Inderøy oppvekst- og kultursenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inderøy oppvekst- og kultursenter"

Transkript

1 Inderøy oppvekst- og kultursenter VEDLEGG Mulighetsstudie 2013 Innhold Fagmiljø og pedagogikk 1 Kultur, idrett næring samfunn. 6 Stab og administrasjon..12

2 Gruppe 1. Fagmiljø og pedagogikk Hovedhypotese: Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø HYPOTESE 1 IOKS har sterke felles fagmiljøer og felles ledelse 1) Fagmiljø / pedagogikk - I IOKS har vi felles planlagte fagseksjonsmøter. - De deltakende virksomhetene samarbeider om tilsettinger. - IOKS utgjør et samlet stort og bredt skole- og kulturfaglig miljø bestående av barn, unge og voksne. - Virksomhetene i IOKS har systemer for kompetanseutvikling og fungerer som lærende organisasjoner. - Sterke fagmiljø trengs for å tilby elevene god undervisning. - Fagmiljøene deler på undervisningsareal, og god samhandling er nødvendig. - Lærernes kompetanse en viktig driver for læring. Vi skal derfor ha de beste lærerne og fagmiljøene! - Stimulerende kompetansemiljø er viktig for rekruttering og elevenes læring. - Gir større muligheter for tilpasset opplæring, faglige utfordringer og raskere progresjon - Ved at virksomhetene samarbeider, kan en ansette fagpersonell i større stillinger. - Større stillinger gjør oss mer attraktive på arbeidsmarkedet. - Enhetlig ledelse gir tydelig felles retning for faglig utvikling. - Samordning av samarbeidstid mellom de ulike skolene kan være en utfordring. - Lokale arbeidstidsavtaler må tilpasses slik at det blir mulig med samarbeid på tvers. Dette krever fleksibilitet fra alle parter. - Etablerte fagmiljø ønsker kanskje ikke å utvide disse med lærere fra andre skoleslag, det kan ta tid å innføre denne endringen 1

3 HYPOTESE 2 IOKS gir et tilpasset og helhetlig skoleløp 1) Fagmiljø / pedagogikk - Deltakende virksomheter i IOKS utarbeider felles visjon, verdigrunnlag, pedagogisk plattform og mål - IOKS bygger et trygt og aldersblandet oppvekstmiljø tilpasset barn og unges behov for samvær med egen aldersgruppe og andre aldersgrupper gjennom bevisst disponering av fysiske opplæringsarealer. - Alle voksne i IOKS skal ut fra sine oppgaver og på felles verdigrunnlag bidra til elevenes læring og utvikling gjennom tett samarbeid om felles verdier, pedagogisk plattform og mål. - IOKS skal ha et systematisk og nært samarbeid med elevenes foresatte gjennom formelle og uformelle møtepunkter - IOKS skal utvikles til et helhetlig oppvekstmiljø hvor ferdigheter, helse og kultur inngår som grunnleggende elementer. Dette gjøres gjennom løpende organisatorisk og metodisk samhandling. - IOKS skal legge til rette for å utnytte eksterne opplæringsarenaer i læringsarbeidet. - For å kunne lykkes med en opplæring basert på det forskningen sier er de viktigste driverne for læring og utvikling, må vi ha en helhetlig tilnærming hvor vi retter oppmerksomheten mot elevenes helhetlige oppvekstmiljø (jfr. Oppvekstprogrammet). Dette omfatter et synkront perspektiv hvor elever, skole, hjem og fritidsaktører samarbeider om elevenes helhetlige læring og utvikling, og et diakront perspektiv hvor samarbeidet skjer i det 13-årige skoleløpet. - Vi kan gjøre læring tilnærmet uavhengig av sosial bakgrunn - Vi kan bidra til at barn og unge i Inderøy får et trygt og stimulerende oppvekstmiljø - Vi kan øke gjennomføring og bedre læringsresultater - Vi kan styrke forbindelsen mellom skole og lokalmiljø - Risiko for å feste elever til roller eller oppfatninger som heftes ved elevene. Vi må ha systemer for nullstilling! - Raskere progresjon i det 13-årige løpet krever organisatorisk samordning 2

4 HYPOTESE 3 IOKS styrker elevenes faglige framgang 1) Fagmiljø /pedagogikk - IOKS Samordner elevtjenester for tidlig innsats, og samarbeider om spesialundervisning - I IOKS har vi tett oppfølging av elevene mellom skoleslagene gjennom informasjonsmøter, overføringsmøter, hospitering mm. - Vi har felles tilbakemeldingskultur som stimulerer læring gjennom hele skoleløpet. IOKS har felles forståelse av og felles strategier for innarbeiding av Vurdering for læring. - IOKS legger til rette for raskere progresjon, f.eks. kan elever ved ungdomsskolen ta fag på videregående - IOKS utviklingsarbeid er datadrevet og systematisk - I IOKS utvikler alle lærere kompetanse i å lede læring og utvikling (klasseledelse) - IOKS har sterke faglige og pedagogiske tradisjoner og ambisjoner. - Vi vet at tidlig, intensiv og målretta læringsstøtte gir større læringseffekt enn når støttetimer smøres tynt utover (f.eks. har vi lesekonsulent på barnetrinnet og lesekurs på ungdomsskolen i dag). Ved å samordne ressurser og kompetanse kan vi gi et mer målretta tilbud etter hvert som behovene oppstår. Bedre tilpassa opplæring gir mindre behov for spesialundervisning. - VI har systemer som gir løpende tilgang på resultatdata. - Forskning viser at klasseledelse er den viktigste driveren for læring. - Forskning viser at tydelige mål og forventninger (vurdering for læring) er en viktig driver for læring. - Alle skolene i IOKS har vurdering for læring som særlig satsingsområde. - IOKS har gode arenaer for læring; sambruk fører til flere muligheter for alle. - Tiltakene gir et mer målretta og tilpasset tilbud, jf. tidlig innsats. Bedre tilpassa opplæring gir mindre behov for spesialundervisning. - Tiltakene gir økt mestringsopplevelse og motivasjon. - Tiltakene økt gjennomføring og bedre læringsresultater. - Elevene og lærerne er trent til å bruke vurdering aktivt i læringsarbeidet. - Vi har mangfoldige og helhetlige læringsmiljøer hvor alle elever får opplæringen tilpasset sine individuelle forutsetninger. - Elevene møter konsistent og konsekvent klasseledelse. - Data angir hvilken innsats som gir resultat og ikke/korrigering/justering. - Etablerte forestillinger og holdninger kan være sprikende og hindrende for utviklingsprosesser. - Samordning av datasystemer kan by på utfordringer. - Tiltakene krever overordnet organisering av ressurser. - Det må legges til rette for fellestid for lærere på tvers av virksomhetene. 3

5 HYPOTESE 4 IOKS kulturprofil styrker læring 1) Fagmiljø / pedagogikk - I IOKS er kulturelle inntrykk og uttrykk integrert i opplæringen - I IOKS skaper kulturaktiviteter inkluderende læringsarenaer - IOKS har en plan for felles kulturaktiviteter gjennom hele skoleåret - IOKS er et fysisk læringsmiljø preget av kunstuttrykk - Forskning viser at kunst og kultur styrker læring. - Forskning viser at ungdom med brei kulturell kompetanse i minst grad faller utenfor i samfunnet - Forskning viser at kulturopplevelser og deltakelse i kulturaktiviteter skaper samarbeidsevne, selvinnsikt og toleranse. - Gjennom kulturaktiviteter kan elevene bruke flere sider ved seg selv i læringsarbeidet og slik oppleve mestring. - Kulturaktiviteter gjør elevene tolerante, anerkjennende og støttende til hverandres læringsarbeid. - Kulturaktiviteter skaper tilhørighet og respekt for den de er. - Kulturaktiviteter skaper trivsel og positiv innstilling til skole og læring. - Varierende kulturfaglig kompetanse i personalet, kompetanseheving for hele personalet for å sikre kvalitet og læring. - Fordommer og negative holdninger. 4

6 HYPOTESE 5 Fysisk aktivitet og god helse styrker læring 1) Fagmiljø / pedagogikk - IOKS har varierte arenaer tilrettelagt for fysisk aktivitet ute og inne, og fysisk aktivitet integrert i skoledagen. - IOKS fasiliteter for fysisk aktivitet benyttes også av SFO og av eldre elever etter skoletid. - IOKS har faste felles arrangementer i løpet av skoleåret for å bedre elevenes helse og livskvalitet. - IOKS jobber aktivt for et støttende psykososialt miljø og har en felles handlingsplan mot mobbing. Vi har klare grenser og felles tiltak mot rus. IOKS har synlige, tydelige og støttende voksne - Elevene ved IOKS har et eierforhold til og er med på å skape skolens verdigrunnlag. - IOKS har en aktiv stedlig skolehelsetjeneste for å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. - IOKS har kantine med sunne, rimelige og gode matvarer, og med tilbud om skolefrokost. - Vi ser at fysisk aktivitet gjør elever motiverte og mer mottakelige for læring. - Vi ser at elever med et sunt kosthold er mer opplagt og motivert for læring. - Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø etter opplæringsloven. - Det er en generell økning av psykiske helseproblemer blant barn og unge i dag. - Elevene får ei bedre helse, som kan føre til reduksjon av atferdsproblemer, økt læringslyst og bedre læringsresultater. - Vi har fornøyde og motiverte elever, som gjennomfører skoleløpet fra grunnskole til og med videregående utdanning ved IOKS. - Vi har trygge elever som kjenner hverandre godt fra ulike arenaer. De er tryggere på hverandre, og anerkjenner ulike styrker og svakheter hos hverandre. - IOKS er et helhetlig støttende oppvekstmiljø med nulltoleranse for mobbing. Vi har samkjørte voksne som arbeider sammen for barn og unges psykososiale miljø. Med felles ordensregler og handlingsplan mot mobbing blir regler og konsekvenser fulgt opp av alle ansatte i IOKS. - Det er utfordring blir å innarbeide felles praksis på bakgrunn av felles verdier og planer. - Utfordringer ved planlegging av rombruk og timeplaner/dagsrytme. - Ikke alle elever er motiverte for fysisk aktivitet, derfor er det viktig at aktivitetene er varierte slik at alle finner noe de synes er greit å være med på. - Stort skolemiljø der større barn og ungdommer kan virke utrygt for de yngre. - Mange å forholde seg til, både barn, unge og voksne. 5

7 Gruppe 2 Kultur, idrett, næring, samfunn Hovedhypotese: Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy HYPOTESE 1.1 Legger til rette for at idrettslag, frivillig kulturliv, profesjonelle kulturarbeidere og institusjoner tar senteret i bruk. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Tilby fleksibelt frikontorfellesskap til eksterne kulturarbeidere og evt. andre eksterne institusjoner etter behov. - Sentret skal legge til rette for allsidighet - Aktivitetene skal avspeile mangfold og inkludering - Sentret skal samhandle med alle frivillige lag og organisasjoner - Sentret skal søke å inkludere alle kretsene i kommunen - Saneringen av samfunnshuset i Sakshaug-kretsen fordrer nye lokaler for eksisterende aktivitet - Senteret skal være samlingspunkt for hele kommunen - IOKS ønsker å knytte til seg eksterne kompetansemiljøer innenfor kunst- og kulturformidling - Gjennom inkludering og samarbeid skapes arena for kompetanseheving/-utvikling innen kunst og kulturformidling - Mulighet til økt bredde/spisskompetanse i fagmiljøet - Mangfold under samme tak - Mer stimulerende miljø - Mer differensiert tilbud - Bedre livskvalitet for alle - Senteret må ha en driftsøkonomi som gjør det økonomisk akseptabelt å bruke sentret 6

8 HYPOTESE 1.2 Sentret tilbyr lokale, regionale og nasjonale kulturproduksjoner overfor et regionalt publikumssegment. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Søke samarbeid med management, tilbydere, artister og kulturinstitusjoner for å etablere sentret som en regional formidlingsarena. - I samarbeid sørge for at biblioteket oppfyller sin rolle som møteplass og kulturell arena. - Søke samarbeid med Riksteatret med mål om å på nytt få status som spillested for Riksteatret. - Gjøre det mulig for kommunen og regionens innbyggere å oppleve unike kulturopplevelser i sitt nærmiljø. - Sørge for at ulike sjangre og uttrykk er representert Samlokalisering gir oss muligheter for i fellesskap rekruttere et publikum og å formidle folkeopplysning med både egenaktivitet og estetisk egenverdi. - Utvikler selvbilde og tro på egen og lokal identitet. - Skaper bolyst og tiltrekker seg nye innbyggere. - Gir innbyggerne muligheter til å stå imot urban sentralisering. - Kan være økonomisk krevende og uforutsigbart. - Kulturell sentralisering. 7

9 HYPOTESE 2 IOKS utvikler fellesproduksjoner, har felles teknisk team og felles markedsansvarlig. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Aktørene i Inderøy oppvekst- og kultursenter skal samarbeide om utvikling og gjennomføring av felles produksjoner. - Et felles produksjons- og repertoarteam planlegger produksjoner ut ifra målgrupper, - læreplaner, tidspunkt, omfang, eventuelle med eksterne samarbeidspartnere. - Felles PR- og annonseringsarbeid, felles hjemmeside. Samlokalisering gir oss muligheter til å videreutvikle et allerede godt og etablert samarbeid. - Økt kvalitet på alle ledd i prosessen omkring produksjoner. - Unngår vi konkurranse om publikum. - Institusjonenes markedsføringsarbeid bedres. - Økonomisk gevinst gjennom å samarbeide om ressurser og opplegg. - Slipper dagens internfakturering. - Kompetanseheving. - Større grad av overordnet styring og samkjøring kan være en utfordring for aktører som i dag er vante med å jobbe på hver sin kant. Viktig å beholde engasjementet gjennom alle ledd. 8

10 HYPOTESE 3 Inderøy bibliotek administrerer lærebokordninger og samlinger for IOKS pedagogiske institusjoner, og generere samarbeid med barneskolene i kommunen. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Inderøy bibliotek skal, som skolebibliotek for de tre skolene i Inderøy oppvekst- og kultursenter, registrere læreboksamlingene og organisere utlån og oppfølging. Bibliotek skal også ved behov kunne registrere andre aktuelle fellessamlinger, som f.eks. note- og manussamlinger, pedagogisk litteratur mv. - Inderøy bibliotek skal være et kompetansesenter for de andre barneskolene i kommunen mht skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. Gjennom den fysiske samlokalisering er det naturlig at bibliotektjenesten yter samme tjeneste overfor Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole som de i dag gjør gjennom lærebokordningen overfor Inderøy videregående skole. - Mer effektiv organisering av lærebokordningen ved skolene. - Større grad av kontroll over egen samling, oversikt over hvilke læremidler man eier og over hvor de til enhver tid befinner seg. Mindre svinn. - Barneskolene i kommunen får gjennom samarbeid med biblioteket tilgang på et bibliotekfaglig miljø, som kan gi råd innen skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv. Arbeidskrevende å gå i gang med registrering av store samlinger. Utlån av læremidler for tre skoler vil gi økt press omkring skolestart. Utfordring mht lagerkapasitet. 9

11 HYPOTESE 4 (Denne slått sammen med gruppe 1 sin hypotese 5 og finnes ikke i presentasjonen). Den kommunale kulturenheten er en operativ enhet lokalisert i Inderøy oppvekst og kultursenter 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Praktisk flytte ansatte i kulturenheten fra rådhuset til IOKS - Definer enhetens arbeidsoppgaver i forhold til gjeldende kulturplan - Produsere tjenester og ivareta forvaltning - Styrke og sikre kulturprofilen og kulturfeltet i IOKS i kommunen som helhet - Kulturplan - Bedre utnyttelse av ressurser - Større utviklingspotensial som samlet enhet - Gjennomføre mål og tiltak i kulturplan - Styrke kulturbevisstheten og bidra til kulturutvikling i Inderøy - Bedre ressursutnyttelse - Bygge den kulturelle grunnmur for befolkningen i Inderøy - Viktig for samhandling i IOKS, være limet mellom aktører og Inderøy befolkning 10

12 HYPOTESE 5 Aktivitetene i senteret avspeiles fysisk og estetisk og skaper miljø for ro, trivsel og helse. 2) Kultur, idrett, næring og samfunn - Sentret skal ha en profesjonell utsmykningskomite - Lage avklaring og regulere bruk av infotavler, skilting og utsmykning med mer. - Kvalitetssikre hjemmesiden -Ha kantine/kafètilbud som tilbyr ernæringsmessig sunt vareutvalg - Kantine/kafètilbudet må ha en bærekraftig økonomi - Gi tilbud om gratis skolemåltider: 2X frokost og 2X varmt måltid til alle elevene pr. uke - Kafètilbudet skal også bistå med mat/servering ved barnedåp, konfirmasjon, bryllup etc. - Ha avgrensede soner/områder med mulighet for rolige omgivelser - Gjensidig informasjonsbehov - Estetikk og arkitektur virker inn på menneskene - Utvikle et godt kantinetilbud til elevene - Utvikle et godt kafètilbud som dekker ulike behov innenfor matservering - Utvikle et kafètilbud som har åpningstider i samsvar med aktivitetene i huset. - Eget særperg og kjennetegn - Opplevelse i seg selv å besøke senteret - Gir godt førsteinntrykk - Gjenspeiler en bevissthet rundt kvalitet - Naturlig og sosial møteplass - Tilbud om godt ernæringsmessig mattilbud til bl.a. hybelboere ved IVGS etter skoletid Plass til både elever og vanlige kafègjester? Økonomi nok inntjening? 11

13 Gruppe 3. Stab og administrasjon Hovedhypotese: En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god kvalitet på tjenestene HYPOTESE 1 Felles ressursoversikt og bruker ressurser på tvers det være seg personell, areal og/eller utstyr 3) Stab og administrasjon - IOKS har en felles bank/pool med oversikt over alle ansatte; ansattes kompetanse, ansattes stillingsprosenter, ansattes timeplaner - Lege et digitalt «fellesområde». - IOKS gjør det mulig å effektivisere gjennom samordning. - IOKS gjør det mulig å øke fleksibilitet gjennom samarbeid. - God utnyttelse av ressursene. - Større fleksibilitet. - Nyttig ved vikarbehov. - Mulighet til å fylle opp stillinger - God ressursutnyttelse redusere antall timelærere/vikarer - Heve kvaliteten fordi vi trekker på fagpersonell fra en felles enhet. Krevende å holde en slik bank/pool oppdatert. 12

14 HYPOTESE 2.1 Vi skal ha et felles eksamensteam 3) Stab og administrasjon Etablere et felles team som har alt ansvar for gjennomføring av eksamen. - Samarbeid - Gode rom og fasiliteter. - Spisskompetanse med påfølgende trygghet. - Sikrer en god gjennomføring. - Bedre ressursutnytting. Ulike forvaltningsnivå og krav til gjennomføring. 13

15 HYPOTESE 2.2 Vi skal ha et felles rom- og timeplanteam 3) Stab og administrasjon Etablere et team/stab som kan legge timeplan og romplan for hele IKOS. Omfatter et felles program/system. - Helt nødvendig med tanke på fellesbruk av rom/spesialrom. - Spisskompetanse. - Felles nytte. - Vi får utnyttet rom og ansatte på en best mulig måte. - Mer oversiktlighet/ryddig. - Bedret tilgjengelighet. - Tar i bruk et verktøy; et rom- og timeplanprogram Ingen identifisert 14

16 HYPOTESE 2.3 Felles servicetorg/ skranke 3) Stab og administrasjon Etablere ett felles skranke/torg i Kulturhuset. - Ønsket om å yte god service. - Ønske om å framstå som åpen og tilgjengelig. - God service. - Brukere kommer tilbake. - Samordnes med skranke i bibliotek og/eller skranke i kulturhus: informasjon om rom, skyss, IT etc. Ressursfordeling kan bli utfordrende 15

17 HYPOTESE 3.1 Felles personal/hr 3) Stab og administrasjon - Etablere et team. - Samle kompetansen på en eller to personer. - Behov for spisskompetanse - Felles handtering av regler/lovverk. - God kjennskap til regelverk/lovverk. - Spesialisering/spisskompetanse - Få utfordringer. - En mulig utfordring kan være ulike forhandlingspartnere på lønn. 16

18 HYPOTESE 3.2 Felles innkjøp for IOKS 3) Stab og administrasjon Etablere en felles innkjøpsavdeling som tar ansvar for innkjøp av papir, vaskemidler etc. - Rasjonalisering. - Økonomisk gevinst. - Spisskompetanse innkjøp - Bedre innkjøpsavtaler bør gi bedre betingelser - Ressursbesparende, én innkjøpsfunksjon, ett felles lager Ulike innkjøpsavtaler pga. ulike skoleeiere/forvaltningsnivå. 17

19 HYPOTESE 3.3 Etablere et felles lager og felles arkiv 3) Stab og administrasjon Gjennom god planlegging i prosessen etablere felles lager og felles arkiv. Bedre ressursutnyttelse - Spesialisering av personell - God utnyttelse av areal og personell - Rasjonalisering - Ulike digitale arkivsystem - Ulike forvaltningsnivå 18

20 HYPOTESE 3.4 En ansvarlig for skyss på alle skoler Stab og administrasjon Samle kompetanse/ressurs på en eller to personer som har ansvar for all skyss. Rasjonalisering. Informasjonen skal gå til samme instans(fylkeskommunen). - Samordning - Rasjonalisering - Tydeligere kommunikasjon mellom kommune/skole og fylkeskommunen. Ingen identifisert. 19

21 HYPOTESE 3.5 Vi skal ha en felles driftstjeneste /driftsorganisasjon 3) Stab og administrasjon Felles på områdene IT, renhold, vaktmester, tekniske tjenester Utgangspunktet for hypotesen er samlokalisering, rasjonalisering og økonomisk gevinst. - Vi får samme standard på tjenestene. - Vi får god kvalitet på tjenestene. - Nærhet til alle brukere. - Styrket fagmiljø. - Oversiktlighet - Ansettelsesforhold - Kostnadsfordeling - Ulike forvaltningsnivå 20

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

AKSET kultur- og skolesamfunn

AKSET kultur- og skolesamfunn AKSET kultur- og skolesamfunn Kulturkonferansen Stjørdal, 10. mars 2017 Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune Marianne Vanem, prosjektleder AKSET kultur- og skolesamfunn AKSET kultur- og skolesamfunn Hvem

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Rammeplan for SFO i Enebakk

Rammeplan for SFO i Enebakk Rammeplan for SFO i Enebakk Et sted der barna gjerne vil være 2016-2020 Innhold 1. FORMÅLET...3 2. OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...3 SFO skal:...3 Verdigrunnlag...3 SFO kjennetegnes:...3 På SFO arbeider

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning 09.02.2016 Læringsmiljøet er på mange områder bedre i Drammen enn i landet for øvrig og holdt opp mot et knippe

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jeriko skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vestre Aker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vestre Aker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vestre Aker skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre elevenes

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vålerenga skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vålerenga skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vålerenga skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rommen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Manglerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Manglerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Manglerud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 HOLE KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL: Det overordnede målet for SFO er å sikre trygge og stimulerende oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Gjennom sin virksomhet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016

LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016 LEKENDE LÆRING KVALITETSPLAN FOR SFO I BÆRUM 2013 2016 1 Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn,

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Driftsstyremøte

Driftsstyremøte Driftsstyremøte 18.1.2018 Agenda Konstituering av nytt DS og ny leder Velkommen! Regnskap 2017 Skole AKS Budsjett 2018 Skole AKS Strategisk plan 2018 Regnskap 2017 (skole) Opprinnelig budsjett kr. 82 475

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Psykososialt miljø hva er viktig for å lykkes? Samling med PPT

Psykososialt miljø hva er viktig for å lykkes? Samling med PPT Psykososialt miljø hva er viktig for å lykkes? Samling med PPT 03.02.16 Å HØYRE TIL Vondt er av alle andre bli trakka på og trengd. Men vondare å veta at du er utestengd. Det er så mangt i livet du ventar

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ekeberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ekeberg skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et trygt og godt skolemiljø for alle Et trygt og godt skolemiljø for alle Hva kjennetegner et godt skolemiljø: - Respekt for alle - Trygghet for alle - Verdighet for alle - Forståelse for hverandre - Nulltoleranse mot krenkende atferd Innhold

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rødtvet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rødtvet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2018 Rødtvet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rustad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rustad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hallagerbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hallagerbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hallagerbakken skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer