Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet"

Transkript

1 Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

2 Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: ISBN: (trykt) ISBN: (elektronisk)

3 Hvordan staten samarbeider om integrering og mangfold Staten samarbeider om integreringsoppgavene. For bedre koordinering og mulighet for å utveksle erfaringer er det blant annet opprettet et eget forum Forum for integrering og mangfold, FIM. Her møtes jevnlig ni statlige direktorater som på ulikt vis arbeider med integrering og mangfold. Dette heftet gir en oversikt over: Ansvarsområdene til hvert enkelt direktorat Hvordan og på hvilke områder ulike direktorater samarbeider Aktuelle tilskuddsordninger Netthenvisninger for mer informasjon Kontaktinformasjon til hvert enkelt direktorat Vi håper at heftet kan bli til nytte for alle offentlige ansatte som jobber med integrering og mangfold. 3

4 Innhold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 6-15 Utlendingsdirektoratet, UDI Utdanningsdirektoratet Helsedirektoratet Barne- ungdoms og familiedirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet Vox Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Politidirektoratet Husbanken Nøkkelbegreper

5 Innhold - temahenvisninger Arbeid... s ,51-53 Arbeidstillatelse...s ,52 Asyl... s.20 Bosetting...s. 10,43,70-72 Bosettingstillatelse... s.20,52 Enslige mindreårige asylsøkere...s Familieinnvandring...s Foreldreveiledning... s.45 Frivillig retur... s.23 Grunnskole...s. 30 Helse...s Introduksjonsprogrammet...s.10-11,51-52 Krisesenter... s.45 Læreplaner...s.27-30,57 Mangfoldsutvalg... s.64 Menneskehandel...s NIR-Nasjonalt introduksjonsregister... s.12 Obligatorisk opplæring i språk og samfunnskunnskap...s.11-12,57-59 Omsorgssentre...s Oppholdstillatelse for utdanning... s.22 Politiet...s Psykisk helse... s.38 Rekruttering til politiet...s Statsborgerskap... s.23 Tannhelsetjenester... s.35 Tilskuddsordninger...s. 15,31,59,46-47,59 Tolk...s ,37 Tvangsekteskap...s 14-15,46 Utdanning... s ,57-59,65 Videregående opplæring... s.31 Visum... s.22 5

6 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Foto: IMDi Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Osmund Kaldheim. 6 Skaff deg flere kollegaer med internasjonal kompetanse, oppfordrer direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Osmund Kaldheim. Han mener integreringen i Norge går i riktig retning, men at utviklingen er for langsom. - Mangfold er naturlig og skaper et rikere fellesskap. Integrering er en toveis prosess. Mange innvandrere snakker norsk, har gode jobber og inntekt og deltar på alle områder i samfunnet. Likevel opplever mange forskjellsbehandling på grunn av hudfarge. Dette er en utfordring til majoriteten om å praktisere likebehandling mangfold er kommet for å bli i Norge. Også flertallet må delta i integreringsarbeidet, sier Kaldheim. Må samarbeide Han understreker at integrering skjer lokalt og forutsetter kontakt mellom mennesker. Samarbeid

7 er en forutsetning for å inkludere flere raskere. - De beste integreringsresultatene er skapt gjennom samarbeid. Introduksjonsordningen er et godt eksempel som involverer blant annet deltaker, flyktningtjeneste, norskopplæring, NAV og arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjon, sier Kaldheim. Staten forsøker å løse sine oppgaver bedre gjennom samarbeid mellom statlige etater. Det er målet for Forum for integrering og mangfold (FIM). Klarer staten å koordinere sine ressurser, øker vi mulighetene for å løse kompliserte oppgaver. I tillegg er det lettere for kommuner og frivillige organisasjoner å samarbeide med staten når statlige etater snakker sammen, sier IMDidirektøren. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Kunnskap Mangfold skaper nye utfordringer. Derfor er det viktig å få frem gode analyser av samfunnsutviklingen og hvordan eventuelle problemer best kan løses. IMDi er en pådriver for at beslutningstakere i offentlig og privat sektor innarbeider viktigheten av mangfold i sin virksomhet. - Mangfold reiser nye spørsmål, og krever nye svar. Mennesker er ressurser. Vår felles utfordring er å gi den enkelte mulighet til å bruke egne ressurser til beste for seg selv og fellesskapet, sier Kaldheim. 7

8 8 Foto: IMDi

9 Organisering og ansvar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi har kontorer i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Oslo. IMDi er en nettverksorganisasjon. De viktigste målgruppene og samarbeidspartnerne er: Kommuner Sektormyndigheter Nyankomne innvandrere Etablerte innvandrergrupper Næringslivet Befolkningen generelt Personer i utlandet som skal bosette seg i Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi IMDi har ansvar for integrering. Dette inkluderer blant annet å: iverksette Arbeids- og inkluderingsdepartementets integrerings- og mangfoldspolitikk være et kompetansesenter og premissleverandør for integrering og mangfold drive holdningsskapende arbeid og være en pådriver for integrering og mangfold 9

10 IMDis arbeid for integrering og mangfold Bosetting Staten ved AID og KS har inngått en rammeavtale om bosetting av flyktninger. IMDi følger opp avtalen gjennom å anmode den enkelte kommune om å ta imot et antall personer årlig. Å bosette flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. IMDis seks regionale enheter har ansvaret for det praktiske bosettingsarbeidet, og samarbeider tett med asylmottak og kommuner. De aller fleste flyktninger bosetter seg i en kommune med hjelp fra IMDi og kommunen. For personer med oppholds- eller arbeidstillatelse som kan forsørge seg selv og eventuell familie, er det mulig å bosette seg i ønsket bostedskommune, men uten offentlig hjelp. Husbanken og IMDi samarbeider om informasjon til bosettingskommuner om Husbankens boligfinansieringsordninger. (se også Husbanken s 70) Kvalifisering Kvalifisering til arbeidslivet er en viktig del av integreringsprosessen. IMDi forvalter to ordninger i introduksjonsloven, samt forsøket Ny sjanse: 1. Introduksjonsprogrammet Nyankomne flyktninger og deres familie har 10

11 rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Programmet skal sikre at alle nyankomne flyktninger som har behov for grunnleggende kvalifisering, får tilbud om et individuelt tilpasset heldagsprogram som varer i inntil to år. Deltakerne skal få grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt forberedes til arbeidsliv eller utdanning. Ansvaret for introduksjonsprogrammet er lagt til den kommunen hvor personen er bosatt etter avtale med IMDi. IMDi samarbeider tett med NAV om ordningen. IMDi har videre et veilednings- og oppfølgingsansvar overfor kommunene. (se også NAV s 51) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 2. Obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap Det er lovfestet rett og plikt til 300 timer gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer med flyktningbakgrunn mellom 16 og 55 år og deres familier, samt familiegjenforente til norske og nordiske borgere. Deltakere som trenger mer opplæring kan tilbys ytterligere 2700 timer. Disse timene må gjennomføres innen fem år. Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA 11

12 12 har plikt til norskopplæring, men ikke rett til gratis opplæring. Øvrige grupper som studenter, personer med midlertidig opphold, nordiske borgere eller personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket, har verken rett eller plikt til norskopplæring. Nasjonalt introduksjonsregister NIR I NIR kan kommuner og utlendingsforvaltning få data om opplæringen til personer som faller innunder de to ordningene; introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk- og samfunnskunnskap. 3. Ny sjanse Ny Sjanse er en forsøksordning som skal kvalifisere innvandrere til utdanning eller arbeid. Formålet er å prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk slik at de kan få en varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpne. I 2009 vil kvinner og ungdom fra Pakistan, Marokko, Tyrkia, Somalia, Afghanistan og Irak bli prioritert. For nye prosjekter i 2009 kan de 12 kommunene med størst innvandrerbefolkning, samt de som har etablert en samlokalisering av trygd, arbeids- og sosialkontor (NAV), søke om midler. Arbeidsliv IMDi har som mål at nyankomne innvandrere

13 raskest mulig skal komme i arbeid og bli selvhjulpne, og er en pådriver for at rekrutteringsansvarlige på norske arbeidsplasser rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn. IMDi tilbyr råd og veiledning for at virksomheter skal øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Ett av verktøyene er: Likeverdige offentlige tjenester Det offentlige tjenestetilbudet skal være like godt for alle, og brukerens etniske eller språklige bakgrunn skal ikke ha noe å si for tilgjengeligheten eller kvaliteten på en tjeneste. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi IMDis oppgaver er å: utvikle og formidle kunnskap, verktøy og metoder. Se IMDis verktøykasse for likeverdige tjenester på gi råd og veiledning være pådriver og støttespiller overfor direktorater, kommuner og andre offentlige instanser Tolk Ved språkbarrierer er tjenestemenn avhengig av å kommunisere via tolk. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Sektorene og kommunene skal imidlertid selv sørge for gode rutiner for kvalitetssikring av tolkingen, blant annet at det brukes kvalifisert tolk. 13

14 Nasjonalt tolkeregister, som er utviklet og driftes av IMDi, gir en oversikt over tolkenes kvalifikasjoner. IMDi anbefaler bruk av Nasjonalt tolkeregister ved all bestilling av tolk. Se Dialog For å sikre innvandrerbefolkningens innflytelse i samfunnsutviklingen, øke treffsikkerheten på offentlige tiltak og fremme inkludering, stimulerer IMDi til etablering av lokale møteplasser mellom innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter. IMDi bidrar også til nettverksbygging med frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og trosog livssynsmiljøer. Se Tvangsekteskap I Regjeringens handlingsplan mot tvangsektskap har IMDi fått ansvar for fire tiltak: 1. Minoritetsrådgivere ved skoler som har en høy andel elever med minoritetsbakgrunn. 2. Økt støtte til frivillige organisasjoners forebyggende og holdningsskapende arbeid. 3. Kompetanseteam bestående av representanter fra IMDi, UDI, politi- og påtalemyndighet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Teamet gir råd og veiledning til førstelinjetjenesten i saker som omhandler tvangsekteskap og kan kontaktes på E-post: 14

15 eller telefon: Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner. Rådgiverne skal bistå norske borgere som søker hjelp fra utenriksstasjonene i saker som gjelder tvangsekteskap og andre familierelaterte spørsmål. Les mer på: Tilskuddsordninger For å styrke satsingsområder i integreringspolitikken forvalter IMDi en rekke tilskuddsordninger, blant annet: Integreringstilskudd Tilskudd til norskopplæring og samfunnskunnskap Tilskudd til frivillige organisasjoner Tilskudd til kommunale innvandrertiltak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi For fullstendig oversikt over tilskuddsordninger og søknadsfrister, se 15

16 Utlendingsdirektoratet, UDI Foto: Liv Røhnebæk Bjergene Direktør i Utlendingsdirekoratet, UDI, Ida Børresen. Økt mangfold er en styrke for et samfunn. Men i et lite, homogent land som Norge er det å bli godt integrert en stor utfordring, mener direktør i Utlendingsdirektoratet, UDI, Ida Børresen. Hun viser til hvordan sterk, norsk identitetsfølelse, et vanskelig språk, tøft klima og høyt kostnadsnivå bidrar til at det er krevende å bli godt integrert i Norge. Som folk er vi heller ikke regnet for å være veldig sosiale, sier Børresen, som selv leder en arbeidsplass hvor det snakkes over 40 ulike språk. Det gjør UDI til et spennende og attraktivt sted å jobbe, fastslår UDI-direktøren. 16

17 Dilemma Årlig fatter UDI nesten vedtak om opphold i Norge. Vi er en vedtaksfabrikk som må ta beslutninger raskt og riktig enten folk søker om asyl, arbeid, visum eller familiegjenforening. Fremdeles har vi lengre saksbehandlingstid enn for eksempel NAV. Målet er å kunne gi folk en saksbehandlingsgaranti, sier Børresen. UDI skal både legge til rette for økt innvandring og hindre ulovlig innvandring. Det er et dilemma fordi det krever ulike verktøy og holdninger. Utlendingsdirektoratet, UDI Bedre samordning Børresen mener den største utfordringen for å bedre integreringen, er bedre samordning de ulike myndigheter imellom. Kompetansetemaet mot tvangsekteskap, som er sammensatt av personer fra UDI, IMDi, politi og barnevern, er et eksempel. Samarbeidet har ført til økt kunnskap om hvordan vi best kan bistå i slike saker. Vi trenger mer av slikt konkret samarbeid, ikke bare på prosjektbasis, men som en ordinær del av de ulike myndigheters virksomhet, mener Børresen. 17

18 18 Foto: UDI

19 Organisering og ansvar Utlendingsdirektoratet, UDI, er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings- og flyktningfeltet i Norge. Direktoratet er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). UDI skal: iverksette og bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk være et fagorgan på innvandrings- og flyktningfeltet være en premissleverandør for politikk- og regelutforming. På bakgrunn av politiske føringer legger UDI til rette for: lovlig og ønsket innvandring sikrer beskyttelse av flyktninger bidrar til å hindre ulovlig og uønsket innvandring Utlendingsdirektoratet, UDI UDIs arbeid for integrering og mangfold UDI behandler alle søknader knyttet til: Asyl Bosettingstillatelse Arbeidstillatelse Familieinnvandringstillatelse Visum Oppholdstillatelse for utdanning Statsborgerskap 19

20 Asyl og mottak Personer som er forfulgt i hjemlandet kan søke om asyl i Norge. Mens søkeren venter på at UDI behandler søknaden, gis det tilbud om å bo i et asylmottak. Mottakene drives av kommuner, frivillige organisasjoner eller private selskaper som har kontrakt med UDI. For informasjon om regelverk, praksis for behandling av asylsøknader, forvaltning og drift av mottak, se Bosettingstillatelse Bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) gir rett til varig opphold og arbeid i Norge. Tillatelsen er ikke tidsbegrenset. Innvandrere som har bodd sammenhengende tre år i Norge, og som har en oppholds- eller arbeidstillatelse som er gitt med sikte på varig opphold i Norge, kan søke om bosettingstillatelse. Dette gjelder personer som har: Fått innvilget asyl Fått opphold på humanitært grunnlag Fått opphold av beskyttelsesgrunner Fått familieinnvandring Fått arbeidstillatelse som faglært/spesialist Arbeidstillatelse De fleste utenlandske arbeidstakere trenger arbeidstillatelse for å jobbe i Norge. Søknaden behandles av UDI. 20

21 Det er ikke mulig å søke om arbeidstillatelse umiddelbart etter at man har fått avslag på søknad om asyl. Det er sju hovedtyper av arbeidstillatelser: Faglært/spesialist Sesongarbeider Au pair Praktikant Arbeidende gjest Fiskeindustriarbeider Tillatelse til EU/EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet, UDI Se UDIs nettsider for regler, krav og retningslinjer for de ulike typene arbeidstillatelse. Her finnes også informasjon om hvordan en som henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiver går frem. Familieinnvandring Med familieinnvandring menes nære familiemedlemmer i utlandet som kommer til Norge for å bo sammen med familien sin. Den som familiemedlemmet i utlandet ønsker å forenes med må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha en arbeids-/oppholdstillatelse som danner grunnlag for familieinnvandring. Tillatelsen gis for ett år om gangen. Etter tre år kan det søkes om bosettingstillatelse. For å få innvilget familieinnvandring kreves det at blant annet at personen bosatt i Norge kan sikre forsørgelse og bolig for søkeren. 21

22 For mer informasjon om krav, hvor en kan søke og krav til dokumentasjon, se Visum Et visum er en tillatelse til å reise inn i Norge og andre Schengen-land i en begrenset periode på inntil 90 dager. I utgangspunktet trenger alle et visum for å besøke Norge, men flere land har avtale om fritak. Se for oversikt Personer med gyldig norsk utlendingspass, personer med gyldig norsk reisebevis for flyktinger og personer med oppholds/arbeidstillatelse i Norge og andre Schengen-land trenger ikke visum. For mer informasjon om hvor en kan søke og krav til dokumentasjon, se Oppholdstillatelse for utdanning Utlendinger som ønsker å studere i Norge, kan få oppholdstillatelse. For oppholdstillatelse for utdanning kreves det blant annet at søkeren har: studieplass kan finansiere studiene et sted å bo heltidsstudium en fullstendig plan for utdanningen For mer informasjon om krav, se 22

23 Statsborgerskap Søknad om norsk statsborgerskap skal leveres til politiet. For å fylle vilkårene for å få norsk statsborgerskap er hovedregelen at søkeren: har dokumentert eller klarlagt identitet er minst 12 år gammel bor i Norge og ha til hensikt å fortsette å bo der fylle vilkårene for bosettingstillatelse har oppholdt seg i Norge i til sammen syv av de siste ti årene har god vandel løses fra sitt tidligere statsborgerskap Utlendingsdirektoratet, UDI For mer informasjon om krav, unntak fra hovedregelen og krav til dokumentasjon, se Frivillig retur Myndighetene arbeider aktivt for at flest mulig personer uten lovlig opphold skal reise frivillig til hjemlandet sitt. International Organization for Migration (IOM) IOM startet det frivillige returprogrammet Voluntary Assisted Return Program (VARP) på oppdrag fra UDI. IOM tilbyr blant annet informasjon og rådgivning, organisering av selve reisen, transittvisum, assistanse i transitt og ved ankomst hjemlandet. For mer informasjon, se eller 23

24 Utdanningsdirektoratet Foto: Liv Røhnebæk Bjergene Direktør i Utdanningsdiretkoratet, Petter Skarheim. Vi må våge å ha høye ambisjoner på vegne av alle barn også innvandrerbarna, mener direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim. Han ser ingen grunn til at asylsøkerbarn som kommer til Norge i ung alder, skal senke ambisjonsnivået i forhold til sine norske medelever. Det er ubevisst lett å tenke at mange av disse barna har dårligere forutsetning for å gjøre det bra på skolen enn norske. Men for et asylsøkerbarn som kommer til Norge som tiåring, er det ingen grunn til ikke å ha høye ambisjoner, mener Skarheim. Viktig foreldresamarbeid For å få det til trekker Skarheim fram viktigheten av et godt foreldresamarbeid. I dag er det slik at barn som er født i Norge, 24

25 gjør det bedre på skolen enn barn som ikke er født i Norge. Derfor er det viktig å motivere innvandrerforeldre til å jobbe for at barna deres skal bli flinke på skolen, sier Skarheim. Individuell opplæring For å gi alle barn mulighet til å lære, skal barn i dag få et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud. Det betyr at alle barn skal ha opplæring ut fra egne forutsetninger og behov. Dette er målsetninger som kan være vanskelige å gjennomføre i praksis, og et område hvor vi i dag ikke er gode nok, sier Skarheim. Utdanningsdirektoratet Knekke lesekoden Han mener likevel at utdanningsmyndighetene har kommet et stykke på vei ved at de blant annet har identifisert noen grunnleggende ferdigheter: Lesing, kommunikasjon, regning og digital kompetanse. Å kunne lese er den kompetansen som det er absolutt viktigst å jobbe med fordi det å kunne lese er nøkkelen til all annen kompetanse. Det er derfor særlig viktig at nyankomne innvandrerbarn så raskt som mulig får leseopplæring og lærer å forstå innholdet i en tekst, sier Skarheim. 25

26 26 Foto: IMDi

27 Organisering og ansvar Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for grunnskole- og videregående opplæring. Arbeidsfeltet spenner fra lærerplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn. Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratets integrerings- og mangfoldsarbeid: Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet. Direktoratets virkemidler er forvaltning av lover, forskrifter, tilskudd og nasjonale retningslinjer for å sikre disse rettighetene. Likeverdig opplæring i praksis! Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å følge opp regjeringens strategiplan Likeverdig opplæring i praksis! og se tiltakene i sammenheng. Strategiplanens målsetning er å gi et mer tilpasset og helhetlig tilbud til barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. 27

28 Strategiplanen har fem hovedmål: Bedre språkferdighetene blant minoritetsspråklige barn i førskolealderen Bedre skoleprestasjonene til minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen Øke andelen av minoritetsspråklige elever og lærlinger som begynner på og fullfører videregående opplæring Øke andelen av minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning og bedre mulighetene for å gjennomføre utdanningen Bedre norskferdighetene til minoritetsspråklige voksne for å øke mulighetene for utdanning og aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv Strategiplanen er retningsgivende for alle beslutningstakere, og skal bidra til gode samarbeidsmodeller mellom etatene i kommunen, mellom kommuner og fylkeskommuner. Direktoratet utarbeider hvert år en statusrapport for tiltak og hovedmål i strategien. Læreplaner Direktoratet har utarbeidet og forvalter læreplanen i norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter: 28

29 Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Læreplanen skal være et hjelpemiddel for elever i grunnskole eller videregående opplæring som har et annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke har tilstrekkelige kunnskaper til å følge opplæring etter ordinær læreplan i norsk. Læreplanen er en overgangsplan, som betyr at når elevene har oppnådd tilstrekkelig kompetanse i norsk, skal de få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Utdanningsdirektoratet Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplanen i morsmål kan brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring. Opplæringen etter morsmålsplanen skal ses i sammenheng med opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk, og skal fremme tilpasset opplæring etter bestemmelser i opp læringsloven. Planen er en overgangsplan som bare skal brukes til elevene kan følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Direktoratet har ansvaret for faglig styrking av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). NAFO skal bidra til kompetanseutvikling i 29

30 barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentra. Grunnskole for barn og unge i asylmottak Barn og unge i asylmottak har, på lik linje med andre barn og unge i Norge, opplæringsrett og opplæringsplikt. Grunnskoleopplæringen skal normalt starte det året barnet fyller seks år, og varer til eleven har fullført det tiende skoleåret. Retten til grunnskoleopplæring gjelder fra det tidspunktet det er sannsynlig at barnet eller den unge skal oppholde seg lenger enn tre måneder i Norge. Dersom det er sannsynlig at det vil bli gitt oppholdstillatelse, eller at det vil ta lenger tid enn tre måneder å behandle søknaden, vil søkerens barn ha rett til grunnskoleopplæring. Plikten til grunnskoleopplæring gjelder også om oppholdet i Norge er ulovlig. Det er kommunen der asylmottaket ligger som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring. Kommuner med statlige asylmottak får et særskilt tilskudd til grunnskoleopplæring for barn og unge ved mottaket. Utdanningsdirektoratet forvalter tilskuddsordningen 30

31 Videregående opplæring Det er et mål at prosentandelen av minoritetsspråklige elever og lærlinger som fullfører videregående opplæring, skal være like høy som for majoritetsspråklige elever. I dag har minoritetsspråklige elever og lærlinger lavere gjennomføringsprosent og høyere frafallsprosent enn majoritetsungdom. Her er skolens rådgivningstjeneste viktig i arbeidet med å bedre gjennomføringen og sikre færre omvalg. Utdanningsdirektoratet Tilskuddsordninger Utdanningsdirektoratet administrerer en rekke støtteordninger: Gir tilskudd til utarbeidelse av læremidler for språklige minoriteter - Gir støtte til videreutdanning for minoritetsspråklige lærere - For mer informasjon: 31

32 Helsedirektoratet Foto: Liv Røhnebæk Bjergene Direktør i Helsedirektoratet Bjørn-Inge Larsen 32 Det er for store forskjeller i helsetilstanden mellom nordmenn og innvandrere, og også mellom de ulike innvandrergruppene, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen. I 2009 vil Helsedirektoratet ha nettopp innvandrere og helse som en hovedsatsing. Vi ser at et område hvor vi ikke har lyktes godt nok, er å gi god informasjon til innvandrergruppene slik at de selv klarer å ivareta egen helse, sier Larsen. Diabetes og overvekt For mens innvandrere fra land i det østlige Asia som Vietnam kommer godt ut i helsestatistikken, er utfordringene store for blant annet pakistanske kvinner. - Mange av disse kvinnene sliter med å klare sunne matvaner i Norge. Mange mennesker har vansker med å forstå sammenhengen mel-

33 lom hvordan feil kosthold og inaktivitet fører til overvekt og livsstilsykdommer som diabetes, sier Larsen. Dette blir ekstra vanskelig når mattilbudet og det lokale kostholdet er annerledes enn i hjemlandet. For å kunne ta opp og diskutere slike spørsmål mener Larsen det er viktig at ansatte i helsesektoren innehar kulturell forståelse. Alle innvandrere er som nordmenn individuelle medborgere som må få individuell oppfølging, sier helsedirektøren. Helsedirektoratet Mange sliter psykisk Han trekker fram hvordan det å komme til et land hvor de kjenner få eller ingen, for mange er en stor psykisk belastning. Innvandrerbefolkningen er derfor en av målgruppene i opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi ser at en del innvandrergrupper har andre begreper fra egen kultur for hva det er å ha psykiske vansker. Da kan det også bli vanskelig å snakke om det, sier Larsen. Integreringsnøkkel Larsen mener nøkkelen til god helse for innvandrere, er god integrering. Det å gi innvandrere bedre utdanning, få dem i arbeid og få dem med i et sosialt miljø er derfor minst like viktig som det å bedre helsetjenesten. 33

34 34 Foto: Helsedirektoratet

35 Organisering og ansvar Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Direktoratet etatstyres av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal blant annet: Styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid. Visjonen er God helse og omsorg for alle. Overvåke og gi råd om folkehelse, levekår og utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. Sikre at den politikken som er vedtatt på helse- og omsorgsområdet, iverksettes. Visjonen er God helse og omsorg for alle. Helsedirektoratet Kommunene skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor i kommunen herunder flyktninger og asylsøkere. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. 35

36 De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Helsedirektoratet er organisert i fire virksomhetsområder: Folkehelse Levekår Primærhelsetjenester Spesialhelsetjenester I tillegg har Helsedirektoratet fire prioriterte, tverrgående arbeidsområder: Psykisk helse Rus Helseøkonomi og finansiering Administrasjon Handlingsplan mot sosiale ulikheter I 2004 startet Helsedirektoratet et arbeid for å redusere de forholdsvis store og muligens økende sosiale helseforskjellene i Norge. Direktoratet har blant annet satt sammen en ekspertgruppe for å se på sosiale ulikheter. Ekspertgruppen har blant annet bidratt til Helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter. (www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00006/is-1304_6242a.pdf) 36

37 Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger I transittmottak: Ansvaret for nødvendig helsetjeneste til beboere i transittmottak ligger hos vertskommunen og omfatter: Lovpålagt tuberkulosekontroll Fange opp akutte behandlingstrengende sykdommer/tilstander Vurdere om helsemessige forhold tilsier spesielle hensyn ved plassering i mottak Helsedirektoratet I ordinære mottak: Ansvaret for nødvendig helsetjeneste til beboere i mottak ligger hos vertskommunen. Snarest mulig etter ankomst til et ordinært mottak i en kommune bør helsepersonell foreta en første vurdering av psykisk og fysisk helsetilstand, og behov for helsetjenester. Helsepersonellet skal allerede i denne første undersøkelsen stille spørsmål om traumatiske opplevelser og eventuelle fysiske/psykiske følger. Undersøkelsen skal gjennomføres med tolkeassistanse. Det er tjenesteyters ansvar å sikre at all informasjon som gis for eksempel behov for medisinsk oppfølging blir forstått. 37

38 Så lenge det er uvisst om asylsøkeren får bli i Norge, skal det ikke innledes langvarig behandling for mindre alvorlige tilstander, med mindre det å utsette behandlingen medfører risiko. Overfor asylsøkere og flyktninger med psykiske problemer har følgende tiltak vist seg hensiktsmessig: Tverrfaglige team med kompetanse overfor målgruppen Faste kontortider på mottaker eller ved et annet kontor Utstrakt samarbeid mellom helsepersonell og tolketjeneste En eller flere leger fast tilknyttet mottaket Interkommunalt samarbeid om helsetilbud til asylsøkere og flyktninger, der det ligger til rette for dette I bostedskommunen: Kommunelegen skal sikre at journalen med resultatet av helseundersøkelsen blir oversendt kommunelegen i ny bydelskommune. Tilbud om fastlege skal gis umiddelbart etter bosetting i kommunen. Flyktninger som bosettes direkte i kommunen uten å være innom et mottak, skal tilbys helseundersøkelse tilsvarende tilbudet som gis i 38

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering Morten Sonniks, IMDi Kort om IMDi Kort om flyktningsituasjonen nå Kompetanseløft for nye og uerfarne kommuner Noen kjennetegn ved kommuner som lykkes

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal

Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal 19.10.16 03.11.2016 IMDi Sør IMDis bidrag inn i bolig for velferd må ses i sammenheng med vårt oppdrag IMDis hovedmål: Innvandrere og barna deres skal

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 I dette eksempelskjemaet er alle spørsmålene i undersøkelsen listet opp. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen

Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Rett til helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Helsedirektoratet avd. for minoritetshelse

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke

Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige. Margot Aarsland og Kjartan Stokke Juridiske rettigheter for voksne minoritetsspråklige Margot Aarsland og Kjartan Stokke Introduksjonsloven Rett til introduksjonsprogram Rett til opplæring i Norsk og samfunnskunnskap Opplæring i Norsk

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER

HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER HELHETLIG OPPLÆRING INKLUDERING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I SKOLE OG BEDRIFT UTFORDRINGER OG MULIGHETER Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid, NTNU/ NTNU Samfunnsforskning Innvandrerbefolkningen

Detaljer

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge

Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge Migrasjonssituasjonen i verden/europa/norge 59,5 millioner på flukt 38 millioner internt fordrevne 21,5 millioner på flukt over landegrenser Over 900 000 kom til Europa i 2015 31 400 til Norge i 2015,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Innledning Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 26.05.2015 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst 1 24.10.2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 230 ansatte Ca. 190 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 09.03.16 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 07.03.17 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - IMDis oppgaveportefølje - Vårt samfunnsoppdrag - Planarbeid - Normalisering av arbeidet med innvandrere

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad,

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad, Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold Strømstad, 9.6.2016 Bosatte flyktninger i Østfold pr 8. juni 2016 Anmodning Herav EM Vedtak Herav EM Asyl Utsøkte OFF

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Kristiansund kommune Flyktningtjenesten Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Ord og uttrykk Innvandrer: Utenlandsfødt person, fast bosatt i Norge, med to utenlandsfødte foreldre. (Kan

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn 5. oktober 2010 Statsrådens ord Alle har et ansvar for å bidra i utviklingen av det inkluderende samfunnet. Demokrati, likestilling

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Hvor kommer innvandrerne fra 26.10.2016 2 26.10.2016 3 Mål for integreringspolitikken

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Regjeringens integrerings- og inkluderingspolitikk

Regjeringens integrerings- og inkluderingspolitikk Regjeringens integrerings- og inkluderingspolitikk Arbeid og deltakelse er nøkkelen til inkludering Norges velstand er bygd på høy sysselsetting og produktivitet. Velferdssamfunnets verdimessige forankring

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Innhold: Status og behov for bosetting og integrering Kvalifisering og sysselsetting av flyktninger Økonomi 02.03.2016

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen.

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen. Eksempelskjema for IMDis kommuneundersøkelse 2016 I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet,

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Servicestrategi for utlendingsforvaltningen

Servicestrategi for utlendingsforvaltningen Servicestrategi for utlendingsforvaltningen 2013 2017 Justis- og beredskapsdepartementet Utenriksdepartementet Arbeidsdepartementet Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet Kjære medarbeider

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Kompetanse for mangfold Innvandring som del av samfunnsutvikling Grunnleggende begrep om innvandring

Kompetanse for mangfold Innvandring som del av samfunnsutvikling Grunnleggende begrep om innvandring Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kompetanse for mangfold Innvandring som del av samfunnsutvikling Grunnleggende begrep om innvandring Underveissamling 9. desember 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Karsten

Detaljer

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør.

Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold Tormod Stavenes, regiondirektør. Asylsituasjonen og utfordringer for kommunene Vestfold 27.11.15 Tormod Stavenes, regiondirektør. 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Asylsøknader per uke 2015

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv

Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv Bosetting og integrering av flyktninger i et psykososialt perspektiv 15.06.2016 IMDi Sør Fevik 06.06. «Bærekraftig integrering er en ordinær kommunal oppgave og hele kommunens ansvar» 15.06.2016 2 Hva

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer