1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO BAKGRUNN OG MANDAT MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI DEFINISJONER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER..."

Transkript

1 INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO BAKGRUNN OG MANDAT MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI DEFINISJONER SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING SYSSELSETTING BOLIG UTDANNINGSNIVÅ BARN OG UNGE FOLKEHELSE KULTUR OG FRITID HOVEDINNSATSOMRÅDER FOR INTEGRERINGSARBEIDET I SKEDSMO KOMMUNE AKTIVITETSPLAN, INTEGRERING MÅL OG TILTAK SAMARBEID IMDI SKEDSMO KOMMUNE JEVN OG RASK BOSETTING GOD MÅLOPPNÅELSE I INTRODUKSJONS- OG KVALIFISERINGSARBEIDET OG ØKT SYSSELSETTING BLANT INNVANDRERBEFOLKNINGEN GODE OG TILPASSEDE TJENESTER TIL HELE BEFOLKNINGEN HELHETLIG ARBEID MED INTEGRERING I KOMMUNEN MÅL OG TILTAK UTENOM SAMARBEIDET MED IMDI ORGANISERING AV INTRODUKSJONSORDNINGEN LØPENDE INTEGRERINGSTILTAK I SKEDSMO KOMMUNE, OVERSIKT PR

2 PLAN FOR INTEGRERING I SKEDSMO KOMMUNE 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI Forslaget til helhetlig plan for integrering er utarbeidet på oppdrag fra rådmannen i Skedsmo. Planen springer ut av partnerskapsavtale mellom IMDi Øst og Skedsmo kommune av 22. mars Her ligger også som bakgrunn rapporten «Datainnsamling om innvandrerbefolkningen» (Rambøll, 21. januar 2013.) Arbeidet med planen har vært koordinert av Jan Olav Haugen, Organisasjons- og personalavdelingen. I arbeidsgruppa har i tillegg vært Anja Birkeland, sektorkontoret helse og sosial, Kristin Øren, NAV flyktningeavdeling, Kirsten Arnesen, sektor for kultur, Margaret Johnsen, sektor for utdanning, Skedsmo voksenopplæring. Mahube Rahimi leder av Den kurdiske demokratiske kvinneforening i Norge har deltatt på ett møte. Det har også Trine Hasmo, sektor for utdanning. Forslag til plan og oppdatert oversikt over igangsatte/løpende tiltak er levert september. Planen er drøftet i tverrsektoriell styringsgruppe, i ledergruppa og godkjent desember DEFINISJONER Flyktning er en person som etter søknad om asyl har fått innvilget flyktningstatus eller opphold pga behov for beskyttelse, er overføringsflyktning eller familiegjenforente til disse. Innvandrer er alle personer som selv har innvandret og som har to utenlandske foreldre. Integrering har som mål om likestilling gjennom like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse for alle, uansett opprinnelse (St.meld.nr. 17.) 2

3 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING Innvandrere er en sammensatt gruppe, og integreringsutfordringer er særlig knyttet til personer som ikke har like forutsetninger for samfunnsdeltakelse som resten av befolkningen i kommunen. At alle føler seg som en del av det norske samfunnet uavhengig av etnisitet, religion, språk og kultur er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Skedsmo kommune har en høy andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Befolkningen, antall og prosent per 01. januar 2013 Skedsmo Folkemengde totalt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre totalt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet 21,8 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand i prosent av folketallet (Landgruppe 1) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS i prosent av folketallet (Landgruppe 2) Tabell 1 6,3 15,5 De fleste innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo kommune har bakgrunn fra Polen og Vietnam. En stor andel av innvandrere fra Irak og Iran har kurdisk bakgrunn. Største grupper, landbakgrunn, antall per 1. januar 2012 Skedsmo Polen 720 Vietnam 678 Irak 540 Pakistan 531 Iran 482 Sverige 438 Tabell 2 3

4 De aller fleste med innvandrerbakgrunn kom til Skedsmo kommune på grunn av familiegjenforening. Nest vanligste innvandringsgrunn er flukt. (SSB, per ) SYSSELSETTING Innvandrere er overrepresentert i lavinntektsgrupper og har statistisk sett lavere sysselsetting enn befolkningen forøvrig. Totalt er 70 prosent av den voksne befolkning i Skedsmo kommune sysselsatte. Det er lavest sysselsetting blant innvandrere fra landgruppe 2 (57 prosent) og høyest sysselsetting blant etnisk norske innbyggere (72 prosent). Blant befolkningen med bakgrunn fra landgruppe 2 er 62 prosent av mennene sysselsatte og kun 52 prosent av kvinnene sysselsatte. (SSB, per ). Kommunens befolkning med innvandrerbakgrunn har gjennomsnittlig høyere inntekt enn tilsvarende grupper på nasjonalt nivå, likevel er inntektsnivået lavere enn blant etnisk norske BOLIG I avtalen mellom kommunen og IMDi er jevn og planmessig bosetting av flyktninger satt som mål. Vedtak om bosetting av flyktninger forutsetter tilgang på boliger, at boligenes størrelse og beliggenhet samsvarer med behovene til de som bosettes. Det er lange ventelister for kommunale boliger og mange venter i mange år UTDANNINGSNIVÅ Utdanningsnivået blant innvandrere i Skedsmo er noe lavere sammenliknet med fylkesnivå og nasjonalt nivå. Innvandrere med bakgrunn fra Afrika og Asia inkludert Tyrkia har lavest utdanningsnivå. Henholdsvis 49 prosent og 46 prosent har grunnskole som sin høyeste oppnådde utdanningsnivå. Lavest utdanningsnivå har kvinner med bakgrunn fra Afrika og Asia, hvor henholdsvis 52 og 47 prosent kun har grunnskoleutdanning. Hver femte person med innvandrerbakgrunn står uten registrert utdanning. En viktig forutsetning for inkludering, likestilling og samfunnsdeltakelse er å delta i norskopplæring og yrkesliv og på denne måten bedre mulighetene for å bli økonomisk selvhjulpen. Skedsmo kommune har gode resultater fra norskprøver i voksenopplæringen. Skedsmo voksenopplæring satte som mål i 2012 at Resultatet for de formelle nasjonale norskprøvene ligger minst 7 prosentpoeng over departementets mål for landet som helhet. 4

5 Årsberetningen viser til at dette målet ble nådd. Tabellen og oversikten nedenfor viser at vi ligger 10 prosentpoeng over landsresultatet. Skolen kan vise til beste resultat med hensyn til både andel deltakere bestått og antall deltakere som har gått opp til norskprøver. Oversikt over norskprøvene i 2012 Prøveform Snitt bestått Skedsmo Vo Bestått Norge Skedsmo% bedre Muntlig prøve 2 82 av 83 : 99% Skriftlig prøve 2 60 av 84 : 71% Muntlig prøve 3 14 av 14 : 100% Skriftlig prøve 3 10 av 12 : 83% Muntlig bestått 96 av 97 : 99% 89 % + 10 % Skriftlig bestått 70 av 96 : 73% 62 % + 11 % Tabell 3 Antall deltakere på norskprøvene har økt 50 prosent i løpet av 5 år, fra Det føres imidlertid ikke statistikk over hvor stor andel av innvandrere som går opp til norskprøve. År Antall deltakere norskprøver Tabell BARN OG UNGE 70 prosent av alle barn med innvandrerbakgrunn i alderen 1-5 år går i barnehage. Andelen barn i barnehage med norsk som morsmål er 94 prosent. Dekningsgraden i Skedsmo er 100 prosent. Det vil si at det er en lavere andel minoritetsspråklige barn enn barn med norsk som morsmål som benytter seg av barnehagetilbudet. Barn som bosettes etter at barnehageopptaket er gjennomført kan i noen tilfeller risikere å måtte vente ett år på plass. Dette kan føre til at barn med svake norskferdigheter har større utfordringer enn gjennomsnittet ved skolestart. 5

6 Elever med innvandrerbakgrunn presterer gjennomgående svakere enn elever tilhørende den øvrige befolkningen på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Dette er også en nasjonal tendens. Sammenlikner man elever med innvandrerbakgrunn presterer elevene fra Skedsmo kommune bedre på nasjonale prøver i regning på 8. trinn enn tilsvarende grupper på fylkesnivå og nasjonalt nivå. De samme elevene presterer dårligere i lesing sammenliknet med tilsvarende grupper på fylkesnivå og nasjonalt nivå. I Skedsmo kommune er det lavere frafall fra videregående opplæring blant elever med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenfor EU/EØS enn blant tilsvarende grupper i fylket og landet som helhet FOLKEHELSE Innvandrerbefolkningen er, i likhet med befolkningen for øvrig, ingen homogen gruppe. Innvandreres helse varierer etter kjente sosioøkonomiske faktorer, etter landbakgrunn og etter årsak til innvandring. Målet om likeverdige helsetjenester til alle utfordres både på grunn av språkproblemer, kulturelle forskjeller og at enkelte innvandrere har spesielle helseproblemer. Et trygt bomiljø, et godt arbeidsmiljø og gode oppvekstsvilkår og fritidstilbud kan føre til utjevning av de sosiale helseforskjellene som eksisterer, uavhengig av etnisk bakgrunn. At innvandrere statistisk sett har lavere sysselsetting, inntekt og utdanning har en direkte negativ effekt på helsa. I enkelte innvandrergrupper er det påvist større forekomst av sykdommer som diabetes type 2, overvekt samt hjerte- og karsykdommer. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold har en positiv effekt på utviklingen av disse sykdommene. Enkelte innvandrere, særlig kvinner, mosjonerer i betydelig mindre grad enn befolkningen forøvrig og er således mer utsatt for overvekt, diabetes type 2 og hjerte- og karlidelser. (Nasjonal Strategi for innvandreres helse ) Livssituasjon og bakgrunn har betydning for utsatthet for vold, opplevelse av vold og muligheten til å komme seg ut av en voldspreget relasjon. Særlig kvinner med innvandrer- og flyktningbakgrunn, herunder kvinner bosatt i asylmottak, er en gruppe som kan være ekstra sårbar. (Nasjonal Strategi for innvandreres helse ) Dette temaet blir ivaretatt i egen plan, se Tiltaksplan mot vold i nære relasjoner for Skedsmo kommune. 6

7 1.2.7 KULTUR OG FRITID Fritidstilbudene er av de viktigste integreringstiltakene i kommunen. Her får man samhandling mellom kulturer, språkpraksis, opplevelse av mestring og av å være en del av lokalsamfunnet. Informasjon om rettigheter og plikter til nye innbyggere ivaretas ofte av foreningenes medlemmer som allerede har etablert seg og blitt kjent i kommunen. Kultursektoren gir tilskudd til drift og aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner/foreninger. Sektoren har registrert /gir tilskudd til 15 flerkulturelle foreninger. Det er etablert et uformelt forum som samarbeider om gjennomføring av en årlig flerkulturell møteplass (KulturMix). I 2012/2013 er det igangsatt et dialogforum for kvinner med tilhørighet i norske og flerkulturelle foreninger i regi av Nansen fredssenter og med støtte fra IMDi. 7

8 1.3 HOVEDINNSATSOMRÅDER FOR INTEGRERINGSARBEIDET I SKEDSMO KOMMUNE Hovedmålet for integreringsarbeidet i Skedsmo er at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre skal delta på like premisser som den øvrige befolkningen. Dette gjelder både i arbeidsliv, utdanning, valgdeltakelse, fritidsaktiviteter og generell samfunnsdeltakelse. Ut fra situasjonsbeskrivelsen blir hovedinnsatsområdene for integreringsarbeidet: Kvalifisering og arbeid. Helse. Bosetting av flyktninger. God oppvekst. Møteplasser og fritidsaktiviteter. Indikatorer på måloppnåelse: Andel barn med innvandrerbakgrunn i barnehage. Skoleresultater og gjennomføring av utdanning hos unge innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, spesielt videregående skole. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i lønnet arbeid. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som eier egen bolig. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som stemmer ved valg. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som deltar i frivillige lag og foreninger. 8

9 2. AKTIVITETSPLAN, INTEGRERING 2.1. MÅL OG TILTAK SAMARBEID IMDI SKEDSMO KOMMUNE Aktivitetsplanen har gyldighet ut avtaleperioden og revideres årlig som en del av oppfølging av samarbeidsavtalen mellom IMDI Øst og kommunen. Aktivitetsplanen omfatter følgende samarbeidsområder: 1) Jevn og rask bosetting 2) God måloppnåelse i introduksjons- og kvalifiseringsarbeidet og økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen 3) Gode og tilpassede tjenester til hele befolkningen 4) Helhetlig arbeid med integrering i kommunen JEVN OG RASK BOSETTING Mål Bosette i henhold til politisk vedtak i Skedsmo kommune og avtale med IMDi. Tiltak 80 prosent av flyktningene skal være bosatt i kommunen innen 3 måneder etter at de er søkt ut til fra IMDi Skedsmo kommune har akseptert IMDis forslag om flyktning søker bolig, og vil arbeide for bosetting av de flyktninger IMDi presenterer for kommunen jevnlig gjennom bosettingsåret. Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Kristin Øren Kontaktperson i IMDi: Ingrid Mohn/ Øivind Nergaard Hvem gjør hva Flyktningavdelingen i NAV Skedsmo v/ Kristin Øren har ansvar for å iverksette planer og tiltak under målsetting om jevn og rask bosetting. Tidsangivelse Løpende 9

10 GOD MÅLOPPNÅELSE I INTRODUKSJONS- OG KVALIFISERINGSARBEIDET OG ØKT SYSSELSETTING BLANT INNVANDRERBEFOLKNINGEN Introduksjonsprogrammet Mål Mål for Skedsmo kommune er at 55 prosent av deltakerne (og 40 prosent av de kvinnelige deltakere) som avslutter introduksjonsprogram går direkte over i jobb eller utdanning. Tiltak Det gjennomføres minimum ett møte i året knyttet til oppfølging av Introprogrammet mellom IMDi Øst og kommunen ved Flyktningeavdelingen i NAV Skedsmo og Skedsmo voksenopplæringssenter. Kommunen følger opp introtipsene fra FAFO-rapporten Kvinner i kvalifisering (Fafo, 2011:2) og Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen (Rambøll, 2011). Skedsmo voksenopplæringssenter og NAV Skedsmo gjennomfører prosjektet Utvikling av virkemidler i introduksjonsprogrammet i 2013 (kommunale utviklingsmidler). Målet er å øke andelen introduksjonsprogramdeltakere i arbeidspraksis, og andelen som består norskprøve 2 eller 3. Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Helge Dulsrud (prosjektansvarlig) Kontaktperson i IMDi: Hege Aspelund/ Ingrid Mohn Hvem gjør hva Flyktningavdelingen i NAV Skedsmo v/ Kristin Øren og Skedsmo voksenopplæring har ansvar for å iverksette planer og tiltak under målsetting om god måloppnåelse i introduksjonsprogrammet. IMDi sender kvartalsvis ut resultater på Intro/NIR og tar initiativ til oppfølgingsmøter. IMDi arrangerer seminaret Helhetlig og gode kvalifiseringsløp juni 2013 og erfaringsseminar for prosjekter som mottar kommunale utviklingsmidler og prosjektmidler gjennom Jobbsjansen i oktober Tidsangivelse

11 Arbeid/sysselsetting Mål Det er foreløpig ikke satt opp konkrete mål på dette området. Vil gis i form av målsetting om andel sysselsatte m.v. Tiltak Jobbsjansen : Skedsmo kommune gjennomfører to prosjekter under tilskuddsordningen Jobbsjansen i 2013, etter kursmodell fra Ny sjanse-prosjektene. Målgruppe: hjemmeværende kvinner og marginalisert familier. Måltall: til sammen 50 deltakere (25+25) for prosjektene i Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Nils Erik Kleven (prosjektansvarlig) Kontaktperson i IMDi: Ingrid Mohn/ Binh Nguyen Hvem gjør hva IMDi utlyste midler for prosjekter Ny sjanse og Jobbsjansen i IMDi Øst arrangerte erfaringsseminar for prosjekter som får støtte gjennom Jobbsjansen og kommunale utviklingsmidler i oktober Tidsangivelse GODE OG TILPASSEDE TJENESTER TIL HELE BEFOLKNINGEN Mål Her gjelder de 3 tverrsektorielle temaene i forslag til årsbudsjett 2014 (s. 10, overordnede mål 2 og 3): Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og samfunnsliv. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikre helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse. Alle sektorer skal utarbeide egne mål ut fra de tverrsektorielle temaene. Ellers vises til pågående arbeid med kommuneplanen hvor temaene ovenfor er sentrale. 11

12 HELHETLIG ARBEID MED INTEGRERING I KOMMUNEN Mål Fritidsaktiviteter og møteplasser Etablere et flerkulturelt kvinneforum i Skedsmo - som kan fungere som en møteplass mellom etnisk norske og innvandrere, og som et sted for informasjonsutveksling mellom nye innbyggere og det offentlige tjenesteapparat. Tiltak Etablering av en fast uformell møteplass for hjemmeværende innvandrerkvinner. Prosjektet Skedsmo dialog- dialogforum for kvinner : Gjennom dialogmøter med innvandrerkvinner og norske kvinner fra 12 ulike foreninger/frivillige organisasjoner og Skedsmo bibliotek dannes grunnlaget for videre etablering av et samarbeidsforum for kvinner med ulik bakgrunn og organisatorisk tilhørighet. Prosjektet ledes av Nansen fredssenter. Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Kirsten Arnesen Kontaktperson i IMDi: Ingrid Mohn Hvem gjør hva Prosjektet ledes av Nansen fredssenter, og Skedsmo kommune v/ kultursektoren er samarbeidspartner. IMDi finansierer og følger opp prosjektet gjennom tilskuddsordning for støtte til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Tidsangivelse 2013/ MÅL OG TILTAK UTENOM SAMARBEIDET MED IMDI ORGANISERING AV INTRODUKSJONSORDNINGEN Prosjektmandat: Ha gjennomført et prosjekt for relevante tiltak innenfor de tjenestene som i dag samarbeider om bosetting av flyktninger og introduksjonsordningen. Målet er å sikre at kommunen utfører de tjenester den er pålagt på en ressurseffektiv og forsvarlig måte. Prosjektet skal forankre veivalg og samarbeidsbehov som grunnlag for felles faglig tilnærming i Flyktningeavdelingen (FA) og Skedsmo voksenopplæring. Prosjekteier: Torstein Leiro. Prosjektleder: Brit Olssøn. Tidsfrist: 1. april

13 3. LØPENDE INTEGRERINGSTILTAK I SKEDSMO KOMMUNE, OVERSIKT PR 2013 Tiltak Målgruppe Behov/årsak til tiltak Hovedaktører Skedsmo Dialog Dialogforum for kvinner KulturMix 2013 Sceneforestillinger og informasjonstorg Matnyttig Koordinator 50 % Stillingen brukes til alle beskrevne tiltak over Innvandrerkvinner, og norske kvinner 30 kvinner fra 12 foreninger/aktører Norske og flerkulturelle foreninger. Ca 40 foreninger 2500 publikummere 300 aktører Innvandrerkvinner 12 stk Flerkulturelle innbyggere Et IMDi prosjekt for å fremme integrering og innvandreres deltakelse i frivillig virksomhet. Nettverksbygging. Møteplass for å synliggjøre vårt kulturelle mangfold og nettverksbygging på tvers av nasjonalitet eller kulturbakgrunn. Inngår som en del av samlet søknad Jobbsjansen. Empowerment. Hjelp til oppstart av foreninger, veiledning i registrering i Brønnøysund, foreningsdrift etc. Informasjon og videreformidling. Et sted å hente informasjon Alle tilgang til PC, bøker på mange forskjellige språk, lettleste bøker og norskopplæringsbøker Nansen fredssenter, kultursektor, flerkulturelle og norske foreninger Kultursektor, Flerkulturelt forum, Akershus teater og Lillestrøm Kultursenter Støttet av Akershus fylkeskommune Selskapet for Norges Vel, kultursektor, NAV Kultursektoren, Akershus fylkeskommune, Nansen fredssenter, lag og foreninger, St. Magnus, privatpersoner Skedsmo Bibliotek 13

14 Et trygt møtested Barn og unge - leksehjelp - BIBLO-klubben - tilbud for barn etter skoletid i datarommet (PC, spill, lekser) Skedsmo bibliotek Kvinner Språkgruppe for innvandrerkvinner en gang i uka Skedsmo Bibliotek, Skedsmo sanitetsforening Middag Innvandrerkvinner som går på VOP senteret på Skedsmokorset. Innvandrerkvinner lager middag for eldre på Frivilligsentralen tre fredager i måneden. Frivilligsentralen og VOP senteret Sagelvafestivalen «Bli med prosjektet» Lag og foreninger med innvandrebakgrunn Barn og ungdom som trenger å bli integrert i kulturlivet i kommunen. Rekruttert gjennom skoler og fritidsklubber. Opplevelseskort 60 barn og unge fra 6 16 år med foreldre som er langtidsmottakere av sosialhjelp. 90 % av alle kortmottakere er barn/ungdom fra familier med innvandrerbakgrunn. Legge til rette for at lag og foreninger med innvandrer bakgrunn deltar på felles arrangementer i kommunen Gratis kurstilbud i regi av kultursektoren i samarbeid med skolene og fritidsklubbene. Eksempler på ulike tilbud Drømmefabrikken (nysirkus) Dansefabrikken Funkfabrikken Fotofabrikken Hindre sosial utestenging gjennom deltakelse i kulturaktiviteter. Opplevelseskort gir fri adgang til kulturog fritidsaktiviteter. Eier av kortet kan ta med seg en person til arrangementer og kulturarenaer i kommunen. Frivilligsentralen og Flerkulturelt forum Fritids/ ungdomsavd. og skolene. Tiltaket kan utvides til å være et lavterskeltilbud i flere miljøer, også i samarbeid med NAV Fritids- og ungdomsavdelingen og NAV 14

15 Eventyrstund for innvandrere på Skedsmo bygdemuseum Elever ved Skedsmo VO senter Språkopplæring, samfunnskunnskap, historie og kultur Huseby Gårds Venner Akershusmuseet Trening og fysisk aktivitet for innvandrerkvinner og jenter Medlemmer i flerkulturelle foreninger Redusere sosial ulikhet I helse og levevaner. Pakistansk kulturforening og Norsk folkehjelp Kvinnesvømming Medlemmer i flerkulturelle foreninger Svømming en dag i uka for voksne kvinner. Redusere sosial ulikhet I helse og levevaner. Kurdisk demokratisk kvinneforening, Kurdisk kvinnefor., Eritreisk kulturforening, Afghansk kvinneforening, Kultursektoren/Skedsmo idrettsråd Prosjekt flerkultur og flyktningguide: Flyktningguide Fellesarrangementer Nybosatte flyktninger Etablere sosiale nettverk gjennom koblinger; en-til-en (flyktninger og majoritetsbefolkningen), familier, grupper og opp mot lag og foreninger Røde Kors og flyktningavdelingen Kvinnegruppe Kursvirksomhet Vitalisering av det flerkulturelle lokalmiljøet gjennom organisering av flerkulturelle arrangementer i samarbeid mellom Skedsmo Røde Kors og lokale organisasjoner og foreninger. Leksehjelp enslige mindreårige EM i grunnskole og videregående skole med behov for leksehjelp Gir hjelp i enkeltfag, eller støtte og motivasjon til skolearbeidet. Fungerer også som et sosialt treffsted med felles måltid Røde Kors (gratis personell) Ansatte i EM-boligene og ettervernstiltaket. Volla skole. 15

16 Barnehagene Språkgrupper Jobber systematisk og hyppig med lekespråk og hverdagsspråk. Temadager - fokus på barn fra andre land Grunnskolene Alle skoler i Skedsmo gir tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige barn Øke ordforråd og begrepsforståelse. Integrering Pedagoger/førskole -lærere Alle barna i barnehagen Integrering Pedagoger/førskolelærere Minoritetsspråklige elever Tilpasset opplæring og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Utdanningssektoren i Skedsmo Noen grunnskoler i Skedsmo med stor andel av minoritetsspråklige elever har fått ekstra ressurser til opplæring av minoritetsspråklige elever. Sagdalen skole (1.-7.trinn) Skolen har en Minos ansvarlig (ansvarlig for opplæring av minoritetsspråklige elever) i 100% stilling med overordnet ansvar for kartlegging av elever, resultatføring og oppfølging av Minos -lærere. Minoritetsspråklige elever Kartlegging av norskferdigheter og organisering av opplæring av minoritetsspråklige elever. Lærer med ansvar for undervisningen av minoritetsspråklige elever på skolen (minosansvarlig). Egne Minos lærere Minoritetsspråklige elever Tilpasset opplæring og å ivareta språklige Lærere med ansvar for 16

17 (ansvarlige for undervisning av minoritetsspråklige elever ) på hvert trinn. minoriteters behov for særskilt norskopplæring. undervisning av minoritetsspråklige på det enkelte trinn (minoslærere). Stalsberg skole (8.-10.kl.) Minosveileder i 20% stilling som kartlegger språklige ferdigheter og samkjører GNO(Grunnleggende norsk- undervisningen). Minoritetsspråklige elever Behov for kartlegging av norskferdigheter og organisering av opplæringa. Minos veileder med ansvar for kartlegging og samkjøring av grunnleggende norskundervisning. Egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre Minoritetsspråklige foreldre Kunnskap om det norske skolesystemet Minosveileder og lærere Minoritetsrådgiver i 100% stilling frå IMDI. Egne jente- og guttegrupper. Egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre med fokus på integrering. Minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige foreldre Integrering Kunnskap om det norske skolesystemet Minoritetsrådgiver. Stillingen finansiert av IMDI Skjetten skole( 1.-7.trinn) Minosveileder i 20% stilling og minoskoordinator på hvert trinn. Minoritetsspråklige elever Veiledning av lærere og organisering Minosveileder og minoskoordinator Skolen har innføringsklasse. Nyankomne minoritetsspråklige elever Nyankomne minoritetsspråklige elever med et spesielt tilrettelagt tilbud for Lærere i innføringsklassene 17

18 med liten eller ingen kunnskap i norsk. Alle skolens elever norskopplæring. Integrering Skolen arrangerer internasjonal dag 24. oktober hvert år (FNdagen). Gjellerås skole(1.-7.kl.) En minoskoordinator for trinn og en minoskoordinator for trinn. Hele skolen Minoritetsspråklige elever Undervisning og organisering av opplæringen for språklige minoriteter. Ledelse, lærere, foreldre og elever To minoskoordinatorer Bibliotekar har jentegrupper Kjellervolla skole(8.-10.kl.) Egen koordinator som organiserer undervisningen i grunnleggende norsk Skedsmo Voksenopplæring kommunalt ressurssenter for opplæring av språklige minoriteter Veileder/ Rådgiver Bistår ved mottak av nye elever til innføringsklassene på Skjetten og Stav. Minoritetsspråklige jenter Minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige elever og foreldre i grunnskolen i Skedsmo kommune. Språkopplæring og integrering Organisering av opplæringen for språklige minoriteter. Gi nyankomne barn og foreldre et godt møte med skolen i Skedsmo kommune. Bibliotekar Koordinator for undervisning i grunnleggende norsk. Skedsmo VO- senter Veileder/Rådgiver, sosiallærer og lærere i innføringsklassene. 18

19 Ansvar for Flerkulturell kompetanse, en forelesningsrekke på fem forelesninger i løpet av skoleåret for lærere og ansatte i Skedsmo kommune som jobber med minoritetsspråklige barn og unge. Lærere i grunnskolen i Skedsmo. Kompetanseheving innen språkopplæring, norsk som andrespråk og kunnskap om andre kulturer. Skedsmo VO -senter Veileder/rådgiver. Ansvar for flerkulturelt nettverk, 2 samlinger i skoleåret Kontaktpersonene på hver skole i Skedsmo med ansvar for språkopplæring av minoritetsspråklige elever. Lærere ved skolene, spesielt de som underviser minoritetsspråklige. Kompetanseheving og erfaringsdeling for kontaktpersonene. Skedsmo VO -senter Veileder/rådgiver Veiledning på skolene, for lærere og foreldre. Foreldre til minoritetsspråklige Kompetanse vedrørende undervisning, kartlegging og læreplaner. Kunnskap om språkopplæring, det norske skolesystemet og norsk kultur. Skedsmo VO senter Veileder/rådgiver Opplæring i norsk og samfunnskunnskap på ulike nivå. Introduksjonsloven 17 Spor(nivå) 1: Deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Spor(nivå) 1: Mål for opplæringen er at deltakerne skal ut i arbeidslivet eller fortsette med skole. Skedsmo Voksenopplæring 19

20 Rett og plikt til slik opplæring Hovedsak flyktninger mellom 16 og 55 år Rett Hovedsak flyktninger mellom 55 og 67 år Plikt Hovedsak arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA Grunnskole for voksne Opplæringsloven 4 Fag: Matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Komprimert eksamensrettet løp. 3- årig (mulig å gå i 4 år). Elevene får undervisning 30 t/u. Tilpasset opplæring og undervisningsmateriell. Varierte metoder og ekskursjoner. Introduksjonsprogram Undervisning av deltakere i introduksjonsprogrammet gis i norskkursklasser, Spor(nivå) 2: Minoritetsspråklige voksne med grunnskole eller kompetanse på videregående nivå. Spor(nivå) 3: Minoritetsspråklige voksne som har lang skolebakgrunn, som videregående skole og høyskole/universitet. Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring. Spor(nivå) 2: Mål for opplæringen er at deltakerne skal bli selvstendig språkbrukere på A2- nivå og består norskprøve 2 Spor(nivå) 3: Mål for opplæringen er at deltakerne skal bli språkbrukere på et mellomnivå i norsk (B1, B2) Videre utdanning, som for eksempel videregående skole. Skedsmo Voksenopplæring Flyktninger Norskopplæring og arbeidserfaring NAV- flyktningavdelingen er ansvarlig for introprogrammet. Skedsmo VO har ansvar for og 20

21 språkpraksisklasser og grunnskole. Undervisning og opplegg i ferier. gjennomfører undervisningsopplegget. Norskkurs for arbeidsinnvandrere (EØS området) Arbeidsinnvandrere fra EØS- området. Disse betaler selv. Opplæring i norsk Skedsmo Voksenopplæring Ny sjanse/ Jobbsjanse Kvalifiseringsprogram på fulltid for innvandrere mellom 18 og 55 år uten fast tilknytning til arbeidslivet. Innvandrere mellom 18 og 55 år uten fast tilknytning til arbeidslivet. Målet for programmet er at deltakerne kommer i arbeid. Skedsmo Voksenopplæring Arbeidsrettet norskklasse Deltakerne i arbeidsrettet norskklasse lærer norsk på arbeidsplass og i vanlig klasseromsundervisning. Deltakerne følges opp av lærerne på arbeidsplassene. Deltakerne får kunnskap og erfaring om arbeidslivet. Deltakere som skal ut i arbeidslivet. Deltakerne tilegner seg kompetanse som gjør at de lettere kan skaffe seg jobb Skedsmo Voksenopplæring Norskopplæring for minoritetsspråklige ansatte i barnehage og helse- og sosialsektor. Minoritetsspråklige ansatte i barnehage og helse- og sosialsektor. Medarbeidere i Skedsmo kommune skal ha gode norskkunnskaper Skedsmo Voksenopplæring 21

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Evaluering og rullering av Tiltaksplan mot fattigdom 2007... 2 2.1. Tiltak fra forrige planperiode med kommentarer... 2 3. Formålet med en strategiplan mot fattigdom... 4 4.

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09

Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09 Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09 Innhold Oppsummering 3 Virksomhetsrapport 6 Hovedmål

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektgruppe Marthe Abelsen Strømmen (leder) Stein Trygve Petersen (Stjørdal kommune) Dortea Østbyhaug (Tydal kommune) Torgunn

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring Oslo kommune Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large Byrådsavdeling for kultur og næring Side 2 Innhold 3 4 5 7 8 9 11 14 15 21 23 28 31 Bystyrets vedtak Byrådssak

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT Beregnet til Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Februar, 2011 EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Voksne i grunnskole og videregående opplæring Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten danielsen, ÅSE STRANDBU & ørnulf seippel Rapport nr 7/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Voksne

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer