Tilpasset opplæring. i samisk skole og barnehage. Samiske pedagogiske fagdager. Samiske pedagogiske fagdager i Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilpasset opplæring. i samisk skole og barnehage. Samiske pedagogiske fagdager. Samiske pedagogiske fagdager. 18.-19.2.2014 i Bodø"

Transkript

1 Tilpasset opplæring i samisk skole og barnehage Samiske pedagogiske fagdager Samiske pedagogiske fagdager februar 2012 i Røros i Bodø

2 Buoris boahtem! Sáme sierrapedagogalasj værmádahka (SEAF) sávvá buorisboahtem Sáme pedagogalasj fáhkabiejvijda guovvamáno biejvijt Bådådjon. Dán jage ásadip konferánsav julevsáme guovlon, Bådådjon. Hiebaduvvam åhpadibme sáme skåvlåjn ja mánájgárdijn le tiebmá Sáme pedagogalasj fáhkabiejvijn Juohkka nuppát jage ásaduvvi fáhkabiejve iesj guhtik guovlon Sámen. Konferánsa ájggomus le tjoahkkit sáme oahppoinstitusjåvnåj pedagogalasj barggijt ålles Sámen. Ulmme le åvddånahttet fágalasj máhtudagáv, oahpástuvvat iehtjádij ja oahpásmuvvat sáme guovlojda. Konferánssa le åvdemusát hiebadum sáme skåvlåj- ja mánájgárdij pedagogajda, valla hiehpá aj skåvllåæjgádijda, PP-dievnastus barggijda, skåvllårádevaddijda jna. Tiemájn le vijdes pedagogalasj tjalmostibme, valla hiebaduvvam åhpadibme dættoduvvá. Buoris boahtem! Buerie båateme! Saemien sjïerepedagogeles nedteviermie lea aavone ihke maahta datnem Saemien pedagogeles faagebiejjide bööredidh goevten b Bådåddjosne. Daan jaepien libie veeljeme råårestallemem bïejedh akten luvliesaemien dajvese. Saemien pedagogeles faagebiejjiej tihtele lea Sjïehtedamme lïerehtimmie saemien skuvlesne jïh maanagïertesne. Dah faagebiejjieh öörnesuvvieh fïerhten mubpien jaepien ovmessie bieline Sapmesne. Råårestallemen ulmie lea pedagogeles faagealmetjh saemien lïerehtimmieinstitusjovnijste tjööngkedh abpe saemien dajveste juktie faageles maahtoem evtiedidh, govlehtalledh jïh åahpenidh Saepmien joekehts bieliejgujmie. Råårestallemen ulmiedåehkie lea uvtemes pedagogh saemien skuvline jïh maanagïertine, bene iemielaakan dle råårestalleme aaj skuvleaajhteridie, barkijidie PP-dïenesjisnie, skuvleraeriestæjjide j.n.v sjeahta. Dah aamhtesh aktem gamte pedagogeles vuajnoem utnieh, jïh leavloem sjïehtedamme lïerehtimmesne utnieh. Buerie båateme! Bures boahtin! Sámi earenoamášpedagogalaš fierpmádagas (SEAF) lea illu sávvat dutnje buresboahtima Sámi pedagogalaš fágabeivviide guovvamánu beivviid 2014 Bodeadjus. Mii leat válljen lágidit konferánssa julevsámi giellaguovllu birrasis Sámi pedagogalaš fágabeivviide fáddán lea Heivehuvvon oahpahus sámi skuvllain ja mánáidgárddiin. Fágabeaivvit lágiduvvojit juohke nuppi jagi iešguđet guovllus Sámis. Ulbmil konferánssain lea čohkket sámi oahppoinstitušuvnnaid pedagogalaš bargiid iešguđet guovlluin Sámis, vai sii besset fágalaš gelbbolašvuođa ovddidit, čatnat oktavuođaid ja oahpásnuvvat Sámi guovlluide. Konferánssa ulbmiljoavku leat vuosttažettiin sámi skuvllaid ja mánáidgárddiid pedagogat, muhto konferánsa heive diehttelas maiddái skuvlaoamasteddjiide, PP-bálvalusa bargiide, skuvlaráđđeaddiide jna. Bures boahtin! Velkommen! Samisk spesialpedagogisk nettverk (SEAF) har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager februar 2014 i Bodø. Vi har et ønske om å holde konferansen nært det lulesamiske språkområdet. Tema for Samiske pedagogiske fagdager 2014 er tilpasset opplæring i samisk skole og barnehage. Fagdagene blir holdt annet hvert år i ulike deler av Sápmi. Formålet med denne konferansen er å samle pedagogisk personale fra samiske opplæringsinstitusjoner fra hele det samiske området for å utvikle faglig kompetanse, knytte kontakter og bli kjent med ulike deler av Sápmi. Målgruppen for konferansen er først og fremst pedagoger ved samiske skoler og barnehager, men naturligvis passer konferansen også for skoleeiere, ansatte ved PP-tjenesten, skolerådgivere osv. Temaene har bred pedagogisk vinkling med tyngde på tilpasset opplæring. Buoris boahtem! Velkommen! program Registrering med kaffe Velkommen - John-Marcus Kuhmunen, Statped nord Kulturelt innslag - lulesamiske elever Åpningstale Inger Eline Eira Buljo, Sametinget Lulesamisk språkrevitalisering fra et forelderperspektiv - Vivian Aira Barn språkutvikling - Berit Anne Bals Baal Pause Tilpasset opplæring - hyllevare eller skreddersøm - Mirjam Harkestad Olsen Lunsj Om behovet for å ha flere tanker i hodet samtidig - Torkel Rasmussen Sørsamisk opplæring - Aasta Joma Granefjell Språkrevitalisering og urfolksidentitet - Erika Sarivaara Pause Noen betraktninger om samisk identitet og tilpasset opplæring- Lars Magne Andreassen CAFÉ Sápmi med kaffe og kake Middag Kulturelt innslag - Lars Magne Andreassen Onsdag 19. februar Samisk kulturrelatert matematikkopplæring i samiske barnehage og skole- Ylva Jannok Nutti Pause Differensiert og tilpasset bruk av nettbrett i opplæring - Aina Kristin Lindbæk og Bente Martinsen Visuell samisk språkets synlighet i samisk skole - Inker-Anni Linkola Lunsj Kartlegging av samisk spesialpedagogiske tiltak - Ingvild Nylund og Vigdis Nygaard, Norut Avslutning - Lisa Baal, Sámi lohkanguovddáš

3 Forelesere VIVIAN AIRA «Lulesamisk språkvitalisering fra et foreldreperspektiv» Vivian Aira jobber som seniorrådgiver i Kulturseksjonen i Sametinget, er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Tromsø, og er mor til to lulesamiske barn. Hun har som voksen studert lulesamisk ved Universitetet i Bodø. Med bakgrunn i at hun selv ikke lærte samisk som barn, har hun har valgt å la barna få lære samisk som førstespråk i skole og barnehage. Barna var funksjonelt tospråklige så lenge de bodde i Tysfjord, men etter at familien flyttet til Bodø har språksituasjonen endret seg. Vivian vil fortelle om valgene hun har tatt, og konsekvensene av disse når man flytter fra et sterkt språklig område til en by der språket står svakere. BERIT ANNE BALS BAAL «Barns språkutvikling» Berit Anne Bals Baal jobber som førsteamanuensis i samisk språkvitenskap på UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker på fonologi og nordsamisk barnespråk. Hun er en av forskerne i prosjektet DASA- GO - Davvisámegielat mánáid giellaovdáneapmi. Dette prosjektet tar sikte på å bygge opp et korpus av nordsamisk barnespråk og på den måten skaffe til veie mer informasjon om språkutviklingen til nordsamiske barn. Prosjektet utvikler også språkkartleggingsverktøyet MacArthur-Bates CDI til nordsamisk. Dette verktøyet forventes å bli ferdig i løpet av Studiet av barns språktilegnelse har vist at uansett hvilke språk barn eksponeres for, så vil tilegnelsen av språket følge et universelt mønster. Dette gjelder også for barn som lærer seg flere språk fra fødselen av. Tilegnelsen av for eksempel lyder, lydkombinasjoner, stavelser, ord, bøyninger og setninger går igjennom liknende faser i alle språk. Barn begynner med de enkleste strukturer, for eksempel med en ords-setninger. Etterhvert vil setningene ha både to og flere ord, de vil inneholde bøyninger og små funksjonsord. Dette foredraget ser på noen av disse utviklingstrekkene med eksempler både fra norsk, engelsk og nordsamisk. Foredraget ser også på alder og ordforråd som faktorer i barns språkutvikling. MIRJAM HARKESTAD OLSEN «Tilpasset opplæring - hyllevare eller skreddersøm?» Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og seniorrådgiver i Statped nord. Hun har forsket på valg av språk når barn i tospråklige miljøer har språkvansker og på ulike spørsmål knyttet til inkludering i skolen. Hun har også vært leder for et prosjekt som munnet ut i en brosjyre om valg av språk og har veiledet i et prosjekt i lulesamisk miljø om tilpasset opplæring ved fjernundervisning. Grunnutdanningen hennes er lærer, og hun har erfaring fra arbeid i både allmenn- og spesialpedagogiske undervisningsmiljøer. Hun har et bredt spesialpedagogisk interessefelt og arbeider både på individ- og systemnivå. Hun har skrevet bøkene En inkluderende skole? og Kontaktlæreren i tillegg til flere ulike artikler. Tilpasset opplæring - hyllevare eller skreddersøm? vil diskutere ulike avveiinger og grenseganger knyttet til tilpasset opplæring og spesialundervisning. Tilpasset opplæring er et begrep som følger av intensjonen om en inkluderende barnehage og skole. I den forbindelse står også likeverd sterkt som begrep. Det vil i forelesningen bli problematisert om likeverd er realisert i barnehage og skole, sett fra et samiskspråklig synspunkt. AASTA JOMA GRANEFJELL «Sørsamisk opplæring» Aasta Joma Granefjell er ansatt i Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) som er en avdeling i Statped nord. Hun er spesialpedagogisk rådgiver for det sørsamiske området. Hun har lærerutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag med grunnfag i sørsamisk, og samfunnsfag med samiske emner som etterutdanning. Hun har vært lærer i 20 år ved grunnskolen, periodevis også på videregående skolen. Har undervist både 1. og 2. språkselever i sørsamisk, og har jobbet med oversetting og tilpasning av læremidler på sørsamisk. På bakgrunn av erfaringer med å undervise sørsamiske elever, har hun tatt spesialpedagogikk og master i spesialpedagogikk som etterutdanning. Den sørsamiske læreren føler et stort ansvar med å tilpasse skolehverdagen for den samiske eleven. Spesielt er det utfordrende for elever som vil ha sørsamisk som andrespråk, og spesielt for elever som går på skoler der det er få andre samiske elever. Samiske elever som i tillegg sliter med lese- og skrivevansker, kan få en ekstra utfordring med å få skolehverdagen sin til å gå opp. Den samiske læreren bruker mye ressurser på å argumentere for hvorfor sørsamisk er et viktig fag. TORKEL RASMUSSEN «Om behovet for å ha flere tanker i hodet samtidig» Torkel Rasmussen er doktor filosof og førsteamanuensis i journalistikk og samisk språk ved Samisk høgskole. Han har jobbet som journalist og lærer i journalistikk og tatt doktorgrad i språksosiologi. I doktorgradsavhandlingen utforsker han metodene for å kartlegge minoritetsspråks etnolingvistiske vitalitet. Han bruker denne metoden til å undersøke nordsamisks vitalitet i de to kommunene Deatnu/Tana og Ohcejohka/Utsjoki. I forelesningen presenterer han noen av resultater fra doktorgradsarbeidet. I det han kaller skoleundersøkelsen har han intervjuet 71 prosent av grunnskoleelevene på trinn i de to kommunene og viser hvor omfattende de to fenomenene språkskiftet og vending av språkskiftet er i undersøkelsesområdet. Skoleundersøkelsen gir også kunnskaper om informantenes språkkunnskaper, språkbruk, etniske identitet og holdninger til språk. De to kommunene i forskningsområdet driver tre tospråklige skoler, to samiskspråklige skoler og tre norskspråklige skoler. I forelesningen presenteres sammenhengen mellom skoleslag og informantenes språkbruk. I doktorgradsarbeidet intervjuet han også noen foreldre og elever om erfaringer med samisk som 2. språk i barnehage og grunnskole. Denne forskningen gir ny kunnskap om en del problemer forbundet med denne undervisningen. ERIKA SARIVAARA «Språkrevitalisering og urfolksidentitet» Erika Sarivaara har doktorgrad i pedagogikk som hun har gjennomført ved Lappi universitet i Finland. Hun han også pedagogikk master ved Lappi universitet og urfolks magister ved Tromsø universitet. Hennes forskningsinteresser en innovativ samisklæring og opplæring, kulturell identitet og språkrevitalisering. International Journal of Social Science Research Critical Sámi research as the means of finding way of seeing og European Social Sciences Research Journal Sensitivity in indigenous identity research er hennes siste artikler som er publisert. I disse artiklene undersøkes urfolksmetodologi. Hun arbeider nå med Post Doc ved Lappi universitet. I forelesningen forteller hun om doktorgradsoppgaven. Hun har undersøkt mennesker som har tatt tilbake samisk språk som er mistet i sin slekt og som har havnet utenfor det samiske samfunnet for at det ikke oppfyller samiskhetens definisjoner. Hun forteller deres opplevelser av samisk identitet. Disse har mangfoldige identiteter, familiehistorier og erfaringer. Hun skal også fortelle om identitet, prosesser i språkrevitalisering og om forskning som omhandler urfolksidentitet. LARS MAGNE ANDREASSEN «Noen betraktninger om samisk identitet og tilpasset opplæring» Lars Magne Andreassen er Cand. polit. i samfunnsvitenskap og har siden 2011 vært direktør ved Árran julevsáme guovdásj/ lulesamisk senter. Han har utdanning i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø. Hovedfagsoppgaven fra 1997 omhandlet samisk identitet i Indre Ofoten. Lars har utgitt en CD, Bálges med sanger på lulesamisk og norsk. Forelesningen er en personlig beretning om samisk identitet i Ofoten og hvordan dette er blitt møtt i skoleverket. Lars vil fortelle om sin identitetsutvikling, sin samiskhet i perioden fra barnesko til godt voksen, og relatere dette til utviklingen av samiske rettigheter på nasjonalstatnivå. Det er som enkeltindivider samer møter den samepolitiske virkeligheten.

4 Forelesere YLVA JANNOK NUTTI «Samisk kulturrelatert matematikkopplæring i samiske barnehage og skole» Ylva Jannok Nutti har doktorgrad i pedagogikk og hun har postdoktorstilling ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har forsket om urfolkspedagogikk og kulturrelatert pedagogikk og samisk kulturrelatert matematikkopplæring i samisk barnehage og skole. Hun har i sin forskning brukt flerkulturell og etnomatematisk teori. Hun har kjennskap til aksjonsforskning og skoleutviklingsprosjekt som har tatt utgangspunkt i urfolksteori og kritisk utopisk aksjonsforskningsmetodologi. Forelesningen berører matematikkopplæring i samisk barnehage og skol, aksjonsforskning og skoleutviklingsarbeid. Her er det eksempler som er tatt fra hennes forskning, for eksempel doktorgradsavhandling Ripsteg mot samisk spetskunskap i matematik - Lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola og fra prosjektet Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet. BENTE MARTINSEN OG AINA-KRISTIN LINDBÆK «Differensiert og tilpasset bruk av nettbrett i opplæring» Bente Martinsen ansatt som spesialpedagog/rådgiver i Statped nord siden høsten Har 18 års arbeidserfaring fra grunnskole og voksenopplæring. Holder på med masterutdanning innenfor tilpasset opplæring, hvor masteroppgaven er innenfor området alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Aina-Kristin Lindbæk, ansatt som spesialpedagog/seniorrådgiver i Statped nord siden januar Har arbeidserfaring innenfor barnehage og grunnskole. Skrevet masteroppgave om nettbrett i spesialundervisning. Forelesningen omhandler bruk av nettbrett i spesialpedagogisk arbeid og tilpasset opplæring. Den berør temaer som erfaringer i bruk av nettbrett som læringsverktøy, bruksområder, hvem kan ha utbytte av nettbrett, nettbrett som kommunikasjonsverktøy for personer med behov for ASK, tips til applikasjoner, ressurser på nett og tilleggsutstyr for nettbrett. INKER-ANNI LINKOLA «Visuell samisk språkets synlighet i samisk skole» Inker-Anni Linkola er filosofi magister og doktorgradsstipendiat ved Samisk høgskole. Hennes doktorgradsarbeid hører til urfolks skoleforskning og temaet er samisk skoles språklige omgivelser. I mastergradsarbeidet har hun forsket på østsamiskens situasjon som minoritetsspråk i Finland. Hun har også pedagogisk bakgrunn. Hun har arbeidet som lærer på samiske skoler i Norge og Finland, og ved lærerutdanningen i Samisk høgskole. Hennes forskningsinteresser er minoritetsspråkets plass i skolen og samfunnet, og språkdidaktikk. Sentralt tema i hennes forelesning er det samiske skriftspråkets plass i skolen. Forskning viser at minoritetsspråkets visuelle tilstedeværelse har betydning for språkets status og språkbrukernes identitet. I undersøkelse av visuelt språk er også mulig å forske på tospråklighet og hvordan språkpolitikk kommer til syne. Grunnlaget for forelesningen er forskning om skriftspråket som er synlig på vegger, informasjonstavler og skilter. Forskningen er gjennomført ved Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino. Forskningsmaterialet er 201 bilder fra skolen. I tillegg er det gjennomført intervjuer, samtaler og observasjoner med elever og lærere. Denne forskningen gir ny kunnskap om situasjonen til det samiske språket i hverdagen. Forskningen viser at den enkelte aktørens språkvalg styrer språkets synlighet i skolen, og at det ikke er tilstrekkelig oppmerksomhet om det samiske språkets visuelle rolle i skolen. VIGDIS NYGAARD OG INGVILD NYLUND Kartlegging av samiske spesialpedagogiske tilbud og behov Vigdis Nygaard er statsviter og seniorforsker ved Norut i Alta. Hun har erfaring med forskningsprosjekt med samiske problemstillinger og har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av samiske tiltak og virkemidler på oppdrag av Sametinget og ulike departement. Hun har forsket på organiseringen av samiske opplæring, blant annet gjennom følgeforskningen av Kunnskapsløftet Samisk og Samisk språkundersøkelse. Hun jobber også i ulike prosjekter hvor samiske identitet og interesser utfordres i møter med nye industrisatsinger. Ingvild Nylund er samfunnsplanlegger og forsker ved Norut i Alta. Hun har også flere års erfaring fra pedagogisk arbeid. Sammen med Vigdis Nygaard og Ingvild Nylund vil hun legge fram foreløpige resultater fra arbeidet Kartlegging av samiske spesialpedagogiske tilbud og behov. Rapporten utarbeides på oppdrag av Sametinget.

5 Radisson Blu hotell Fagdagene holdes på Radisson Blu hotell midt i Bodø. Lunsjene og middagen blir holdt på hotellet. Adresse: Storgata 2, Bodø. Informasjon Under fagdagene er det et informasjonsbord på hotellet, der det er mulig å få hjelp ved behov. Der er det også en informasjonstavle med viktige beskjeder. Kart: Google Maps Arrangør Fagdager arrangeres av Samisk spesialpedagogisk nettverk (SEAF) i samarbeid med Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Senter for samisk i opplæringa. Fagdagene finansieres av Sametinget, SEAD og Senter for samisk i opplæringa. Nettverket har som mål å styrke og utvikle pedagogisk kompetanse til nytte for samisktalende barn, unge og voksne. I tillegg samarbeider nettverket om læremidler og kartleggingsmateriell rettet mot samiske bruker, og styrker og utvikler kompetanse i og på samisk språk. For mer informasjon - kontakt: SEAD - Samisk spesialpedagogisk støtte Hánnoluohkká 45 N-9520 Kautokeino Layout - John-Marcus Kuhmunen & Gunnlaug Ballovarre

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk Senter for samiske studier Deres ref.: Vår ref.: 2014/1832 Dato: 31.03.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions-

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017

Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017 Strategi for Statpeds samiskspråklige arbeid og for SEAD som landsdekkende tjeneste 2015 2017 Likeverd og mestring for samiske barn, unge og voksne med særskilte behov Strategiija Statpeda sámegielat doibmii

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartmentet postmottak@kd.dep.no Vår dato: 29.09.2010 Vår ref.: KA-7310 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjersti Ø. Tveit Høringssvar til Kunnskapsdepartementet: Mangfold og mestring. Flerspråklige

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Sørsamisk område deles inn i 3 regioner Toini Bergstrøm 231009 Sørsamisk språkopplæring Institusjoner i Rørossamisk region Barnehage:

Detaljer

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo

Sámi dieđalaš áigečála. - samisk vitenskapelig tidsskrift. Solveig Joks. Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Sámi dieđalaš áigečála - samisk vitenskapelig tidsskrift Solveig Joks Hovedredaktør, Sámi allaskuvla Berit Nystad Eskonsipo Redaksjonssekretær, UiT Norges arktiske universitet Sámi dieđalaš áigečála (SDÁ)

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Mandatets målsettinger

Mandatets målsettinger Mandatets målsettinger En helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning. Målet er at: Barnehagetilbudet skal gi minoritetsspråklige et best

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

SÁME GIRJÁLASJVUODA- JA GIELLASEMINÁRRA SAMISK SPRÅK OG LITTERATURSEMINAR. 10.-11.6. 2013 Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter

SÁME GIRJÁLASJVUODA- JA GIELLASEMINÁRRA SAMISK SPRÅK OG LITTERATURSEMINAR. 10.-11.6. 2013 Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter SÁME GIRJÁLASJVUODA- JA GIELLASEMINÁRRA SAMISK SPRÅK OG LITTERATURSEMINAR 10.-11.6. 2013 Árran - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter GIRJÁLASJVUODA- JA GIELLASEMINÁRRA PROGRÁMMA SAMISK SPRÅK OG LITTERATURSEMINAR

Detaljer

Samiske læremidler på internett og UiTs rolle i dette

Samiske læremidler på internett og UiTs rolle i dette Samiske læremidler på internett og UiTs rolle i dette Lene Antonsen Senter for samisk språkteknologi Giellatekno Institutt for språkvitenskap Samisk ved IS ved UiT Den røde tråden Samisk ved IS ved UiT

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Tale Samefolkets dag Árran 2009

Tale Samefolkets dag Árran 2009 Tale Samefolkets dag Árran 2009 Buoris, bouris! Kjære godtfolk, til lykke med dagen. Tusen hjertelig takk for invitasjonen til å få delta her for å feire Samefolkets dag sammen med dere. At jeg som Fylkesmann

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Språk Kommunereformen samisk perspektiv

Språk Kommunereformen samisk perspektiv Tekst til Sametingets referansegruppe om kommunereformen. Møte: 1. samling i Tromsø 17. april. Språk Kommunereformen samisk perspektiv Samene har rettigheter knyttet til samisk språk og kultur som er nedfelt

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS OVDDOS Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet Samarbeidspartners: Storfjord språksenter, Skibotn Kiruna kommun Gällivare kommun Girona sámesearvi Gáisi giellaguovddáš Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emne: SPRÅKDIDAKTIKK Kode: SPD130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Høringssvar - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk

Høringssvar - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk Avdeling for lærerutdanning Saksbehandler: Håvard Ulstein Tlf: +47 55585887 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår dato: 03.11.2014 Vår ref: 2014/3239 Deres dato: Deres ref: 14/3600 Høringssvar

Detaljer

Grunnleggende spørsmål! om ortografi

Grunnleggende spørsmål! om ortografi Grunnleggende spørsmål! om ortografi Bruce Morén-Duolljá, Ph.D. Seniorforsker CASTL, Universitet i Tromsø Árjepluovve 14.-15. mai 2011 Innledning Det er ingen tvil om at: Skriftspråk er avgjørende i språk(re)vitalisering

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Velkommen til seminar om Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran Julevsáme guovdasj

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Kompetanse for mangfold kultur for læring en nasjonal satsning fram til 2018 fra barnehage til vg.opplæring/voksenopplæring

Kompetanse for mangfold kultur for læring en nasjonal satsning fram til 2018 fra barnehage til vg.opplæring/voksenopplæring Kompetanse for mangfold kultur for læring en nasjonal satsning fram til 2018 fra barnehage til vg.opplæring/voksenopplæring Betty Steinsvik, koordinator UiT Tromsø mars 2015 Hvem og hva? Kompetansesatsing

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis?

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Marit Gjervan og Gro Svolsbru Artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr.3, 2013 Elleve år er gått siden det populære og viktige nummeret

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk?

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? seniorrådgiver Bente Thori-Aamot Høgskolen i Oslo og Akershus 17. april 2012 Disposisjon NOU 2010:7 Mangfold og mestring Generelle rettigheter Særskilt

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Vedr. endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - Høring.

Vedr. endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk - Høring. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE - 003, TI - &13 16/1239 16/8488 Stian Skjærvik 17.11.2016 Vedr. endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Detaljer

Valgfaget Reiseliv Friluftsliv i nærområdet

Valgfaget Reiseliv Friluftsliv i nærområdet Valgfaget Reiseliv Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: bruke ulike kjelder for å hente informasjon om sentrale reisemål innanfor eitt

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015.

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. ELLINGSØY BARNEHAGE ÅLESUND KOMMUNE Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. Turid Stette Barnehagelærer m/videreutdanning i Norsk som andrespråk med flerkulturell pedagogikk.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Flerspråklig pedagogisk praksis

Flerspråklig pedagogisk praksis Flerspråklig pedagogisk praksis Innlegg på Nasjonal Tema Morsmål konferanse, Trondheim, 28.- 29. november 2013. Rica Nidelven Hoell. Bilde 1. Flerspråklig pedagogisk praksis. Flerspråklig pedagogisk kompetanse.

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus BARNEHAGER FOR SAMISKE BARN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus BARNEHAGER FOR SAMISKE BARN BARNEHAGER FOR SAMISKE BARN HVA SIER BARNEHAGELOVEN, 2 FJERDE LEDD Bestemmelsen understreker særskilt plikten til å ta hensyn tilsamiske barns språk og kultur. Med samiske barn menes barn av foreldre eller

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Kompetanseutvikling i utdanningene.

Kompetanseutvikling i utdanningene. Kompetanseutvikling i utdanningene. Utfordringer knytta til kompetansebygging og involvering I flerkulturelle problemstillinger. Høgskolen i Bergen 25.11 2014 Elisabeth Egeli Universitetet i Stavanger

Detaljer

Lærestoff til eksemplene

Lærestoff til eksemplene side 1 av 9 Lærestoff til eksemplene Nivå 1 Berit Johnskareng, Boađe mu mielde, Davvi Girji 2000 Inger Seierstad, Sarrit, Davvi Girji 2002 Laavlomh maanide, Idut, 1998. Sanghefte og cd Jåvle-laavlomh,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014 Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014 Program 8. april 08.30 09.00 Registrering / oppkobling av videostudioer

Detaljer

Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart

Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart Overgang fra barnehage til skole - læring og muligheter ved skolestart Forberedelse i barnehagen og samarbeid med skolen for å få til kontinuerlig og god skolestart og læring. Landskonferansen om Down

Detaljer

TRENGER VI DANNELSE NÅR VI HAR UTDANNELSE?

TRENGER VI DANNELSE NÅR VI HAR UTDANNELSE? TRENGER VI DANNELSE NÅR VI HAR UTDANNELSE? Dks-konferanse på Hamarøy, 26. - 27. mai 2010 VÅR TIDS DANNELSE - HVA ER NÅ DET? Trenger vi dannelse når vi har utdannelse? Er dette spørsmål som tilhører fortiden

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Den flerkulturelle skolen

Den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Om opplæring for språklige minoriteter Lover og regelverk Læreplaner med veiledninger Kartleggingsverktøy Læringsressurser Idehefte til arbeid med språklig mangfold Innledning

Detaljer

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst NO EN Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst Studiet skal gi inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole med vekt på hvilke muligheter som

Detaljer

Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen

Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen Kapittel 3. Den bimodalt tospråklige opplæringen Dette kapittelet fokuserer på den bimodale tospråklige opplæringen og de prinsippene og ideene som ligger bak. Det sier seg selv at et grunnleggende prinsipp

Detaljer

Kapittel 8. Spesialpedagogiske tiltak

Kapittel 8. Spesialpedagogiske tiltak Kapittel 8. Spesialpedagogiske tiltak Dette kapittelet handler om hvorvidt undervisning av døve og sterkt tunghørte er spesialundervisning, og når det kan være tilfellet. Først en illustrasjon av hvordan

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2012 (2. utgave) 1 Språkkartlegging Hverken barnehageloven eller rammeplanen

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

NRLU 16.10.2013 FRAMTIDIGE STUDIER. i spesialpedagogikk

NRLU 16.10.2013 FRAMTIDIGE STUDIER. i spesialpedagogikk FRAMTIDIGE STUDIER i spesialpedagogikk KDs mandat Kunnskapsbaserte anbefalinger om: - utdanninger - samfunnets framtidige behov for spesialpedagogisk kompetanse - forsknings- og kunnskapsbaserte utdanninger

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 70/2012 01. 11.2012 Tildeling av lærer- og

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09

Paradokser i tilpasset opplæring. Thomas Nordahl 26.10.09 Paradokser i tilpasset opplæring Thomas Nordahl 26.10.09 FoU-prosjektet - tilpasset opplæring og pedagogisk praksis Hensikten har vært å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom den pedagogiske

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole RØNVIK SKOLE 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole skoleåret 2014/2015 Orientering om 2.fremmedspråk og faglig fordypning Når du skal begynne på 8.trinn skal du velge et fremmedspråk eller

Detaljer