Årsrapport FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien Ski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12"

Transkript

1 Årsrapport 2011 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien Ski

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. -INNLEDNING FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS(FK) ORGANISASJON STYRE OG REPRESENTANTSKAP PERSONALET kollegiet administrasjon/ledelse og rådgivere for introprogrammet renhold vaktmestertjenester ØKONOMI VIRKSOMHETEN NORSKUNDERVISNINGEN lovgrunnlaget deltakere konsekvenser av innføring av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere for fk læreplan og ferdighetsprøver organisering av opplæringen undervisningen klasser og deltakere INTRODUKSJONSPROGRAMMET antall deltakere språkpraksis introduksjonsprogrammets innhold ANNET verksted kantine bruk av ikt i undervisningen skoleavis utviklingsarbeid handlingsplan for 2011/ internkontroll diverse samarbeid med eierkommunene FORSIDEBILDE: MAGNHILD HAUGRØNNING 2

3 3 1. INNLEDNING 1.1. Follo Kvalifiseringssenter IKS(FK) Follo Kvalifiseringssenter IKS er et interkommunalt voksenopplæringssenter som eies av Frogn, Ski og Vestby kommuner. Formålet er å gi voksne minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnsfag slik at de kvalifiseres til arbeid og utdanning. FK har ansvar for Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undervisning i norsk og samfunnskunnskap gis etter målene i "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Drift for øvrig følger Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere(introduksjonsloven). 2. ORGANISASJON 2.1. Styre og representantskap Styret Styret forholder seg til Lov om interkommunale selskaper og Selskapsavtale for Follo Kvalifiseringssenter IKS. Styret består av 2 representanter fra hver av de deltagende kommunene samt en representant for de ansatte. Styret velges for en periode på 4 år. Styret har i 2011 hatt følgende medlemmer: Frogn kommune Rolf B. Vedal Leder Egil Lothe Vara Merethe Solberg Medlem Hilde Wetlesen Vara Ski kommune Reidun Lappen Medlem Anne Marit Holene Vara Knut Tønnes Steenersen Nestleder Helge Underland Vara Vestby kommune Eldbjørg G. Gathe Medlem Sverre Korslund Vara Ronny Fostervold Johansen Medlem Hilde Korbi(midlertidig for Nermina Hadzialic) Vara Follo Kvalifiseringssenter IKS Todne Briseid Syvertsen Elisabeth L. Bjørnstad Medlem Vara Styret har i 2011 hatt 4 (2010:4) møter og behandlet 34(2010:25)saker, bl.a. følgende: Regnskap/styrets årsberetning 2010 Årsrapport fra FK 2010 Budsjettkontroller Økonomiplan med årsbudsjett for 2012 Seniorpolitiske tiltak 3

4 4 Ny IA-avtale Mål og handlingsplan for IA-virksomhet ved FK Styreevaluering Handlingsplan for FK Resultat av norskprøver: Måloppnåelse Lokal arbeidstidsavtale for lærere ved FK Eierkommunenes eierskapsmeldinger Representantskap Representantskapet er øverste organ for FK og består av 3 representanter med personlige vararepresentanter. Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant. Valget gjelder for kommunevalgperioden. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Representantskapet har i 2011 hatt følgende medlemmer: Frogn kommune Ordfører Thore Vestby Medlem Varaordfører May Granum Vara Ski kommune Ordfører Georg Stub Leder Varaordfører Anne-Gunn Steen Røse Vara Vestby kommune Ordfører John Ødbehr Nestleder Politiker Lars Johan Rustad Vara Representantskapet har i 2011 hatt 2 (2010:2) møter og behandlet 8 (2010:12)saker, bl.a. følgende: Årsregnskap med revisjonsberetning og styrets årsberetning 2010 Årsrapport fra FK for 2010 Økonomiplan med årsbudsjett for 2012 Valg av revisor Godtgjørelse til styrets medlemmer 2.2. Personalet Kollegiet FK har et velkvalifisert og godt fungerende kollegium. Personalet er stabilt. Alle ansatte er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse. Se vedlegg 1 for statistikk over årsverk og sykefravær. TILLITSVALGTE Ledelsen og tillitsvalgte for Fagforbundet og Utdanningsforbundet har jevnlige møter. Møtene er felles med begge forbundene når felles saker skal behandles. Det ble avholdt totalt 18 møter. I 2011 ble totalt ca 25 type saker(2010:50 ) behandlet, hvorav ca 15 drøftingssaker. Eksempler på drøftingssaker er: Gruppeplan for deltakere, endring av grupper, timeplan og endring av timeplan for lærere, lokal arbeidstidsavtale for lærere, utlysning av stilling, tilsetting, fordeling av byrdefullhetsressurs, hvordan byrdefullheten tas ut for kveldslærere, mål og handlingsplan for IA, dokumentasjon av permisjon med lønn som gjelder deler av dagen, bruk av tid til skoleutvikling og andre fellesoppgaver, innspill til budsjett, lønnspolitiske retningslinjer, rutiner ang resttimer 4

5 5 for lærere, bruk av midlertidige stillinger(jfr pålegg i Arbeidsmiljøloven), bruk av kursmidler, innkjøp. Det er utarbeidet et årshjul som gir rammen for hvilke saker som skal behandles. LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Det ble ikke gjennomført lokale lønnsforhandlinger i Administrasjon/ledelse og rådgivere for introprogrammet De administrative oppgavene har vært fordelt mellom driftsoppgaver, langsiktig planlegging og videreføring av strukturelle og innholdsmessige endringer som er et resultat av et kontinuerlig arbeid med å effektivisere og tilpasse oss endringer og nye behov. Personalsituasjonen: En av rådgiverne hadde foreldrepermisjon på våren. Vikar ble tilsatt. Vårt datasystem for deltakerregistrering, Visma Unique Voksenopplæring(VUV), er et godt verktøy for deltakerregistrering. Systemet er i stadig utvikling og forbedring. Flere nye versjoner av programmet i løpet av året medfører naturlig nok ekstraarbeid og ekstrautgifter. Vi er avhengige av at kommunikasjonen mellom VUV og NIR fungerer optimalt for at vår deltakerregistrering skal bli korrekt i NIR. Videre tilsvarende, at informasjon i VUV er synkront med den i NIR. Siden registrering i VUV er grunnlag for utbetaling av introduksjonsstønad fra kommunen til introdeltakerne og registrering i NIR, legges mye arbeid i kvalitetssikring av registreringen Renhold I mars inngikk FK avtale med renholdsfirmaet Conluo. De har nå ansvaret for renhold og den årlige oppskuring/boningen av gulvene Vaktmestertjenester Gårdeiers vaktmester har ansvar for fellesarealer i bygget. For tjenester internt i lokalene hadde FK tidligere en avtale med en ekstern vaktmester som arbeidet på timebasis. Nå har FK fått hjelp av en annen person. 3. ØKONOMI 1) Statstilskudd 5

6 6 Det statlige tilskuddet er et per capitatilskudd med ulike satser for vestlige og ikke-vestlige innvandrere. Tilskuddet fordeles nå over 3 år(tidligere 5 år) og utbetales direkte til kommunene etter søknad til Fylkesmannen. Tilskudd utbetales for alle innvandrere som er registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), uavhengig av om personen benytter seg av norskopplæring eller ikke og uavhengig av antall timer vedkommende faktisk blir tildelt av kommunen etter individuell søknad. Statlig tilskudd til norskopplæringen: Per capitatilskudd: 2010: Kr for vestlige innvandrere fordelt over 3 år. 2010: Kr for ikke-vestlige innvandrere fordelt over 3 år. Satsene er justert for Eksakt beløp for 2011 forefinnes ikke siden tilskuddsordningen er i en overgangsfase med fordeling over 5 år til 3 år. Resultattilskudd: Kr (2010: Kr 5.500) pr prøve for inntil 4 beståtte prøver. Tilskuddet vil derfor variere fra kr kr pr deltaker alt etter antall beståtte prøver. Grunntilskudd: Kr (2010: Ca. kr ) pr kommune med tilskuddsberettigede deltakere i NIR. Alle våre 3 eierkommuner innfrir kriteriene. Asylsøkere Kr pr asylsøker(2010:16.700) uavhengig av antall timer som blir brukt. (I tillegg kommer tilskudd, bl.a. integreringstilskuddet, som skal dekke den delen av introprogrammet som ikke er norskopplæring.) Det er altså kommunene selv som søker om alle tilskuddene og får dem direkte overført fra Fylkesmannen. FK jobber kontinuerlig for en best mulig bruk av de økonomiske midlene: 1. Flere deltakere i gruppene for å redusere kostnadene på hver enkelt deltaker. 2. Lærere og deltakere har enda mer fokus på effektivitet i opplæringen; samtidig er det svært viktig å huske på at språkopplæring er en prosess hvor tid i seg selv også har betydning for læringsprosessen. 3. Få flest mulig deltakere til FK. Stort deltakerantall gir flere grupper og større mulighet for differensiering i undervisningen og dermed større effektivitet. FK merker tydelig at det er større gjennomstrømming av deltakere, de er her kortere tid. Det påvirker undervisningssituasjonen i gruppene og administrasjonen rundt deltakeren. 2) Regnskap 2011: Det vises til styrets årsberetning. Se vedlegg 2 for statistikk over antall og type deltakerne. Se vedlegg 4 for elevstatistikk. 6

7 7 4. VIRKSOMHETEN 4.1. Norskundervisningen Lovgrunnlaget Virksomheten ved Follo Kvalifiseringssenter IKS er forankret i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Rundskriv H- 20/05) Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere I Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) av 4. juli 2003, blir for første gang flyktninger og innvandreres rett til norskopplæring lovfestet. Lovens overordnete formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 1 Fra 1. september 2005 ble ordningen med rettighetsfestet og/eller pliktig norskopplæring for en definert gruppe utlendinger iverksatt. (Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.) Det er innvandrerens oppholdsgrunnlag og alder som avgjør hvilke rettigheter og/eller plikter han eller hun har (se punkt 4.1.2). Loven gir innvandrere rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Timefordelingen er fastsatt i Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanen er forskriftsfestet med hjemmel i introduksjonsloven 20. Det er lagt opp til at fordelingsnøkkelen for de 300 obligatoriske timene skal være 250 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk innvandreren forstår, men ikke nødvendigvis morsmålet. Lovfesting av opplæringen skal sikre at innvandrere deltar i grunnleggende opplæring i norsk og samfunnsfag i løpet av de første tre årene de er i Norge. Kommunene har fått ansvaret for gjennomføringen av opplæringen. De skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad om deltakelse blir framsatt, sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 2. Kommunene har videre også ansvar for innen tre måneder etter at søknad om deltakelse til opplæring utover 300 timer blir framsatt, å sørge for ytterligere gratis opplæring i norsk til personer som omfattes av 17 første ledd og annet ledd innenfor rammen av 2700 timer, dersom vedkommende har behov for det. I og med at innvandrere har forskjellige utgangspunkt og forutsetninger, fastsetter ikke Læreplan i norsk og samfunnskunnskap læringsmål for den pliktige opplæringen. Læringsmål for 250 timer norskopplæring må fastsettes individuelt og nedfelles i en individuell plan. Men det framheves i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap at det overordnede målet for opplæring i norsk for voksne innvandrere er at kursdeltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin medbrakte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnslivet for øvrig 3. 1 H-20/05: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, s H-20/05, s.13 3 Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, s. 6 7

8 8 1.september 2007 ble det gjeninnført norskopplæring for asylsøkere i mottak 4. Målgruppa er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og de kan tilbys 250 timer norskopplæring Deltakere Etter innføringen av Lov om introduksjonsordning kan deltakerne ved senteret grovt deles inn i to kategorier: de i og de utenfor introduksjonsordningen. Deltakerne i disse to gruppene kan igjen deles inn som følgende: i introduksjonsordning utenfor introduksjonsordning Rett og plikt Rett og plikt / rett Asylsøkere Betale selv/plikt Mer informasjon om hvem som faller inn under de ulike ordningene, samt betingelser og rammer framkommer i vedlegg nr Konsekvenser av innføring av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere for FK Fraværsregistrering Fra og med høsten 2005 ble det to forskjellige ordninger for fravær i forskriftene ut fra om deltakerne har rett og plikt er i introduksjonsprogram Oppfølging av disse ulike forskriftene er svært arbeidskrevende både for lærerne, programrådgiver og administrasjon. Lærerne er i den situasjon at de skal håndheve to ulike fraværsreglement for en og samme klasse, da alle deltakerkategorier kan være representert i alle klasser. Fravær gir ulike konsekvenser for de ulike deltakergruppene. Alle taper opplæring ved ugyldig fravær, men for de som deltar i introduksjonsprogrammet, får det i tillegg også økonomiske konsekvenser Timetelling og rapporterting til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 4 A-20/2007 8

9 9 Follo Kvalifiseringssenter IKS rapporterer hver uke deltakertimer og fravær for deltakere på Introduksjonsprogram, Asylsøkere, Rett og plikt-, Rett- og Plikt-deltakere til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Når det gjelder fraværsføring og NIR-rapportering, er det er mange aktører involvert; lærere, administrasjon og de ulike flyktningekonsulentene i våre tre eierkommuner. For at NIRrapporteringen skal gå mest mulig problemfritt, fordres et tett samarbeid. Deltakertimer kan ikke rapporteres til NIR med mindre det foreligger et vedtak om rett og plikt eller behovsprøvde timer. Dersom dette mangler, kan ikke deltakerens timer rapporteres sammen med de andres. Deltakertimer kan først oversendes når det er registrert et vedtak om timer i NIR Søknad om behovsprøvd opplæring for Rett/Plikt(R/P)-deltakerne Forskriften gir deltakere rett til å søke om ytterligere timer norskopplæring dersom de første 300 timene ikke er tilstrekkelig for å komme opp på det nivå som er satt i deltakerens individuelle plan. Da FK ikke har vedtaksmyndighet, er FK avhengig av et tett samarbeid og samvittighetsfull oppfølging av kommunene på dette området. FK sender deltakerens søknad om flere timer til kommunen, kommunen innvilger eller avslår søknaden Opplæring i samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår Ihht Læreplanen skal innvandrerne ha 50 timer opplæring i samfunnsfag på et språk de forstår. Temaene er: Innvandrer i Norge, Demokrati, velferd og verdier, Helse, Skole, utdanning og kvalifisering, Arbeid, arbeidsliv og arbeidsmarked, Barn og familie og Befolkningsstruktur og naturforhold. Kurstilbudet er meget populært blant innvandrerne. De får opplysninger om Norge og kan få svar på spørsmål de har, på et språk de forstår, fra en person som har vært i samme situasjon som dem. FK deltar i et interkommunalt samarbeid med Askim/Indre Østfold, Ås og Oppegård, totalt 12 kommuner. Samfunnsfagkursene avholdes to ganger i året; i vinterferien (avholdt ved FK) og første uke av sommerferien (avholdt i Askim). Kartlegging og registrering av deltakere som skal på kurs, innkalling til kurs, oppfølging av fravær og timetall, samt de praktiske oppgavene som følger med at FK skal huse ca nye grupper med til sammen ca 250 deltakere og flere nye morsmålslærere, medfører en god del administrativt arbeid. Men vi er stolte over at FK er vertskap for så mange deltakere og morsmålslærere. Siden FK ikke har nok lokaler, får vi låne flere rom på Ski ungdomsskole som ligger like i nærheten Individuelle planer for alle R/P- og P-deltakere Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap fastslår at det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Planen skal utarbeides i samarbeid med den enkelte og utformes på bakgrunn av den enkeltes kompetanse, forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge. Den skal oppgi mål for opplæringen, tidsrammen for å nå målene og antall timer som tildeles 5. Det er viktig at det gjennomføres samtaler med deltakeren om hvor vedkommende står i forhold til den individuelle planen, og at en på bakgrunn av denne samtalen eventuelt reviderer planen. 6 5 Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandre, s. 9 6 Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 19, s. 71 9

10 10 Læreren er ikke lenger bare en fagformidler, men er pålagt en større involvering i og oppfølging av hver enkelt deltaker. Det oppleves som nyttig både for lærer og deltaker at lærer er med i kartleggingen av deltakerens bakgrunn, kompetanse og erfaring. Dette gir et bredere bilde av deltakeren, og gir nyttig informasjon ved valg av innhold, metodikk og pedagogikk for norskopplæringen. Deltakeren blir på denne måten sikret en bedre tilpasset opplæring Læreplan og ferdighetsprøver Den nye forskriftsfestede Læreplanen er teoretisk forankret i Common European Framework of Reference (CEFR). Dette rammeverket er utarbeidet i regi av Europarådets avdeling for moderne språk. Deltakerne deles inn i tre hovedgrupper spor på grunnlag av bl.a. skolebakgrunn fra hjemlandet, morsmål og ev. andre fremmedspråk. Spor definerer progresjon for undervisningen, arbeidsmåte og læremidler. Deltakeren plasseres på spor etter en innplasseringstest/ kartleggingssamtale, men plasseringen kan revideres etter oppstart etter en faglig vurdering av lærer. ( Med nybegynnere har vi ingen kartleggingssamtale, men de fyller ut et innsøkingsskjema som gir informasjon om tidligere utdanning. Deretter plasseres de i nybegynnerklasser.) Læreplanen beskriver videre 4 ulike språknivåer; A1, A2, B1 og B2. FK tilbyr undervisning på de tre første nivåene som er innenfor den grunnleggende opplæringen som staten gir tilskudd til. Det foreligger tre sentralt utviklede prøver, en for hvert av disse nivåene. Norskprøve 1 brukes diagnostisk for deltakere på spor 1. Denne avvikles lokalt etter behov. Norskprøve 2 (nivå A2) og Norskprøve 3 (nivå B1) er avsluttende prøver og avvikles på fastsatte datoer ved Ås kommunale voksenopplæringssenter. Norskprøvene avholdes 3 ganger hvert år. Norskprøver(NO) År NO2 muntlig NO2 skriftlig NO3 muntlig NO3 skriftlig Sum antall Deltakerne kan gå opp til en eller fire prøver. Se vedlegg 6 for resultat av norskprøver Organisering av opplæringen Det er den enkelte kommune som har ansvar for å tilby norskopplæring. Plikten er beskrevet i Introduksjonsloven og forskriften. Kommunene Frogn, Ski og Vestby har bestemt at all opplæring i 10

11 11 norsk og samfunnsfag, samt organisering av et fulltids introduksjonsprogram ( se punkt 4.2.) skal skje ved FK Undervisningen Undervisningen ved FK har i 2011 vært lagt til tre forskjellige økter; formiddag, ettermiddag og kveld. Det ble det gitt tilbud i 14 klasser på våren og 13 ulike klasser på høsten. For å kunne tilby en tilpasset og differensiert opplæring, slik Læreplan og forskrift pålegger oss, er det viktig med et vidt spekter av klasser og grupper. Men det er deltakergrunnlaget som til enhver tid avgjør tilbudet Klasser og deltakere Per var det 9 dagklassere og 4 kveldsklasser ved FK. Til sammen 13 klasser med 229 deltakere (Snitt for året: 226). I løpet av året 2011 var totalt 455 (2010: 506) fra 69 nasjoner (2009: 69) innom kurs ved senteret. Deltakerantallet var i snitt 17,6 (2010:17,15) per klasse. Her er det viktig å huske at spor 1- gruppene har et lavere antall enn spor 2 og 3. Per fordelte deltakerne seg som følger: På introduksjonsprogram. 60 (2010: 57) Rett og plikt (2010:151) Betale selv. 48 (2010: 72) Asylsøkere.. 4 (2010: 7) Deltakerne fordelte seg som følger på kommunene pr , totalt 229 deltakere: Frogn 54 (2010:54) Ski 99 (2010:83) Vestby...61 (2010:70) Andre 15 (2010:23) 4.2 Introduksjonsprogrammet 11

12 12 Follo Kvalifiseringssenter IKS fikk i 2004 oppdraget med å drifte introduksjonsprogrammet på vegne av kommunene Frogn, Ski og Vestby. I henhold til Lov om introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere av ble programmet iverksatt fra Målet med et helårlig heldagstilbud er å styrke nyankomne flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og på denne måten bidra til deres økonomiske selvstendighet. Målet skal nås gjennom intensiv og tilpasset kvalifisering basert på: 1) Tilstrekkelig nivåtilpasset norskundervisning slik at man sikrer en rask progresjon. 2) God og variert undervisning som gir gode læringsbetingelser gjennom en lang dag. 3) En optimal kobling mellom individuell tilpasning og økonomiske hensyn. 4) Å sikre gode språkpraksisplasser. 5) Tett oppfølging av den enkelte gjennom kartlegging av bakgrunn, utarbeidelse av individuell plan og løpende samarbeid mellom deltaker, kommune/nav og skole. Introduksjonsprogrammet har en maksimal varighet på to år for den enkelte deltaker. (Kommunen kan utvide til tre år i særskilte tilfelle.) Den første fasen vil naturlig nok hovedsakelig bestå av norskopplæring og samfunnskunnskap. Når noe språk er på plass, får deltakeren tilbud om språkpraksisplass i arbeidslivet. Hovedmålsettingen er å gi språktrening i en arbeidssituasjon. FK og/eller deltakeren har ansvar for å finne språkpraksisplass. I siste del av introduksjonsprogrammet kan deltakeren få tilbud om arbeidspraksis gjennom kommunen/nav. Antall deltakere Antall personer fra kommunene som er i introduksjonsprogrammet: Kommune Des Des Des Frogn Ski Vestby Sum Totalt har FK i 2011 hatt 79 deltakere(avsluttede og aktive). Språkpraksis Språkpraksis oppleves som svært viktig. For deltakerne er dette gjerne første kontakt med arbeidslivet i Norge. Dette gir språktrening utenfor klasserommet. I tillegg gir det viktige erfaringer og referanser i forbindelse med framtidig jobbsøking. For noen etableres nye nettverk og muligheter for videre engasjement på praksisstedet. Deltakerne har stort utbytte av å være i språkpraksisplass, og vi får gode tilbakemeldinger fra både kandidatene og arbeidsgiverne. Språkpraksisplasser i 2011: Sykehjem, barnehage, SFO, butikk, lager, kantine/storkjøkken, bakeri, Rådhusteateret og rørleggerbedrift. En lærer har ansvaret for kontinuerlig oppfølging av deltakeren på arbeidsplassen. Antall språkpraksisplasser: Det var ca 30 introdeltakere utplassert på språkpraksis i Introduksjonsprogrammets innhold Det er en stor utfordring å ha tilstrekkelig bredde i tilbudet, ettersom elevgruppen har svært ulik bakgrunn når det gjelder utdanning, yrkeserfaring og ulike livserfaringer. 12

13 13 Verkstedet /systua og kantina har vist seg som en svært verdifull læringsarena, et godt supplement til klasserommet. For deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn for det meste kvinner - gir det praktiske arbeidet nye læringsmuligheter og en god anledning til å trene muntlig språk i et trygt miljø. Vekslingen mellom klasserommet og de praktiske aktivitetene har medført en raskere progresjon for disse deltakerne. Bruk av data/ikt er en viktig forberedelse til arbeidslivet. Det finnes knapt en arbeidsplass der dette verktøyet ikke inngår som en naturlig del. Også i jobbsøkingsprosessen blir man i stadig større grad henvist til å benytte seg av data både i leting etter jobb og i selve søknadsprosessen. Dataopplæring er derfor viktig i introduksjonsprogrammet. Informasjon om det norske samfunnet inngår som en del av norskopplæringen, men i introduksjonsprogrammet er det mulig å gå dypere inn i en del tema. Det er viktig å ta deltakerne ut i samfunnet utenfor eller bringe representanter utenfra inn i klasserommet. Nye erfaringer skal bidra til å øke forståelsen av hvordan det norske samfunnet fungerer og bidrar dermed til å gjøre den enkelte mer selvhjulpen. I tillegg til riktig kosthold blir fysisk aktivitet stadig understreket av helsemyndighetene i Norge. Deltakere fikk derfor tilbud om vanngymnastikk /svømming. Tilbudet blir foreløpig bare gitt til kvinner. FK leier svømmebassenget på Dagbo. FK tilbyr fotball for menn. FK leier Alliansehallen. Trening, helse, trivsel er et tilbud til kvinner. Andre tilbud i introprogrammet i løpet av året har vært: Arbeidsliv/jobbkurs Arbeidsnorsk Basiskompetanse Fotball Introtid Kantine Kulturkunnskap Media Migranorsk Musikk Jobb i sikte med spesielt fokus på arbeidslivet. Norsk språk relatert til arbeidslivet/spesielle yrker for de som er i språkpraksis. Nytt opplegg med opplæring i grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag. Tilbud til menn. Rådgiverne har en time i uka der de tar opp aktuelle temaer som de ser introdeltakerne har spesielt behov for: Individuell plan, fravær, rutiner i arbeidslivet, selvangivelse osv. Opplæring i matlaging og norsk språk. Temaer relatert til kultur satt i et kontrastivt perspektiv. Intensjonen er å bli kjent med dagsaktuelle nyheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom ulike medier. Kjennskap til aktuelle nyheter fremmer integrering og gjør at deltakerne kan delta i samtaler på arbeidsplassen og andre sosiale arenaer. Eget dataprogram med store muligheter for differensiering. Temaene er norsk og samfunnsfag. Sang og musikk. 13

14 14 Norskverksted Nybegynner Nærmiljø/praktisk norsk Samfunnsfag Svømming Trafikkforståelse Trening, helse, trivsel Uttaletrening Verksted Språklige temaer, leksehjelp og data den siste timen 3 ganger i uka. Eget tilbud til nye deltakere med lite eller ingen norskkunnskaper. Fokus på muntlig språk og nærmiljøet. En gruppe for kvinner som kombinerer mosjon ute med muntlig begrepstrening og opplæring i nærmiljøet. Man går nærmere inn i spesielle samfunnsfaglige temaer. Tilbud til kvinner på Ski barneskole. En introduksjon til trafikk i Norge. Kurset tar spesielt opp trafikkultur og holdninger, begreper, ord og uttrykk og ulike regler. Gymnastikk for kvinner. Fokus på utfordringer som sørøstasiatene har. Stor bredde i praktiske aktiviteter på systua. Sentralt i programmet står arbeidet med den enkeltes individuelle plan som tar utgangspunkt i deltakerens bakgrunn og framtidsplaner. I programmet foregår det et tett samarbeid mellom deltaker, rådgiver, lærer og kommune/nav for å finne raskeste vei til den enkeltes mål. Oppsummering Introduksjonsprogrammet er hele tiden i en kontinuerlig utvikling, og nye tiltak settes i gang etter behov. Spesielt viktig er data og tiltak der deltakerne lærer om lover, regler og arbeidslivet generelt i Norge. Deltakerne er en svært sammensatt gruppe både med hensyn til bakgrunn og framtidsmål. Dette innebærer store utfordringer både for å få til tilstrekkelig nivådifferansiering i språkopplæringen, men også et godt nok tilpasset tilbud i den øvrige opplæringen. Manglende samsvar mellom det ordinære arbeidsåret og lærernes arbeidsår krever en stor innsats i forhold til utvikling av alternative tilbud. Spesielt gjelder dette for deltakere som er så tidlig i sin norskopplæring at utplassering i språkpraksis ikke er aktuelt. Avgjørende for et godt resultat vil også være situasjonen hos NAV. De må ha tilstrekkelig med ressurser slik at de kan gripe fatt i deltakeren FØR avslutning av introduksjonsprogrammet. På den måten vil deltakeren være sikret en helhet i kvalifiseringstilbudet og sammenheng i tiltakene. Jo tidligere NAV er inne i prosessen, jo større er muligheten for at de kan tilby et relevant tilbud til introduksjonsdeltakeren. Se vedlegg 5 for oppsummering av Introduksjonsprogrammet. 14

15 Annet Verksted Formingsaktiviteter er en god form for kommunikasjon og mestring. Mange nyttige ord og begreper er mer naturlig å øve inn på et verksted enn i klasserommet. At gruppene er små i forhold til norskklassene, gjør det lett å nå alle, fange opp deltakernes interesser, fortid, personlige utfordringer og gir en mulighet til å bli godt kjent. En svært viktig målsetting er å skape trygghet og tillit. Verkstedet tilbyr et bredt spekter av aktiviteter. Vi har deltakere på ulike språknivå i gruppene på verkstedet, og ser at de mest språksvake deltakerne, samt de med liten utdannelse fra hjemlandet, er de som har best utbytte av verkstedtimene. Spesielt vellykket er opplegg for analfabeter og funksjonelle analfabeter med minimalt med norskkunnskaper. Vi opplever at de har særdeles stor framgang mht språkutvikling, frimodighet til å bruke språket, men også rent håndverksmessig en faglig utvikling. Denne erfaringen befester verkstedets betydning som et supplement og/eller alternativ til mer tradisjonell språkopplæring. Høsten 2011 startet vi forsøk med at også deltakere på spor2/3 hadde opplegg på verkstedet. Norsklæreren og lederen på verksted samarbeidet om det pedagogiske opplegget. Prosjektet var vellykket og videreføres derfor Kantine Sosial møteplass Kantina er FKs sosiale senter. Her møtes deltakerne i pauser til mat og prat, og her kan man kjøpe god mat til en rimelig penge. Foruten daglig matservering, tar også kantina i mot bestillinger på mat til interne møter m.m. Læringsarena Men kantina har også sin berettigelse som læringsarena. Kantina gir en unik mulighet til å lære norsk gjennom praktisk arbeid i en sosial kontekst. Vårt mål er at deltakere som er tidlig i opplæringsløpet sitt eller som trenger en langsommere progresjon i sin innlæring, kan få deler av sin opplæring i kantina. Norskopplæringen i kantina fokuserer på den kommunikative, uformelle samtalen med begrepsinnlæring knyttet til kjøkken og kantinedrift. 4 ettermiddager i uka tilbys også introdeltakere et opplæringstilbud i kantina. Det er imidlertid en stadig utfordring å kombinere krav til produksjon, der forventningsfulle deltakere står i kø for å kjøpe mat, og den pedagogiske opplæringen. I tillegg har det, på grunn av høyt fravær hos deltakerne og en til dels ustabil deltakergruppe, i perioder vært en utfordring å få kantina til å fungere etter intensjonen. 15

16 Bruk av IKT i undervisningen Å stimulere til økt bruk av IKT i norskopplæringen av voksne innvandrere har lenge vært et uttalt ønske fra statlig hold 7. Man snakker i dag om digital analfabetisme hos deler av befolkningen, og i denne gruppen er det mange minoritetsspråklige, de utgjør en større prosent enn antallet skulle tilsi. Digital kompetanse blir i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående opplæring regnet som en av de fem basisferdighetene. Basisferdigheter i bruk av IKT bør derfor også være et satsningsområde for norskopplæringen av voksne innvandrere. Opplæring i bruk av IKT har to ulike mål: Å bli en bedre databruker (økt datakompetanse), og å bruke IKT som verktøy for å lære seg norsk. Av fagprogram som FK bruker, kan nevnes: Migranorsk alfa, migranorsk start og migranorsk allmenn, TV 2 Skole og fagprogram tilknyttet læreverk Utstyr og tekniske forhold Kapasitet FK har 15 datamaskiner tilgjengelig for deltakerne, plassert på et eget datarom. Det sier seg selv, at når alle deltakere på dagtid skal dele på så få maskiner, blir tilgangen og muligheten til å bruke maskinene svært begrenset. Alle deltakere på dagtid har tilbud om 2 timer på datarommet hver uke. Datarommet er fullbooket hele uka, og lærerne rapporterer at datatimene er godt likt av deltakerne. Teknisk utstyr Alle maskinene på datarommet har headset og mikrofoner og er koplet til en egen lokal skriver. FK har avtale med et eget datafirma, NiSec, om drift av server for ansatte og deltakerne. NiSec dekker også vårt behov for support og vedlikehold. FK har 2 bærbare projektorer til bruk for lærerne i klasserommene.. De fleste lærerne har også egne bærbare PC-er til disposisjon. Med en projektor kan internett også bli trukket mer med i undervisningen i klasserommet. Dagsaktuelle saker fra TV, aviser og lokale hjemmesider blir tilgjengelig Follo Kvalifiseringssenters hjemmeside (www.folloks.no) FK har egen hjemmeside. Der har vi lagt ut informasjon om norskopplæring generelt og kurstilbud ved FK spesielt. Nye søkere kan registrere seg elektronisk og finne nødvendig informasjon før oppstart på kurs ved FK Skoleavis FK har sin egen skoleavis, Livet på FK. Den blir laget av norskkursdeltakere, i samarbeid med en lærer som hadde det redaksjonelle ansvaret. Målet med avisa er å motivere deltakerne til praktisk språkbruk, og å øke interessen for og kunnskapen om norsk medievirkelighet. Massemedier er et hovedtema i læreplanen. Skoleavis er et svært populært tiltak ved FK, og både deltakere og lærere bruker avisa aktivt. 7 Stortingsmelding nr 17,

17 17 Eksemplarer av avisa legges ut i kantina, slik at nye deltakere eller besøkende kan få et innblikk i hva som skjer på FK Utviklingsarbeid I en kvalifiserings- og kunnskapsinstitusjon vil det være et løpende behov for at de ansatte oppdaterer og viderekvalifiserer seg. Med alle de endringer som har vært innenfor vårt fagområde, er behovet for systematisk kompetanseheving større enn noensinne. Læreres og lederes kunnskap og kompetanse er av stor betydning for kvaliteten på opplæringstilbudet som vi kan tilby. Kompetansehevingsarbeidet skjer både internt gjennom fagdiskusjoner og møter, men også ved deltakelse på eksterne kurs og seminarer. Se vedlegg 6 for flere detaljer Handlingsplan for 2011/2012 Hovedmålsetting: 1. FK skal være en trygg, positiv og utfordrende læringsarena der den enkelte deltakers mål skal stå i sentrum. FK vil kvalifisere deltakerne for videre utdanning eller arbeid, samt motivere for samfunnsdeltakelse. Delmålene er: 1. Videreutvikle tilbudet for deltakerne i intro-programmet, både når det gjelder språkpraksisplasser og introkurs. 2. Videreutvikle arbeidslivsretting av undervisningen. 3. Fokus på spor 1 deltakere 4. Fokus på IMDI s målsetting for norskopplæringen for 2010(Jfr styresak 23/10): Av de innvandrere som går opp til norskprøvene 2 og 3, skal 65% bestå skriftlig prøve og 90% bestå muntlig prøve 5. Fokus på IMDIs målsetting av Introduksjonsprogrammet: 55% av deltakerne som avslutter eller avbryter introduksjonsprogrammet, skal gå over i arbeid eller utdanning. 6. Fokusere på demokratiet. 7. Gi deltakerne grunnleggende dataopplæring. 2. FK skal ha et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Delmålene er: 1. Arbeidsmiljøet skal være preget av fleksibilitet, åpenhet, tillit og raushet. 2. Sikre et utviklende fagmiljø. 3. Bedre det fysiske arbeidsmiljøet/opprusting av klasserommene 4. Bruk av bedriftshelsetjenesten 17

18 Internkontroll Internkontroll-arbeidet er en kontinuerlig prosess. 5 brannøvelser er gjennomført på formiddag, ettermiddag og kveldstid. Det brannforebyggende arbeidet har høy prioritet ved FK. FK inngikk en avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste fra Samarbeidet har basis i en egen samarbeidsavtale. FK og NAVs Arbeidslivssenter har fornyet Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. NAV stiller med egen kontaktperson. Nytilsatte blir orientert om rutiner og regler ved FK Diverse Sikkerhetsuka: FK deltok på Sikkerhetsuka i regi av Ski kommune. Forberedelser/etterarbeid ble gjort gruppevis. Hovedprogrammet var trafikkatferd, forebyggende brannvern og hjerte/lungeredning. Gjennom et tilbud fra Ahus er vi så heldige å få nyte godt av statens satsning innen området kvinneliv og kvinnehelse. En somalisk jordmor har et opplegg med bl.a. følgende temaer: Hvilke tradisjoner ønsker vi å videreføre til våre barn. Hva betyr integrering for deg? Kvinners helse med bl.a. kjønnslemlestelse. Befrukning og fødsel. Hva er nordmenns forestillinger om oss, og hva er våre forestillinger om dem? Sosial kontroll: Hvordan forsøker vi å passe på at andre oppfører seg etter gruppas normer. Tilbudet blir gitt til både menn og kvinner i egne grupper. Målgruppa er deltakere fra land/områder der omskjæring blir praktisert. FK har samarbeidet med helsetjenesten som har hatt opplegg ved FK flere ganger i løpet av året. FK har hatt besøk av politi og krisesenter. Leksehjelp: Gjennom et samarbeid med Røde Kors stiller de med leksehjelpere to dager i uka á 1,5 timer, et populært og meget nyttig tiltak. Ski bibliotek: En gruppe av våre deltakere har et eget opplegg på Ski bibliotek som biblioteket har ansvar for. Diverse tiltak ved FK: Ekskursjoner til nærmiljøet og Oslo, kinobesøk for hele senteret, skidag, loppemarked, div fester, hjemmebesøk hos ansatte, skogstur. Sommertur til Hovedøya(Oslofjorden) for deltakerne. FK deltok i innsamling til Operasjon dagsverk. 18

19 Samarbeid Med eierkommunene Faste samarbeidsmøter holdes mellom FK, representert ved daglig leder, undervisningsinspektør og rådgivere, og konsulenter fra hver av eierkommunene. I disse møtene blir aktuelle saker diskutert for å finne fram til felles rutiner og løsninger som er tjenlige for alle parter; både den enkelte kursdeltaker, kommunene og senteret. 5 møter(2010:7) har vært avholdt og de viktigste sakene i 2011 har vært: Introprogram og norskopplæring Legenes bruk av sykemeldinger og andre typer meldinger ang introdeltakernes helse. Skal FK starte nye kurs på bestemte tidspunkt for å være forutsigbare for deltakerne, kommunene og FK? Det vil medføre en merkostnad. Samarbeidsrutiner mellom kommunene og FK. Her prøver vi kontinuerlig å bli bedre med utgangspunkt i konkrete saker. Hva innebærer fritak fra 300t i norsk og samfunnskunnskap. Den daglige kontakten med kommunene om enkeltelever skjer per telefon og e-post. FK og kommunene har et tett og godt samarbeid om den enkelte deltaker. 19

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter.

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Molde voksenopplæring Historien om veien fra 4 introelever til 120 introelever. Vi har totalt 260 elever

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd

Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Introduksjonsloven Individuell plan 6 og 19 første ledd Faglig forum 2.november 2016 Karianne Åsheim, Barnehage- og utdanningsavdeling Formålet med Introduksjonsloven Formålet med introduksjonsloven er

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2.

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram. Denne planen tilhører: Spørsmål 2.2. Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.1 Vedlegg 1 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: (Heretter kalt deltaker) Adresse,

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013 NYTT FRA IMDi 2013 Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 1 Stortingsmelding 6 en helhetlig integreringspolitikk Behov for mer grunnleggende kvalifisering. Kombinasjon

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven

Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverk opplæring av voksne med fokus på introduksjonsloven Regelverkssamling Kompetanse for Thon Hotel Høyers, Skien 14. juni 2016 Seniorrådgiver Tor Øyvind Endresen 1 Rettskildene Introduksjonsloven

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Flerspråklige i Arbeid, FIA

Flerspråklige i Arbeid, FIA Flerspråklige i Arbeid, FIA Tromsprodukt AS Eva Anzjøn, Mathilde Hestvik Dahl og Darin Elvemo Carpe Lingua - «Grip språket» Et samarbeid mellom Tromsprodukt AS og Tromsø kommune - Flyktningtjenesten Tiltaksnavn:

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Velkommen til faglig forum. Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg

Velkommen til faglig forum. Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg Velkommen til faglig forum Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg Program Kl. 12.30-13.30 Velkommen Introduksjonsloven v/karianne Åsheim, Fylkesmannen i Østfold o Refleksjon og erfaringsutveksling ved bordene

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Utarbeidelse av individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap Veiledning til kommunene Generelt om individuell plan Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel for kommunen. Hvert avsnitt

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Innhold i et helårlig fulltidsprogram Minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet Opplæring i norsk Samfunnskunnskap på eget morsmål Tiltak som forbereder

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.08.2017 Tid: Til stede: 12:20 13:20 (Før møtet ble det gjennomført befaring og orientering ved

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport. Introduksjonsloven Ski kommune. Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid Barnehage- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Introduksjonsloven Ski kommune 2014 Tilsynstema: Et introduksjonsprogram som er helårig og på full tid 1 Innhold 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE

RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE Målselv kommune Vedlegg 5 RUTINEBESKRIVELSE AV GANGEN I INTRODUKSJONSPROGRAMMET MED ANSVAR FOR UTFØRELSE 1. Flyktningtjenesten a. Bosettingssamtale Ved ankomst gjennomføres en bosettingssamtale ved bruk

Detaljer

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015)

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015) Innst. 45 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 130 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (tiltak

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET

MOTTATT 16 OKT Høring - Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften .UTDANNING,(: FORBUNDET 1.UTDANNING,(: FORBUNDET Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.10.2009 09/00956-6 MarianneLekholm Lewin Avdeling Deres

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR ÅRSRAPPORT OM INTRODUKSJONSORDNINGEN

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR ÅRSRAPPORT OM INTRODUKSJONSORDNINGEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1373 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/350 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 014/11 FORMANNSKAP Dato: 28.02.2011 KOMMUNESTYRE

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.09.2017 14.07.2017 17/01476-22 Kristin Vik Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142235 forskning Justis-

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli Disposisjon Implementering Resultater Brukererfaringer Kunnskapshull Kunnskapsstatus

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven. Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Tilsyn og internkontroll - introduksjonsloven Dag Løken, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Østfold Introduksjonsloven Statlig tilsyn Fylkesmannstilsyn Loven Bakgrunnen og formålet for tilsynet Innføring

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/ Rønnaug Eitrem Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Dato: 15.10.2009 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge

Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Praksisplass mulighet eller utnyttelse? Perspektiv både som fagperson og representant for minoritetsbefolkningen i Norge Ayesha Iqbal Khan Programrådgiver introduksjonsprogram for ny ankommende flyktninger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Fra: IMDi Øst v/vibeke Bugge Møllhausen Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med NIR opplæringen for superbrukere

Detaljer

Et steg nærmere sysselsetting

Et steg nærmere sysselsetting Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september 2013 1 Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune Innhold 2 Voksenopplæringssenteret

Detaljer

Avtale om vertskommunesamarbeid. mellom. Røyken kommune og Drammen kommune. om kvalifisering og opplæring av. nyankomne innvandrere

Avtale om vertskommunesamarbeid. mellom. Røyken kommune og Drammen kommune. om kvalifisering og opplæring av. nyankomne innvandrere Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Røyken kommune og Drammen kommune om kvalifisering og opplæring av nyankomne innvandrere 1. Forutsetninger for avtalen Denne avtale forutsetter at Røyken kommune

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren

Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2015/6975-12338/2016 Arkiv: F31 Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal 2016. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon:

Vi ber om en beskrivelse av kommunens praksis på følgende områder, og at det vises til aktuelle dokumentasjon: Fylkesmannen i Nord- og i Sør-Trøndelag Tilsyn med individuell plan etter introduksjonsloven ( 6 og 19) Egenerklæring fra kommunen Vi ber om at kommunen gir oss en egenerklæring ved å besvare spørsmålene

Detaljer

Integreringsmottak Steinkjer kommune

Integreringsmottak Steinkjer kommune Integreringsmottak Steinkjer kommune Integreringsmottak IMDi inviterte våren 2016, 10 kommuner til å melde sin interesse for å etablere 5 IM Steinkjer kommunen og fylkeskommunen skrev under en partnerskapsavtale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VÅRE MÅL: 1. SAMFUNN: Notodden voksenopplæring skal delta aktivt i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi skal samarbeide med utvalgte eksterne aktører. Samlet skal

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Nettbasert opplæring. Deltaker. Inger Egeland

Nettbasert opplæring. Deltaker. Inger Egeland Nettbasert opplæring Deltaker Nett Lærer «Nettkurset er blitt min hobby. Etter at jeg har vært på Facebook, må jeg alltid logge inn for å se om det er en melding fra læreren» «Nettkurset er min bestevenn

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer