Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens opplevelse 13 Fremtidig utvikling og utfordringer 15 Regnskap Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning 1

3 Forord 2014 ble et år preget av ny passasjerrekord og omfattende utbygginger for Oslo Lufthavn. Bygging av utvidet passasjerterminal sammen med full drift av eksisterende terminal har bydd på store utfordringer, men er gjennomført uten vesentlige uforutsette konsekvenser for passasjerer og flyselskaper. Regjeringen besluttet i juni at det skal iverksettes et prøveprosjekt med forenklet transfer for passsasjerer som kommer fra utlandet og skal videre på innenriksflyging. Dette er et viktig skritt for å forenkle passasjerens reise og for å etablere lufthavnen som en sentral hub i Nord-Europa. Prøveprosjektet vil ha oppstart i 2.halvdel av I august overtok Øyvind Hasaas som administrerende direktør i selskapet. Selskapets driftsresultat var på millioner kroner. Dette er 106 millioner kroner bedre enn i 2013, og resultatforbedringen skyldes økt antall passasjerer. Resultat etter skatt ble millioner kroner. 2

4 Oslo Lufthavn AS Hovedformålet for Oslo Lufthavn AS er å eie og drive Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Selskapet har tilholdssted og hovedkontor i Ullensaker kommune. Selskapet eies 100 prosent av Avinor AS. Oslo Lufthavn AS har ansvar for å stille til rådighet infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til aktørene på lufthavnen. Selskapet har med det ansvar for å holde rullebaner åpne for trafikk, tilby flysikringstjenester til ankommende og avreisende fly, drifte terminalen med blant annet sikkerhetskontroll, bagasjehåndteringssystem og kommersielle tilbud (forretninger, servering og service) samt tilrettelegge for effektive tilbringertjenester. Avinor-konsernets visjon er å skape verdifulle relasjoner, og Oslo Lufthavn er en viktig operativ og finansiell forutsetning for oppnå dette med sitt bidrag til samfinansieringen av 46 lufthavner i Norge. Eierstyring og selskapsledelse I henhold til vedtektene er selskapets formål å eie og drive hovedflyplassen på Gardermoen. Styret i Avinor AS er selskapets generalforsamling. Selskapet har ikke bedriftsforsamling, men har utvidet ansatterepresentasjon i styret. Styret er sammensatt av fem aksjonærvalgte medlemmer i tillegg til tre ansattevalgte medlemmer. De fastsetter årlig en plan for sitt arbeid. Ansvar og oppgaver til styret og administrerende direktør er nedfelt i styrevedtatt styreinstruks og instruks for administrerende direktør. Samfunnsansvar Selskapet er en del av Avinor-konsernets arbeid når det gjelder samfunnsansvar. Konsernet legger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv til grunn for sitt arbeid med samfunnsansvar, og er knyttet til FNs globale initiativ for næringslivets samfunnsansvar, Global Compact. Konsernet rapporterer på samfunnsansvar i henhold til Global Reporting Initiative. For en grundigere gjennomgang av konsernets arbeid med samfunnsansvar vises det til Avinorkonsernets årsberetning for 2014 (avinor.no). 3

5 Styrets sammensetning Etter ordinær generalforsamling , ekstraordinær generalforsamling og valg på ansatterepresentanter består styret av følgende personer: Dag Falk-Petersen Styrets leder Avinor AS Valgt for 1 år Petter Johannessen Nestleder Avinor AS Valgt for 2 år Egil Thompson Styremedlem Avinor AS Valgt for 2 år Anne Grete Ellingsen Styremedlem Ekstern Valgt for 1 år Hilde Rolandsen Styremedlem Ekstern Valgt for 1 år Mona Westvang Styremedlem Ansattevalgt Valgt for 2 år Hans Petter Stensjøen Styremedlem Ansattevalgt Valgt for 2 år Geir Larsen Styremedlem Ansattevalgt Valgt for 2 år Trine Lysne Fast møtende varamedlem Avinor AS Valgt for 2 år Oslo Lufthavn Eiendom AS Oslo Lufthavn AS heleide datterselskap, Oslo Lufthavn Eiendom AS, har til oppgave å utvikle og bygge kommersielle bygg i flyplassens sentrale område. Selskapet eier to hoteller som ligger i tilknytning til terminalen (Hotel Radisson Blu og Park Inn). Hotellene har til sammen 800 rom og m 2 konferansearealer. Begge drives av Rezidor Hotels Norway AS. I tillegg eier selskapet kontor- og servicebygget OSL Flyporten og parkeringshus P11. Selskapet hadde i 2014 en omsetning på 167,4 millioner kr, og resultatet ble på 65,5 millioner kr etter skatt. Det er i 2014 besluttet at selskapet skal infusjoneres i Oslo Lufthavn AS for så å utfisjoneres til Avinor Utvikling AS som følge av konsernets omorganisering av eiendomsporteføljen. Oslo Lufthavn Tele og Data AS Oslo Lufthavn Tele og Data AS (OLTD) eies av Telenor Norge AS og Oslo Lufthavn AS med 50 % hver. OLTD er totalleverandør av telekommunikasjon, IT-tjenester, IT-systemer og IT-produkter til flyselskaper, serviceselskaper, forretninger, offentlige etater og publikum på Oslo Lufthavn samt enkelte Avinor-lufthavner. I 2014 omsatte selskapet for 48,1 millioner kroner og hadde et årsresultat på 3,2 millioner kroner etter skatt. 4

6 Trafikk på Oslo Lufthavn i 2014 Veksten fortsatte i 2014, og totalt økte antall passasjerer med 1,1 mill passasjerer. Den største veksten lå i trafikken til USA som vokste med passasjerer. Trafikken til og fra land utenfor Europa vokste i 2014 med 28 % og passerte for første gang en million passasjerer. Passasjerer Endring i % Rute innland ,2 % Charter innland ,3 % Rute utland ,8 % Charter utland ,9 % Sum ,8 % De største rutene i 2014 og endringen fra 2013 var: Passasjerer Endring i % Trondheim ,2 % Bergen ,8 % Stavanger ,2 % København ,1 % Stockholm ,7 % SAS hadde en vekst på 7% og selskapets markedsandel i antall passasjerer var 41%. Norwegian vokste med 6%, og selskapets markedsandel var 39%. Størst andel av trafikken etter disse har Widerøe med 1,8% og Thomas Cook og KLM med 1,7% hver. Oslo Lufthavn hadde direkte ruter til 145 destinasjoner i inn- og utland. Det er 9 flere enn i Ved utgangen av 2014 hadde lufthavnen 11 interkontinentale destinasjoner, den sist etablerte ruten var Emirates rute til Dubai. Fra 2013 til 2014 har antallet passasjerer per flybevegelse økt fra 100 til 104, mens kabinfaktoren (antall passasjerer/tilbudte seter) økte med 1 prosentpoeng til 70 %. Flybevegelser Endring i % Rute innland ,2 % Rute utland ,7 % Charter ,8 % Frakt ,3 % Øvrige (GA, militær m.m.) ,4 % Sum ,4 % 5

7 Frakt og post Antall tonn post og frakt til/fra Oslo Lufthavn var i Det er en økning på tonn eller 5,1% fra Sammenligning med de øvrige lufthavnene rundt Oslo Oslo Lufthavn s andel av trafikken på Østlandet økte med 1,1 prosentpoeng fra 86,1 % i 2013 til 87,2 % i Lufthavn Passasjerer Vekst Andel av total Utenriksandel Oslo ,8 % 87,2 % 55 % Rygge ,3 % 6,5 % 100 % Torp ,1 % 6,3 % 64 % Sammenligning med de øvrige store lufthavnene i Norden Lufthavn Passasjerer Vekst Utenriksandel Oslo ,8 % 55 % København ,5 % 92 % Stockholm ,5 % 77 % Helsinki ,4 % 84 % Kilde: Lufthavnenes nettsider Kollektivandel Andelen reisende som velger kollektive tilbringertjenester til lufthavnen er nå oppe i 68%, som er det høyeste som er registrert. 6

8 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn Etter et krevende 2013 med store utbyggingsarbeider på flyside samtidig som lufthavnen var i full drift, har 2014 vist en gunstig utvikling når det gjelder hendelser. Den langsiktige trenden for hendelser innen flysikkerhet viser at antall hendelser pr flygninger er halvert de to siste årene. Det har ikke vært luftfartsulykker ved lufthavnen i 2014, og det har heller ikke vært alvorlige luftfartshendelser. Myndighetene har gjennomført flere securityrevisjoner ved lufthavnen i løpet av året. Ved utgangen av 2014 er alle avvik lukket. Selskapet har gjennomført i alt 14 interne og eksterne revisjoner i løpet av året. Det har vært spesiell fokus på utøvelse av handlingtjenester for å sikre opprettholdelse av god kvalitet i en presset bransje. Selskapet gjennomførte en rekke beredskapstiltak i forbindelse med økning av nasjonalt trusselnivå i juli Det er gjennomført flere store øvelser i 2014 i samarbeid med andre lufthavnaktører, bl.a. for havarisituasjoner, stengning av fueltilførsel til lufthavnen, smittevern og evakuering av jernbanestasjonen. 7

9 Ytre miljø Selskapets vedtatte miljøpolitikk og miljømål danner rammen for miljøarbeidet på lufthavnen. Miljøstyringssystemet ble i mars 2014 sertifisert etter EN-NS ISO Selskapet opprettholdt også i 2014 høyeste nivå i Airport Carbon Accreditation. Dette er en internasjonal bransjeordning for sertifisering av lufthavnoperatørers innsats for å administrere og redusere klimagassutslipp som er innenfor deres direkte kontroll. I juni 2014 ble selskapet tildelt ACIs prestisjetunge pris «ECO Innovation Award» for systematisk og helhetlig jobb med miljø. I juli 2014 ble prosjekteringsfasen av den nye utbyggingsdelen av terminalbygget sertifisert med graden «Excellent» i Design stage i henhold til miljøklassifiseringssystemet BREEAM. Det har i løpet av året blitt gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med Luftfartstilsynets pågående evaluering av støyforskriften. Det forventes at ny støyforskrift skal kunne implementeres i Samlet forbruk av baneavisingskjemikalier var høyt i sesongen 2013/-14, mens forbruket av glykol var på samme nivå som forrige sesong. Det er iverksatt effektive avbøtende tiltak med luftinjeksjon til grunn og grunnvann som oppfølging av påvist glykol og formiat i enkelte grunnvannsbrønner. Etter tidligere utslipp av PFOS ved en hangar, pågår rensing av grunnvann ved infiltrasjonsmagasinet ved hjelp av eget renseanlegg med aktivt kull. I forbindelse med vann- og grunnforurensning ved brannøvingsfeltet pågår det arbeider med å finne best egnet tiltak for rensing av grunnvann. Total avfallsmengde ved lufthavnen har økt på grunn av stor aktivitet. Oppnådd sorteringsgrad var 62 %. Oslo Lufthavn AS arbeider aktivt med energiøkonomiserende tiltak, men forbruket av elektrisk energi har likevel økt på grunn av utvidelser og høy aktivitet. I tråd med målsettingene er bruken av fossile brennstoff til oppvarming redusert de siste årene. Det er under bygging et termisk snølager som skal testes ut vinteren , der snøen brukes for å kjøle ned terminalen i sommerperioden. De to første flygningene med biodrivstoff i Norge landet på Oslo Lufthavn i Avinorkonsernet jobber for at biodrivstoff skal være tilgjengelig for salg på Oslo Lufthavn i Oslo Lufthavn AS bruker store ressurser på å overholde krav og forbedre flyplassens miljøprestasjon. For en mer spesifikk oversikt over miljøforholdene på og rundt lufthavnen viser styret til Miljøårsrapporten

10 Ansatte og arbeidsmiljø Ansatte Ved utgangen av året hadde Oslo Lufthavn AS 505 fast ansatte, mot 514 fast ansatte ved utgangen av Gjennomsnittsalderen var 47 år og turnover på personell var på 2,4 %. Kjønnsfordelingen ved utgangen av 2014 var 24 % kvinner og 76 % menn. Av nyrekrutteringen er 38 % kvinner. I lederstillinger var kvinneandelen 23 %. Selskapet er preget av en del sterkt mannsdominerte stillingskategorier, eksempelvis brøytemannskaper og brannmannskaper. Alle stillinger i selskapet er heltidsstillinger. Ved utgangen av 2014 hadde 11 personer fått innvilget redusert stillingsandel. Cirka halvparten av de ansatte i selskapet er i skiftarbeid. Lønnsmessig ligger kvinner noe lavere enn menn når faste tillegg inkluderes i lønnsbegrepet. Årsaken til dette ligger i at menn er overrepresentert i stillingskategorier som har skift- eller hjemmevaktsordninger. Oslo Lufthavn AS har som målsetning å oppnå en bedre kjønnsfordeling og mangfold, spesielt i ledende stillinger. Virksomheten har satset på og tar også videre sikte på å utvikle kvinnelige ledere gjennom Avinor-konsernets lederutviklingsprogram. Selskapet søker å utvide mangfoldet i de ulike stillingskategorier i organisasjonen. Sykefravær Sykefraværet endte på 4,8%, mot 5,1% i Oslo Lufthavn AS er en IA-bedrift, og det tilrettelegges for at ansatte skal kunne stå i jobb. Dette gjelder blant annet personer med nedsatt funksjonsevne. Spesielle fysiske krav til en del stillinger medfører at personer med nedsatt funksjonsevne vil være utelukket fra disse stillingene. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i selskapet. Det har vært fokus på å inngå samordningsavtaler med de største aktørene på lufthavnen, som en følge av selskapets status som hovedarbeidsgiver på lufthavnen. Det har blitt gjennomført regelmessige samordningsrunder på lufthavnens fellesområder under ledelse av Oslo Lufthavn AS gjennom året. Selskapet har over flere år hatt fokus på skadeforebygging og sykefravær. H-verdi (fravær etter skade) har blitt kontinuerlig monitorert. Totalt ble H-verdi for 2014 på 8,7, mot 1,0 i Totalt har man hatt 8 personskader med fravær etter skadedag. Selskapet vil intensivere arbeidet med å redusere skader. 9

11 Selskapet har nær kontakt med Arbeidstilsynet for å sikre nødvendig godkjenning for utbyggingsarbeidene i T2-prosjektet. Det er fokus på god brukermedvirkning og samarbeid med verneombudene. Det er også i løpet av 2014 videreført samarbeid med beredskapsmiljøet og kommuneoverlege i forhold til smittevernsarbeid for Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn AS har en etablert kollegastøtteordning i en egen omsorgsplan. Kollegastøttene trener jevnlig i å gjennomføre debrief og vanskelige samtaler. Kollegastøtten virker i nært samarbeid med AKAN-utvalget. Selskapet har et godt samarbeid med de ansattes tillitsvalgte, formalisert gjennom Arbeidsmiljøutvalg og Samarbeidsforum. 10

12 Utbygginger I 2014 er det gjort betydelige byggearbeider også utover utvidelse av terminalbygningen (T2- prosjektet). Følgende prosjekter nevnes: Ombyggingen innenfor Non-Schengen-området Utvidelse Tårn og sikringsbygget Ombygging duty-free ankomst Utvidelse sentrallageret Ny SAS-lounge innland Nye fjernoppstillingsplasser for fly Forlengelse taksebane 11

13 Passasjerens opplevelse Avinor-konsernets nye passasjerstrategi forsterket selskapets fokus på å måle kundetilfredshet og prioritere tiltak med utgangspunkt i verdi og opplevelse for de reisende. Felix & Fiona ble lansert på Oslo Lufthavn i juni I løpet av andre halvår ble den visuelle profilen for tjenester til barn og barnefamilier gjort tilgjengelig for alle Avinors lufthavner. Konseptet fikk servicepris for 2014 fra reiselivsorganisasjonen HSMAI innen kategoriene «Tjenesteutvikling» og «Fysiske rom og systemer». I 2014 introduserte lufthavnen nytt oppropsystem som reduserer støynivået i terminalen, monterte nye strømuttak i publikumsarealer, forenklet løsningen for tilgang til gratis trådløst nett og etablerte nytt dedikert arbeidssone for reisende på utland. For å gjøre det enklere å finne frem ble det utplassert seks nye informasjonskiosker i Terminalen. En stadig økende andel av reisende benytter selvbetjente løsninger. 2,7 millioner kolli bagasje ble i 2014 levert på selvbetjent bagasje drop. For de største flyselskapene på lufthavnen sjekker over 90% av passasjerene inn med selvbetjente løsninger og stadig flere er selvbetjente også ved ombordstigning. Kommunikasjon I 2014 var Oslo Lufthavn omtalt i 7326 artikler (7946 i 2013). Andel positive saker (24 %) var høyere enn året før (19%). Nye nettsider ble lansert i 2014, og vi hadde totalt 13,7 mill sidevisninger i løpet av året. Flytider og webkamera er de mest etterspurte tjenestene på nettsiden. Oslo Lufthavns Facebookside fikk i 2014 over nye følgere og passerer snart følgere. Selskapet har nå døgnåpen svarservice på Facebook. Oslo Lufthavn er desidert størst i Norge på «check-in» på Facebook, og passerte nylig 1 mill innsjekkinger. På Twitter har vi passert følgere (opp 2000 i 2014). På bildedelingstjenesten Instagram har vi mer enn doblet antall følgere i 2014, og har nå 7800 følgere. Det totale antallet som nå har lastet ned og bruker OSL App (for reisende) er I 2014 var det nye brukere på tjenesten. 12

14 Fremtidig utvikling og utfordringer Trafikkutvikling Oljeprisen falt mer enn 50 prosent fra september til januar, men har siden økt noe igjen. Dette er positivt for lønnsomheten til flyselskapene, men har også en negativ effekt på etterspørselen etter yrkesreiser med fly, spesielt innenriks. En svekket norsk krone vil kunne føre til økt innkommende turisme til Norge i 2015, men vil samtidig gjøre det dyrere for nordmenn å feriere utenlands. I 2016 regner SSB med at petroleumsinvesteringene vil falle mindre og at internasjonale konjunkturer vil bidra til økt vekst. Det er liten vekst i kapasiteten så langt man kjenner ruteprogrammet for En betydelig kapasitetsøkning vil først kunne komme når de største flyselskapene på lufthavnen får levert nye fly i 2016, og utvidet terminal åpner i Hovedutfordringen på Oslo Lufthavn de nærmeste år er å sikre tilstrekkelig kapasitet for å dekke veksten i etterspørselen. Særlig veksten i langdistanseruter til Non-Schengen destinasjoner krever mer kapasitet. En forsøksordning med forenklet tollbehandling vil bli igangsatt i 2.halvår av 2015, og dette vil styrke lufthavnens posisjon som hub og markedsgrunnlaget for nye ruter. Kommersiell utvikling Selskapet har i 2014 klart å opprettholde den gode inntektsstrømmen fra året før. Dette til tross for utfordringer rundt utformingen av duty-free ankomst og at stadig flere konsepter blir påvirket av byggearbeider i forbindelse med T2-prosjektet. Fokuset for den videre kommersielle utviklingen er knyttet til åpningen av ny terminal og av nye arealer for butikker og servering i Det vil være en betydelig økning i slike arealer, og det vil i løpet av 2015 bli gjennomført en internasjonal anbudskonkurranse for å finne de beste samarbeidspartnere for drift av de kommersielle tilbudene. Masterplan Masterplanen er selskapets plan for den langsiktige utvikling av lufthavnen. I perioden mot 2050 er ny rullebane med tilhørende terminal det største og viktigste tiltaket. Selskapet og Avinor har i masterplanen anbefalt alternativ Øst for en tredje rullebane. Behovet for denne er forventet å oppstå en gang rundt 2030 i henhold til gjeldende prognoser, eller ved ca 35 mill passasjerer pr år. Det arbeides for tiden med å få innarbeidet behovet for en tredje rullebane og østre alternativ i neste Nasjonal Transportplan. Utvidelse av terminal (T2-prosjektet) Utbyggingsprosjektet T2, representerer videre utviklingen av Oslo Lufthavn. Utbyggingen startet i 2010 og vil pågå frem mot 2017.Det foreligger også planer for en ytterligere utvidelse. Fullt utbygget vil terminalen ha en kapasitet på 35 millioner passasjerer. Utbyggingsprosjektet har hatt meget høy aktivitet i 2014, prosjektet er ca 67 % ferdigstilt pr. 31. desember 2014 og følger planen. 13

15 I 2014 er det, i tett samarbeid mellom utbygging og drift, etablert planer og strategier for gjennomføring av kommersielle innredningsarbeider og for idriftsettelsen. I tillegg har det i samarbeid med eksterne aktører vært gjennomført en omfattende gjennomgang av hele terminalen både eksisterende og ny del, med tanke på vurdering av passasjeropplevelse og designuttrykk. Anbefalinger er utarbeidet for videre behandling i styrende organer. Byggearbeidene har også i 2014 blitt gjennomført uten vesentlige uforutsette konsekvenser for flyselskaper, handlingselskaper eller andre aktører. Oslo Lufthavn er fortsatt en av de mest punktlige lufthavnene i Europa samtidig som fremdriften i prosjektet er på plan. Prosjektets H-verdi er 2,9. Dette er en økning fra 2,0 ved utgangen av Prosjektets størrelse, geografiske utstrekning, tverrfaglighet og samtidighet med en lufthavn i drift, representerer prosjektets hovedutfordringer. Trafikkøkningen i 2014, prognoser for fortsatt vekst, og etterspørsel etter mer kapasitet mens utbyggingen pågår, vil forsterke utfordringen med samtidig bygging og drift. Dette stiller store krav til god samhandling og koordinering. 14

16 Regnskap 2014 Fortsatt drift Styret bekrefter at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2015 og langsiktige prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling da selskapet har ansvarlig lån på mill kroner som er prioritert etter annen gjeld. Omsetning Oslo Lufthavn AS hadde i 2014 en omsetning på mill kr, noe som er en økning på 287 mill kr i forhold til % av inntektene kommer direkte fra flytrafikken, og inntektene utfaktureres på grunnlag av avreiste passasjerer og flyvninger fra lufthavnen. Disse inntektene økte med 108 mill kr fra 2013 til Den resterende del av inntektene kommer fra avledet virksomhet som utleie av arealer til butikkdrift, service, parkering og annen bruk av bygnings- og grunnmessig infrastruktur. Disse inntektene er sterkt avhengig av trafikkutviklingen, spesielt utenlandstrafikken. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Oslo Lufthavn AS presenterer sitt regnskap i henhold til Forskrift om forenklet IFRS, fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Regnskapet for 2014 viser et overskudd før skatt på mill kr, og mill kr etter skatt. Tilsvarende tall for 2013 var henholdsvis mill kr og 902 mill kr. Økningen skyldes økt trafikk som har gitt økt omsetning. Resultatet er belastet med effekter av T2-prosjektet som beløper seg til 415 mill kr. Forskjell mellom resultat før skatt og kontantstrøm fra driften har sin bakgrunn i avskrivinger og tidsavgrensingsposter. Selskapet hadde pr 31. desember 2014 en total balansesum på mill kr. Aktivasiden består i det alt vesentlige av flyplassinvesteringer i form av banesystemer og bygninger, og som følge av T2-prosjektet er Anlegg under utførelse økt i Passivasiden består hovedsakelig av egenkapital på mill kr, ansvarlig lån fra Avinor AS på mill kr og langsiktig lån fra Staten ved Samferdselsdepartementet på mill kr. Selskapets samlede investeringer i varige driftsmidler i 2014 var på mill kr. Styret og ledelse har vurdert selskapets egenkapital og likviditet som forsvarlig i tråd med kravet i aksjelovens 3-4. Selskapets finansielle stilling er god. Det ansvarlige lånet fra Avinor AS er prioritert etter all annen gjeld. Innenfor dette resultatet har selskapet betalt 401 mill kr i festeavgift til morselskapet Avinor AS. 15

17 Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer både i kortsiktig og langsiktig rentenivå, da rentesettingen på selskapets finansiering (statslån og interne lån) er sammensatt av både kortsiktige markedsrenter og langsiktige statsobligasjonsrenter. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har Oslo Lufthavn AS og morselskapet Avinor AS hatt lave tap på fordringer hos våre viktigste kunder, flyselskapene. Øvrige inntekter er i stor grad knyttet til omsetningsbaserte vederlag med lave kredittider. Det er et sterkt press på lønnsomheten i flyselskapene, og selskapet vurderer at det er en middels risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Likviditetsrisiko Selskapet er tilknyttet konsernets konsernkontoordning, og vurderer likviditeten som god. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kroner overføres til konsernbidrag på kroner og til annen egenkapital. 16

18 Resultatregnskap Beløp i MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter , ,6 Salgs- og leieinntekter , ,4 Andre driftsinntekter 4 32,6 44,8 Sum driftsinntekter 4 946, ,8 Driftskostnader Varekostnader 57,6 56,6 Lønn og andre personalkostnader 5 450,4 545,5 Av- og nedskrivninger 8,11 555,5 627,2 Verdiendringer og andre tap/gevinster - netto 6 10,2 8,5 Andre driftskostnader 7, , ,8 Sum driftskostnader 3 352, ,6 Driftsresultat 1 593, ,2 Finansinntekter og kostnader Finansinntekter 9 14,0 8,3 Finanskostnader 9 201,0 226,4 Finansresultat -187,0-218,1 Resultat før skattekostnad 1 406, ,0 Skattekostnad ,5 367,9 Årsresultat 1 027,3 902,1 Tilordnet: Aksjonær 1 027,3 902,1 17

19 Balanse Beløp i MNOK Note Eiendeler Annleggsmidler Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel ,7 400,4 Sum immaterielle eiendeler 368,7 400,4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler , ,8 Anlegg under utførelse , ,1 Sum varige driftsmidler , ,0 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 12 89,8 89,8 Investering i tilknyttet selskap 12 1,6 1,6 Derivater 14 7,9 7,5 Andre langsiktige fordringer ,7 98,8 Sum finansielle anleggsmidler 223,0 197,7 Sum anleggsmidler , ,1 Omløpsmidler Fordringer 13, , ,9 Derivater 14 16,8 3,9 Bankinnskudd, kontanter og lignende 16 38,0 37,3 Sum omløpsmidler 1 710, ,1 Sum eiendeler , ,2 18

20 Beløp i MNOK Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital 17,18 250,0 250,0 Overkurs 18 46,9 46,9 Annen innskutt egenkapital ,3 160,3 Sum innskutt egenkapital 457,2 457,2 Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført 18-15,3 46,5 Annen egenkapital , ,7 Sum opptjent egenkapital 3 310, ,2 Sum egenkapital 3 768, ,4 Gjeld og forpliktelser Avsetning for forpliktelse: Pensjonsforpliktelser ,2 329,2 Annen forpliktelse ,2 101,1 Sum forpliktelser 466,5 430,3 Langsiktig gjeld: Lån fra Staten , ,4 Annen langsiktig gjeld 13, , ,3 Sum annen langsiktig gjeld 9 387, ,8 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 360,3 217,0 Betalbar skatt ,9 380,6 Skyldige offentlige avgifter 27,8 9,1 Derivater 14 8,1 8,9 Første års avdrag langsiktig gjeld ,4 444,4 Annen kortsiktig gjeld 13,21, ,5 938,8 Sum kortsiktig gjeld 2 255, ,7 Sum gjeld , ,8 Sum egenkapital og gjeld , ,2 19

21 20

22 Kontantstrømoppstilling Beløp i MNOK Note Kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra driften* 1 777, ,1 Betalte skatter -380,6-213,3 Netto kontantstrøm fra driften 1 396, ,8 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler , ,2 Salg av varige driftsmidler, herunder anlegg under utførelse 1,5 0,2 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter , ,0 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av gjeld 1 400, ,0 Nedbetaling av gjeld -444, ,4 Betalte renter -327,7-316,8 Netto konsernbidrag/utbytte 1,5-500,0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 629,4 288,8 Endring i kontanter, bankinnskudd og lignende 0,7 4,6 Kontanter, bankinnskudd og lignende ,4 32,8 Kontanter, bankinnskudd og lignende ,1 37,4 Beløp i MNOK Resultat før skatt 1 406, ,0 Ordinære avskrivninger ,5 627,2 Tap/gevinst anleggsmidler -1,4-0,2 Verdiendringer og andre tap/gevinster - netto (urealiserte) 6-6,4 8,5 Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld 70,2-62,3 Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -56,1 23,5 Endringer i andre tidsavgrensningsposter 259,6 223,6 Endringer i konserninterne fordringer og forpliktelser -451,1-165,3 Kontantstrøm fra driften 1 777, ,1 I kontantstrømoppstillingen består inntekt fra salg av varige driftsmidler av Balanseført verdi 0,0 0,4 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 1,5-0,2 Vederlag ved avgang varige driftsmidler 1,5 0,2 21

23 Noter 1. Generell informasjon Oslo Lufthavn AS er et aksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert på Gardermoen, Edvard Munchs veg, 2060 Gardermoen, Norge. 2. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er vedtatt av selskapets styre Forenklet IFRS Selskapet har anvendt følgende forenklinger fra innregnings- og vurderingsreglene i IFRS: IFRS 1 nr 7 om videreføring av anskaffelseskost på investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet IAS 10 nr 12 og 13 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvare med regnskapslovens bestemmelser IAS 28 og IAS 31 fravikes slik at kostmetoden er benyttet for investeringer i tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 2.2 Grunnlag for utarbeidesle av årsregnskapet Selskapsregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av finansielle instrumenter til virkelig verdi Segmentinformasjon Selskapet er organisert som ett rapporterende segment Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden Bruk av estimater Ved utarbeidelse av årsregnskapet har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. 22

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line Color Group AS Årsrapport Color Group AS Årsrapport Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS Dette er Color Line REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 2009 2008 2007 TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer 4 085 938 4 129

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer