1 Det%overordnede%bildet.%%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Det%overordnede%bildet.%%"

Transkript

1 SIRAGRUNNEN VINDKRAFTVERK, BAKGRUNN FOR KLAGE 1 Det%overordnede%bildet.%% Siragrunnen Vindkraftverk er et offshore vindkraftverk som ligger på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord kommuner. Vindkraftverket vil ha en installert effekt på 200 MW og produsere rundt 780 GWh, tilsvarende kraft til rundt husstander. Som sådan er Siragrunnen Vindkraftverk et prosjekt som vil bidra kraftig til målsetningen om 13,2 TWh fornybar innen Gjennom et utstrakt samarbeid med viktige nasjonale og internasjonale industriaktører vil et konsesjonsgitt prosjekt føre til sterk lokal og regional industriell vekst, samt teknologiutvikling og erfaring som samlet vil redusere kostnadene for offshore vind. Dette vil medføre kompetanseoppbygging i Norge, som igjen vil legge grunnlaget for en ny næring i Norge et nytt industrielt bein å stå på. NVE skriver følgende i sitt vedtak av 13. januar 2015: De negative miljø og samfunnsvirkningene er ikke av en slik grad at de alene vurderes til å medføre avslag på søknaden. NVE vil samtidig understreke at det er et potensial for store fordeler knyttet til teknologi og industriutvikling dersom vindkraftverket etableres. Usikkerheten knyttet til størrelsen på disse fordelene er imidlertid stor. Når de store utbyggingskostnadene legges til grunn, mener NVE at Siragrunnen vindkraftverk ikke vil være et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt. Anken er i sin helhet fokusert på potensialet for og fordelene ved den forventede teknologi og industriutviklingen, samt noen enkelte presiseringer. Staten har brukt i underkant av 1 mrd på å støtte forskning og utvikling av offshore vind. Til nå har dette ikke resultert i den ønskede kommersialiseringen av resultatene. De fleste aktørene som jobber med dette, påpeker at hovedårsaken er mangelen på noen fullskala pilotprosjekter der industrien kan demonstrere teknologien og dokumentere kostnadsreduksjonene. Vi vil påpeke viktigheten av overordnet helhetlig politisk tenkning som resulterer i en koordinert innsats for å sikre at disse midlene ikke blir brukt forgjeves. Per i dag er det kun Norge i Skandinavia, og et av de siste Europeiske landene rundt Nordsjøen som ikke har bygget ut et kommersielt havvind prosjekt. Markedet er i stor vekst og tusenvis av arbeidsplasser blir skapt i de landene som bygger ut. Norge kan ved et endelig positivt konsesjonsvedtak, ta en ledende posisjon innen deler av denne industrien. 2 Behov%for%omstilling.%% Det er en bred enighet om at det er nødvendig å forberede nasjonen på en omstilling av samfunn og arbeidsliv etter oljen, både i politikken, næringslivet og organisasjonslivet. Årsaken til dette er flersidig: Klima, miljø, tilgjengelige ressurser av fossile brennstoffer på norsk sokkel og bekymring for fremtidig prisutvikling og marked. Den siste rapporten til FNs klimapanel har spesiell relevans for Norge, nemlig at dersom verden skal lykkes med å nå to-gradersmålet så må en betydelig del av de fossile ressursene vi 1

2 kjenner til bli liggende igjen i bakken. På verdensbasis dreier dette seg hovedsakelig om kull, men også om olje og gass. Dette innebærer at Norges fremtidige inntekter fra oljeindustrien vil kunne bli betydelig redusert. De alvorlige konsekvensene av denne mulige fremtiden blir forsterket av en oljepris som er lavere enn på lenge. I januar 2015 var denne på 50 USD/fat, som er dramatisk lavere enn det som for eksempel lå til grunn da statsbudsjettet for 2015 ble skrevet, sommeren og høsten Da forventet man en oljepris på USD/fat. En konsekvens av den fallende oljeprisen er at mange oljearbeidere mister jobben. SSB beregnet i november 2013 at dersom vi får en oljepris på 60 USD/fat om fem år, vil det føre til til flere ledige enn om prisen hadde vært 96 USD/fat. Disse tallene understreker betydningen oljeindustrien har for sysselsettingen, og hvor sårbar vi er for endringer der. Dette er sannsynligvis også årsaken til at statsministeren pekte på nødvendigheten av omstilling i sin nyttårstale. Her understreket hun at Vi har lenge visst at oljeaktiviteten en dag ville passere toppen. Mye tyder på at det nå har skjedd. Videre pekte hun på behovet for å gjøre det vi kan som nasjon for å redusere trusselen fra klimaendringer. Interessant nok knyttet hun dette direkte til oljeindustrien. Statsministeren pekte på hvordan nye næringer må utvikles og bære velferdsordninger og løfte landet vårt. I talen poengterte hun behovet får å bli bedre til å skape nytt. Og hvordan 2015 skal være et historisk år for satsing på forskning, innovasjon og kunnskap. Dette vil gi oss kraft til å omstille oss, og at dette vil ruste Norge for framtiden ble understreket. Deretter understreket statsministeren hvordan behovet for omstilling gir oss mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn. Hun pekte i det videre på at vi vet at klimatiltak og økonomisk vekst kan gå hånd i hånd, og hvordan Norge har de beste forutsetninger for å lykkes med å få frem de grønne gründerne og de nye arbeidsplassene. Dette er helt i tråd med det hennes kolleger i Regjeringen og på Stortinget har uttalt ved mange andre anledninger. På landsmøtet i 2011 gikk KrF inn for et særegent støtteregime for offshore vindkraft. Det andre støttepartiet til Regjeringen, Venstre, har foreslått å opprette Fornybar a/s, et statlig investeringsselskap som skal bidra til oppskalering av fornybar energi og fornybar energibærere som f.eks offshore vindkraft. I regjeringserklæringen til Høyre-Frp regjeringen fra 2013 ble nødvendigheten av å være mindre sårbare for svingninger i oljeprisen påpekt, samt omstillingsevnen i norsk næringsliv. Det ble også understreket at den nye regjeringen ønsket økt forskning på og utbygging av fornybar energi. Disse uttalelsene følger en rød tråd gjennom norsk nærings- og fornybar energipolitikk gjennom mange år, og vekslende regjeringer og olje- og energiministre. Tidligere olje og energiminister Terje Riis-Johansen annonserte flere ganger i 2009 og 2010 at vindkraft til havs kan bli Norges neste industri og energieventyr, et budskap også tidligere næringsministre har fremmet. Forskningsmiljøer konkluderer også med det samme. I en rapport fra NTNU og CenSES fra 2011, hvor flere hundre norske næringsaktører er intervjuet, konkluderes det klart og tydelig at offshore vindkraft er et stort satsingsområde internasjonalt. Norsk kompetanse på marin teknologi er ubestridt, og både kan og bør bygges videre på for å etablere fremtidsrettede eksportnæringer. En av de intervjuede om markedet for norsk teknologi og næring for leveranser til offshore vindkraft sier det slik: Det er vel 2

3 ingen steder i verden som Gud har skapt som er bedre egnet for å lage betongfundamenter enn her Siden 2008 har det vært satset mye penger på offshore vind. OED opplyser at totalt 735 mill statlige kroner har vært bevilget til forskjellige forskningsprosjekter. 345 mill av disse har gått til Forskningsrådet og ENOVA har bevilget 245 mill. Innovasjon Norge har ved flere anledninger uttrykt at havvind kan spille en viktig rolle i Norges energifremtid. Siden 2008 har den sentrale aktøren bevilget mer enn 125 mill kroner til havvindsrelaterte energiprosjekter. Innovasjon Norge peker på at Norges styrke ligger i utstyr og tjenester som brukes på havet, og nevner som eksempler fundamenter til offshore turbiner, transport og logistikk på sjøen, montasje og vedlikehold av offshore vind konstruksjoner. Innovasjon Norge viser til Energi21 som har utviklet den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 anbefaler i sin siste strategi fra 2014 offshore vind som ett av seks satsingsområder, og peker på betydningen av at spesiell innsats rettes mot forskning, utvikling og demonstrasjon innen de spesielle satsingsområdene. I strategien peker Energi21 på betydningen av en bred satsing med basis i god og forutsigbar tilgang på offentlig forskningsmidler, gode markedsinsentiver, samt engasjement og sterk deltakelse fra næringslivsaktørene. Energi21 skriver også i sin strategi hvordan og hvorfor en mulig norsk satsing bør ses i lys av den globale situasjonen og det internasjonale markedet: Energi 21 viser i sin siste strategi til at utviklingen er i dag rettet mot et internasjonalt marked der norske leverandører av teknologi og løsninger har og kan ta posisjoner, og at norsk kompetanse og erfaring i olje, gass og maritim virksomhet gir et godt utgangspunkt. Energi 21 argumenterer videre at begrunnelsen for offentlig støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon i stor grad er knyttet til å utvikle internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og kompetanse for energisektoren, og at ambisjonene bør være å utvikle norsk leverandørindustri rettet mot økt energiproduksjon fra vindkraftanleggene og reduksjon av kostnader langs hele verdikjeden (fra design til nedmontering). IEA påpeker i ETP 2014 (Energy Technology Perspectives) at offshore vind ligger etter den utviklingsbanen som ligger til grunn for 2-graders scenariet og understreker behovet for forsterket innsats. 3 Teknologi9%og%industriutvikling%og%betydningen%av%et% hjemmemarked.%% Det er vanskelig å finne gode eksempler på hvordan viktig nasjonal teknologi- og industriutvikling har skjedd uten et godt planlagt og tilrettelagt hjemmemarked. Til gjengjeld finnes det mange svært gode eksempler på det motsatte både her hjemme i Norge, og andre steder. I 1966 ble det bygget en konstruksjon ved Aker Verft i Oslo. Det var en delvis nedsenkbar oljerigg ved navn Ocean Viking, basert på et amerikansk design. Rett før jul 1969 fant plattformen gass på det som ble Ekofisk-feltet, og resten er historien om utviklingen av en moderne velferdsstat. På denne tiden var Aker Verft rammet av den internasjonale oljekrisen, og markedet for skipene verftet hadde levd godt av i mange år forvitret. Aker forsto at noe måtte gjøres. 3

4 Norske politikere så den nye tid, og oppfordret norske selskaper til å kvalifisere seg som leverandører til oljeselskapene. Dette var avgjørende fordi det betød at selskaper som Aker og Norwegian Contractors selskapet bak Condeep plattformen visste at de hadde en framtid i et marked de kjente godt fra før, nemlig det norske. Selskapene tok utfordringen. I løpet av kort tid leverte Aker tjenester og produkter til den raskt voksende norske oljeindustrien. Personene bak Norwegian Contractors satte seg ved tegnebrettet og begynte arbeidet med noe verden aldri hadde sett før nemlig et flytende betongunderstell for offshore oljeinstallasjoner. Aker forsto at det hadde en unik forståelse av og fordel i det norske markedet, gjennom sin bakgrunn i skipsindustrien. Ocean Viking var et modifisert design fra en rig som vanligvis opererte i den Mexikanske Gulf, med et helt annet klima enn i Nordsjøen. Aker designet derfor sin egen borerig, som var spesialdesignet for de tøffe forholdene og dybdene i Nordsjøen. Riggen var av et såkalt H-3 design, og het Norjarl. Den ble fulgt av 36 flere rigger av samme type. Condeep-plattformen fikk sitt gjennombrudd sommeren De norske Condeepplattformene vakte internasjonal oppmerksomhet, og konstruksjonen ble tildelt premie for teknologisk nyskaping på verdens største oljemesse i Houston i Norwegian Contractors solgte lisensrettighetene for Condeep til en rekke land, og inngikk også samarbeid med en gruppe vesttyske firmaer om felles engasjement på verdensbasis. Internasjonalt ble Condeep selve symbolet på oljevirksomheten i Nordsjøen. Condeep-plattformene har vært et av Norges viktigste selvstendige bidrag til offshore-industrien, Norjarl heter i dag Blackford Dolphin og opererer i regi av Fred Olsen i India. Condeep plattformene står fortsatt på norsk og engelsk sektor, den største på Troll-feltet på 303 m dyp. Det er umulig å forestille seg disse industrieventyrene uten det markedet som vokste frem i Norge på 60- og 70-tallet, og som norske politikere la til rette for. Også internasjonalt finnes det gode historier om industrieventyr som skyldes politiske grep i et marked i endring. Tyskland har i dag installert rundt MW solceller (solar PV). Sol PV representerer rundt 6,5 % av Tysklands kraftproduksjon, og dette kommer fra rundt 1,4 millioner enheter rundt om i landet. Sammen med vind produserer solenergi i Tyskland rundt 31 % av landets kraftproduksjon, noe som plasserer Tyskland i en god posisjon for å nå det politiske målet om 35 % innen Denne enorme utbyggingen av solenergi i Tyskland har redusert utslippene av CO2 i landet, men har også hatt en meget viktig effekt: En dramatisk reduksjon av prisen på solceller. I 1990 var prisen på solceller rundt 8 USD/W. I dag, rundt 25 år etter, er prisen 0,36 USD/W, eller rundt 5 %. Det tyske markedet har ikke utviklet seg tilfeldig. Den tyske miljøvernministeren, og senere direktør for FNs miljøprogram UNEP, Klaus Töpfer, etablerte i 1991 "Electricity Feed-In Act" eller Stromeinspeisungsgesetz, som senere skulle bli til den tyske fornybar-loven, eller The German renewable Energy Act. Hovedprinsippene bak loven var tredelt: Investeringsbeskyttelse gjennom feed in tariff og tilknytningsplikt Betales gjennom avgift på strømregningen Press på innovasjon og effektivisering gjennom jevnlig reduksjon av feed-in tariffen. Politikken har vært vurdert som svært vellykket. I tillegg til reduksjonen av pris på solceller og økingen av fornybar energi i den tyske kraftproduksjonen, har nettoeffekten for det tyske samfunnet blitt beregnet til 3,8 mrd. Denne gevinsten skriver seg fra en kombinasjon av 4

5 Siragrunnen Vindpark industriell vekst og teknologiutvikling og fremvekst av nye næringer og aktører, samt reduserte eksterne kostnader i form av redusert forurensing. To to eksemplene fra Norge og Tyskland beskriver hvordan politiske grep og nasjonale markeder bidro til en utvikling som over tid gikk fra å være kostbare til lønnsomme. Det som krevdes var forståelse for og innsikt i en fremtidig endring av det industrielle markedet, det være seg et fremvoksende marked man vil være en del av, eller et marked man må etablere. Offshore vindkraft er ingen ny næring. Det er allerede bygget 74 offshore vindkraftverk med en samlet effekt på over MW. Det planlegges betydelige mengder. Næringen har imidlertid en stor utfordring: Kostnader. Eksemplene over illustrerer med all tydelighet at at utbygging av et stort norsk offshore vindprosjekt som Siragrunnen vil kunne både bidra til reduserte kostnader, samt utvikle et nærings- og teknologimiljø som vil kunne være svært verdifullt for norsk industri i fremtiden i et eksponensielt voksende internasjonalt marked. 4 De%industrielle%mulighetene% 4.1 Bakgrunn%og%eiere% Muligheten for å etablere et nærings- og teknologimiljø i tilknytning til og i regionen for lokalisering av Siragrunnen Vindkraftverk har vært grundig studert gjennom flere år. Tidlig i 2014 resulterte dette i etableringen av Amon AS. Selskapet er etablert i den georgrafiske regionen Farsund/Lister, av Kruse-Smith AS, Einar Øgrey AS gjennom Lundevågen Eiendom AS og Farsund Fortøyningsselskap AS (FFS), med eierandeler på respektiv 58,33 %, 26,67 % og 15 %. Bakgrunnen for engasjementet fra bedriftenes side er at de ser store muligheter for økt aktivitet. Kruse-Smith er en stor regional entreprenør, og vil ha ansvaret for selve betongarbeidet knyttet til fundamenter. FFS, som er lokalisert i Farsund, vil ta seg av de 5

6 maritime operasjonene, mens Einar Øgrey Farsund AS (knyttet til Lundevågen gjennom eierskap) vil være ansvarlig for elektromekanisk arbeid, inkludert tilkobling av turbiner til sjøkabler. Det vises for øvrig til vedlagte notat "Amons vurdering av de industrielle mulighetene"!! 4.2 Visjon%og%ambisjon% Visjonen til Amon var klar fra dag en: Å etablere den mest kosteffektive fundament og installasjonsfabrikk for offshore vind (FIF). Bakgrunnen for visjonen var en erkjennelse av situasjonen: Det finnes planer om mange tusen offshore vindturbiner i årene fremover 2020 og senere. Det er en oppfattelse av at kostnadsnivået ligger langt over landbasert vind, og en av årsakene til dette er svært høye installasjonskostnader offshore. Erfaringer fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen forteller at an arbeidsoperasjon til havs koster rundt 10 ganger mer enn en tilsvarende operasjon på land. Da følger en naturlig konsekvens at det viktigste grepet for å redusere kostnadene for offshore vind er å redusere de mest arbeidskrevende operasjonene til havs til et minimum. Dette er de maritime operasjonene knyttet til fundamentplassering og montering av turbin på fundament. Crown Estate (som har monopol på virksomhet på britisk sektor) har foretatt beregninger som viser at kostnaden for hver installalert MW offshore vind er på 33 MNOK. Crown Estate har vurdert at dette bør ned til 24 MNOK. Tilsvarende vurderingen er foretatt av flere store utbyggere, produsenter og forksningsmiljøer. Å nå dette kostnadsnivået, først og fremst gjennom reduserte kostnader knyttet til fundamenter og montering av turbiner på fundamentene, er Amons ambisjon. 4.3 Forstudie.% Som forretningsplanen beskriver er bedriftens mål å etablere en fabrikk for produksjon og installasjon av fundamenter til vindturbiner offshore (FIF). Dette arbeidet er tenkt gjennomført i følgende fire faser forstudie (1. kvartal 2015), forprosjekt (fjerde kvartal 2015), hovedprosjekt (første kvartal 2016) og start leveranse til siragrunnen (annet kvartal 2017). Forstudien er nå avsluttet (se vedlagt siste versjon 19. januar 2015). Forstudien konkluderte med følgende: Amon AS anser at det er mulig å nå målet om 24 mill NOK/MW Meget stort markedspotensial Lundevågen området er tilgjengelig Gode samarbeidsmuligheter med Siemens AS (for turbiner) Avtale oppnådd med Siragrunnen AS Forstudien konkluderte også med: Forutsetning at SiragrunnenVindpark får konsesjon (regionalt hjemmemarked nødvendig) Senere del av prosjektet deles i to, der første del er konseptvalg av fundament og andre del er FEED studier og detail engineering 6

7 4.4 Markedsmuligheter.% Markedet for offshore vindkraft er stort og behovet for en innovasjon knyttet til fundamenter og installasjoner omfattende. Med en reduksjon på mellom 25 og 30 % vil de fleste vindparker i Nordsjøen kunne bli lønnsomme å bygge ut, iflg The Crown Estate. Størrelsen på markedet illustreres godt ved at Amons mål om bygging og montering av av 50 havvindmøller i året vil kunne gi mellom 2,5 og 3,5 % markedsandel. En gjennomhgang av noen markedene rundt Nordsjøen: Danmark% Danmark er Skandinavias vindkraftnasjon både til lands og til havs. Det er planer for flere vindparker til havs, og muligheter for utbygging er stor. Det er i dag 13 offshore vindparker, hvorav 5 store. Maks havdyp er kun 20 meter der disse er installert. Det er i dag installert ca MW vindkraft on- og offshore i Danmark Tyskland% Det foregår i disse dager stor utbygginger av vindkraft til havs i Tyskland. Etter reformen av Renewable Energy Sources Act (EEG) fjerne usikkerheten i markedet er det gjort beslutning om nye investeringer på 3 milliarder, og det forventes beslutning på ytterligere 7 milliarder. Tysklands planer om utfasing av atomkraft innen 2022 antyder at dette markedet er vedvarende Sverige% Sverige har hatt betydelige utbygginger på land uten å ha foretatt store utbygginger til havs. Det er et betydelig potensiale på Sveriges vestkyst som må betraktes som vårt nærområde. I den nye svenske regjerings tiltredelseserklæring slås det fast at målet er minst 30 terrawatt timer ny fornybar elektrisitet fra fornybare kilder innen 2020, samt at støtten til vindkraft til havs skal styrkes England/Skottland% Planene for utbygging er store, 11 GW innen Dette vil være et stort marked med god beliggenhet sett i forhold til lokaliseringen av Amon. Statoil og Statkraft kan markedet etter to store feltutbygginger. Videre har de samme to selskap besluttet videre utbygging på britisk sektor. Det er utbygget 21 felt, og 27 felt er under utbygging eller har fått konsesjon eller i behandling. 11 konsesjoner er gitt uten at utbygging er påbegynt. Det engelske markedet vil være et hovedsatsingsområde for Amon idet Statoil og Statkraft allerede har god kunnskap om markedet. Skottland vil ifølge de siste markedsrapporter framstå som hovedmarked for offshore vind utbygging i Europa. The Offshore Wind Industry Group har beregnet potensialet for offshore vind i Skotland til ca. 25 % av hele det europeiske offshore vindmarked. Dette betyr at man regner Skottland til å ha det høyeste Offshore vind potensial i Europa. Med bakgrunn i dette har mange komponentleverandører, konstruksjonsselskap og offshore fartøy leverandører gått inn i det skotske marked. Dette inkluderer Mitsubishi Power System, Areva, Samsung Heavy Industries og Gemesa. Videre har store installasjons skip operatører som Technip Offshore Wind etablert seg i området. 7

8 Crown Estate har nå annonsert en revisjon av «Round 3». De inviterer offshore vind utvikling partnere til en revisjon av betingelsene for avtalene. I denne forbindelse dokumenteres at 8,5GW vindkraftutbygging er i planleggingssystemet og at 7,8 GW er til behandling. Sett i sammenheng med de tidligere runder og de 18 GW nye prosjekter i runde 3 er det i UK hele 30 GW under prosjektering. For Amon vil også dette være å vurdere som et nærmarked Holland% Det bygges store vindparker i Holland, mens vindparker til havs er i sin begynnelse. Mange signaler tyder på at dette kan endre seg, spesielt om kostnadene pr MW installert går ned. Vi vurderer dette markedet med potensiale for filialer til anlegget i Farsund. 4.5 Markedsstrategier%og%partnere% FIF forutsetter Siragrunnen Vindpark som første kunde. Bakgrunnen for dette er at det anses som et betydelig regionalt/lokalt hjemmemarked, som ofte er en forutsetning for all bedriftsutvikling og, ofte, teknologiutvikling. Her kan man bare tenke tilbake på da Aker utviklet H-3 platformen, for det norske markedet. Senere utviklet bedriften nye modeller, og solgte totalt 37 av dem mange av dem til utlandet. Amon AS samarbeider også med Siemens, som er turbinleverandøren med klart størst markedsandel på offshore vind, som vesentlig i det videre arbeidet. Et strategisk samarbeid eller nær kontakt med Statoil og Statkraft gir Amon relevant markedsinformasjon, grunnet de to bedriftenes erfaring fra offshore i den sørlige Nordsjøen. I forprosjektet har Amon, i tillegg til de som er engasjert i prosjektet, tilknyttet seg en rekke samarbeidspartnere innen mange områder vi vurderer som sentrale: Marked Siragrunnen Statoil Statkraft DNV GL Teknologi Siemens SeaBreeze MonoBaseWind Kompetansemiljøer Bellona! Zero IntPow Enova Innovasjon Norge Andre Kompetansebygging Farsundsbassenget Farsund Kommune Flekkefjord kommune Sokndal kommune Cittastone Eksportkreditt/Giek Når!det!gjelder!videre!informasjon!om!Amon!AS,!planer,!risikoanalyser,!kostnadsvurderinger! etc,!vises!det!til!forretningsplanen!og!forstudien,!som!er!vedlagt.!!!.!! 8

9

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Slik kan Norge gjøre en forskjell Rapport nr. 04/2015 Slik kan Norge gjøre en forskjell 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen 2 Slik kan Norge gjøre en forskjell 3 Slik kan Norge gjøre en forskjell REDAKSJON: Anders Bjartnes

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd Lange spor Et temahefte fra Norges forskningsråd Resultater fra over 20 år med forskning på håndtering Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh et

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer