MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun 2/15 15/90 Lån frå kraftfond 1- vurdering av rente 3/15 14/1003 Høyringsfråsegn - overføring kommunal skatteinnkrevjinga til skatteetaten 4/15 13/688 Plan og kostnadsoverslag - Utviding og omtaksering av eigedomsskatt 5/15 13/794 Hovudplanar vatn og avløp 6/15 15/64 Dispensasjon frå reguleringsplan Bruksendring frå industri til bustadføremål 7/15 13/131 Beredskapsplan for Balestrand kommune - rullering av plan for /15 12/807 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - rullering av handlingsprogram

2 9/15 15/32 Kjøp av husvære 10/15 15/11 Årsmelding 2014 for Balestrand kommune sitt næringsfond 11/15 15/39 Skriv og meldingar Møte i formannskapet 12. februar YMSE Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 1/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/10 Utval for oppvekst og omsorg /15 Formannskapet Sakshandsamar: Margrethe Vie Myren Arkivsaknr.: 10/879 Arkiv: 076 H12 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun Vedlegg: Bakgrunn: Protokoll: endring av retningslinene for gåvekontoen ved balestrand helsetun, Brev frå Gunvor Linde SP, På bakgrunn av spørsmål frå pårørande og tilsette ved Helsetunet, ser ein behov for å endre/oppdatere retningslinjene for gåvekontoen ved Balestrand Helsetun. Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Retningslinjene frå 2010 krev politisk handsaming av desse midlane, men med opp til kr ,- disponible for rådmannen, pr år. I brev frå Gunnvor Linde 2011 til administrasjonen, ber ho om at denne mynde går til eit utval knytt til Helsetunet, og at den løysinga vert handsama politisk. Ein finn ikkje at dette er gjort, men ser det som ei fornuftig løysing utifrå signal frå pårørande om korleis dei ynskjer desse pengane skal nyttast. Meininga er at utvalet skal bestå av 2 brukarrepresentantar, 2 tilsetterepresentantar, avdelingsleiar og rådmann, evt. delegert kommunalsjef. Kontoen skal framleis nyttast slik som tidlegare vedtak seier, men her med nokre endringar: 1.Gåvekontoen ved Balestrand helsetun er oppretta for å kunne nyttast ved innbetaling av minnegåver, testamentariske gåver og andre gåver til institusjonen 2. Gåvekontoen skal nyttast til beste for pensjonærane/pasientane (trivsels- og nytteføremål). 3. Øyremerka gåver skal nyttast til det føremålet gjevaren har bestemt Midlar frå gåvekontoen skal ikkje gå inn i den vanlege drifta av institusjonen. 4. Eit utval samansett av 2 brukarrepresentantar, 2 tilsetterepresentantar, avdelingsleiar ved Helsetunet og kommunalsjef gjer vurderingar og vedtak om bruk av desse midlane.

4 Sak 1/15 Ved tvil om disponering skal saka leggast fram for politisk handsaming. Rådmannen avgjør dette. 5. Rådmannen eller den han delegerer til har fullmakt til å foreta enkeltkjøp på inntil kr Rådmannen syter for rekneskap for gåvekontoen og at det vert lagt fram revidert årsrekneskap for utval for oppvekst og omsorg. Revisjonen skal utførast av kommunen sin revisor VURDERING Ein ser at eit utval samansett av brukarrepresentantar, tilsetterepresentantar, avdelingsleiar og kommunalsjef vil vere istand til å forvalte desse midlane slik dei er tenkt nytta. Det som her er skissert er ein enklare saksgang, der både dei faglege vurderingane, økonomiske vurderingane og givarane sine ynskjer vert ivaretekne.. Føresetnaden er imidlertid at alle disposisjonar vert dokumentert med grunngjeving og vurdering opp mot punkt 1 6 i vedtaket. Rådmannen si tilråding: Retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun vert endra til: 1.Gåvekontoen ved Balestrand helsetun er oppretta for å kunne nyttast ved innbetaling av minnegåver, testamentariske gåver og andre gåver til institusjonen 2. Gåvekontoen skal nyttast til beste for pensjonærane/pasientane (trivsels- og nytteføremål). 3. Øyremerka gåver skal nyttast til det føremålet gjevaren har bestemt Midlar frå gåvekontoen skal ikkje gå inn i den vanlege drifta av institusjonen. 4. Eit utval samansett av 2 brukarrepresentantar, 2 tilsetterepresentantar, avdelingsleiar ved Helsetunet og rådmann, evt. delegert, gjere vurderingar og vedtak om bruk av desse midlane. Ved tvil om disponering skal saka leggast fram for politisk handsaming. Rådmannen avgjør dette. 5. Rådmannen eller den han delegerer til har fullmakt til å foreta enkeltkjøp på inntil kr Rådmannen syter for rekneskap for gåvekontoen og at det vert lagt fram revidert årsrekneskap for utval for oppvekst og omsorg. Revisjonen skal utførast av kommunen sin revisor

5 Sak 2/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 2/15 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 252 Arkivsaknr.: 15/90 Lån frå kraftfond 1- vurdering av rente Vedlegg: Brev frå Balestrand Næringsbygg AS, datert Bakgrunn: K-sak 98/0088, søknad om tilskot og lån frå næringsfondet til Balestrand Næringsbygg AS. Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune fatta i k-sak 98/0088 vedtak om lån til Balestrand Næringsbygg AS på kr Lånet er gitt som annuitetslån med 30 års løpetid og 5 % (fast)rente. Lånet skal innbetalast i kvartalvise innbetalingar første gang Lånesaldo pr var kr Lånetakar hadde i perioden 2005 og 2006 rente- og avdragsfriheit på grunn av vanskeleg økonomi. Etter dette er lånet betalt i samsvar med avtale og vil vera nedbetalt , rest avdragstid vel 16,5 år. Balestrand Næringsbygg AS er eigd av Balestrand kommune (65,5%) og Balestrand Industriar AS (34,5%). Balestrand Industriar AS er igjen fullt ut eig av Balestrand kommune. Balestrand Næringsbygg AS ber no om at prinsipp for rentefastsetting blir endra til standard vilkår for lån frå Kraftfond 1 med verknad frå Frå vedtektene til Kraftfond 1 punkt 4, er det sett opp følgjande vilkår for lån frå fondet: - Rente 1% over innskotsrente på fondskapitalen - Rentefritak i ein periode kan vurderast i særskilde tilfelle - Lån vert gjeve som serielån i inntil 15 år - Lån skal sikrast med pant, primært i fast eigedom. Anna pantetrygd kan også nyttast. Kva som er fullgod trygd, skal vurderast i kvart einskild tilfelle.

6 Sak 2/15 VURDERING Balestrand Næringsbygg AS ber om ei vurdering av rente på bakgrunn av følgjande argument; «På utbetalingstidspunkt og dei påfølgande åra var dette eit gunstig lån med føreseielege vilkår» og «. Ut frå dagens rentevilkår er ikkje lenger 5% ei spesielt gunstig rente.» Rådmannen ser ikkje at det er moment som er til hinder for at lån til Balestrand Næringsbygg AS får lånevilkår i samsvar med standardvedtektene som er renteavkastning på fondskapitalen + 1 rentepoeng. Nominell rente pr vil då bli 2,85 % eller 2,15 rentepoeng lågare enn i gjeldande avtale. Rådmannen si tilråding: Det vert vist til lån til Balestrand Næringsbygg AS gitt i k-sak 98/0088 frå Kraftfond 1. Noverande rentevilkår for lånet blir å endra frå 5 % rente til standard rentevilkår for lån frå Kraftfond 1, som er rente 1 % over innskotsrente på fondskapitalen. Endringa gjeld frå Nedbetlingstid og låneform blir uendra.

7 Sak 4/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 3/15 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 203 &00 Arkivsaknr.: 14/1003 Høyringsfråsegn - overføring kommunal skatteinnkrevjinga til skatteetaten Vedlegg: Brev til kommunane Høyringsbrev Høyringsinstanser KS sin høyringsuttale sak 14/ Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Den sendte Finansdepartementet ut høyringsbrev til utvalde høyringsinstansar om overføring av skatteinnkrevjinga frå kommunane til skatteetaten med verknad frå Den vart kommunane inkludert som høyringsinstans med frist for å gje høyringsfråsegn innan den 2. mars Finansdepartementet sitt høyringsdokument følgjer som vedlegg. Skattedirektoratet fekk den i oppdrag å utgreia korleis skatteoppkrevjinga ( arbeidsgjevarkontoroll, innkrevjing og føring av skatterekneskapen) kan organiserast i Skatteetaten for å oppnå ei betre og meir effektiv skatteoppkrevjing. Utgreiinga skulle og innhalde forslag til naudsynte regelverkendringar, planar for eventuell endring i IKT-system og vurdering av arbeidsrettslege- og personalmessige endringar. Skattedirektoratet sin rapport ble oversendt Finansdepartementet : Rapporten er tilgjengeleg på Finansdepartementet si heimeside. Vedlagt ligg også KS si høyringsfråsegn. Hovudstyret i KS går imot å flytta ansvar for skatteinnkrevjinga frå kommunane til staten. Dei meiar framlegget er stikk i strid med regjeringa si grunngjeving for kommunereforma. Dette ved å flytte ei oppgåve som kommunane utfører svært godt og effektivt i dag over til staten. KS sin høyringsuttale finn ein på KS si heimeside:

8 Sak 4/15 VURDERING Høyringsfråsegn - overføring kommunal skatteinnkrevjing til skatteetaten Det vert vist til brev frå frå Finansdepartementet som vedkjem framlegg til overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen (skatteoppkrevjinga) til Skatteetaten. Framlegg om å overføra skatteoppkrevjinga til staten har vore fremja fleire gonger tidlegare, men saka har då anten ikkje vorte fremja frå tidlegare regjeringar eller blitt avvist av Stortinget. Balestrand kommune kan ikkje sjå at det kjem fram nye moment av betyding i Finansdepartementet si høyring. At framlegget fremjast som eiga sak uavhengig av pågåande kommunereformarbeid er også etter Balestrand kommune si meining uheldig og i strid med kommunereforma. Framlegget burde vore ein naturleg del av denne drøftinga/prosessen. Balestrand kommune er opptatt av at skatteinnkrevjinga skjer på ein effektiv måte med høge krav til rettssikkerheit. Balestrand kommune kan ikkje sjå at overføring av skatteoppkrevjinga til staten gir nokon garanti for betre resultat. Skatteinnkrevjinga viser i dag gode resultat med ein innbetalingsgrad på om lag 99,8 i prosent av samla krav for dei viktigaste skatteartane. Dette er marginalt høgare enn innbetalingsgraden av den statlege innkrevjinga for meirverdiavgift ( 99,4 % i følgje statsbudsjettet). Skattedirektoratet gir ingen god grunn for at den statlege innkrevjinga av meirverdiavgift skal vera lågare enn resultatet for arbeidsgjevaravgift. I tillegg er det ein omfattande risiko ved omorganisering. Sjølv ei marginal svekking av innkrevjingsgraden vil føre til at inntektene vil bli redusert meir enn Finansdepartementet sitt anslag for innsparing ved statleggjering, jfr. skatterestansane i Danmark økte etter statleggjering frå 50 mrd kr i 2006 til 82 mrd. i 2012 ifølgje den danske Riksrevisjonen. Utrekning basert på rapport frå Oslo Economics viser at ved ein reduksjon i innkrevjingsgrad på 0,05 0,15 prosentpoeng vil framlegget frå departementet bli ulønsamt sjølv med føreslått reduksjon i tilsette, sjå NKK si heimeside: Ein skal ikkje undervurde at den høge aksepten for innbetaling av skatt heng saman med lokal-/kommunal innkrevjing og med det nærheit til viktige offentelege tenester Framlegget er ein kombinasjon av eit irreviserbelt framlegg og mangelfull utgreiing av gevinst og risiko for provenytap, jf. KS sin høyringsuttale: «.Skattedirektoratets utredningsarbeid er utført som en lukket prosess og har svakheter. Utredningen belyser i liten grad konsekvensene av innsparingsforslagene. Det har derfor ikkje vært muleg å vurdere disse for KS. Den valgte tilnærmingsmetoden innebærer i tillegg en mulig overvudering av effektivitetsgevinstene ved at det ses bort frå at mye av disse kunne vært oppnådd med dagens oppgavefordeling, og da kanskje spesielt med interkommunalt samarbeid og ny kommunestruktur.» I arbeidet med kommunereformarbeidet er målet å flytta makt og ansvar til større og meir robuste kommunar. Kommunalt ansvar for skatteoppkrevjinga har vore medverkande til at kommunen har bygd god kompetanse innan innfordringsarbeidet som vert nytta både ved innfordring av skattekrav og kommunale krav. Vi meiner at ved ei overføring av skattoppkrevjinga til staten, vil kommunen missa kompetane og innfordringsarbeidet vil bli mindre robust. Bortfall av denne funksjonen i kommunen vil og føra til at kommunane misser

9 Sak 4/15 særnamskompetanse, i alle fall i ein overgangsperiode. Ein vil og misse tilgang til arbeidsgjevar-/arbeidstakarregegisteret og SOFIE, noko som må til for å ivareta personvernomsyn. Konsekvensen/kostnaden av lågare effektivitet i kommunane er ikkje utgreia av Finansdepartementet. Frå departementet blir det framhalde at rettsikkerheiten vil bli betre ved felles statleg innkrevjing. I dag blir rettssikkerheit ivaretatt ved at det er etablert eit klart skile organisatorisk og i høve ansvar når det gjeld fastsetting av skatten og på den andre sida innkrevjinga. Omsynet til rettssikkerheit tilseier at det må vera avstand mellom den som fastset og den som innkrev skatten. Dette er også slått fast som eit grunnleggande prinsipp i tidlegare utgreiingar og Stortingshandsamingar av skatteoppkrevjarfunksjonen. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune meiner at skatteoppkrevjarfunksjonen framleis må vera ei kommunal oppgåve. Dette blant anna av di det er positiv samanheng mellom skatteinnkrevjing og kommunal innkrevjing og økonomistyring. Vi meiner at ved ei overføring av skattoppkrevjinga til staten, vil kommunen missa kompetane og innfordringsarbeidet vil bli mindre robust. Bortfall av denne funksjonen i kommunen vil og føra til at kommunane misser særnamskompetanse, i alle fall i ein overgangsperiode. Ein vil og misse tilgang til arbeidsgjevar-/arbeidstakarregegisteret og SOFIE, noko som må til for å ivareta personvernomsyn. Konsekvensen/kostnaden av lågare effektivitet i kommunane er ikkje utgreia av Finansdepartementet Kvaliteten på skatteinnkrevjinga er god. På landsbasis blir 98,8 % av samla krav for dei viktigaste skatteartane betalt. Det er ei omfattande risiko ved omorganisering. Sjølv ei marginal svekking av innkrevjingsgraden vil føre til at inntektene vil bli redusert meir enn Finansdepartementet sitt anslag for innsparing ved statleggjering, jfr. skatterestansane i Danmark økte etter statleggjering frå 50 mrd i 2006 til 82 mrd. i 2012 ifølgje den danske Riksrevisjonen. Utrekning basert på rapport frå Oslo Economics viser at ved ein reduksjon i innkrevjingsgrad på 0,05 0,15 prosentpoeng vil framlegget frå departementet bli ulønsamt sjølv med føreslått reduksjon i tilsette.. Balestrand kommune meiar tidspunktet for å ta opp dette temaet er heilt feil. At framlegget er fremja som eiga sak uavhengig av pågåande kommunereformarbeid er etter Balestrand kommune si meining uheldig og i strid med kommunereforma. Framlegget burde vore ein naturleg del av denne drøftinga/prosessen. Balestrand kommune meiar det kan vera mogeleg å forbetra tenesta. Dette kan gjerst innanfor ramma av framleis kommunalt og lokalt ansvar for skatteinnkrevjinga, og må sjåast saman med kommunereforma.

10 Sak 4/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 42/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /15 Formannskapet Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 13/688 Plan og kostnadsoverslag - Utviding og omtaksering av eigedomsskatt Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Kostnadsoverslag Framdriftsplan Prosjektplan SAKSOPPLYSNINGAR I sak 59/13 vart det vedteke utviding av eigedomsskatt i heile kommunen. Som ein konsekvens av dette vart det avsett kr ,-i budsjett 2015 til kostander ved innføring av eigedomsskatt. I sak 72/14 vedtok kommunestyret å bruke skatteetaten sitt formuesgrunnlag for eigedomsskatt på bustader. I samband med innføring av eigedomsskatt i heile kommunen skal det gjennomførast ny allmenn taksering på alle eigedomar. I sak 70/14 Budsjett 2015, økonomiplan , vedtok kommunestyre å redusera avsette budsjettmidlar til bruk ved utviding av eiedomsskatteområdet til kr. 0,- Utifrå kommunestyret sitt vedtak har rådmannen oppretta ei prosjektgruppe, der oppgåva er å lage ein prosjektplan med kostnadsoverlag og framtidsplan, vedlagt. VURDERING Arbeidet med å klargjera for innføring av eigedomsskatt i heile kommunen vil halda fram til eigedomsskatt blir lagt ut 1. mars 2016.

11 Sak 4/15 Kommunestyret har bestemt at i samband med utviding av eigedomsskatt i heile kommunen skal det og gjennomførast ny allmenn taksering, og at likningstakst skal danna grunnlag for berekning av eigedomsskatt for bustadeigendomar. Rådmannen har organisert utviding/omtakseringsarbeidet som eit prosjekt med økonomisjefen som prosjektansvarleg. Rådmannen har utarbeida eit kostnadsoverslag for heile prosjektet. Kostnadsoverslaget viser kostnad på ca. kr Av dette kjøp av eksterne tenester/kostnader på ca. kr Vi vurderer at ca. kr av dette vil ha verknad i Kostnader vil i hovudsak vera knytt til takseringstenester, sjå vedlagt kostnadsplan. Før ein kan setja i verk arbeid i samsvar med framdriftsplan, må det såleis tilførast Kr i budsjett Rådmann gjer framlegg om at prosjektet vert finanisert ved bruk av disposisjonsfond. Hovudaktivitetene i innføringsprosjektet kan ein dela i to: Den førte delen er alt førearbeidet, som omfattar takstnemnda sin fastsetjing av retningslinjer for taksering og reglar for utøvelse av forbredande takseringsarbeid. I denne fasen er og kjøp av datasystem, kartlegging og gjennomføring av anbodsrundar for framtidige kjøp av forskjellige takseringstenester. Den andre delen er sjølve det praktiske arbeidet knytt til førearbeid og tilrettelegging for at takstnemnda kan fastsette takst for alle eigendomar som skal takserast. For bustadeigendomar skal likningstakst danna utganspunkt for berekning av eigedomsskatt, og her skal det leggast til rette for at overføring frå statens datasystem til kommunen sine eigne system. Dette arbeidet vil skje på slutten av dette året, medan sjølve takseringsarbeidet skal starta opp etter sommarferien. Opplæring av nytt datasystem KomTek vart startas på i januar, då vi tek sikte på å ta i bruk dette systemet for utskriving av eigedomsskatt i Takstnemnda skal utarbeida nye/oppdatere retningslinjer for taksering og reglar for korleis arbeidet for taksering skal utførast, dette arbeidet bør være ferdig før sommarferien. Oppdatering av eigedomsregisteret/matrikkelen har ein alt starta og vil halda fram. Rådmannen vil gi merknad til at kostnadsoverslaget og prosjektplanen kan bli endra etter at anbodskonkurransen er gjennomført. Det vil bli både direkte informasjon og kommunikasjon med den enkelte eigedomseigar, og det vil bli lagt ut informasjon på kommunen si heimeside. Rådmannen vil halda kommunestyret fortløpande orientert om innføringsarbeidet. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet tek plan for arbeidet med utvida eigedomsskatteområde til orientering. 2. Det vert løyvd kr frå disposisjonsfond kt

12 Sak 5/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 5/15 Formannskapet Sakshandsamar: Åge Skrede Arkivsaknr.: 13/794 Arkiv: M12 HOVUDPLANAR VATN og AVLØP Vedlegg: Hovudplan vassforsyning utkast sept Hovudplan avløp utkast sept Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det ligg no føre utkast til hovudplanar for vassforsyning og avløp. Målet med utarbeiding av hovudplanar for vassforsyning og avløp er mellom anna å få oversikt over utfordringar og naudsynte tiltak innan VA-området. Dette skal danne grunnlag for prioriteringar i samband med budsjett og økonomiplan. Hovudplanane skal og gje oversyn over naudsynte planoppgåver og rammer for seinare detaljplanlegging av tiltak, samt gje grunnlag for vurdering av finansiering og gebyrsatsar. For å sikre innbyggjarane ei forsvarleg og kostnadseffektiv VA-drift, er planlegging og strategitenking naudsynt. Det er naturleg at dette arbeidet skjer som ein integrert del av kommuneplanprosessen. Hovudplanane må difor vere ein kontinuerleg prosess - eit arbeidsverktøy - med utarbeiding av handlingsprogram, budsjett og årsmelding som ein naturleg del. Slik målstyring og resultatvurdering krev at politikarane er med på å fastsetje overordna mål og rammevilkår. VURDERING Hovudplanane er utarbeid som kommunedelplanar og i samsvar med reglane i plan og bygningslova som gjeld for kommunedelplanar skal planane leggast ut til høyring før dei vert vedtekne. Rådmannen si tilråding: Hovudplan for vassforsying og hovudplan for avløp vert lagt ut til høyring i samsvar med reglane i plan- og bygningslova.

13 Sak 6/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 6/15 Formannskapet Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: GBNR 10/115 Arkivsaknr.: 15/64 Dispensasjon frå reguleringsplan Bruksendring frå industri til bustadføremål Vedlegg: Søknad om dispensasjon, datert , levert Situasjonsplan, datert Bakgrunn: Lovheimel: PBL 19-2 SAKSOPPLYSNINGAR Det er søkt om bruksendring av den gamle nettingfabrikken i Strondi 25 til bustadføremål. Tomta er i gjeldande reguleringsplan for Hamnen Storesva avsett til industriføremål, medan området i arealdelen i gjeldande kommuneplan er avsett til bustadføremål. Det er krav om reguleringsplan i kommuneplanen før området kan nyttast til bustadføremål. Søknande vert lagt fram som dispensasjonssak då søkjar berre ynskjer å bygge om eksisterande bygg og endre bruken av denne. Formannskapet avgjer etter Arbeids og delegeringsreglment for Balestrand kommune slik dispensasjonsøknad. VURDERING Det er utsendt nabovarsel og varsla naboar har ikkje innvendingar mot planane. Sidan området i kommuneplansamanheng er vedteke avsett til bustadføremål vert søknaden om dispensasjon vurdert til å vere kurant, og at ein difor ikkje ser det naudsynt å sende den på høyring til andre uttaleinstansar. Området er frå før avsett til utbyggingsområde i reguleringsplan. Det er ikkje avdekka rasfare i seinare skredfarekartlegging, og det er heller ikkje andre faktorar som gjer at området ikkje framleis kan vere utbyggingsområde/bustadområde. Ein vurderer tiltaket til å vere kurant og ser det og som positivt at tiltakshavar vil ruste opp bygg og området mot sjøsida slik at området får ein tiltalande utsjånad.

14 Sak 6/15 Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune gjev med med heimel i Plan og bygningslova 19-2 dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen og «Reguleringsplan for Hamnen Storesva» til endring frå industri til bustadføremål på gnr 10, bnr 115, Strondi 25. Det vert sett som vilkår for dipensajonen at området vert opparbeida på ein tiltalande måte mot sjø i samsvar med situasjonsplan. Vedtaket vert grunngjeven med at området i vedteken arealdel av kommuneplan er disponert til bustadføremål, og at omsøkt endring berre omfattar omdisponering og oppgradering av eksisterande bygg. Situasjonsaplanen ivaretek også utforming av tomteareala på ein god måte.

15 Sak 7/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 4/13 Formannskapet /14 Formannskapet /15 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 13/131 Arkiv: X26 Beredskapsplan for Balestrand kommune - rullering av plan for 2015 Vedlegg: Beredskapsplan for Balestrand kommune, februar 2015 Bakgrunn: Kommunestyresak 12/12; Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt, Lovheimel: Sivilbeskytteleseslova 15 SAKSOPPLYSNINGAR I kommunestyresak om beredskapsarbeid i kommunen vart rådmannen pålagt å revidere den overordna beredskapsplanen kvart år og legge denne fram for formannskapet til godkjenning. I Beredskapsplanen er det føresett at dette skal skje innan februar kvart år. Planen vart sist revidert Beredskapsplanen vart oppgradert med kontaktinfo i beredskapsmøtet samt vurdert i leiarmøtet Plandokumentet vart her gjennomgått og retta opp. Det vert vidare oppdatert kontaktopplysningar som telefon nummer og adresser fortløpande slik at planen er operativ til ei kvar tid. Alle endringar sidan sist revisjon er markert med raud skrift. Det vert vist til vedlagt plandokument. VURDERING Denne revisjonen av den overordna beredskapsplanen omfattar i hovudsak oppdatering av kontaktinformasjon i planen. Ein har ikkje hatt høve til ein meir omfattande revisjon med utgangspunkt i kommunen sin heilskapelege ROS. Frå hausten 2015 vil det bli sett i verk arbeid på Fv. 55 i Høyangertunnelen, som er skissert å vare i ca. 15 mnd. Dette vil gje faste stengetider, og vil få konsekvensar for mellom anna beredskapssituasjonen til kommunen. Balestrand kommune har i møte teke opp mellom anna beredskapssituasjonen med Statens vegvesen og Helse Førde. Statens vegvesen legg opp til at

16 Sak 7/15 utrykkingskjøretøy skal sleppe gjennom uavhengig av stengetidene. Det kan til tider vere fysisk stengt på grunn av særskilde arbeidsopperasjonar der det kan ta relativt lang tid å rydde vegen. Ein må også forvente at utrykking tek lengre tid enn normalt sjølv om vegen kan opnast raskt. Helse Førde vurderer ambulanseberedskapen for Balestrand, men det er pr. no ikkje avklart i detalj kva løysingar som vert. I møte har Balestrand kommune peikt på denne utfordringa og har bede om konkrete tilbakemeldingar på dette. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek Beredskapsplan for Balestrand kommune slik den ligg føre. Rådmannen må saman med kriseleiing vurdere situasjonen for beredskapen i samband med vegstengingane på Fv. 55 Høyangertunnelen, og om naudsynt etablere særskilde tiltak i denne perioden.

17 Sak 8/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 32/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Utval for plan og utvikling /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /15 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 12/807 Arkiv: 143 C20 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - rullering av handlingsprogram Vedlegg: Framlegg til handlingsprogram, Gjeldande handlingsprogram, Plan og idrettsfunksjonell godkjenning - rehabilitering av ballbinge ved Sagatun skule, Detaljert kostnadsoppsett, Bakgrunn: Plandokument - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Balestrand kommune , Lovheimel: Plan og bygningslova 11-2 SAKSOPPLYSNINGAR Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Balestrand kommune gjeld for åra Handlingsprogrammet (HP) vart rullert sist med vedtak i kommunestyret Bakgrunnen for denne saka med ny rullering av HP, er å innarbeide eit prosjekt med renovering av ballbingen på Sagatun skule. Dette vert gjort då det for 2015 er vert gjeve gunstige tilbod på innkjøp gjennom felles «rammetilbod» til Sogn og Fjordane fotballkrets, samt at Sparebankstiftinga tildeler tilskot til alle som oppgraderer ballbingane gjennom dette prosjektet. Sidan Balestrand kommune ikkje har nokre andre nærmiljøsøknader i 2015, vil ein kunne pårekne tilskot til dette tiltaket i dette året. Det vart ut i frå dette sendt ein

18 Sak 8/15 spelemiddelsøknad for dette prosjektet innan fristen Det vart då avtalt med sakshandsamar i Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga at revidert HP måtte bli ettersendt inn innan , dersom søknaden skal bli godkjent og bli handsama vidare. Handlingsprogrammet inneheld frå før anlegga Friområde Hittunsfjøra og Leirduebane i Esebotn i Badeplassen og friområdet er eit kommunalt tiltak. Det kan søkjast om spelemidlar til sanitæranlegg, men ikkje til sjølve badeplassar. Slik søknad er sendt innan fristen , og vert handsama som ordinært anlegg. HP er justert med omsyn på eksakt søknad. Søknaden er prioritert først av søknader på ordinære anlegg. For Leirduebanen i Esebotn er Balestrand JFF søkjar. Søknaden for dette anlegget er også sendt innan fristen HP er justert med omsyn på eksakt søknad. Søknaden er prioritert som nr 2 av søknader på ordinære anlegg. Tiltaket er inne i regional plan, slik kravet er til skytebaner, i Justert HP der tiltaka er innarbeida og justerte er lagt ved. På grunn av fristen for å ettersende HP, må saka eventuelt gjerast vedtak i av formannskapet med bruk av hasteparagrafen. VURDERING Tiltaket med renovering av ballbingen har ei kostnadsramme på ,- Med tilskot, dugnad, vil kommunen sin eigeninnsats avgrense seg til ca. kr ,-. Det meste av denne eigendelen vert også kompensert ved mva-kompensasjon. Med tanke på at ein får full renovering av ballbingen finn ein prioritere å dekke eigendelen av ordinære vedlikehaldsmidlar. Då ballbingen no er 10 år og har behov for slik oppgradering, tilrår ein å innarbeide tiltaket i samsvar med justert HP. For dei andre tiltaka er det ikkje endringar i kommunal finansiering. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek i medhald av Plan og bygningslova 11-2 rullering av handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samsvar med vedlagt framlegg til handlingsprogram Som det går fram av handlingsprogram er søknadene prioriterte slik: Ordinære anlegg 1. Hittunsfjøra friområde, sanitæranlegg 2. Leirduebane i Esebotn Nærmiljøanlegg 1. Rehabilitering av ballbinge ved Sagatun skule Vedtaket er gjort i medhald av Kommunelova 13, jf. punkt 4.2 i gjeldande Arbeids- og delegeringsreglement for Balestrand kommune.

19 Sak 9/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 9/15 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaknr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret har stillt seg positiv til at Balestrand kommune skal ta imot 10 flyktningar i 2015 og 10 i I denne samanheng vil kommunen få eit auka behov for å disponere bustader. Behovet kan ikkje fastsetjast heilt eksakt, vi veit enno ikkje korleis fordelinga er på familiar og einslege. Omfang av familiegjenforeining som kan auke behovet ytterligare, er også vanskeleg å sjå på førehand. Erfaring frå tidlegare tilseier at det kan vere rasjonelt for kommunen å løyse oppgåva ved bruk av eigne bustader. I bustadpolitisk handlingsplan er eit av tiltaka å legge til rette for «prøvebustader». Det er også ønskjeleg å kunne tilby attraktive bumogelegheiter, både for eigne tilsette og andre som ønskjer å «prøvebu». Dette er også eit tiltak som bidreg til å auke kommunen sitt behov for å disponere bustader. Saka vert difor lagt fram med tanke på kjøp av 1-2 leiligheiter på Holmamyrane, eventuelt anna eigna bustad som kjem på sal. Disponible husvære pr januar 2015 Det er pr januar eit ledig husvære (Skåsheimsvegen) som er eigna som bustad for flyktningar. Dette er reservert for føremålet. For å møte behovet i 2015, vil det såleis i tillegg vere naudsynt å leige husvære hjå private for å dekke heile behovet.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer