ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS

2 Hovedtall 2008 Driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008, mot -7,9 millioner kroner i Samlet utlån på millioner kroner, en økning på 34 prosent siden utgangen av Samlet innlån på millioner kroner, en økning på 70 prosent siden utgangen av Netto renteinntekter i 2008 er 71,8 millioner kroner, en økning på 57 prosent siden forrige år. Kapitaldekning ved utgangen av 2008 på 16,63 prosent, mot 12,60 prosent ved utgangen av Side 2 av 29

3 Styrets beretning 2008 for Terra BoligKreditt AS Innledning Eierstruktur og virksomhetens art Terra BoligKreditt AS har konsesjon som norsk kredittforetak og er gitt tillatelse til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket ble stiftet 24. mars 2003, og startet sin utlånsvirksomhet 15. februar Foretaket formål er å løse en vesentlig andel av fundingbehovet for sparebankene i Terra-alliansen, og samtidig redusere den fremtidige refinansieringsrisikoen for gruppens banker. Terra BoligKreditt AS er 100 % eiet av Terra- Gruppen AS, som igjen er eiet av 78 norske sparebanker. Foretaket tilbyr utelukkende boliglån med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi, og lånene distribueres via sparebankene i Terra-alliansen. Utviklingen i utlånsporteføljen Ved utgangen av 2008 har Terra BoligKreditt AS en utlånsportefølje på 12,1 milliarder kroner, som er en netto økning på 3,0 milliarder kroner, tilsvarende 34 prosent, fra samme tidspunkt i I 2008 har foretaket økt antall lånekunder med 2 683, og har ved utgangen av året lånekunder. Beste rating Terra BoligKreditt AS har siden rating ble tildelt i 2007 opprettholdt Aaa, som er den beste oppnåelige rating for foretakets obligasjoner. Obligasjonene er ratet av det internasjonale ratingbyrået Moody s Investors Service. Tilgang til det internasjonale finansmarked Siden Terra BoligKreditt AS i 2007 fikk tillatelse til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett har foretaket gjennomført emisjoner både i det norske og internasjonal finansmarkedet. I 2008 har foretaket emittert til sammen 8,9 milliarder kroner i nye innlån, og har ved utgangen av 2008 til sammen 15,9 milliarder kroner i innlån. Beste rating på obligasjonene har sammen med stabil vekst og ingen mislighold i låneporteføljen medført gode vilkår på de emisjonene som er gjennomført i Våren 2008 gjennomførte foretaket en større emisjon på om lag 4 milliarder kroner i euromarkedet. Terra BoligKreditt sikrer på denne måten Terra-bankene tilgang på finansiering i det internasjonale marked, og gjør bankene mindre utsatt for svingninger i det innenlandske pengemarkedet. Terra BoligKreditt AS utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett skjer under foretakets låneprogram Euro Medium Term Covered Note Programme, som er børsnotert ved London Stock Exchange. Den 13. august 2008 gjennomførte Terra BoligKreditt AS en årlig revisjon av låneprogrammet. Side 3 av 29

4 Bytteordningen I tilknytning til finanskrisen har obligasjoner med fortrinnsrett fått en sentral posisjon i tiltakspakkene som myndighetene har kommet med overfor finansnæringen. Den 24. oktober 2008 vedtok Stortinget en bytteordning på 350 milliarder kroner hvoretter staten og bankene bytter statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett. På denne måten får bankene tilgang til statspapirer som vil kunne omsettes til likviditet i finansmarkedet. I slutten av november 2008 utvidet finansdepartementet ordningen slik at også bankeide utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett, som Terra BoligKreditt AS, kunne delta direkte i bytteordningen. Bankene kan i tillegg benytte foretakets obligasjoner som sikkerhet for opptak av lån fra Norges Bank. Det innenlandske og internasjonale pengemarked har i 2008 vært preget av sterke markedsutslag, både i pris og tilgang på likviditet. Denne situasjonen har vedvart inn i Den etablerte bytteordningen med staten, samt låneordningene i Norges Bank, sikrer likevel en stabil og god innlånssituasjon for Terra BoligKreditt AS og bankene. Resultatregnskap Inntekter Foretakets totale renteinntekter i 2008 utgjorde 897 millioner kroner, som er en økning på 498 millioner kroner eller 125 prosent fra Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde i millioner kroner, som er en økning på 57 prosent fra Uroen i finansmarkedet eskalerte betydelig utover høsten Fra rekordhøye nivåer har kredittrisikomarginene for aktørene i finansmarkedet steget ytterligere. Selv om økningen har vært mer moderat for utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett, har likevel utgangen i kredittspreader vært betydelig. Om lag 94 prosent av boliglånene i utlånsporteføljen til Terra BoligKreditt AS har vilkår med flytende rente. Dette innebærer at foretaket kan endre utlånsrenten i takt med renteendringene i markedet. I den grad lånerenten økes, plikter foretaket å varsle lånekunden minimum seks uker før renteøkningen trer i kraft. Fra en toppnotering i 2008 på 7,91 prosent har pengemarkedsrenten (3 måneders Nibor) falt betydelig mot slutten av året, og var ved utgangen av ,97 prosent. Fallet i pengemarkedsrenten har fortsatt inn i 2009, og rentenivået er i begynnelsen av februar 2009 rundt 3,5 prosent. Balanse og likviditet Balanse Eiendelene i foretakets balanse utgjorde millioner kroner ved utgangen av 2008, en økning fra millioner kroner ett år tidligere. Netto utlån til kunder har økt med millioner kroner eller 34 prosent siden utgangen av Side 4 av 29

5 Innlån Foretakets samlede innlån utgjorde ved utgangen av millioner kroner, som er en økning på 70 prosent siden utgangen av Tabellen nedenfor viser fordelingen av foretakets innlån i ulike instrumenter. Beløp i millioner kroner 31. des des Obligasjoner med fortrinnsrett Andre obligasjonsinnlån Sertifikater/kortsiktige låneopptak Ansvarlig lån Sum innlån Likviditet I en situasjon med sterk uro i finansmarkedet, har det vært viktig for foretaket å holde en god likviditetsberedskap. Foretaket har således valgt å opprettholde en betydelig likviditetsreserve etter hvert som finanskrisen har eskalert utover i 2008 og inn i Utover høsten 2008 ble det tydelig at de problemer som hadde vedvart en periode i det internasjonale finansmarkedet begynte å gjøre seg gjeldende også i det norske pengemarkedet. Tillitskrisen mellom aktørene ble ytterligere forverret, og mot slutten av tredje kvartal 2008 nærmest sluttet også det norske pengemarkedet å fungere. Den videre utviklingen i pengemarkedet fremstod på det tidspunkt som så vidt usikker at foretaket besluttet begrensninger i bankenes utlån. Som kjent har myndigheten satt i verk en rekke tiltak for å bedre likviditeten for aktørene i finansbransjen. Norges Bank har nye aktiva som deponeringssikkerhet for de såkalte D- og F-lån, samtidig som maksimal løpetid på F-lån er økt fra en uke til 2 år. Som redegjort for over har i tillegg Stortinget vedtatt en bytteordning hvor banker og utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett kan bytte disse i statspapirer. Likviditetseffekten skjer ved at statspapirene anses som attraktive papirer i den rådende finanskrisen, og kan således omsettes i markedet for å skaffe likviditet. I tråd med de tiltak som myndighetene iverksatte, valgte en rekke av sparebankene i Terra utover høsten 2008 å kjøpe obligasjoner med fortrinnsrett fra Terra BoligKreditt AS, og benytte disse som deponeringssikkerhet for F-lån hos Norges Bank. På den måten sikret sparebankene seg lånerammer for utlån via Terra BoligKreditt AS, samtidig som Terra BoligKreditt AS var sikret innlån som kunne benyttes til nye utlån. Siden Terra BoligKreditt AS er utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett og eiet av sparebankene, har foretaket rett til å delta direkte i bytteordningen med staten. Foretaket iverksatte derfor i slutten av 2008 ulike tiltak som vil gjøre det i stand til å inngå direkte bytteavtale med staten. Auksjonene for fastsettelse av pris for bytteavtalene som er gjennomført i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 viser fordelaktige nivåer på kredittspread i bytteavtalene. Foretaket planlegger derfor å delta i auksjoner fra og med mars 2009, med sikte på å inngå direkte bytteavtaler. Side 5 av 29

6 Utsiktene fremover Finansuroen som startet i USA har etter hvert fått betydning for både privatpersoner og næringsliv i Norge. Selv om rentenivået har vist en fallende trend mot slutten av 2008, har usikkerhet knyttet til arbeidsmarked og egen økonomi medført en reduksjon i det privatøkonomiske forbruk og investeringslysten. Bedriftene har merket at etterspørselen etter varer og tjenester er redusert, samtidig som de opplever at tilgangen på kapital og likviditet er betydelig redusert. Slike endringer i handlemønster har gitt makroøkonomiske effekter, hvor det bl.a. fremgår at verdiskapningen er redusert og arbeidsledigheten er stigende. Det er grunn til å anta at opplevelsen av en krisetid vil medføre at etterspørselen etter nye boliglån hos våre distribusjonsbanker vil bli redusert i 2009 sammenlignet med de foregående år. Likevel forventer Terra BoligKreditt en stabil vekst i utlånsporteføljen i Utviklingen den senere tid har styrket foretakets posisjon som et viktig strategisk verktøy for sparebankene i Terra, både med hensyn til avlastning av eget behov for innlån og for å redusere likviditetsrisikoen. Dagens vanskelige situasjon i pengemarkedet medfører i tillegg at Terra BoligKreditt AS kan oppta nye innlån til fordelaktige rentevilkår sammenlignet med bankenes egen eksternfinansiering. En direkte deltakelse i bytteordningen vil ytterligere styrke Terra BoligKreditt AS konkurransekraft i tiden som kommer, og vil utgjøre en forutsigbar kilde for innlån både med hensyn til innlånskostnader og likviditet. Deltakelse i bytteordningen innebærer at foretaket vil ha den nødvendige vekstkraft til å være en reell avlastingskanal for bankene i Det forventes derfor at bankene i tiden som kommer i enda større grad vil benytte Terra BoligKreditt AS som avlastning for egen utlånsvekst. Risikoforhold og kapitaldekning For å opprettholde god kapitaldekning i forhold til veksten i utlånsporteføljen, har foretaket gjennomført to rettede aksjeemisjoner overfor Terra-Gruppen AS i De samlede tegningsbeløp utgjorde 160 millioner kroner. Aksjeemisjonene ble gjennomført i april og september I tillegg har foretaket i mars 2008 tatt opp et nytt ansvarlig lån på 139 millioner kroner med en løpetid på år. Ved utløpet av 2008 har foretaket en samlet ansvarlig kapital på 825 millioner kroner. Terra BoligKreditt har utelukkende virksomhet innen utlån til bolig med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi. I tråd med veksten i det samlede utlån har beregningsgrunnlaget for kapitaldekning økt tilsvarende, og utgjorde ved utgangen millioner kroner. Dette beløpet utgjør en kvantifisering av foretakets risiko, og foretakets ansvarlige kapital beregnes som en størrelse i forhold til dette beregningsgrunnlaget. Ved utgangen av 2008 utgjorde foretakets samlede ansvarlige kapital en kapitaldekning på 16,63 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitaldekning. Beløp i millioner kroner 31. des des Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 16,63 % 12,60 % Side 6 av 29

7 Risikoeksponering Virksomheten i Terra BoligKreditt AS er forbundet med ulike former for risiko. Foretaket legger stor vekt på å ha en løpende styring og oppfølging av alle risikoer virksomheten er eksponert for. Styret har vedtatt implementering av Terra-Gruppens rammeverk for risikostyring og kontroll. Rammeverket definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital som bygger på Basel II regelverket. Foretakets resultatmål er en konkurransedyktig egenkapitalavkastning. Risikostyringen skal bidra til at dette målet oppfylles, både ved at forretningsmessige muligheter utnyttes, og at potensielt negative resultatutslag begrenses. Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomganger som skal sikre at foretaket håndterer risikofaktorene på en tilfredsstillende måte. Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt. Foretaket har avdekket følgende risikoer; kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko og forretningsrisiko. Kredittrisiko Virksomheten er utsatt for kredittrisiko gjennom kredittgivning til sine kunder. Kredittrisiko er hovedsakelig knyttet til utlån med sikkerhet i fast eiendom. Kredittgivningen styres gjennom kredittpolicy og kreditthåndbok, samt etter administrativ fullmaktsstruktur og et omfattende regelverk om saksbehandling og dokumentasjon som bidrar til å sikre forsvarlig behandling. Risiko i porteføljen blir kontinuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold samt å sikre en rask og forvarlig behandling av misligholdte engasjementer. Tapsrisiko er videre redusert som følge av garantier avgitt fra bankene som distribuerer lånene. Foretaket har ikke tap på utlån eller garantier i Foretaket opprettholder en konservativ kredittpolicy og forventer ingen endring i fremtidig kredittrisiko. Markedsrisiko Foretaket er eksponert for renterisiko både gjennom finansielle plasseringer i rentepapirer og renterisiko knyttet til rentenetto. Risiko knytte til rentenetto oppstår på grunn av ulik rentebinding på innlån og utlån, og at foretaket låner inn fra andre markeder enn de låner ut til, slik at renten på innlån endres uten at foretaket kan endre utlånsrenten like raskt. Risiko reduseres ved at innlån og utlån tilpasses samme rentebinding. Operasjonell risiko Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften, f. eks gjennom svikt i systemer og rutiner, kompetansesvikt eller feil fra leverandører, ansatte, etc. Foretaket har utarbeidet rutinebeskrivelser, fullmaktsstrukturer, etc., og dette sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold er tiltak for å redusere den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Likviditetsrisiko Foretaket har en likviditetsrisiko knyttet til virksomheten. Likviditetsrisiko er risikoen for at foretaket ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for fortidig realisering av eiendeler. Foretaket har vesentlig ekstern finansiering og forventer høy vekst i utlånsporteføljen. For å oppnå lav likviditetsrisiko har foretaket i sin likviditesstrategi vektlagt en god spredning på instrumenter, markeder og løpetider på innlånene, samt beredskapsfasiliteter. Side 7 av 29

8 Forretningsrisiko Forretningsrisiko er risiko for uventet tap eller inntektssvikt på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Består av strategisk risiko, omdømmerisiko og eierrisiko. Foretaket har gjennom at de fleste distributører også er aksjonærer i Terra-Gruppen AS redusert den strategiske risikoen. Risikoen er ytterligere redusert ved at kostnadene for foretakets distribusjonsapparat er direkte avhengig av porteføljens størrelse og kvalitet. Avtaler med distributører som ikke er aksjonærer vil økte foretakets strategiske risiko moderat. Omdømmerisikoen er i tillegg til eget omdømme i stor grad relatert til Terra som merkevare. Det arbeides derfor aktivt i alle deler av Terra-Gruppen for at alle ansatte i alt sitt virke skal etterleve Terra-Gruppens grunnverdier. Ytre miljø, arbeidsmiljø og likestilling Terra BoligKreditt AS hadde ved årsskiftet 9 fast ansatte medarbeidere. I tillegg har foretaket inngått avtale med Terra-Gruppen om bistand på en rekke områder. Betjening av foretakets lånekunder besørges i hovedsak av sparebankene. Arbeidsmiljøet anses som godt og det er ikke registret skader eller arbeidsulykker på arbeidsplassen i Det har vært et samlet sykefravær på 27,6 dager, hvilket utgjør 1,55 % av den totale arbeidstiden. Terra BoligKreditt AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Foretaket har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet for 2008 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift for finansieringsforetak av 16. desember Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet med balanse et rettvisende oversikt over foretakets drift og økonomiske stilling ved årsskiftet. Årsberetningen gir videre en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og foretakets stilling. Totale renteinntekter og lignende inntekter utgjorde 897 millioner kroner (399 millioner kroner). Totale rentekostnader og lignende kostnader utgjorde 825 millioner kroner (353 millioner kroner). Netto rente- og kredittprovisjoner utgjorde 72 millioner kroner (46 millioner kroner). Det har i 2008 ikke vært tap på utlån og garantier. Regnskapet viser et årsoverskudd på kroner mot et årsunderskudd på kroner i Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedato som antas å påvirke foretakets virksomhet. Side 8 av 29

9 Balanse, likviditet og kapitaldekning. Foretakets bokførte egenkapital var pr millioner kroner. Terra BoligKreditt AS hadde en kapitaldekning på 16,63 % Foretaket har pr fri egenkapital med ,- kroner. Resultatdisponering Årsoverskuddet er på kroner. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet: Avgitt konsernbidrag NOK ,- Avsatt til annen egenkapital NOK ,- Sum NOK ,- Oslo, 12. februar 2009 I styret for Terra BoligKreditt AS Side 9 av 29

10 RESULTATREGNSKAP Beløp i tusen kroner RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter av utlån og fordringer på kunder Renter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter ved utstedelse av verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING PROVISJONSKOSTNADER OG ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter 40 5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Note Sum provisjonskostnader og andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Note Administrasjonskostnader Note Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Note Andre driftskostnader Note DRIFTSRESULTAT Skattekostnad Note ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Dekket fra annen innskutt egenkapital Avgitt/mottatt konsernbidrag (etter skatt) Sum overføringer Side 10 av 29

11 BALANSE Beløp i tusen kroner EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Note 5, Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL KUNDER Nedbetalingslån Note Netto utlån VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Note FINANSIELLE DERIVATER Note 2, IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Note Andre immaterielle eiendeler Note Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre Note Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBET. KOSTNADER OG OPPTJ. INNTEKTER Note SUM EIENDELER Side 11 av 29

12 BALANSE Beløp i tusen kroner GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Note 5,11, Obligasjonslån Note 5,11, Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Note Påløpne kostnader og ikke opptjente inntekter Note Pensjonsforpliktelser Note Utsatt skatt Note Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lån Note 5,11, SUM GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Note 8, Overkursfond Note Annen innskutt egenkapital Note Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Note SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 12 av 29

13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i fordringer Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Endring nedbetalingslån Innbetaling ved salg av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endring av ansvarlig lån Endring andre påløpte kostander Innbetaling av konsernbidrag Innbetaling av ny kapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende Side 13 av 29

14 Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 samt Forskrift om årsregnskap med mer for banker, finansieringsforetak og morselskaper for slike, fastsatt av Finansdepartementet Periodisering Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årets slutt periodiseres og føres opp som gjeld i balansen. Opptjente ikke innbetalte inntekter ved årets slutt inntektsføres og føres opp som tilgodehavende i balansen. Provisjon distributør Det utbetales provisjon til distributør vedrørende margin for formidling av boliglån. Provisjon til distributør kostnadsføres løpende. Påløpte ikke betalte kostnader ved årets slutt til distributør periodiseres og føres som gjeld i balansen. Periodisering av renter, salgsgevinster, provisjoner og gebyrer Utlån regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Mottatte og avgitte provisjoner og gebyrer og lignende inngår i beregningen av den effektive rente. Forventet løpetid av kontraktene er lagt til grunn ved beregning av den effektive renten. Ved innfrielse av kontrakter i perioden inntektsføres respektive kostnadsføres resterende inntekt eller kostnad. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og nedskrivninger Utlån vurderes til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Ved vurdering av de fremtidige kontantstrømmer hensyntas garantier avgitt fra bankene som distribuerer lånene. Eiendelens balanseførte verdi reduseres ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Ved utgangen av 2008 er det ikke foretatt nedskrivninger av utlån. Investering i verdipapirer Obligasjoner vurderes til virkelig verdi. For likvide papirer notert på børs aller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til sluttkurs siste handelsdag frem til og med balansedagen. For ikke likvide papirer fastsettes virkelig verdi ved hjelp av anerkjente verdsettingsmetoder. Opptak av lån Utstedte sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lån regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentemetode. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Obligasjoner som er klassifisert som finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Varige driftsmidler Driftsmidlene vurderes til anskaffelseskost fratrukket bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi av driftsmidler eller grupper av driftsmidler er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt en nedskrivning. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av kjøpt programvare (software) og vurderes til anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Behandlingen av nedskrivning er for øvrig som beskrevet for varige driftsmidler. Side 14 av 29

15 Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Utsatt skatt/utsatt skattefordel Skatter kostnadsføres når de påløper, og det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen Valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til dagskurs. Valutatermin / valutaswap er omregnet til markedsverdi og innregnet i balansen. Sikringsbokføring Sikringsbokføring gjennomføres når selskapets porteføljer av utlån og innlån til fastrentebetingelser medfører behov for sikring av renterisiko. Obligasjonsinnlån i utenlandsk valuta er individuelt sikret for rente- og valutarisiko. Det er således en sammenheng mellom verdisikringer på valutainnlånet (sikringsobjekt) og verdisvingninger for det finansielle derivatet (sikringsinstrument). Sikringsbokføring benyttes når det foretas transaksjoner hvor intensjonen er å oppnå økonomisk sikring av tidligere eller fremtidige transaksjoner. Dette sikrer at endringer i verdien på den sikrede post (sikringsobjekt) og sikringsinstrumentet blir bokført i samme periode (løpende kontantstrøm). Det er en dokumentert sammenheng mellom sikringsinstrument og objektet der det stilles følgende krav for å benytte sikringsbokføring: 1) Sikringsobjektet kan identifiseres og innbærer ved endring i markedsverdi en risiko. 2) Sikringsobjektet identifiseres som sikret ved etablering av sikringsinstrumentet eller ved beslutning om sikring. 3) Det er sannsynlig at verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet har høy grad av korrelasjon, slik at den økonomiske risiko i vesentlig grad reduseres. Sikringen oppløses i den grad kravene ikke lenger er oppfylt eller dersom sikringsobjekter eller -instrumenter avhendes. Med unntak for valutaderivater holdes alle finansielle derivater som tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring utenfor balansen. Markedsverdien på derivatene er aktuelle gevinst eller tap, som ville framkommet, hvis forretningen ble lukket. Markedsverdien er således beregnet på basis av midtpriser, rentesatser og volatilitet på lukking tidspunktet. Side 15 av 29

16 Note 2 Derivater Formålet med alle derivathandler i Terra Boligkreditt er for å redusere renterisiko. Rentebytteavtaler der Terra Boligkreditt mottar fast rente og betaler flytende rente gjøres for å konvertere utstedelse av obligasjoner / sertifikater fra fast rente til en flytende rente eksponering. Flytende rente finansiering vil være risikoreduserende for foretaket da utlån i all hovedsak er til flytende rente. Rentebytteavtaler der Terra Boligkreditt mottar flytende rente og betaler fast rente gjøres for å sikre rentemargin på utlån til fast rente. Slike rentebytteavtaler har samme løpetid som de underliggende utlån til fast rente. Rentecaps blir kjøpt for å sikre utlånsproduktet lån med rentetak som er utlån der den flytende renten ikke vil stige utover et angitt nivå. Kjøp av caps sikrer rentemarginen på lån med rentetak ved et stigende rentenivå ved at rentekostnaden for innlån til flytende rente begrenses i tilnærmet samme grad som renteinntekten for utlån med rentetak. Opsjonspremiebetaling på rentecap kostnadsføres lineært og fordeles over løpetiden. Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Markedsverdi Nominelt beløp Markedsverdi Rentecap Renteswap utlån Renteswap innlån Rente- og valuta swap 1) Totalt ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. Herav finansielle derivater innregnet i balansen Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Markedsverdi 2) Nominelt beløp Markedsverdi 2) Rente- og valuta swap 1) Totalt ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. 2) Markedsverdi er justert for valutaendring. Note 3 Risikoklassifisering Risikoklassifisering av selskapets engasjementer foretas på bakgrunn av en helhetsvurdering av engasjementene. Vurderingen bygger på følgende hovedkriterier: - Kundens betalingsevne (inntekter og gjeld) - Kundens betalingsvilje (betalingsanmerkninger/ purringer) - Lånets størrelse - Belåningsgrad (kun innenfor 60 % av vurdert verdi) - Beliggenhet av panteobjekt Differensiering av prisene styres av den enkelte sparebank innenfor intervaller gitt av Terra Boligkreditt AS. Prisene differensieres først og fremst på bakgrunn av sikkerhetsdekning, kundens økonomi og konkurranseforhold. Alle utlån gjelder til boligmarkedet slik at alle lån ligger derfor innenfor samme risikoklasse. Side 16 av 29

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS

ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS ÅRSRAPPORT 2011 Terra Finans og Kredittbank AS Årsberetning 2011 for Terra Finans og Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Terra Finans og Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 STYRETS BERETNING FOR 2010 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer