U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskomune »

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskomune 2012-2025»"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.2oUOlC^G Dok.nr /^ 9 FITJAR VIDAREGAANDE SKULE HORDALAND FYLKESKOMMUNE y^ukt, 2012 Arkivnr To^" Saksh.3^H7^ Eksp. U.off. Høyringsbrev «Skole- og tilbodsstruktur for framtida - Skolebruksplan Hordaland fylkeskomune » Dykkar ref: SKULEBRUKSPLAN Eg har tatt utgangspunkt i dei føringane som er i framlegget til sliulebruksplanen, alternativ 1 for region Sunnhordland genrelt, Fitjar vgs spesielt: Alternativ 1 har ein jamn distriktsprofil, noko som er svært positivt for skular i distriktet. I alternativ 1 så vert Fitjar vgs vidareført som i dag med desse endringane: - Auka kapasitet på fleire av utdanningsprogramma - Design og handverk (DH) vert vidareført (regionssenter) - VG2 Frisør vert overført frå Stord vgs - Helse og Oppvekstfag = Helse og Sosialfag (HS) (regionssenter) - Restaurant- og Matfag (RM) (regionssenter) - Tilpassa opplæring - Påbyggingskurs til generell studiekompetanse (PÅ) (utvida til eit regionalt tilbod for heile Sunnhordland (regionssenter)) - Fagskule i helsefag - Vaksenopplæring - Nye utdanningsprogram (Service og samferdsel): (regionssenter) - VGl SS (Service og samferdsel):: totah 30 elevar (overført frå Bømlo vgs) - VG2 Sal, service og tryggleik: totalt 15 elevar (overført frå Bømlo vgs) - Reiseliv: totalt 15 elevar (nytt tilbod i reg. Sunnhordland). Fitjar vgs vil med dette ha eit breitt utdanningstilbod til elevar i Sunnhordland. Skulen vil bli eit kompetansesenter innan mange utdanningsprogram på yrkesfag. Dei «nye» utdanningsprogramma som me meiner skulen må ha, er nøye vurdert i forhold til eksisterande utdanningsprogram: - passar godt inn i dagens tilbod - utdanningsprogramma vil utfylla kvarandre godt - læreplananane / mange kompetansemål legg til rette for eit naturleg samarbeid, tverrfaglege prosjekt på tvers av utdanningsprogram - ein vil styrka den estetiske utdanninga (mangfald / breidde...) - ein vil få fokus på serviceyrka i næringslivet - betre likestillingsperspektiv (fleire gutar på skulen) - brei fagleg kompetanse hos lærarane - viktig at skulen vert eit senter for påbygging. Elevane vil oppleva at dei kan få ein samla kompetanse (fagkompetanse (fagbrev), fagskulekompetanse og generell studiekompetanse) på ein stad. Dette vil vera særskilt viktig for rekruttering til helse- og oppvekstfaga! - aukar elevtalet på skulen til ca 400 elevar Besøksadresse: 5419 Fitjar - Postadresse: Postboks 44, 5418 FITJAR - Telefon Telefaks E-postadresse:

2 Ein må og sjå på om det er andre utdanningsprogram som kan leggjast til Fitjar vgs. Dette for å få til eit heilskapleg utdanningstilbod som utfyller kvarandre og som styrker fagmiljøet hos personale og læringsmiljøet til elevane. Kvifor må ein oppretthald / styrka tilbodet ved Fitjar vgs? - skule med lange tradisjonar (byrja i 1933) - god forankring i lokalmiljøet - tett og godt samarbeid med næringslivet og kommunane i regionen - omstillingsdyktige - positive - svært lojale i forhold til Hordaland fylkeskommune - har delteke, som einaste vidaregåande skule, ved fleire arrangement i fylkeskommunal regi t.d internasjonal matfestival i Cardiff (som er venskapsby med HFK), slow-food prosjekt i Genova m.m. - skulen kjem svært godt ut i alle eievundersøkingar (sjå vedlegg) - elevane trivst ved skulen - lite fråvær / fråfall - ved ein «liten» skule vil ein kome tettare på elevane, ein vil oppdaga forhold ved elevane tidleg - det er lett å SJÅ elevane for alle tilsette, og dermed kan ein setja i verk tiltak som kan forebyggja vanskar / andre tiltak - skulen er flink med å BRY seg, og har ei tett oppfølging av elevane - ikkje mobbing - læringstrykket er høgt - flinke, motiverande og entusiastiske lærarar som ser heile eleven - godt samarbeid med føresette til elevane - arbeider godt og aktivt med ungt entreprenørskap (ungdomsbedrifter) - svært god tilbakemelding på tilsyn ( ) frå Fylkesmannen om elevane sitt psykososiale miljø - skulen arbeider aktivt for å auka rekrutteringa til m.a. helse- og oppvekstfaga (som er eit nasjonalt mål) - har mange internasjonaliseringsprosjekt (som er i tråd med Hordaland fylkeskommune sine målsettingar) - i forhold til heile Sunnhordlandsregionen ligg Fitjar vgs sentralt til for elevar frå Bømlo, Stord, Austevoll og Tysnes (skulen har mange elevar som pendlar dagleg) - svært godt arbeidsmiljø (fekk arbeidsmiljøprisen til Hordaland fylkeskommune i 2008) - skulen fekk nybygg i 1999 med moderne kantine, mange spesialrom (naturfag, kjøkken m.m.) - skulen disponerer nye klasserom, fleirbrukshall, kultursal m.m. i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Dei siste 4 åra har eg vore rektor ved Stord vgs som er ein «samanslått» skule med nær 1000 elevar. Før den tid arbeidde eg som ass.rektor ved Fitjar vgs. Frå har eg vore rektor ved Fitjar vgs. Slik eg ser det så er det fa stordriftsfordeler ved store skular. Når skular ikkje er samlokalisert i nye bygg ser eg ingen økonomisk gevinst. Skulen skal være ein læringsarena for elevane. Eg ser heller ingen pedagogisk fordel for elevane si læring ved store skular. Skulebruksplanen er oppteken av store fagmiljø og mange parallellar. Dette er viktig, men først og fremst på studiespesialiserande. Eg er samd i at å samla dette utdanningsprogrammet på ein stad i regionen fører til eit breiare fagtilbod for elevane. På yrkesfag, i distrikta, kan ein ikkje ha dette som eit førande prinsipp. Det er likevel viktig at utdanningsprogramma ikkje vert spreidd på alle skular. Kven seier at store fagmiljø fører til betre samarbeid, delingskultur betre læring hos elevane? Dette er svært personavhengig, og i tillegg er leiinga si haldning til dette svært avgjerande for at fagmiljøa arbeider for ein betre pedagogisk praksis. Eg har sett mange dømer på store fagmiljø som fungerer svært

3 godt, andre mindre godt. Eg har og mange dømer på små fagmiljø som fungerer utmerka i forhold til å utvikla undervisninga og skulen. På skulen skal me ha eleven i sentrum, ha fokus på læring og sørgja for at INGEN elevar sluttar. Det er dette Fitjar vgs m.a. er gode på. 1 alle år har skulen fått tilbakemeldingar (frå elevar, foreldre, OT/PPT, barnevern, legar, Hordaland fylkeskommune m.fl.) at elevar har trivst her, og har med den tette oppfølginga klart å gjennomføra vidaregåande skule. Når ein veit at ein elev som sluttar i vgs kan kosta opp mot 40 mill kr dersom han/ho ikkje kjem seg i arbeid i løpet av livet, ja då er det viktig at ein skule som Fitjar får bestå! 1 eit slikt perspektiv så har Fitjar vgs spart samfunnet for mange millionar. Men det er ikkje det viktigaste. For oss som arbeider her er det viktigast at elevar får ei utdanning og kan fungera i samfunnet, og at me er med på danningsarbeidet som gjer at ungdomane får ein god livskvalitet. 1 region Sunnhordland ligg Fitjar vgs sentralt til i forhold til Stord, Bømlo, Tysnes og Austevoll. Me har m.a. mange elevar frå Austevoll og Tysnes som måtte budd på hybel i Bergen om Fitjar ikkje hadde hatt eit skuletilbod. Ein kan med lette grep gjera reisetida for elevar kortare t.d. ekspressbussar frå Bømlo, om Heiane direkte til Fitjar. Haldninga på skulen korleis ein organiserer skuledagen er og avgjerande for kor lange dagar pendlarane våre får. 1 dag byrjar skuledagen ved Fitjar vgs kl 0755 og sluttar kl Bussane går kl Dermed vil dei fleste elevane vera heime kl 1445 (Stord), ca 1515 (store delar av Bømlo). For region Sunnhordland er fagskulen i helsefag på Fitjar vgs svært viktig. Det har vore svært god distriktspolitikk å leggja fagskulen til Fitjar vgs. Kommunane etterspør kompetanse innan desse faga, og skulen far svært gode tilbakemeldingar på den fleksible opplæringa me gir til studentane. Modellen for fagskulen er god slik den er i dag, og ei sentralisering av tilbodet vil bety at helsearbeidarar i region Sunnhordland ikkje vil fa eit reelt tilbod om vidareutdanning. For rekruttering til helsefaga er det viktig at ordinære elevar på Helse- og oppvekstfag ser eit utdanningsløp som strekkjer seg lenger enn fagbrev. Det gjer no elevane våre på VGl og VGll i og med at me har fagskuletilbodet som ein del av Fitjar vidaregåande skule. Det er og viktig for rekruttering til høgare helsefagutdanning / lærarutdanning m.m. at Fitjar vgs vert eit regionssenter for allmennfagleg påbygging. Mange av elevane våre ynskjer generell studiekompetanse og har som mål eit 3-årig løp. Dersom Hordaland fylkeskommune meiner det er viktig å ta vare på alle elvane, gi dei ei god opplæring / sluttkompetanse slik at dei får lærekontrakt / studiekompetanse og vert «gangs» menneske, då må fylkeskommune velja å oppretthalda / utvikla Fitjar vgs. Ved ein skule som Fitjar vgs ser ein svært godt den einskilde elev og ein fangar snart opp elevar som står i fare for å falla utanfor skulesystemet. Ved store skular vert ofte dette ei stor utfordring. Fitjar vidaregåande skule er ein av dei største arbeidsplassane i Fitjar kommune. Det vil verta eit stort tap, både økonomisk og sosialt, å mista skulen. Sats på ein skule som er nytenkande, endringsvillig, lojal med grunnlegg)ande gode holdningar og verdiar og eit positivt elevsyn! Fitjar Leif Helge Engelsen rektor ved Fitjar vidaregåande skule / Fitjar fagskule Vedlegg: 1. Leserinnlegg i bladet Sunnhordland (juni 2012) frå elevar ved Fitjar vgs 2. Utskrift frå resultat av elevundersøkinga ved Fitjar vgs

4 Fitjar vidaregåande sicule Som representantar for elevrådet ved Fitjar vidaregåande skule, vil me informera om korleis me har jobba dette året. Me har vore med i Tilsynet om det psykososiale miljø, der fekk me god tilbakemelding på vårt psykososiale miljøet. Elevundersøkinga ved Fitjar vidaregåande skule viser og at det er eit godt miljø, og dei aller fleste elevar trivst på skulen, dei har ein god motivasjon, og føler at dei utviklar seg til det betre. Sidan skulen er så liten, ser lærarane elevane betre, og det er ei bra oppfølging av elevane. Ein liten skule gjere at forholdet mellom elevar og lærarar blir betre, og me har gode lærarar som bryr seg om elevane. Dei ser behova våre og legg til rette for og tar omsyn til elevane. Dette er ein ttiveleg skule som har ein fin og god uteplass til å slappe av i og til å ha aktivitetar i. Denne skulen er flink med å visa fram det andre klassar har gjort, som for eksempel restaurant - og matfag sel sin mat i kantina, design og handverk sine klassar legg sine arbeid ut på utstilling, og barne og ungdomsarbeidarfaget visar sine teaterstykke og sine prosjekt til resten av skulen. Dette gjere at andre klassar får med seg kva dei andre gjere på, og vert meir motivert til å prøve ut ting sjølv. Dette gjere det meir koseleg, og gjere det meir «vårt». Kantina er populær for den er koseleg, kantinedamene er kjempehyggjelege og er flinke til å lage mat til oss. Denne kantina har alltid noko heimelaga mat, og har middag kvar dag, og har tiltak for at elevane skal ha eit sunt kosthald. Denne skulen kan vera med på å gjera kvardagen til elevane betre. Fitjar vidaregåande skule har eit elevråd som tar eit tak og vil at skulen skal verta enda betre. Dei Ix^iiAMÅJiQQ ^ bbiact har arrangert ulike temadagar der elevane er med på å kle seg ut og firaia på noko kjekt såman. Dei har også fått til å selje skulegenser på skulen. På denne skulen så er det eit motto: ein god plass å vera, ein god plass å læra. Dette prøver skulen å gå etter, og mange elevar føler dette er sant! Me har eit godt miljø, alle kjenner alle, og du kan vera deg sjølv utan at du vert dømt og at det er eit problem. Skulen har låge «dørstokkar» til administrasjonen, og kan alle kan lett snakke med dei. Mange føler at dei vert tekne vare pa! God sorrunar til alle elevar og lærarar på Fitjar vidaregåande skule Malin Helland Stenersen Margrete Lauksund S\^va^Mx)lrdÅJXvvdi,] OMÅy zo/a/

5 Side 1 av 1 utvalg Fitjar VGS (11-12) Situasjonsbilde Standard situasjonsbilde Kriteriebasert vurdering resultatrekkefølge Kg^j O^QV\V\ ^ (j^^ci tzm^^ -CAA^ Fitjar VGS (11-12) 2.1 Sosial trivsel Fitjar VGS (11-12) 2.2 Mobbing på skolen 3.1 Faglig støtte 3.3 Trivsel med lærerne 3.5 Kunnskap om mål og krav 4.3 Kriteriebasert vurdering 5.2 Karriereveiledning 6.2 Elevdemokrati 8.1 Fornøydhet med programfag 8.2 Fornøydhet med prosjekt til fordypning 9.1 Forholdet lærer-elev 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) 3.4 Tilpasset opplæring 4.2 Læringsmål og vurdering 4.4 Faglig veiledning 6.1 Medbestemmelse 1.2 Mestring 3.6 Arbeidsro 2.4 Fysisk læringsmiljø https://puls.conexus.no/fylke/exporthandler.ashx?mid=1900&miid=1903&format=

6 Side 1 av 1 utvalg Ar Situasjonsbilde Fitjar VGS (10-11) Standard situasjonsbilde Kriteriebasert vurdering resultatrekkefølge Fitjar VGS (10-11) Fitjar VGS (10-11) 1.6 Lyst til å lære 2.2 Mobbing på skolen 3.1 Faglig støtte 3.2 Engasjerende lærere 3.3 Trivsel med lærerne 4.1 Trygghet 4.3 Kriteriebasert vurdering 5.1 Planlagte samtaler 6.2 Elevdemokrati 8.1 Fornøydhet med programfag 8.2 Fornøydhet med prosjekt til fordypning 9.1 Forholdet lærer-elev 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) 1.2 Mestring 1.4 Innsats 3.4 Tilpasset opplæring 3.5 Kunnskap om mål og krav 3.7 Felles regelhåndtering 4.2 Læringsmål og vurdering 4.4 Faglig veiledning 5.2 Karriereveiledning 6.1 Medbestemmelse 1.5 Indre motivasjon 2.1 Sosial trivsel 2.4 Fysisk læringsmiljø 3.6 Arbeidsro https://puls.conexus.no/fylke/exporthandler.ashx?mid=1900&miid=1903&format=

7 Side 1 av 1 utvalg Ar Situasjonsbilde Fitjar VGS (09-10) Standard situasjonsbilde Kriteriebasert vurdering resultatrekkefølge Fitjar VGS (09-10) TitiårVGS (09- "^ 10) 1.1 Motivasjon (interesse fora lære) 1.6 Lyst til å lære 2.1 Sosial trivsel 2.2 Mobbing på skolen 3.1 Faglig støtte 3.2 Engasjerende lærere 3.3 Trivsel med lærerne 3.5 Kunnskap om mål og krav 4.1 Trygghet 4.2 Læringsmål og vurdering 4.3 Kriteriebasert vurdering 5.1 Planlagte samtaler 6.1 Medbestemmelse 6.2 Elevdemokrati 8.1 Fornøydhet med programfag 8.2 Fornøydhet med prosjekt til fordypning 1.2 Mestring 1.4 Innsats Ips^i* 2.4 Fysisk læringsmiljø 3.4 Tilpasset opplæring 4.4 Faglig veiledning 5.2 Karriereveiledning ^^^ul+ 9.1 Forholdet lærer-elev 1.5 Indre motivasjon 3.7 Felles regelhåndtering HHH^^PI 3.6 Arbeidsro https://puls.conexus.no/fyike/exporthandler.ashx?mid=1900&miid=1903&format=

8 Side 1 av 1 utvalgs Ar Situasjonsbilde Fitjar VGS (08-09) Standard situasjonsbilde Kriteriebasert vurdering resultatrekkefølge Fitjar VGS (08-09) 2.2 Mobbing på skolen 3.1 Faglig støtte 5.1 Planlagte samtaler 5.2 Karriereveiledning j 6.2 Elevdemokrati 9.1 Forholdet lærer-elev 2.1 Sosial trivsel 2.4 Fysisk læringsmiljø 3.3 Trivsel med lærerne ^3"l+ 4.2 Læringsmål og vurdering H^"'^ 4.4 Faglig veiledning r Gui+ 6.1 Medbestemmelse LB^B» 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) ^ ^ ^ ^ ^ H 3.4 Tilpasset opplæring 3.5 Kunnskap om mål og krav 1.4 Innsats 3.6 Arbeidsro https://puls.conexus.no/fylke/exporthandler.ashx?mid=1900&miid=1903&format=

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015

Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 Bergen, 12.11.12 Medlemmer av fylkestinget, Hordaland fylkeskommune Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015 I denne uttalen ønskjer Utdanningsforbundet

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer