Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet"

Transkript

1 Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

2 Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: ISBN: (trykt) ISBN: (elektronisk)

3 Hvordan staten samarbeider om integrering og mangfold Staten samarbeider om integreringsoppgavene. For bedre koordinering og mulighet for å utveksle erfaringer er det blant annet opprettet et eget forum Forum for integrering og mangfold, FIM. Her møtes jevnlig ni statlige direktorater som på ulikt vis arbeider med integrering og mangfold. Dette heftet gir en oversikt over: Ansvarsområdene til hvert enkelt direktorat Hvordan og på hvilke områder ulike direktorater samarbeider Aktuelle tilskuddsordninger Netthenvisninger for mer informasjon Kontaktinformasjon til hvert enkelt direktorat Vi håper at heftet kan bli til nytte for alle offentlige ansatte som jobber med integrering og mangfold. 3

4 Innhold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 6-15 Utlendingsdirektoratet, UDI Utdanningsdirektoratet Helsedirektoratet Barne- ungdoms og familiedirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vox Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Politidirektoratet Husbanken Nøkkelbegreper

5 Innhold - temahenvisninger Arbeid... s ,51-53 Arbeidstillatelse...s ,52 Asyl... s.20 Bosetting...s. 10,43,70-72 Bosettingstillatelse... s.20,52 Enslige mindreårige asylsøkere...s Familieinnvandring...s Foreldreveiledning... s.45 Frivillig retur... s.23 Grunnskole...s. 30 Helse...s Introduksjonsprogrammet...s.10-11,51-52 Krisesenter... s.45 Læreplaner...s.27-30,57 Mangfoldsutvalg... s.64 Menneskehandel...s NIR-Nasjonalt introduksjonsregister... s.12 Obligatorisk opplæring i språk og samfunnskunnskap...s.11-12,57-59 Omsorgssentre...s Oppholdstillatelse for utdanning... s.22 Politiet...s Psykisk helse... s.38 Rekruttering til politiet...s Statsborgerskap... s.23 Tannhelsetjenester... s.35 Tilskuddsordninger...s. 15,31,59,46-47,59 Tolk...s ,37 Tvangsekteskap...s 14-15,46 Utdanning... s ,57-59,65 Videregående opplæring... s.31 Visum... s.22 5

6 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Foto: IMDi Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Osmund Kaldheim. 6 Skaff deg flere kollegaer med internasjonal kompetanse, oppfordrer direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Osmund Kaldheim. Han mener integreringen i Norge går i riktig retning, men at utviklingen er for langsom. - Mangfold er naturlig og skaper et rikere fellesskap. Integrering er en toveis prosess. Mange innvandrere snakker norsk, har gode jobber og inntekt og deltar på alle områder i samfunnet. Likevel opplever mange forskjellsbehandling på grunn av hudfarge. Dette er en utfordring til majoriteten om å praktisere likebehandling mangfold er kommet for å bli i Norge. Også flertallet må delta i integreringsarbeidet, sier Kaldheim. Må samarbeide Han understreker at integrering skjer lokalt og forutsetter kontakt mellom mennesker. Samarbeid

7 er en forutsetning for å inkludere flere raskere. - De beste integreringsresultatene er skapt gjennom samarbeid. Introduksjonsordningen er et godt eksempel som involverer blant annet deltaker, flyktningtjeneste, norskopplæring, NAV og arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjon, sier Kaldheim. Staten forsøker å løse sine oppgaver bedre gjennom samarbeid mellom statlige etater. Det er målet for Forum for integrering og mangfold (FIM). Klarer staten å koordinere sine ressurser, øker vi mulighetene for å løse kompliserte oppgaver. I tillegg er det lettere for kommuner og frivillige organisasjoner å samarbeide med staten når statlige etater snakker sammen, sier IMDidirektøren. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Kunnskap Mangfold skaper nye utfordringer. Derfor er det viktig å få frem gode analyser av samfunnsutviklingen og hvordan eventuelle problemer best kan løses. IMDi er en pådriver for at beslutningstakere i offentlig og privat sektor innarbeider viktigheten av mangfold i sin virksomhet. - Mangfold reiser nye spørsmål, og krever nye svar. Mennesker er ressurser. Vår felles utfordring er å gi den enkelte mulighet til å bruke egne ressurser til beste for seg selv og fellesskapet, sier Kaldheim. 7

8 8 Foto: IMDi

9 Organisering og ansvar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi har kontorer i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Oslo. IMDi er en nettverksorganisasjon. De viktigste målgruppene og samarbeidspartnerne er: Kommuner Sektormyndigheter Nyankomne innvandrere Etablerte innvandrergrupper Næringslivet Befolkningen generelt Personer i utlandet som skal bosette seg i Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi IMDi har ansvar for integrering. Dette inkluderer blant annet å: iverksette Arbeids- og inkluderingsdepartementets integrerings- og mangfoldspolitikk være et kompetansesenter og premissleverandør for integrering og mangfold drive holdningsskapende arbeid og være en pådriver for integrering og mangfold 9

10 IMDis arbeid for integrering og mangfold Bosetting Staten ved AID og KS har inngått en rammeavtale om bosetting av flyktninger. IMDi følger opp avtalen gjennom å anmode den enkelte kommune om å ta imot et antall personer årlig. Å bosette flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. IMDis seks regionale enheter har ansvaret for det praktiske bosettingsarbeidet, og samarbeider tett med asylmottak og kommuner. De aller fleste flyktninger bosetter seg i en kommune med hjelp fra IMDi og kommunen. For personer med oppholds- eller arbeidstillatelse som kan forsørge seg selv og eventuell familie, er det mulig å bosette seg i ønsket bostedskommune, men uten offentlig hjelp. Husbanken og IMDi samarbeider om informasjon til bosettingskommuner om Husbankens boligfinansieringsordninger. (se også Husbanken s 70) Kvalifisering Kvalifisering til arbeidslivet er en viktig del av integreringsprosessen. IMDi forvalter to ordninger i introduksjonsloven, samt forsøket Ny sjanse: 1. Introduksjonsprogrammet Nyankomne flyktninger og deres familie har 10

11 rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Programmet skal sikre at alle nyankomne flyktninger som har behov for grunnleggende kvalifisering, får tilbud om et individuelt tilpasset heldagsprogram som varer i inntil to år. Deltakerne skal få grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt forberedes til arbeidsliv eller utdanning. Ansvaret for introduksjonsprogrammet er lagt til den kommunen hvor personen er bosatt etter avtale med IMDi. IMDi samarbeider tett med NAV om ordningen. IMDi har videre et veilednings- og oppfølgingsansvar overfor kommunene. (se også NAV s 51) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 2. Obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap Det er lovfestet rett og plikt til 300 timer gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer med flyktningbakgrunn mellom 16 og 55 år og deres familier, samt familiegjenforente til norske og nordiske borgere. Deltakere som trenger mer opplæring kan tilbys ytterligere 2700 timer. Disse timene må gjennomføres innen fem år. Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA 11

12 12 har plikt til norskopplæring, men ikke rett til gratis opplæring. Øvrige grupper som studenter, personer med midlertidig opphold, nordiske borgere eller personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket, har verken rett eller plikt til norskopplæring. Nasjonalt introduksjonsregister NIR I NIR kan kommuner og utlendingsforvaltning få data om opplæringen til personer som faller innunder de to ordningene; introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk- og samfunnskunnskap. 3. Ny sjanse Ny Sjanse er en forsøksordning som skal kvalifisere innvandrere til utdanning eller arbeid. Formålet er å prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk slik at de kan få en varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpne. I 2009 vil kvinner og ungdom fra Pakistan, Marokko, Tyrkia, Somalia, Afghanistan og Irak bli prioritert. For nye prosjekter i 2009 kan de 12 kommunene med størst innvandrerbefolkning, samt de som har etablert en samlokalisering av trygd, arbeids- og sosialkontor (NAV), søke om midler. Arbeidsliv IMDi har som mål at nyankomne innvandrere

13 raskest mulig skal komme i arbeid og bli selvhjulpne, og er en pådriver for at rekrutteringsansvarlige på norske arbeidsplasser rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn. IMDi tilbyr råd og veiledning for at virksomheter skal øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Ett av verktøyene er: Likeverdige offentlige tjenester Det offentlige tjenestetilbudet skal være like godt for alle, og brukerens etniske eller språklige bakgrunn skal ikke ha noe å si for tilgjengeligheten eller kvaliteten på en tjeneste. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi IMDis oppgaver er å: utvikle og formidle kunnskap, verktøy og metoder. Se IMDis verktøykasse for likeverdige tjenester på gi råd og veiledning være pådriver og støttespiller overfor direktorater, kommuner og andre offentlige instanser Tolk Ved språkbarrierer er tjenestemenn avhengig av å kommunisere via tolk. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Sektorene og kommunene skal imidlertid selv sørge for gode rutiner for kvalitetssikring av tolkingen, blant annet at det brukes kvalifisert tolk. 13

14 Nasjonalt tolkeregister, som er utviklet og driftes av IMDi, gir en oversikt over tolkenes kvalifikasjoner. IMDi anbefaler bruk av Nasjonalt tolkeregister ved all bestilling av tolk. Se Dialog For å sikre innvandrerbefolkningens innflytelse i samfunnsutviklingen, øke treffsikkerheten på offentlige tiltak og fremme inkludering, stimulerer IMDi til etablering av lokale møteplasser mellom innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter. IMDi bidrar også til nettverksbygging med frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og trosog livssynsmiljøer. Se Tvangsekteskap I Regjeringens handlingsplan mot tvangsektskap har IMDi fått ansvar for fire tiltak: 1. Minoritetsrådgivere ved skoler som har en høy andel elever med minoritetsbakgrunn. 2. Økt støtte til frivillige organisasjoners forebyggende og holdningsskapende arbeid. 3. Kompetanseteam bestående av representanter fra IMDi, UDI, politi- og påtalemyndighet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Teamet gir råd og veiledning til førstelinjetjenesten i saker som omhandler tvangsekteskap og kan kontaktes på E-post: 14

15 eller telefon: Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner. Rådgiverne skal bistå norske borgere som søker hjelp fra utenriksstasjonene i saker som gjelder tvangsekteskap og andre familierelaterte spørsmål. Les mer på: Tilskuddsordninger For å styrke satsingsområder i integreringspolitikken forvalter IMDi en rekke tilskuddsordninger, blant annet: Integreringstilskudd Tilskudd til norskopplæring og samfunnskunnskap Tilskudd til frivillige organisasjoner Tilskudd til kommunale innvandrertiltak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi For fullstendig oversikt over tilskuddsordninger og søknadsfrister, se 15

16 Utlendingsdirektoratet, UDI Foto: Liv Røhnebæk Bjergene Direktør i Utlendingsdirekoratet, UDI, Ida Børresen. Økt mangfold er en styrke for et samfunn. Men i et lite, homogent land som Norge er det å bli godt integrert en stor utfordring, mener direktør i Utlendingsdirektoratet, UDI, Ida Børresen. Hun viser til hvordan sterk, norsk identitetsfølelse, et vanskelig språk, tøft klima og høyt kostnadsnivå bidrar til at det er krevende å bli godt integrert i Norge. Som folk er vi heller ikke regnet for å være veldig sosiale, sier Børresen, som selv leder en arbeidsplass hvor det snakkes over 40 ulike språk. Det gjør UDI til et spennende og attraktivt sted å jobbe, fastslår UDI-direktøren. 16

17 Dilemma Årlig fatter UDI nesten vedtak om opphold i Norge. Vi er en vedtaksfabrikk som må ta beslutninger raskt og riktig enten folk søker om asyl, arbeid, visum eller familiegjenforening. Fremdeles har vi lengre saksbehandlingstid enn for eksempel NAV. Målet er å kunne gi folk en saksbehandlingsgaranti, sier Børresen. UDI skal både legge til rette for økt innvandring og hindre ulovlig innvandring. Det er et dilemma fordi det krever ulike verktøy og holdninger. Utlendingsdirektoratet, UDI Bedre samordning Børresen mener den største utfordringen for å bedre integreringen, er bedre samordning de ulike myndigheter imellom. Kompetansetemaet mot tvangsekteskap, som er sammensatt av personer fra UDI, IMDi, politi og barnevern, er et eksempel. Samarbeidet har ført til økt kunnskap om hvordan vi best kan bistå i slike saker. Vi trenger mer av slikt konkret samarbeid, ikke bare på prosjektbasis, men som en ordinær del av de ulike myndigheters virksomhet, mener Børresen. 17

18 18 Foto: UDI

19 Organisering og ansvar Utlendingsdirektoratet, UDI, er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings- og flyktningfeltet i Norge. Direktoratet er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). UDI skal: iverksette og bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk være et fagorgan på innvandrings- og flyktningfeltet være en premissleverandør for politikk- og regelutforming. På bakgrunn av politiske føringer legger UDI til rette for: lovlig og ønsket innvandring sikrer beskyttelse av flyktninger bidrar til å hindre ulovlig og uønsket innvandring Utlendingsdirektoratet, UDI UDIs arbeid for integrering og mangfold UDI behandler alle søknader knyttet til: Asyl Bosettingstillatelse Arbeidstillatelse Familieinnvandringstillatelse Visum Oppholdstillatelse for utdanning Statsborgerskap 19

20 Asyl og mottak Personer som er forfulgt i hjemlandet kan søke om asyl i Norge. Mens søkeren venter på at UDI behandler søknaden, gis det tilbud om å bo i et asylmottak. Mottakene drives av kommuner, frivillige organisasjoner eller private selskaper som har kontrakt med UDI. For informasjon om regelverk, praksis for behandling av asylsøknader, forvaltning og drift av mottak, se Bosettingstillatelse Bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) gir rett til varig opphold og arbeid i Norge. Tillatelsen er ikke tidsbegrenset. Innvandrere som har bodd sammenhengende tre år i Norge, og som har en oppholds- eller arbeidstillatelse som er gitt med sikte på varig opphold i Norge, kan søke om bosettingstillatelse. Dette gjelder personer som har: Fått innvilget asyl Fått opphold på humanitært grunnlag Fått opphold av beskyttelsesgrunner Fått familieinnvandring Fått arbeidstillatelse som faglært/spesialist Arbeidstillatelse De fleste utenlandske arbeidstakere trenger arbeidstillatelse for å jobbe i Norge. Søknaden behandles av UDI. 20

21 Det er ikke mulig å søke om arbeidstillatelse umiddelbart etter at man har fått avslag på søknad om asyl. Det er sju hovedtyper av arbeidstillatelser: Faglært/spesialist Sesongarbeider Au pair Praktikant Arbeidende gjest Fiskeindustriarbeider Tillatelse til EU/EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet, UDI Se UDIs nettsider for regler, krav og retningslinjer for de ulike typene arbeidstillatelse. Her finnes også informasjon om hvordan en som henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiver går frem. Familieinnvandring Med familieinnvandring menes nære familiemedlemmer i utlandet som kommer til Norge for å bo sammen med familien sin. Den som familiemedlemmet i utlandet ønsker å forenes med må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha en arbeids-/oppholdstillatelse som danner grunnlag for familieinnvandring. Tillatelsen gis for ett år om gangen. Etter tre år kan det søkes om bosettingstillatelse. For å få innvilget familieinnvandring kreves det at blant annet at personen bosatt i Norge kan sikre forsørgelse og bolig for søkeren. 21

22 For mer informasjon om krav, hvor en kan søke og krav til dokumentasjon, se Visum Et visum er en tillatelse til å reise inn i Norge og andre Schengen-land i en begrenset periode på inntil 90 dager. I utgangspunktet trenger alle et visum for å besøke Norge, men flere land har avtale om fritak. Se for oversikt Personer med gyldig norsk utlendingspass, personer med gyldig norsk reisebevis for flyktinger og personer med oppholds/arbeidstillatelse i Norge og andre Schengen-land trenger ikke visum. For mer informasjon om hvor en kan søke og krav til dokumentasjon, se Oppholdstillatelse for utdanning Utlendinger som ønsker å studere i Norge, kan få oppholdstillatelse. For oppholdstillatelse for utdanning kreves det blant annet at søkeren har: studieplass kan finansiere studiene et sted å bo heltidsstudium en fullstendig plan for utdanningen For mer informasjon om krav, se 22

23 Statsborgerskap Søknad om norsk statsborgerskap skal leveres til politiet. For å fylle vilkårene for å få norsk statsborgerskap er hovedregelen at søkeren: har dokumentert eller klarlagt identitet er minst 12 år gammel bor i Norge og ha til hensikt å fortsette å bo der fylle vilkårene for bosettingstillatelse har oppholdt seg i Norge i til sammen syv av de siste ti årene har god vandel løses fra sitt tidligere statsborgerskap Utlendingsdirektoratet, UDI For mer informasjon om krav, unntak fra hovedregelen og krav til dokumentasjon, se Frivillig retur Myndighetene arbeider aktivt for at flest mulig personer uten lovlig opphold skal reise frivillig til hjemlandet sitt. International Organization for Migration (IOM) IOM startet det frivillige returprogrammet Voluntary Assisted Return Program (VARP) på oppdrag fra UDI. IOM tilbyr blant annet informasjon og rådgivning, organisering av selve reisen, transittvisum, assistanse i transitt og ved ankomst hjemlandet. For mer informasjon, se eller 23

24 Utdanningsdirektoratet Foto: Liv Røhnebæk Bjergene Direktør i Utdanningsdiretkoratet, Petter Skarheim. Vi må våge å ha høye ambisjoner på vegne av alle barn også innvandrerbarna, mener direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim. Han ser ingen grunn til at asylsøkerbarn som kommer til Norge i ung alder, skal senke ambisjonsnivået i forhold til sine norske medelever. Det er ubevisst lett å tenke at mange av disse barna har dårligere forutsetning for å gjøre det bra på skolen enn norske. Men for et asylsøkerbarn som kommer til Norge som tiåring, er det ingen grunn til ikke å ha høye ambisjoner, mener Skarheim. Viktig foreldresamarbeid For å få det til trekker Skarheim fram viktigheten av et godt foreldresamarbeid. I dag er det slik at barn som er født i Norge, 24

25 gjør det bedre på skolen enn barn som ikke er født i Norge. Derfor er det viktig å motivere innvandrerforeldre til å jobbe for at barna deres skal bli flinke på skolen, sier Skarheim. Individuell opplæring For å gi alle barn mulighet til å lære, skal barn i dag få et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud. Det betyr at alle barn skal ha opplæring ut fra egne forutsetninger og behov. Dette er målsetninger som kan være vanskelige å gjennomføre i praksis, og et område hvor vi i dag ikke er gode nok, sier Skarheim. Utdanningsdirektoratet Knekke lesekoden Han mener likevel at utdanningsmyndighetene har kommet et stykke på vei ved at de blant annet har identifisert noen grunnleggende ferdigheter: Lesing, kommunikasjon, regning og digital kompetanse. Å kunne lese er den kompetansen som det er absolutt viktigst å jobbe med fordi det å kunne lese er nøkkelen til all annen kompetanse. Det er derfor særlig viktig at nyankomne innvandrerbarn så raskt som mulig får leseopplæring og lærer å forstå innholdet i en tekst, sier Skarheim. 25

26 26 Foto: IMDi

27 Organisering og ansvar Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for grunnskole- og videregående opplæring. Arbeidsfeltet spenner fra lærerplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn. Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratets integrerings- og mangfoldsarbeid: Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet. Direktoratets virkemidler er forvaltning av lover, forskrifter, tilskudd og nasjonale retningslinjer for å sikre disse rettighetene. Likeverdig opplæring i praksis! Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å følge opp regjeringens strategiplan Likeverdig opplæring i praksis! og se tiltakene i sammenheng. Strategiplanens målsetning er å gi et mer tilpasset og helhetlig tilbud til barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. 27

28 Strategiplanen har fem hovedmål: Bedre språkferdighetene blant minoritetsspråklige barn i førskolealderen Bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen Øke andelen av minoritetsspråklige elever og lærlinger som begynner på og fullfører videregående opplæring Øke andelen av minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning og bedre mulighetene for å gjennomføre utdanningen Bedre norskferdighetene til minoritetsspråklige voksne for å øke mulighetene for utdanning og aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv Strategiplanen er retningsgivende for alle beslutningstakere, og skal bidra til gode samarbeidsmodeller mellom etatene i kommunen, mellom kommuner og fylkeskommuner. Direktoratet utarbeider hvert år en statusrapport for tiltak og hovedmål i strategien. Læreplaner Direktoratet har utarbeidet og forvalter læreplanen i norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter: 28

29 Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplanen skal være et hjelpemiddel for elever i grunnskole eller videregående opplæring som har et annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke har tilstrekkelige kunnskaper til å følge opplæring etter ordinær læreplan i norsk. Læreplanen er en overgangsplan, som betyr at når elevene har oppnådd tilstrekkelig kompetanse i norsk, skal de få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Utdanningsdirektoratet Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplanen i morsmål kan brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring. Opplæringen etter morsmålsplanen skal ses i sammenheng med opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk, og skal fremme tilpasset opplæring etter bestemmelser i opp læringsloven. Planen er en overgangsplan som bare skal brukes til elevene kan følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Direktoratet har ansvaret for faglig styrking av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). NAFO skal bidra til kompetanseutvikling i 29

30 barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentra. Grunnskole for barn og unge i asylmottak Barn og unge i asylmottak har, på lik linje med andre barn og unge i Norge, opplæringsrett og opplæringsplikt. Grunnskoleopplæringen skal normalt starte det året barnet fyller seks år, og varer til eleven har fullført det tiende skoleåret. Retten til grunnskoleopplæring gjelder fra det tidspunktet det er sannsynlig at barnet eller den unge skal oppholde seg lenger enn tre måneder i Norge. Dersom det er sannsynlig at det vil bli gitt oppholdstillatelse, eller at det vil ta lenger tid enn tre måneder å behandle søknaden, vil søkerens barn ha rett til grunnskoleopplæring. Plikten til grunnskoleopplæring gjelder også om oppholdet i Norge er ulovlig. Det er kommunen der asylmottaket ligger som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring. Kommuner med statlige asylmottak får et særskilt tilskudd til grunnskoleopplæring for barn og unge ved mottaket. Utdanningsdirektoratet forvalter tilskuddsordningen 30

31 Videregående opplæring Det er et mål at prosentandelen av minoritetsspråklige elever og lærlinger som fullfører videregående opplæring, skal være like høy som for majoritetsspråklige elever. I dag har minoritetsspråklige elever og lærlinger lavere gjennomføringsprosent og høyere frafallsprosent enn majoritetsungdom. Her er skolens rådgivningstjeneste viktig i arbeidet med å bedre gjennomføringen og sikre færre omvalg. Utdanningsdirektoratet Tilskuddsordninger Utdanningsdirektoratet administrerer en rekke støtteordninger: Gir tilskudd til utarbeidelse av læremidler for språklige minoriteter - Gir støtte til videreutdanning for minoritetsspråklige lærere - For mer informasjon: 31

32 Helsedirektoratet Foto: Liv Røhnebæk Bjergene Direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen 32 Det er for store forskjeller i helsetilstanden mellom nordmenn og innvandrere, og også mellom de ulike innvandrergruppene, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen. I 2009 vil Helsedirektoratet ha nettopp innvandrere og helse som en hovedsatsing. Vi ser at et område hvor vi ikke har lyktes godt nok, er å gi god informasjon til innvandrergruppene slik at de selv klarer å ivareta egen helse, sier Larsen. Diabetes og overvekt For mens innvandrere fra land i det østlige Asia som Vietnam kommer godt ut i helsestatistikken, er utfordringene store for blant annet pakistanske kvinner. - Mange av disse kvinnene sliter med å klare sunne matvaner i Norge. Mange mennesker har vansker med å forstå sammenhengen mel-

33 lom hvordan feil kosthold og inaktivitet fører til overvekt og livsstilsykdommer som diabetes, sier Larsen. Dette blir ekstra vanskelig når mattilbudet og det lokale kostholdet er annerledes enn i hjemlandet. For å kunne ta opp og diskutere slike spørsmål mener Larsen det er viktig at ansatte i helsesektoren innehar kulturell forståelse. Alle innvandrere er som nordmenn individuelle medborgere som må få individuell oppfølging, sier helsedirektøren. Helsedirektoratet Mange sliter psykisk Han trekker fram hvordan det å komme til et land hvor de kjenner få eller ingen, for mange er en stor psykisk belastning. Innvandrerbefolkningen er derfor en av målgruppene i opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi ser at en del innvandrergrupper har andre begreper fra egen kultur for hva det er å ha psykiske vansker. Da kan det også bli vanskelig å snakke om det, sier Larsen. Integreringsnøkkel Larsen mener nøkkelen til god helse for innvandrere, er god integrering. Det å gi innvandrere bedre utdanning, få dem i arbeid og få dem med i et sosialt miljø er derfor minst like viktig som det å bedre helsetjenesten. 33

34 34 Foto: Helsedirektoratet

35 Organisering og ansvar Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Direktoratet etatstyres av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal blant annet: Styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid. Visjonen er God helse og omsorg for alle. Overvåke og gi råd om folkehelse, levekår og utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. Sikre at den politikken som er vedtatt på helse- og omsorgsområdet, iverksettes. Visjonen er God helse og omsorg for alle. Helsedirektoratet Kommunene skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor i kommunen herunder flyktninger og asylsøkere. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. 35

36 De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Helsedirektoratet er organisert i fire virksomhetsområder: Folkehelse Levekår Primærhelsetjenester Spesialhelsetjenester I tillegg har Helsedirektoratet fire prioriterte, tverrgående arbeidsområder: Psykisk helse Rus Helseøkonomi og finansiering Administrasjon Handlingsplan mot sosiale ulikheter I 2004 startet Helsedirektoratet et arbeid for å redusere de forholdsvis store og muligens økende sosiale helseforskjellene i Norge. Direktoratet har blant annet satt sammen en ekspertgruppe for å se på sosiale ulikheter. Ekspertgruppen har blant annet bidratt til Helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter. (www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00006/is-1304_6242a.pdf) 36

37 Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger I transittmottak: Ansvaret for nødvendig helsetjeneste til beboere i transittmottak ligger hos vertskommunen og omfatter: Lovpålagt tuberkulosekontroll Fange opp akutte behandlingstrengende sykdommer/tilstander Vurdere om helsemessige forhold tilsier spesielle hensyn ved plassering i mottak Helsedirektoratet I ordinære mottak: Ansvaret for nødvendig helsetjeneste til beboere i mottak ligger hos vertskommunen. Snarest mulig etter ankomst til et ordinært mottak i en kommune bør helsepersonell foreta en første vurdering av psykisk og fysisk helsetilstand, og behov for helsetjenester. Helsepersonellet skal allerede i denne første undersøkelsen stille spørsmål om traumatiske opplevelser og eventuelle fysiske/psykiske følger. Undersøkelsen skal gjennomføres med tolkeassistanse. Det er tjenesteyters ansvar å sikre at all informasjon som gis for eksempel behov for medisinsk oppfølging blir forstått. 37

38 Så lenge det er uvisst om asylsøkeren får bli i Norge, skal det ikke innledes langvarig behandling for mindre alvorlige tilstander, med mindre det å utsette behandlingen medfører risiko. Overfor asylsøkere og flyktninger med psykiske problemer har følgende tiltak vist seg hensiktsmessig: Tverrfaglige team med kompetanse overfor målgruppen Faste kontortider på mottaker eller ved et annet kontor Utstrakt samarbeid mellom helsepersonell og tolketjeneste En eller flere leger fast tilknyttet mottaket Interkommunalt samarbeid om helsetilbud til asylsøkere og flyktninger, der det ligger til rette for dette I bostedskommunen: Kommunelegen skal sikre at journalen med resultatet av helseundersøkelsen blir oversendt kommunelegen i ny bydelskommune. Tilbud om fastlege skal gis umiddelbart etter bosetting i kommunen. Flyktninger som bosettes direkte i kommunen uten å være innom et mottak, skal tilbys helseundersøkelse tilsvarende tilbudet som gis i 38

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 09.03.16 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 26.05.2015 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst 1 24.10.2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 230 ansatte Ca. 190 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Kristiansund kommune Flyktningtjenesten Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Ord og uttrykk Innvandrer: Utenlandsfødt person, fast bosatt i Norge, med to utenlandsfødte foreldre. (Kan

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Rapport Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering3. tertial 2016 1. oktober 2015-24. januar 2016 Besøk: Vogtsgate 17, Moss

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 1003/2015 2014/4864 X63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/5 Komitè for levekår 27.01.2015 15/9 Formannskapet 28.01.2015 Endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes

Høstkonferanse KS 20/10-2015. Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle. Ingrid Hernes Høstkonferanse KS 20/10-2015 Flyktningesituasjonen - Fylkesmannens rolle Ingrid Hernes Asyl- og migrasjonsutfordringer Voldsomt press på registrering og mottak Identitetsavklaringer Personkontroll i grensenære

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Innst. 191 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:3 (2010 2011)

Innst. 191 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:3 (2010 2011) Innst. 191 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:3 (2010 2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Boliger til flyktninger og innvandrere

Boliger til flyktninger og innvandrere Boliger til flyktninger og innvandrere et felles ansvar for stat og kommune Foto: Ann Eriksson / Mira / Samfoto Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forord Å bo godt og trygt er en forutsetning for et

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS

ASYLMOTTAK. Nina Gran, spesialrådgiver KS ASYLMOTTAK Nina Gran, spesialrådgiver KS STORE ANKOMSTER TIL NORGE Fra 5-600 asylsøkere pr mndtil over 2000 pr uke Store utfordringer for mottaksdrift og bosetting Inn i Norge via Østfold og Finnmark Råde

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap

Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Om ankomstsituasjonen og UDIs beredskap Møte hos Fylkesmannen i Aust-Agder 07.10.15 Regiondirektør Tormod Stavenes UDI i beredskap Årsak: Ekstraordinær tilstrømning av asylsøkere Region og mottaksavdelingen

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015)

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015) Innst. 45 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 130 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (tiltak

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Fra Handlingsplan til handling. Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal

Fra Handlingsplan til handling. Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal Fra Handlingsplan til handling Innledning v/ rådgiver Arild Naustdal Ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2008-2011 41 tiltak Hovedmål: Forhindre at jenter kjønnslemlestes Planens hovedprofil: Offentlig

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi.

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner STATSBUDSJETTET 2016 KAP. 822, POST 60 Rundskriv: 04/2016 Dato: 07.01.2016 Saksnr: 15-02812 Rundskriv Postadresse: Postboks

Detaljer

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet Seminar Imdi 05.12.11 Grünerløkka Introduksjonsprogrammet Disposisjon NAV Grünerløkka Introduksjonsprogrammet 2011 Bakgrunn Historisk tilbakeblikk Introduksjonsprogrammets innhold Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Boliger til flyktninger og innvandrere

Boliger til flyktninger og innvandrere Boliger til flyktninger og innvandrere et felles ansvar for stat og kommune Foto: Ann Eriksson / Mira / Samfoto Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forord Å bo godt og trygt er en forutsetning for et

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Innvandrertjenesten Det Kongelige Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Deres ref: Vår ref: GGA 2011/6235 Dato: 20.10.2011 Bedre integrering NOU 2011:14 høring Det vises til

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Statssekretær Hanne Caroline S. Iversen Voksenåsen, 8. juni 2016 Integrering for fremtiden Den norske velferdsmodellen

Detaljer

BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER

BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER 1 Hvilket ansvar har jeg? Jean Hitimana IMDi Midt-Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi operativ 01.01.06 2 Ansvarsoppgaver Bosetting av flyktninger

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Et steg nærmere sysselsetting

Et steg nærmere sysselsetting Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september 2013 1 Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune Innhold 2 Voksenopplæringssenteret

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD PROSJEKTBESKRIVELSE BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD - Fylkesmannens bidrag i kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

JobbAktiv 11. november 2015. Løsninger for innvandrere med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet

JobbAktiv 11. november 2015. Løsninger for innvandrere med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet JobbAktiv 11. november 2015 Løsninger for innvandrere med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet Velkommen til Stange Litt om kommunen Fristende info. Resultater av introduksjonsordningen Side 1

Detaljer

Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 110310 sak 26-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapporten til orientering

Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 110310 sak 26-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapporten til orientering Statusrapport - Handlingsplan for integrering og mangfold Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 110310 sak 26-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapporten til orientering 2. Bystyret

Detaljer