Undervisning i matematikk og den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. Inspirasjonsdag RKK Vesterålen / Lødingen 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisning i matematikk og den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. Inspirasjonsdag RKK Vesterålen / Lødingen 7."

Transkript

1 Undervisning i matematikk og den grunnleggende ferdigheten å kunne regne Inspirasjonsdag RKK Vesterålen / Lødingen 7. Februar 2012

2 Plan for dagen: : Informasjon om senterets arbeid og ressurser. Inkludert praktiske aktiviteter i Ny Giv - ånd : Pause : fortsettelse økt : Nasjonale prøver i regning. (Hvordan lages prøvene? Hva ser vi? Hvordan bruke prøvene?) : Kort diskusjon rundt matematikk/regning. Spørsmål og ønsker fra deltakere : Lunsj og videre faglig diskusjon 2

3 Aktivitet: Nærmest 1500 Kast terning 9 ganger. Fyll inn i tabellen. Summen skal bli så nær 1500 som mulig (ikke over). = + 3

4 Nasjonale sentre Matematikksenteret er ett av totalt 9 nasjonale sentre (underlagt Udir / KD): Fremmedspråksenteret Nynorsksenteret Naturfagsenteret Kunst og kultur i opplæringen Skrivesenteret Senter for flerkulturell opplæring Lesesenteret IKT senteret Sentrene er lokalisert ved institusjoner innen UH-sektoren. 4

5 Nasjonalt senter for matematikk i Opprettet 1. august 2002 opplæringen Lokalisert ved NTNU sammen med Skolelaboratoriet og RENATE-senteret Leder: Jon Walstad Ca. 20 personer ansatt - lærere - master- og doktorgrader Eksterne ressurspersoner 5

6 Hva skal vi jobbe med? Formål: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for faget. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning i barnehagen og grunnopplæringen. FOKUSOMRÅDER: - Matematikk - Grunnleggende ferdighet å kunne regne - Praktiske og utforskende undervisningsaktiviteter (Meld. St 22) 6

7 Senterets målgrupper: Lærere Skoleledere Barnehage- og skoleeiere Pedagogisk personale i barnehagene PP-tjenesten (Meld.St 18) I tillegg skal senteret bistå UH-sektoren (lærerutdanningsinstitusjonene) i arbeidet med satsinger på kompetanseheving. Vi skal bistå Udir med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innen vårt ansvarsområde (matematikk / å kunne regne). 7

8 Barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Matematikk: Antall, rom og form) Utvikling av hefter og materiell for barnehagen Ressursfilmer Egen applikasjon tilpasset barnehage og småskoletrinn Årlig matematikkonferanse rettet mot barnehage 8

9 UTFORSK! 9

10 Grunnskole - kompetanseheving Kompetansehevingsprosjekter for lærere i hele landet (+ enkeltkurs) - Trondheimsprosjektet - Helgelandsprosjektet - Østerdalsprosjektet - MUN 10

11 Organisasjonsmodell kompetanseheving Skolenivå Lokalt utviklingsprosjekt definert av skolen Prosjektgruppe på egen skole Ledelsen medlem av prosjektgruppe Nettverksnivå Nettverk bestående av 3 5 skoler Nettverkssamlinger (minimum en samling per halvår) Demonstrasjonsundervisning (to hele dager per halvår) Prosjektnivå Kick-off Prosjektsamlinger (minimum en samling per halvår) Kursdager Avslutningsseminar Kursing av lokale ressurspersoner 11

12 Grunnskole Matteklubb Matteklubber gjennomført for elever på 5. klassetrinn og elever på 8. og 9. klassetrinn Felles for alle matteklubbene er at aktivitetene: foregår i en annen kontekst enn skolematematikken legger opp til at deltakerne prøver ut og finner ut av ting på egen hånd foregår på deltakernes premisser stimulerer til glede og interesse for matematikkfaget 12

13 Grunnskole Familie- og foreldrematematikk Mål: Utvikle en felles forståelse for hva som er målet med skolens matematikkundervisning Gi foreldre og lærere et godt grunnlag for å stimulere barnas lyst til å lære matematikk Gi elevene gode opplevelser og god motivasjon for matematikklæring Tiltak: Foreldre- (og lærer-) kurs i matematikk og matematikkdidaktikk Matematisk aften for barn og foreldre, for eksempel matematisk juleverksted 13

14 Aktivitet: Lage kvadrater Utgangspunkt: geobrett eller prikkark (5 x 5) Området består av totalt 16 kvadratiske ruter. Hver rute har areal 1. Lag så mange forskjellige kvadrater med ulikt areal som mulig Hvilke areal klarer dere å lage? 14

15 Løsninger ? Bård Vinje 15

16 16

17 Løsninger Bård Vinje 13? 17

18 Undervisningsfilmer - ideer til egen undervisning - drøfting i personale - Undervisningsopplegg - sortert etter trinn / emne Oppgavesamlinger Idèhefter Grunnskole: Hefter og materiell 18

19 Grunnskole: Alle Teller Kartleggingsprøver i tall og tallbehandling Utviklet av Alistair McIntosh Hele utdanningsløpet Prøvene kan gjennomføres i papirform og på nett Egen håndbok for lærer Prøvene er tatt i bruk av mange kommuner 19

20 Aktivitet: Tall i trekant Bruk kortene fra 1 6 (i en sort)? Legg kortene i en trekant, slik at summen er den samme langs alle kanter. Mer enn en løsning? Største sum? Minste sum?????? Bård Vinje 20

21 Grunnskole: andre ressurser og tips Novemberkonferansen ReaLise Teknologi og design Kengurukonkurransen Geogebra 21

22 Nye oppgaver Stortingsmelding 18: Læring og fellesskap Ny målgruppe: PP-tjenesten Samle kompetansen om matematikkvansker innenfor det nasjonale sentret Elektrisk kommunikasjon primær kommunikasjonsform Utvikle informasjons- og veiledningsmateriell tilpasset PP-tjenesten 22

23 Nye oppgaver forts. Stortingsmelding 22: Motivasjon-Mestring-Muligheter ( Ungdomstrinnsmeldingen ) Innføre tverrfaglige valgfag (senteret involvert i teknologi / entreprenørskap) Virtuell skole i faget matematikk Gjennomføre satsing på regneferdigheter og matematikk Styrke opplæringen i matematikk gjennom mer vekt på utforskende og praktiske arbeidsmåter Legge til rette for regionalt samarbeid mellom skole, skoleeier og lærerutdanningen 23

24 Aktivitet: Statistikkspill Enkelt brettspill hvor elevene må anvende og vurdere sentralmål og spredningsmål 24

25 Nasjonale prøver Matematikksenteret er ansvarlig for å utvikle de nasjonale prøvene i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne Vi utvikler prøvene og alt prøverelatert faglig materiell Arbeidet startet i 2003 (første prøve i 2004) Prøver 5., 8. og 9. trinn Prosjektleder: Grethe Ravlo 25

26 Formål: Nasjonale prøver i regning Informasjon som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid Ikke diagnostiske prøver Indikasjoner tilpassing pedagogisk verdi Ikke vurdering av fagspesifikke kompetansemål 26

27 27 Et sammenhengende prøve- og vurderingssystem Tiltak (UDIR) Kartleggingsmateriell Formål (UDIR) Avdekke behov for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå Karakter- og læringsstøttende prøver Undersøke hva eleven kan innenfor sentrale områder av faget, og ut fra denne dokumentasjonen bestemme hvor kreftene må settes inn for at eleven skal mestre faget bedre Veiledningsmateriell Synliggjøre hvordan skoleeiere, skoler og lærere kan utnytte systemet pedagogisk Nasjonale prøver * Kartlegge om elevenes ferdigheter er i samsvar med læreplanens mål for GRF integrert i fag * Gi informasjon til elever, lærere, foresatte, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for forbedrings og utviklingsarbeid Avgangsprøve og eksamen/fag- og Svenneprøve Avsluttende vurdering som har til formål å informere samfunnet, arbeidslivet og aktuelle utdanningsinstitusjoner (avtakere) om den kompetansen den enkelte elev/lærling har oppnådd Internasjonale studier Vurdere norske elevers kompetanse relatert til andre land Grunnlag for indikatorutvikling og politikkutforming

28 HVA innenfor GRF i regning kartlegges ved NP? Tall Måling Statistikk Anvendelse i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger: Problemløsning (forstå og reflektere) Mestre regneoperasjoner Vurdere resultater Teknisk utførelse som en del av anvendelsen Kompetansemålene i LK06 setter grenser for hva innenfor regning som skal prøves i de nasjonale prøvene 28

29 Tall Måling Statistikk Systemer og mønstre Generell tallforståelse Kvantifisering av mengder og størrelser Kunne bruke tall og foreta beregninger i praktiske sammenhenger Vurdere svarenes rimelighet Personlig økonomi Sammenlikne og knytte tallstørrelser til objekter og mengder Måleenheter og sammenhengen mellom dem Vurdere Resultater Beregninger og tolkninger med fokus på vekt, tid, hastighet, lengde, flate og rom Vurdere priser Regne med ulike myntenheter Lese av, tolke, analysere og vurdere diagrammer, tabeller og andre grafiske framstillinger Organisere et datamateriale og lage grafiske framstillinger Analyse av data omfatter å beskrive generelle trekk ved datamaterialet Begrep 29

30 Fra kompetansemål i læreplanen Naturfag (fenomener og stoffer etter 7. trinn): Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler Samfunnskunnskap (etter 4. trinn): Gjere samfunnsfaglege undersøkingar som krev teljing og rekning, og presentere resultata desimaltall grafer gjennomsnitt positive og negative tall prosent koordinatsystem diagrammer tallinja tabeller 30

31 Resultater Nasjonale prøver Vurdering ut fra poeng: 5. trinn: Nivå (9.) trinn: Nivå 1 5 Beskrivelse av mestring: POSITIV beskrivelse av kompetansen til en typisk elev Alle elever har en kompetanse 31

32 Nøkkeldata fra høsten 2011 (Basert på versjon 1) 5.trinn 8. trinn 9. trinn Antall elever Gjennomsnitt gutter Gjennomsnitt jenter Gjennomsnitt alle 24,40 p / 58,7 % 25,58 p / 56,8 % 25,99 p / 57,8 % 33,34 p / 57,5 % 31,29 p / 53,9 % 32,33 p / 55,7 % 36,10 p / 62,2 % 34,44 p / 59,4 % 35,29 p / 60,8 % 32

33 Lavest løsningsprosent 5. trinn 16,4 % av elevene klarer oppgaven. 1,5 % i guttefavør. 33

34 Høyest løsningsfrekvens 5. trinn 96,6 % av elevene klarer oppgaven. 0,9 % i jentefavør. 34

35 Lavest løsningsfrekvens 8. trinn 10,1 % av elevene klarer oppgaven. 3,5 % i guttefavør. 35

36 Høyest løsningsfrekvens 8. trinn 93,5 % av elevene klarer oppgaven. Ingen forskjell gutter og jenter. 36

37 Fordeling vanskegrad 5. trinn

38 Fordeling vanskegrad 8. trinn

39 Hvordan bruker dere resultatene? PAS PGSC Veiledningsmateriell Regneark 39

40 5. trinn M1 M2 M3 Andøy 52,1 35,4 12,5 Bø 30,4 43,5 26,1 Hadsel 37, ,7 Lødingen Sortland 32,8 42,4 24,8 Øksnes 46,2 44,2 9,6 Nordland 35,7 44,2 20,1 Nasjonalt 27,9 47,1 24, Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Nordland Nasjonalt 0 M1 M2 M3 40

41 8. trinn M1 M2 M3 M4 M5 Andøy 3,8 26,4 35,8 18,9 15,1 Bø Hadsel 10,4 21,9 47,9 15,6 4,2 Lødingen Sortland 8,2 31,3 43,5 12,7 5,2 Øksnes 10,2 20,3 40,7 13,6 15,3 Nordland 6,8 22,2 43,9 17,3 9,8 Nasjonalt 6 19,3 41,7 20,1 12, Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Nordland Nasjonalt 0 M1 M2 M3 M4 M5 41

42 9. trinn M1 M2 M3 M4 M5 Andøy 6,8 24,3 32,4 17,6 18,9 Bø 12, ,6 18,8 3,1 Hadsel 5, ,5 22,9 22 Lødingen 0 14,7 52,9 23,5 8,8 Sortland 10,6 17,9 30,9 24,4 16,3 Øksnes 0 11,1 51,9 22,2 14,8 Nordland 4, ,6 23,1 17,1 Nasjonalt 4,1 14,7 37,5 23,3 20, Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Nordland Nasjonalt 0 M1 M2 M3 M4 M5 42

43 Overgang 8. til 9. trinn M1 M2 M3 M4 M5 Andøy 3-2,1-3,4-1,3 3,8 Bø Hadsel -4,9 0,1-20,4 7,3 17,8 Lødingen Sortland 2,4-13,4-12,6 11,7 11,1 Øksnes -10,2-9,2 11,2 8,6-0,5 Nordland -2,6-5,2-5,3 5,8 7,3 Nasjonalt -1,9-4,6-4,2 3,2 7, M1 M2 M3 M4 M5 Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Nordland Nasjonalt trinn 10/11 9. trinn 11/12 Andøy 2,8 3,2 Bø Hadsel 3,0 3,3 Lødingen 2,9 3,3 Sortland 2,6 3,2 Øksnes 2,8 3,4 Nordland 3,0 3,3 Nasjonalt 3,1 3,4 8. trinn i Lødingen er veldig flinke! 43

44 Felles retningslinjer i regionen? Fritak? NP5 NP8 NP9 Andøy 0 0 7,5 Bø Hadsel Lødingen Sortland 6 0 3,6 Øksnes 0 11,9 8,3 Nordland 3,2 2 2 Nasjonalt 2,9 1,7 1,8 44

45 45

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY INNHOLD 1. INNLEDNING s. 4 2. REGNEKOMPETANSE s. 6 3. HOVEDMÅL.s. 7 4. KARTLEGGING OG OPPFØLGING.s. 7 4.1 Kartlegging

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPA FOR REALFAGENE REALFAG Relevante Engasjerende Attraktive Lærerike Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene Forside: Design av Shane

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer