober. Samlingen var denne gangen lagt til Thorbjørnrud hotell på Jevnaker. 11 av 26 kommuner var representert på samlingen. Følgende kommuner deltok: Gausdal, Gjøvik, Gran, Jevnaker, Lillehammer, Nord-Fron, Skjåk, Søndre Land, Sør-Fron, Vang og Vestre Toten kommuner. Til sammen 30 deltakere. Varaordfører Lars Magnussen ønsket forsamlingen velkommen, og fortalte kort om Jevnaker kommune. Dag 1. Tema: Skole Leder av det fylkeskommunale rådet, Kjersti Fremstad, orienterte om Opplæringslova: «Hva har barn krav på». Kjersti Fremstad la deretter fram erfaringer fra det fylkeskommunale rådets studietur til 8 av fylkets videregående skoler. Toril Heggen Munk orienterte om Jon Erik Finvolds rapport «Langt igjen», som beskriver situasjonen i grunnskolen. Gruppearbeid Deltakerne fikk i oppgave å lage forslag til spørsmål som kan brukes ved en eventuell befaring på de respektive skolene i kommunene, jfr. rådets studietur mars Dag 2. Tema: Fokus på usynlige funksjonsnedsettelser Norges Fibromyalgiforbund ved forbundsleder Solrunn Dvergsdal innledet. Norges Astma og allergiforbund hadde meldt forfall kvelden før. Historie fra virkeligheten: Svein Morten Røbergshagen fortalte om egne erfaringer fra barne-, ungdoms- og videregående skole. Mental helse, ved lederen for Oppland Morten Mike Donsted, orienterte om egen organisasjon. Når det formelle programmet var over, var deltakerne invitert til omvisning på Hadeland Glassverk. Representanter fra kommunale råd i Oppland.

19 Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding Oppe til venstre: Quiz ved leder Kjersti Fremstad, varaordfører Jevnaker kommune Lars Magnussen, Quiz-deltagere og gruppearbeid.

20 20 Mulighetenes Oppland Råd og utvalg møter politikere Fredag 5. desember møtte representanter fra eldrerådet, råd for funksjonshemmede, flerkulturelt råd og ungdommens fylkesting opp for å diskutere sine egne saker med politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk venstreparti. Bakgrunnen for dette var å samle seg, diskutere med hverandre og komme videre med sine saker. Fellesråds-møtet startet ved at leder for eldrerådet Ingvild Fjellstad Bø ønsket velkommen og fortalte om bakgrunnen for møtet. Deretter presenterte hvert enkelt parti seg om hva de har på dagsorden for tiden. Etter dette ble diskusjonene satt i gang. Da var det rådene sin tur til å komme med forskjellige saker de synes er viktige. Deltakerne fikk anledning til å snakke med de respektive politikerne, og utveksle erfaringer med hverandre. Fellesmøte råd og utvalg, på fylkeshuset på Lillehammer.

lu^fi wwifwn mi-^psj-; ' if jy. - p^fy-t^. "a^. "-J. rr ;-' ^.- -;-" ~^-.-"7 "i"tt---i.-; ~ r-»fxr^.v"'^. -i;- -i -.jvi ÅRSMELDING 2008

lu^fi wwifwn mi-^psj-; ' if jy. - p^fy-t^. a^. -J. rr ;-' ^.- -;- ~^-.-7 itt---i.-; ~ r-»fxr^.v'^. -i;- -i -.jvi ÅRSMELDING 2008 lu^fi wwifwn mi-^psj-; ' if jy. - p^fy-t^. "a^. "-J. rr ;-' ^.- -;-" ~^-.-"7 "i"tt---i.-; ~ r-»fxr^.v"'^. -i;- -i -.jvi Mulighetenes HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.

Detaljer

Mulighetenes Oppland Årsmelding RLF 2012

Mulighetenes Oppland Årsmelding RLF 2012 Mulighetenes Oppland Årsmelding RLF 2012 1 Bilder: Berit Johannessen (forside) Palmar Ruste (øvrige) FORORD Det er fort gjort å glemme, derfor er det grunn til å minne om at rundt 10% av befolkningen i

Detaljer

Bilde:Regjeringen.no

Bilde:Regjeringen.no Bilde:Regjeringen.no Medlemmer For valgperioden 2011-2015 består Rådet av følgende medlemmer: Folkevalgte medlemmer: 1. Geir Jarle Sirås (SV), leder 2. Gunn Iversen Stokke (SP), nestleder 3. Brit Aune

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

råd for funksjonshemmede

råd for funksjonshemmede råd for funksjonshemmede Årsmelding 2011 INNHOLD LEDERS FORORD... 4 MEDLEMMER:... 6 BUDSJETT...6 REGLEMENT...7 HANDLINGSPLAN. 9 MØTER AVHOLDT I 2011:... 9 SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING I RÅDET:...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 Websak: 11/4853 27.10.2014 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE. NESODDEN KOMMUNE, PB 123, 1451 NESODDTANGEN 01.09.2014 Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringssvar forslag til endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 Oslo, 2014-08-18 Rådet for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2011 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008. 1 2 HVA

Detaljer

Flerkulturelt råd Årsmelding 2014

Flerkulturelt råd Årsmelding 2014 Flerkulturelt råd Årsmelding 2014 Mulighetenes OPPLAND Flerkulturelt råd Årsmelding 2014 2 Innhold 1. Historikk... 3 2. Medlemmer 2014... 3 2.1 Arbeidsutvalget 2014... 3 3. Møter... 3 4. Budsjett... 3

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Bjørn Westad. Funksjonshemmedes organisasjoner - fordeling tilskudd Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Bjørn Westad. Funksjonshemmedes organisasjoner - fordeling tilskudd Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/10005-1 Saksbehandler: Bjørn Westad Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja For 2013 er det i budsjett for Hedmark fylkeskommune avsatt kr 464 000 til

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede Fylkesrådet for funksjonshemmede iordaland FYLKESKOMMUNE Dok.nr. O 9 JUL 2008 Arkivar. O / T Eksp. u. o r t'. Behandlet i fylkestinget 29. april 2008 Årsmelding 2007 - fylkesrådet for funksjonshemmede.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Årsmelding 2013 Sammensetning. Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer - 2 politikere + 4 representanter fra ulike interesseorganisasjoner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr.

Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. Høringsuttalelse fra rådet for funksjonshemmede vedrørende forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 26.mars 2010 nr. 489 Rådet for funksjonshemmede i Båtsfjord kommune har gått gjennom høringsforslaget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding 2016 Sammensetning Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 2 politikere + 4 representanter fra ulike Vararepresentanter

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Norges Handikapforbund Agder. Sluttrapportering for prosjekt Verksted for politisk samhandling. Forebygging 2008/1/0318

Norges Handikapforbund Agder. Sluttrapportering for prosjekt Verksted for politisk samhandling. Forebygging 2008/1/0318 Norges Handikapforbund Agder Sluttrapportering for prosjekt Verksted for politisk samhandling Forebygging 2008/1/0318 Verksted for politisk samhandling ble søkt som et prosjekt for 2009. Utover året så

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Prosjekt: Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. desember, klokken 12.00 Møtenummer 8-2013 Møtested Mjøsa, fylkeshuset Oppmøte til lunsj kl. 11.30, og møtestart er kl. 12.00.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.12.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Gunn Rauken, Dagfinn Ødegård, Odd J. Opheim og

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding 2016 Sammensetning Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 2 politikere + 4 representanter fra ulike Vararepresentanter

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

ÅRSMELDING ELDRERÅDET

ÅRSMELDING ELDRERÅDET Mulighetenes Oppland ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2012 1 Bilder: Berit Johannessen 2 FORORD Høsten 2011 i forbindelse med fylkes- og kommunevalget ble det utskifting i Oppland fylkes eldreråd. To representanter

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 20.04.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Ved oppstart kl 10.00, så vil prosjektdirektør Roger Jenssen komme inn i møtet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no Dato: 01.09.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/2354 201402939-7, 500 FORSLAG

Detaljer

Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning

Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.06.2011 33323/2011 2011/5087 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Råd for funksjonshemmede 23.08.2011 11/2 Ruspolitisk råd 23.08.2011

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2016

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2016 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2016 Landsmøtet i 2015 vedtok ny rammeplan som gir føringer for hovedprioriteringer i perioden. Satsningsområdene i perioden er blant annet: Likestilling

Detaljer

Deltasenteret. Foto: Einar M. Aslaksen. www.deltanettet.no

Deltasenteret. Foto: Einar M. Aslaksen. www.deltanettet.no Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Visjon: deltakelse og tilgjengelighet for alle. Bygg og uteområder Transport

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 22.06.2017 Tid: 13:00-15:00 Sted: Dombås Hotell Vel møtt til studietur og fellesmøte med rådet i Oppland fylkeskommune! Eget program vil bli

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017 i Asker kommune 2018-2021 Presentasjon TKF den 28. september 2017 GAP samfunnets krav F u n k s j o n s h e m m i n g individets forutsetninger Gap modellen Hva er universell utforming Det dreier seg om

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2011 71983/2011 2010/1165 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Råd for funksjonshemmede 06.12.2011 12/4 Komitè for levekår 26.01.2012

Detaljer

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold

HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE. Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009. U.off. st fold HOR D AL AND r YLKES KOMMUNE Østfoldfylkeskommune 3 O APR 2009 U.off. st fold Årsberetning 2008 Innledning Eldrerådet er et lovpålagt råd som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etter at "Lov om eldreråd"

Detaljer

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT. Fylkeshuset, Rom kl 12:00 14:35. Varamedlemmer som møtte Sjur Malm PEN Erik Nilsedalen Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtet ble ledet av Terje Aasterud MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT Fylkeshuset, Rom 625 04.12.2014 kl 12:00 14:35 Til stede Lavrans Kierulf Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2016-2017 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette.

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/416393_fix.html Side 1 av 1 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 08:48:18 komm.råd for funksj.h.; Lyngdal eldreråd; Camilla Erland Aarnes Kopi: Eikeland,

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA KOMMUNE

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA KOMMUNE RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA KOMMUNE ÅRSMELDING 2015 1. Rådet for likestilling av funksjonshemmede organisering, formål og oppgaver Rådet er organisert som et underutvalg direkte under

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Nick Williams/ rådgiver for rådet 25.5.2011 Planforum Visjon en grei plass å starte Regjeringens mål er: Norge universell utformet i 2025 Fylkesplanen

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda Forsvik Nestleder RØDT Merethe Aspenes

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda Forsvik Nestleder RØDT Merethe Aspenes Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Herredshuset Møterom 203 Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 12:00 13:43 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda

Detaljer

Ingen varamedlemmer kunne møte. Lisa Mietinen, 8. klasse Kirkenes ungdomskole. Rådgiver Bjørnar S. Simonsen

Ingen varamedlemmer kunne møte. Lisa Mietinen, 8. klasse Kirkenes ungdomskole. Rådgiver Bjørnar S. Simonsen MØTEPROTOKOLL Møte: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Vadsø Møtetid: 8. juni 2011 Sekretariat: Kultur- og idrettsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016

ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 ARBEIDS- OG MØTEPLAN FOR 2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er fylkeskommunens fagråd og arbeider etter reglement vedtatt av Fylkestinget i 1995 og revidert i 2008 Rådet for

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for funksjonshemmede Møterom Østre 21.03.2014 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Randi Noreng : Ingen Antall

Detaljer

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema:

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema: Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. september, klokken 10.00 Møtenummer 6-2013 Møtested Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Orientering om sak: Dialogmøte med Hedmark Trafikk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 04.05.2011 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.05.2012 2012/685 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Vivian Berg Gamst 77 02 31 96 Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet 11.06.2012 34/34 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet

høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet 1 av 5 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Gunhild Synnes 07.09.2014 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: høring-endringer byggteknisk forskrift_høringsnotatet vedlegg til Statsbyggs høringsbrev

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Saknr. 100/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Mostafa Pourbayat INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Møtested: Møterom 625 Dato: 16.11.2012 Tidspunkt: 12:00 15:40 Til stede Lavrans Kierulf Nancy Amundsen Sigmund Johannessen Marit Løkken Synnøve Simonsen

Detaljer