Budsjett- og regnskapsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett- og regnskapsrapport"

Transkript

1 Postboks ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet Kommunestyret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER KOMMENTARER NETTO BUDSJETT/REGNSKAP PR. 3. KVARTAL TOTALØKONOMI - 3. KVARTAL ARTSGRUPPERING AV INNTEKTER OG UTGIFTER NETTO AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP FORDELT PR. TJENESTEOMRÅDE INVESTERINGSBUDSJETT / REGNSKAP SKATTEINNTEKTER LIKVIDITET KONSERN RENTER OG GJELD KOMMENTARER FRA TJENESTEOMRÅDENE 3. KVARTAL POLITISK RESERVER FELLES STØTTEFUNKSJONER SAMFUNNSUTVIKLING NÆRINGSFOND OPPVEKST OG KULTUR HELSE OG SOSIAL DRIFT OG UTBYGGING SELVKOST REVISJON HAVNEVESNET KIRKELIG FELLESRÅD FRAVÆR av 43 sider

3 1. HOVEDKONKLUSJONER 1.1 KOMMENTARER NETTO BUDSJETT/REGNSKAP PR. 3. KVARTAL Kommentarer Sektor Prognose/Avvik Generelle kommentarer: I nedenforstående oversikt framkommer hovedkonklusjonene fra de ulike sektorene, samt for skatter/ rammetilskudd og renter/avdrag. Nærmere kommentarer for den enkelte sektor framkommer under sektorkommentarene, jfr. punkt Politiske styringsorgan Tjenesteområdet forventer en innsparing på 240 tusen. Jfr pkt Reserver Det kan frigjøres anslagsvis 8 millioner fra lønnsreserven, i hovedsak forårsaket av et lavere lønnsoppgjør i enn forutsatt i budsjettet. Både Kommunestyrets og Formannskapets reserver er overforbrukt., og tjenesteområdets samlede innsparing vil derfor bli ca 7,8 millioner. Risikoen i prognosen er i hovedsak knyttet til hvilke faktiske pensjonskostnader vi realiserer. Jfr. pkt Felles støtte Felles støtte har et stramt driftsbudsjett. Alle avdelinger har en sterk budsjettdisiplin og har fulgt opp rådmannens styringssignaler om å spare kostnader der det er mulig. Både rådmannskontoret, budsjettavd, lønn- og regnskapsavd og skatte og innfordringsavd har driftet med vakanser i korte og lengre perioder, en driftsform som ikke er uproblematisk og som rammer vår drift - herunder støtten til tjenesteområdene. Videre har skatte og innfordringsavdelingen solgt tjenester innen fagområdet arbeidsgiverkontroll og konkurs til 8 kommuner i Finnmark, noe som har gitt et godt økonomisk bidrag til Felles støtte sitt totale budsjett. Personalavdelingen sitt budsjett er ikke tilstrekkelig til å dekke forventa kostnader, vi må dekke opp avviket ved å omdisponere midler fra andre poster i personalavd sitt ansvarsområde. Det har i år vært stor pågang på lærlingeplasser. Ut fra søknadsmassen og behovet i kommunen for faglært arbeidskraft, er det besluttet å ta inn to ekstra lærlinger i år, kostnadene dekkes innenfor lærlingebudsjettet. Med bakgrunn i utfordringer innen driften av IKT, samt vakanser i perioder i to stillinger, er vi nødt til å benytte konsulentbistand i et større omfang en planlagt, noe som medfører at avd går i minus. Vi har større utgifter enn budsjettert i år innen Felles personalkostnader, pga av ikke budsjetterte tiltak som har påløpt i løpet av året. Felles støtte sin årsprognose for total besparelse/økte inntekter tilsier et bidrag til kommunens totale drift på 1.064'. 0,24 mill.kr 7,8 mill. kr 1,1 mill.kr Jfr. pkt Samfunnsutvikling Tjenesteområde Samfunnsutvikling driver i henhold til korrigert budsjett. Ihht. budsjett Jfr. pkt 3.4 Side 3 av 43

4 Sektor Prognose/Avvik 210 Oppvekst og kultur Prognosen basert på rapporter fra virksomhetene pr september tilsier et merforbruk på ca. 2,7 mill. som fordeler seg slik: Barn- og ungetjenesten 2,155 mill. Tiltaksbasen/Barneavlastninga 1,067 mill. Merforbruk skole/sfo/bhg i oppvekstsentra -0,073 mill. Innsparing kommunal barnehagedrift -1,015 mill. Tilskudd private barnehager -0,230 mill. Voksenopplæring -1,866 mill. Kulturvirksomheten -0,005 mill Adm/reserver 1,229 mill. Tilskudd Nordlysbadet KF 1,400 mill. -2,7 mill.kr Jfr. pkt Helse og sosial Tjenesteområdet varsler pr. september et merforbruk på ca. 22,1 mill. kroner ved årets slutt. Dette må ses i sammenheng med pålagte rammekutt nevnt ovenfor og forventede merforbruk ved noen av enhetene. Det kan her nevnes bl.a.: Sykehjemmene mangler anslagsvis 4,1 mill. kroner fra å være fullfinansiert Hjemmetjenester mangler anslagsvis 2,25 mill. kroner fra å være fullfinansiert Bistandsboliger mangler anslagsvis 2,2 mill. kroner fra å være fullfinansiert Psykiatri/rustjenester mangler anslagsvis 1,6 mill. kroner fra å være fullfinansiert Sykestua: mangler anslagsvis 0,9 mill. kroner fra å være fullfinansiert Sosialhjelp: 6,0 mill. kroner i forventet merforbruk i forhold til budsjett Merutgifter Samhandlingsmidler på 1,5 mill. kroner. -22,1 mill.kr Jfr. pkt Drift og utbygging Prognosen for 3 kvartal tilsier et merforbruk på ca 1,0 mill som fordeler seg slik: Sektoradministrasjon Bygg og Eiendom Bygningsdrift -0,5 mill -0,5 mill Jfr. pkt Selvkostområdet Prognosen for 3 kvartal tilsier at vi ligger helt etter planen. Ingen avvik. -1,0 mill.kr Ihht. budsjett Jfr. pkt Skatter og rammetilskudd Revidert budsjett er tilpasset prognosen etter revidert nasjonalbudsjett. Prognosen er basert på nye forutsetninger gitt i forbindelse med statsbudsjett Side 4 av 43

5 Sektor Prognose/Avvik Nominell vekst i egne skatteinntekter på 6,8 %. Nominell vekst i skatteinntekter på landsplan på 6,7% pr. september. Forventet vekst ved årets slutt er 6,2 % Basert på inntektene for 3 av årets 4 kvartaler forventes det en merinntekt fra eiendomsskatt på litt i underkant av 0,5 mill. kr. Kommunens inntekter knyttet til rentekompensasjon og integreringstilskudd ligger også i ramme 800 skatter og rammetilskudd. Per 3. kvartal er mottatt integreringstilskudd i tråd med budsjettert, men om vi når budsjettet avhenger av størrelsen på tilflytting i siste kvartal. Rentekompensasjonen mottas i all hovedsak i desember, og er basert på flytende rente i husbanken. Det er varslet reduksjon i renten, så rådmannen anbefaler at den sannsynliggjorte merinntekten fra eiendomsskatt holdes i beredskap for å dekke sannsynlig svikt i rentekompensasjon. Vi forventer derfor i sum 4,6 mill.kr. i merinntekt i. Jfr. pkt Renter og avdrag Prognosen viser at renter/avdrag i drifta vil ha en besparelse på ca 0,242 mill kroner, 4,6 mill.kr 0,242 mill. kr Forventet merforbruk Ca. 12 mill. kr Side 5 av 43

6 1.1.2 Rådmannens kommentar srapporten pr. 3. kvartal viser at Alta kommune styrer mot et merforbruk i år på rundt 10 mill. Det må samtidig tas med at Kommunestyret i år har styrket driftsbudsjettet med 9 mill gjennom bruk av bufferfondet. Bufferfondet er for tiden på 11,7 mill. srapporten viser at store deler av kommunens tjenesteområder drifter innenfor tildelte budsjettrammer, og vil ved årets slutt komme ut i balanse eller med et lite mindreforbruk. Utfordringen er Helse- og sosial, som nå signaliserer er merforbruk på totalt 22. mill. Tjenesteområdet er tidligere styrket med 13,5 mill gjennom budsjettreguleringer. Når det gjelder hvilke tjenesteområder innen Helse og sosial som ble styrket gjennom tilførselen av 13,5 mill, viser Rådmannen til kommentarene i regnskapsrapport 2/. Utviklingen innen Helse og sosial er meget bekymringsfull, og har utviklet seg negativt gjennom året. Vi har nå kommet så langt ut i at det ikke vil være mulig å iverksette tiltak som monner i forhold til å ta inn særlig mye av merforbruket. Overskridelsene fordeler seg stort sett over alle tjenesteområdene. Rådmannen forutsetter at kommunalleder iverksetter alle mulige tiltak for å redusere driften resten av året. Dette må gjøres i samarbeid og dialog med virksomhetslederne og avdelingslederne innen tjenesteområdet. Helse og sosial må gjennom konkrete tiltak vise vilje til å redusere driftsnivået. Analyser av Helse og sosial, sist gjennom Agenda Kaupang, skulle tilsi at tjenesteområdets andel av kommunens totale økonomiske ressurser skulle være tilstrekkelig til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud. Rådmannen har bestilt en dybdeanalyse av PLO av Agenda Kaupang. Denne analysen vil foreligge innen utgangen av året. Rådmannen vurderer videre å opprette et ressursteam som skal gå inn å gi lederstøtte til virksomhetslederne og avdelingslederne innen Helse og sosial. Dette teamet bør etableres innen årsskifte, og skal bestå av økonomi- og personalkompetanse. I økonomiplanperioden må det gjennomføres strukturelle tiltak, som samler deler av virksomhetene i større enheter som for eksempel sykehjemmene. Som rådmannen har signalisert tidligere så må alle bremser settes på i forhold til pengebruken. Alta kommune vil for få et negativt netto driftsresultat, samt et merforbruk i forhold til budsjett. Målsettingen for resten av året blir å redusere dette merforbruket så mye som mulig, og her må hele organisasjonen bidra. Utfordringen blir som en konsekvens av dette at vi starter 2014 uten reserver. Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 3/ til etterretning. 2. Kommunestyret forventer at Helse- og sosial for resten av året iverksetter alle mulige tiltak for å redusere merforbruket så mye som mulig. 3. Kommunestyret forventer videre at de øvrige tjenesteområdene kommer ut i balanse eller med et mindreforbruk ved årets slutt iht. oppsummeringene i regnskapsrapporten. 4. Innkjøp, reisevirksomhet og vikarbruk skal strammes inn så mye som mulig, og følges opp av kommunallederne. 5. Det skal ikke foretas ansettelser i vakante stillinger for resten av året. Rådmannen kan etter en konkret vurdering dispensere fra dette kravet. Alta, 22.oktober Bjørn-Atle Hansen Rådmann Side 6 av 43

7 2. TOTALØKONOMI - 3. KVARTAL 2.1 ARTSGRUPPERING AV INNTEKTER OG UTGIFTER Totale brutto driftsinntekter fordelt på art/kostragrupper Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud OpprBud 09 Sum Brukerbetaling for ordinære tjenester ,6 % Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,0 % Sum Billettinntekter ,5 % Sum Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,1 % Sum Avgiftspliktig årsgebyr ,8 % Sum Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,7 % Sum 6 Salgsinntekter ,5 % Sum Fra staten ,2 % Sum Sykelønnrefusjon ,7 % Sum Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk ,3 % Sum Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,1 % Sum Fra fylkeskommuner ,9 % Sum Fra andre kommuner ,1 % Sum Fra andre (private) ,8 % Sum Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,3 % Sum Internsalg ,9 % Sum 7 Refusjoner ,1 % Sum Rammeoverføring ,9 % Sum Andre statlige overføringer ,6 % Sum Fra andre kommuner ,0 % Sum Skatteinntekter ,3 % Sum Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Sum Eiendomsskatt annen fast eiendom ,0 % Sum Andre direkte og inndirekte skatter 0 0,0 % Sum 8 Overføringer ,5 % Sum Renteinntekter ,9 % Sum Utbytte fra selskaper ,6 % Sum Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,3 % Sum Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk 0 0,0 % Sum Bruk av disposisjonsfond 0 0,0 % Sum Bruk av bundne driftsfond ,3 % Sum Motpost avskrivninger ,0 % Sum 9 Finansinntekter ,5 % Sum Sum inntekter ,7 % Side 7 av 43

8 Brutto driftsinntekter - totalt Beløp i 1000 kr pr KorrBud OpprBud pr Driftsinntekter totalt Kommentarer driftsinntekter Av tallmaterialet ovenfor framgår det at vi har inntektsført mill.kr (søyle 1) ved utgangen av september måned, mens vi for samme periode i hadde inntektsført 782 mill.kr. Totale driftsinntekter ved utgangen av september utgjør 75,7 % av det budsjetterte. Side 8 av 43

9 2.1.2 Totale brutto driftsutgifter fordelt på art/kostragrupper Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud Beløp i 1000 kr. OpprBud 09 Sum Fast lønn ,4 % Sum Vikar ,9 % Sum Ekstrahjelp ,0 % Sum Overtid ,2 % Sum Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,5 % Sum Lønn vedlikehold ,3 % Sum Lønn renhold ,1 % Sum Godtgjørelse folkevalgte ,3 % Sum Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,5 % Sum Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,1 % Sum Arbeidsgiveravgift 1 1,6 % Sum 0 Lønn ,1 % Sum Kontormateriell ,9 % Sum Undervisningsmateriell ,3 % Sum Medisinsk forbruksmateriell ,5 % Sum Medikamenter ,0 % Sum Matvarer ,7 % Sum Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,2 % Sum Post, banktjenester, telefon ,4 % Sum Annonse, reklame, informasjon ,7 % Sum Opplæring, kurs ,7 % Sum Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,9 % Sum Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,6 % Sum Transport/drift av egne transportmidler ,2 % Sum Strøm ,7 % Sum Fjernvarme ,4 % Sum Fyringsolje og fyringsparafin ,4 % Sum Forsikringer, vakttjenester ,8 % Sum Husleie, leie av lokaler og grunn ,1 % Sum Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,4 % Sum Inventar og utstyr ,7 % Sum Medisinsk utstyr ,9 % Sum Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,1 % Sum Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,1 % Sum Vedlikehold og byggetjenester ,4 % Sum Serviceavtaler og reparasjoner ,7 % Sum Materialer til vedlikehold ,5 % Sum Renholds- og vaskeritjenester ,2 % Sum Konsulenttjenester ,4 % Sum Internkjøp ("interne overføringer") ,9 % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,6 % Sum Til staten/ statlige institusjoner ,9 % Sum Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,3 % Sum Til andre kommuner/ kommunale inst ,5 % Sum Til andre/ driftsavtaler med private ,1 % Sum Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,8 % Sum Kjøp fra foretak i egen kommune ,2 % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,6 % Side 9 av 43

10 Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr KorrBud OpprBud 09 Sum Til staten ,7 % Sum Generell momskompensasjonsordning ,3 % Sum Til kommuner ,4 % Sum Til andre private ,1 % Sum Overføring til IKS - kommunen deltaker ,3 % Sum Overføring til foretak i egen kommune ,6 % Sum Reserverte bevilgninger/avsetning 0 0,0 % Sum 4 Overføringer ,5 % Sum Renteutgifter, låneomkostninger ,8 % Sum Avdragsutgifter ,5 % Sum Utlån 145 0,0 % Sum Avsetninger til disposisjonsfond ,4 % Sum Avsetninger til bundne fond ,6 % Sum Overføring til kapitalregnskapet 0 0,0 % Sum Ikke disponert regnsk.messig mindreforbruk 0 0,0 % Sum Avskrivninger ,0 % Sum 5 Finansutgifter ,0 % Sum Sum utgifter ,8 % Brutto driftsutgifter - totalt r k i p lø e B pr KorrBud OpprBud pr Driftsutgifter totalt Kommentarer driftsutgifter Av oppsettet ovenfor framgår det at vi har ugiftsført mill kroner (1 søyle) ved utgangen av september måned, mens vi for samme periode i hadde utgiftsført mill kroner. Totale driftsutgifter ved utgangen av september måned utgjør 73,8% av det budsjetterte. For øvrig vises det til kommentarene for de enkelte sektorene. Side 10 av 43

11 2.2 NETTO AVVIK BUDSJETT/REGNSKAP FORDELT PR. TJENESTEOMRÅDE Netto budsjett/regnskap pr. sektor Tje ne s te om råde Re gns k ap 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr. KorrBud OpprBud Re gns k ap 09 Re gns k ap Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,6 % Sum POLITISK V IRKSOM HET ,4 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,4 % Sum RESERV ER ,0 % Sum inntekter ,3 % Sum utgif ter ,4 % Sum FELLES STØ TTE ,8 % Sum inntekter ,9 % Sum utgif ter ,7 % Sum SAM FUNNSUTV IKLING ,8 % Sum inntekter ,5 % Sum utgif ter ,3 % Sum OPPV EKST OG KULTUR ,8 % Sum inntekter ,5 % Sum utgif ter ,9 % Sum HELSE- OG SOSIAL ,0 % Sum inntekter ,1 % Sum utgifter ,9 % Sum NÆ RINGSFONDS ,5 % Sum inntekter ,7 % Sum utgif ter ,6 % Sum DRIFT- OG UTBYGGING ,7 % Sum inntekter ,8 % Sum utgif ter ,8 % Sum SELV KOSTOM RÅDET ,5 % Sum utgifter ,0 % Sum REV ISJONEN ,0 % Sum utgifter ,5 % Sum HAV NEV ESEN ,5 % Sum utgifter ,0 % Sum KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Sum inntekter ,8 % Sum utgif ter ,5 % Sum SKATTER OG RAM M ETILSKUDD ,8 % Sum inntekter ,2 % Sum utgif ter ,5 % Sum RENTER OG AV DRAG ,9 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum TIDL.ÅRS M ER-/M INDREFORBRUK 0 0,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgif ter ,0 % Sum FONDS ,2 % Sum utgifter 0 0,0 % Sum DISP.FOND TIL INV ESTERING 0 0,0 % Sum inntekter ,0 % Sum AV SKRIV NINGER ,0 % Sum utgif ter 0 0,0 % Sum ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 11 av 43

12 2.3 INVESTERINGSBUDSJETT / REGNSKAP Investeringsutgift / finansiering fordelt pr. kostragruppe. Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % Beløp i 1000 kr KorrBud OpprBud 09 Sum Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Sum Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Sum Salg av fast eiendom % Sum 6 Salgsinntekter % Sum Fra staten % Sum Sykelønnrefusjon % Sum Fra fylkeskommuner 0 0 % Sum Fra andre kommuner % Sum Fra andre (private) % Sum Internsalg % Sum 7 Refusjoner % Sum Bruk av lån % Sum Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Sum Bruk av disposisjonsfond % Sum Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 % Sum Bruk av bundne investeringsfond 0 0 % Sum Overføringer fra driftsregnskap 0 0 % Sum 9 Finansinntekter % Sum inntekter % Sum 0 Lønn % Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod % Sum 4 Overføringer % Sum 5 Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentarer Sum investeringsutgift pr utgangen av september er 116,7 mill.kr. I dette beløpet inngår utlån og betalte avdrag på lån til videreutlån, tilsammen 54,1 mill.kr., slik at den faktiske belastninga på investeringsprosjektene er tilsvarende mindre. For prosjektene er det belastet ca. 45% av det budsjettert ved utgangen av september. Side 12 av 43

13 2.3.2 Investeringer fordelt pr. tjenesteområde Investeringsom råde 09 Forbr i % KorrBud Beløp i 1000 kr OpprBud 09 Sum inntekter -4 0,0 % Sum utgifter ,3 % Sum FELLES ,3 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,9 % Sum SAMFUNNSUTVIKLING ,2 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,0 % Sum OPPVEKST OG KULTUR ,9 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgifter ,2 % Sum HELSE OG SOSIAL ,1 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,3 % Sum DRIFT OG UTBYGGING ,8 % Sum utgifter ,6 % Sum SELVKOST ,6 % Sum inntekter ,9 % Sum utgifter ,9 % Sum STARTLÅN M.V ,0 % Sum finansinntekter % Sum finansutgifter % Kommentarer Oppsettet ovenfor viser medgått investeringsutgift pr fordelt pr. tjenesteområde. For ytterligere kommentarer vises det til kommentarer under hvert sektorkapittel. Side 13 av 43

14 2.4 SKATTEINNTEKTER Spesifisering av skatt og rammetilskudd Kostra-artsgruppe 09 Forbr i % KorrBud OpprBud RAMMEOVERFØRING GENERELL ,01 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,50 % NORD-NORGES TILSKUDD ,00 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,06 % ANDRE STATLIGE OVE 0 0,00 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,38 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,97 % SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,31 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,05 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,04 % Sum 8 Overføringer ,8 % Sum Sum inntekter ,8 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 0 0,00 % ANDRE TILSKUDD ,00 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD 0 0,00 % Sum 4 Overføringer ,5 % Sum Sum utgifter ,5 % Budsjetterte skatteinntekter til Alta kommune for - Sammenlignet med faktisk inngang pr Måned Totalt innbetalt pr mnd Akk. innbet Totalt innbetalt pr mnd Akkumulert Innbet Endr i 1000 kr fra - Endring i % Budsjett pr mnd Akk budsjett Jan uar ,1 % Feb r u ar ,2 % Mar s ,5 % Ap r il ,3 % Mai ,8 % Ju n i ,6 % halvår ,6 % Ju li ,1 % Aug u st ,0 % Sep t em b er ,8 % Okt ob er ,0 % No vem be r ,0 % Desem b er ,0 % halvår Totalt hittil Endring (i 1000kr) - budsjettert skatteinntekt i og faktisk skatteinngang i Endring i % 5,6 % Side 14 av 43

15 2.4.3 Budsjettert rammetilskudd/skatt for og prognose mht skatteinntekter PROGNOSE Budsjett Avvik 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 7,0 4,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 10,3 6,64 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Landsskattevekst for kommunene 12,0 % Skatteinngang, akkumulert - kommunene - pst-endring fra året før 10,0 % 9,6 % 9,0 % 8,0 % 7,3 % 7,7 % 7,4 % 7,1 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,0 % 5,1 % 5,0 % 6,2 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 2011/ / -8,0 % -10,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Anslag NB: Anslag RNB: Anslag NB2014 Side 15 av 43

16 Kommentarer Revidert budsjett er tilpasset prognosen etter revidert nasjonalbudsjett. Prognosen er basert på nye forutsetninger gitt i forbindelse med statsbudsjett Nominell vekst i egne skatteinntekter på 6,8 %. Nominell vekst i skatteinntekter på landsplan på 6,7% pr. september. Forventet vekst ved årets slutt er 6,2 % Basert på inntektene for 3 av årets 4 kvartaler forventes det en merinntekt fra eiendomsskatt på litt i underkant av 0,5 mill. kr. Kommunens inntekter knyttet til rentekompensasjon og integreringstilskudd ligger også i ramme 800 skatter og rammetilskudd. Per 3. kvartal er mottatt integreringstilskudd i tråd med budsjettert, men om vi når budsjettet avhenger av størrelsen på tilflytting i siste kvartal. Rentekompensasjonen mottas i all hovedsak i desember, og er basert på flytende rente i husbanken. Det er varslet reduksjon i renten, så rådmannen anbefaler at den sannsynliggjorte merinntekten fra eiendomsskatt holdes i beredskap for å dekke sannsynlig svikt i rentekompensasjon. Vi forventer derfor i sum 4,6 mill.kr. i merinntekt i. Side 16 av 43

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer