NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78."

Transkript

1 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014

2 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning ¹) Vekst i omsetning REMA 1000 ¹) 6,7 % 11,2 % Vekst i omsetning Reitan Convenience ¹) 0,4 % 5,3 % Antall utsalgssteder per Antall medarbeidere i utsalgssteder per RESULTAT Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skattekostnad Årets resultat LØNNSOMHET Driftsmargin 3,6 % 4,0 % Kontantstrømsmargin 4,9 % 5,4 % Totalkapitalrentabilitet 7,8 % 9,3 % Egenkapitalrentabilitet 12,3 % 16,9 % Avkastning på sysselsatt kapital 12,7 % 14,6 % BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Egenkapitalandel 46,0 % 39,5 % LIKVIDITET EBITDA Netto investeringer i varige driftsmidler Beholdning av likvider per Langsiktige lån per Kortsiktige lån per Netto rentebærende gjeld per For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. ¹) Reitangruppens omsetning består av butikkomsetning gjennom franchisetakere og ekstern omsetning. Omsetning gjennom franchisetakere inngår ikke i Reitangruppens driftsinntekter, og er således ikke reviderte tall. Selskapets ledelse mener likevel omsetningen er viktig og avgjørende for å forstå virksomhetens økonomiske utvikling. 2 Reitangruppen Årsrapport 2014

3 INNHOLD INTRODUKSJON KONSERNREGNSKAP REITANGRUPPEN AS SELSKAPSREGNSKAP REITANGRUPPEN AS Nøkkeltall 2 Colonialmajoren 4 DIVERSE Revisjonsberetning 76 Definisjon av nøkkeltall 78 Adresser 79 Årsberetning 8 Resultatregnskap 13 Balanse Eiendeler 14 Balanse Egenk. og gjeld 15 Egenkapital 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter Innhold 19 Noter til regnskapet 20 Resultatregnskap 64 Balanse 65 Egenkapital 66 Kontantstrømoppstilling 67 Noter Innhold 69 Noter til regnskapet 70 Reitangruppen Årsrapport

4 COLONIALMAJOREN Også i 2014 åpnet Reitangruppen bensinstasjoner, kiosker, butikker samt bygde nye bygninger uten at jeg, som Colonialmajor, visste om hvert enkelt prosjekt. Det eneste jeg visste var at alle beslutningene ble tatt i tråd med vår kultur og struktur, våre visjoner, verdier, forretningsidéer og finansielle standarder. Vi har kommet langt i det å bygge en verdibasert kultur tuftet på tillit. Det er jeg stolt av. Vår overliggende visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. I Reitangruppen, inklusive franchisetakere og partnere, er vi mennesker i syv land som jobber i tråd med en filosofi som bygger på å ha minst mulig regler, mest mulig standardiseringer, lidenskap og vilje. 4 Reitangruppen Årsrapport 2014 I vår definisjon av verdibasert lederskap sier vi at vi ønsker å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit. Det betyr for oss å sette medarbeidere i stand til å ta egne beslutninger, gi dem tillit, ansvar og myndighet. Tillit skaper meningsfylte arbeidsdager. Det er givende å ta beslutninger og se at ens egne beslutninger skaper fremgang og resultater har bydd på mange forretningsmuligheter, men Reitangruppen har vist at det også er mulig å velge bort. Vi har nedbetalt mer enn 1,2 milliarder kroner i gjeld i 2014, og vi har investert mer enn 15 milliarder kroner i nye butikker i løpet av de siste ti årene. Vi har også investert i kunnskapsløft og feiret oss selv, når det har vært riktig.

5 Vi har i året som gikk vist at vi fortsatt er sterkt opptatt av drivstoff-, kiosk- og dagligvarehandelens rolle i samfunnet, ansvaret for trygge produkter, gode arbeidsplasser, menneskerettigheter, miljøvern og etisk handel. Vi er en familieeid virksomhet med mange kjøpmannsfamilier og partnere, som hver dag dyrker sin lidenskap for butikkdrift, drivstoff og eiendom. Vi har en sterk tro på dyktige enkeltmennesker og vi tør å gi tillit. Dette har vi gjort helt siden starten i Nonnegata i Selskapsog ledelsesstrukturen vår, med selvstendige kjøpmenn innenfor selvstendige forretningsområder, ivaretar en viktig drivkraft egeninteresse som gir oss en ekstrem gjennomføringskraft. De gode resultatene i 2014 skyldes en fantastisk innsats fra dyktige ledere og medarbeidere! Alle legger vi ned mye kjærlighet i jobben vår og behandler vår øverste sjef kunden på en best mulig måte. Vi elsker konkurranse, fordi den gjør oss enda bedre! Colonialmajor Vi rendyrker vår forretningsidé Vi holder en høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur Vi tenker positivt og offensivt Vi snakker med hverandre ikke om hverandre Kunden er vår øverste sjef Vi vil ha det morsomt og lønnsomt Reitangruppen Årsrapport

6 6 Reitangruppen Årsrapport 2014

7 KONSERNREGNSKAP REITANGRUPPEN AS Reitangruppen Årsrapport

8 ÅRSBERETNING REITANGRUPPEN Det er våre sterke verdier og verdigrunnlag som driver oss derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå Reitangruppens visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre forretningsområder, og ved å opprettholde og forsterke en kultur der våre kunder alltid er den øverste sjefen. I Reitangruppen skal få mennesker ta mange avgjørelser. Reitangruppen skal være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. I Reitangruppen er det ikke flaut å gjøre ting enkelt det er genialt. Vi fokuserer på gjennomføringsevne. Det som besluttes skal gjennomføres. Vi setter ting ut i livet og skaper ikke unødvendig arbeid for hverandre. Vi behandler medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder på en ordentlig måte, gjør de rette tingene, morer oss og arbeider hardt. Reitangruppens verdigrunnlag beskriver de verdier vår kultur er bygget på. Verdiene er blitt til gjennom bedriftens mangeårige historie. En sterk bedriftskultur basert på de åtte verdigrunnlagene er viktig for oppnåelse av Reitangruppens overordnede målsetninger. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi. Vi rendyrker bedriftens forretningsidé Vi holder en høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur Vi tenker positivt og offensivt Vi snakker med hverandre ikke om hverandre Kunden er vår øverste sjef Vi vil ha det morsomt og lønnsomt Reitangruppens forretningsidé er å eie sterke og selvstendige forretningsområder innen handel og eiendom. Morselskapet Reitangruppen AS sin oppgave er å bygge en sterk kultur, påse at vi har effektive strukturer og sette de finansielle standarder som vi skal gjennomsyres av. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim. Lade Gaard er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. Handelsvirksomheten drives fra Oslo, Stockholm (Sverige), København (Danmark), Horsens (Danmark), Riga (Latvia), Vilnius (Litauen), Tallinn (Estland) og Helsinki (Finland), mens eiendomsvirksomheten har sitt operative senter i Trondheim. VIRKSOMHETEN Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen har i tillegg en eierandel på 15,6 prosent i Axfood. REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. Reitan Convenience er ledende innenfor organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen kiosk- og servicehandelsmarkedet i Skandinavia, Finland og Baltikum. Uno-X Gruppen er et handelsselskap som driver salg, distribusjon og markedsføring av drivstoff, smøreolje og energiprodukter til private og bedrifter. Selskapet er etablert i Norge og Danmark. Reitan Eiendom skal eie store eiendomsporteføljer i sentrum av Trondheim og Bergen og et antall førsteklasses REMA-eiendommer. Selskapet skal i tillegg utvikle eiendom med hovedvekt på byomforming, logistikk og industri. Axfood driver handel med dagligvarer gjennom dagligvarekjedene Willys, Hemköp, Handlar n, Tempo og Direkten, samt grossistene Dagab og Axfood Närlivs. Per 31. desember 2014 har Reitangruppen utsalgssteder (3 896). Franchisedrift Reitangruppen var det første dagligvareselskapet i Norge som tok i bruk franchising i sin organisering, og rendyrket denne driftsformen gjennom driften av konseptet REMA Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter: franchisegiver og franchisetaker. Å drive franchising er en balansegang mellom frihet og systemdrift. Franchisetakeren er en selvstendig næringsdrivende, men skal etterleve konseptet og filosofien fastsatt av franchisegiveren. Franchisegiver utvikler standarder for etablering og drift av virksomheter med bestemte varer og/eller tjenester under et felles merkenavn. Franchisetaker driver sin lokale virksomhet på dette grunnlaget, assistert av franchisegiver. Det stilles store krav til ansvarlighet på begge sider, og en franchisetaker som forvalter en merkevare har et spesielt ansvar. Franchisegiver distribuerer varer og tjenester til franchisetaker. Rolledelingen er i prinsippet slik at franchisegiver utfører tjenester på de områdene hvor det totalt sett er billigst og mest praktisk å utføre arbeidet sentralt. Franchisesystemet stiller høye gjensidige krav til partene, noe som kontinuerlig hever organisasjonens kompetanse. REDEGJØRELSE FOR KONSERNREGNSKAPET Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av selskapets stilling. Konsernets resultat og finansielle stilling er påvirket av usikkerhet knyttet til regnskapsestimater ved fastsettelse av virkelig verdi av investeringseiendom, samt ved vurdering av verdifall på immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Resultatregnskapet Omsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2014 ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsinntektene ble NOK mill. (NOK mill.) Driftsresultat før amortiseringer, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultat ble NOK mill. (NOK mill.). Resultat før skattekostnad ble NOK mill. (NOK mill.). Årets resultat ble NOK mill. (NOK mill.). Andre inntekter inkluderer mottatt utbytte fra finansielle investeringer på NOK 121 mill. (NOK 104 mill.), hvorav NOK 116 mill. fra Axfood (NOK 89 mill.). Reitangruppen solgte i 2013 egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN. Regnskapsmessig gevinst ble NOK 191 mill. og er inkludert i netto gevinster (tap). Netto finanskostnad i 2014 ble NOK 523 mill. (NOK 440 mill.), hvorav netto rentekostnader utgjør NOK 337 mill. (NOK 381 mill.). Et i all hovedsak urealisert netto valutatap på finansieringsaktiviteter er inkludert med NOK 25 mill. (NOK 107 mill.), mens verdireduksjon på rentebytteavtaler utgjør NOK 163 mill. (verdiøkning NOK 44 mill.). Reitangruppen oppnådde i 2014 et totalresultat på NOK mill. (NOK mill.). Totalresultatet inkluderer et utvidet resultat etter skatt på NOK mill. (NOK mill.), hvorav verdiøkning på finansielle investeringer er inkludert med NOK mill. (verdiøkning NOK 756 mill.) og valutaomregningsdifferanser utgjør NOK 313 mill. (NOK 487 mill.). Remåling av pensjonsforpliktelse er kostnadsført med NOK 142 mill. (kostnadsført med NOK 40 mill.) i utvidet resultat. 8 Reitangruppen Årsrapport 2014

9 Kontantstrømmer fra driften Brutto kontantstrøm fra driftsaktiviteter (før renter og skatt) ble NOK mill. (NOK mill.). Kontantstrøm fra driftsaktiviteter er lavere enn EBITDA hovedsakelig fordi EBITDA inkluderer utbytte på finansielle investeringer, netto gevinster (tap), resultat fra TS og FKV samt verdiendring på investeringseiendom. I tillegg ga endring i arbeidskapital inkludert pensjonsforpliktelse en negativ kontantstrøm på NOK 168 mill. (positiv endring NOK 875 mill.). Investeringer Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ble NOK mill. (NOK mill.). Selskapet investerte NOK mill. (NOK mill.) i varige driftsmidler, mens nettoinvestering i tilknyttede selskap, hovedsakelig innenfor eiendomsvirksomheten, ble NOK 66 mill. (NOK 362 mill.). Mottatt utbytte fra finansielle investeringer og TS/FKV var NOK 116 mill. høyere i 2014 enn i 2013, mens salget av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN ga en positiv kontantstrøm på NOK 466 mill. i Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer i driftsrelaterte eiendeler vurderes som god. Finansiering og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2014 er NOK mill. (NOK mill.). Likvide midler per 31. desember 2014 er NOK mill. (NOK mill.). Ubenyttede lånefasiliteter er på NOK mill. (NOK mill.). Bokført egenkapital ved utgangen av 2014 er NOK mill. (NOK mill.) og tilsvarer en egenkapitalandel på 46,0 prosent (39,5 prosent). REMA 1000 Forretningsområdets handelsvirksomhet i Norge og Danmark består av franchisedrift og distribusjon, samt produksjon og utvikling av egne merkevarer. I tillegg omfatter forretningsområdet eiendomsvirksomhet som skal bidra til å forsterke etablering og utvikling av REMA 1000-butikker i Norge og Danmark. Antall utsalgssteder per 31. desember 2014 var 800 (776). Totalomsetning inklusive franchisetakeromsetning i 2014 ble NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 6,7 prosent (11,2 prosent) sammenlignet med fjoråret målt i lokal valuta. Omsetning fra butikk inklusive franchisetakeromsetning ble i 2014 NOK mill. (NOK mill.) som gir en vekst på 7,6 prosent (9,3 prosent). EBITDA ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet i 2014 er preget av enkelte engangsposter. Det er inntektsført NOK 252 mill. knyttet til overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i REMA 1000 i Norge. Videre er resultatet i Norge belastet med kostnader knyttet til restrukturering og utvikling av verdikjeden for hvitt kjøtt. Resultatet fra underliggende drift er som forventet. Driftsresultatet inkluderer NOK 19 mill. (NOK 21 mill.) i positive urealiserte effekter fra valutaterminer. REMA 1000 i Norge hadde i 2014 en omsetningsvekst (butikkomsetning) på 7,0 prosent og en sammenlignbar vekst på 4,0 prosent. REMA 1000 i Norge har en markedsandel på 23,7 prosent (Nielsen Norges offisielle måling for 2014). Resultatet i 2014 er preget av nevnte engangsposter, men resultatet fra den underliggende virksomheten er tilfredsstillende. REMA 1000 i Danmark hadde i 2014 god omsetnings- og resultatutvikling. Vekst i omsetning (butikkomsetning) ble 9,5 prosent og sammenlignbar vekst ble 3,4 prosent. REMA 1000 Danmark har en estimert markedsandel på 10,4 prosent for Reitan Eiendom var frem til årsskiftet 2013/2014 ansvarlig for utvikling av butikkprosjekter for REMA 1000 i Norge gjennom seks regionale eiendomsselskap. Denne aktiviteten ble overført til REMA 1000 per 1. januar Eiendomsvirksomheten hadde i 2014 et aktivitetsnivå og en resultatutvikling i henhold til forventning. Reitan Convenience Reitan Convenience omfatter Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland og Lietuvos Spauda i Litauen. Reitan Convenience er markedsledende i alle land det er representert i. I tillegg til servicehandelsvirksomhet omfatter forretningsområdet distribusjon av lesestoff gjennom Interpress i Norge og Sverige, Preses Serviss i Latvia, Lehepunkt i Estland og Press Express i Litauen. Reitan Convenience omfatter også Scandinavian Fuel Infrastructure (SFI), som eier bensininfrastrukturen på Shell/7-Elevenstasjonene i Norge og Danmark. Antall utsalgssteder per 31. desember 2014 var (2 454). Totalomsetning inklusive franchisetakeromsetning i 2014 ble NOK mill. (NOK mill.). Dette tilsvarer en vekst på 0,4 prosent (5,3 prosent) målt mot fjoråret i lokal valuta. EBITDA ble NOK 796 mill. (NOK 872 mill.). Driftsresultatet ble NOK 410 mill. (NOK 407 mill.). I 2014 ble det kostnadsført NOK 54 mill. knyttet til avvikling av bøker og omorganisering av driften i Interpress Norge. I 2013 fikk konsernet en regnskapsmessig gevinst på NOK 47 mill. knyttet til overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon i de norske selskapene. Videre ble det i 2013 foretatt nedskrivninger knyttet til endringer i markedsforhold i Sverige med NOK 49 mill. Reitan Convenience i Norge hadde i 2014 en vekst i butikkomsetning på 0,1 prosent (-3,3 prosent) og en sammenlignbar vekst på 1,7 prosent i Narvesen, 1,7 prosent i 7-Eleven og 1,0 prosent i Shell/7-Eleven. Resultatutviklingen i underliggende drift i Reitan Convenience i Norge er god. Markedsandel for Reitan Convenience i Norge i 2014 var 29,2 prosent. Reitan Convenience i Sverige hadde i 2014 en vekst i butikkomsetning på 0,8 prosent (-0,5 prosent) og en sammenlignbar vekst på 0,9 prosent i Pressbyrån, -0,5 prosent i 7-Eleven og -0,4 prosent i Shell/7-Eleven. Resultatutviklingen i underliggende drift i Reitan Convenience i Sverige er god. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Sverige i 2014 var 32,0 prosent. Reitan Convenience i Danmark hadde i 2014 en vekst i butikkomsetning på -0,3 prosent (-2,7 prosent) og en sammenlignbar vekst på 2,5 prosent i 7-Eleven, -1,8 prosent i Shell/7-Eleven og 2,2 prosent i de omprofilerte DSB/7- Eleven-butikkene. Resultatutviklingen i Reitan Convenience i Danmark er meget god. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Danmark i 2014 var 31,0 prosent. R-kioski i Finland hadde i 2014 en vekst i butikkomsetning på -0,8 prosent og en sammenlignbar vekst på 0,8 prosent. Resultatutviklingen i R-kioski i Finland er tilfredsstillende. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Finland i 2014 var 36,8 prosent. Narvesen Latvia hadde i 2014 en vekst i butikkomsetning på 9,3 prosent (1,2 prosent) og en sammenlignbar vekst på 3,2 prosent. Vekst i omsetning er påvirket av at den største konkurrenten gikk konkurs høsten Resultatutviklingen i Narvesen Latvia er tilfredsstillende og i tråd med forventningene. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Latvia i 2014 var 56,2 prosent. R-kiosk i Estland hadde i 2014 en vekst i butikkomsetning på 5,5 prosent og en sammenlignbar vekst på 4,7 prosent. Resultatutviklingen i R-kiosk i Estland er noe svakere enn forventet. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Estland i 2014 var 31,6 prosent. Reitan Convenience i Litauen hadde i 2014 en vekst i butikkomsetning på 1,5 prosent og en sammenlignbar vekst på 4,2 prosent i Lietuvos Spauda og 2,1 prosent i Narvesen. Resultatutviklingen er i tråd med forventningene. Estimert markedsandel for Reitan Convenience i Litauen i 2014 var 20,4 prosent. Uno-X Gruppen Forretningsområdet har som visjon å være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Fokuset er til enhver tid enkelhet, effektivitet, fleksibilitet og kundeservice. Uno-X Gruppen består av syv selskaper i Norge og Danmark. Uno-X Automat selger drivstoff gjennom et landsdekkende nettverk av ubetjente stasjoner, og er etablert i Norge og Danmark. YX Betjent er etablert i Norge og består av betjente stasjoner som eies og drives av forhandleren selv. Uno-X Energi selger drivstoff til truckmarkedet gjennom et landsdekkende nettverk av ubetjente truckstasjoner, i tillegg til å markedsføre og selge fyringsprodukter, blank og farget diesel, marine gassoljer samt spesialprodukter til private og bedrifter. Uno-X Energi er etablert i Norge og Danmark. Reitangruppen Årsrapport

10 Uno-X Smøreolje markedsfører og selger høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter og er etablert i Norge og Danmark. Antall utsalgssteder per 31. desember 2014 var 634 (619). Totalomsetning i 2014 ble NOK mill. (NOK mill.). Omsetning i kroner varierer med nivå på oljeprisen. Vekst i omsetning beregnes derfor ikke for dette forretningsområdet. EBITDA før FIFO ble NOK 560 mill. (NOK 489 mill.). Driftsresultatet før FIFO ble NOK 421 mill. (NOK 349 mill.). Regnskapsmessig varelagertap (FIFO på oljeprodukter) er inkludert i varekostnad med NOK 198 mill. (NOK 5 mill.). Reitan Eiendom Forretningsområdets aktivitet i Trondheim sentrum drives av E. C. Dahls Eiendom. Satsingen i Bergen skjer gjennom Vestenfjeldske Eiendom, hvor Reitan Eiendom har en eierandel på 63 prosent ved utgangen av NHP Eiendom utvikler eiendom med hovedvekt på byomforming, og Login Eiendom utvikler lager-, logistikk- og industriprosjekter. Driftsinntektene i 2014 ble NOK 413 mill. (NOK 373 mill.). EBITDA ble NOK 425 mill. (NOK 461 mill.). Driftsresultatet ble NOK 407 mill. (NOK 431 mill.). Et høyere inntektsnivå i forhold til fjoråret har sammenheng med en fusjon i Vestenfjeldske Eiendom. Reitan Eiendom leverer en god og stabil verdiutvikling over tid. Det vil imidlertid være variasjoner i verdiendringene fra år til år. Verdiendring på investeringseiendom var NOK 13 mill. i 2014 mot NOK 49 mill. i E. C. Dahls Eiendom og Thon Hotellbygg kjøpte høsten 2014 Britannia Hotel i Trondheim. Hotellet drives av Thon Hotels, og har en sentral beliggenhet i Trondheim sentrum. Vestenfjeldske Eiendom har i 2014 gjennomført flere ombygginger i sin eiendomsportefølje. I tillegg er det solgt fire mindre eiendommer gjennom året. Login Eiendom har i løpet av året fullført byggingen av tre industribygg sør for Trondheim. Reitan Eiendom stiftet i 2014 selskapet Reitans Butikkeiendommer, og dette selskapet har i 2014 kjøpt tre utleide butikkeiendommer i Sør-Trøndelag. I tillegg er andeler i to selskap overført fra Reitan Eiendom AS mot slutten av året. Per 1. januar 2014 overtok REMA 1000 utvikling av egne butikkeiendommer fra de regionale eiendomsselskapene i Norge. Reitan Eiendom vil i samarbeid med sine partnere foredle og videreutvikle den del av eiendomsmassen som ikke er overført til REMA Reitan Eiendom hadde per 31. desember 2014 eierinteresser i kvadratmeter eiendom ( ). REDEGJØRELSE FOR SELSKAPSREGNSKAPET Årsregnskapet for morselskapet Reitangruppen AS er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Driftsinntektene i 2014 ble NOK mill. (NOK 322 mill.), i sin helhet knyttet til inntektsføring av utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper og finansielle investeringer. Netto gevinster på investeringer ble NOK 1 mill. (NOK 158 mill.). Inntektsføringen i 2013 er i hovedsak knyttet til salget av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN. Årsresultatet ble NOK mill. (NOK 393 mill.). Totalbalansen per 31. desember 2014 er NOK mill. (NOK mill.), hvorav investering i datterselskaper utgjør NOK mill. (NOK mill.). Bokført egenkapital er NOK mill. (NOK mill.), mens sum gjeld er NOK 831 mill. (NOK 925 mill.). FINANSIELL RISIKO Reitangruppen har sin kjernevirksomhet i markedet for lavprishandel og servicehandel. I tillegg til handelsvirksomheten har Reitangruppen en betydelig eiendomsportefølje, samt andre finansielle og strategiske investeringer. Konsernet er utsatt for ordinær finansiell risiko knyttet til denne type aktiviteter. Gjennom Uno-X Gruppen er Reitangruppen eksponert for risiko knyttet til endringer i oljeprisen. Reitangruppen opererer i markeder med høy omsetning og store volum. Løpende kontantstrømmer er høye og relativt stabile, men volatile innenfor enkelt uke/måned. Beholdning av likvider, tilgjengelige trekkrettigheter, samt mulighet for konserninternt låneopptak, er vesentlig for styring av likviditetsrisikoen. Omsetning i REMA 1000 og Reitan Convenience skjer gjennom franchisetakere. Franchisegiver har god oversikt over hver enkelt franchisetakers økonomiske situasjon. Uno-X Gruppen har omsetning til selveiere og egne sluttkunder. Forretningsområdet har etablert rutiner for kredittvurdering og oppfølging av hver enkelt kunde. Historisk sett har mislighold og tap på fordringer vært lave i forhold til samlede kundefordringer og omsetningsvolum. Reitangruppen har etablert strategier og retningslinjer for å håndtere risiko knyttet til valuta og renter. Omfang og grad av sikring varierer mellom de ulike forretningsområdene. Reitangruppens aktivitet ligger i Norden og Baltikum. Eksponering knyttet til eierandeler i utenlandske virksomheter søkes begrenset ved at sammensetning av konsernets samlede gjeldsportefølje i størst mulig grad tilpasses den enkelte valutas og lands relative betydning av konsernets samlede aktivitet. Virksomheten i Uno-X Gruppen er i tillegg eksponert for valutarisiko i USD. Risikoen søkes begrenset gjennom løpende inngåelse av valutaforretninger. Det foretas disposisjoner for å dempe effekten av kortsiktige svingninger i rentemarkedene, samt for å gi noe større forutsigbarhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentestruktur på konsernets lån og gjennom bruk av rentebytteavtaler. Konsernets finansielle risiko og sensitivitet for endringer i bl.a. rentenivå og valutakurser er nærmere omtalt i note 3 - Finansiell risikostyring. OPPLYSNINGER OM MILJØ Totalt beskjeftiget Reitangruppen medarbeidere ved utgangen av 2014 (35 214). I konsernet er det totalt ansatte (7 467). Samarbeidet med de ansattes organisasjoner anses som godt og søkes videreført. Mangfold og likestilling Reitangruppen skal være en arbeidsplass der det ikke forekommer diskriminering mellom kjønn. Personalpolitikken har som basis at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som rekruttering, personlig utvikling, avansement og avlønning. Det tilstrebes å fremme likestilling og å forhindre forskjellsbehandling som er i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Antall ansatte fordeler seg på menn og kvinner. I Reitangruppen AS er det to ansatte på toppledernivå, hvorav én mann og én kvinne. Samlet for Reitangruppens datterselskaper er det 183 ansatte på toppledernivå, hvorav 132 er menn og 51 er kvinner. Av 418 ansatte på mellomledernivå er 265 menn og 153 kvinner. Innenfor lager og transport er det totalt ansatte, fordelt på menn og 354 kvinner. Antall øvrige ansatte, inkludert kontoransatte, er fordelt på menn og kvinner. Av de totalt ansatte i Reitangruppen jobber deltid, fordelt på 556 menn og kvinner. Det arbeides aktivt for å utvikle og rekruttere flere kvinner til ledende stillinger. Det er gjort en likelønnsrevisjon i flere av forretningsområdene mellom kvinner og menn, hvor lønn for likt arbeid ble kartlagt. Det er ingen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i like stillinger, men individuelle forskjeller basert på kompetanse, erfaring, utdanning m.m. Dette betyr i praksis at i enkelte like stillinger ligger enkelte kvinner høyere lønnsmessig enn tilsvarende menn i lik stilling og motsatt. Dette skal ivareta en rettferdig evaluering og vurdering av den enkelte ansatte, uavhengig av kjønn. Alle stillinger er innplasserte i stillingskategorier etter stillingsbeskrivelse, kompetanse, alder og erfaring. Dette betyr i praksis at lik stillingskategori lønnes likt, uavhengig av kjønn. Medarbeiderne i Reitangruppen representerer et stort mangfold, også når det gjelder kulturell og etnisk bakgrunn. Flere enn halvparten av kjøpmennene i 7-Eleven har ikke-etnisk norsk bakgrunn, og til sammen er flere enn 40 land representert blant medarbeiderne i de ulike forretningsområdene. Medarbeidere med annen kulturell og etnisk bakgrunn er representert både i utsalgsstedene og i de administrative stillingene. De fleste lokaliteter i Reitangruppen er av moderne standard, slik at en ansatt med fysiske utviklingshemminger vil kunne jobbe der. Lokalitetene på Lade Gaard er underlagt vernebegrensninger, slik at de ikke kan tilpasses 10 Reitangruppen Årsrapport 2014

11 kravene til universell utforming. Øvrige ansatte med redusert arbeidskapasitet grunnet alder og/eller sykdom har fått nødvendige hjelpemidler, samt mulighet til å jobbe i redusert stilling (dels uten sykepenger / ingen reduksjon av lønnen). Rekruttering Reitangruppen benytter profesjonelle rekrutteringsverktøy i rekrutteringsprosessene. Ledige stillinger skal lyses ut internt, for å fremme interne karrieremuligheter og interne avansement. Kvinner og mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke ledende stillinger. I rekrutteringsprosessene utarbeides kravspesifikasjoner til stillingene, som sammen med grundige vurderinger, evalueringer, intervjuer, testverktøy og referansesjekker skal sikre at selskapet finner den beste kvalifiserte kandidaten til stillingen. Både dagligvarebransjen og servicehandelsmarkedet i Norge er generelt sett mannsdominert på ledernivå. Utviklingsprogram og personlige utviklingsplaner skal fremme kvinners og medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunns muligheter til å avansere innad i selskapet. Fleksible arbeidstider, hjemmekontorløsninger og muligheter for utvidet permisjon skal fremme både kvinner og menns muligheter til å kombinere karriere og familieliv. Medarbeiderutvikling Reitangruppen skal være en attraktiv og god arbeidsplass for medarbeiderne, med mangfold og muligheter i fokus. I Reitangruppen legges det stor vekt på å motivere og utvikle medarbeiderne i tråd med selskapets verdier og holdninger. Reitangruppen ønsker å gi alle medarbeidere en felles plattform, og bygge felles stolthet på tvers av forretningsområdene. Medarbeiderutvikling er derfor sentralt for Reitangruppen og øvrige selskap. Det har blitt gjennomført flere ulike programmer, blant annet filosofikurs og verditrening, talentprogrammer, utviklingssenter, lederindeksmålinger, arbeidsmiljøkartleggingen Great Place to Work (GPTW) og ulike individuelle programmer. I 2011 ble Verdiskolen, Reitangruppens interne lederutvikling, etablert. Verdiskolen skal være en arena for kompetanseløft innenfor verdibasert ledelse i Reitangruppen. Vår definisjon på verdibasert ledelse er å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit. Reitangruppen ble i 2015 kåret til Norges 4. beste arbeidsplass i GPTWkåringen. Kåringen er basert på de ansattes tilbakemeldinger og en kulturrevisjon av selskapet GPTW, som sammenligner 175 virksomheter i Norge. Ut fra stilling, kompetanse og individuelle behov skal alle ansatte få tilbud om nødvendig kompetanseheving, samt kursing og utvikling. Dette kartlegges gjennom medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler og lønns-, bonus- og evalueringssystemer. Det tilbys også faste kompetansehevende kurs for definerte stillingskategorier. Det lages egne karriere- og utviklingsplaner for de med ønske om avansement til ledende stillinger. Planene inneholder krav til kompetanse, ferdigheter og egenskaper. Med bakgrunn i planen utarbeides oftest en konkret handlingsplan med hensyn på opplæring og utviklingsprogrammer. Sykefravær og skader Sykefraværet har gjennom året vært om lag 5,1 prosent (5,2 prosent), totalt dager ( dager). Selskapet har ikke hatt noen alvorlige personskader i løpet av Totalt har det vært 37 personskader som har medført sykefravær. Reitangruppen arbeider aktivt med tilbakeføring av sykmeldte til arbeidslivet, samarbeider tett med NAV-kontorer over hele landet og ble også tildelt Varodd-prisen i Samfunnsansvar Reitangruppen arbeider med å integrere bærekraft i sine forretningsstrategier. Dette inkluderer ansvaret for konsernets ansatte og leverandører, men også hvordan konsernet påvirker miljøet gjennom driften. Reitangruppen deler samfunnsansvarsarbeidet inn i Reitangruppen som arbeidsplass, ansvarlig innkjøp, miljø og sosialt engasjement. Reitangruppen er opptatt av lønnsomhet og ansvarlig drift. I tråd med våre verdigrunnlag, vil selskapet minimere miljøpåvirkningen fra sine virksomheter i alle ledd i verdikjeden. Forretningsområdene jobber kontinuerlig med energieffektiviserende og utslippsreduserende tiltak. Det handler blant annet om å redusere forbruk av strøm, bedre varmegjenvinning, bruk av miljøvennlig kjølemedium, miljøansvarlig kjøring og benyttelse av tog der det er mulig. REMA Eiendom og SINTEF Energi ble i mai 2014 tildelt Trondheim kommunes Energisparepris 2014 for Norges mest energigjerrige butikk REMA 1000 Kroppanmarka. Virksomheten i Uno-X Gruppen har sin basis i omsetning av produkter som kan forurense det ytre miljøet. Risikoen søkes redusert ved å ha strenge krav til intern kontroll og en proaktiv holdning til miljø. Uno-X Energi og Uno-X Smøreolie i Danmark og Uno-X Energi i Norge er miljøsertifisert etter ISO 9001:2008. Sertifikatene betyr at virksomheten er miljø- og kvalitetssertifisert etter de internasjonalt anerkjente ISO-standardene. Uno-X Gruppen foretar miljøundersøkelser og gjennomfører en sikker håndtering av eventuell forurensing på salgssteder i forbindelse med nedleggelse eller fraflytting. Distribusjonsvirksomheten i REMA 1000 og Reitan Convenience medfører at konsernet har en del transport langs veien. Det arbeides kontinuerlig med reduksjon i CO 2 -utslipp i begge forretningsområdene. Industrivirksomheten i REMA Industrier medfører utslipp til jord, vann og luft. Omfang og type av slike utslipp rapporteres som pålagt av offentlige myndigheter. Virksomheten skal følge gitte utslippstillatelser med hensyn på forurensning av det ytre miljø. Reitangruppen er tilsluttet materialhåndteringsselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall. Gjennom etablerte avtaler har leverandørene til handelsvirksomheten forsikret at det i produksjons- og/eller fremstillingsprosessen ikke skjer brudd på grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter slik de er beskrevet i Plakaten for Etisk Handel. Reitangruppen har gjennom sine verdigrunnlag et naturlig fokus på samfunnsansvar, og støtter en rekke store og små organisasjoner. Konsernet er opptatt av at alle samarbeidsprosjekter skal være en vinn-vinn situasjon, og at det skal skapes verdi og engasjement hos medarbeiderne gjennom de respektive samarbeidene. Reitangruppen har ved ulike anledninger fått utmerkelser for sitt sosiale engasjement. Det sosiale ansvaret spenner seg fra internasjonalt samarbeid med organisasjoner som Røde Kors, Oslosenteret, ungdomsarbeid med MOT og konsernmedlemskap i Initiativ for etisk handel, til mer enn hundre lokale sponsorater til kultur, sport og humanitært arbeid. I 2012 etablerte Reitangruppen Årets Ladejarl, en årlig verdipris på to millioner kroner som tildeles en enkeltperson som utmerker seg og bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid. Reitangruppen ønsker å være en samfunnsansvarlig aktør som skaper verdier ut over selskapets verdier. Arbeidet skal også gi verdi for medarbeiderne, og således skape engasjement og tilhørighet. Reitangruppen anser også arbeidet med å skape en svært god arbeidsplass som en del av samfunnsansvaret, ettersom konsernet er en betydelig arbeidsgiver. ORGANISASJON Reitangruppens filosofi er å organisere virksomheten på en slik måte at avstanden mellom ansvar/myndighet og operativ gjennomføring blir minst mulig. Som franchiseorganisasjon baserer Reitangruppen seg på systemdrift, enten det gjelder operativ eller administrativ drift. Systemdrift betyr også å etablere og etterleve rutiner og intern kontroll innenfor samtlige områder i organisasjonen. Solide rutiner sikrer god løpende kontroll av virksomheten og derigjennom at ledelsen til enhver tid har det beste beslutningsgrunnlaget tilgjengelig. Ledelses- og organisasjonsforhold Styret i Reitangruppen består av styreleder Odd Reitan og styremedlemmene Ole Robert Reitan, Magnus Reitan og Øyvind Eriksen. Ledergruppen i Reitangruppen består av daglig leder Odd Reitan, finansdirektør Kristin S. Genton, daglig leder i REMA 1000 Ole Robert Reitan, daglig leder i REMA Franchise Norge Tom Kristiansen, daglig leder i Reitan Convenience Magnus Reitan, daglig leder i Uno-X Gruppen Vegar Kulset og Reitangruppen Årsrapport

12 daglig leder i Reitan Eiendom Ingolv Høyland. Aksjonærforhold Reitangruppen er 100 prosent eid av familien Reitan. Odd Reitan, Ole Robert Reitan og Magnus Reitan eier 33,3 prosent hver av aksjene gjennom hvert sitt heleide holdingselskap. Eierne av Reitangruppen er aktivt involvert i driften av selskapet. FREMTIDSUTSIKTER Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. REMA 1000 REMA 1000 ønsker sterke markedsposisjoner i de land selskapet er representert, og REMA 1000 har også i 2014 økt sin markedsandel både i det norske og det danske markedet. Innen dagligvarehandelen forventes det at konkurransen mellom de ledende aktørene vil være sterk også i årene fremover. Utnyttelse av opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor kjededrift, franchising, markedsføring og merkevarebygging skal bidra til å forsterke konseptet. Arbeidet med effektivisering av driften både i lagerog butikkleddet videreføres. Fokus er å skape en enklere hverdag først og fremst for kjøpmenn og butikker, men også for resten av organisasjonen. For REMA 1000 i Norge vil Coop sitt kjøp av ICA skape en enda tøffere konkurranse i markedet, men den norske virksomheten er godt posisjonert for å møte konkurransen. Videreutvikling av REMA-konseptet vil uansett være viktig for å møte endrede forventninger og krav fra forbrukerne. REMA 1000 i Norge forventer å åpne butikker i REMA 1000 i Norge startet i 2013 et forenklingsprosjekt som har til hensikt å sikre en effektiv drift og organisering fremover. Prosjektet vil fortsette for fullt de neste årene, og målet er at hverdagen til franchisetakere, ansatte og kunder skal forenkles i størst mulig grad, blant annet ved hjelp av bedre og mer smidige prosesser og rutiner, støttet av effektive IT-systemer. Prosjektet, som i tillegg vil være et viktig bidrag til å gjøre REMA 1000 enda mer kostnadseffektiv, videreføres i 2015 med viktige milepæler innenfor flere delprosjekter. I 2014 ble det gjort et betydelig arbeid med å rendyrke oppgavene i de ulike enhetene i REMA 1000 i Norge. I 2015 vil denne prosessen fortsette. REMA 1000 i Danmark vil fremover forsterke konseptet og arbeide videre med «Discount med holdning», som betyr at varene selges til en lav pris, men med klare holdninger og krav til varenes kvalitet og innvirkning på mennesker og miljø. I dette ligger fortsatt satsning på økologi og bærekraftige produkter og redusert matavfall. REMA 1000 i Danmark forventer å åpne butikker også i Eiendomsvirksomheten vil fortsette arbeidet med utvikling av REMA 1000-butikker gjennom målrettet arbeid både i Norge og Danmark. Samarbeidet med egne og eksklusive leverandører skal videreutvikles gjennom REMA Industrier. REMA Industrier har ledende posisjoner i flere kategorier, med merker som Solvinge (kylling og kalkun), Stange (kylling), Godehav (fisk og fiskemat), Grans (øl); Siesta (appelsinbrus), Spekeloftet (pinnekjøtt) og Kjeldsberg (kaffe), i tillegg til en rekke produkter under merkenavnet REMA Reitan Convenience Reitan Convenience skal være Europas største, beste og mest lønnsomme kiosk- og servicehandelsselskap, og spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Dette må sees på som en langsiktig målsetning som til enhver tid vil være avhengig av de muligheter som åpner seg og selskapets evne til å skape den nødvendige kontantstrøm som muliggjør slike satsninger. Veksten i de markedene Reitan Convenience allerede er representert i skal i første rekke skje gjennom å videreutvikle eksisterende konsepter og sortiment. Uno-X Gruppen Uno-X Gruppen er godt rustet for fremtiden. De gjeldende markedsforholdene i Norden gir grunn til å forvente en moderat vekst i salg av drivstoff til bedriftsmarkedet for transport langs vei. Det kommer i økende grad mer drivstoffeffektive transportmidler, men som til en viss grad oppveies av befolkningsvekst. Samtidig må det forventes en stagnerende og til dels redusert etterspørsel av oljeprodukter til oppvarming. Samlet sett forventer Uno-X Gruppen en stabil totaletterspørsel etter gruppens produkter også i årene fremover. Den rendyrkede strukturen i Uno-X Gruppen, har vist seg å være robust og velfungerende. I årene fremover vil det fortsatt være fokus på vekst og utvikling basert på denne strukturen. Uno-X Gruppen forventer stabil verdiskapning også i Reitan Eiendom E. C. Dahls Eiendom arbeider med et større fortettingsprosjekt i Trondheim sentrum (Midtbykvartalet), samt en mulig utvidelse av lokalitetene til Høgskolen i Sør-Trøndelag på Kalvskinnet. I tillegg pågår det kontinuerlig flere mindre ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter. NHP Eiendom jobber videre med store byomformingsprosjekter flere steder i landet, og det nærmer seg byggestart for Lurabyen-prosjektet i Sandnes. Vestenfjeldske Eiendom har ambisjoner om å øke sin eiendomsportefølje i Bergen ytterligere og overtar våren 2015 en større eiendom i Bergen sentrum. I tillegg er det igangsatt bygging av en ambulansestasjon på Skjold i Bergen. Trondheim, 4. mai 2015 Odd Reitan Styrets leder / Daglig leder Ole Robert Reitan Styremedlem Magnus Reitan Styremedlem Øyvind Eriksen Styremedlem 12 Reitangruppen Årsrapport 2014

13 RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK mill. Note Driftsinntekter Andre inntekter Netto gevinster (tap) Verdiendring investeringseiendom Resultat fra TS og FKV Varekostnad Lønnskostnad 9,10, Amortiseringer og nedskrivninger immaterielle eiendeler Av- og nedskrivninger varige driftsmidler Andre driftskostnader 12, Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto andre finansposter Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Utvidet resultat Remåling av pensjonsforpliktelse 11,15, Poster som ikke kan bli omklassifisert til resultatet Verdiendring investeringer tilgjengelig for salg 15,22, Andel utvidet resultat i TS og FKV 15,20, Omregningsdifferanser 15, Poster som kan bli omklassifisert til resultatet Utvidet resultat etter skatt Totalresultat Årets totalresultat Årets resultat tilordnes Aksjonærene i morselskapet Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum tilordnet resultat Årets totalresultat tilordnes Aksjonærene i morselskapet Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum tilordnet totalresultat Notene 1 til 36 er en integrert del av årsregnskapet. Reitangruppen Årsrapport

14 BALANSE EIENDELER Beløp i NOK mill. Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Investeringseiendom Varige driftsmidler 18, Investering i TS og FKV Finansielle investeringer Pensjonsmidler Derivater 32-2 Fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Reitangruppen Årsrapport 2014

15 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i NOK mill. Note Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Lån 29, Derivater Annen gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Andre avsetninger for forpliktelser Betalbar skatt Lån 29, Derivater Leverandørgjeld og annen gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Notene 1 til 36 er en integrert del av årsregnskapet. Trondheim, 4. mai 2015 Odd Reitan Styrets leder / Daglig leder Ole Robert Reitan Styremedlem Magnus Reitan Styremedlem Øyvind Eriksen Styremedlem Reitangruppen Årsrapport

16 EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Annen egen- Opptjent Ikke-kontr. Sum Aksjekapital kapital ikke egen- eier- egen- Beløp i NOK mill. og overkurs resultatført kapital Sum interess. kapital Egenkapital per Årets resultat Remåling av pensjonsforpliktelse Utvidet resultat - poster som ikke kan bli omkl. til resultatet Verdiendring investeringer tilgjengelig for salg Andel utvidet resultat fra TS og FKV Omregningsdifferanser Utvidet resultat - poster som kan bli omkl. til resultatet Sum utvidet resultat etter skatt Totalresultat etter skatt Konsernfusjon Gjeldskonvertering Avgitt utbytte Endring ikke-kontrollerende eierinteresser Sum transaksjoner med eierne Egenkapital per Årets resultat Remåling av pensjonsforpliktelse Utvidet resultat - poster som ikke kan bli omkl. til resultatet Verdiendring investeringer tilgjengelig for salg Andel utvidet resultat fra TS og FKV Omregningsdifferanser Utvidet resultat - poster som kan bli omkl. til resultatet Sum utvidet resultat etter skatt Totalresultat etter skatt Avgitt utbytte Endring ikke-kontrollerende eierinteresser Sum transaksjoner med eierne Egenkapital per Notene 1 til 36 er en integrert del av årsregnskapet. 16 Reitangruppen Årsrapport 2014

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i NOK mill. Note Resultat før skattekostnad Inntektsført utbytte på finansielle investeringer Netto (gevinster) tap Resultat fra TS og FKV Verdiendring investeringseiendom Av- og nedskrivninger varige driftsmidler Amortiseringer og nedskrivninger immaterielle eiendeler Netto finansposter Endring i pensjonsforpliktelse Endring i varer Endring i kundefordringer og andre fordringer Endring i leverandørgjeld og annen gjeld Brutto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kjøp av immaterielle eiendeler Salg av immaterielle eiendeler Kjøp av investeringseiendom Salg av investeringseiendom Kjøp av varige driftsmidler 18, Salg av varige driftsmidler 18, Kjøp av TS og FKV Salg av TS og FKV Kjøp av finansielle investeringer Salg av finansielle investeringer Mottatte renter Mottatt utbytte 7, Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av lån 29, Nedbetaling av lån 29, Utbytte betalt til selskapets aksjonærer 10, Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser i datterselskaper Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per Valutagevinster (tap) på kontanter, kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per Notene 1 til 36 er en integrert del av årsregnskapet. Reitangruppen Årsrapport

18 18 Reitangruppen Årsrapport 2014

19 INNHOLD Note 1 Generell informasjon Side 20 Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene for konsernet Side 20 Note 3 Finansiell risikostyring Side 27 Note 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Side 28 Note 5 Segmentinformasjon Side 30 Note 6 Driftsinntekter Side 34 Note 7 Andre inntekter Side 34 Note 8 Netto gevinster (tap) Side 34 Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser Side 35 Note 10 Ytelser til ledende ansatte, styremedlemmer, aksjonærer og deres nærstående Side 36 Note 11 Pensjoner Side 37 Note 12 Andre driftskostnader Side 39 Note 13 Leieavtaler Side 40 Note 14 Netto finansposter Side 41 Note 15 Skatter Side 42 Note 16 Immaterielle eiendeler Side 44 Note 17 Investeringseiendom Side 45 Note 18 Varige driftsmidler Side 46 Note 19 Investeringer i og salg av varige driftsmidler Side 47 Note 20 Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Side 47 Note 21 Investering i vesentlige datterselskaper Side 49 Note 22 Finansielle investeringer Side 50 Note 23 Kundefordringer og andre fordringer Side 51 Note 24 Varer Side 52 Note 25 Bankinnskudd, kontanter o.l. Side 52 Note 26 Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte Side 53 Note 27 Annen egenkapital ikke resultatført Side 53 Note 28 Andre avsetninger for forpliktelser Side 54 Note 29 Lån Side 55 Note 30 Låneavtaler Side 57 Note 31 Garantier Side 59 Note 32 Derivater Side 59 Note 33 Netto rentebærende gjeld Side 60 Note 34 Leverandørgjeld og annen gjeld Side 60 Note 35 Finansielle instrumenter Side 60 Note 36 Nærstående parter Side 62 Reitangruppen Årsrapport

20 Note 1 Generell informasjon Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Gruppen og Reitan Eiendom. Reitangruppen AS er registrert og hjemmehørende i Norge og har hovedkontor på Lade Gaard i Trondheim. Handelsvirksomheten har hovedkontor i Oslo, Stockholm, København, Horsens, Riga, Tallinn, Vilnius og Helsinki. Eiendomsvirksomheten har hovedkontor i Trondheim. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 4. mai Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene for konsernet Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper Konsernregnskapet til Reitangruppen AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er i utgangspunktet utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Følgende poster er imidlertid vurdert til virkelig verdi: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle derivater) vurdert til virkelig verdi over resultatet Investeringseiendom Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i vesentlig grad inneholder skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4 Viktige regnskapsmessige estimater og skjønnsmessige vurderinger. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. 2.1.a Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Fra 1. januar 2014 er det ikke tatt i bruk noen nye IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som har hatt en vesentlig innvirkning på regnskapet. 2.1.b Standarder samt endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder erstatter så godt som all tidligere veiledning på inntektsføring, inkludert IAS 18 Inntektsføring, IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende fortolkninger. Standarden omhandler regnskapsføring og opplysninger om inntekt. Forventet ikrafttredelse er 1. januar Konsernet har foreløpig ikke vurdert effektene av IFRS 15. IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter de delene av IAS 39 som regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i tre kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi over resultat, de som er mål til virkelig verdi over utvidet resultat og de som er målt til amortisert kost. Forventet ikrafttredelse er 1. januar Konsernet har foreløpig ikke vurdert effektene av IFRS 9. For øvrig er det ingen andre IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper 2.2.a Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og de konsolideres når kontroll opphører. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet hvor konsernet oppnår kontroll, og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen. 20 Reitangruppen Årsrapport 2014

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 92.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 92. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning ¹) 76 848 71 538 Vekst i omsetning REMA 1000 ¹) 11,2 % 12,9 % Vekst

Detaljer

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009 Reitangruppen Årsrapport 2009 Nøkkeltall (Beløp i NOK mill.) OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2009 2008 2007 Omsetning inkl. provisjon 57 253 57 026 45 841 Vekst i omsetning REMA 1000 14,7 % 17,8 % 10,6 % Vekst

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2011 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2011 2010 2009 Omsetning inkl. franchisetakeromsetning 1) 63 795 58 630 57 253 Vekst i omsetning REMA 1000 7,3 % 7,7 %

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer