Inderøy oppvekst- og kultursenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inderøy oppvekst- og kultursenter"

Transkript

1 Inderøy oppvekst- og kultursenter VEDLEGG Mulighetsstudie 2013 Innhold Fagmiljø og pedagogikk 1 Kultur, idrett næring samfunn. 6 Stab og administrasjon..12

2 Gruppe 1. Fagmiljø og pedagogikk Hovedhypotese: Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø HYPOTESE 1 IOKS har sterke felles fagmiljøer og felles ledelse 1) Fagmiljø / pedagogikk - I IOKS har vi felles planlagte fagseksjonsmøter. - De deltakende virksomhetene samarbeider om tilsettinger. - IOKS utgjør et samlet stort og bredt skole- og kulturfaglig miljø bestående av barn, unge og voksne. - Virksomhetene i IOKS har systemer for kompetanseutvikling og fungerer som lærende organisasjoner. - Sterke fagmiljø trengs for å tilby elevene god undervisning. - Fagmiljøene deler på undervisningsareal, og god samhandling er nødvendig. - Lærernes kompetanse en viktig driver for læring. Vi skal derfor ha de beste lærerne og fagmiljøene! - Stimulerende kompetansemiljø er viktig for rekruttering og elevenes læring. - Gir større muligheter for tilpasset opplæring, faglige utfordringer og raskere progresjon - Ved at virksomhetene samarbeider, kan en ansette fagpersonell i større stillinger. - Større stillinger gjør oss mer attraktive på arbeidsmarkedet. - Enhetlig ledelse gir tydelig felles retning for faglig utvikling. - Samordning av samarbeidstid mellom de ulike skolene kan være en utfordring. - Lokale arbeidstidsavtaler må tilpasses slik at det blir mulig med samarbeid på tvers. Dette krever fleksibilitet fra alle parter. - Etablerte fagmiljø ønsker kanskje ikke å utvide disse med lærere fra andre skoleslag, det kan ta tid å innføre denne endringen 1

3 HYPOTESE 2 IOKS gir et tilpasset og helhetlig skoleløp 1) Fagmiljø / pedagogikk - Deltakende virksomheter i IOKS utarbeider felles visjon, verdigrunnlag, pedagogisk plattform og mål - IOKS bygger et trygt og aldersblandet oppvekstmiljø tilpasset barn og unges behov for samvær med egen aldersgruppe og andre aldersgrupper gjennom bevisst disponering av fysiske opplæringsarealer. - Alle voksne i IOKS skal ut fra sine oppgaver og på felles verdigrunnlag bidra til elevenes læring og utvikling gjennom tett samarbeid om felles verdier, pedagogisk plattform og mål. - IOKS skal ha et systematisk og nært samarbeid med elevenes foresatte gjennom formelle og uformelle møtepunkter - IOKS skal utvikles til et helhetlig oppvekstmiljø hvor ferdigheter, helse og kultur inngår som grunnleggende elementer. Dette gjøres gjennom løpende organisatorisk og metodisk samhandling. - IOKS skal legge til rette for å utnytte eksterne opplæringsarenaer i læringsarbeidet. - For å kunne lykkes med en opplæring basert på det forskningen sier er de viktigste driverne for læring og utvikling, må vi ha en helhetlig tilnærming hvor vi retter oppmerksomheten mot elevenes helhetlige oppvekstmiljø (jfr. Oppvekstprogrammet). Dette omfatter et synkront perspektiv hvor elever, skole, hjem og fritidsaktører samarbeider om elevenes helhetlige læring og utvikling, og et diakront perspektiv hvor samarbeidet skjer i det 13-årige skoleløpet. - Vi kan gjøre læring tilnærmet uavhengig av sosial bakgrunn - Vi kan bidra til at barn og unge i Inderøy får et trygt og stimulerende oppvekstmiljø - Vi kan øke gjennomføring og bedre læringsresultater - Vi kan styrke forbindelsen mellom skole og lokalmiljø - Risiko for å feste elever til roller eller oppfatninger som heftes ved elevene. Vi må ha systemer for nullstilling! - Raskere progresjon i det 13-årige løpet krever organisatorisk samordning 2

4 HYPOTESE 3 IOKS styrker elevenes faglige framgang 1) Fagmiljø /pedagogikk - IOKS Samordner elevtjenester for tidlig innsats, og samarbeider om spesialundervisning - I IOKS har vi tett oppfølging av elevene mellom skoleslagene gjennom informasjonsmøter, overføringsmøter, hospitering mm. - Vi har felles tilbakemeldingskultur som stimulerer læring gjennom hele skoleløpet. IOKS har felles forståelse av og felles strategier for innarbeiding av Vurdering for læring. - IOKS legger til rette for raskere progresjon, f.eks. kan elever ved ungdomsskolen ta fag på videregående - IOKS utviklingsarbeid er datadrevet og systematisk - I IOKS utvikler alle lærere kompetanse i å lede læring og utvikling (klasseledelse) - IOKS har sterke faglige og pedagogiske tradisjoner og ambisjoner. - Vi vet at tidlig, intensiv og målretta læringsstøtte gir større læringseffekt enn når støttetimer smøres tynt utover (f.eks. har vi lesekonsulent på barnetrinnet og lesekurs på ungdomsskolen i dag). Ved å samordne ressurser og kompetanse kan vi gi et mer målretta tilbud etter hvert som behovene oppstår. Bedre tilpassa opplæring gir mindre behov for spesialundervisning. - VI har systemer som gir løpende tilgang på resultatdata. - Forskning viser at klasseledelse er den viktigste driveren for læring. - Forskning viser at tydelige mål og forventninger (vurdering for læring) er en viktig driver for læring. - Alle skolene i IOKS har vurdering for læring som særlig satsingsområde. - IOKS har gode arenaer for læring; sambruk fører til flere muligheter for alle. - Tiltakene gir et mer målretta og tilpasset tilbud, jf. tidlig innsats. Bedre tilpassa opplæring gir mindre behov for spesialundervisning. - Tiltakene gir økt mestringsopplevelse og motivasjon. - Tiltakene økt gjennomføring og bedre læringsresultater. - Elevene og lærerne er trent til å bruke vurdering aktivt i læringsarbeidet. - Vi har mangfoldige og helhetlige læringsmiljøer hvor alle elever får opplæringen tilpasset sine individuelle forutsetninger. - Elevene møter konsistent og konsekvent klasseledelse. - Data angir hvilken innsats som gir resultat og ikke/korrigering/justering. - Etablerte forestillinger og holdninger kan være sprikende og hindrende for utviklingsprosesser. - Samordning av datasystemer kan by på utfordringer. - Tiltakene krever overordnet organisering av ressurser. - Det må legges til rette for fellestid for lærere på tvers av virksomhetene. 3

5 HYPOTESE 4 IOKS kulturprofil styrker læring 1) Fagmiljø / pedagogikk - I IOKS er kulturelle inntrykk og uttrykk integrert i opplæringen - I IOKS skaper kulturaktiviteter inkluderende læringsarenaer - IOKS har en plan for felles kulturaktiviteter gjennom hele skoleåret - IOKS er et fysisk læringsmiljø preget av kunstuttrykk - Forskning viser at kunst og kultur styrker læring. - Forskning viser at ungdom med brei kulturell kompetanse i minst grad faller utenfor i samfunnet - Forskning viser at kulturopplevelser og deltakelse i kulturaktiviteter skaper samarbeidsevne, selvinnsikt og toleranse. - Gjennom kulturaktiviteter kan elevene bruke flere sider ved seg selv i læringsarbeidet og slik oppleve mestring. - Kulturaktiviteter gjør elevene tolerante, anerkjennende og støttende til hverandres læringsarbeid. - Kulturaktiviteter skaper tilhørighet og respekt for den de er. - Kulturaktiviteter skaper trivsel og positiv innstilling til skole og læring. - Varierende kulturfaglig kompetanse i personalet, kompetanseheving for hele personalet for å sikre kvalitet og læring. - Fordommer og negative holdninger. 4

6 HYPOTESE 5 Fysisk aktivitet og god helse styrker læring 1) Fagmiljø / pedagogikk - IOKS har varierte arenaer tilrettelagt for fysisk aktivitet ute og inne, og fysisk aktivitet integrert i skoledagen. - IOKS fasiliteter for fysisk aktivitet benyttes også av SFO og av eldre elever etter skoletid. - IOKS har faste felles arrangementer i løpet av skoleåret for å bedre elevenes helse og livskvalitet. - IOKS jobber aktivt for et støttende psykososialt miljø og har en felles handlingsplan mot mobbing. Vi har klare grenser og felles tiltak mot rus. IOKS har synlige, tydelige og støttende voksne - Elevene ved IOKS har et eierforhold til og er med på å skape skolens verdigrunnlag. - IOKS har en aktiv stedlig skolehelsetjeneste for å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. - IOKS har kantine med sunne, rimelige og gode matvarer, og med tilbud om skolefrokost. - Vi ser at fysisk aktivitet gjør elever motiverte og mer mottakelige for læring. - Vi ser at elever med et sunt kosthold er mer opplagt og motivert for læring. - Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø etter opplæringsloven. - Det er en generell økning av psykiske helseproblemer blant barn og unge i dag. - Elevene får ei bedre helse, som kan føre til reduksjon av atferdsproblemer, økt læringslyst og bedre læringsresultater. - Vi har fornøyde og motiverte elever, som gjennomfører skoleløpet fra grunnskole til og med videregående utdanning ved IOKS. - Vi har trygge elever som kjenner hverandre godt fra ulike arenaer. De er tryggere på hverandre, og anerkjenner ulike styrker og svakheter hos hverandre. - IOKS er et helhetlig støttende oppvekstmiljø med nulltoleranse for mobbing. Vi har samkjørte voksne som arbeider sammen for barn og unges psykososiale miljø. Med felles ordensregler og handlingsplan mot mobbing blir regler og konsekvenser fulgt opp av alle ansatte i IOKS. - Det er utfordring blir å innarbeide felles praksis på bakgrunn av felles verdier og planer. - Utfordringer ved planlegging av rombruk og timeplaner/dagsrytme. - Ikke alle elever er motiverte for fysisk aktivitet, derfor er det viktig at aktivitetene er varierte slik at alle finner noe de synes er greit å være med på. - Stort skolemiljø der større barn og ungdommer kan virke utrygt for de yngre. - Mange å forholde seg til, både barn, unge og voksne. 5

7 Gruppe 2 Kultur, idrett, næring, samfunn Hovedhypotese: Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy HYPOTESE 1.1 Legger til rette for at idrettslag, frivillig kulturliv, profesjonelle kulturarbeidere og institusjoner tar senteret i bruk. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Tilby fleksibelt frikontorfellesskap til eksterne kulturarbeidere og evt. andre eksterne institusjoner etter behov. - Sentret skal legge til rette for allsidighet - Aktivitetene skal avspeile mangfold og inkludering - Sentret skal samhandle med alle frivillige lag og organisasjoner - Sentret skal søke å inkludere alle kretsene i kommunen - Saneringen av samfunnshuset i Sakshaug-kretsen fordrer nye lokaler for eksisterende aktivitet - Senteret skal være samlingspunkt for hele kommunen - IOKS ønsker å knytte til seg eksterne kompetansemiljøer innenfor kunst- og kulturformidling - Gjennom inkludering og samarbeid skapes arena for kompetanseheving/-utvikling innen kunst og kulturformidling - Mulighet til økt bredde/spisskompetanse i fagmiljøet - Mangfold under samme tak - Mer stimulerende miljø - Mer differensiert tilbud - Bedre livskvalitet for alle - Senteret må ha en driftsøkonomi som gjør det økonomisk akseptabelt å bruke sentret 6

8 HYPOTESE 1.2 Sentret tilbyr lokale, regionale og nasjonale kulturproduksjoner overfor et regionalt publikumssegment. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Søke samarbeid med management, tilbydere, artister og kulturinstitusjoner for å etablere sentret som en regional formidlingsarena. - I samarbeid sørge for at biblioteket oppfyller sin rolle som møteplass og kulturell arena. - Søke samarbeid med Riksteatret med mål om å på nytt få status som spillested for Riksteatret. - Gjøre det mulig for kommunen og regionens innbyggere å oppleve unike kulturopplevelser i sitt nærmiljø. - Sørge for at ulike sjangre og uttrykk er representert Samlokalisering gir oss muligheter for i fellesskap rekruttere et publikum og å formidle folkeopplysning med både egenaktivitet og estetisk egenverdi. - Utvikler selvbilde og tro på egen og lokal identitet. - Skaper bolyst og tiltrekker seg nye innbyggere. - Gir innbyggerne muligheter til å stå imot urban sentralisering. - Kan være økonomisk krevende og uforutsigbart. - Kulturell sentralisering. 7

9 HYPOTESE 2 IOKS utvikler fellesproduksjoner, har felles teknisk team og felles markedsansvarlig. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Aktørene i Inderøy oppvekst- og kultursenter skal samarbeide om utvikling og gjennomføring av felles produksjoner. - Et felles produksjons- og repertoarteam planlegger produksjoner ut ifra målgrupper, - læreplaner, tidspunkt, omfang, eventuelle med eksterne samarbeidspartnere. - Felles PR- og annonseringsarbeid, felles hjemmeside. Samlokalisering gir oss muligheter til å videreutvikle et allerede godt og etablert samarbeid. - Økt kvalitet på alle ledd i prosessen omkring produksjoner. - Unngår vi konkurranse om publikum. - Institusjonenes markedsføringsarbeid bedres. - Økonomisk gevinst gjennom å samarbeide om ressurser og opplegg. - Slipper dagens internfakturering. - Kompetanseheving. - Større grad av overordnet styring og samkjøring kan være en utfordring for aktører som i dag er vante med å jobbe på hver sin kant. Viktig å beholde engasjementet gjennom alle ledd. 8

10 HYPOTESE 3 Inderøy bibliotek administrerer lærebokordninger og samlinger for IOKS pedagogiske institusjoner, og generere samarbeid med barneskolene i kommunen. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Inderøy bibliotek skal, som skolebibliotek for de tre skolene i Inderøy oppvekst- og kultursenter, registrere læreboksamlingene og organisere utlån og oppfølging. Bibliotek skal også ved behov kunne registrere andre aktuelle fellessamlinger, som f.eks. note- og manussamlinger, pedagogisk litteratur mv. - Inderøy bibliotek skal være et kompetansesenter for de andre barneskolene i kommunen mht skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. Gjennom den fysiske samlokalisering er det naturlig at bibliotektjenesten yter samme tjeneste overfor Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole som de i dag gjør gjennom lærebokordningen overfor Inderøy videregående skole. - Mer effektiv organisering av lærebokordningen ved skolene. - Større grad av kontroll over egen samling, oversikt over hvilke læremidler man eier og over hvor de til enhver tid befinner seg. Mindre svinn. - Barneskolene i kommunen får gjennom samarbeid med biblioteket tilgang på et bibliotekfaglig miljø, som kan gi råd innen skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. Arbeidskrevende å gå i gang med registrering av store samlinger. Utlån av læremidler for tre skoler vil gi økt press omkring skolestart. Utfordring mht lagerkapasitet. 9

11 HYPOTESE 4 (Denne slått sammen med gruppe 1 sin hypotese 5 og finnes ikke i presentasjonen). Den kommunale kulturenheten er en operativ enhet lokalisert i Inderøy oppvekst og kultursenter 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Praktisk flytte ansatte i kulturenheten fra rådhuset til IOKS - Definer enhetens arbeidsoppgaver i forhold til gjeldende kulturplan - Produsere tjenester og ivareta forvaltning - Styrke og sikre kulturprofilen og kulturfeltet i IOKS i kommunen som helhet - Kulturplan - Bedre utnyttelse av ressurser - Større utviklingspotensial som samlet enhet - Gjennomføre mål og tiltak i kulturplan - Styrke kulturbevisstheten og bidra til kulturutvikling i Inderøy - Bedre ressursutnyttelse - Bygge den kulturelle grunnmur for befolkningen i Inderøy - Viktig for samhandling i IOKS, være limet mellom aktører og Inderøy befolkning 10

12 HYPOTESE 5 Aktivitetene i senteret avspeiles fysisk og estetisk og skaper miljø for ro, trivsel og helse. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Sentret skal ha en profesjonell utsmykningskomite - Lage avklaring og regulere bruk av infotavler, skilting og utsmykning med mer. - Kvalitetssikre hjemmesiden -Ha kantine/kafètilbud som tilbyr ernæringsmessig sunt vareutvalg - Kantine/kafètilbudet må ha en bærekraftig økonomi - Gi tilbud om gratis skolemåltider: 2X frokost og 2X varmt måltid til alle elevene pr. uke - Kafètilbudet skal også bistå med mat/servering ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup etc. - Ha avgrensede soner/områder med mulighet for rolige omgivelser - Gjensidig informasjonsbehov - Estetikk og arkitektur virker inn på menneskene - Utvikle et godt kantinetilbud til elevene - Utvikle et godt kafètilbud som dekker ulike behov innenfor matservering - Utvikle et kafètilbud som har åpningstider i samsvar med aktivitetene i huset. - Eget særperg og kjennetegn - Opplevelse i seg selv å besøke senteret - Gir godt førsteinntrykk - Gjenspeiler en bevissthet rundt kvalitet - Naturlig og sosial møteplass - Tilbud om godt ernæringsmessig mattilbud til bl.a. hybelboere ved IVGS etter skoletid Plass til både elever og vanlige kafègjester? Økonomi nok inntjening? 11

13 Gruppe 3. Stab og administrasjon Hovedhypotese: En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god kvalitet på tjenestene HYPOTESE 1 Felles ressursoversikt og bruker ressurser på tvers det være seg personell, areal og/eller utstyr 3) Stab og administrasjon - IOKS har en felles bank/pool med oversikt over alle ansatte; ansattes kompetanse, ansattes stillingsprosenter, ansattes timeplaner - Lege et digitalt «fellesområde». - IOKS gjør det mulig å effektivisere gjennom samordning. - IOKS gjør det mulig å øke fleksibilitet gjennom samarbeid. - God utnyttelse av ressursene. - Større fleksibilitet. - Nyttig ved vikarbehov. - Mulighet til å fylle opp stillinger - God ressursutnyttelse redusere antall timelærere/vikarer - Heve kvaliteten fordi vi trekker på fagpersonell fra en felles enhet. Krevende å holde en slik bank/pool oppdatert. 12

14 HYPOTESE 2.1 Vi skal ha et felles eksamensteam 3) Stab og administrasjon Etablere et felles team som har alt ansvar for gjennomføring av eksamen. - Samarbeid - Gode rom og fasiliteter. - Spisskompetanse med påfølgende trygghet. - Sikrer en god gjennomføring. - Bedre ressursutnytting. Ulike forvaltningsnivå og krav til gjennomføring. 13

15 HYPOTESE 2.2 Vi skal ha et felles rom- og timeplanteam 3) Stab og administrasjon Etablere et team/stab som kan legge timeplan og romplan for hele IKOS. Omfatter et felles program/system. - Helt nødvendig med tanke på fellesbruk av rom/spesialrom. - Spisskompetanse. - Felles nytte. - Vi får utnyttet rom og ansatte på en best mulig måte. - Mer oversiktlighet/ryddig. - Bedret tilgjengelighet. - Tar i bruk et verktøy; et rom- og timeplanprogram Ingen identifisert 14

16 HYPOTESE 2.3 Felles servicetorg/ skranke 3) Stab og administrasjon Etablere ett felles skranke/torg i Kulturhuset. - Ønsket om å yte god service. - Ønske om å framstå som åpen og tilgjengelig. - God service. - Brukere kommer tilbake. - Samordnes med skranke i bibliotek og/eller skranke i kulturhus: informasjon om rom, skyss, IT etc. Ressursfordeling kan bli utfordrende 15

17 HYPOTESE 3.1 Felles personal/hr 3) Stab og administrasjon - Etablere et team. - Samle kompetansen på en eller to personer. - Behov for spisskompetanse - Felles handtering av regler/lovverk. - God kjennskap til regelverk/lovverk. - Spesialisering/spisskompetanse - Få utfordringer. - En mulig utfordring kan være ulike forhandlingspartnere på lønn. 16

18 HYPOTESE 3.2 Felles innkjøp for IOKS 3) Stab og administrasjon Etablere en felles innkjøpsavdeling som tar ansvar for innkjøp av papir, vaskemidler etc. - Rasjonalisering. - Økonomisk gevinst. - Spisskompetanse innkjøp - Bedre innkjøpsavtaler bør gi bedre betingelser - Ressursbesparende, én innkjøpsfunksjon, ett felles lager Ulike innkjøpsavtaler pga. ulike skoleeiere/forvaltningsnivå. 17

19 HYPOTESE 3.3 Etablere et felles lager og felles arkiv 3) Stab og administrasjon Gjennom god planlegging i prosessen etablere felles lager og felles arkiv. Bedre ressursutnyttelse - Spesialisering av personell - God utnyttelse av areal og personell - Rasjonalisering - Ulike digitale arkivsystem - Ulike forvaltningsnivå 18

20 HYPOTESE 3.4 En ansvarlig for skyss på alle skoler Stab og administrasjon Samle kompetanse/ressurs på en eller to personer som har ansvar for all skyss. Rasjonalisering. Informasjonen skal gå til samme instans(fylkeskommunen). - Samordning - Rasjonalisering - Tydeligere kommunikasjon mellom kommune/skole og fylkeskommunen. Ingen identifisert. 19

21 HYPOTESE 3.5 Vi skal ha en felles driftstjeneste /driftsorganisasjon 3) Stab og administrasjon Felles på områdene IT, renhold, vaktmester, tekniske tjenester Utgangspunktet for hypotesen er samlokalisering, rasjonalisering og økonomisk gevinst. - Vi får samme standard på tjenestene. - Vi får god kvalitet på tjenestene. - Nærhet til alle brukere. - Styrket fagmiljø. - Oversiktlighet - Ansettelsesforhold - Kostnadsfordeling - Ulike forvaltningsnivå 20

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 HOLE KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL: Det overordnede målet for SFO er å sikre trygge og stimulerende oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Gjennom sin virksomhet

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016

LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016 LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016 1 Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn,

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE. Rammeplan for skolefritidsordningen. Et sted der barna gjerne vil være RAMMEPLAN FOR SFO

RAKKESTAD KOMMUNE. Rammeplan for skolefritidsordningen. Et sted der barna gjerne vil være RAMMEPLAN FOR SFO RAKKESTAD KOMMUNE Rammeplan for skolefritidsordningen Saksnr. 14/1032 Jorunalnr. 15257/14 Arkiv A20 Dato 26.11.2014 Vedtatt i Kultur og oppvekstutvalget 09.09.2014 - sak 15/14 Et sted der barna gjerne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kulturskolen som ressurs

Kulturskolen som ressurs Kulturskolen som ressurs Utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre Hotell Bristol, 1. november Erling J. Myrseth, styreleder region Øst Norsk kulturskoleråd Medlemsorganisasjon

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Godt læringsmiljø i klassen betyr: For å få et godt læringsmiljø i klassen må: Elevene: Lærerne: Rektor skolens ledelse: Foreldrene: Kommunen: Andre:

Godt læringsmiljø i klassen betyr: For å få et godt læringsmiljø i klassen må: Elevene: Lærerne: Rektor skolens ledelse: Foreldrene: Kommunen: Andre: Læringsmiljø: Elevene har fokus og atferd som fremmer læring Lærerne bidrar til å motivere elevene til økt innsats Elevene trives på skolen Foreldrene bidrar til å gi sine barn holdninger som fremmer læring

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

«Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet

«Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet «Atten tusen timer» Bidra til at flere består, med bedre resultat Utjevning av sosial ulikhet Inger Christin Torp, leder OKH-komiteen og styreleder Østfoldhelsa 1 2 7 x 5 x 45 x 5 timer i barnehagen 5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune

VIRKSOMHETSPLAN. Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune VIRKSOMHETSPLAN Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn i Røyken kommune 2015-2016 Hva omfatter tjenesten 5,6 årsverk spesialpedagog/pedagog 80 % logoped 20 % rådgiver Tjenesten tilhører kommunalavdeling

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Systematisk arbeid mot frafall

Systematisk arbeid mot frafall Systematisk arbeid mot frafall Elvebakken : Sentrumsskole i Oslo Gammel skole i nytt bygg og med nytt innhold 1300 elever Kombinert skole: ST, SF, MK, EL, DH Visjon: «Noe mer» Ingen enkle løsninger.. Om

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem

FYSISK INAKTIVITET. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem FYSISK INAKTIVITET Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem (World Health Report 2002) Fysisk inaktivitet er en minst like viktig risikofaktor som røyking, overvekt, høyt h

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Rammeplan for Aktivitetsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen INNLEDNING Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65000 innb. Ca 7500 barn i grunnskolen Vekst på 1,5 2,0

Detaljer

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Nesset ungdomsskole Levanger kommune 1. INNLEDNING Nesset ungdomsskole ligger på Nesset i Levanger kommune. Elevene kommer fra to barneskoler, Nesheim og Halsan. Det

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Standard for SFO-ordningene. Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune

Standard for SFO-ordningene. Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune Sørumstandard for SFO-ordningene i Sørum kommune Vedtatt i Kommunestyret 28.05.2014 1 Innhold 1 Formål...3 2 Overordnede mål og verdigrunnlag...3 3 Generelt om SFO-ordningene...4 3.1 Rekruttering og kompetansekrav...4

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer