Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK"

Transkript

1 Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK 30. september 2012

2 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2012 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første kvartaler ble på 2,6 mill., (0,69 % av GFK) mot et resultat på 2,9 mill. (0,83 % av GFK) etter tredje kvartal Resultatnedgangen, skyldes i hovedsak svekket rentenetto, lavere utbytte og provisjonsinntekter hittil i år. Rentenetto Rentenettoen pr utgjør 8,4 mill. eller 2,25 %. Det samme resultatet nominelt som året før med tilsvarende 2,41 % av GFK. Kundemarginen har falt marginalt siste året. Ikke innbetalte renter hittil i år på en større andel av misligholdte og tapsutsatte lån, samt stor andel av kundeinnskudd med gjennomsnittelig høyre renter sammenlignet med året før, bidrar i det vesentlige til lavere rentenetto. Driftsinntekter Netto andre driftsinntekter hittil utgjør 2,1 mill. eller 0,57 %, mot 2,6 mill. eller 0,77 % på samme tid i fjor. Svakere resultat kommer i hovedsak fra lavere provisjonsinntekter fra forsikringssalg samt lavere utbytte. Andelen av provisjonsinntekter fra salg av forsikringstjenester og boligkredittformidling utgjør hittil i år 50,5 % av netto andre driftsinntekter mot 44,7 % året før. Driftskostnader Sum andre driftskostnader hittil i år utgjør 7,9 mill. eller 2,1 %, mot 8,1 mill. eller 2,4 % året før. Kostnadsreduksjon på 0,2 mill. fra samme periode i fjor, henger sammen med lavere lønnskostnader. En svekket rentenetto samt lavere utbytte bidrar til at andelen av de samlede driftskostnader hittil utgjør 75,7 % av totale driftsinntekter mot 73,9 % året før. Tap på utlån De samlede tapsavsetninger på enkeltengasjementer og grupper av utlån utgjør 21,3 mill. eller 5,2 % av brutto utlån, tilsvarende året før var avsetningen 20,0 mill. eller 4,9 %. Hittil i år har banken netto tilbakeført avsetning for tap på engasjementer, samt fått innbetalt på tidligere tapsførte lån med til sammen 0,2 mill. Av en samlet størrelse på misligholdte og tapsutsatte engasjementer på ca. 40 mill., utgjør andelen av engasjementer uten renteberegning ca. 21 mill. ved siste kvartalsskifte. 2

3 1. Tap på utlån Tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger = Periodens tapskostnad Nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden Misligholdte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån over 90 dager Brutto misligholdte utlån dager Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement

4 Balanse Forvaltningskapitalen ved utgangen av tredje kvartal utgjør 515 mill. mot 478 mill. på samme tid i fjor. Dette gir en 12 mnd. økning på 7,6 % mot fjorårets vekst på 7,3 %. Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år er på 497 mill. Utlån Brutto utlån til kunder hittil i år er 403 mill., mot 407 mill. året før. Dette gir en 12 mnd. vekst på -0,8 % mot 0,7 % vekst året før. Utlån til personkunder har hatt en økning på 6,8 % til 283 mill. Forrige år var veksten på -1,22 %. Utlån til næringskunder har siste året hatt nedgang med -15,17 % til 120 mill. hovedsakelig i Oslo region. Året før var veksten på 4,7 %. Andelen av utlån til personskundemarkedet utgjør 70,1 %, mot 65,1 % året før. Renteavkastning på utlån hittil i år utgjør 4,90 % mot 4,67 % året før. Beholdningen av formidlet boliglån til Terra Boligkreditt er ved utgangen av tredje kvartal 79 mill., en reduksjon på 7 mill fra året før. Garantiansvaret utgjør 8,7 mill. kroner. Øvrige garantiforpliktelser er på 5,5 mill. Banken har inngått en rammeavtale med Terra Boligkreditt, som etter nærmere bestemte vilkår, forplikter Vang Sparebank til å investere i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av TBK for inntil 1,4 mill. kroner. Innskudd Innskudd fra kunder utgjør 432 mill. en økning fra året før på 9,8 %. Fra årsskiftet har økningen vært på 3,1 %. Ved tredje kvartal i fjor var 12 måneders veksten på 13,0 %. Andelen av innskudd fra personkundemarkedet utgjør 61,8 % og fra offentlig sektor 24,8 %. Året før var andelen henholdsvis 56,7 % og 11,7 %. Renteavkastningen på kundeinnskudd hittil i år utgjør 2,48 % mot 2,32 % året før. Verdipapirer Vang Sparebank har ved kvartalsskifte en beholdning av obligasjoner på 33,0 mill. mot 21,0 mill. året før. Siden årsskifte har banken reinvestert 15 mill i obligasjoner med fortrinnsrett anskaffet som omløpsplassering. Øvrige porteføljen på 18 mill er definert som anleggsmidler. Avkastningen på obligasjonsbeholdningen hittil i år utgjør 3,2 % mot 3,4 % året før. Likviditet Banken finansieres i all hovedsak av ordinære kundeinnskudd og egenkapitalen. Som beredskap har banken etablerte avtaler om trekkrettigheter og rammekreditt som kan benyttes. Trekkrettighetene og kredittavtalen utgjør til sammen 55 mill. kroner, og har hittil ikke vært benyttet. Innskuddsdekningen (innskudd i prosent av brutto utlån) er 107,0 % ved utgangen av kvartalsskifte, mot tilsvarende 96,6 % i fjor. Likviditet i % av kundeinnskudd utgjør 17,0 % mot 13,0 % året før. Styret vurderer likviditeten til fult ut å være tilfredsstillende. Avkastningen på likviditeten i oppgjørsbank og øvrige banker utgjør hittil i år 1,8 %, mot 2,3 % året før. Egenkapital/Kapitaldekning Egenkapitalen inkl. årets resultat hittil, utgjør 70,7 mill. eller 13,7 % av forvaltingskapitalen. For samme periode i fjor, var egenkapitalen inkl. negativt delårsresultat 70,2 mill. eller 14,7 % av forvaltningskapitalen. Bankens kapitaldekning ved tredje kvartal er 20,86 % mot 22,07 % året før. Av minimumskravet på 8,0 % av ansvarlig kapital, har Vang Sparebank fortsatt en solid overskuddsdekning på 37,6 mill. 4

5 Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Immatrielle eiendeler Delårsresultat Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (vektet verdi) Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Øvrige engasjementer Sum beregningsgrunnlag kredittrisiko Beregningsgrunnlag operasjonell risiko Fradrag i kapitalkrav Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Ansvarlig kapital over 8% Ansvarlig kapital i % 20,86 % 22,07 % 20,11 % Utsiktene fremover Styret i Vang Sparebank er godt fornøyd med den resultatmessige utviklingen så langt i år. Banken jobber for å bli en enda mer synlig aktør i sitt primærområde. Bankens underliggende drift er god, og nær sammenfallende med de budsjetterte mål så langt. Banken har hatt en svært positiv utvikling på salg så langt i Banken er solid, med god kapitaldekning på nivå med de beste bankene i landet. Bankens beskjedne størrelse tilsier et mål om fornuftig vekst som et prioritert mål for å kunne utligne kostnadsveksten. Styret vurderer det positivt at bankens ansatte tar utfordringene fremover, og er beredt på kundeaktiviteter i en krevende konkurranse. Hovedsakelig skal vårt lokalmarked være satsningsområde for vekst. Aktiviteter utenfor nærmarked skal være mot gode og sunne kundesegmenter, og være et viktig bidrag til behovet om fornuftig og håndterbar vekst. Regnskapet avlagt ved kvartalsskifte er ikke revidert. 5

6 3. kvartal Hittil i år Året Resultat (1.000 kr.) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med var. avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og verdipapirer omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og adm kostnader Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og imm. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse (1.000 kr.) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. betalte ikke påløpne kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD Egenkapital Regnskapsperiodens resultat SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Rammeavtale Boligkreditt Garantier

7 Vang i Valdres 26. oktober 2012 Styret for Vang Sparebank Ola Rogn Tveit Styreformann Odd Harald Nordsveen Gunvor Høgden Heen Jorun Karlsen Marianne B Berge Arnfinn Helge Kvam Banksjef 7

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Rapport for tredje kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift pr 3. kvartal utgjør kr 26,0 mill før skatt, eller 0,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer