ÅRSRAPPORT. ya Holding ASA og konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. ya Holding ASA og konsernet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1000 Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanseutvikling Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner 0 0 Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentabilitet og drift Rentenetto 1) 7,0 % 7,1 % Netto andre driftsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,9 % 1,0 % Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3,9 % 4,1 % Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 49,3 % 50,4 % Tapsprosent utlån 3) 0,8 % 1,4 % Konstaterte tap utlån 4) 0,7 % 1,1 % Total rentabilitet 5) 2,4 % 2,0 % Egenkapitalrentabilitet 6) 18,6 % 14,5 % Finansiering og likviditet Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 89 % 82 % Innskuddsdekning 7) 112 % 121 % Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 28 % 22 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning i % 15,8 % 17,1 % Kapitaldekning i % 17,9 % 17,1 % Egenkapital mv Antall utstedte aksjer Pålydende pr. aksje 0, ,00358 Aksjekapital Overkurs Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje 2,13 1,48 Antall årsverk 8) 41 45

3 NØKKELTALL 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter 3) Tap på utlån (konstaterte tap og tapsavsetninger) og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 8) Ikke oppgitt i hele tusen Konsernet Alle beløp i NOK Resultat pr. selskap i konsernet 2013 Konsern ya Bank ya Holding MetaTech Elimineringer Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

4 Årsberetning 2013 for Selskapsstruktur Konsernet består av selskapene ya Holding ASA, ya Bank AS og MetaTech AS. ya Holding ASA eier 100 % av ya Bank AS og MetaTech AS. Aksjer i konsernet handles via ya Holding ASA. ya Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste med ticker YAHO. ya Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og ya Bank AS ble stiftet i mai Konsernet har kontoradresse i Oslo og Trondheim. ya Holding ASA eies av norske bedrifter og profesjonelle investorer, av privatpersoner, norske investeringsfond og andre norske banker. Selskapet har ca. 180 aksjonærer. Virksomheten i konsernet Konsernets formål er å tilby finansielle tjenester til privatpersoner i Norge. Forretningskonseptet er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere, mer effektivt og billigere enn hva tilfellet er i dag. ya Bank tilbyr et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser og selvbetjening. Konsernet tilbyr ikke produkter som krever personlig rådgivning. ya Bank AS tilbyr også sine produkter gjennom agenter og samarbeidspartnere på «white label» basis. Det vil si at bankens produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for samarbeidspartnere, som dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, med ya Bank som leverandør. Konsernet har egen utvikling av IT-systemer for bedre og mer effektivt å kunne tilby, kredittvurdere og administrere finansielle tjenester. Konsernet tilbyr også IT skreddersøm til sine agenter og andre samarbeidspartnere. ya Bank AS er bankens egen salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort og forbrukslån. Banken oppnådde i 2013 et resultat før skatt på 84,4 MNOK (60,7 MNOK etter skatt). Den positive utviklingen i 2013 skyldtes at banken oppnådde gode rentemarginer, en sterk økning i utlånsvolumet og relativt sett lave tap og tapsavsetninger. Konstaterte tap utgjorde 14,5 MNOK i 2013, ned fra 18,1 MNOK i Tapsavsetningene økte imidlertid fra 47,6 MNOK i 2012 til 66,5 MNOK i 2013, hvilket skyldes en økning i antall misligholdte og tapsutsatte engasjementer. ya Banks kjernekapitaldekning var 15,4 % ved årsskiftet, og egenkapitalen var på 319 MNOK. ya Bank AS økte i 2013 brutto utlån med 462 MNOK til MNOK ved utgangen av året. Innskudd fra kunder økte med 354 MNOK til MNOK. Banken hadde en innskuddsdekning på 112 % (innskudd delt på netto utlån) pr Styrets forventning om vekst i utlån i 2013 ble overgått og bankens resultat før skatt ble bedre enn forventet. ya Bank AS ble i 2013, for 8. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og brukskonto. Banken fikk i underkant av nye kunder i 2013 og hadde ved utgangen av året ca kunder hvorav ca. halvparten er aktive brukere av bankens produkter. MetaTech AS MetaTech AS leverer banksystemer til banker og interessekontorer, herunder systemer for kredittkort og utlån til ya Bank. Selskapet ble stiftet i 1990 og har kontor i Trondheim. I 2013 hadde MetaTech AS en omsetning på 13,2 MNOK og et underskudd etter skatt på 0,1 MNOK. ya Bank står for om lag 50 % av omsetningen i MetaTech. Konsernets resultat Konsernet oppnådde i 2013 et resultat før skatt på 82,8 MNOK, og 59,5 MNOK etter skatt. Konsernets resultat er i hovedsak lik ya Banks resultat, med fradrag av avskrivninger og nedskrivinger av goodwill i konsernregnskapet relatert til konsernets eierskap i MetaTech AS. Konsernets kapitaldekning var 15,6 % ved årsskiftet, og konsernets egenkapital var 337 MNOK. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2014 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Resultat i ya Holding ASA Resultat etter skatt for morselskapet ya Holding ASA ble et overskudd på 24,2 MNOK. Inkludert i resultatet er konsernbidrag på 29 MNOK fra ya Bank. Styret foreslår at resultatet disponeres på følgende måte: Overført fra annen egenkapital -3,720 MNOK Utbytte (NOK 1 per aksje) 27,940 MNOK Sum disponert 24,220 MNOK Kontantstrømoppstilling Konsernet økte sin kontantbeholdning gjennom året som følge av en positiv netto kontantstrøm fra driften. Konsernet hadde ved utgangen av 2013 god likviditet og frie kapitalreserver var på 30 % av innskudd fra kunder, mens styrets krav er på 15 %. Banken investerte i 2013 ca. 6 MNOK i utvikling av egne IT-applikasjoner. Organisasjon Konsernet hadde 40,7 årsverk ved utgangen av ya Bank hadde 29,2 årsverk, fordelt på 30 ansatte, mens MetaTech hadde 11,5 årsverk fordelt på 12 ansatte. Konsernet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høy fokus. Det er lagt vekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft. Ledelse og verneombud avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortable med sin arbeidssituasjon.

5 Årsberetning 2013 for Sykefraværet var 6,4 % i 2013, en nedgang på 4 prosentpoeng fra Én ansatt var sykemeldt hele året, justert for denne personens fravær var sykefraværet 3,6 %. Det inntraff ingen skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet er godt. De ansatte er representert i holdingselskapets styre. Styret i ya Holding ASA bestod ved årsskiftet av 3 representanter. Av disse var 2 kvinner og 1 mann. Konsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men ikke utover det som er vanlig for lignende virksomhet. Selskapet har ansatt Robert Berg som ny administrerende direktør etter Svein Lindbak. Svein Lindbak, selskapets gründer og administrerende direktør gjennom 8 år, vil gå av med førtidspensjon den 1. mars 2014 etter eget ønske og i henhold til hans mangeårige plan. Risikoforhold Konsernets risiko er først og fremst knyttet til driften i ya Bank. ya Bank begrenser sin likviditetsrisiko (dvs. risikoen for mangel på likviditet) ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av sine innskudd i en likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve er plassert som bankinnskudd i andre banker, i pengemarkedsfond med lav risiko og i Norges Bank. Likviditetsrisikoen vurderes således å være lav. Det foretas daglig likviditetsovervåkning og det gjennomføres stresstesting av likviditeten månedlig. Renterisikoen vurderes som lav, da både innskudd og utlån i all hovedsak har flytende rente. Nettoeffekten av en renteøkning vil derfor kunne begrenses gjennom økning i utlånsrentene. ya Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har gjennom året økt risikoeksponeringen i utlånsporteføljen som følge av at andelen lån med pantesikkerhet er redusert. ya Bank arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre bankens kredittvurderingsarbeid og scoremodeller og det har bidratt til bankens relativt sett lave tap i Banken benytter egenutviklede scoremodeller i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy risiko avslås. Akseptgrensene i scoremodellene er satt ut fra målet om resultatmaksimering. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har intet garantiansvar. ya Bank AS følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen. Konstaterte tap var i 2013 på 14,5 MNOK, det vil si 0,8 % av gjennomsnittlig utlånsvolum i Avsetninger til tap oppført i balansen var høyere enn i 2012, men på et normalt nivå i forhold til utlånsvolum. Totalt hadde banken tap og tapsavsetninger tilsvarende 0,9 % av gjennomsnittlig utlån. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innenfor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfter bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Konsernet offentlig redegjørelse for samfunnsansvar i samsvar med regnskapsloven paragraf 3.3 c på internett. Fremtidsutsikter Konsernet vil i 2014 satse videre på å øke ya Banks utlånsportefølje innenfor segmentene kredittkort og forbrukslån. ya Bank AS har hatt god tilgang på nye lånekunder, og styret forventer at tilgangen på nye kunder vil være sterk også i var et godt år for ya Konsernet, og styret forventer at 2014 vil vise ytterligere fremgang. Tvister Konsernet foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. Konsernet hadde ved utgangen av desember 2013 ingen kjente rettstvister. Oslo, 6. mars 2014 Styret i ya Holding ASA

6 Resultatregnskap ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusj. 1, Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer 0 0 Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 3 1 Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer so mer omløpsmidler ANDRE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv. 4, 5, Lønn 4, Pensjoner 4, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 7, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. Tap på utlån 1, 9, Tap på garantier 0 0 Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ ANLEGGSMIDLER Nedskrivning på obligasjoner 0 0 Nedskrivning/reversering av nedskrivning på investering i datterselskaper Nedskrivning på goodwill Gevinst / tap (-) 0 0 Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Resultat pr. aksje 2,13 1,48 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overført til/fra(-) annen egenkapital Utbytte Sum disponert

7 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter Eiendeler KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 13, 14, Kredittkort 1, 13, 14, Nedbetalingslån 1, 13, 14, Nedskrivning på individuelle utlån 1, Nedskrivning på grupper av utlån 1, Sum netto utlån og fordringer på kunder AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler Utbytte og konsernbidrag Andre eiendeler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

8 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter Gjeld og egenkapital INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Utbytte Betalbar skatt Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt 1, Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Ansvarlig obligasjonslån Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital - aksjekapital 21, overkurs 21, opsjonsprogram 21, 22, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 21, Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Forpliktelser Oslo, 6. mars 2014 Styret i ya Holding ASA

9 Kontantstrømoppstilling ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Kontantstrøm vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Betalt skatt Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av andre verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjeopsjoner Opptak obligasjonslån Avgitt utbytte Mottatt konsernbidrag / utbytte Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør TNOK for ya Bank AS og 381 TNOK for MetaTech AS pr

10 NOTER 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER ya HOLDING ASA OG KONSERNET Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holding selskapet direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i egen note. Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Goodwill på investering i datterselskaper fremkommer som differansen mellom kostnaden ved oppkjøpet og virkelig verdi av identifiserte netto verdier i overtatte datterselskap. Goodwill regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall. Datterselskap i selskapsregnskap Datterselskaper regnskapsføres etter laveste verdis prinsipp. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og transaksjonsutgifter som provisjoner til låneagenter. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en lånetaker ikke har betalt avdragsterminer, eller rammekreditter, innen 75 dager etter forfall på sine lån vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Konsernet har utviklet egen programvare for deler av bankdriften. Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris Sertifikater og aksjer Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se egen note. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån.

11 NOTER Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Konsernet har en pensjonsforpliktelse i forbindelse med en førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. Banken har også pensjonsforpliktelser overfor bankens ledergruppe som har en avtale om toppensjon. Forøvrig har konsernet ingen pensjonsforpliktelser da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Opsjoner og aksjeprogram for ansatte ya Holding ASA har utstedt opsjoner på aksjer i ya Holding ASA for ledere og ansatte i ya Bank AS. Opsjonene er målt til virkelig verdi på utstedingsdato. Virkelig verdi på utstedingsdato blir kostnadsført på lineær basis over opsjonens løpetid. Virkelig verdi er målt ved bruk av Black-Scholes prismodell. Antatt løpetid brukt i modellen er justert basert på ledelsens beste estimat justert ut fra at opsjonen ikke kan omsettes, utøvelsesrestriksjoner og andre restriksjoner som pålegger opsjonen. Arbeidsgiveravgift på opsjoner kostnadsføres i resultatet over forventet opptjeningsperiode og er avsatt som gjeld i balansen. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i bankens balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Etableringsgebyr inngår i amortisert kost og inntektsføres etter effektiv rentes metode. Valuta Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket. Leverandørgjeld og andre forpliktelser Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere. Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapir- - transaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen. Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. Kontantstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet Betalinger av operasjonelle leasingavtaler Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært over leieperioden. 2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER ya Holding ASA Konsernet INNTEKTER Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum KOSTNADER Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum SPESIFIKASJON AV INNTEKTER FRA EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPer ya Holding ASA Konsernet Utbytte fra MetaTech AS Konsernbidrag fra ya Bank AS Sum ya Holding eier 100 % av MetaTech AS og 100 % av ya Bank AS

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsrapport 2009. ya Bank AS

Årsrapport 2009. ya Bank AS Årsrapport 2009 NØKKELTALL Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultatutvikling 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 79 633 61 847 Netto andre driftsinntekter 1 061-7 399

Detaljer

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

Årsregnskap 2006. ya Holding ASA og konsernet

Årsregnskap 2006. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2006 Årsregnskap 2006 ya Holding ASA og konsernet ya Holding ASA Årsberetning 2006 Selskapsstruktur ya Bank og Forsikring består av selskapene: ya Holding ASA, ya Bank AS og ya Personforsikring

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2012 Verdibanken ASA Året 2012 Verdibanken har i 2012 har hatt en positiv utviking driftsmessig, blant annet ved at utlånene har økt og at rentenettoen

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 med datterselskaper: Netfonds Bank AS Netfonds Livsforsikring AS Netfonds AS side 2 Årsberetning 2011 Netfonds Holding konsern Forretningsområder

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 STYRETS BERETNING FOR 2010 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer