MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun 2/15 15/90 Lån frå kraftfond 1- vurdering av rente 3/15 14/1003 Høyringsfråsegn - overføring kommunal skatteinnkrevjinga til skatteetaten 4/15 13/688 Plan og kostnadsoverslag - Utviding og omtaksering av eigedomsskatt 5/15 13/794 Hovudplanar vatn og avløp 6/15 15/64 Dispensasjon frå reguleringsplan Bruksendring frå industri til bustadføremål 7/15 13/131 Beredskapsplan for Balestrand kommune - rullering av plan for /15 12/807 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - rullering av handlingsprogram

2 9/15 15/32 Kjøp av husvære 10/15 15/11 Årsmelding 2014 for Balestrand kommune sitt næringsfond 11/15 15/39 Skriv og meldingar Møte i formannskapet 12. februar YMSE Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 1/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/10 Utval for oppvekst og omsorg /15 Formannskapet Sakshandsamar: Margrethe Vie Myren Arkivsaknr.: 10/879 Arkiv: 076 H12 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun Vedlegg: Bakgrunn: Protokoll: endring av retningslinene for gåvekontoen ved balestrand helsetun, Brev frå Gunvor Linde SP, På bakgrunn av spørsmål frå pårørande og tilsette ved Helsetunet, ser ein behov for å endre/oppdatere retningslinjene for gåvekontoen ved Balestrand Helsetun. Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Retningslinjene frå 2010 krev politisk handsaming av desse midlane, men med opp til kr ,- disponible for rådmannen, pr år. I brev frå Gunnvor Linde 2011 til administrasjonen, ber ho om at denne mynde går til eit utval knytt til Helsetunet, og at den løysinga vert handsama politisk. Ein finn ikkje at dette er gjort, men ser det som ei fornuftig løysing utifrå signal frå pårørande om korleis dei ynskjer desse pengane skal nyttast. Meininga er at utvalet skal bestå av 2 brukarrepresentantar, 2 tilsetterepresentantar, avdelingsleiar og rådmann, evt. delegert kommunalsjef. Kontoen skal framleis nyttast slik som tidlegare vedtak seier, men her med nokre endringar: 1.Gåvekontoen ved Balestrand helsetun er oppretta for å kunne nyttast ved innbetaling av minnegåver, testamentariske gåver og andre gåver til institusjonen 2. Gåvekontoen skal nyttast til beste for pensjonærane/pasientane (trivsels- og nytteføremål). 3. Øyremerka gåver skal nyttast til det føremålet gjevaren har bestemt Midlar frå gåvekontoen skal ikkje gå inn i den vanlege drifta av institusjonen. 4. Eit utval samansett av 2 brukarrepresentantar, 2 tilsetterepresentantar, avdelingsleiar ved Helsetunet og kommunalsjef gjer vurderingar og vedtak om bruk av desse midlane.

4 Sak 1/15 Ved tvil om disponering skal saka leggast fram for politisk handsaming. Rådmannen avgjør dette. 5. Rådmannen eller den han delegerer til har fullmakt til å foreta enkeltkjøp på inntil kr Rådmannen syter for rekneskap for gåvekontoen og at det vert lagt fram revidert årsrekneskap for utval for oppvekst og omsorg. Revisjonen skal utførast av kommunen sin revisor VURDERING Ein ser at eit utval samansett av brukarrepresentantar, tilsetterepresentantar, avdelingsleiar og kommunalsjef vil vere istand til å forvalte desse midlane slik dei er tenkt nytta. Det som her er skissert er ein enklare saksgang, der både dei faglege vurderingane, økonomiske vurderingane og givarane sine ynskjer vert ivaretekne.. Føresetnaden er imidlertid at alle disposisjonar vert dokumentert med grunngjeving og vurdering opp mot punkt 1 6 i vedtaket. Rådmannen si tilråding: Retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun vert endra til: 1.Gåvekontoen ved Balestrand helsetun er oppretta for å kunne nyttast ved innbetaling av minnegåver, testamentariske gåver og andre gåver til institusjonen 2. Gåvekontoen skal nyttast til beste for pensjonærane/pasientane (trivsels- og nytteføremål). 3. Øyremerka gåver skal nyttast til det føremålet gjevaren har bestemt Midlar frå gåvekontoen skal ikkje gå inn i den vanlege drifta av institusjonen. 4. Eit utval samansett av 2 brukarrepresentantar, 2 tilsetterepresentantar, avdelingsleiar ved Helsetunet og rådmann, evt. delegert, gjere vurderingar og vedtak om bruk av desse midlane. Ved tvil om disponering skal saka leggast fram for politisk handsaming. Rådmannen avgjør dette. 5. Rådmannen eller den han delegerer til har fullmakt til å foreta enkeltkjøp på inntil kr Rådmannen syter for rekneskap for gåvekontoen og at det vert lagt fram revidert årsrekneskap for utval for oppvekst og omsorg. Revisjonen skal utførast av kommunen sin revisor

5 Sak 2/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 2/15 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 252 Arkivsaknr.: 15/90 Lån frå kraftfond 1- vurdering av rente Vedlegg: Brev frå Balestrand Næringsbygg AS, datert Bakgrunn: K-sak 98/0088, søknad om tilskot og lån frå næringsfondet til Balestrand Næringsbygg AS. Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune fatta i k-sak 98/0088 vedtak om lån til Balestrand Næringsbygg AS på kr Lånet er gitt som annuitetslån med 30 års løpetid og 5 % (fast)rente. Lånet skal innbetalast i kvartalvise innbetalingar første gang Lånesaldo pr var kr Lånetakar hadde i perioden 2005 og 2006 rente- og avdragsfriheit på grunn av vanskeleg økonomi. Etter dette er lånet betalt i samsvar med avtale og vil vera nedbetalt , rest avdragstid vel 16,5 år. Balestrand Næringsbygg AS er eigd av Balestrand kommune (65,5%) og Balestrand Industriar AS (34,5%). Balestrand Industriar AS er igjen fullt ut eig av Balestrand kommune. Balestrand Næringsbygg AS ber no om at prinsipp for rentefastsetting blir endra til standard vilkår for lån frå Kraftfond 1 med verknad frå Frå vedtektene til Kraftfond 1 punkt 4, er det sett opp følgjande vilkår for lån frå fondet: - Rente 1% over innskotsrente på fondskapitalen - Rentefritak i ein periode kan vurderast i særskilde tilfelle - Lån vert gjeve som serielån i inntil 15 år - Lån skal sikrast med pant, primært i fast eigedom. Anna pantetrygd kan også nyttast. Kva som er fullgod trygd, skal vurderast i kvart einskild tilfelle.

6 Sak 2/15 VURDERING Balestrand Næringsbygg AS ber om ei vurdering av rente på bakgrunn av følgjande argument; «På utbetalingstidspunkt og dei påfølgande åra var dette eit gunstig lån med føreseielege vilkår» og «. Ut frå dagens rentevilkår er ikkje lenger 5% ei spesielt gunstig rente.» Rådmannen ser ikkje at det er moment som er til hinder for at lån til Balestrand Næringsbygg AS får lånevilkår i samsvar med standardvedtektene som er renteavkastning på fondskapitalen + 1 rentepoeng. Nominell rente pr vil då bli 2,85 % eller 2,15 rentepoeng lågare enn i gjeldande avtale. Rådmannen si tilråding: Det vert vist til lån til Balestrand Næringsbygg AS gitt i k-sak 98/0088 frå Kraftfond 1. Noverande rentevilkår for lånet blir å endra frå 5 % rente til standard rentevilkår for lån frå Kraftfond 1, som er rente 1 % over innskotsrente på fondskapitalen. Endringa gjeld frå Nedbetlingstid og låneform blir uendra.

7 Sak 4/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 3/15 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 203 &00 Arkivsaknr.: 14/1003 Høyringsfråsegn - overføring kommunal skatteinnkrevjinga til skatteetaten Vedlegg: Brev til kommunane Høyringsbrev Høyringsinstanser KS sin høyringsuttale sak 14/ Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Den sendte Finansdepartementet ut høyringsbrev til utvalde høyringsinstansar om overføring av skatteinnkrevjinga frå kommunane til skatteetaten med verknad frå Den vart kommunane inkludert som høyringsinstans med frist for å gje høyringsfråsegn innan den 2. mars Finansdepartementet sitt høyringsdokument følgjer som vedlegg. Skattedirektoratet fekk den i oppdrag å utgreia korleis skatteoppkrevjinga ( arbeidsgjevarkontoroll, innkrevjing og føring av skatterekneskapen) kan organiserast i Skatteetaten for å oppnå ei betre og meir effektiv skatteoppkrevjing. Utgreiinga skulle og innhalde forslag til naudsynte regelverkendringar, planar for eventuell endring i IKT-system og vurdering av arbeidsrettslege- og personalmessige endringar. Skattedirektoratet sin rapport ble oversendt Finansdepartementet : Rapporten er tilgjengeleg på Finansdepartementet si heimeside. Vedlagt ligg også KS si høyringsfråsegn. Hovudstyret i KS går imot å flytta ansvar for skatteinnkrevjinga frå kommunane til staten. Dei meiar framlegget er stikk i strid med regjeringa si grunngjeving for kommunereforma. Dette ved å flytte ei oppgåve som kommunane utfører svært godt og effektivt i dag over til staten. KS sin høyringsuttale finn ein på KS si heimeside:

8 Sak 4/15 VURDERING Høyringsfråsegn - overføring kommunal skatteinnkrevjing til skatteetaten Det vert vist til brev frå frå Finansdepartementet som vedkjem framlegg til overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen (skatteoppkrevjinga) til Skatteetaten. Framlegg om å overføra skatteoppkrevjinga til staten har vore fremja fleire gonger tidlegare, men saka har då anten ikkje vorte fremja frå tidlegare regjeringar eller blitt avvist av Stortinget. Balestrand kommune kan ikkje sjå at det kjem fram nye moment av betyding i Finansdepartementet si høyring. At framlegget fremjast som eiga sak uavhengig av pågåande kommunereformarbeid er også etter Balestrand kommune si meining uheldig og i strid med kommunereforma. Framlegget burde vore ein naturleg del av denne drøftinga/prosessen. Balestrand kommune er opptatt av at skatteinnkrevjinga skjer på ein effektiv måte med høge krav til rettssikkerheit. Balestrand kommune kan ikkje sjå at overføring av skatteoppkrevjinga til staten gir nokon garanti for betre resultat. Skatteinnkrevjinga viser i dag gode resultat med ein innbetalingsgrad på om lag 99,8 i prosent av samla krav for dei viktigaste skatteartane. Dette er marginalt høgare enn innbetalingsgraden av den statlege innkrevjinga for meirverdiavgift ( 99,4 % i følgje statsbudsjettet). Skattedirektoratet gir ingen god grunn for at den statlege innkrevjinga av meirverdiavgift skal vera lågare enn resultatet for arbeidsgjevaravgift. I tillegg er det ein omfattande risiko ved omorganisering. Sjølv ei marginal svekking av innkrevjingsgraden vil føre til at inntektene vil bli redusert meir enn Finansdepartementet sitt anslag for innsparing ved statleggjering, jfr. skatterestansane i Danmark økte etter statleggjering frå 50 mrd kr i 2006 til 82 mrd. i 2012 ifølgje den danske Riksrevisjonen. Utrekning basert på rapport frå Oslo Economics viser at ved ein reduksjon i innkrevjingsgrad på 0,05 0,15 prosentpoeng vil framlegget frå departementet bli ulønsamt sjølv med føreslått reduksjon i tilsette, sjå NKK si heimeside: Ein skal ikkje undervurde at den høge aksepten for innbetaling av skatt heng saman med lokal-/kommunal innkrevjing og med det nærheit til viktige offentelege tenester Framlegget er ein kombinasjon av eit irreviserbelt framlegg og mangelfull utgreiing av gevinst og risiko for provenytap, jf. KS sin høyringsuttale: «.Skattedirektoratets utredningsarbeid er utført som en lukket prosess og har svakheter. Utredningen belyser i liten grad konsekvensene av innsparingsforslagene. Det har derfor ikkje vært muleg å vurdere disse for KS. Den valgte tilnærmingsmetoden innebærer i tillegg en mulig overvudering av effektivitetsgevinstene ved at det ses bort frå at mye av disse kunne vært oppnådd med dagens oppgavefordeling, og da kanskje spesielt med interkommunalt samarbeid og ny kommunestruktur.» I arbeidet med kommunereformarbeidet er målet å flytta makt og ansvar til større og meir robuste kommunar. Kommunalt ansvar for skatteoppkrevjinga har vore medverkande til at kommunen har bygd god kompetanse innan innfordringsarbeidet som vert nytta både ved innfordring av skattekrav og kommunale krav. Vi meiner at ved ei overføring av skattoppkrevjinga til staten, vil kommunen missa kompetane og innfordringsarbeidet vil bli mindre robust. Bortfall av denne funksjonen i kommunen vil og føra til at kommunane misser

9 Sak 4/15 særnamskompetanse, i alle fall i ein overgangsperiode. Ein vil og misse tilgang til arbeidsgjevar-/arbeidstakarregegisteret og SOFIE, noko som må til for å ivareta personvernomsyn. Konsekvensen/kostnaden av lågare effektivitet i kommunane er ikkje utgreia av Finansdepartementet. Frå departementet blir det framhalde at rettsikkerheiten vil bli betre ved felles statleg innkrevjing. I dag blir rettssikkerheit ivaretatt ved at det er etablert eit klart skile organisatorisk og i høve ansvar når det gjeld fastsetting av skatten og på den andre sida innkrevjinga. Omsynet til rettssikkerheit tilseier at det må vera avstand mellom den som fastset og den som innkrev skatten. Dette er også slått fast som eit grunnleggande prinsipp i tidlegare utgreiingar og Stortingshandsamingar av skatteoppkrevjarfunksjonen. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune meiner at skatteoppkrevjarfunksjonen framleis må vera ei kommunal oppgåve. Dette blant anna av di det er positiv samanheng mellom skatteinnkrevjing og kommunal innkrevjing og økonomistyring. Vi meiner at ved ei overføring av skattoppkrevjinga til staten, vil kommunen missa kompetane og innfordringsarbeidet vil bli mindre robust. Bortfall av denne funksjonen i kommunen vil og føra til at kommunane misser særnamskompetanse, i alle fall i ein overgangsperiode. Ein vil og misse tilgang til arbeidsgjevar-/arbeidstakarregegisteret og SOFIE, noko som må til for å ivareta personvernomsyn. Konsekvensen/kostnaden av lågare effektivitet i kommunane er ikkje utgreia av Finansdepartementet Kvaliteten på skatteinnkrevjinga er god. På landsbasis blir 98,8 % av samla krav for dei viktigaste skatteartane betalt. Det er ei omfattande risiko ved omorganisering. Sjølv ei marginal svekking av innkrevjingsgraden vil føre til at inntektene vil bli redusert meir enn Finansdepartementet sitt anslag for innsparing ved statleggjering, jfr. skatterestansane i Danmark økte etter statleggjering frå 50 mrd i 2006 til 82 mrd. i 2012 ifølgje den danske Riksrevisjonen. Utrekning basert på rapport frå Oslo Economics viser at ved ein reduksjon i innkrevjingsgrad på 0,05 0,15 prosentpoeng vil framlegget frå departementet bli ulønsamt sjølv med føreslått reduksjon i tilsette.. Balestrand kommune meiar tidspunktet for å ta opp dette temaet er heilt feil. At framlegget er fremja som eiga sak uavhengig av pågåande kommunereformarbeid er etter Balestrand kommune si meining uheldig og i strid med kommunereforma. Framlegget burde vore ein naturleg del av denne drøftinga/prosessen. Balestrand kommune meiar det kan vera mogeleg å forbetra tenesta. Dette kan gjerst innanfor ramma av framleis kommunalt og lokalt ansvar for skatteinnkrevjinga, og må sjåast saman med kommunereforma.

10 Sak 4/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 42/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /15 Formannskapet Sakshandsamar: Sirikit Bakke Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 13/688 Plan og kostnadsoverslag - Utviding og omtaksering av eigedomsskatt Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Kostnadsoverslag Framdriftsplan Prosjektplan SAKSOPPLYSNINGAR I sak 59/13 vart det vedteke utviding av eigedomsskatt i heile kommunen. Som ein konsekvens av dette vart det avsett kr ,-i budsjett 2015 til kostander ved innføring av eigedomsskatt. I sak 72/14 vedtok kommunestyret å bruke skatteetaten sitt formuesgrunnlag for eigedomsskatt på bustader. I samband med innføring av eigedomsskatt i heile kommunen skal det gjennomførast ny allmenn taksering på alle eigedomar. I sak 70/14 Budsjett 2015, økonomiplan , vedtok kommunestyre å redusera avsette budsjettmidlar til bruk ved utviding av eiedomsskatteområdet til kr. 0,- Utifrå kommunestyret sitt vedtak har rådmannen oppretta ei prosjektgruppe, der oppgåva er å lage ein prosjektplan med kostnadsoverlag og framtidsplan, vedlagt. VURDERING Arbeidet med å klargjera for innføring av eigedomsskatt i heile kommunen vil halda fram til eigedomsskatt blir lagt ut 1. mars 2016.

11 Sak 4/15 Kommunestyret har bestemt at i samband med utviding av eigedomsskatt i heile kommunen skal det og gjennomførast ny allmenn taksering, og at likningstakst skal danna grunnlag for berekning av eigedomsskatt for bustadeigendomar. Rådmannen har organisert utviding/omtakseringsarbeidet som eit prosjekt med økonomisjefen som prosjektansvarleg. Rådmannen har utarbeida eit kostnadsoverslag for heile prosjektet. Kostnadsoverslaget viser kostnad på ca. kr Av dette kjøp av eksterne tenester/kostnader på ca. kr Vi vurderer at ca. kr av dette vil ha verknad i Kostnader vil i hovudsak vera knytt til takseringstenester, sjå vedlagt kostnadsplan. Før ein kan setja i verk arbeid i samsvar med framdriftsplan, må det såleis tilførast Kr i budsjett Rådmann gjer framlegg om at prosjektet vert finanisert ved bruk av disposisjonsfond. Hovudaktivitetene i innføringsprosjektet kan ein dela i to: Den førte delen er alt førearbeidet, som omfattar takstnemnda sin fastsetjing av retningslinjer for taksering og reglar for utøvelse av forbredande takseringsarbeid. I denne fasen er og kjøp av datasystem, kartlegging og gjennomføring av anbodsrundar for framtidige kjøp av forskjellige takseringstenester. Den andre delen er sjølve det praktiske arbeidet knytt til førearbeid og tilrettelegging for at takstnemnda kan fastsette takst for alle eigendomar som skal takserast. For bustadeigendomar skal likningstakst danna utganspunkt for berekning av eigedomsskatt, og her skal det leggast til rette for at overføring frå statens datasystem til kommunen sine eigne system. Dette arbeidet vil skje på slutten av dette året, medan sjølve takseringsarbeidet skal starta opp etter sommarferien. Opplæring av nytt datasystem KomTek vart startas på i januar, då vi tek sikte på å ta i bruk dette systemet for utskriving av eigedomsskatt i Takstnemnda skal utarbeida nye/oppdatere retningslinjer for taksering og reglar for korleis arbeidet for taksering skal utførast, dette arbeidet bør være ferdig før sommarferien. Oppdatering av eigedomsregisteret/matrikkelen har ein alt starta og vil halda fram. Rådmannen vil gi merknad til at kostnadsoverslaget og prosjektplanen kan bli endra etter at anbodskonkurransen er gjennomført. Det vil bli både direkte informasjon og kommunikasjon med den enkelte eigedomseigar, og det vil bli lagt ut informasjon på kommunen si heimeside. Rådmannen vil halda kommunestyret fortløpande orientert om innføringsarbeidet. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet tek plan for arbeidet med utvida eigedomsskatteområde til orientering. 2. Det vert løyvd kr frå disposisjonsfond kt

12 Sak 5/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 5/15 Formannskapet Sakshandsamar: Åge Skrede Arkivsaknr.: 13/794 Arkiv: M12 HOVUDPLANAR VATN og AVLØP Vedlegg: Hovudplan vassforsyning utkast sept Hovudplan avløp utkast sept Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det ligg no føre utkast til hovudplanar for vassforsyning og avløp. Målet med utarbeiding av hovudplanar for vassforsyning og avløp er mellom anna å få oversikt over utfordringar og naudsynte tiltak innan VA-området. Dette skal danne grunnlag for prioriteringar i samband med budsjett og økonomiplan. Hovudplanane skal og gje oversyn over naudsynte planoppgåver og rammer for seinare detaljplanlegging av tiltak, samt gje grunnlag for vurdering av finansiering og gebyrsatsar. For å sikre innbyggjarane ei forsvarleg og kostnadseffektiv VA-drift, er planlegging og strategitenking naudsynt. Det er naturleg at dette arbeidet skjer som ein integrert del av kommuneplanprosessen. Hovudplanane må difor vere ein kontinuerleg prosess - eit arbeidsverktøy - med utarbeiding av handlingsprogram, budsjett og årsmelding som ein naturleg del. Slik målstyring og resultatvurdering krev at politikarane er med på å fastsetje overordna mål og rammevilkår. VURDERING Hovudplanane er utarbeid som kommunedelplanar og i samsvar med reglane i plan og bygningslova som gjeld for kommunedelplanar skal planane leggast ut til høyring før dei vert vedtekne. Rådmannen si tilråding: Hovudplan for vassforsying og hovudplan for avløp vert lagt ut til høyring i samsvar med reglane i plan- og bygningslova.

13 Sak 6/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 6/15 Formannskapet Sakshandsamar: Åge Skrede Arkiv: GBNR 10/115 Arkivsaknr.: 15/64 Dispensasjon frå reguleringsplan Bruksendring frå industri til bustadføremål Vedlegg: Søknad om dispensasjon, datert , levert Situasjonsplan, datert Bakgrunn: Lovheimel: PBL 19-2 SAKSOPPLYSNINGAR Det er søkt om bruksendring av den gamle nettingfabrikken i Strondi 25 til bustadføremål. Tomta er i gjeldande reguleringsplan for Hamnen Storesva avsett til industriføremål, medan området i arealdelen i gjeldande kommuneplan er avsett til bustadføremål. Det er krav om reguleringsplan i kommuneplanen før området kan nyttast til bustadføremål. Søknande vert lagt fram som dispensasjonssak då søkjar berre ynskjer å bygge om eksisterande bygg og endre bruken av denne. Formannskapet avgjer etter Arbeids og delegeringsreglment for Balestrand kommune slik dispensasjonsøknad. VURDERING Det er utsendt nabovarsel og varsla naboar har ikkje innvendingar mot planane. Sidan området i kommuneplansamanheng er vedteke avsett til bustadføremål vert søknaden om dispensasjon vurdert til å vere kurant, og at ein difor ikkje ser det naudsynt å sende den på høyring til andre uttaleinstansar. Området er frå før avsett til utbyggingsområde i reguleringsplan. Det er ikkje avdekka rasfare i seinare skredfarekartlegging, og det er heller ikkje andre faktorar som gjer at området ikkje framleis kan vere utbyggingsområde/bustadområde. Ein vurderer tiltaket til å vere kurant og ser det og som positivt at tiltakshavar vil ruste opp bygg og området mot sjøsida slik at området får ein tiltalande utsjånad.

14 Sak 6/15 Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune gjev med med heimel i Plan og bygningslova 19-2 dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen og «Reguleringsplan for Hamnen Storesva» til endring frå industri til bustadføremål på gnr 10, bnr 115, Strondi 25. Det vert sett som vilkår for dipensajonen at området vert opparbeida på ein tiltalande måte mot sjø i samsvar med situasjonsplan. Vedtaket vert grunngjeven med at området i vedteken arealdel av kommuneplan er disponert til bustadføremål, og at omsøkt endring berre omfattar omdisponering og oppgradering av eksisterande bygg. Situasjonsaplanen ivaretek også utforming av tomteareala på ein god måte.

15 Sak 7/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 4/13 Formannskapet /14 Formannskapet /15 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 13/131 Arkiv: X26 Beredskapsplan for Balestrand kommune - rullering av plan for 2015 Vedlegg: Beredskapsplan for Balestrand kommune, februar 2015 Bakgrunn: Kommunestyresak 12/12; Beredskapsplan for Balestrand kommune og vidare arbeid med kommunal beredskapsplikt, Lovheimel: Sivilbeskytteleseslova 15 SAKSOPPLYSNINGAR I kommunestyresak om beredskapsarbeid i kommunen vart rådmannen pålagt å revidere den overordna beredskapsplanen kvart år og legge denne fram for formannskapet til godkjenning. I Beredskapsplanen er det føresett at dette skal skje innan februar kvart år. Planen vart sist revidert Beredskapsplanen vart oppgradert med kontaktinfo i beredskapsmøtet samt vurdert i leiarmøtet Plandokumentet vart her gjennomgått og retta opp. Det vert vidare oppdatert kontaktopplysningar som telefon nummer og adresser fortløpande slik at planen er operativ til ei kvar tid. Alle endringar sidan sist revisjon er markert med raud skrift. Det vert vist til vedlagt plandokument. VURDERING Denne revisjonen av den overordna beredskapsplanen omfattar i hovudsak oppdatering av kontaktinformasjon i planen. Ein har ikkje hatt høve til ein meir omfattande revisjon med utgangspunkt i kommunen sin heilskapelege ROS. Frå hausten 2015 vil det bli sett i verk arbeid på Fv. 55 i Høyangertunnelen, som er skissert å vare i ca. 15 mnd. Dette vil gje faste stengetider, og vil få konsekvensar for mellom anna beredskapssituasjonen til kommunen. Balestrand kommune har i møte teke opp mellom anna beredskapssituasjonen med Statens vegvesen og Helse Førde. Statens vegvesen legg opp til at

16 Sak 7/15 utrykkingskjøretøy skal sleppe gjennom uavhengig av stengetidene. Det kan til tider vere fysisk stengt på grunn av særskilde arbeidsopperasjonar der det kan ta relativt lang tid å rydde vegen. Ein må også forvente at utrykking tek lengre tid enn normalt sjølv om vegen kan opnast raskt. Helse Førde vurderer ambulanseberedskapen for Balestrand, men det er pr. no ikkje avklart i detalj kva løysingar som vert. I møte har Balestrand kommune peikt på denne utfordringa og har bede om konkrete tilbakemeldingar på dette. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek Beredskapsplan for Balestrand kommune slik den ligg føre. Rådmannen må saman med kriseleiing vurdere situasjonen for beredskapen i samband med vegstengingane på Fv. 55 Høyangertunnelen, og om naudsynt etablere særskilde tiltak i denne perioden.

17 Sak 8/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 32/12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /13 Utval for plan og utvikling /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /15 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 12/807 Arkiv: 143 C20 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - rullering av handlingsprogram Vedlegg: Framlegg til handlingsprogram, Gjeldande handlingsprogram, Plan og idrettsfunksjonell godkjenning - rehabilitering av ballbinge ved Sagatun skule, Detaljert kostnadsoppsett, Bakgrunn: Plandokument - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Balestrand kommune , Lovheimel: Plan og bygningslova 11-2 SAKSOPPLYSNINGAR Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Balestrand kommune gjeld for åra Handlingsprogrammet (HP) vart rullert sist med vedtak i kommunestyret Bakgrunnen for denne saka med ny rullering av HP, er å innarbeide eit prosjekt med renovering av ballbingen på Sagatun skule. Dette vert gjort då det for 2015 er vert gjeve gunstige tilbod på innkjøp gjennom felles «rammetilbod» til Sogn og Fjordane fotballkrets, samt at Sparebankstiftinga tildeler tilskot til alle som oppgraderer ballbingane gjennom dette prosjektet. Sidan Balestrand kommune ikkje har nokre andre nærmiljøsøknader i 2015, vil ein kunne pårekne tilskot til dette tiltaket i dette året. Det vart ut i frå dette sendt ein

18 Sak 8/15 spelemiddelsøknad for dette prosjektet innan fristen Det vart då avtalt med sakshandsamar i Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga at revidert HP måtte bli ettersendt inn innan , dersom søknaden skal bli godkjent og bli handsama vidare. Handlingsprogrammet inneheld frå før anlegga Friområde Hittunsfjøra og Leirduebane i Esebotn i Badeplassen og friområdet er eit kommunalt tiltak. Det kan søkjast om spelemidlar til sanitæranlegg, men ikkje til sjølve badeplassar. Slik søknad er sendt innan fristen , og vert handsama som ordinært anlegg. HP er justert med omsyn på eksakt søknad. Søknaden er prioritert først av søknader på ordinære anlegg. For Leirduebanen i Esebotn er Balestrand JFF søkjar. Søknaden for dette anlegget er også sendt innan fristen HP er justert med omsyn på eksakt søknad. Søknaden er prioritert som nr 2 av søknader på ordinære anlegg. Tiltaket er inne i regional plan, slik kravet er til skytebaner, i Justert HP der tiltaka er innarbeida og justerte er lagt ved. På grunn av fristen for å ettersende HP, må saka eventuelt gjerast vedtak i av formannskapet med bruk av hasteparagrafen. VURDERING Tiltaket med renovering av ballbingen har ei kostnadsramme på ,- Med tilskot, dugnad, vil kommunen sin eigeninnsats avgrense seg til ca. kr ,-. Det meste av denne eigendelen vert også kompensert ved mva-kompensasjon. Med tanke på at ein får full renovering av ballbingen finn ein prioritere å dekke eigendelen av ordinære vedlikehaldsmidlar. Då ballbingen no er 10 år og har behov for slik oppgradering, tilrår ein å innarbeide tiltaket i samsvar med justert HP. For dei andre tiltaka er det ikkje endringar i kommunal finansiering. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek i medhald av Plan og bygningslova 11-2 rullering av handlingsprogram til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samsvar med vedlagt framlegg til handlingsprogram Som det går fram av handlingsprogram er søknadene prioriterte slik: Ordinære anlegg 1. Hittunsfjøra friområde, sanitæranlegg 2. Leirduebane i Esebotn Nærmiljøanlegg 1. Rehabilitering av ballbinge ved Sagatun skule Vedtaket er gjort i medhald av Kommunelova 13, jf. punkt 4.2 i gjeldande Arbeids- og delegeringsreglement for Balestrand kommune.

19 Sak 9/15 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 9/15 Formannskapet / Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaknr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret har stillt seg positiv til at Balestrand kommune skal ta imot 10 flyktningar i 2015 og 10 i I denne samanheng vil kommunen få eit auka behov for å disponere bustader. Behovet kan ikkje fastsetjast heilt eksakt, vi veit enno ikkje korleis fordelinga er på familiar og einslege. Omfang av familiegjenforeining som kan auke behovet ytterligare, er også vanskeleg å sjå på førehand. Erfaring frå tidlegare tilseier at det kan vere rasjonelt for kommunen å løyse oppgåva ved bruk av eigne bustader. I bustadpolitisk handlingsplan er eit av tiltaka å legge til rette for «prøvebustader». Det er også ønskjeleg å kunne tilby attraktive bumogelegheiter, både for eigne tilsette og andre som ønskjer å «prøvebu». Dette er også eit tiltak som bidreg til å auke kommunen sitt behov for å disponere bustader. Saka vert difor lagt fram med tanke på kjøp av 1-2 leiligheiter på Holmamyrane, eventuelt anna eigna bustad som kjem på sal. Disponible husvære pr januar 2015 Det er pr januar eit ledig husvære (Skåsheimsvegen) som er eigna som bustad for flyktningar. Dette er reservert for føremålet. For å møte behovet i 2015, vil det såleis i tillegg vere naudsynt å leige husvære hjå private for å dekke heile behovet.

20 Sak 9/15 VURDERING Det er truleg ikkje naudsynt for kommunen å eige nok bustader til at ein til eikvar tid kan løyse behovet for busetjing av flyktningar. Det bør vere ein rimeleg balanse mellom eige og leige, slik at det kan vere gode utsikter full utleige, i alle høve av dei nyaste husværa. Kjøp av nye bustader vil representere ei fornying og nivåheving på kommunale husvære. Sal av eldre husvære kan på sikt vurderast dersom situasjonen tilseier det. Det vert lagt til grunn at ei eventuell investering i husvære skal kunne gjennomførast utan stor økonomisk risiko eller belastning i kommunen sitt driftsbudsjett. Det vil her vere ein føresetnad at det vert løyvd tilskot frå Husbanken. Tilskot kan løyvast med 20 til 40 % av investering i utleigebustad til følgjande føremål.: - bustad for bustadslause - bustad for flyktningar - bustad for personar som treng oppfølgingstenester - bustad i gode bumiljø til vanskelegstilte hussstandar med born Dersom husværet ikkje blir nytta i samsvar med føremålet, kan tilskotet verte kravd attende. Det er ei nedskriving av tilskotssummen med 5% år år, slik at etter 20 år kan bustaden dsiponerast fritt eventuelt seljsat. Det er nedanfor laga nokre døme på korleis ei investering vil kunne slå ut i rekneskapet med ulike rente, prisstignings- og tilskotsnivå. Kjøp av leiligheit med to soverom frå Nordbohus sitt prosjekt på Holmamyrane er lagt til grunn for døma. Oversynet syner korleis investeringa undere ulike føresetnader, vil slå ut i kommunen sitt rekneskap i utvalde år framover. Døme A gjev balanse i drifta i år 3, medan ein ved døme D ikkje får balanse før i år 15. Kommenarar til dei ulike elementa prognosane: Avdragstid Kommunen har høve til nytte 40 års lån som avskrivingsgrunnlag ved finansiering av utleigebustader. Det er i prognosane nytta 30 års avdragstid. Rente Det er for tida mogeleg for kommunen å låne pengar til 2 %.p.a. Det er også mogeleg å binde renta i minimum 5 år på tilnærma same nivå. Med eit års tidshorisont er forventningane i marknaden at renta ikkje skal stige, men kanskje bli ytterligare redusert. Drift vedlikehald: Denne posten utgjer felleskostnader, administrasjon og vedlikehald er vurdert til gjennomsnittleg kr pr år. Husleigeinntekter: Ein vurderer kr pr mnd til å vere marknadsleige for nytt sentrumsnært husvære. Det er såleis kalkulert med husleigeinntekter på kr pr år.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: 10.00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset : 30.04.2015 Tid: 10.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Styringsgruppa for kommunereforma skal ha møte kl. 09.00 10.00 Formannskapsmøtet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Oppfylging av vedtak i formannskapet 1. halvår 2015

Oppfylging av vedtak i formannskapet 1. halvår 2015 Oppfylging av vedtak i formannskapet 1. halvår 2015 Sak nr Tittel Vedtak Oppfylging 1/15 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun 2/15 Lån frå kraftfond 1- vurdering av rente gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 45/10 08/189 ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.06.2012 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 23/12 12/472

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Planstrategi. for Balestrand kommune

Planstrategi. for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2013 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer