Budsjett- og regnskapsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett- og regnskapsrapport"

Transkript

1 Postboks ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet Kommunestyret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER KOMMENTARER NETTO BUDSJETT/REGNSKAP PR. 3. KVARTAL TOTALØKONOMI - 3. KVARTAL ARTSGRUPPERING AV INNTEKTER OG UTGIFTER NETTO AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP FORDELT PR. TJENESTEOMRÅDE INVESTERINGSBUDSJETT / REGNSKAP SKATTEINNTEKTER LIKVIDITET KONSERN RENTER OG GJELD KOMMENTARER FRA TJENESTEOMRÅDENE 3. KVARTAL POLITISK RESERVER FELLES STØTTEFUNKSJONER SAMFUNNSUTVIKLING NÆRINGSFOND OPPVEKST OG KULTUR HELSE OG SOSIAL DRIFT OG UTBYGGING SELVKOST REVISJON HAVNEVESNET KIRKELIG FELLESRÅD FRAVÆR av 43 sider

3 1. HOVEDKONKLUSJONER 1.1 KOMMENTARER NETTO BUDSJETT/REGNSKAP PR. 3. KVARTAL Kommentarer Sektor Prognose/Avvik Generelle kommentarer: I nedenforstående oversikt framkommer hovedkonklusjonene fra de ulike sektorene, samt for skatter/ rammetilskudd og renter/avdrag. Nærmere kommentarer for den enkelte sektor framkommer under sektorkommentarene, jfr. punkt Politiske styringsorgan Tjenesteområdet forventer en innsparing på 240 tusen. Jfr pkt Reserver Det kan frigjøres anslagsvis 8 millioner fra lønnsreserven, i hovedsak forårsaket av et lavere lønnsoppgjør i enn forutsatt i budsjettet. Både Kommunestyrets og Formannskapets reserver er overforbrukt., og tjenesteområdets samlede innsparing vil derfor bli ca 7,8 millioner. Risikoen i prognosen er i hovedsak knyttet til hvilke faktiske pensjonskostnader vi realiserer. Jfr. pkt Felles støtte Felles støtte har et stramt driftsbudsjett. Alle avdelinger har en sterk budsjettdisiplin og har fulgt opp rådmannens styringssignaler om å spare kostnader der det er mulig. Både rådmannskontoret, budsjettavd, lønn- og regnskapsavd og skatte og innfordringsavd har driftet med vakanser i korte og lengre perioder, en driftsform som ikke er uproblematisk og som rammer vår drift - herunder støtten til tjenesteområdene. Videre har skatte og innfordringsavdelingen solgt tjenester innen fagområdet arbeidsgiverkontroll og konkurs til 8 kommuner i Finnmark, noe som har gitt et godt økonomisk bidrag til Felles støtte sitt totale budsjett. Personalavdelingen sitt budsjett er ikke tilstrekkelig til å dekke forventa kostnader, vi må dekke opp avviket ved å omdisponere midler fra andre poster i personalavd sitt ansvarsområde. Det har i år vært stor pågang på lærlingeplasser. Ut fra søknadsmassen og behovet i kommunen for faglært arbeidskraft, er det besluttet å ta inn to ekstra lærlinger i år, kostnadene dekkes innenfor lærlingebudsjettet. Med bakgrunn i utfordringer innen driften av IKT, samt vakanser i perioder i to stillinger, er vi nødt til å benytte konsulentbistand i et større omfang en planlagt, noe som medfører at avd går i minus. Vi har større utgifter enn budsjettert i år innen Felles personalkostnader, pga av ikke budsjetterte tiltak som har påløpt i løpet av året. Felles støtte sin årsprognose for total besparelse/økte inntekter tilsier et bidrag til kommunens totale drift på 1.064'. 0,24 mill.kr 7,8 mill. kr 1,1 mill.kr Jfr. pkt Samfunnsutvikling Tjenesteområde Samfunnsutvikling driver i henhold til korrigert budsjett. Ihht. budsjett Jfr. pkt 3.4 Side 3 av 43

4 Sektor Prognose/Avvik 210 Oppvekst og kultur Prognosen basert på rapporter fra virksomhetene pr september tilsier et merforbruk på ca. 2,7 mill. som fordeler seg slik: Barn- og ungetjenesten 2,155 mill. Tiltaksbasen/Barneavlastninga 1,067 mill. Merforbruk skole/sfo/bhg i oppvekstsentra -0,073 mill. Innsparing kommunal barnehagedrift -1,015 mill. Tilskudd private barnehager -0,230 mill. Voksenopplæring -1,866 mill. Kulturvirksomheten -0,005 mill Adm/reserver 1,229 mill. Tilskudd Nordlysbadet KF 1,400 mill. -2,7 mill.kr Jfr. pkt Helse og sosial Tjenesteområdet varsler pr. september et merforbruk på ca. 22,1 mill. kroner ved årets slutt. Dette må ses i sammenheng med pålagte rammekutt nevnt ovenfor og forventede merforbruk ved noen av enhetene. Det kan her nevnes bl.a.: Sykehjemmene mangler anslagsvis 4,1 mill. kroner fra å være fullfinansiert Hjemmetjenester mangler anslagsvis 2,25 mill. kroner fra å være fullfinansiert Bistandsboliger mangler anslagsvis 2,2 mill. kroner fra å være fullfinansiert Psykiatri/rustjenester mangler anslagsvis 1,6 mill. kroner fra å være fullfinansiert Sykestua: mangler anslagsvis 0,9 mill. kroner fra å være fullfinansiert Sosialhjelp: 6,0 mill. kroner i forventet merforbruk i forhold til budsjett Merutgifter Samhandlingsmidler på 1,5 mill. kroner. -22,1 mill.kr Jfr. pkt Drift og utbygging Prognosen for 3 kvartal tilsier et merforbruk på ca 1,0 mill som fordeler seg slik: Sektoradministrasjon Bygg og Eiendom Bygningsdrift -0,5 mill -0,5 mill Jfr. pkt Selvkostområdet Prognosen for 3 kvartal tilsier at vi ligger helt etter planen. Ingen avvik. -1,0 mill.kr Ihht. budsjett Jfr. pkt Skatter og rammetilskudd Revidert budsjett er tilpasset prognosen etter revidert nasjonalbudsjett. Prognosen er basert på nye forutsetninger gitt i forbindelse med statsbudsjett Side 4 av 43

5 Sektor Prognose/Avvik Nominell vekst i egne skatteinntekter på 6,8 %. Nominell vekst i skatteinntekter på landsplan på 6,7% pr. september. Forventet vekst ved årets slutt er 6,2 % Basert på inntektene for 3 av årets 4 kvartaler forventes det en merinntekt fra eiendomsskatt på litt i underkant av 0,5 mill. kr. Kommunens inntekter knyttet til rentekompensasjon og integreringstilskudd ligger også i ramme 800 skatter og rammetilskudd. Per 3. kvartal er mottatt integreringstilskudd i tråd med budsjettert, men om vi når budsjettet avhenger av størrelsen på tilflytting i siste kvartal. Rentekompensasjonen mottas i all hovedsak i desember, og er basert på flytende rente i husbanken. Det er varslet reduksjon i renten, så rådmannen anbefaler at den sannsynliggjorte merinntekten fra eiendomsskatt holdes i beredskap for å dekke sannsynlig svikt i rentekompensasjon. Vi forventer derfor i sum 4,6 mill.kr. i merinntekt i. Jfr. pkt Renter og avdrag Prognosen viser at renter/avdrag i drifta vil ha en besparelse på ca 0,242 mill kroner, 4,6 mill.kr 0,242 mill. kr Forventet merforbruk Ca. 12 mill. kr Side 5 av 43

6 1.1.2 Rådmannens kommentar srapporten pr. 3. kvartal viser at Alta kommune styrer mot et merforbruk i år på rundt 10 mill. Det må samtidig tas med at Kommunestyret i år har styrket driftsbudsjettet med 9 mill gjennom bruk av bufferfondet. Bufferfondet er for tiden på 11,7 mill. srapporten viser at store deler av kommunens tjenesteområder drifter innenfor tildelte budsjettrammer, og vil ved årets slutt komme ut i balanse eller med et lite mindreforbruk. Utfordringen er Helse- og sosial, som nå signaliserer er merforbruk på totalt 22. mill. Tjenesteområdet er tidligere styrket med 13,5 mill gjennom budsjettreguleringer. Når det gjelder hvilke tjenesteområder innen Helse og sosial som ble styrket gjennom tilførselen av 13,5 mill, viser Rådmannen til kommentarene i regnskapsrapport 2/. Utviklingen innen Helse og sosial er meget bekymringsfull, og har utviklet seg negativt gjennom året. Vi har nå kommet så langt ut i at det ikke vil være mulig å iverksette tiltak som monner i forhold til å ta inn særlig mye av merforbruket. Overskridelsene fordeler seg stort sett over alle tjenesteområdene. Rådmannen forutsetter at kommunalleder iverksetter alle mulige tiltak for å redusere driften resten av året. Dette må gjøres i samarbeid og dialog med virksomhetslederne og avdelingslederne innen tjenesteområdet. Helse og sosial må gjennom konkrete tiltak vise vilje til å redusere driftsnivået. Analyser av Helse og sosial, sist gjennom Agenda Kaupang, skulle tilsi at tjenesteområdets andel av kommunens totale økonomiske ressurser skulle være tilstrekkelig til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud. Rådmannen har bestilt en dybdeanalyse av PLO av Agenda Kaupang. Denne analysen vil foreligge innen utgangen av året. Rådmannen vurderer videre å opprette et ressursteam som skal gå inn å gi lederstøtte til virksomhetslederne og avdelingslederne innen Helse og sosial. Dette teamet bør etableres innen årsskifte, og skal bestå av økonomi- og personalkompetanse. I økonomiplanperioden må det gjennomføres strukturelle tiltak, som samler deler av virksomhetene i større enheter som for eksempel sykehjemmene. Som rådmannen har signalisert tidligere så må alle bremser settes på i forhold til pengebruken. Alta kommune vil for få et negativt netto driftsresultat, samt et merforbruk i forhold til budsjett. Målsettingen for resten av året blir å redusere dette merforbruket så mye som mulig, og her må hele organisasjonen bidra. Utfordringen blir som en konsekvens av dette at vi starter 2014 uten reserver. Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 3/ til etterretning. 2. Kommunestyret forventer at Helse- og sosial for resten av året iverksetter alle mulige tiltak for å redusere merforbruket så mye som mulig. 3. Kommunestyret forventer videre at de øvrige tjenesteområdene kommer ut i balanse eller med et mindreforbruk ved årets slutt iht. oppsummeringene i regnskapsrapporten. 4. Innkjøp, reisevirksomhet og vikarbruk skal strammes inn så mye som mulig, og følges opp av kommunallederne. 5. Det skal ikke foretas ansettelser i vakante stillinger for resten av året. Rådmannen kan etter en konkret vurdering dispensere fra dette kravet. Alta, 22.oktober Bjørn-Atle Hansen Rådmann Side 6 av 43

7 2. TOTALØKONOMI - 3. KVARTAL 2.1 ARTSGRUPPERING AV INNTEKTER OG UTGIFTER Totale brutto driftsinntekter fordelt på art/kostragrupper Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud OpprBud 09 Sum Brukerbetaling for ordinære tjenester ,6 % Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,0 % Sum Billettinntekter ,5 % Sum Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,1 % Sum Avgiftspliktig årsgebyr ,8 % Sum Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,7 % Sum 6 Salgsinntekter ,5 % Sum Fra staten ,2 % Sum Sykelønnrefusjon ,7 % Sum Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk ,3 % Sum Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,1 % Sum Fra fylkeskommuner ,9 % Sum Fra andre kommuner ,1 % Sum Fra andre (private) ,8 % Sum Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,3 % Sum Internsalg ,9 % Sum 7 Refusjoner ,1 % Sum Rammeoverføring ,9 % Sum Andre statlige overføringer ,6 % Sum Fra andre kommuner ,0 % Sum Skatteinntekter ,3 % Sum Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Sum Eiendomsskatt annen fast eiendom ,0 % Sum Andre direkte og inndirekte skatter 0 0,0 % Sum 8 Overføringer ,5 % Sum Renteinntekter ,9 % Sum Utbytte fra selskaper ,6 % Sum Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,3 % Sum Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk 0 0,0 % Sum Bruk av disposisjonsfond 0 0,0 % Sum Bruk av bundne driftsfond ,3 % Sum Motpost avskrivninger ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,5 % Sum Sum inntekter ,7 % Side 7 av 43

8 Brutto driftsinntekter - totalt Beløp i 1000 kr pr KorrBud OpprBud pr Driftsinntekter totalt Kommentarer driftsinntekter Av tallmaterialet ovenfor framgår det at vi har inntektsført mill.kr (søyle 1) ved utgangen av september måned, mens vi for samme periode i hadde inntektsført 782 mill.kr. Totale driftsinntekter ved utgangen av september utgjør 75,7 % av det budsjetterte. Side 8 av 43

9 2.1.2 Totale brutto driftsutgifter fordelt på art/kostragrupper Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud Beløp i 1000 kr. OpprBud 09 Sum Fast lønn ,4 % Sum Vikar ,9 % Sum Ekstrahjelp ,0 % Sum Overtid ,2 % Sum Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,5 % Sum Lønn vedlikehold ,3 % Sum Lønn renhold ,1 % Sum Godtgjørelse folkevalgte ,3 % Sum Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,5 % Sum Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,1 % Sum Arbeidsgiveravgift 1 1,6 % Sum 0 Lønn ,1 % Sum Kontormateriell ,9 % Sum Undervisningsmateriell ,3 % Sum Medisinsk forbruksmateriell ,5 % Sum Medikamenter ,0 % Sum Matvarer ,7 % Sum Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,2 % Sum Post, banktjenester, telefon ,4 % Sum Annonse, reklame, informasjon ,7 % Sum Opplæring, kurs ,7 % Sum Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,9 % Sum Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,6 % Sum Transport/drift av egne transportmidler ,2 % Sum Strøm ,7 % Sum Fjernvarme ,4 % Sum Fyringsolje og fyringsparafin ,4 % Sum Forsikringer, vakttjenester ,8 % Sum Husleie, leie av lokaler og grunn ,1 % Sum Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,4 % Sum Inventar og utstyr ,7 % Sum Medisinsk utstyr ,9 % Sum Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,1 % Sum Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,1 % Sum Vedlikehold og byggetjenester ,4 % Sum Serviceavtaler og reparasjoner ,7 % Sum Materialer til vedlikehold ,5 % Sum Renholds- og vaskeritjenester ,2 % Sum Konsulenttjenester ,4 % Sum Internkjøp ("interne overføringer") ,9 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,6 % Sum Til staten/ statlige institusjoner ,9 % Sum Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,3 % Sum Til andre kommuner/ kommunale inst ,5 % Sum Til andre/ driftsavtaler med private ,1 % Sum Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,8 % Sum Kjøp fra foretak i egen kommune ,2 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,6 % Side 9 av 43

10 Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr KorrBud OpprBud 09 Sum Til staten ,7 % Sum Generell momskompensasjonsordning ,3 % Sum Til kommuner ,4 % Sum Til andre private ,1 % Sum Overføring til IKS - kommunen deltaker ,3 % Sum Overføring til foretak i egen kommune ,6 % Sum Reserverte bevilgninger/avsetning 0 0,0 % Sum 4 Overføringer ,5 % Sum Renteutgifter, låneomkostninger ,8 % Sum Avdragsutgifter ,5 % Sum Utlån 145 0,0 % Sum Avsetninger til disposisjonsfond ,4 % Sum Avsetninger til bundne fond ,6 % Sum Overføring til kapitalregnskapet 0 0,0 % Sum Ikke disponert regnsk.messig mindreforbruk 0 0,0 % Sum Avskrivninger ,0 % Sum 5 Finansutgifter ,0 % Sum Sum utgifter ,8 % Brutto driftsutgifter - totalt r k i p lø e B pr KorrBud OpprBud pr Driftsutgifter totalt Kommentarer driftsutgifter Av oppsettet ovenfor framgår det at vi har ugiftsført mill kroner (1 søyle) ved utgangen av september måned, mens vi for samme periode i hadde utgiftsført mill kroner. Totale driftsutgifter ved utgangen av september måned utgjør 73,8% av det budsjetterte. For øvrig vises det til kommentarene for de enkelte sektorene. Side 10 av 43

11 2.2 NETTO AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP FORDELT PR. TJENESTEOMRÅDE Netto budsjett/regnskap pr. sektor Tje ne s te om råde Re gns k ap 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr. KorrBud OpprBud Re gns k ap 09 Re gns k ap Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,6 % Sum POLITISK V IRKSOM HET ,4 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,4 % Sum RESERV ER ,0 % Sum inntekter ,3 % Sum utgif ter ,4 % Sum FELLES STØ TTE ,8 % Sum inntekter ,9 % Sum utgif ter ,7 % Sum SAM FUNNSUTV IKLING ,8 % Sum inntekter ,5 % Sum utgif ter ,3 % Sum OPPV EKST OG KULTUR ,8 % Sum inntekter ,5 % Sum utgif ter ,9 % Sum HELSE- OG SOSIAL ,0 % Sum inntekter ,1 % Sum utgifter ,9 % Sum NÆ RINGSFONDS ,5 % Sum inntekter ,7 % Sum utgif ter ,6 % Sum DRIFT- OG UTBYGGING ,7 % Sum inntekter ,8 % Sum utgif ter ,8 % Sum SELV KOSTOM RÅDET ,5 % Sum utgifter ,0 % Sum REV ISJONEN ,0 % Sum utgifter ,5 % Sum HAV NEV ESEN ,5 % Sum utgifter ,0 % Sum KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Sum inntekter ,8 % Sum utgif ter ,5 % Sum SKATTER OG RAM M ETILSKUDD ,8 % Sum inntekter ,2 % Sum utgif ter ,5 % Sum RENTER OG AV DRAG ,9 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum TIDL.ÅRS M ER-/M INDREFORBRUK 0 0,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgif ter ,0 % Sum FONDS ,2 % Sum utgifter 0 0,0 % Sum DISP.FOND TIL INV ESTERING 0 0,0 % Sum inntekter ,0 % Sum AV SKRIV NINGER ,0 % Sum utgif ter 0 0,0 % Sum ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 11 av 43

12 2.3 INVESTERINGSBUDSJETT / REGNSKAP Investeringsutgift / finansiering fordelt pr. kostragruppe. Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr KorrBud OpprBud 09 Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Sum Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Sum Salg av fast eiendom % Sum 6 Salgsinntekter % Sum Fra staten % Sum Sykelønnrefusjon % Sum Fra fylkeskommuner 0 0 % Sum Fra andre kommuner % Sum Fra andre (private) % Sum Internsalg % Sum 7 Refusjoner % Sum Bruk av lån % Sum Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Sum Bruk av disposisjonsfond % Sum Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 % Sum Bruk av bundne investeringsfond 0 0 % Sum Overføringer fra driftsregnskap 0 0 % Sum 9 Finansinntekter % Sum inntekter % Sum 0 Lønn % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod % Sum 4 Overføringer % Sum 5 Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentarer Sum investeringsutgift pr utgangen av september er 116,7 mill.kr. I dette beløpet inngår utlån og betalte avdrag på lån til videreutlån, tilsammen 54,1 mill.kr., slik at den faktiske belastninga på investeringsprosjektene er tilsvarende mindre. For prosjektene er det belastet ca. 45% av det budsjettert ved utgangen av september. Side 12 av 43

13 2.3.2 Investeringer fordelt pr. tjenesteområde Investeringsom råde 09 Forbr i % KorrBud Beløp i 1000 kr OpprBud 09 Sum inntekter -4 0,0 % Sum utgifter ,3 % Sum FELLES ,3 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,9 % Sum SAMFUNNSUTVIKLING ,2 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,0 % Sum OPPVEKST OG KULTUR ,9 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgifter ,2 % Sum HELSE OG SOSIAL ,1 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,3 % Sum DRIFT OG UTBYGGING ,8 % Sum utgifter ,6 % Sum SELVKOST ,6 % Sum inntekter ,9 % Sum utgifter ,9 % Sum STARTLÅN M.V ,0 % Sum finansinntekter % Sum finansutgifter % Kommentarer Oppsettet ovenfor viser medgått investeringsutgift pr fordelt pr. tjenesteområde. For ytterligere kommentarer vises det til kommentarer under hvert sektorkapittel. Side 13 av 43

14 2.4 SKATTEINNTEKTER Spesifisering av skatt og rammetilskudd Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud OpprBud RAMMEOVERFØRING GENERELL ,01 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,50 % NORD-NORGES TILSKUDD ,00 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,06 % ANDRE STATLIGE OVE 0 0,00 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,38 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,97 % SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,31 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,05 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,04 % Sum 8 Overføringer ,8 % Sum Sum inntekter ,8 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 0 0,00 % ANDRE TILSKUDD ,00 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD 0 0,00 % Sum 4 Overføringer ,5 % Sum Sum utgifter ,5 % Budsjetterte skatteinntekter til Alta kommune for - Sammenlignet med faktisk inngang pr Måned Totalt innbetalt pr mnd Akk. innbet Totalt innbetalt pr mnd Akkumulert Innbet Endr i 1000 kr fra - Endring i % Budsjett pr mnd Akk budsjett Jan uar ,1 % Feb r u ar ,2 % Mar s ,5 % Ap r il ,3 % Mai ,8 % Ju n i ,6 % halvår ,6 % Ju li ,1 % Aug u st ,0 % Sep t em b er ,8 % Okt ob er ,0 % No vem be r ,0 % Desem b er ,0 % halvår Totalt hittil Endring (i 1000kr) - budsjettert skatteinntekt i og faktisk skatteinngang i Endring i % 5,6 % Side 14 av 43

15 2.4.3 Budsjettert rammetilskudd/skatt for og prognose mht skatteinntekter PROGNOSE Budsjett Avvik 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 7,0 4,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 10,3 6,64 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Landsskattevekst for kommunene 12,0 % Skatteinngang, akkumulert - kommunene - pst-endring fra året før 10,0 % 9,6 % 9,0 % 8,0 % 7,3 % 7,7 % 7,4 % 7,1 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,0 % 5,1 % 5,0 % 6,2 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 2011/ / -8,0 % -10,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Anslag NB: Anslag RNB: Anslag NB2014 Side 15 av 43

16 Kommentarer Revidert budsjett er tilpasset prognosen etter revidert nasjonalbudsjett. Prognosen er basert på nye forutsetninger gitt i forbindelse med statsbudsjett Nominell vekst i egne skatteinntekter på 6,8 %. Nominell vekst i skatteinntekter på landsplan på 6,7% pr. september. Forventet vekst ved årets slutt er 6,2 % Basert på inntektene for 3 av årets 4 kvartaler forventes det en merinntekt fra eiendomsskatt på litt i underkant av 0,5 mill. kr. Kommunens inntekter knyttet til rentekompensasjon og integreringstilskudd ligger også i ramme 800 skatter og rammetilskudd. Per 3. kvartal er mottatt integreringstilskudd i tråd med budsjettert, men om vi når budsjettet avhenger av størrelsen på tilflytting i siste kvartal. Rentekompensasjonen mottas i all hovedsak i desember, og er basert på flytende rente i husbanken. Det er varslet reduksjon i renten, så rådmannen anbefaler at den sannsynliggjorte merinntekten fra eiendomsskatt holdes i beredskap for å dekke sannsynlig svikt i rentekompensasjon. Vi forventer derfor i sum 4,6 mill.kr. i merinntekt i. Side 16 av 43

17 2.5 Likviditetsoversikt / netto konsernkonto Kommentarer Alta kommune har et konsernkontosystem som gjør at vi likviditetsmessig kan benytte egne midler uten kredittrenter så fram at vi netto er på plussiden. I perioder har vi mindre likvide midler enn det som tilsvarer utbetaling av en månedslønn. Side 17 av 43

18 2.6 RENTER OG GJELD Oversikt over fast og flytende rente T y p e l LÅNE GIVER 1 Lånenr Rentefot Rente reg tids pkt fast rente lån Gjeld pr dato Beløp i 1000 kr Fordeling 8317 KLP ,94 % ,8 % KOMM. BANKEN ,45 % ,0 % KOMM. BANKEN ,30 % ,5 % KOMM. BANKEN ,30 % ,9 % KOMM. BANKEN ,96 % ,0 % KOMM. BANKEN ,04 % ,1 % KOMM. BANKEN ,71 % ,1 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,00 % ,2 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,76 % ,6 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,87 % ,2 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,26 % ,3 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,47 % ,7 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,47 % ,4 % 1 Fast rente lån ,9 % 13 Flytende rente lån ,1 % Totalt lån ,0 % Ant Kommentarer Av den totale lånemasse som ved utgangen av vil være på ca 1,418 milliarder kroner vil ca 820,6 mill kroner eller 57,9% være fastrentelån og 42,1% lån med flytende rente. Oppsettet viser at bindingstiden er relativt lang for en rekke lån. 1% rentestigning mht kommunens lånemasse vil i 2014 kunne utgjøre ca 6,0 mill kroner (endringen vil gjelde kun lån med flytende rente). Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon og selvfølgelig mht tidspunktet disse er opptatt. Oversikt over utviklingen av styringsrenten til Norges Bank Rentemøte Styringsrente rente Døgnlåns- Endring Gjelder fra 19.sep.13 1,50 2,50 0,00 20.jun.13 1,50 2,50 0,00 08.mai.13 1,50 2,50 0,00 14.mar.13 1,50 2,50 0,00 19.des.12 1,50 2,50 0,00 31.okt.12 1,50 2,50 0,00 29.aug.12 1,50 2,50 0,00 20.jun.12 1,50 2,50 0,00 10.mai.12 1,50 2,50 0,00 14.mar.12 1,50 2,50 (0,25) 14.des.11 1,75 2,75 (0,50) 19.okt.11 2,25 3,25 0,00 21.sep.11 2,25 3,25 0,00 10.aug.11 2,25 3,25 0,00 22.jun.11 2,25 3,25 0,00 12.mai.11 2,25 3,25 0,25 13.mai mar.11 2,00 3,00 0,00 26.jan.11 2,00 3,00 0,00 15.des.10 2,00 3,00 0,00 27.okt.10 2,00 3,00 0,00 22.sep.10 2,00 3,00 0,00 11.aug.10 2,00 3,00 0,00 23.jun.10 2,00 3,00 0,00 05.mai.10 2,00 3,00 0,25 06.mai mar.10 1,75 2,75 0,00 Side 18 av 43

19 Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Oppsettet viser at styringsrenten var nede på 1.7%% den 24. mars I en periode har det gått opp for å stabilisere seg på 1.5% fra 14. mars. Siden dette tidspunktet har renten vært på 1.5% Norges Bank skriver følgende om styringsrenten den 19. september : Konsumprisveksten har vært høyere enn ventet. Samtidig har kronen svekket seg. På den andre siden har veksten i norsk økonomi vært lavere enn tidligere antatt. Derfor holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Styringsrenten er lav fordi rentene ute er svært lave, og fordi det lenge har vært utsikter til fortsatt lav prisvekst. Samtidig er det stor forskjell mellom styringsrenten og rentene ut til publikum. I mange industriland har veksten tiltatt og renteforventningene steget. Her hjemme er utsiktene for produksjon og sysselsetting litt svekket, men kapasitetsutnyttingen ventes fortsatt å holde seg nær et normalt nivå fremover. Det er utsikter til at prisveksten vil være i underkant av 2½ prosent også de neste årene. Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren neste år, og at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1 2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 5. desember, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Av dette oppsettet framgår hvilken renteutvikling Norges Bank mener vi vil få fram til 4. kvartal Her framgår det at styringsrenten pr dato er på 1,5%, men at den vil økte opp mot 3,0% ved utgangen av Side 19 av 43

20 2.6.2 Gjeldsutvikling G r 1 GLÅNE GIVER 1 KONTONR GJ. SNITT R 2 RENTE EKS LÅN GJELD GJELD GJELD GJELD Beløp i kroner GJELD GJELD Totalt 3001 KLP Totalt 8317 KLP 3,94 % Totalt 4910 SPAREB1-NY Totalt 9900 KOMM. BANKEN 3,78 % Totalt 9916 HUSBANKEN - ORD. LÅN 2,18 % Totalt 1. Eks lån 3,81 % Totalt 2. Nye invest lån 3,50 % Totalt 1. Invest lån 3,50 % Totalt 1. Eks utlån 2,48 % Totalt A HUSB. VIDERE UTLÅN- Eksist 2,48 % Totalt B NYE HUSB -STARTLÅN 3,00 % Totalt 2. Utlån 2,62 % Totalt 3,43 % Endring fra forrige år Endring fra forr år i % 21,4 % 4,0 % 2,6 % 5,4 % 0,9 % 4,0 % Endring i kr Endring i % 18,1 % Lånegjelden vil økt med 4,0% fra til. Fra år 2008 til utgangen av vil økningen bli på 18,1%. Oppsettet viser også at lånene er fordelt på relativt få lånegivere, noe som tilsier at det er få på markedet som kan konkurrere på pris. Rentefoten mht kommunens lån Den gjennomsnittlige renten for alle lån(inkl. lån med fast rente) er pr dato er på 3,43% inkl. opptatte lån med fast rente Gjeldsutvikling Diagram Totalt alle lån Gjeldsutvikling Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Kommentarer: Kommunen hadde ved utgangen av 2008 langsiktig lånegjeld på milliarder kroner. Lånegjelden pr var på 1,363 milliarder kroner, noe som vil øke til 1,418 milliarder kroner i. Side 20 av 43

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010

REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010 REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010 Driftsresultat 2010 Netto merforbruk = 20,966 mill.kr Dette er resultat etter at strykninger på 6,174 mill.kr er foretatt. Avsetning av driftsmidler til investering er tilsvarende

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ALTA KOMMUNE Postboks 1403 9506 ALTA. Budsjett- og regnskapsrapport. 1. kvartal 2015

ALTA KOMMUNE Postboks 1403 9506 ALTA. Budsjett- og regnskapsrapport. 1. kvartal 2015 Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 1. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 27.og 28.04. Formannskapet 06.05. Kommunestyret 26.05. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer