1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO BAKGRUNN OG MANDAT MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI DEFINISJONER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER..."

Transkript

1 INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO BAKGRUNN OG MANDAT MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI DEFINISJONER SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING SYSSELSETTING BOLIG UTDANNINGSNIVÅ BARN OG UNGE FOLKEHELSE KULTUR OG FRITID HOVEDINNSATSOMRÅDER FOR INTEGRERINGSARBEIDET I SKEDSMO KOMMUNE AKTIVITETSPLAN, INTEGRERING MÅL OG TILTAK SAMARBEID IMDI SKEDSMO KOMMUNE JEVN OG RASK BOSETTING GOD MÅLOPPNÅELSE I INTRODUKSJONS- OG KVALIFISERINGSARBEIDET OG ØKT SYSSELSETTING BLANT INNVANDRERBEFOLKNINGEN GODE OG TILPASSEDE TJENESTER TIL HELE BEFOLKNINGEN HELHETLIG ARBEID MED INTEGRERING I KOMMUNEN MÅL OG TILTAK UTENOM SAMARBEIDET MED IMDI ORGANISERING AV INTRODUKSJONSORDNINGEN LØPENDE INTEGRERINGSTILTAK I SKEDSMO KOMMUNE, OVERSIKT PR

2 PLAN FOR INTEGRERING I SKEDSMO KOMMUNE 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI Forslaget til helhetlig plan for integrering er utarbeidet på oppdrag fra rådmannen i Skedsmo. Planen springer ut av partnerskapsavtale mellom IMDi Øst og Skedsmo kommune av 22. mars Her ligger også som bakgrunn rapporten «Datainnsamling om innvandrerbefolkningen» (Rambøll, 21. januar 2013.) Arbeidet med planen har vært koordinert av Jan Olav Haugen, Organisasjons- og personalavdelingen. I arbeidsgruppa har i tillegg vært Anja Birkeland, sektorkontoret helse og sosial, Kristin Øren, NAV flyktningeavdeling, Kirsten Arnesen, sektor for kultur, Margaret Johnsen, sektor for utdanning, Skedsmo voksenopplæring. Mahube Rahimi leder av Den kurdiske demokratiske kvinneforening i Norge har deltatt på ett møte. Det har også Trine Hasmo, sektor for utdanning. Forslag til plan og oppdatert oversikt over igangsatte/løpende tiltak er levert september. Planen er drøftet i tverrsektoriell styringsgruppe, i ledergruppa og godkjent desember DEFINISJONER Flyktning er en person som etter søknad om asyl har fått innvilget flyktningstatus eller opphold pga behov for beskyttelse, er overføringsflyktning eller familiegjenforente til disse. Innvandrer er alle personer som selv har innvandret og som har to utenlandske foreldre. Integrering har som mål om likestilling gjennom like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse for alle, uansett opprinnelse (St.meld.nr. 17.) 2

3 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING Innvandrere er en sammensatt gruppe, og integreringsutfordringer er særlig knyttet til personer som ikke har like forutsetninger for samfunnsdeltakelse som resten av befolkningen i kommunen. At alle føler seg som en del av det norske samfunnet uavhengig av etnisitet, religion, språk og kultur er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Skedsmo kommune har en høy andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Befolkningen, antall og prosent per 01. januar 2013 Skedsmo Folkemengde totalt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre totalt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet 21,8 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia, New Zealand i prosent av folketallet (Landgruppe 1) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS i prosent av folketallet (Landgruppe 2) Tabell 1 6,3 15,5 De fleste innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Skedsmo kommune har bakgrunn fra Polen og Vietnam. En stor andel av innvandrere fra Irak og Iran har kurdisk bakgrunn. Største grupper, landbakgrunn, antall per 1. januar 2012 Skedsmo Polen 720 Vietnam 678 Irak 540 Pakistan 531 Iran 482 Sverige 438 Tabell 2 3

4 De aller fleste med innvandrerbakgrunn kom til Skedsmo kommune på grunn av familiegjenforening. Nest vanligste innvandringsgrunn er flukt. (SSB, per ) SYSSELSETTING Innvandrere er overrepresentert i lavinntektsgrupper og har statistisk sett lavere sysselsetting enn befolkningen forøvrig. Totalt er 70 prosent av den voksne befolkning i Skedsmo kommune sysselsatte. Det er lavest sysselsetting blant innvandrere fra landgruppe 2 (57 prosent) og høyest sysselsetting blant etnisk norske innbyggere (72 prosent). Blant befolkningen med bakgrunn fra landgruppe 2 er 62 prosent av mennene sysselsatte og kun 52 prosent av kvinnene sysselsatte. (SSB, per ). Kommunens befolkning med innvandrerbakgrunn har gjennomsnittlig høyere inntekt enn tilsvarende grupper på nasjonalt nivå, likevel er inntektsnivået lavere enn blant etnisk norske BOLIG I avtalen mellom kommunen og IMDi er jevn og planmessig bosetting av flyktninger satt som mål. Vedtak om bosetting av flyktninger forutsetter tilgang på boliger, at boligenes størrelse og beliggenhet samsvarer med behovene til de som bosettes. Det er lange ventelister for kommunale boliger og mange venter i mange år UTDANNINGSNIVÅ Utdanningsnivået blant innvandrere i Skedsmo er noe lavere sammenliknet med fylkesnivå og nasjonalt nivå. Innvandrere med bakgrunn fra Afrika og Asia inkludert Tyrkia har lavest utdanningsnivå. Henholdsvis 49 prosent og 46 prosent har grunnskole som sin høyeste oppnådde utdanningsnivå. Lavest utdanningsnivå har kvinner med bakgrunn fra Afrika og Asia, hvor henholdsvis 52 og 47 prosent kun har grunnskoleutdanning. Hver femte person med innvandrerbakgrunn står uten registrert utdanning. En viktig forutsetning for inkludering, likestilling og samfunnsdeltakelse er å delta i norskopplæring og yrkesliv og på denne måten bedre mulighetene for å bli økonomisk selvhjulpen. Skedsmo kommune har gode resultater fra norskprøver i voksenopplæringen. Skedsmo voksenopplæring satte som mål i 2012 at Resultatet for de formelle nasjonale norskprøvene ligger minst 7 prosentpoeng over departementets mål for landet som helhet. 4

5 Årsberetningen viser til at dette målet ble nådd. Tabellen og oversikten nedenfor viser at vi ligger 10 prosentpoeng over landsresultatet. Skolen kan vise til beste resultat med hensyn til både andel deltakere bestått og antall deltakere som har gått opp til norskprøver. Oversikt over norskprøvene i 2012 Prøveform Snitt bestått Skedsmo Vo Bestått Norge Skedsmo% bedre Muntlig prøve 2 82 av 83 : 99% Skriftlig prøve 2 60 av 84 : 71% Muntlig prøve 3 14 av 14 : 100% Skriftlig prøve 3 10 av 12 : 83% Muntlig bestått 96 av 97 : 99% 89 % + 10 % Skriftlig bestått 70 av 96 : 73% 62 % + 11 % Tabell 3 Antall deltakere på norskprøvene har økt 50 prosent i løpet av 5 år, fra Det føres imidlertid ikke statistikk over hvor stor andel av innvandrere som går opp til norskprøve. År Antall deltakere norskprøver Tabell BARN OG UNGE 70 prosent av alle barn med innvandrerbakgrunn i alderen 1-5 år går i barnehage. Andelen barn i barnehage med norsk som morsmål er 94 prosent. Dekningsgraden i Skedsmo er 100 prosent. Det vil si at det er en lavere andel minoritetsspråklige barn enn barn med norsk som morsmål som benytter seg av barnehagetilbudet. Barn som bosettes etter at barnehageopptaket er gjennomført kan i noen tilfeller risikere å måtte vente ett år på plass. Dette kan føre til at barn med svake norskferdigheter har større utfordringer enn gjennomsnittet ved skolestart. 5

6 Elever med innvandrerbakgrunn presterer gjennomgående svakere enn elever tilhørende den øvrige befolkningen på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Dette er også en nasjonal tendens. Sammenlikner man elever med innvandrerbakgrunn presterer elevene fra Skedsmo kommune bedre på nasjonale prøver i regning på 8. trinn enn tilsvarende grupper på fylkesnivå og nasjonalt nivå. De samme elevene presterer dårligere i lesing sammenliknet med tilsvarende grupper på fylkesnivå og nasjonalt nivå. I Skedsmo kommune er det lavere frafall fra videregående opplæring blant elever med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenfor EU/EØS enn blant tilsvarende grupper i fylket og landet som helhet FOLKEHELSE Innvandrerbefolkningen er, i likhet med befolkningen for øvrig, ingen homogen gruppe. Innvandreres helse varierer etter kjente sosioøkonomiske faktorer, etter landbakgrunn og etter årsak til innvandring. Målet om likeverdige helsetjenester til alle utfordres både på grunn av språkproblemer, kulturelle forskjeller og at enkelte innvandrere har spesielle helseproblemer. Et trygt bomiljø, et godt arbeidsmiljø og gode oppvekstsvilkår og fritidstilbud kan føre til utjevning av de sosiale helseforskjellene som eksisterer, uavhengig av etnisk bakgrunn. At innvandrere statistisk sett har lavere sysselsetting, inntekt og utdanning har en direkte negativ effekt på helsa. I enkelte innvandrergrupper er det påvist større forekomst av sykdommer som diabetes type 2, overvekt samt hjerte- og karsykdommer. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold har en positiv effekt på utviklingen av disse sykdommene. Enkelte innvandrere, særlig kvinner, mosjonerer i betydelig mindre grad enn befolkningen forøvrig og er således mer utsatt for overvekt, diabetes type 2 og hjerte- og karlidelser. (Nasjonal Strategi for innvandreres helse ) Livssituasjon og bakgrunn har betydning for utsatthet for vold, opplevelse av vold og muligheten til å komme seg ut av en voldspreget relasjon. Særlig kvinner med innvandrer- og flyktningbakgrunn, herunder kvinner bosatt i asylmottak, er en gruppe som kan være ekstra sårbar. (Nasjonal Strategi for innvandreres helse ) Dette temaet blir ivaretatt i egen plan, se Tiltaksplan mot vold i nære relasjoner for Skedsmo kommune. 6

7 1.2.7 KULTUR OG FRITID Fritidstilbudene er av de viktigste integreringstiltakene i kommunen. Her får man samhandling mellom kulturer, språkpraksis, opplevelse av mestring og av å være en del av lokalsamfunnet. Informasjon om rettigheter og plikter til nye innbyggere ivaretas ofte av foreningenes medlemmer som allerede har etablert seg og blitt kjent i kommunen. Kultursektoren gir tilskudd til drift og aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner/foreninger. Sektoren har registrert /gir tilskudd til 15 flerkulturelle foreninger. Det er etablert et uformelt forum som samarbeider om gjennomføring av en årlig flerkulturell møteplass (KulturMix). I 2012/2013 er det igangsatt et dialogforum for kvinner med tilhørighet i norske og flerkulturelle foreninger i regi av Nansen fredssenter og med støtte fra IMDi. 7

8 1.3 HOVEDINNSATSOMRÅDER FOR INTEGRERINGSARBEIDET I SKEDSMO KOMMUNE Hovedmålet for integreringsarbeidet i Skedsmo er at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre skal delta på like premisser som den øvrige befolkningen. Dette gjelder både i arbeidsliv, utdanning, valgdeltakelse, fritidsaktiviteter og generell samfunnsdeltakelse. Ut fra situasjonsbeskrivelsen blir hovedinnsatsområdene for integreringsarbeidet: Kvalifisering og arbeid. Helse. Bosetting av flyktninger. God oppvekst. Møteplasser og fritidsaktiviteter. Indikatorer på måloppnåelse: Andel barn med innvandrerbakgrunn i barnehage. Skoleresultater og gjennomføring av utdanning hos unge innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, spesielt videregående skole. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i lønnet arbeid. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som eier egen bolig. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som stemmer ved valg. Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som deltar i frivillige lag og foreninger. 8

9 2. AKTIVITETSPLAN, INTEGRERING 2.1. MÅL OG TILTAK SAMARBEID IMDI SKEDSMO KOMMUNE Aktivitetsplanen har gyldighet ut avtaleperioden og revideres årlig som en del av oppfølging av samarbeidsavtalen mellom IMDI Øst og kommunen. Aktivitetsplanen omfatter følgende samarbeidsområder: 1) Jevn og rask bosetting 2) God måloppnåelse i introduksjons- og kvalifiseringsarbeidet og økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen 3) Gode og tilpassede tjenester til hele befolkningen 4) Helhetlig arbeid med integrering i kommunen JEVN OG RASK BOSETTING Mål Bosette i henhold til politisk vedtak i Skedsmo kommune og avtale med IMDi. Tiltak 80 prosent av flyktningene skal være bosatt i kommunen innen 3 måneder etter at de er søkt ut til fra IMDi Skedsmo kommune har akseptert IMDis forslag om flyktning søker bolig, og vil arbeide for bosetting av de flyktninger IMDi presenterer for kommunen jevnlig gjennom bosettingsåret. Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Kristin Øren Kontaktperson i IMDi: Ingrid Mohn/ Øivind Nergaard Hvem gjør hva Flyktningavdelingen i NAV Skedsmo v/ Kristin Øren har ansvar for å iverksette planer og tiltak under målsetting om jevn og rask bosetting. Tidsangivelse Løpende 9

10 GOD MÅLOPPNÅELSE I INTRODUKSJONS- OG KVALIFISERINGSARBEIDET OG ØKT SYSSELSETTING BLANT INNVANDRERBEFOLKNINGEN Introduksjonsprogrammet Mål Mål for Skedsmo kommune er at 55 prosent av deltakerne (og 40 prosent av de kvinnelige deltakere) som avslutter introduksjonsprogram går direkte over i jobb eller utdanning. Tiltak Det gjennomføres minimum ett møte i året knyttet til oppfølging av Introprogrammet mellom IMDi Øst og kommunen ved Flyktningeavdelingen i NAV Skedsmo og Skedsmo voksenopplæringssenter. Kommunen følger opp introtipsene fra FAFO-rapporten Kvinner i kvalifisering (Fafo, 2011:2) og Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen (Rambøll, 2011). Skedsmo voksenopplæringssenter og NAV Skedsmo gjennomfører prosjektet Utvikling av virkemidler i introduksjonsprogrammet i 2013 (kommunale utviklingsmidler). Målet er å øke andelen introduksjonsprogramdeltakere i arbeidspraksis, og andelen som består norskprøve 2 eller 3. Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Helge Dulsrud (prosjektansvarlig) Kontaktperson i IMDi: Hege Aspelund/ Ingrid Mohn Hvem gjør hva Flyktningavdelingen i NAV Skedsmo v/ Kristin Øren og Skedsmo voksenopplæring har ansvar for å iverksette planer og tiltak under målsetting om god måloppnåelse i introduksjonsprogrammet. IMDi sender kvartalsvis ut resultater på Intro/NIR og tar initiativ til oppfølgingsmøter. IMDi arrangerer seminaret Helhetlig og gode kvalifiseringsløp juni 2013 og erfaringsseminar for prosjekter som mottar kommunale utviklingsmidler og prosjektmidler gjennom Jobbsjansen i oktober Tidsangivelse

11 Arbeid/sysselsetting Mål Det er foreløpig ikke satt opp konkrete mål på dette området. Vil gis i form av målsetting om andel sysselsatte m.v. Tiltak Jobbsjansen : Skedsmo kommune gjennomfører to prosjekter under tilskuddsordningen Jobbsjansen i 2013, etter kursmodell fra Ny sjanse-prosjektene. Målgruppe: hjemmeværende kvinner og marginalisert familier. Måltall: til sammen 50 deltakere (25+25) for prosjektene i Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Nils Erik Kleven (prosjektansvarlig) Kontaktperson i IMDi: Ingrid Mohn/ Binh Nguyen Hvem gjør hva IMDi utlyste midler for prosjekter Ny sjanse og Jobbsjansen i IMDi Øst arrangerte erfaringsseminar for prosjekter som får støtte gjennom Jobbsjansen og kommunale utviklingsmidler i oktober Tidsangivelse GODE OG TILPASSEDE TJENESTER TIL HELE BEFOLKNINGEN Mål Her gjelder de 3 tverrsektorielle temaene i forslag til årsbudsjett 2014 (s. 10, overordnede mål 2 og 3): Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og samfunnsliv. Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak i de ulike sektorer i kommunen slik at det sikre helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse. Alle sektorer skal utarbeide egne mål ut fra de tverrsektorielle temaene. Ellers vises til pågående arbeid med kommuneplanen hvor temaene ovenfor er sentrale. 11

12 HELHETLIG ARBEID MED INTEGRERING I KOMMUNEN Mål Fritidsaktiviteter og møteplasser Etablere et flerkulturelt kvinneforum i Skedsmo - som kan fungere som en møteplass mellom etnisk norske og innvandrere, og som et sted for informasjonsutveksling mellom nye innbyggere og det offentlige tjenesteapparat. Tiltak Etablering av en fast uformell møteplass for hjemmeværende innvandrerkvinner. Prosjektet Skedsmo dialog- dialogforum for kvinner : Gjennom dialogmøter med innvandrerkvinner og norske kvinner fra 12 ulike foreninger/frivillige organisasjoner og Skedsmo bibliotek dannes grunnlaget for videre etablering av et samarbeidsforum for kvinner med ulik bakgrunn og organisatorisk tilhørighet. Prosjektet ledes av Nansen fredssenter. Kontaktpersoner Kontaktperson i kommunen: Kirsten Arnesen Kontaktperson i IMDi: Ingrid Mohn Hvem gjør hva Prosjektet ledes av Nansen fredssenter, og Skedsmo kommune v/ kultursektoren er samarbeidspartner. IMDi finansierer og følger opp prosjektet gjennom tilskuddsordning for støtte til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Tidsangivelse 2013/ MÅL OG TILTAK UTENOM SAMARBEIDET MED IMDI ORGANISERING AV INTRODUKSJONSORDNINGEN Prosjektmandat: Ha gjennomført et prosjekt for relevante tiltak innenfor de tjenestene som i dag samarbeider om bosetting av flyktninger og introduksjonsordningen. Målet er å sikre at kommunen utfører de tjenester den er pålagt på en ressurseffektiv og forsvarlig måte. Prosjektet skal forankre veivalg og samarbeidsbehov som grunnlag for felles faglig tilnærming i Flyktningeavdelingen (FA) og Skedsmo voksenopplæring. Prosjekteier: Torstein Leiro. Prosjektleder: Brit Olssøn. Tidsfrist: 1. april

13 3. LØPENDE INTEGRERINGSTILTAK I SKEDSMO KOMMUNE, OVERSIKT PR 2013 Tiltak Målgruppe Behov/årsak til tiltak Hovedaktører Skedsmo Dialog Dialogforum for kvinner KulturMix 2013 Sceneforestillinger og informasjonstorg Matnyttig Koordinator 50 % Stillingen brukes til alle beskrevne tiltak over Innvandrerkvinner, og norske kvinner 30 kvinner fra 12 foreninger/aktører Norske og flerkulturelle foreninger. Ca 40 foreninger 2500 publikummere 300 aktører Innvandrerkvinner 12 stk Flerkulturelle innbyggere Et IMDi prosjekt for å fremme integrering og innvandreres deltakelse i frivillig virksomhet. Nettverksbygging. Møteplass for å synliggjøre vårt kulturelle mangfold og nettverksbygging på tvers av nasjonalitet eller kulturbakgrunn. Inngår som en del av samlet søknad Jobbsjansen. Empowerment. Hjelp til oppstart av foreninger, veiledning i registrering i Brønnøysund, foreningsdrift etc. Informasjon og videreformidling. Et sted å hente informasjon Alle tilgang til PC, bøker på mange forskjellige språk, lettleste bøker og norskopplæringsbøker Nansen fredssenter, kultursektor, flerkulturelle og norske foreninger Kultursektor, Flerkulturelt forum, Akershus teater og Lillestrøm Kultursenter Støttet av Akershus fylkeskommune Selskapet for Norges Vel, kultursektor, NAV Kultursektoren, Akershus fylkeskommune, Nansen fredssenter, lag og foreninger, St. Magnus, privatpersoner Skedsmo Bibliotek 13

14 Et trygt møtested Barn og unge - leksehjelp - BIBLO-klubben - tilbud for barn etter skoletid i datarommet (PC, spill, lekser) Skedsmo bibliotek Kvinner Språkgruppe for innvandrerkvinner en gang i uka Skedsmo Bibliotek, Skedsmo sanitetsforening Middag Innvandrerkvinner som går på VOP senteret på Skedsmokorset. Innvandrerkvinner lager middag for eldre på Frivilligsentralen tre fredager i måneden. Frivilligsentralen og VOP senteret Sagelvafestivalen «Bli med prosjektet» Lag og foreninger med innvandrebakgrunn Barn og ungdom som trenger å bli integrert i kulturlivet i kommunen. Rekruttert gjennom skoler og fritidsklubber. Opplevelseskort 60 barn og unge fra 6 16 år med foreldre som er langtidsmottakere av sosialhjelp. 90 % av alle kortmottakere er barn/ungdom fra familier med innvandrerbakgrunn. Legge til rette for at lag og foreninger med innvandrer bakgrunn deltar på felles arrangementer i kommunen Gratis kurstilbud i regi av kultursektoren i samarbeid med skolene og fritidsklubbene. Eksempler på ulike tilbud Drømmefabrikken (nysirkus) Dansefabrikken Funkfabrikken Fotofabrikken Hindre sosial utestenging gjennom deltakelse i kulturaktiviteter. Opplevelseskort gir fri adgang til kulturog fritidsaktiviteter. Eier av kortet kan ta med seg en person til arrangementer og kulturarenaer i kommunen. Frivilligsentralen og Flerkulturelt forum Fritids/ ungdomsavd. og skolene. Tiltaket kan utvides til å være et lavterskeltilbud i flere miljøer, også i samarbeid med NAV Fritids- og ungdomsavdelingen og NAV 14

15 Eventyrstund for innvandrere på Skedsmo bygdemuseum Elever ved Skedsmo VO senter Språkopplæring, samfunnskunnskap, historie og kultur Huseby Gårds Venner Akershusmuseet Trening og fysisk aktivitet for innvandrerkvinner og jenter Medlemmer i flerkulturelle foreninger Redusere sosial ulikhet I helse og levevaner. Pakistansk kulturforening og Norsk folkehjelp Kvinnesvømming Medlemmer i flerkulturelle foreninger Svømming en dag i uka for voksne kvinner. Redusere sosial ulikhet I helse og levevaner. Kurdisk demokratisk kvinneforening, Kurdisk kvinnefor., Eritreisk kulturforening, Afghansk kvinneforening, Kultursektoren/Skedsmo idrettsråd Prosjekt flerkultur og flyktningguide: Flyktningguide Fellesarrangementer Nybosatte flyktninger Etablere sosiale nettverk gjennom koblinger; en-til-en (flyktninger og majoritetsbefolkningen), familier, grupper og opp mot lag og foreninger Røde Kors og flyktningavdelingen Kvinnegruppe Kursvirksomhet Vitalisering av det flerkulturelle lokalmiljøet gjennom organisering av flerkulturelle arrangementer i samarbeid mellom Skedsmo Røde Kors og lokale organisasjoner og foreninger. Leksehjelp enslige mindreårige EM i grunnskole og videregående skole med behov for leksehjelp Gir hjelp i enkeltfag, eller støtte og motivasjon til skolearbeidet. Fungerer også som et sosialt treffsted med felles måltid Røde Kors (gratis personell) Ansatte i EM-boligene og ettervernstiltaket. Volla skole. 15

16 Barnehagene Språkgrupper Jobber systematisk og hyppig med lekespråk og hverdagsspråk. Temadager - fokus på barn fra andre land Grunnskolene Alle skoler i Skedsmo gir tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige barn Øke ordforråd og begrepsforståelse. Integrering Pedagoger/førskole -lærere Alle barna i barnehagen Integrering Pedagoger/førskolelærere Minoritetsspråklige elever Tilpasset opplæring og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Utdanningssektoren i Skedsmo Noen grunnskoler i Skedsmo med stor andel av minoritetsspråklige elever har fått ekstra ressurser til opplæring av minoritetsspråklige elever. Sagdalen skole (1.-7.trinn) Skolen har en Minos ansvarlig (ansvarlig for opplæring av minoritetsspråklige elever) i 100% stilling med overordnet ansvar for kartlegging av elever, resultatføring og oppfølging av Minos -lærere. Minoritetsspråklige elever Kartlegging av norskferdigheter og organisering av opplæring av minoritetsspråklige elever. Lærer med ansvar for undervisningen av minoritetsspråklige elever på skolen (minosansvarlig). Egne Minos lærere Minoritetsspråklige elever Tilpasset opplæring og å ivareta språklige Lærere med ansvar for 16

17 (ansvarlige for undervisning av minoritetsspråklige elever ) på hvert trinn. minoriteters behov for særskilt norskopplæring. undervisning av minoritetsspråklige på det enkelte trinn (minoslærere). Stalsberg skole (8.-10.kl.) Minosveileder i 20% stilling som kartlegger språklige ferdigheter og samkjører GNO(Grunnleggende norsk- undervisningen). Minoritetsspråklige elever Behov for kartlegging av norskferdigheter og organisering av opplæringa. Minos veileder med ansvar for kartlegging og samkjøring av grunnleggende norskundervisning. Egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre Minoritetsspråklige foreldre Kunnskap om det norske skolesystemet Minosveileder og lærere Minoritetsrådgiver i 100% stilling frå IMDI. Egne jente- og guttegrupper. Egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre med fokus på integrering. Minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige foreldre Integrering Kunnskap om det norske skolesystemet Minoritetsrådgiver. Stillingen finansiert av IMDI Skjetten skole( 1.-7.trinn) Minosveileder i 20% stilling og minoskoordinator på hvert trinn. Minoritetsspråklige elever Veiledning av lærere og organisering Minosveileder og minoskoordinator Skolen har innføringsklasse. Nyankomne minoritetsspråklige elever Nyankomne minoritetsspråklige elever med et spesielt tilrettelagt tilbud for Lærere i innføringsklassene 17

18 med liten eller ingen kunnskap i norsk. Alle skolens elever norskopplæring. Integrering Skolen arrangerer internasjonal dag 24. oktober hvert år (FNdagen). Gjellerås skole(1.-7.kl.) En minoskoordinator for trinn og en minoskoordinator for trinn. Hele skolen Minoritetsspråklige elever Undervisning og organisering av opplæringen for språklige minoriteter. Ledelse, lærere, foreldre og elever To minoskoordinatorer Bibliotekar har jentegrupper Kjellervolla skole(8.-10.kl.) Egen koordinator som organiserer undervisningen i grunnleggende norsk Skedsmo Voksenopplæring kommunalt ressurssenter for opplæring av språklige minoriteter Veileder/ Rådgiver Bistår ved mottak av nye elever til innføringsklassene på Skjetten og Stav. Minoritetsspråklige jenter Minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige elever og foreldre i grunnskolen i Skedsmo kommune. Språkopplæring og integrering Organisering av opplæringen for språklige minoriteter. Gi nyankomne barn og foreldre et godt møte med skolen i Skedsmo kommune. Bibliotekar Koordinator for undervisning i grunnleggende norsk. Skedsmo VO- senter Veileder/Rådgiver, sosiallærer og lærere i innføringsklassene. 18

19 Ansvar for Flerkulturell kompetanse, en forelesningsrekke på fem forelesninger i løpet av skoleåret for lærere og ansatte i Skedsmo kommune som jobber med minoritetsspråklige barn og unge. Lærere i grunnskolen i Skedsmo. Kompetanseheving innen språkopplæring, norsk som andrespråk og kunnskap om andre kulturer. Skedsmo VO -senter Veileder/rådgiver. Ansvar for flerkulturelt nettverk, 2 samlinger i skoleåret Kontaktpersonene på hver skole i Skedsmo med ansvar for språkopplæring av minoritetsspråklige elever. Lærere ved skolene, spesielt de som underviser minoritetsspråklige. Kompetanseheving og erfaringsdeling for kontaktpersonene. Skedsmo VO -senter Veileder/rådgiver Veiledning på skolene, for lærere og foreldre. Foreldre til minoritetsspråklige Kompetanse vedrørende undervisning, kartlegging og læreplaner. Kunnskap om språkopplæring, det norske skolesystemet og norsk kultur. Skedsmo VO senter Veileder/rådgiver Opplæring i norsk og samfunnskunnskap på ulike nivå. Introduksjonsloven 17 Spor(nivå) 1: Deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Spor(nivå) 1: Mål for opplæringen er at deltakerne skal ut i arbeidslivet eller fortsette med skole. Skedsmo Voksenopplæring 19

20 Rett og plikt til slik opplæring Hovedsak flyktninger mellom 16 og 55 år Rett Hovedsak flyktninger mellom 55 og 67 år Plikt Hovedsak arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA Grunnskole for voksne Opplæringsloven 4 Fag: Matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Komprimert eksamensrettet løp. 3- årig (mulig å gå i 4 år). Elevene får undervisning 30 t/u. Tilpasset opplæring og undervisningsmateriell. Varierte metoder og ekskursjoner. Introduksjonsprogram Undervisning av deltakere i introduksjonsprogrammet gis i norskkursklasser, Spor(nivå) 2: Minoritetsspråklige voksne med grunnskole eller kompetanse på videregående nivå. Spor(nivå) 3: Minoritetsspråklige voksne som har lang skolebakgrunn, som videregående skole og høyskole/universitet. Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring. Spor(nivå) 2: Mål for opplæringen er at deltakerne skal bli selvstendig språkbrukere på A2- nivå og består norskprøve 2 Spor(nivå) 3: Mål for opplæringen er at deltakerne skal bli språkbrukere på et mellomnivå i norsk (B1, B2) Videre utdanning, som for eksempel videregående skole. Skedsmo Voksenopplæring Flyktninger Norskopplæring og arbeidserfaring NAV- flyktningavdelingen er ansvarlig for introprogrammet. Skedsmo VO har ansvar for og 20

21 språkpraksisklasser og grunnskole. Undervisning og opplegg i ferier. gjennomfører undervisningsopplegget. Norskkurs for arbeidsinnvandrere (EØS området) Arbeidsinnvandrere fra EØS- området. Disse betaler selv. Opplæring i norsk Skedsmo Voksenopplæring Ny sjanse/ Jobbsjanse Kvalifiseringsprogram på fulltid for innvandrere mellom 18 og 55 år uten fast tilknytning til arbeidslivet. Innvandrere mellom 18 og 55 år uten fast tilknytning til arbeidslivet. Målet for programmet er at deltakerne kommer i arbeid. Skedsmo Voksenopplæring Arbeidsrettet norskklasse Deltakerne i arbeidsrettet norskklasse lærer norsk på arbeidsplass og i vanlig klasseromsundervisning. Deltakerne følges opp av lærerne på arbeidsplassene. Deltakerne får kunnskap og erfaring om arbeidslivet. Deltakere som skal ut i arbeidslivet. Deltakerne tilegner seg kompetanse som gjør at de lettere kan skaffe seg jobb Skedsmo Voksenopplæring Norskopplæring for minoritetsspråklige ansatte i barnehage og helse- og sosialsektor. Minoritetsspråklige ansatte i barnehage og helse- og sosialsektor. Medarbeidere i Skedsmo kommune skal ha gode norskkunnskaper Skedsmo Voksenopplæring 21

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Volda ei internasjonal distriktskommune

Volda ei internasjonal distriktskommune Volda ei internasjonal distriktskommune BUSETTING OG INTEGRERING I VOLDA Busettingskonferansen, Gardermoen 22.01.12 Arild Iversen ordførar Innvandring og innvandrarar Volda kommune 8700 innbyggjarar 650

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten

Informasjon Formannskap Randi Venås Eriksen. Levanger kommune innvandrertjenesten Levanger kommune UDI/ IMDI. Rådmann Innvandrertjenesten Politiske system Leira Asylmottak 45 ansatte (32 årsv) 132 +28 stykkpr.pl. Flyktningtjenesten 9 ansatte (7,7 årsv) 297 flyktninger Levanger voksenopplæring

Detaljer

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere 22.02.2017//Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Hvordan går det egentlig med integreringen?

Hvordan går det egentlig med integreringen? Hvordan går det egentlig med integreringen? Utfordringer og muligheter Dyveke Hamza, avdelingsdirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Utfordring Det er for mange innvandrere i Norge, spesielt

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Presentasjonen gir relevant informasjon til kommuner som ønsker å søke finansiering til sine prosjekt innenfor ordningen. Presentasjonen inneholder

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen.

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen. Eksempelskjema for IMDis kommuneundersøkelse 2016 I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet,

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Statssekretær Hanne Caroline S. Iversen Voksenåsen, 8. juni 2016 Integrering for fremtiden Den norske velferdsmodellen

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren

Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2015/6975-12338/2016 Arkiv: F31 Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal 2016. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

«Hvordan kan landbruket bidra?»

«Hvordan kan landbruket bidra?» Fagsamling Inn På Tunet, Norges Bondelag. 4.nov. 2016 «Hvordan kan landbruket bidra?» BOSETTINGSSYSTEMET, jf. UDIs og IMDis regelverk DUF Individuell kartlegging -------- Styringsansvar Økonomi Anmoder

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over flyktninger må bosettes i flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over flyktninger må bosettes i flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Flyktninger Det er kommet over 30 000 asylsøkere til Norge i 2015 Det er stor usikkerhet knyttet

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

Melding om integreringspolitikk

Melding om integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Melding om integreringspolitikk Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk IMDi 13. mai 2016 Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

NAV, Side 1

NAV, Side 1 En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det kreves visse ferdigheter, men disse er enkle å lære.

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015 Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Alle skal ha et likeverdig tilbud og helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse

1. Innledning Utdanning Arbeid Inntekt Valgdeltakelse 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 19 2.1. Befolkningsstruktur... 19 2.2. Befolkningsendringer... 38 2.3. Personer med flyktningbakgrunn... 50 3. Utdanning... 59 4. Arbeid... 79 5. Inntekt...

Detaljer

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 1 2 Mandat Evaluering av resultatet av flyktningarbeidet i kommunen i forhold til vellykket integrering i lokalsamfunnet.

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Bosettings- og integreringspolitisk plan for Lardal kommune 2011-2015

Bosettings- og integreringspolitisk plan for Lardal kommune 2011-2015 Bosettings- og integreringspolitisk plan for Lardal kommune 2011-2015 Visjon for det integreringspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid for et flerkulturelt lokalsamfunn Innledning Regjeringens

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Strategiplan for inkludering og mangfold

Strategiplan for inkludering og mangfold Bakgrunn Strategiplan for inkludering og mangfold o Stor tilstrømming av flyktninger i 2015 og 2016, 31.000 asylsøkere til Norge Stortingsmelding om integreringspolitikk Prosjekt for å utarbeide strategiplan

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Foreløpige funn fra The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul I Jon Horgen Friberg

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering

Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/ Rådmannens innstilling: Sak om integrering av flyktninger i Ås kommune tas til orientering Integrering av flyktninger i Ås kommune Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 17/01338-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Sak om integrering

Detaljer