1 Det%overordnede%bildet.%%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Det%overordnede%bildet.%%"

Transkript

1 SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner. Vindkraftverket vil ha en installert effekt på 200 MW og produsere rundt 780 GWh, tilsvarende kraft til rundt husstander. Som sådan er Siragrunnen Vindkraftverk et prosjekt som vil bidra kraftig til målsetningen om 13,2 TWh fornybar innen Gjennom et utstrakt samarbeid med viktige nasjonale og internasjonale industriaktører vil et konsesjonsgitt prosjekt føre til sterk lokal og regional industriell vekst, samt teknologiutvikling og erfaring som samlet vil redusere kostnadene for offshore vind. Dette vil medføre kompetanseoppbygging i Norge, som igjen vil legge grunnlaget for en ny næring i Norge et nytt industrielt bein å stå på. NVE skriver følgende i sitt vedtak av 13. januar 2015: De negative miljø og samfunnsvirkningene er ikke av en slik grad at de alene vurderes til å medføre avslag på søknaden. NVE vil samtidig understreke at det er et potensial for store fordeler knyttet til teknologi og industriutvikling dersom vindkraftverket etableres. Usikkerheten knyttet til størrelsen på disse fordelene er imidlertid stor. Når de store utbyggingskostnadene legges til grunn, mener NVE at Siragrunnen vindkraftverk ikke vil være et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt. Anken er i sin helhet fokusert på potensialet for og fordelene ved den forventede teknologi og industriutviklingen, samt noen enkelte presiseringer. Staten har brukt i underkant av 1 mrd på å støtte forskning og utvikling av offshore vind. Til nå har dette ikke resultert i den ønskede kommersialiseringen av resultatene. De fleste aktørene som jobber med dette, påpeker at hovedårsaken er mangelen på noen fullskala pilotprosjekter der industrien kan demonstrere teknologien og dokumentere kostnadsreduksjonene. Vi vil påpeke viktigheten av overordnet helhetlig politisk tenkning som resulterer i en koordinert innsats for å sikre at disse midlene ikke blir brukt forgjeves. Per i dag er det kun Norge i Skandinavia, og et av de siste Europeiske landene rundt Nordsjøen som ikke har bygget ut et kommersielt havvind prosjekt. Markedet er i stor vekst og tusenvis av arbeidsplasser blir skapt i de landene som bygger ut. Norge kan ved et endelig positivt konsesjonsvedtak, ta en ledende posisjon innen deler av denne industrien. 2 Behov%for%omstilling.%% Det er en bred enighet om at det er nødvendig å forberede nasjonen på en omstilling av samfunn og arbeidsliv etter oljen, både i politikken, næringslivet og organisasjonslivet. Årsaken til dette er flersidig: Klima, miljø, tilgjengelige ressurser av fossile brennstoffer på norsk sokkel og bekymring for fremtidig prisutvikling og marked. Den siste rapporten til FNs klimapanel har spesiell relevans for Norge, nemlig at dersom verden skal lykkes med å nå to-gradersmålet så må en betydelig del av de fossile ressursene vi 1

2 kjenner til bli liggende igjen i bakken. På verdensbasis dreier dette seg hovedsakelig om kull, men også om olje og gass. Dette innebærer at Norges fremtidige inntekter fra oljeindustrien vil kunne bli betydelig redusert. De alvorlige konsekvensene av denne mulige fremtiden blir forsterket av en oljepris som er lavere enn på lenge. I januar 2015 var denne på 50 USD/fat, som er dramatisk lavere enn det som for eksempel lå til grunn da statsbudsjettet for 2015 ble skrevet, sommeren og høsten Da forventet man en oljepris på USD/fat. En konsekvens av den fallende oljeprisen er at mange oljearbeidere mister jobben. SSB beregnet i november 2013 at dersom vi får en oljepris på 60 USD/fat om fem år, vil det føre til til flere ledige enn om prisen hadde vært 96 USD/fat. Disse tallene understreker betydningen oljeindustrien har for sysselsettingen, og hvor sårbar vi er for endringer der. Dette er sannsynligvis også årsaken til at statsministeren pekte på nødvendigheten av omstilling i sin nyttårstale. Her understreket hun at Vi har lenge visst at oljeaktiviteten en dag ville passere toppen. Mye tyder på at det nå har skjedd. Videre pekte hun på behovet for å gjøre det vi kan som nasjon for å redusere trusselen fra klimaendringer. Interessant nok knyttet hun dette direkte til oljeindustrien. Statsministeren pekte på hvordan nye næringer må utvikles og bære velferdsordninger og løfte landet vårt. I talen poengterte hun behovet får å bli bedre til å skape nytt. Og hvordan 2015 skal være et historisk år for satsing på forskning, innovasjon og kunnskap. Dette vil gi oss kraft til å omstille oss, og at dette vil ruste Norge for framtiden ble understreket. Deretter understreket statsministeren hvordan behovet for omstilling gir oss mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn. Hun pekte i det videre på at vi vet at klimatiltak og økonomisk vekst kan gå hånd i hånd, og hvordan Norge har de beste forutsetninger for å lykkes med å få frem de grønne gründerne og de nye arbeidsplassene. Dette er helt i tråd med det hennes kolleger i Regjeringen og på Stortinget har uttalt ved mange andre anledninger. På landsmøtet i 2011 gikk KrF inn for et særegent støtteregime for offshore vindkraft. Det andre støttepartiet til Regjeringen, Venstre, har foreslått å opprette Fornybar a/s, et statlig investeringsselskap som skal bidra til oppskalering av fornybar energi og fornybar energibærere som f.eks offshore vindkraft. I regjeringserklæringen til Høyre-Frp regjeringen fra 2013 ble nødvendigheten av å være mindre sårbare for svingninger i oljeprisen påpekt, samt omstillingsevnen i norsk næringsliv. Det ble også understreket at den nye regjeringen ønsket økt forskning på og utbygging av fornybar energi. Disse uttalelsene følger en rød tråd gjennom norsk nærings- og fornybar energipolitikk gjennom mange år, og vekslende regjeringer og olje- og energiministre. Tidligere olje og energiminister Terje Riis-Johansen annonserte flere ganger i 2009 og 2010 at vindkraft til havs kan bli Norges neste industri og energieventyr, et budskap også tidligere næringsministre har fremmet. Forskningsmiljøer konkluderer også med det samme. I en rapport fra NTNU og CenSES fra 2011, hvor flere hundre norske næringsaktører er intervjuet, konkluderes det klart og tydelig at offshore vindkraft er et stort satsingsområde internasjonalt. Norsk kompetanse på marin teknologi er ubestridt, og både kan og bør bygges videre på for å etablere fremtidsrettede eksportnæringer. En av de intervjuede om markedet for norsk teknologi og næring for leveranser til offshore vindkraft sier det slik: Det er vel 2

3 ingen steder i verden som Gud har skapt som er bedre egnet for å lage betongfundamenter enn her Siden 2008 har det vært satset mye penger på offshore vind. OED opplyser at totalt 735 mill statlige kroner har vært bevilget til forskjellige forskningsprosjekter. 345 mill av disse har gått til Forskningsrådet og ENOVA har bevilget 245 mill. Innovasjon Norge har ved flere anledninger uttrykt at havvind kan spille en viktig rolle i Norges energifremtid. Siden 2008 har den sentrale aktøren bevilget mer enn 125 mill kroner til havvindsrelaterte energiprosjekter. Innovasjon Norge peker på at Norges styrke ligger i utstyr og tjenester som brukes på havet, og nevner som eksempler fundamenter til offshore turbiner, transport og logistikk på sjøen, montasje og vedlikehold av offshore vind konstruksjoner. Innovasjon Norge viser til Energi21 som har utviklet den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 anbefaler i sin siste strategi fra 2014 offshore vind som ett av seks satsingsområder, og peker på betydningen av at spesiell innsats rettes mot forskning, utvikling og demonstrasjon innen de spesielle satsingsområdene. I strategien peker Energi21 på betydningen av en bred satsing med basis i god og forutsigbar tilgang på offentlig forskningsmidler, gode markedsinsentiver, samt engasjement og sterk deltakelse fra næringslivsaktørene. Energi21 skriver også i sin strategi hvordan og hvorfor en mulig norsk satsing bør ses i lys av den globale situasjonen og det internasjonale markedet: Energi 21 viser i sin siste strategi til at utviklingen er i dag rettet mot et internasjonalt marked der norske leverandører av teknologi og løsninger har og kan ta posisjoner, og at norsk kompetanse og erfaring i olje, gass og maritim virksomhet gir et godt utgangspunkt. Energi 21 argumenterer videre at begrunnelsen for offentlig støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon i stor grad er knyttet til å utvikle internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og kompetanse for energisektoren, og at ambisjonene bør være å utvikle norsk leverandørindustri rettet mot økt energiproduksjon fra vindkraftanleggene og reduksjon av kostnader langs hele verdikjeden (fra design til nedmontering). IEA påpeker i ETP 2014 (Energy Technology Perspectives) at offshore vind ligger etter den utviklingsbanen som ligger til grunn for 2-graders scenariet og understreker behovet for forsterket innsats. 3 Teknologi9%og%industriutvikling%og%betydningen%av%et% hjemmemarked.%% Det er vanskelig å finne gode eksempler på hvordan viktig nasjonal teknologi- og industriutvikling har skjedd uten et godt planlagt og tilrettelagt hjemmemarked. Til gjengjeld finnes det mange svært gode eksempler på det motsatte både her hjemme i Norge, og andre steder. I 1966 ble det bygget en konstruksjon ved Aker Verft i Oslo. Det var en delvis nedsenkbar oljerigg ved navn Ocean Viking, basert på et amerikansk design. Rett før jul 1969 fant plattformen gass på det som ble Ekofisk-feltet, og resten er historien om utviklingen av en moderne velferdsstat. På denne tiden var Aker Verft rammet av den internasjonale oljekrisen, og markedet for skipene verftet hadde levd godt av i mange år forvitret. Aker forsto at noe måtte gjøres. 3

4 Norske politikere så den nye tid, og oppfordret norske selskaper til å kvalifisere seg som leverandører til oljeselskapene. Dette var avgjørende fordi det betød at selskaper som Aker og Norwegian Contractors selskapet bak Condeep plattformen visste at de hadde en framtid i et marked de kjente godt fra før, nemlig det norske. Selskapene tok utfordringen. I løpet av kort tid leverte Aker tjenester og produkter til den raskt voksende norske oljeindustrien. Personene bak Norwegian Contractors satte seg ved tegnebrettet og begynte arbeidet med noe verden aldri hadde sett før nemlig et flytende betongunderstell for offshore oljeinstallasjoner. Aker forsto at det hadde en unik forståelse av og fordel i det norske markedet, gjennom sin bakgrunn i skipsindustrien. Ocean Viking var et modifisert design fra en rig som vanligvis opererte i den Mexikanske Gulf, med et helt annet klima enn i Nordsjøen. Aker designet derfor sin egen borerig, som var spesialdesignet for de tøffe forholdene og dybdene i Nordsjøen. Riggen var av et såkalt H-3 design, og het Norjarl. Den ble fulgt av 36 flere rigger av samme type. Condeep-plattformen fikk sitt gjennombrudd sommeren De norske Condeepplattformene vakte internasjonal oppmerksomhet, og konstruksjonen ble tildelt premie for teknologisk nyskaping på verdens største oljemesse i Houston i Norwegian Contractors solgte lisensrettighetene for Condeep til en rekke land, og inngikk også samarbeid med en gruppe vesttyske firmaer om felles engasjement på verdensbasis. Internasjonalt ble Condeep selve symbolet på oljevirksomheten i Nordsjøen. Condeep-plattformene har vært et av Norges viktigste selvstendige bidrag til offshore-industrien, Norjarl heter i dag Blackford Dolphin og opererer i regi av Fred Olsen i India. Condeep plattformene står fortsatt på norsk og engelsk sektor, den største på Troll-feltet på 303 m dyp. Det er umulig å forestille seg disse industrieventyrene uten det markedet som vokste frem i Norge på 60- og 70-tallet, og som norske politikere la til rette for. Også internasjonalt finnes det gode historier om industrieventyr som skyldes politiske grep i et marked i endring. Tyskland har i dag installert rundt MW solceller (solar PV). Sol PV representerer rundt 6,5 % av Tysklands kraftproduksjon, og dette kommer fra rundt 1,4 millioner enheter rundt om i landet. Sammen med vind produserer solenergi i Tyskland rundt 31 % av landets kraftproduksjon, noe som plasserer Tyskland i en god posisjon for å nå det politiske målet om 35 % innen Denne enorme utbyggingen av solenergi i Tyskland har redusert utslippene av CO2 i landet, men har også hatt en meget viktig effekt: En dramatisk reduksjon av prisen på solceller. I 1990 var prisen på solceller rundt 8 USD/W. I dag, rundt 25 år etter, er prisen 0,36 USD/W, eller rundt 5 %. Det tyske markedet har ikke utviklet seg tilfeldig. Den tyske miljøvernministeren, og senere direktør for FNs miljøprogram UNEP, Klaus Töpfer, etablerte i 1991 "Electricity Feed-In Act" eller Stromeinspeisungsgesetz, som senere skulle bli til den tyske fornybar-loven, eller The German renewable Energy Act. Hovedprinsippene bak loven var tredelt: Investeringsbeskyttelse gjennom feed in tariff og tilknytningsplikt Betales gjennom avgift på strømregningen Press på innovasjon og effektivisering gjennom jevnlig reduksjon av feed-in tariffen. Politikken har vært vurdert som svært vellykket. I tillegg til reduksjonen av pris på solceller og økingen av fornybar energi i den tyske kraftproduksjonen, har nettoeffekten for det tyske samfunnet blitt beregnet til 3,8 mrd. Denne gevinsten skriver seg fra en kombinasjon av 4

5 Siragrunnen Vindpark industriell vekst og teknologiutvikling og fremvekst av nye næringer og aktører, samt reduserte eksterne kostnader i form av redusert forurensing. To to eksemplene fra Norge og Tyskland beskriver hvordan politiske grep og nasjonale markeder bidro til en utvikling som over tid gikk fra å være kostbare til lønnsomme. Det som krevdes var forståelse for og innsikt i en fremtidig endring av det industrielle markedet, det være seg et fremvoksende marked man vil være en del av, eller et marked man må etablere. Offshore vindkraft er ingen ny næring. Det er allerede bygget 74 offshore vindkraftverk med en samlet effekt på over MW. Det planlegges betydelige mengder. Næringen har imidlertid en stor utfordring: Kostnader. Eksemplene over illustrerer med all tydelighet at at utbygging av et stort norsk offshore vindprosjekt som Siragrunnen vil kunne både bidra til reduserte kostnader, samt utvikle et nærings- og teknologimiljø som vil kunne være svært verdifullt for norsk industri i fremtiden i et eksponensielt voksende internasjonalt marked. 4 De%industrielle%mulighetene% 4.1 Bakgrunn%og%eiere% Muligheten for å etablere et nærings- og teknologimiljø i tilknytning til og i regionen for lokalisering av Siragrunnen Vindkraftverk har vært grundig studert gjennom flere år. Tidlig i 2014 resulterte dette i etableringen av Amon AS. Selskapet er etablert i den georgrafiske regionen Farsund/Lister, av Kruse-Smith AS, Einar Øgrey AS gjennom Lundevågen Eiendom AS og Farsund Fortøyningsselskap AS (FFS), med eierandeler på respektiv 58,33 %, 26,67 % og 15 %. Bakgrunnen for engasjementet fra bedriftenes side er at de ser store muligheter for økt aktivitet. Kruse-Smith er en stor regional entreprenør, og vil ha ansvaret for selve betongarbeidet knyttet til fundamenter. FFS, som er lokalisert i Farsund, vil ta seg av de 5

6 maritime operasjonene, mens Einar Øgrey Farsund AS (knyttet til Lundevågen gjennom eierskap) vil være ansvarlig for elektromekanisk arbeid, inkludert tilkobling av turbiner til sjøkabler. Det vises for øvrig til vedlagte notat "Amons vurdering av de industrielle mulighetene"!! 4.2 Visjon%og%ambisjon% Visjonen til Amon var klar fra dag en: Å etablere den mest kosteffektive fundament og installasjonsfabrikk for offshore vind (FIF). Bakgrunnen for visjonen var en erkjennelse av situasjonen: Det finnes planer om mange tusen offshore vindturbiner i årene fremover 2020 og senere. Det er en oppfattelse av at kostnadsnivået ligger langt over landbasert vind, og en av årsakene til dette er svært høye installasjonskostnader offshore. Erfaringer fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen forteller at an arbeidsoperasjon til havs koster rundt 10 ganger mer enn en tilsvarende operasjon på land. Da følger en naturlig konsekvens at det viktigste grepet for å redusere kostnadene for offshore vind er å redusere de mest arbeidskrevende operasjonene til havs til et minimum. Dette er de maritime operasjonene knyttet til fundamentplassering og montering av turbin på fundament. Crown Estate (som har monopol på virksomhet på britisk sektor) har foretatt beregninger som viser at kostnaden for hver installalert MW offshore vind er på 33 MNOK. Crown Estate har vurdert at dette bør ned til 24 MNOK. Tilsvarende vurderingen er foretatt av flere store utbyggere, produsenter og forksningsmiljøer. Å nå dette kostnadsnivået, først og fremst gjennom reduserte kostnader knyttet til fundamenter og montering av turbiner på fundamentene, er Amons ambisjon. 4.3 Forstudie.% Som forretningsplanen beskriver er bedriftens mål å etablere en fabrikk for produksjon og installasjon av fundamenter til vindturbiner offshore (FIF). Dette arbeidet er tenkt gjennomført i følgende fire faser forstudie (1. kvartal 2015), forprosjekt (fjerde kvartal 2015), hovedprosjekt (første kvartal 2016) og start leveranse til siragrunnen (annet kvartal 2017). Forstudien er nå avsluttet (se vedlagt siste versjon 19. januar 2015). Forstudien konkluderte med følgende: Amon AS anser at det er mulig å nå målet om 24 mill NOK/MW Meget stort markedspotensial Lundevågen området er tilgjengelig Gode samarbeidsmuligheter med Siemens AS (for turbiner) Avtale oppnådd med Siragrunnen AS Forstudien konkluderte også med: Forutsetning at SiragrunnenVindpark får konsesjon (regionalt hjemmemarked nødvendig) Senere del av prosjektet deles i to, der første del er konseptvalg av fundament og andre del er FEED studier og detail engineering 6

7 4.4 Markedsmuligheter.% Markedet for offshore vindkraft er stort og behovet for en innovasjon knyttet til fundamenter og installasjoner omfattende. Med en reduksjon på mellom 25 og 30 % vil de fleste vindparker i Nordsjøen kunne bli lønnsomme å bygge ut, iflg The Crown Estate. Størrelsen på markedet illustreres godt ved at Amons mål om bygging og montering av av 50 havvindmøller i året vil kunne gi mellom 2,5 og 3,5 % markedsandel. En gjennomhgang av noen markedene rundt Nordsjøen: Danmark% Danmark er Skandinavias vindkraftnasjon både til lands og til havs. Det er planer for flere vindparker til havs, og muligheter for utbygging er stor. Det er i dag 13 offshore vindparker, hvorav 5 store. Maks havdyp er kun 20 meter der disse er installert. Det er i dag installert ca MW vindkraft on- og offshore i Danmark Tyskland% Det foregår i disse dager stor utbygginger av vindkraft til havs i Tyskland. Etter reformen av Renewable Energy Sources Act (EEG) fjerne usikkerheten i markedet er det gjort beslutning om nye investeringer på 3 milliarder, og det forventes beslutning på ytterligere 7 milliarder. Tysklands planer om utfasing av atomkraft innen 2022 antyder at dette markedet er vedvarende Sverige% Sverige har hatt betydelige utbygginger på land uten å ha foretatt store utbygginger til havs. Det er et betydelig potensiale på Sveriges vestkyst som må betraktes som vårt nærområde. I den nye svenske regjerings tiltredelseserklæring slås det fast at målet er minst 30 terrawatt timer ny fornybar elektrisitet fra fornybare kilder innen 2020, samt at støtten til vindkraft til havs skal styrkes England/Skottland% Planene for utbygging er store, 11 GW innen Dette vil være et stort marked med god beliggenhet sett i forhold til lokaliseringen av Amon. Statoil og Statkraft kan markedet etter to store feltutbygginger. Videre har de samme to selskap besluttet videre utbygging på britisk sektor. Det er utbygget 21 felt, og 27 felt er under utbygging eller har fått konsesjon eller i behandling. 11 konsesjoner er gitt uten at utbygging er påbegynt. Det engelske markedet vil være et hovedsatsingsområde for Amon idet Statoil og Statkraft allerede har god kunnskap om markedet. Skottland vil ifølge de siste markedsrapporter framstå som hovedmarked for offshore vind utbygging i Europa. The Offshore Wind Industry Group har beregnet potensialet for offshore vind i Skotland til ca. 25 % av hele det europeiske offshore vindmarked. Dette betyr at man regner Skottland til å ha det høyeste Offshore vind potensial i Europa. Med bakgrunn i dette har mange komponentleverandører, konstruksjonsselskap og offshore fartøy leverandører gått inn i det skotske marked. Dette inkluderer Mitsubishi Power System, Areva, Samsung Heavy Industries og Gemesa. Videre har store installasjons skip operatører som Technip Offshore Wind etablert seg i området. 7

8 Crown Estate har nå annonsert en revisjon av «Round 3». De inviterer offshore vind utvikling partnere til en revisjon av betingelsene for avtalene. I denne forbindelse dokumenteres at 8,5GW vindkraftutbygging er i planleggingssystemet og at 7,8 GW er til behandling. Sett i sammenheng med de tidligere runder og de 18 GW nye prosjekter i runde 3 er det i UK hele 30 GW under prosjektering. For Amon vil også dette være å vurdere som et nærmarked Holland% Det bygges store vindparker i Holland, mens vindparker til havs er i sin begynnelse. Mange signaler tyder på at dette kan endre seg, spesielt om kostnadene pr MW installert går ned. Vi vurderer dette markedet med potensiale for filialer til anlegget i Farsund. 4.5 Markedsstrategier%og%partnere% FIF forutsetter Siragrunnen Vindpark som første kunde. Bakgrunnen for dette er at det anses som et betydelig regionalt/lokalt hjemmemarked, som ofte er en forutsetning for all bedriftsutvikling og, ofte, teknologiutvikling. Her kan man bare tenke tilbake på da Aker utviklet H-3 platformen, for det norske markedet. Senere utviklet bedriften nye modeller, og solgte totalt 37 av dem mange av dem til utlandet. Amon AS samarbeider også med Siemens, som er turbinleverandøren med klart størst markedsandel på offshore vind, som vesentlig i det videre arbeidet. Et strategisk samarbeid eller nær kontakt med Statoil og Statkraft gir Amon relevant markedsinformasjon, grunnet de to bedriftenes erfaring fra offshore i den sørlige Nordsjøen. I forprosjektet har Amon, i tillegg til de som er engasjert i prosjektet, tilknyttet seg en rekke samarbeidspartnere innen mange områder vi vurderer som sentrale: Marked Siragrunnen Statoil Statkraft DNV GL Teknologi Siemens SeaBreeze MonoBaseWind Kompetansemiljøer Bellona! Zero IntPow Enova Innovasjon Norge Andre Kompetansebygging Farsundsbassenget Farsund Kommune Flekkefjord kommune Sokndal kommune Cittastone Eksportkreditt/Giek Når!det!gjelder!videre!informasjon!om!Amon!AS,!planer,!risikoanalyser,!kostnadsvurderinger! etc,!vises!det!til!forretningsplanen!og!forstudien,!som!er!vedlagt.!!!.!! 8

9

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Vårt utgangspunkt for Siragrunnen vindpark Skal realiseres uten offentlige tilskudd Skal realiseres innenfor det eksisterende

Detaljer

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger Fornybar energiproduksjon oljemuseet 4.september 2009 - et eksempel fra egen banehalvdel Fornybare Klimaløsninger og muligheter for Rogaland De globale klimaløsningene -vindkraftens posisjon t Rangering

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER

MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER Page 2 Mtg Mr. Mathers October 14, 2008 100 år med utvikling av ren energi STATKRAFT ER DEN STØRSTE LEVERANDØREN AV FORNYBAR ENERGI I NORGE

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Siragrunnen Vindpark, klage på NVEs konsesjonsvedtak

Siragrunnen Vindpark, klage på NVEs konsesjonsvedtak Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Siragrunnen Vindpark, klage på NVEs konsesjonsvedtak Oslo 03.02.2015 Det vises til NVEs konsesjonsvedtak av 13. januar 2015, mottatt samme dag.

Detaljer

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land

Rammebetingelser for vindkraft. Norge sammenlignet med andre europeiske land Rammebetingelser for vindkraft Norge sammenlignet med andre europeiske land Per Ove Eikeland Presentasjon for Statoil, 25.11.2009 Innhold Vindkraftens utvikling i Europa Drivkrefter for vindkraftutvikling

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Fra fossilt til fornybart. BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes

Fra fossilt til fornybart. BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes Fra fossilt til fornybart BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Stiftelsen skal bidra til tiltak offentlige som private

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv. Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona

Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv. Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona The Challenge 80 % of global energy production is based on

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om Siragrunnen vindkraftverk i Sokndal og Flekkefjord kommuner

Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om Siragrunnen vindkraftverk i Sokndal og Flekkefjord kommuner Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 06.03.2015 Vår ref.: 200708652-196 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Bjerkestrand 22959298/erbj@nve.no Oversendelse

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

IEA scenarier frem mot 2050 & Forskningsrådets satsing rettet mot bygg

IEA scenarier frem mot 2050 & Forskningsrådets satsing rettet mot bygg IEA scenarier frem mot 2050 & Forskningsrådets satsing rettet mot bygg EKSBO 10.02.10 Fridtjof Unander Avdelingsdirektør Energi og petroleum CO2-utslipp bygg (inkl. elektrisitetsbruk) Andel av totale globale

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Industrielle muligheter innen offshore vind Teknologisk Møteplass, Oslo 14.12.2010 Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Vestavind Offshore Etablert august 2009 Eid av Vestlandsalliansen Kjernevirksomhet

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Hvorfor er Norge en klimasinke?

Hvorfor er Norge en klimasinke? Hvorfor er Norge en klimasinke? Erik Martiniussen Klimaseminaret 2013 Durban desember 2011 EU sikret avtale i Durban Utslippskutt på hjemmebane ga legitimitet Allierte seg med fattige land mot USA og Kina.

Detaljer

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus,

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus, Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind Måltidets Hus, 03.11.09 Innhold Introduksjon Lyses involvering i teknologi innen offshore vind Lyses offshore vind

Detaljer

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Alexandra Bech Gjørv, direktør Ny energi Oslo, 12. november 2007 2 Kraftfulle norske naturressurser.. Danmark / Tyskland : 1 MW 2 GWh/år På

Detaljer

Hva må til for å etablere en vindkraftnæring i Norge?

Hva må til for å etablere en vindkraftnæring i Norge? Hva må til for å etablere en vindkraftnæring i Norge? Kjell Hilde Partner, Keypex AS HOG Energi - Representantskapsmøte 16.12 2009 Innhold Glimt om Vindkraft i Norge & Europa Onshore/offshore Eksempler

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

TM deltagere

TM deltagere TM 14.12.10 59 deltagere ABB (4) Aker Solutions (1) Chapdrive (1) DnV (1) Force Technology (1) Fred Olsen (1) GE Power and Water (1) GexCon (1) Nexans (1) NorWind (1) Siemens (2) SmartMotor (1) Windsea

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Norsk Offshoredag 31.05.2011 Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Norsk Offshoredag 31.05.2011 Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Norsk Offshoredag 31.05.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Har vi en bred og samlende strategi. Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft

Har vi en bred og samlende strategi. Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft Har vi en bred og samlende strategi for fornybarforskningen i Norge? Erfaringer med Energi21, Ragne Hildrum, Statkraft 1 Agenda: Om Energi21 Operasjonell fase Bred og samlende strategi? 2 Hva er energi21

Detaljer

Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi?

Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi? Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi? Rolf Jarle Aaberg Energiforskningskonferansen 2013 - FoU for et globalt marked 1 Agenda Store utfordringar for forskingsbasert innovasjon og verdiskaping

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet

Norske leverandører til fornybar energi i utlandet 1 Norske leverandører til fornybar energi i utlandet Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads Topp 10-kåring Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS 3. oktober 2017 Sol- og vindenergi har

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Sammendrag. For NORWEA,

Sammendrag. For NORWEA, Sammendrag NORWEA har sammen med en rekke industri- og forskningsaktører tatt initiativ til en næringsledet prosess mot å få realisert en strategi for å etablere demonstrasjonsanlegg for offshore vind

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

CO 2 -håndtering har den en fremtid?

CO 2 -håndtering har den en fremtid? ZEG Åpningsseminar IFE 6. mars 2014 CO 2 -håndtering har den en fremtid? Kjell Bendiksen IFE Mongstad Bilde: Statoil Bakgrunn: CO 2 -håndtering i Norge Norge var tidlig ute Offshore CO 2 skatt Sleipner

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Norsk, landbasert vindkraft

Norsk, landbasert vindkraft Norsk, landbasert vindkraft Energiseminar BI 24. Mai 2016 Arne Festervoll Disposisjon 1. Kan landbasert vindkraft bli lønnsom, direkte eller indirekte? (med andre ord: Hvilke muligheter har vi når potensialet

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi. 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen

Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi. 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen Agenda Om Scatec Scatecs utvilklingsmodell Eksempler fra Scatecs satsinger NorWind NorSun Scatec Solar Energinasjonen

Detaljer

Ekspertpanel: #Drømmeløftet

Ekspertpanel: #Drømmeløftet Q Norsk økonomi står ifølge statsminister Erna Solberg foran en betydelig omstilling de nærmeste årene i lys av reduserte oljeinvesteringer og oljepriser som for tiden er lave. Vi ber deg her ta stilling

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra til å nå klimamålene? Tore Killingland Norskehavskonferansen 2017

Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra til å nå klimamålene? Tore Killingland Norskehavskonferansen 2017 Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra til å nå klimamålene? Tore Killingland Norskehavskonferansen 2017 Hva inngår i denne diskusjonen? 1. Hva gjør vi på norsk sokkel? (Nasjonale utslippsmål)

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene?

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? IFE Akademiet 25. mars 2014 Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? Kjell Bendiksen IFE Mongstad Bilde: Statoil Hvorfor CO 2 -håndtering (CCS)? CO 2 -utslippene må reduseres drastisk

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Statskrafts vindkraftssatsning i Midt-norge Endelige konsesjoner i Midt- Norge OED statfestet 26. august 2013 NVEs konsesjonsvedtak: 8 vindkraftverk, > 1300 MW Strøm til 180 000 husstander 3 ganger årlig

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente?

Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Nord-Europas største vindklynge har fått rettskraftige konsesjoner her i Dalane, hvilke ringvirkninger kan vi forvente? Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Lyse Produksjon Frank Emil Moen Avd.leder

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012 RENERGI-programmet Resultater Hans Otto Haaland Programkoordinator 20. November 2012 Dagens tekst Innledning Nøkkeltall RENERGI RENERGI resultater Strategiske Programresultater Fagområdene Evaluering Avslutning

Detaljer

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill Eline Skard, ENERGIX-programmet Plan for parallellsesjonen 1440-1455: Introduksjon av ENERGIX og programplanen v/eline Skard 1455-1530: Innspill fra Johan

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Britisk klimapolitikk. Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo

Britisk klimapolitikk. Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo Britisk klimapolitikk Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo Hvilke utfordringer står Storbritannia ovenfor? Energisikkerhet Utslippsreduksjon Holde prisene lave Massive

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Agder Energi: Divisjon Vindkraft 26.10.2009. Divisjonsdirektør Ingunn Ettestøl

Agder Energi: Divisjon Vindkraft 26.10.2009. Divisjonsdirektør Ingunn Ettestøl Agder Energi: Divisjon Vindkraft 26.10.2009 Divisjonsdirektør Ingunn Ettestøl Norge vil ha mer vindkraft Mer enn 8 av 10 mener at klimakrisen krever økt norsk satsing på vindkraft 38 % 14 % 2 % 46 % Norge

Detaljer

Horingsinnspill på EU-kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybarenergikilder av den 23-januar 2008

Horingsinnspill på EU-kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybarenergikilder av den 23-januar 2008 Horingsinnspill på EU-kommisjonens forslag til direktiv for å fremme bruk av fornybarenergikilder av den 23-januar 2008 ("Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion

Detaljer

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø BRUTTO BIOENERGIPRODUKSJON I NORGE OG MÅLSETNING MOT 2020 (TWh/år) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer