Inderøy oppvekst- og kultursenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inderøy oppvekst- og kultursenter"

Transkript

1 Inderøy oppvekst- og kultursenter VEDLEGG Mulighetsstudie 2013 Innhold Fagmiljø og pedagogikk 1 Kultur, idrett næring samfunn. 6 Stab og administrasjon..12

2 Gruppe 1. Fagmiljø og pedagogikk Hovedhypotese: Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø HYPOTESE 1 IOKS har sterke felles fagmiljøer og felles ledelse 1) Fagmiljø / pedagogikk - I IOKS har vi felles planlagte fagseksjonsmøter. - De deltakende virksomhetene samarbeider om tilsettinger. - IOKS utgjør et samlet stort og bredt skole- og kulturfaglig miljø bestående av barn, unge og voksne. - Virksomhetene i IOKS har systemer for kompetanseutvikling og fungerer som lærende organisasjoner. - Sterke fagmiljø trengs for å tilby elevene god undervisning. - Fagmiljøene deler på undervisningsareal, og god samhandling er nødvendig. - Lærernes kompetanse en viktig driver for læring. Vi skal derfor ha de beste lærerne og fagmiljøene! - Stimulerende kompetansemiljø er viktig for rekruttering og elevenes læring. - Gir større muligheter for tilpasset opplæring, faglige utfordringer og raskere progresjon - Ved at virksomhetene samarbeider, kan en ansette fagpersonell i større stillinger. - Større stillinger gjør oss mer attraktive på arbeidsmarkedet. - Enhetlig ledelse gir tydelig felles retning for faglig utvikling. - Samordning av samarbeidstid mellom de ulike skolene kan være en utfordring. - Lokale arbeidstidsavtaler må tilpasses slik at det blir mulig med samarbeid på tvers. Dette krever fleksibilitet fra alle parter. - Etablerte fagmiljø ønsker kanskje ikke å utvide disse med lærere fra andre skoleslag, det kan ta tid å innføre denne endringen 1

3 HYPOTESE 2 IOKS gir et tilpasset og helhetlig skoleløp 1) Fagmiljø / pedagogikk - Deltakende virksomheter i IOKS utarbeider felles visjon, verdigrunnlag, pedagogisk plattform og mål - IOKS bygger et trygt og aldersblandet oppvekstmiljø tilpasset barn og unges behov for samvær med egen aldersgruppe og andre aldersgrupper gjennom bevisst disponering av fysiske opplæringsarealer. - Alle voksne i IOKS skal ut fra sine oppgaver og på felles verdigrunnlag bidra til elevenes læring og utvikling gjennom tett samarbeid om felles verdier, pedagogisk plattform og mål. - IOKS skal ha et systematisk og nært samarbeid med elevenes foresatte gjennom formelle og uformelle møtepunkter - IOKS skal utvikles til et helhetlig oppvekstmiljø hvor ferdigheter, helse og kultur inngår som grunnleggende elementer. Dette gjøres gjennom løpende organisatorisk og metodisk samhandling. - IOKS skal legge til rette for å utnytte eksterne opplæringsarenaer i læringsarbeidet. - For å kunne lykkes med en opplæring basert på det forskningen sier er de viktigste driverne for læring og utvikling, må vi ha en helhetlig tilnærming hvor vi retter oppmerksomheten mot elevenes helhetlige oppvekstmiljø (jfr. Oppvekstprogrammet). Dette omfatter et synkront perspektiv hvor elever, skole, hjem og fritidsaktører samarbeider om elevenes helhetlige læring og utvikling, og et diakront perspektiv hvor samarbeidet skjer i det 13-årige skoleløpet. - Vi kan gjøre læring tilnærmet uavhengig av sosial bakgrunn - Vi kan bidra til at barn og unge i Inderøy får et trygt og stimulerende oppvekstmiljø - Vi kan øke gjennomføring og bedre læringsresultater - Vi kan styrke forbindelsen mellom skole og lokalmiljø - Risiko for å feste elever til roller eller oppfatninger som heftes ved elevene. Vi må ha systemer for nullstilling! - Raskere progresjon i det 13-årige løpet krever organisatorisk samordning 2

4 HYPOTESE 3 IOKS styrker elevenes faglige framgang 1) Fagmiljø /pedagogikk - IOKS Samordner elevtjenester for tidlig innsats, og samarbeider om spesialundervisning - I IOKS har vi tett oppfølging av elevene mellom skoleslagene gjennom informasjonsmøter, overføringsmøter, hospitering mm. - Vi har felles tilbakemeldingskultur som stimulerer læring gjennom hele skoleløpet. IOKS har felles forståelse av og felles strategier for innarbeiding av Vurdering for læring. - IOKS legger til rette for raskere progresjon, f.eks. kan elever ved ungdomsskolen ta fag på videregående - IOKS utviklingsarbeid er datadrevet og systematisk - I IOKS utvikler alle lærere kompetanse i å lede læring og utvikling (klasseledelse) - IOKS har sterke faglige og pedagogiske tradisjoner og ambisjoner. - Vi vet at tidlig, intensiv og målretta læringsstøtte gir større læringseffekt enn når støttetimer smøres tynt utover (f.eks. har vi lesekonsulent på barnetrinnet og lesekurs på ungdomsskolen i dag). Ved å samordne ressurser og kompetanse kan vi gi et mer målretta tilbud etter hvert som behovene oppstår. Bedre tilpassa opplæring gir mindre behov for spesialundervisning. - VI har systemer som gir løpende tilgang på resultatdata. - Forskning viser at klasseledelse er den viktigste driveren for læring. - Forskning viser at tydelige mål og forventninger (vurdering for læring) er en viktig driver for læring. - Alle skolene i IOKS har vurdering for læring som særlig satsingsområde. - IOKS har gode arenaer for læring; sambruk fører til flere muligheter for alle. - Tiltakene gir et mer målretta og tilpasset tilbud, jf. tidlig innsats. Bedre tilpassa opplæring gir mindre behov for spesialundervisning. - Tiltakene gir økt mestringsopplevelse og motivasjon. - Tiltakene økt gjennomføring og bedre læringsresultater. - Elevene og lærerne er trent til å bruke vurdering aktivt i læringsarbeidet. - Vi har mangfoldige og helhetlige læringsmiljøer hvor alle elever får opplæringen tilpasset sine individuelle forutsetninger. - Elevene møter konsistent og konsekvent klasseledelse. - Data angir hvilken innsats som gir resultat og ikke/korrigering/justering. - Etablerte forestillinger og holdninger kan være sprikende og hindrende for utviklingsprosesser. - Samordning av datasystemer kan by på utfordringer. - Tiltakene krever overordnet organisering av ressurser. - Det må legges til rette for fellestid for lærere på tvers av virksomhetene. 3

5 HYPOTESE 4 IOKS kulturprofil styrker læring 1) Fagmiljø / pedagogikk - I IOKS er kulturelle inntrykk og uttrykk integrert i opplæringen - I IOKS skaper kulturaktiviteter inkluderende læringsarenaer - IOKS har en plan for felles kulturaktiviteter gjennom hele skoleåret - IOKS er et fysisk læringsmiljø preget av kunstuttrykk - Forskning viser at kunst og kultur styrker læring. - Forskning viser at ungdom med brei kulturell kompetanse i minst grad faller utenfor i samfunnet - Forskning viser at kulturopplevelser og deltakelse i kulturaktiviteter skaper samarbeidsevne, selvinnsikt og toleranse. - Gjennom kulturaktiviteter kan elevene bruke flere sider ved seg selv i læringsarbeidet og slik oppleve mestring. - Kulturaktiviteter gjør elevene tolerante, anerkjennende og støttende til hverandres læringsarbeid. - Kulturaktiviteter skaper tilhørighet og respekt for den de er. - Kulturaktiviteter skaper trivsel og positiv innstilling til skole og læring. - Varierende kulturfaglig kompetanse i personalet, kompetanseheving for hele personalet for å sikre kvalitet og læring. - Fordommer og negative holdninger. 4

6 HYPOTESE 5 Fysisk aktivitet og god helse styrker læring 1) Fagmiljø / pedagogikk - IOKS har varierte arenaer tilrettelagt for fysisk aktivitet ute og inne, og fysisk aktivitet integrert i skoledagen. - IOKS fasiliteter for fysisk aktivitet benyttes også av SFO og av eldre elever etter skoletid. - IOKS har faste felles arrangementer i løpet av skoleåret for å bedre elevenes helse og livskvalitet. - IOKS jobber aktivt for et støttende psykososialt miljø og har en felles handlingsplan mot mobbing. Vi har klare grenser og felles tiltak mot rus. IOKS har synlige, tydelige og støttende voksne - Elevene ved IOKS har et eierforhold til og er med på å skape skolens verdigrunnlag. - IOKS har en aktiv stedlig skolehelsetjeneste for å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. - IOKS har kantine med sunne, rimelige og gode matvarer, og med tilbud om skolefrokost. - Vi ser at fysisk aktivitet gjør elever motiverte og mer mottakelige for læring. - Vi ser at elever med et sunt kosthold er mer opplagt og motivert for læring. - Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø etter opplæringsloven. - Det er en generell økning av psykiske helseproblemer blant barn og unge i dag. - Elevene får ei bedre helse, som kan føre til reduksjon av atferdsproblemer, økt læringslyst og bedre læringsresultater. - Vi har fornøyde og motiverte elever, som gjennomfører skoleløpet fra grunnskole til og med videregående utdanning ved IOKS. - Vi har trygge elever som kjenner hverandre godt fra ulike arenaer. De er tryggere på hverandre, og anerkjenner ulike styrker og svakheter hos hverandre. - IOKS er et helhetlig støttende oppvekstmiljø med nulltoleranse for mobbing. Vi har samkjørte voksne som arbeider sammen for barn og unges psykososiale miljø. Med felles ordensregler og handlingsplan mot mobbing blir regler og konsekvenser fulgt opp av alle ansatte i IOKS. - Det er utfordring blir å innarbeide felles praksis på bakgrunn av felles verdier og planer. - Utfordringer ved planlegging av rombruk og timeplaner/dagsrytme. - Ikke alle elever er motiverte for fysisk aktivitet, derfor er det viktig at aktivitetene er varierte slik at alle finner noe de synes er greit å være med på. - Stort skolemiljø der større barn og ungdommer kan virke utrygt for de yngre. - Mange å forholde seg til, både barn, unge og voksne. 5

7 Gruppe 2 Kultur, idrett, næring, samfunn Hovedhypotese: Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy HYPOTESE 1.1 Legger til rette for at idrettslag, frivillig kulturliv, profesjonelle kulturarbeidere og institusjoner tar senteret i bruk. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Tilby fleksibelt frikontorfellesskap til eksterne kulturarbeidere og evt. andre eksterne institusjoner etter behov. - Sentret skal legge til rette for allsidighet - Aktivitetene skal avspeile mangfold og inkludering - Sentret skal samhandle med alle frivillige lag og organisasjoner - Sentret skal søke å inkludere alle kretsene i kommunen - Saneringen av samfunnshuset i Sakshaug-kretsen fordrer nye lokaler for eksisterende aktivitet - Senteret skal være samlingspunkt for hele kommunen - IOKS ønsker å knytte til seg eksterne kompetansemiljøer innenfor kunst- og kulturformidling - Gjennom inkludering og samarbeid skapes arena for kompetanseheving/-utvikling innen kunst og kulturformidling - Mulighet til økt bredde/spisskompetanse i fagmiljøet - Mangfold under samme tak - Mer stimulerende miljø - Mer differensiert tilbud - Bedre livskvalitet for alle - Senteret må ha en driftsøkonomi som gjør det økonomisk akseptabelt å bruke sentret 6

8 HYPOTESE 1.2 Sentret tilbyr lokale, regionale og nasjonale kulturproduksjoner overfor et regionalt publikumssegment. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Søke samarbeid med management, tilbydere, artister og kulturinstitusjoner for å etablere sentret som en regional formidlingsarena. - I samarbeid sørge for at biblioteket oppfyller sin rolle som møteplass og kulturell arena. - Søke samarbeid med Riksteatret med mål om å på nytt få status som spillested for Riksteatret. - Gjøre det mulig for kommunen og regionens innbyggere å oppleve unike kulturopplevelser i sitt nærmiljø. - Sørge for at ulike sjangre og uttrykk er representert Samlokalisering gir oss muligheter for i fellesskap rekruttere et publikum og å formidle folkeopplysning med både egenaktivitet og estetisk egenverdi. - Utvikler selvbilde og tro på egen og lokal identitet. - Skaper bolyst og tiltrekker seg nye innbyggere. - Gir innbyggerne muligheter til å stå imot urban sentralisering. - Kan være økonomisk krevende og uforutsigbart. - Kulturell sentralisering. 7

9 HYPOTESE 2 IOKS utvikler fellesproduksjoner, har felles teknisk team og felles markedsansvarlig. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Aktørene i Inderøy oppvekst- og kultursenter skal samarbeide om utvikling og gjennomføring av felles produksjoner. - Et felles produksjons- og repertoarteam planlegger produksjoner ut ifra målgrupper, - læreplaner, tidspunkt, omfang, eventuelle med eksterne samarbeidspartnere. - Felles PR- og annonseringsarbeid, felles hjemmeside. Samlokalisering gir oss muligheter til å videreutvikle et allerede godt og etablert samarbeid. - Økt kvalitet på alle ledd i prosessen omkring produksjoner. - Unngår vi konkurranse om publikum. - Institusjonenes markedsføringsarbeid bedres. - Økonomisk gevinst gjennom å samarbeide om ressurser og opplegg. - Slipper dagens internfakturering. - Kompetanseheving. - Større grad av overordnet styring og samkjøring kan være en utfordring for aktører som i dag er vante med å jobbe på hver sin kant. Viktig å beholde engasjementet gjennom alle ledd. 8

10 HYPOTESE 3 Inderøy bibliotek administrerer lærebokordninger og samlinger for IOKS pedagogiske institusjoner, og generere samarbeid med barneskolene i kommunen. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Inderøy bibliotek skal, som skolebibliotek for de tre skolene i Inderøy oppvekst- og kultursenter, registrere læreboksamlingene og organisere utlån og oppfølging. Bibliotek skal også ved behov kunne registrere andre aktuelle fellessamlinger, som f.eks. note- og manussamlinger, pedagogisk litteratur mv. - Inderøy bibliotek skal være et kompetansesenter for de andre barneskolene i kommunen mht skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. Gjennom den fysiske samlokalisering er det naturlig at bibliotektjenesten yter samme tjeneste overfor Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole som de i dag gjør gjennom lærebokordningen overfor Inderøy videregående skole. - Mer effektiv organisering av lærebokordningen ved skolene. - Større grad av kontroll over egen samling, oversikt over hvilke læremidler man eier og over hvor de til enhver tid befinner seg. Mindre svinn. - Barneskolene i kommunen får gjennom samarbeid med biblioteket tilgang på et bibliotekfaglig miljø, som kan gi råd innen skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. Arbeidskrevende å gå i gang med registrering av store samlinger. Utlån av læremidler for tre skoler vil gi økt press omkring skolestart. Utfordring mht lagerkapasitet. 9

11 HYPOTESE 4 (Denne slått sammen med gruppe 1 sin hypotese 5 og finnes ikke i presentasjonen). Den kommunale kulturenheten er en operativ enhet lokalisert i Inderøy oppvekst og kultursenter 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Praktisk flytte ansatte i kulturenheten fra rådhuset til IOKS - Definer enhetens arbeidsoppgaver i forhold til gjeldende kulturplan - Produsere tjenester og ivareta forvaltning - Styrke og sikre kulturprofilen og kulturfeltet i IOKS i kommunen som helhet - Kulturplan - Bedre utnyttelse av ressurser - Større utviklingspotensial som samlet enhet - Gjennomføre mål og tiltak i kulturplan - Styrke kulturbevisstheten og bidra til kulturutvikling i Inderøy - Bedre ressursutnyttelse - Bygge den kulturelle grunnmur for befolkningen i Inderøy - Viktig for samhandling i IOKS, være limet mellom aktører og Inderøy befolkning 10

12 HYPOTESE 5 Aktivitetene i senteret avspeiles fysisk og estetisk og skaper miljø for ro, trivsel og helse. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Sentret skal ha en profesjonell utsmykningskomite - Lage avklaring og regulere bruk av infotavler, skilting og utsmykning med mer. - Kvalitetssikre hjemmesiden -Ha kantine/kafètilbud som tilbyr ernæringsmessig sunt vareutvalg - Kantine/kafètilbudet må ha en bærekraftig økonomi - Gi tilbud om gratis skolemåltider: 2X frokost og 2X varmt måltid til alle elevene pr. uke - Kafètilbudet skal også bistå med mat/servering ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup etc. - Ha avgrensede soner/områder med mulighet for rolige omgivelser - Gjensidig informasjonsbehov - Estetikk og arkitektur virker inn på menneskene - Utvikle et godt kantinetilbud til elevene - Utvikle et godt kafètilbud som dekker ulike behov innenfor matservering - Utvikle et kafètilbud som har åpningstider i samsvar med aktivitetene i huset. - Eget særperg og kjennetegn - Opplevelse i seg selv å besøke senteret - Gir godt førsteinntrykk - Gjenspeiler en bevissthet rundt kvalitet - Naturlig og sosial møteplass - Tilbud om godt ernæringsmessig mattilbud til bl.a. hybelboere ved IVGS etter skoletid Plass til både elever og vanlige kafègjester? Økonomi nok inntjening? 11

13 Gruppe 3. Stab og administrasjon Hovedhypotese: En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god kvalitet på tjenestene HYPOTESE 1 Felles ressursoversikt og bruker ressurser på tvers det være seg personell, areal og/eller utstyr 3) Stab og administrasjon - IOKS har en felles bank/pool med oversikt over alle ansatte; ansattes kompetanse, ansattes stillingsprosenter, ansattes timeplaner - Lege et digitalt «fellesområde». - IOKS gjør det mulig å effektivisere gjennom samordning. - IOKS gjør det mulig å øke fleksibilitet gjennom samarbeid. - God utnyttelse av ressursene. - Større fleksibilitet. - Nyttig ved vikarbehov. - Mulighet til å fylle opp stillinger - God ressursutnyttelse redusere antall timelærere/vikarer - Heve kvaliteten fordi vi trekker på fagpersonell fra en felles enhet. Krevende å holde en slik bank/pool oppdatert. 12

14 HYPOTESE 2.1 Vi skal ha et felles eksamensteam 3) Stab og administrasjon Etablere et felles team som har alt ansvar for gjennomføring av eksamen. - Samarbeid - Gode rom og fasiliteter. - Spisskompetanse med påfølgende trygghet. - Sikrer en god gjennomføring. - Bedre ressursutnytting. Ulike forvaltningsnivå og krav til gjennomføring. 13

15 HYPOTESE 2.2 Vi skal ha et felles rom- og timeplanteam 3) Stab og administrasjon Etablere et team/stab som kan legge timeplan og romplan for hele IKOS. Omfatter et felles program/system. - Helt nødvendig med tanke på fellesbruk av rom/spesialrom. - Spisskompetanse. - Felles nytte. - Vi får utnyttet rom og ansatte på en best mulig måte. - Mer oversiktlighet/ryddig. - Bedret tilgjengelighet. - Tar i bruk et verktøy; et rom- og timeplanprogram Ingen identifisert 14

16 HYPOTESE 2.3 Felles servicetorg/ skranke 3) Stab og administrasjon Etablere ett felles skranke/torg i Kulturhuset. - Ønsket om å yte god service. - Ønske om å framstå som åpen og tilgjengelig. - God service. - Brukere kommer tilbake. - Samordnes med skranke i bibliotek og/eller skranke i kulturhus: informasjon om rom, skyss, IT etc. Ressursfordeling kan bli utfordrende 15

17 HYPOTESE 3.1 Felles personal/hr 3) Stab og administrasjon - Etablere et team. - Samle kompetansen på en eller to personer. - Behov for spisskompetanse - Felles handtering av regler/lovverk. - God kjennskap til regelverk/lovverk. - Spesialisering/spisskompetanse - Få utfordringer. - En mulig utfordring kan være ulike forhandlingspartnere på lønn. 16

18 HYPOTESE 3.2 Felles innkjøp for IOKS 3) Stab og administrasjon Etablere en felles innkjøpsavdeling som tar ansvar for innkjøp av papir, vaskemidler etc. - Rasjonalisering. - Økonomisk gevinst. - Spisskompetanse innkjøp - Bedre innkjøpsavtaler bør gi bedre betingelser - Ressursbesparende, én innkjøpsfunksjon, ett felles lager Ulike innkjøpsavtaler pga. ulike skoleeiere/forvaltningsnivå. 17

19 HYPOTESE 3.3 Etablere et felles lager og felles arkiv 3) Stab og administrasjon Gjennom god planlegging i prosessen etablere felles lager og felles arkiv. Bedre ressursutnyttelse - Spesialisering av personell - God utnyttelse av areal og personell - Rasjonalisering - Ulike digitale arkivsystem - Ulike forvaltningsnivå 18

20 HYPOTESE 3.4 En ansvarlig for skyss på alle skoler Stab og administrasjon Samle kompetanse/ressurs på en eller to personer som har ansvar for all skyss. Rasjonalisering. Informasjonen skal gå til samme instans(fylkeskommunen). - Samordning - Rasjonalisering - Tydeligere kommunikasjon mellom kommune/skole og fylkeskommunen. Ingen identifisert. 19

21 HYPOTESE 3.5 Vi skal ha en felles driftstjeneste /driftsorganisasjon 3) Stab og administrasjon Felles på områdene IT, renhold, vaktmester, tekniske tjenester Utgangspunktet for hypotesen er samlokalisering, rasjonalisering og økonomisk gevinst. - Vi får samme standard på tjenestene. - Vi får god kvalitet på tjenestene. - Nærhet til alle brukere. - Styrket fagmiljø. - Oversiktlighet - Ansettelsesforhold - Kostnadsfordeling - Ulike forvaltningsnivå 20

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer