Brønnhagen Kompetansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brønnhagen Kompetansesenter"

Transkript

1 Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe

2 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1: Innledning s. 4 Videreutvikling av Brønnhagen-mandat s. 4 Organisering av gitt mandat s. 4 Bakgrunn for satsinga s. 4 Utfordringer jf. St.meld.nr.30, Kap 8:om likverdig og inkl. opplæring s. 4-5 Brønnhagen kompetansesenter, et tilbud om tilpasset opplæring s. 5-6 Kap 2: Brønnhagehuset en pedagogisk modell for tilpasset opplæring s. 6 Kjelleren i huset Kunnskapsløftets læringsplakat s. 6 Grunnleggende prinsipper og retningslinjer for tilpasset opplæring s. 6-7 ART(aggression replacement training) s. 8-9 Oppfølging av arbeidet/ledelse s. 9 Målsetting med tilbudet s. 9 Ansatte i Brønnhagen Kompetansesenter s. 10 Fysiske bygninger, rom og materiell s. 10 Andre områder lagt til kjelleren s. 10 Kap 3: Første etasje i huset : Innhold s. 10 Teoretisk kurs med opptil 6 ukers varighet s Praktiske kurs med inntil 6 ukers varighet s. 11 Konkret gjennomføring av kursene s Fra forslag til konkrete planer s. 13 Hvem kan delta på kursene s. 13 Andre faste aktiviteter lagt til senteret s. 13 Kap 4: Taket på huset : Resultat av arbeidet s. 11 Kap 5: Faglige og økonomiske forutsetninger s. 14 Faglig kompetanse s. 14 Økonomiske ressurser/ Framtidig inntektspotensialet s. 14 2

3 Brønnhagen HUSET Mål/forutsetninger, innhold og resultat Innholdet i lærerplanen Resultat Teoretiske kurs (Basisfagene) Innhold Sosiale ferdighetstrening via ART Praktiske kurs (Etablererverksted, selvhevdelse, mekking, ungforsk, elevråd, friluftsliv, havbruk, verdikommisjon, internasjonalt arbeid, dans/drama etc Mål/ Lærerplanen, inkludert St.meld. nr. 30, kultur for læring, kapittel 8 og Forutlæringsplakaten. setninger Grunnleggende prinsipper og retningslinjer for tilbudet ART- programmet, en teoretisk tilnærming med hovedvekt på sosial ferdighetstrening Målsettinger med tilbudet Ressursteam/ ansatte i Brønnhagen Figur: Økonomi BrønnhagenHuset Figuren Kommunikasjon viser en strukturell og samarbeid oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat av Brønnhagen Kompetansesenter. Kap. 1: Innledning 1.1: Videreutvikling av Brønnhagen- mandat Arbeidet med dette dokument er utarbeidet etter mandat fra skoleledermøte , sak 04/06: Videreutvikling av Brønnhagen: Kommunestyret har gjennom budsjettvedtaket sitt gitt oss klar melding om å videreutvikle Brønnhagen. Heidi Skifjell, som har lærerutdanning, skal nyttes som sekretær i arbeidet med å utvikle et pedagogisk opplegg for 3

4 elever med faglige og/ eller sosiale vansker. I mandatet som arbeidsgruppa får, vil det bli understreket at opplegget i Brønnhagen først og fremst skal rettes mot elever på ungdomsskoletrinnet. Det ble satt sammen ei arbeidsgruppe som har bestått av følgende personer: Åshild Egeland Vingen, Svein Emanuelsen, Irene Helland, Andre Breivik, Anne Marie S Helland og Anne Martha Vagle, Randaberg interkommunale PPT- kontor. Heidi Skifjell har ledet gruppa og fungert som sekretær. Arbeidet har foregått til dels på kveldstid og deltakerne får kompensasjon for tiden som er brukt utenom ordinær arbeidstid. 1.2: Organisering av gitt mandat Det har vært gjennomført seks møter fra januar til november 2006, og det har vært stor faglig interesse for arbeidet. Brønnhagen kompetansesenter foreslås av arbeidsgruppa som navn på tilbudet. Vi har laget et pedagogisk rammeinnhold, ikke et spesifikt pedagogisk ferdig innhold. Det sistnevnte krever flere ressurser. Arbeidsgruppa foreslår at dette arbeidet legges til en person som bør få et videre koordineringsansvar for arbeidet som i dette dokument foreslås. Vi har tatt utgangspunkt i ny lærerplan, kunnskapsløftet og lagt spesielt vekt på opplæringslovens bestemmelser om likverdig og inkluderende opplæring. 1.3: Bakgrunn for satsingen: Opplæringslovens bestemmelser Likverdig og inkluderende opplæring. Likverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen skal være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. For å gi et likverdig tilbud, må skolen gi en variert og differensiert opplæring. Det er dette som ligger i opplæringslovens bestemmelser om at opplæringen skal tilpasses elevenes forutsetninger. Retten til tilpasset opplæring kan ivaretas innenfor opplæringens ordinære rammer eller i form av spesialundervisning. Skoler som har utviklet en samarbeidsbasert arbeidsform og en systematisk evaluering av egen praksis, lykkes i større grad enn andre skoler med å gi sine elever tilpasset opplæring 1.4: Utfordringer, jf. St. melding nr. 30. Kultur for læring: om likverdig og inkluderende opplæring Undersøkelser viser at det er store forskjeller i læringsutbytte blant elevene, og det er systematiske forskjeller mellom elevene avhengig av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn. En stor utfordring ligger i å bedre opplæringen for den altfor store gruppen elevernesten 20 prosent- som går ut av grunnskolen uten å ha tilegnet seg grunnleggende leseferdigheter. Omfanget av atferdsvansker indikerer at 15 % av den samlede elevmassen i Norge har moderate atferdsvansker av en eller flere typer. 2-3 % har alvorlige atferdsproblemer. Blant alle elever som mottar spesialundervisning, er 40-50% definert som elever med atferdsvansker av lærere. Vi finner de høyeste tallene i ungdomsskolen, og det er flest gutter 4

5 som har utviklet problematferd. Langtidstendensen tyder på at andelen med elever med atferdsproblemer er økende i grunnopplæringen i Norge. Det er mindre problematferd på skoler som jobber aktivt med forebyggende tiltak og kompetansestyrkende innsats på skole, elevgrupper og elevnivå, samt på skoler med et godt lærersamarbeid. Tilpasset opplæring innebærer at alle sider av læringsmiljøet ivaretar variasjoner mellom elevenes forutsetninger og behov. En inkluderende opplæring krever at også elever med behov for spesiell tilrettelegging skal tilhøre inkluderende fellesskap og møte utfordringer tilpasset deres behov og forutsetninger. Dette er en krevende oppgave som gjør det nødvendig med et godt samarbeid med elevenes foresatte, samarbeid og samordning mellom en rekke instanser i grunnopplæringen, samt aktiv bruk av ressurser utenfor skolen Mestring for alle: På Kvadraturen skole i Kristiansand sin hjemmeside heter det: Hovedmålsettingen er å tilpasse opplæringen bedre for alle elevkategorier (flinke, svake, motiverte, umotiverte, voksne) i skolen. Vi ønsker å bedre elevenes motivasjon og resultater, redusere fraværet og dropout-prosenten, stimulere til et bredere elevengasjement, skape et godt skole og klassemiljø og skape en større trivsel for alle Det er viktig å merke seg at alle elever skal ha tilbud om tilpasset opplæring. Dette fremheves spesielt i kunnskapsløftet. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i dette, og laget et konkret forslag som skal ivareta denne målsettingen. 1.5: Brønnhagen kompetansesenter, et tilbud om tilpasset opplæring Det er viktig når vi snakker om tilpasset opplæring å inkludere alle elever. Vi skal med utvikling av Brønnhagen kompetansesenter, utvikle et tilbud som omfatter hele skolen og alle elever/ lærere. Vi skal likevel spesielt rette oppmerksomhet rundt de elever som av ulike årsaker har behov for særskilt oppfølging, og som faller utenom den tradisjonelle undervisningen. Oppsummert kan vi si at Brønnhagen, generelt, skal være et tilbud til alle elever, men spesielt til elever som har særskilte behov for differensierte tilbud i skolen. Kap. 2: Brønnhagen Huset, en pedagogisk modell for tilpasset opplæring Brønnhagenhuset symboliserer tilbudet som blir gitt ved Brønnhagen kompetansesenter. Kjelleren symboliseres med et innhold som må være på plass dersom aktivitetene som blir gitt elevene skal lykkes. På en annen måte kan man si at temaene som ligger i kjelleren, er 5

6 planleggingsarbeidet, strukturene, rutinene, samarbeid mellom ulike instanser, ressurser som blir tildelt mv, dvs alt arbeid som foregår på voksenplanet. Første etasje symboliserer aktivitetene som skal tilbys elevene. 2.1: Kjelleren Lærerplanen danner basis for innholdet i kjelleren. Det er selve opplæringsdokumentet i skolen generelt, og i Brønnhagen spesielt. I tillegg vil St. melding nr. 30, kapittel 8 ha spesiell betydning for videre planlegging av innholdet i Brønnhagen. Læringsplakaten er naturlig å trekke ut av lærerplanen og nevnes spesielt i dette dokumentet. Kunnskapsløftets læringsplakat. Skolen og lærebedriften skal omfatte elever og lærlinger/lærekandidater): Gi alle like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Stimulere lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere til personlig utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkeltes lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids-g læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte : Grunnleggende prinsipper og retningslinjer for tilpasset opplæring ved Rennesøy skole (Brønnhagen Kompetansesenter). Generelle prinsipper 1. Elevers atferd er grunnleggende for lærerprosesser og et vesentlig element i opplæringen 2. Problematferd i opplæringssituasjoner er vanligvis et resultat av en sammensatt interaksjon mellom eleven, skolen, familien og miljøet i vid forstand 3. Gjensidig respekt i sosial samhandling er et fundamentalt grunnlag for et optimalt læringsmiljø Prinsipper og retningslinjer for god praksis ved vår skole 1. Like muligheter og maksimal inkludering En elevs vansker og behov kan variere over tid og i ulike sammenhenger. Derfor bør skolen og enkeltpersoner unngå å sette merkelapp på barn og unge. Alle elever bør ha mest tilknytning til ordinær opplæring, og elevene bør, så mye som mulig, få sin opplæring i ordinære grupper Retningslinjer, planlegging og tiltak på atferdsområder skal være inkluderende og i overensstemmelse med prinsippet om like rettigheter for alle. 6

7 2. Respekt for alle Elever og lærere har rett til å ha vansker med atferd i opplæringssituasjoner uten å bli møtt med fordommer Alle som er involvert i situasjoner med problematferd har rett til å bli respektert for egne synspunkter og følelser Skolens retningslinjer og praksis skal aktivt støtte opp om prinsipper respekt for alle som en grunnholdning 3. Positiv tilnærming til atferd. Under alle omstendigheter skal man velge en positiv tilnærming til problematferd Sanksjoner (straff) som respons på uønsket atferd bør forekomme sjelden Læringsmiljø og problematferd skal undersøkes og vurderes ved startpunktet for alle intervensjoner eller tiltak. Arbeid for å forbedre læringsmiljøet skal alltid ha høy prioritet 4. Organisasjonsmessig entydighet og utvikling Skolen må erkjenne betydningen av å ha nedfelt klare og aksepterte verdier, holdninger og normer for atferd og kvalitet i relasjoner Alle som er involvert i skolesamfunnet må være inkludert i prosesser hvor verdier og holdninger blir diskutert, bestemt og vurdert. 5. Arbeid med elever og foreldre Elevens synspunkter og ønsker, vurdert etter alder og modenhet, er av stor betydning, og må bli hørt og tatt i betraktning Arbeid med problematferd skal alltid gjøres i samarbeid med foresatte eller andre som har ansvar for eleven, og i samsvar med elevens velferd 6. Handlingskompetent veilednings- og rådgivningstjeneste Tilbud til elever som viser emosjonelle og sosiale problemer foretas i samarbeid med den mest hensiktsmessige hjelpeinstansen, i de fleste tilfeller skolen i samarbeid med foreldrene. Det må være ett samarbeid og enighet mellom hjelpeinstansene om hvordan man arbeider for best å hjelpe og bistå eleven. Arbeidet med å koordinere prinsipper og retningslinjer for tilpasset opplæring blir lagt til Inspektør II, se forslag side : ART (Aggression Replacement Training) Rennesøy skole er allerede knyttet til opplæringsprogrammet ART (Aggression Replacement Training). Her vises det til en liten teoretisk presentasjon av hva ART innebærer. Den praktiske gjennomføringen av ART legges til første etasje i huset. Da arbeidsgruppa velger å ta med såpass mye om ART-programmet i denne presentasjonen, er dette fordi ferdighetene 7

8 som trenes ved gjennomføring av ART-programmet, spesielt den delen som omhandler sosial ferdighetstrening, danner utgangspunkt for all læring i skolen. Dette omfatter alle elever, men spesielt elever som sliter med ulike typer atferdsvansker i skolen (dette gjelder ikke bare elever som er urolige og krever spesiell oppmerksomhet, men også stille, sjenerte og rolige elever). Det henvises til dette opplegget som allerede er igangsatt på skolen. Forutsetninger for ART-innholdet ved Rennesøy skole og i Brønnhagen kompetansesenter Brønnhagen er et eget bygg som ligger på skolens område. Opplegget som dette kompendiet omhandler, bygger kompetansesenteret vårt med aktiviteter og innhold som vil oppfylle kunnskapsløftet sin generelle del, samt ulike fagplaner. Det blir svært viktig at opplegget som gjennomføres i Brønnhagen skjer i samsvar med skolen som helhet. Brønnhagen skal være et ressurssenter for sosial kompetanse og denne kompetansen skal ligge i bunn for alle aktiviteter som gjennomføres. Å trekke ut atferdsproblematiske elever alene, kan gi Brønnhagen stempel som de umuliges hus, og undersøkelser viser at slike prosjekt svært sjeldent lykkes, jf. St.meld. nr.30, kap.8 8. Skolen som helhet bør ha en helhetlig effekt som er med på å øke eller redusere elevenes engasjement og identifikasjon med Brønnhagen og skolen. Denne effekten henger sammen med skolens klima eller miljø, lærernes kompetanse og den individuelle tilpasningen av skolens tilbud (Ogden 2001). Hvis Brønnhagen og skolen som helhet skal lykkes med å redusere elevenes problematferd, spiller det skoleomfattende arbeidet en viktig rolle. Skolens ledelse må være sterkt involvert og ta ansvar i planlegging og gjennomføring av læringen. Alle som jobber i skolen bør kjenne til skolens krav og forventninger til sosial kompetent atferd, slik at de kan formidle dette eksplisitt og tydelig for elever og foreldre. Det betyr at målene for sosial læring og aktiviteter som skal gjennomføres i Brønnhagen må tydeliggjøres i skolen. Dette innebærer at skolen og skolens personale må diskutere hvilke krav og forventninger til elevenes sosiale kompetanse skolen formidler, samt om denne formidlingen skjer implisitt og uttydelig. Det må arbeides systematisk med sosial kompetanseutvikling. Det bør utvikles skoleomfattende handlingsplaner med klart uttrykte mål og forventninger til sosialt kompetent atferd hos både barn og voksne. Slike planer omfatter ikke bare klasserommet, men hele skolen og samtlige aktører. Arbeidet med ART-programmet og koordinering av innhold og oppfølging, kan legges til inspektør II, se side 12. Gruppeorganisert tiltak utenfor ordinærskolen Om segregerte tiltak organisert utenfor ordinærskolen kanskje har andre eller større effekter enn segregerte tiltak organisert innenfor ordinærskolen, er et spørsmål som trenger nærmere avklaring. Det å plassere eller gi atferdsvanskelige elever et opplæringstilbud i egne lokaliteter, der de både sosialt og fysisk er helt atskilt fra sin ordinære skole, klasse og medelever, blir relativt lite benyttet i Norge. Forskning og undersøkelser viser blant annet at det å gi opplæring til elever med omfattende atferds-og mestringsproblemer i form av et segregert gruppetilbud organisert utenfor normalskolen, kan praktisk og økonomisk lett framstå som en fornuftig løsning, men det er empirisk grunnlag for å advare mot slike løsninger. 8

9 Avgjørende kjennetegn ved resultatframbringende alternative skoler synes å være at skoletilbudet er frivillig, at gruppesammensetningen er heterogen, at opplæringen er individuelt tilpasset og at det opereres med en utvidet lærerrolle. Andre kjennetegn av avgjørende betydning er sterk vekt på individuell oppfølging, positive relasjoner mellom elev og lærer og sosial kompetanseutvikling, samt målrettet samarbeid med foreldre og lokalmiljøet. I tillegg anbefales a. at forutsetningene for og kjennetegn ved resultatframbringende alternative skoletilbud, som beskrevet over, tas til følge b. økt bruk av kombinasjoner av tilpasset opplæring i ordinær klasse, alternativ skole og/eller arbeidsrelatert praksis c. økt bruk av kortere opplæringsperioder i alternativ skole for å gi så vel den aktuelle eleven som ordinærskolen en tiltrengt pustepause. Arbeidsgruppa har lagt dette til grunn for forslag til konkret gjennomføring side 12 og : Oppfølging av arbeidet Inspektør II bør ha jevnlige møter med ledelsen og aktuelle lærere på ungdomstrinnet. Det blir viktig å sette av tid for jevnlige evalueringer. Alle som jobber i skolen bør ha et eierforhold til opplegget. Ikke bare elever skal føle at det er kjekt å komme til Brønnhagen på kurs. Også fagpersonell skal føle opplegget er med å berike egen arbeidshverdag. Det blir derfor viktig å starte informasjonsarbeidet for personalet ved skolen tidlig våren i 2007, at det settes av god tid til innføring av opplegget i Brønnhagen kompetansesenter som foreslås å starte i august Det blir også viktig å poengtere at opplegget er en del av innføringen av kunnskapsløftet : Målsetting med tilbudet Hovedmålsettingen er å tilpasse opplæringen bedre for alle elevkategorier i ungdomsskolen (flinke, svake, motiverte, umotiverte, voksne) ved Rennesøy skole. Vi ønsker å bedre elevenes motivasjon og resultater, bevare en godt skole og klassemiljø og skape større trivsel for alle : Ansatte i Brønnhagen kompetansesenter Skolen bruker kompetansen den allerede har i de ulike kursene. Fagkompetansen er der. Dette gjelder både fagkunnskap, miljøarbeid og spesialpedagogiske ressurser. Koordinator for tilbudet kan i enkelte emner trekke inn ressurser fra lokalt arbeids- og næringsliv. Dette kan skje ved å trekke ressursene inn i klasserommet, eller ved eskusjoner til aktuelle læresteder utenfor skolen. På denne måten vil mål om nærmere kontakt mellom skole- lokalt arbeidsliv også nås jf. kunnskapsløftet : Fysiske bygninger og rom, materiell - Brønnhagen Selve huset er gammelt og vil ha behov for noe oppussing. Dette gjelder både inne og utvendig. Inne bør det ryddes og tilrettelegges for opplegget som skal gjennomføres. Det bør også jobbes på sikt for at det kan stå tilgjengelig bærbare pc-er til bruk for deltakerne. I tillegg bør man se på muligheter for å kunne ta andre lokaler enn Brønnhagen og selve skolen i bruk. Ulike aktiviteter har plass for rom, rom som kan tilpasses de ulike 9

10 aktivitetene. Det er også viktig, som nevnt tidligere å se ressurser i å ha god kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv. Dette gjelder også ved bruk av lokaler : Andre områder, lagt til kjelleren Av andre områder lagt til kjelleren i Brønnhagenhuset som må spesifiseres og planlegges godt kan nevnes: spesifikke visjoner og målsettinger med tilbudet, kommunikasjon på flere plan, samarbeid, regler etc. Den generelle planleggingen jf. mål og forutsetninger er et arbeid som bør legges til inspektør II Kap. 3: Første etasje i huset: Innhold 3.1: Generelt om seks ukers kurs i basisfagene Brønnhagen kompetansesenter tilrettelegger for intensive seks ukers kurs med styrking i basisfagene. Med basisfagene menes matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag. Kurset tilrettelegges ved at elevene får jobbe med emner i fagene som fører til styrking av ulike ferdigheter. Det kan være elever som har spesielle behov for å bruke lengre tid på enkelte emner, for eksempel brøk i mattematikk, eller skrivetrening i norskfaget. Det kan også være elever som i faget matematikk har behov for utfordringer utover det generelle innholdet i faget. Rennesøy skole har i lengre tid gjennomført lesekurs med gode resultater. Dette kurset kan legges til Brønnhagen. Alle kursene i basisfagene bør tilrettelegges med utgangspunkt i en praktisk metode for gjennomføring. Et eksempel kan være elever som har behov for skrivetrening, at disse får oppsøke praktiske situasjoner for opptrening. Dette kan være intervju av enkelte målgrupper, skrive referater, lage annonser, utføre undersøkelser etc. Kursene i Brønnhagen skal være noe annet, et slags pusterom fra ordinær undervisning i fagene. Grunnleggende ferdigheter Det blir i kunnskapsløftet lagt større vekt på elevenes grunnleggende ferdigheter: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne bruke digitale verktøy Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal prioriteres i alle fag og skal integreres i kompetansemålene på det enkelte fags premisser og på relevante nivåer 10

11 3.2: Generelt om praktiske kurs med seks ukers varighet Arbeidsgruppa for Brønnhagen kompetansesenter har i eget møte kommet fram til følgende praktiske aktiviteter som kan tilrettelegges: Selvhevdelseskurs, mekking, friluftsliv, havbruk, verdikommisjon med aktuelle etiske problemstillinger ungdom utfordres på, internasjonalt arbeid (tverrkulturelt), ungforsk, steinkurs, smykkekurs, dans/drama, blomsterdekorasjon, skoleavis, matkurs, elevrådarbeidskurs, datakurs. Ulike idrettsaktiviteter som volleyball, basket, styrketrening, karate etc bør også inngå som praktiske tilrettelagte kurs i senteret. Det blir også viktig å få med ungdommen til å komme med forslag til hva slags praktiske aktiviteter Brønnhagen kan inneholde. Dette bør gjøres i planleggingsfasen, ved at man inviterer en gruppe ungdom til et idémyldringsmøte rundt dette temaet. Alle elever som deltar på de praktiske kursene mottar kursbevis Ungdom i Læring, gir Rennesøy kommune Næring, Vi startet i prosjektet Ungdom i Læring opp med Etablererverkstedet som et tilvalgsfag for elever i 9 klasse, høsten Fra skoleåret 2006/2007 er etablererverkstedet gitt som et tilbud til 9 og 10 klasse. Rundt 30 elever deltar til sammen. 10 elev og ungdomsbedrifter er i planleggingsfasen i en kombinasjon skole- fritid. Verktøy for satsingen finnes i egen perm og tiltaket evalueres jevnlig fram til prosjektet sin avslutning i Etablererverkstedet bør ha en naturlig plass i Brønnhagen. Kunnskapsløftet poengterer viktigheten av entreprenørskap. Dette området er på full fart inn i norsk skole. Rennesøy skole ligger forut for sin tid. Andre kommuner begynner å se til Rennesøy og vil ha informasjon om opplegget. Det viktigste er likevel interessen som blir vist fra elevenes side for dette faget. Etablererverkstedet er et praktisk fag, men har elementer fra flere fagområder i seg (matematikk, norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk etc). Alle elever som deltar på teoretiske og praktiske kurs, mottar kursbevis 3.3: Forslag til konkret gjennomføring av teoretiske og praktiske kurs med seks ukers varighet Skjematisk framstilling av teoretiske og praktiske kurs i Brønnhagen Vi har tidligere i dette kapittel gitt en teoretisk tilnærming av kursene som foreslås i Brønnhagen. Denne delen viser til et forslag for konkret gjennomføring av de teoretiske og praktiske kursene. Vi har valgt å dele skoleåret inn i fem perioder. Hver periode omfatter ca seks uker 1. Fra skolestart i august til høstferie, 2. Fra etter høstferie til juleferien, 3. Fra etter juleferie til vinterferie, 4. Fra etter vinterferie til påskeferie, 5. Fra etter påskeferie til sommerferie Periode 1 omfatter elever på 9 klassetrinn (august- høstferie), periode 2, elever på 10 klassetrinn (høstferie- juleferie), periode 3, elever på 8 klassetrinn(juleferie- vinterferie). 11

12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Matematikk, Matematikk, Praktisk emne 1 Engelsk styrking Praktisk emne 3 styrking emner Matematikk, Matematikk, Praktisk emne 1 Engelsk styrking Praktisk emne 3 styrking emner Matematikk, Matematikk, Praktisk emne 1 Engelsk styrking Praktisk emne 3 styrking emner Norsk, styrking Norsk, tema Fri bruk Engelsk muntlig Praktisk emne 4 Norsk, styrking Norsk, tema Etablererverkstedet* Engelsk muntlig Praktisk emne 4 Norsk, styrking Norsk, tema Etablererverkstedet* Engelsk muntlig Praktisk emne 4 Figuren viser en strukturell oversikt over fagområder over en seks ukers periode for gruppe med elever i 9, 10 og 8 klasse ved Rennesøy skole. Det må utarbeides konkrete fagplaner for de ulike kursene. Fagene mandag, tilrettelegges for gruppe med elever som har behov for spesiell styrking i disse fagene. Fagene tirsdag gjennomføres med utgangspunkt i ulike emner innen faget. Dette kan f. eks være arbeid med regneark i exel, budsjett, regnskap osv. Opplegget passer for gruppe elever med spesiell interesse for ulike emneområder i fagene. Engelsk torsdag gjennomføres for elever som har behov for spesiell styrking i faget (formiddag) og for viderekommende elever ettermiddag. De praktiske emnene er tilrettelegging av ulike praktiske kurs. Disse står nummerert på planen, og angir fire forskjellige kurs. Kursene tilrettelegges for interesserte elever, og spesielt for elever som har behov for praktiske aktiviteter. Her kan man trekke inn lokale ressurser i tillegg til lærerkrefter man allerede har. *Etablererverkstedet ligger fast på timeplanen og omfatter elever i 9 og 10 klasse Periode 4 (etter vinterferien fram til påskeferien) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Programfag 1 Programfag 4 Etablererkurs 8kl Samfunn 8 klasse Praktiske emne 8 kl Programfag 1 Programfag 4 Etablererkurs 8 kl Samfunn 8 kl Praktisk emne 8 kl Programfag 2 Programfag 5 Etablererkurs 8 kl Samfunn 9 kl Praktisk emne 8 kl Programfag 2 Programfag 5 Fri bruk Samfunn 9 kl Praktisk emne 9 kl Programfag 3 Programfag 6 Etablererverkstedet Samfunn 10 kl Praktisk emne 9 kl Programfag 3 Programfag 6 Etablererverksted Samfunn 10 kl Praktisk emne 9 kl Figuren viser en strukturell oversikt over gjennomføring av seks ukers kurs i programfag, etablererkurs, samfunn(emne) og praktiske aktiviteter Programfag: Alle elever i 10 klasse gjennomfører forsøk med programfag (faget skal iverksettes skoleåret 2008/2009). Elevene deles i 6 grupper, derav programfag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programfagene tar utgangspunkt i lærerplaner for fag innenfor utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Her vil elevene få både informasjon, veiledning og gjerne ett studiebesøk til aktuell videregående opplæring. Prosjektet ungdom i Læring, gir Næring har etablererkurs for 8 klasse som ett av tiltakene i prosjektet. Kurset skal motivere elever for etablererverksted i kommende skoleår.( Etablererverkstedet er et tilbud til elever i 9 og 10 klasse). Hele elevgruppa i 8 klasse deles i 6 grupper som hver seg får et 3 timers etablererkurs Samfunn torsdager gjennomføres ved tilrettelegging av temabaserte emner. Dette kan for eksempel være å bli bedre kjent med lokalt arbeids- og næringsliv, eller andre emner innenfor faget. Periode 5 Perioden fra etter påske til sommerferien må også utarbeides. Tiden her er preget av tentamener, eksamener og andre ting som skjer. Plan for denne perioden utarbeides derfor av inspektør II 12

13 3.4: Fra forslag, - til konkrete planer Strukturen vi har presentert er kun et forslag og en ramme på hvordan organiseringen kan gjennomføres. Den som får ansvar for koordinering av arbeidet i Brønnhagen, foreslåtte inspektør II, utarbeider konkrete planer for gjennomføring. Arbeidet med dette må starte i god tid før oppstart i august 2007 og i nært samarbeid med aktuelle lærere for de ulike fagene. 3.5: Hvem kan delta på kursene? Hvem skal kunne delta på kursene i Brønnhagen? Gruppene bør være på maks deltakere. Enkelte tema vil være åpen for alle elever. Dette gjelder spesielt for periode 4. Vi ser for oss flere alternativer: Det velges ut grupper med utgangspunkt i faglig nivå. Faglærere og spesialpedagoger er involvert Elever kan fritt melde seg på, via påmeldinger til hvert kurs Halve gruppen kan velges ut jamfør behov for spesialpedagogiske tiltak. 3.6: Andre aktiviteter som kan legges til, - eller koordineres fra Brønnhagen Måltider: Frokost, lunsj: elever som lager mat selv. Dette kan være klassebedrifter/elevbedrifter eller gå på rundgang. Leksetilbud, et tilbud om plass og rom for hjemmearbeid etter skoletid. ART- programmet er i dette kompendiet godt belyst og inngår som basis i alle aktiviteter som blir gjennomført 13

14 Kap. 5: Taket på huset : Resultat av arbeidet Resultatene vi ønsker å oppnå, må sees i sammenheng med målsettingen med tilbudet vi gir, innholdet i Kunnskapsløftet (kultur for læring), læringsplakaten Kap. 6: Faglige og økonomiske forutsetninger 6.1. Faglig kompetanse Det meste av innholdet i Brønnhagen kompetansesenter kan gjennomføres ved bruk av faglige ressurser som skolen allerede innehar. Det bør likevel ansettes en person som i 20 prosent stilling får ansvar for videre planlegging og koordinering av arbeidet som skal gjennomføres i Brønnhagen. Ansvarsområdet foreslås definert som en inspektør II stilling. Arbeidsgruppa ser det som spesielt viktig å gi arbeidet status og mener aktivitetene som skal foregå blir mer synlig med en inspektør II stilling. Synliggjøringen og statusen gjelder både innenfor og utenfor skolen. Stilling bør opprettes snarest mulig, da konkret planlegging, fagplaner og strukturering må utføres før man går i gang fra skoleåret 2007/2008. Arbeidsgruppa mener den ansvarlige for Brønnhagen Kompetansesenter må inneha gode organisatoriske ferdigheter samt evnen til å motivere og samarbeide med personell og ledelse. I planleggingsfasen før oppstart i august 2007, ser sekretær for arbeidsgruppa det som en stor fordel at arbeidsgruppa, med unntak av sekretæren, fortsatt er med i den videre prosessen. 6.2: Økonomiske ressurser/framtidig inntektspotensialet 6.2.1: Kostnader knyttet til oppretting av inspektør II-stilling Det vil kreve kr. 150,000,- i ekstra bevilgning for å opprette en inspektør II stilling i 20 % (lønnskostnader, inkludert sosiale utgifter) : Salg av enkeltplasser til andre kommuner Etter at aktivitetene i Brønnhagen er forsøkt ut på elever i egen kommune, kan Rennesøy kommunen selge enkeltplasser til andre kommuner. Arbeidsgruppa ser det som svært viktig at det ved salg tilbys kvalitet fra A-Å, og at Rennesøy kommune kan vise til resultater av eget arbeid i markedsføringen ovenfor andre kommuner. Vi ser derfor for oss at salg av enkeltplasser først kan skje ved skolestart i

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet

Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Rapport 10/2005 Tilpasset og differensiert opplæring i lys av Kunnskapsløftet Erling Lars Dale Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig LÆRINGSlaben forskning og utvikling AS 2005 Sats og layout: LÆRINGSlaben forskning

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer