Budsjett- og regnskapsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett- og regnskapsrapport"

Transkript

1 Postboks ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet Kommunestyret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER KOMMENTARER NETTO BUDSJETT/REGNSKAP PR. 3. KVARTAL TOTALØKONOMI - 3. KVARTAL ARTSGRUPPERING AV INNTEKTER OG UTGIFTER NETTO AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP FORDELT PR. TJENESTEOMRÅDE INVESTERINGSBUDSJETT / REGNSKAP SKATTEINNTEKTER LIKVIDITET KONSERN RENTER OG GJELD KOMMENTARER FRA TJENESTEOMRÅDENE 3. KVARTAL POLITISK RESERVER FELLES STØTTEFUNKSJONER SAMFUNNSUTVIKLING NÆRINGSFOND OPPVEKST OG KULTUR HELSE OG SOSIAL DRIFT OG UTBYGGING SELVKOST REVISJON HAVNEVESNET KIRKELIG FELLESRÅD FRAVÆR av 43 sider

3 1. HOVEDKONKLUSJONER 1.1 KOMMENTARER NETTO BUDSJETT/REGNSKAP PR. 3. KVARTAL Kommentarer Sektor Prognose/Avvik Generelle kommentarer: I nedenforstående oversikt framkommer hovedkonklusjonene fra de ulike sektorene, samt for skatter/ rammetilskudd og renter/avdrag. Nærmere kommentarer for den enkelte sektor framkommer under sektorkommentarene, jfr. punkt Politiske styringsorgan Tjenesteområdet forventer en innsparing på 240 tusen. Jfr pkt Reserver Det kan frigjøres anslagsvis 8 millioner fra lønnsreserven, i hovedsak forårsaket av et lavere lønnsoppgjør i enn forutsatt i budsjettet. Både Kommunestyrets og Formannskapets reserver er overforbrukt., og tjenesteområdets samlede innsparing vil derfor bli ca 7,8 millioner. Risikoen i prognosen er i hovedsak knyttet til hvilke faktiske pensjonskostnader vi realiserer. Jfr. pkt Felles støtte Felles støtte har et stramt driftsbudsjett. Alle avdelinger har en sterk budsjettdisiplin og har fulgt opp rådmannens styringssignaler om å spare kostnader der det er mulig. Både rådmannskontoret, budsjettavd, lønn- og regnskapsavd og skatte og innfordringsavd har driftet med vakanser i korte og lengre perioder, en driftsform som ikke er uproblematisk og som rammer vår drift - herunder støtten til tjenesteområdene. Videre har skatte og innfordringsavdelingen solgt tjenester innen fagområdet arbeidsgiverkontroll og konkurs til 8 kommuner i Finnmark, noe som har gitt et godt økonomisk bidrag til Felles støtte sitt totale budsjett. Personalavdelingen sitt budsjett er ikke tilstrekkelig til å dekke forventa kostnader, vi må dekke opp avviket ved å omdisponere midler fra andre poster i personalavd sitt ansvarsområde. Det har i år vært stor pågang på lærlingeplasser. Ut fra søknadsmassen og behovet i kommunen for faglært arbeidskraft, er det besluttet å ta inn to ekstra lærlinger i år, kostnadene dekkes innenfor lærlingebudsjettet. Med bakgrunn i utfordringer innen driften av IKT, samt vakanser i perioder i to stillinger, er vi nødt til å benytte konsulentbistand i et større omfang en planlagt, noe som medfører at avd går i minus. Vi har større utgifter enn budsjettert i år innen Felles personalkostnader, pga av ikke budsjetterte tiltak som har påløpt i løpet av året. Felles støtte sin årsprognose for total besparelse/økte inntekter tilsier et bidrag til kommunens totale drift på 1.064'. 0,24 mill.kr 7,8 mill. kr 1,1 mill.kr Jfr. pkt Samfunnsutvikling Tjenesteområde Samfunnsutvikling driver i henhold til korrigert budsjett. Ihht. budsjett Jfr. pkt 3.4 Side 3 av 43

4 Sektor Prognose/Avvik 210 Oppvekst og kultur Prognosen basert på rapporter fra virksomhetene pr september tilsier et merforbruk på ca. 2,7 mill. som fordeler seg slik: Barn- og ungetjenesten 2,155 mill. Tiltaksbasen/Barneavlastninga 1,067 mill. Merforbruk skole/sfo/bhg i oppvekstsentra -0,073 mill. Innsparing kommunal barnehagedrift -1,015 mill. Tilskudd private barnehager -0,230 mill. Voksenopplæring -1,866 mill. Kulturvirksomheten -0,005 mill Adm/reserver 1,229 mill. Tilskudd Nordlysbadet KF 1,400 mill. -2,7 mill.kr Jfr. pkt Helse og sosial Tjenesteområdet varsler pr. september et merforbruk på ca. 22,1 mill. kroner ved årets slutt. Dette må ses i sammenheng med pålagte rammekutt nevnt ovenfor og forventede merforbruk ved noen av enhetene. Det kan her nevnes bl.a.: Sykehjemmene mangler anslagsvis 4,1 mill. kroner fra å være fullfinansiert Hjemmetjenester mangler anslagsvis 2,25 mill. kroner fra å være fullfinansiert Bistandsboliger mangler anslagsvis 2,2 mill. kroner fra å være fullfinansiert Psykiatri/rustjenester mangler anslagsvis 1,6 mill. kroner fra å være fullfinansiert Sykestua: mangler anslagsvis 0,9 mill. kroner fra å være fullfinansiert Sosialhjelp: 6,0 mill. kroner i forventet merforbruk i forhold til budsjett Merutgifter Samhandlingsmidler på 1,5 mill. kroner. -22,1 mill.kr Jfr. pkt Drift og utbygging Prognosen for 3 kvartal tilsier et merforbruk på ca 1,0 mill som fordeler seg slik: Sektoradministrasjon Bygg og Eiendom Bygningsdrift -0,5 mill -0,5 mill Jfr. pkt Selvkostområdet Prognosen for 3 kvartal tilsier at vi ligger helt etter planen. Ingen avvik. -1,0 mill.kr Ihht. budsjett Jfr. pkt Skatter og rammetilskudd Revidert budsjett er tilpasset prognosen etter revidert nasjonalbudsjett. Prognosen er basert på nye forutsetninger gitt i forbindelse med statsbudsjett Side 4 av 43

5 Sektor Prognose/Avvik Nominell vekst i egne skatteinntekter på 6,8 %. Nominell vekst i skatteinntekter på landsplan på 6,7% pr. september. Forventet vekst ved årets slutt er 6,2 % Basert på inntektene for 3 av årets 4 kvartaler forventes det en merinntekt fra eiendomsskatt på litt i underkant av 0,5 mill. kr. Kommunens inntekter knyttet til rentekompensasjon og integreringstilskudd ligger også i ramme 800 skatter og rammetilskudd. Per 3. kvartal er mottatt integreringstilskudd i tråd med budsjettert, men om vi når budsjettet avhenger av størrelsen på tilflytting i siste kvartal. Rentekompensasjonen mottas i all hovedsak i desember, og er basert på flytende rente i husbanken. Det er varslet reduksjon i renten, så rådmannen anbefaler at den sannsynliggjorte merinntekten fra eiendomsskatt holdes i beredskap for å dekke sannsynlig svikt i rentekompensasjon. Vi forventer derfor i sum 4,6 mill.kr. i merinntekt i. Jfr. pkt Renter og avdrag Prognosen viser at renter/avdrag i drifta vil ha en besparelse på ca 0,242 mill kroner, 4,6 mill.kr 0,242 mill. kr Forventet merforbruk Ca. 12 mill. kr Side 5 av 43

6 1.1.2 Rådmannens kommentar srapporten pr. 3. kvartal viser at Alta kommune styrer mot et merforbruk i år på rundt 10 mill. Det må samtidig tas med at Kommunestyret i år har styrket driftsbudsjettet med 9 mill gjennom bruk av bufferfondet. Bufferfondet er for tiden på 11,7 mill. srapporten viser at store deler av kommunens tjenesteområder drifter innenfor tildelte budsjettrammer, og vil ved årets slutt komme ut i balanse eller med et lite mindreforbruk. Utfordringen er Helse- og sosial, som nå signaliserer er merforbruk på totalt 22. mill. Tjenesteområdet er tidligere styrket med 13,5 mill gjennom budsjettreguleringer. Når det gjelder hvilke tjenesteområder innen Helse og sosial som ble styrket gjennom tilførselen av 13,5 mill, viser Rådmannen til kommentarene i regnskapsrapport 2/. Utviklingen innen Helse og sosial er meget bekymringsfull, og har utviklet seg negativt gjennom året. Vi har nå kommet så langt ut i at det ikke vil være mulig å iverksette tiltak som monner i forhold til å ta inn særlig mye av merforbruket. Overskridelsene fordeler seg stort sett over alle tjenesteområdene. Rådmannen forutsetter at kommunalleder iverksetter alle mulige tiltak for å redusere driften resten av året. Dette må gjøres i samarbeid og dialog med virksomhetslederne og avdelingslederne innen tjenesteområdet. Helse og sosial må gjennom konkrete tiltak vise vilje til å redusere driftsnivået. Analyser av Helse og sosial, sist gjennom Agenda Kaupang, skulle tilsi at tjenesteområdets andel av kommunens totale økonomiske ressurser skulle være tilstrekkelig til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud. Rådmannen har bestilt en dybdeanalyse av PLO av Agenda Kaupang. Denne analysen vil foreligge innen utgangen av året. Rådmannen vurderer videre å opprette et ressursteam som skal gå inn å gi lederstøtte til virksomhetslederne og avdelingslederne innen Helse og sosial. Dette teamet bør etableres innen årsskifte, og skal bestå av økonomi- og personalkompetanse. I økonomiplanperioden må det gjennomføres strukturelle tiltak, som samler deler av virksomhetene i større enheter som for eksempel sykehjemmene. Som rådmannen har signalisert tidligere så må alle bremser settes på i forhold til pengebruken. Alta kommune vil for få et negativt netto driftsresultat, samt et merforbruk i forhold til budsjett. Målsettingen for resten av året blir å redusere dette merforbruket så mye som mulig, og her må hele organisasjonen bidra. Utfordringen blir som en konsekvens av dette at vi starter 2014 uten reserver. Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 3/ til etterretning. 2. Kommunestyret forventer at Helse- og sosial for resten av året iverksetter alle mulige tiltak for å redusere merforbruket så mye som mulig. 3. Kommunestyret forventer videre at de øvrige tjenesteområdene kommer ut i balanse eller med et mindreforbruk ved årets slutt iht. oppsummeringene i regnskapsrapporten. 4. Innkjøp, reisevirksomhet og vikarbruk skal strammes inn så mye som mulig, og følges opp av kommunallederne. 5. Det skal ikke foretas ansettelser i vakante stillinger for resten av året. Rådmannen kan etter en konkret vurdering dispensere fra dette kravet. Alta, 22.oktober Bjørn-Atle Hansen Rådmann Side 6 av 43

7 2. TOTALØKONOMI - 3. KVARTAL 2.1 ARTSGRUPPERING AV INNTEKTER OG UTGIFTER Totale brutto driftsinntekter fordelt på art/kostragrupper Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud OpprBud 09 Sum Brukerbetaling for ordinære tjenester ,6 % Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,0 % Sum Billettinntekter ,5 % Sum Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,1 % Sum Avgiftspliktig årsgebyr ,8 % Sum Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,7 % Sum 6 Salgsinntekter ,5 % Sum Fra staten ,2 % Sum Sykelønnrefusjon ,7 % Sum Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk ,3 % Sum Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,1 % Sum Fra fylkeskommuner ,9 % Sum Fra andre kommuner ,1 % Sum Fra andre (private) ,8 % Sum Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,3 % Sum Internsalg ,9 % Sum 7 Refusjoner ,1 % Sum Rammeoverføring ,9 % Sum Andre statlige overføringer ,6 % Sum Fra andre kommuner ,0 % Sum Skatteinntekter ,3 % Sum Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Sum Eiendomsskatt annen fast eiendom ,0 % Sum Andre direkte og inndirekte skatter 0 0,0 % Sum 8 Overføringer ,5 % Sum Renteinntekter ,9 % Sum Utbytte fra selskaper ,6 % Sum Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,3 % Sum Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk 0 0,0 % Sum Bruk av disposisjonsfond 0 0,0 % Sum Bruk av bundne driftsfond ,3 % Sum Motpost avskrivninger ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,5 % Sum Sum inntekter ,7 % Side 7 av 43

8 Brutto driftsinntekter - totalt Beløp i 1000 kr pr KorrBud OpprBud pr Driftsinntekter totalt Kommentarer driftsinntekter Av tallmaterialet ovenfor framgår det at vi har inntektsført mill.kr (søyle 1) ved utgangen av september måned, mens vi for samme periode i hadde inntektsført 782 mill.kr. Totale driftsinntekter ved utgangen av september utgjør 75,7 % av det budsjetterte. Side 8 av 43

9 2.1.2 Totale brutto driftsutgifter fordelt på art/kostragrupper Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud Beløp i 1000 kr. OpprBud 09 Sum Fast lønn ,4 % Sum Vikar ,9 % Sum Ekstrahjelp ,0 % Sum Overtid ,2 % Sum Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,5 % Sum Lønn vedlikehold ,3 % Sum Lønn renhold ,1 % Sum Godtgjørelse folkevalgte ,3 % Sum Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,5 % Sum Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,1 % Sum Arbeidsgiveravgift 1 1,6 % Sum 0 Lønn ,1 % Sum Kontormateriell ,9 % Sum Undervisningsmateriell ,3 % Sum Medisinsk forbruksmateriell ,5 % Sum Medikamenter ,0 % Sum Matvarer ,7 % Sum Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,2 % Sum Post, banktjenester, telefon ,4 % Sum Annonse, reklame, informasjon ,7 % Sum Opplæring, kurs ,7 % Sum Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,9 % Sum Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,6 % Sum Transport/drift av egne transportmidler ,2 % Sum Strøm ,7 % Sum Fjernvarme ,4 % Sum Fyringsolje og fyringsparafin ,4 % Sum Forsikringer, vakttjenester ,8 % Sum Husleie, leie av lokaler og grunn ,1 % Sum Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,4 % Sum Inventar og utstyr ,7 % Sum Medisinsk utstyr ,9 % Sum Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,1 % Sum Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,1 % Sum Vedlikehold og byggetjenester ,4 % Sum Serviceavtaler og reparasjoner ,7 % Sum Materialer til vedlikehold ,5 % Sum Renholds- og vaskeritjenester ,2 % Sum Konsulenttjenester ,4 % Sum Internkjøp ("interne overføringer") ,9 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,6 % Sum Til staten/ statlige institusjoner ,9 % Sum Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,3 % Sum Til andre kommuner/ kommunale inst ,5 % Sum Til andre/ driftsavtaler med private ,1 % Sum Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,8 % Sum Kjøp fra foretak i egen kommune ,2 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,6 % Side 9 av 43

10 Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr KorrBud OpprBud 09 Sum Til staten ,7 % Sum Generell momskompensasjonsordning ,3 % Sum Til kommuner ,4 % Sum Til andre private ,1 % Sum Overføring til IKS - kommunen deltaker ,3 % Sum Overføring til foretak i egen kommune ,6 % Sum Reserverte bevilgninger/avsetning 0 0,0 % Sum 4 Overføringer ,5 % Sum Renteutgifter, låneomkostninger ,8 % Sum Avdragsutgifter ,5 % Sum Utlån 145 0,0 % Sum Avsetninger til disposisjonsfond ,4 % Sum Avsetninger til bundne fond ,6 % Sum Overføring til kapitalregnskapet 0 0,0 % Sum Ikke disponert regnsk.messig mindreforbruk 0 0,0 % Sum Avskrivninger ,0 % Sum 5 Finansutgifter ,0 % Sum Sum utgifter ,8 % Brutto driftsutgifter - totalt r k i p lø e B pr KorrBud OpprBud pr Driftsutgifter totalt Kommentarer driftsutgifter Av oppsettet ovenfor framgår det at vi har ugiftsført mill kroner (1 søyle) ved utgangen av september måned, mens vi for samme periode i hadde utgiftsført mill kroner. Totale driftsutgifter ved utgangen av september måned utgjør 73,8% av det budsjetterte. For øvrig vises det til kommentarene for de enkelte sektorene. Side 10 av 43

11 2.2 NETTO AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP FORDELT PR. TJENESTEOMRÅDE Netto budsjett/regnskap pr. sektor Tje ne s te om råde Re gns k ap 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr. KorrBud OpprBud Re gns k ap 09 Re gns k ap Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,6 % Sum POLITISK V IRKSOM HET ,4 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,4 % Sum RESERV ER ,0 % Sum inntekter ,3 % Sum utgif ter ,4 % Sum FELLES STØ TTE ,8 % Sum inntekter ,9 % Sum utgif ter ,7 % Sum SAM FUNNSUTV IKLING ,8 % Sum inntekter ,5 % Sum utgif ter ,3 % Sum OPPV EKST OG KULTUR ,8 % Sum inntekter ,5 % Sum utgif ter ,9 % Sum HELSE- OG SOSIAL ,0 % Sum inntekter ,1 % Sum utgifter ,9 % Sum NÆ RINGSFONDS ,5 % Sum inntekter ,7 % Sum utgif ter ,6 % Sum DRIFT- OG UTBYGGING ,7 % Sum inntekter ,8 % Sum utgif ter ,8 % Sum SELV KOSTOM RÅDET ,5 % Sum utgifter ,0 % Sum REV ISJONEN ,0 % Sum utgifter ,5 % Sum HAV NEV ESEN ,5 % Sum utgifter ,0 % Sum KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Sum inntekter ,8 % Sum utgif ter ,5 % Sum SKATTER OG RAM M ETILSKUDD ,8 % Sum inntekter ,2 % Sum utgif ter ,5 % Sum RENTER OG AV DRAG ,9 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum TIDL.ÅRS M ER-/M INDREFORBRUK 0 0,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgif ter ,0 % Sum FONDS ,2 % Sum utgifter 0 0,0 % Sum DISP.FOND TIL INV ESTERING 0 0,0 % Sum inntekter ,0 % Sum AV SKRIV NINGER ,0 % Sum utgif ter 0 0,0 % Sum ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 11 av 43

12 2.3 INVESTERINGSBUDSJETT / REGNSKAP Investeringsutgift / finansiering fordelt pr. kostragruppe. Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr KorrBud OpprBud 09 Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Sum Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Sum Salg av fast eiendom % Sum 6 Salgsinntekter % Sum Fra staten % Sum Sykelønnrefusjon % Sum Fra fylkeskommuner 0 0 % Sum Fra andre kommuner % Sum Fra andre (private) % Sum Internsalg % Sum 7 Refusjoner % Sum Bruk av lån % Sum Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Sum Bruk av disposisjonsfond % Sum Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 % Sum Bruk av bundne investeringsfond 0 0 % Sum Overføringer fra driftsregnskap 0 0 % Sum 9 Finansinntekter % Sum inntekter % Sum 0 Lønn % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod % Sum 4 Overføringer % Sum 5 Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentarer Sum investeringsutgift pr utgangen av september er 116,7 mill.kr. I dette beløpet inngår utlån og betalte avdrag på lån til videreutlån, tilsammen 54,1 mill.kr., slik at den faktiske belastninga på investeringsprosjektene er tilsvarende mindre. For prosjektene er det belastet ca. 45% av det budsjettert ved utgangen av september. Side 12 av 43

13 2.3.2 Investeringer fordelt pr. tjenesteområde Investeringsom råde 09 Forbr i % KorrBud Beløp i 1000 kr OpprBud 09 Sum inntekter -4 0,0 % Sum utgifter ,3 % Sum FELLES ,3 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,9 % Sum SAMFUNNSUTVIKLING ,2 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,0 % Sum OPPVEKST OG KULTUR ,9 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgifter ,2 % Sum HELSE OG SOSIAL ,1 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,3 % Sum DRIFT OG UTBYGGING ,8 % Sum utgifter ,6 % Sum SELVKOST ,6 % Sum inntekter ,9 % Sum utgifter ,9 % Sum STARTLÅN M.V ,0 % Sum finansinntekter % Sum finansutgifter % Kommentarer Oppsettet ovenfor viser medgått investeringsutgift pr fordelt pr. tjenesteområde. For ytterligere kommentarer vises det til kommentarer under hvert sektorkapittel. Side 13 av 43

14 2.4 SKATTEINNTEKTER Spesifisering av skatt og rammetilskudd Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud OpprBud RAMMEOVERFØRING GENERELL ,01 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,50 % NORD-NORGES TILSKUDD ,00 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,06 % ANDRE STATLIGE OVE 0 0,00 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,38 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,97 % SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,31 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,05 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,04 % Sum 8 Overføringer ,8 % Sum Sum inntekter ,8 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 0 0,00 % ANDRE TILSKUDD ,00 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD 0 0,00 % Sum 4 Overføringer ,5 % Sum Sum utgifter ,5 % Budsjetterte skatteinntekter til Alta kommune for - Sammenlignet med faktisk inngang pr Måned Totalt innbetalt pr mnd Akk. innbet Totalt innbetalt pr mnd Akkumulert Innbet Endr i 1000 kr fra - Endring i % Budsjett pr mnd Akk budsjett Jan uar ,1 % Feb r u ar ,2 % Mar s ,5 % Ap r il ,3 % Mai ,8 % Ju n i ,6 % halvår ,6 % Ju li ,1 % Aug u st ,0 % Sep t em b er ,8 % Okt ob er ,0 % No vem be r ,0 % Desem b er ,0 % halvår Totalt hittil Endring (i 1000kr) - budsjettert skatteinntekt i og faktisk skatteinngang i Endring i % 5,6 % Side 14 av 43

15 2.4.3 Budsjettert rammetilskudd/skatt for og prognose mht skatteinntekter PROGNOSE Budsjett Avvik 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 7,0 4,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 10,3 6,64 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Landsskattevekst for kommunene 12,0 % Skatteinngang, akkumulert - kommunene - pst-endring fra året før 10,0 % 9,6 % 9,0 % 8,0 % 7,3 % 7,7 % 7,4 % 7,1 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,0 % 5,1 % 5,0 % 6,2 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 2011/ / -8,0 % -10,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Anslag NB: Anslag RNB: Anslag NB2014 Side 15 av 43

16 Kommentarer Revidert budsjett er tilpasset prognosen etter revidert nasjonalbudsjett. Prognosen er basert på nye forutsetninger gitt i forbindelse med statsbudsjett Nominell vekst i egne skatteinntekter på 6,8 %. Nominell vekst i skatteinntekter på landsplan på 6,7% pr. september. Forventet vekst ved årets slutt er 6,2 % Basert på inntektene for 3 av årets 4 kvartaler forventes det en merinntekt fra eiendomsskatt på litt i underkant av 0,5 mill. kr. Kommunens inntekter knyttet til rentekompensasjon og integreringstilskudd ligger også i ramme 800 skatter og rammetilskudd. Per 3. kvartal er mottatt integreringstilskudd i tråd med budsjettert, men om vi når budsjettet avhenger av størrelsen på tilflytting i siste kvartal. Rentekompensasjonen mottas i all hovedsak i desember, og er basert på flytende rente i husbanken. Det er varslet reduksjon i renten, så rådmannen anbefaler at den sannsynliggjorte merinntekten fra eiendomsskatt holdes i beredskap for å dekke sannsynlig svikt i rentekompensasjon. Vi forventer derfor i sum 4,6 mill.kr. i merinntekt i. Side 16 av 43

17 2.5 Likviditetsoversikt / netto konsernkonto Kommentarer Alta kommune har et konsernkontosystem som gjør at vi likviditetsmessig kan benytte egne midler uten kredittrenter så fram at vi netto er på plussiden. I perioder har vi mindre likvide midler enn det som tilsvarer utbetaling av en månedslønn. Side 17 av 43

18 2.6 RENTER OG GJELD Oversikt over fast og flytende rente T y p e l LÅNE GIVER 1 Lånenr Rentefot Rente reg tids pkt fast rente lån Gjeld pr dato Beløp i 1000 kr Fordeling 8317 KLP ,94 % ,8 % KOMM. BANKEN ,45 % ,0 % KOMM. BANKEN ,30 % ,5 % KOMM. BANKEN ,30 % ,9 % KOMM. BANKEN ,96 % ,0 % KOMM. BANKEN ,04 % ,1 % KOMM. BANKEN ,71 % ,1 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,00 % ,2 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,76 % ,6 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,87 % ,2 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,26 % ,3 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,47 % ,7 % 1 A HUSB. VIDERE UTLÅN ,47 % ,4 % 1 Fast rente lån ,9 % 13 Flytende rente lån ,1 % Totalt lån ,0 % Ant Kommentarer Av den totale lånemasse som ved utgangen av vil være på ca 1,418 milliarder kroner vil ca 820,6 mill kroner eller 57,9% være fastrentelån og 42,1% lån med flytende rente. Oppsettet viser at bindingstiden er relativt lang for en rekke lån. 1% rentestigning mht kommunens lånemasse vil i 2014 kunne utgjøre ca 6,0 mill kroner (endringen vil gjelde kun lån med flytende rente). Renten på disse lånene varierer fra kredittinstitusjon til kredittinstitusjon og selvfølgelig mht tidspunktet disse er opptatt. Oversikt over utviklingen av styringsrenten til Norges Bank Rentemøte Styringsrente rente Døgnlåns- Endring Gjelder fra 19.sep.13 1,50 2,50 0,00 20.jun.13 1,50 2,50 0,00 08.mai.13 1,50 2,50 0,00 14.mar.13 1,50 2,50 0,00 19.des.12 1,50 2,50 0,00 31.okt.12 1,50 2,50 0,00 29.aug.12 1,50 2,50 0,00 20.jun.12 1,50 2,50 0,00 10.mai.12 1,50 2,50 0,00 14.mar.12 1,50 2,50 (0,25) 14.des.11 1,75 2,75 (0,50) 19.okt.11 2,25 3,25 0,00 21.sep.11 2,25 3,25 0,00 10.aug.11 2,25 3,25 0,00 22.jun.11 2,25 3,25 0,00 12.mai.11 2,25 3,25 0,25 13.mai mar.11 2,00 3,00 0,00 26.jan.11 2,00 3,00 0,00 15.des.10 2,00 3,00 0,00 27.okt.10 2,00 3,00 0,00 22.sep.10 2,00 3,00 0,00 11.aug.10 2,00 3,00 0,00 23.jun.10 2,00 3,00 0,00 05.mai.10 2,00 3,00 0,25 06.mai mar.10 1,75 2,75 0,00 Side 18 av 43

19 Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Oppsettet viser at styringsrenten var nede på 1.7%% den 24. mars I en periode har det gått opp for å stabilisere seg på 1.5% fra 14. mars. Siden dette tidspunktet har renten vært på 1.5% Norges Bank skriver følgende om styringsrenten den 19. september : Konsumprisveksten har vært høyere enn ventet. Samtidig har kronen svekket seg. På den andre siden har veksten i norsk økonomi vært lavere enn tidligere antatt. Derfor holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Styringsrenten er lav fordi rentene ute er svært lave, og fordi det lenge har vært utsikter til fortsatt lav prisvekst. Samtidig er det stor forskjell mellom styringsrenten og rentene ut til publikum. I mange industriland har veksten tiltatt og renteforventningene steget. Her hjemme er utsiktene for produksjon og sysselsetting litt svekket, men kapasitetsutnyttingen ventes fortsatt å holde seg nær et normalt nivå fremover. Det er utsikter til at prisveksten vil være i underkant av 2½ prosent også de neste årene. Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren neste år, og at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1 2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 5. desember, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Av dette oppsettet framgår hvilken renteutvikling Norges Bank mener vi vil få fram til 4. kvartal Her framgår det at styringsrenten pr dato er på 1,5%, men at den vil økte opp mot 3,0% ved utgangen av Side 19 av 43

20 2.6.2 Gjeldsutvikling G r 1 GLÅNE GIVER 1 KONTONR GJ. SNITT R 2 RENTE EKS LÅN GJELD GJELD GJELD GJELD Beløp i kroner GJELD GJELD Totalt 3001 KLP Totalt 8317 KLP 3,94 % Totalt 4910 SPAREB1-NY Totalt 9900 KOMM. BANKEN 3,78 % Totalt 9916 HUSBANKEN - ORD. LÅN 2,18 % Totalt 1. Eks lån 3,81 % Totalt 2. Nye invest lån 3,50 % Totalt 1. Invest lån 3,50 % Totalt 1. Eks utlån 2,48 % Totalt A HUSB. VIDERE UTLÅN- Eksist 2,48 % Totalt B NYE HUSB -STARTLÅN 3,00 % Totalt 2. Utlån 2,62 % Totalt 3,43 % Endring fra forrige år Endring fra forr år i % 21,4 % 4,0 % 2,6 % 5,4 % 0,9 % 4,0 % Endring i kr Endring i % 18,1 % Lånegjelden vil økt med 4,0% fra til. Fra år 2008 til utgangen av vil økningen bli på 18,1%. Oppsettet viser også at lånene er fordelt på relativt få lånegivere, noe som tilsier at det er få på markedet som kan konkurrere på pris. Rentefoten mht kommunens lån Den gjennomsnittlige renten for alle lån(inkl. lån med fast rente) er pr dato er på 3,43% inkl. opptatte lån med fast rente Gjeldsutvikling Diagram Totalt alle lån Gjeldsutvikling Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Kommentarer: Kommunen hadde ved utgangen av 2008 langsiktig lånegjeld på milliarder kroner. Lånegjelden pr var på 1,363 milliarder kroner, noe som vil øke til 1,418 milliarder kroner i. Side 20 av 43

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010

REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010 REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010 Driftsresultat 2010 Netto merforbruk = 20,966 mill.kr Dette er resultat etter at strykninger på 6,174 mill.kr er foretatt. Avsetning av driftsmidler til investering er tilsvarende

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ALTA KOMMUNE Postboks 1403 9506 ALTA. Budsjett- og regnskapsrapport. 1. kvartal 2015

ALTA KOMMUNE Postboks 1403 9506 ALTA. Budsjett- og regnskapsrapport. 1. kvartal 2015 Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 1. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 27.og 28.04. Formannskapet 06.05. Kommunestyret 26.05. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 21.12.216 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2780-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer