KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 24 MØTE NR.: 06/6 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL OS VEDR. ARBEIDET MED RETNINGSLINJER FOR HAVNEBEBYGGELSEN Orientering fra møte med bygnings- og reguleringssjefen Orientering om/drøfting av innspill om høyhus på Sørholmen REFERANSE PS 06/21 PS 06/22 PS 06/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN , ENDELIG VEDTAK FORSLAG TIL FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN FRA A76 PS 06/24 SÅKORNMIDLER INNSTILLING 223 C10 PS 06/25 SPØRSMÅL OM OMDISPONERING AV NÆRINGSAREAL PÅ INNLANDSSIDEN AV SØRSUNDET L12

2 Side 2 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/6/6990/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: UTVIKLINGSUTVALGET MØTENR.: 06/5 MØTEDATO: MØTESTED:, FRA SAKNR.: PS 06/15 TIL SAKNR.: PS 06/20 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11. FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : Erik Aasprong, Kari Kvisvik Megaard, Hilde Ripnes, Ove Todal, Roger Hagen, Sigrun Mokkelbost, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Lisa Skaret, Alv Jakob Fostervoll, Andreas Sandvik FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Kommunalsjef Helge A. Carlsen, kommunalsjef Just Ingebrigtsen, plansjef Geir Aakvik, Georg Hammer, bysekretær Eldbjørg Hogstad SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE

3 Side 3 av 24 OS PS 06/15 ORIENTERING OM HØGERE UTDANNING I KRISTIANSUND ORIENTERING OM BOLIGSOSIAL PLAN GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE PS 06/16 RETNINGSLINJER FOR HAVNEBEBYGGELSEN L10 PS 06/17 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER POST ALMENE KULTURFORMÅL 223 PS 06/18 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER FOR IDRETT 223 PS 06/19 FORDELING AV KULTURMIDLER 2006 FORMÅL DIVERSE UNGDOMSTILTAK 223 PS 06/20 KULTURMIDLER 2006 SANG/MUSIKK 223 OS ORIENTERING OM HØGERE UTDANNING I KRISTIANSUND Cand. polit. Christine Reitan presenterte utredningen fra arbeidsgruppen der hun selv har vært utreder. ORIENTERING OM BOLIGSOSIAL PLAN Bjarne Sandvik orienterte om fremdriften i planen. Ombygging og fysis tiltak er godt i gang. Han gjorde oppmerksom på at det blir arrangert en dagkonferanse om temaet den Program sendes ut medio juni. PS 06/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/15 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 06/6- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: I samsvar med innstillingen gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. PS 06/16 RETNINGSLINJER FOR HAVNEBEBYGGELSEN UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/16 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/1036- Møtedato: Arkivkode: L10 Brev av:

4 Side 4 av 24 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Debatten munnet ut i følgende formulerte forslag fra Erik Aasprong (fortsettelse av innstillingen).. etter pkt. c. Sjøfronten mot havnebassenget til og med Nordsundet (Backer / Kr. Faksvåg). Det ble votert over innstillingen med Erik Aasprongs tilleggsforslag, som ble vedtatt enstemmig. I samsvar med rådmannens innstilling og Erik Aasprongs tilleggsforslag, gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Utviklingsutvalget tar rådmannens saksframlegg til orientering og vil gi følgende føringer for det videre arbeidet med retningslinjer for havnebebyggelsen i Kristiansund etter pkt. c. Sjøfronten mot havnebassenget til og med Nordsundet (Backer / Kr. Faksvåg). PS 06/17 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER POST ALMENE KULTURFORMÅL UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/17 Saksbeh: Eli Leithe Arkivsaknr: 06/255- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Utviklingsutvalget vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til almene kulturformål 2006 med til sammen kr fordelt etter vedlagte liste. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt årsberetning og regnskap for Beløpet belastes budsjettpost PS 06/18 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER FOR IDRETT UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/18 Saksbeh: Georg Hammer Arkivsaknr: 06/256- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av:

5 Side 5 av 24 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Utviklingsutvalget vedtar forslag til fordeling av tilskudd til idrettsformål for 2006, fordelt etter vedlagte forslag. Utbetaling skjer under forutsetning av at kommunalsjefen har mottatt regnskap og årsberetning for Tilskuddene belastes budsjettpost PS 06/19 FORDELING AV KULTURMIDLER 2006FORMÅL DIVERSE UNGDOMSTILTAK UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/19 Saksbeh: Helen Haga Arkivsaknr: 06/257- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Hilde Ripnes ba om å få sin habilitet vurdert. (Mor til en av søkerne). Et enstemmig utviklingsutvalg erklærte henne inhabil. 10 voterende tilstede. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Utviklingsutvalget vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til ungdomsformål 2006, med til sammen kr fordelt etter vedlagte liste. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt regnskap og årsmelding for Beløpene belastes budsjettpost PS 06/20 KULTURMIDLER 2006 SANG/MUSIKK UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/20 Saksbeh: Eli Leithe Arkivsaknr: 06/258- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av

6 Side 6 av 24 I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Utviklingsutvalget vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til sang- og musikkformål 2006 med til sammen kr , fordelt etter vedlagte liste. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt årsberetning og regnskap for Beløpet belastes budsjettpost Kristiansund utviklingsutvalg, Erik Aasprong leder Kari Kvisvik Megaard Anne Elisabeth Nilssen Eldbjørg Hogstad bysekretær Forslag til VEDTAK Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. Erik Aasprong leder Eldbjørg Hogstad bysekretær

7 Side 7 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/49/6987/ Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /22 Bystyret AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN , ENDELIG VEDTAK Bystyret behandlet to alternative forslag til bestemmelser til arealdelen av kommuneplanen. I tillegg til rådmannens forslag som bystyret ved førstegangsbehandlingen i 2005 valgte å utsette behandlingen av, forelå det et alternativt forslag fra bystyrerepresentant Stein Arne Schnell. Bystyret vedtok i stor grad å slutte seg til Schnell sitt forslag, herunder mindre endringer i retningslinjene til planen. Forslaget har, sammen med bystyrets vedtak om å gjøre noen mindre endringer i selve arealplanen, ligget ute til offentlig høring fra 4.5. til De aktuelle endringene i arealplanen gjaldt en utvidelse av golfbanen i Seivika og en endring av arealbruken for Nordholmen, området langs Gomasiden av Nordsundet og Heinsa Mek. Verksted sin eiendom på Innlandet fra formålet næring til kombinasjonsformålet næring/boliger. I tillegg til offentlig kunngjøring har kommunen særskilt tilskrevet Avinor og Møre og Romsdal fylke om endringene i planen og bestemmelsene. Det har imidlertid ikke kommet noen merknader til endringene. Rådmannen tilrår at utviklingsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK Bystyret egengodkjenner forslaget til arealdel av kommuneplan slik det framkommer med de endringer bystyret vedtok å legge ut til offentlig ettersyn i møte Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

8 Side 8 av 24 6 Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen av kommuneplanen 6.1 Juridisk bindende bestemmelser Etterfølgende bestemmelser gjelder i tillegg til de rettsvirkninger som følger direkte av plankartet. Hjemmelen for de etterfølgende bestemmelsene er gitt i plan- og bygningslovens 20-4, 2. ledd. Den nærmere angivelsen av hjemmelsgrunnlaget for hver enkelt bestemmelse er angitt i parentes. Bestemmelsene gjelder også for området som inngår i Sentrumsplanen. 1. Skilting ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) For områder avsatt til utbyggingsformål kan skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter søknad etter plan- og bygningslovens kapittel XVII. Tillatelse kreves ikke for mindre skilt og mindre reklameinnretninger o.l. inntil 1,0 m² som monteres flatt på vegg for egen virksomhet. Unntaket omfatter ikke plassering av flere skilt, reklameinnretninger o.l. som skal plasseres på samme fasade. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom. Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett. Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i forhold til seg selv og i forhold til bakgrunn og omgivelsene. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret, jfr. plan- og bygningslovens Arealbruksendringer i flystøysone ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) Bruksendring fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse tillates ikke innenfor flystøysone II. 3. Rekkefølgebestemmelser for utbygging ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) For områder avsatt til utbyggingsformål skal utbygging ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester er etablert. 4. Estetikk ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både for tiltaket i seg sjøl og i forhold til omgivelsene. Ved fradeling og nybygging innen eksisterende utbyggingsområder skal det legges vekt på at ny bebyggelse tilpasser seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til vei, gate, plass, og i forhold til bygningsvolum, proporsjonering, høyde, takform, materialbruk m.v. 5. Utbygging på Bjørnehaugen ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) Utbygging av boligfeltet på Bjørnehaugen kan ikke utbygges før en gjennom regulering kan vise både midlertidig og permanent atkomst til de alternativene for firefelts veg som kan bli avkrevd vurdert i forbindelse med konsekvensutredning av framtidig linjevalg mellom Vikansvingen og Bjørnehaugen. 6. Lek og opphold utearealer ( 20-4, 2. ledd, pkt. d) For byggeområder skal det avsettes tilstrekkelig areal som er egnet til utendørsopphold, lek og rekreasjon. Arealene skal ha trafikksikker atkomst og tilfredsstillende kvaliteter i forhold til sol, lys, støy og luftforurensning. 7. Sikring av grøntområder ( 20-4, 2. ledd, pkt. d) Ved utarbeidelse av større regulerings- og bebyggelsesplaner for boligformål skal det gjennomføres en grønnstrukturanalyse. Naturområder må sikres og grønne korridorer med stier som gir tilgjengelighet internt i området og til turmarka, må opparbeides i takt med utbyggingen/fortettingen. 6.2 Retningslinjer Virkeområde Disse retningslinjene gjelder for hele kommunen, også for Sentrumplanområdet.

9 Side 9 av 24 Arealutvikling Ved fremtidig arealutvikling skal det legges opp til god helhetsløsning mellom utbyggingsområder, kommunikasjonssystem og områder som ikke skal utbygges. Byggeområder Estetisk og landskapsmessig tilpassing Bebyggelsen skal utformes slik at eksisterende bebyggelsesstruktur og landskapsform styrkes. I dette ligger bl.a. følgende: Bygninger og anlegg skal utformes i samspill med omgivelsens karakter og form. Bebyggelsen skal ha en helhetlig form- og volumoppbygging og fremme gode gate- og uterom. Det skal legges særlig vekt på tiltakets/bygningens form, fasade og materialvalg, slik at gate- og plassrommet blir understreket og forsterket. Bebyggelsen skal i hovedsak underordne seg byens viktige landskapstrekk: høydedragene i sørvest - nordøst retning med de tverrgående sprekkesoner, strandsonens svaberg og bratte bergstrender, sammenhengende vegetasjonsbelter, trær med silhuettvirkning, markante enkelttrær og alléer. Eksisterende bybebyggelse I byggeområder for eksisterende bybebyggelse skal det bygges ut i samsvar med eksisterende stedskarakter. Bebyggelse og anlegg skal utformes med respekt for omgivelsens særpreg med hensyn til volum, form og materialbruk. Det skal legges særlig vekt på estetiske og arkitektoniske kvaliteter, ref. rundskriv H-7/97 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Gjenreisningsbebyggelsen: Nye hus, tilbygg til bolig eller uthus/garasje skal tilpasses helheten i strøket med hensyn til lokalisering på tomta, størrelse, form, materialbruk og farge. Det samme gjelder inngjerding av tomt. Påbygg og tilbygg skal bevare og tilpasses hovedhusets volum, takform og materialvalg. Som hovedregel skal husets opprinnelige form være tydelig etter endringen. Der det tillates takoppbygg eller -nedskjæringer må disse ikke dominere takflaten, og de bør være tilpasset eksisterende bygning og strøkets bygningsmiljø. Ved nybygg, tilbygg og ombygginger skal bygningens materialbruk og fasadeuttrykk harmonere med materialvalg og fasadeuttrykk i strøkets opprinnelige bygningsmiljø. I sentrumsområdet skal takene være tekket med skifer. Det bør utarbeides en formingsveileder for sentrumsbebyggelsen. Utvidelse av golfbanen For områder avsatt til golfbane bør videre opparbeidelse ikke finne sted før allmennhetens atkomst gjennom området til turområdene nord for golfbanen er sikret i stadfestet reguleringsplan. Naust- og fritidsbebyggelse Ny eller utvidet naust- og fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet bare kunne skje innenfor områder som er avsatt for dette formålet i arealdelen av kommuneplanen. Skilting

10 Side 10 av 24 På bygninger må størrelsen på veggskilt tilpasses husets størrelse og harmonere med bygningen for øvrig. Det bør benyttes enkeltbokstaver festet på fasaden i horisontale tekstfelt. Skiltbokstavene tillates oppført med bakgrunnsbelysning eller indirekte belysning. Skilt som sammenhengende bånd i hele fasadens lengde, eller som på annen måte forsterker skillet mellom etasjene, tillates ikke. Eksisterende terreng og vegetasjon Ved gjennomføring av tiltak etter loven skal disse lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon. Lek og opphold utearealer Ved regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaker for boliger bør det foreligge en analyse og forslag til tiltak som viser nødvendige tiltak for sikker og variert lek og rekreasjon for barn og ungdom. Nødvendige tiltak bør gjennomføres før bygninger tas i bruk. Universell utforming Anlegg og bygninger skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse. Havnebassenget i Kristiansund Havnebassenget er en svært viktig del av Kristiansunds historie og identitet, og er uten tvil byens viktigste byrom. Kommunen bør legge til rette for aktivitet som styrker forholdet mellom byen og havnebassenget. Utfyllinger som svekker havnebassengets rolle i bybildet bør ikke tillates. Masseuttak i terrenget som vender inn mot havnebassenget, bør ikke tillates. De gjenværende bergknausene mot havnebassenget bør vernes mot ytterligere utbygging. Kommunen bør legge til rette for aktivt bruk av bebyggelse og arealer langs sjøen, og særlig bygge opp under aktivitet som knytter virksomhet på land til virksomhet i sjøen. Generelt bør strekninger der strandsonen er naturlig, bevares. Der strandsonen er fylt ut, bør det settes krav til bearbeiding av strandkanten. Strandsonen bør i størst mulig grad gjøres allment tilgjengelig. Knutepunktene som referansepunkter i bybildet bør styrkes. Landemerkene og siktlinjene sin posisjon i bybildet bør bevares. De er med på å definere havnebassenget som rom og Kristiansund som sted. Man bør ta vare på de typiske trekkene i bebyggelsen langs sjøkanten, og særlig ta vare på mangfoldet og den lesbare historien. De gamle bryggene bør bevare sin fasade i sjøfronten, mens ny bebyggelse bør trekkes litt inn slik at bryggene får en framskutt posisjon. Større anlegg bør brytes opp i flere volumer slik at man ikke sprenger skalaen i området. Nye prosjekter kan gjerne være moderne i sitt uttrykk så lenge volumoppbygging, skala og fargebruk harmonerer med omgivelsene. Man bør ta være på egenart og mangfold i byens detaljer og utvikle dette videre slik at Kristiansund får et eget formspråk som kjennetegner byen.

11 Side 11 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/308/6976/06 A76 Bjørn Elgsaas Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /23 FORSLAG TIL FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN FRA I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet skal det fastsettes ny fag- og timefordelingsplan. Timetallet er samlet og for de enkelte fag fastsatt som 60 minutters enheter for hovedtrinn i grunnskolen. Det samlede timetallet for grunnskolen skal fordeles på barne- og ungdomstrinnet. Timetallet er et minstetimetall som den enkelte har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi. Det fastsatte timetallet er fordelt på følgende måte: Fag trinn trinn Sum gr.sk. KRL Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk/språklig fordypning Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Klasse- og elevrådsarbeid Programfag Sum Skoleeier skal på grunnlag av læreplanene i fag og lokale forutsetninger fordele timer i fagene på det enkelte årstrinn innen barne- og ungdomstrinnet. Forslag til fag- og timefordelingsplan har vært ute til høring på skolene og hos lærerorganisasjonene.

12 Side 12 av 24 Høringsuttalelsene er vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget til ny fag- og timefordelingsplan. Et likelydende forslag blir lagt fram for politisk behandling i Frei kommune. Ny fag- og timefordelingsplan for grunnskolen i Kristiansund blir som følger fra : 60-min.enheter - årstimer Årstrinn KRL 57,00 57,00 57,00 57,00 85,50 57,00 57,00 57,0 42,8 57,0 Norsk 228,00 199,50 199,50 171,00 171,00 156,75 171,00 114,0 142,5 142,5 Matematikk 114,00 128,25 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 85,5 114,0 114,0 Naturfag 28,50 28,50 42,75 57,00 57,00 57,00 57,00 85,5 85,5 85,5 Engelsk 14,25 28,50 28,50 57,00 57,00 57,00 85,50 85,5 57,0 85,5 Fr.språk/spr fordypning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,5 71,3 71,3 Samfunnsfag 42,75 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 85,5 85,5 85,5 Kunst og håndverk 57,00 57,00 57,00 49,88 85,50 85,50 85,50 57,0 0,0 85,5 Musikk 28,50 28,50 28,50 28,50 57,00 57,00 57,00 28,5 28,5 28,5 Mat og helse 14,25 14,25 7,13 7,13 0,00 71,25 0,00 0,0 85,5 0,0 Kroppsøving 71,25 57,00 64,13 57,00 85,50 57,00 85,50 114,0 57,0 57,0 Klasse- og elevrådsarbeid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,5 28,5 14,3 Programfag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,5 57,0 28,5 Sum: 655,5 655,5 655,5 655,5 769,5 769,5 769,5 855,0 855,0 855,0 Forslag til VEDTAK Utviklingsutvalget slutter seg til forslaget til ny fag- og timefordelingsplan for grunnskolen i Kristiansund. Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

13 Side 13 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/585/6997/06 223/C10 Georg Hammer Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /24 SÅKORNMIDLER INNSTILLING Ved behandling av PS 05/77 Budsjett og Økonomiplan , vedtok Bystyret på møtet 06.desember 2005 å øke budsjettposten Såkornmidler fra kr til kr Følgende kriterier for tildeling av såkornmidler er politisk vedtatt og gjelder for 2006: Posten disponeres i sin helhet av Utviklingsutvalget og rettes mot barn og unge Midlene tildeles kun etter begrunnet og dokumentert søknad Midlene skal brukes til å etablere ny virksomhet og/eller nye anlegg Laget/virksomheten må drive med aktivt barn-/ungdomsarbeid (barn under 19 år) Det gis kun tilsagn for ett (1) år av gangen Laget/virksomheten bør være medlem i et landsomfattende forbund Det skal inngås en forpliktende samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og laget/virksomheten om gjenytelser i forbindelse med tildeling før utbetaling Søknader uten opplysninger, som nevnt på skjemaet, vil ikke bli behandlet Tildeling av såkornmidler for 2006 ble annonsert i Tidens Krav og med søknadsfrist Ved fristens utløp har Kulturavdelinga mottatt 20 søknader fra følgende lag/virksomheter: 1. Idrettslaget Braatt 2. Kristiansund Idrettsforening 3. Kristiansund og Omegn Golfklubb 4. Kristiansund Atletklubb 5. IL Nordlandet 6. Kristiansund Menighet 7. Kristiansund Menighet 8. Ungdomsklubben Explore 9. Kristiansund og Frei Hestesport 10. Nordlandet Velforening 11. Kristiansund Tennisklubb 12. Kristiansund Storband 13. Stiftelsen Framnæs 14. Fosna Skytterlag 15. Dahle Idrettslag 16. Misjonskirkens kulturverksted 17. Dalabrekka Trommerekke 18. Ynglingeforeningen 19. Kristiansund Menighet 20. Kristiansund Roklubb

14 Side 14 av 24 Det totale søknadsbeløp fra 20 søkere er ca kr ,-. Vurdering av søknader: 1. Idrettslaget Braatt søker om støtte på kr ,- til Svett Videre som vil være en videreføring av tilbudet Svettarn, et treningstilbud for ungdomskoleelever som har vært etablert siden september Dette har vært et tilbud som har hatt svært god oppslutning og mange ungdommer med fremmedkulturell bakgrunn har også funnet sin plass i Svettarn. I mange sammenheng har tilbud til gruppen som har avsluttet ungdomskolen vært etterlyst. Bl.a. i Barn og ungdomsplan for Frei og Kristiansund står det: Med bakgrunn i et sentralisert videregående skoletilbud har Kristiansund en stor gruppe tilflytterungdom/hybelboere som utgjør en særlig utfordring. Utfordringen er å møte tilflytterungdommen på en måte som muliggjør et sterkere nettverk mellom denne gruppen og nærmiljøet innenfor idrett, kultur og andre aktivitetstilbud. På denne bakgrunn ser Braatt på muligheten for å starte tilbudet Svett Videre for elever i videregående skole og andre i alderen inntil 20 år. Søknaden overføres til andre kommunale tilskuddsordninger, barn og ungdomsplan og rusmiddelplan, for å se på muligheten for tildeling av midler til aktiviteten Svett videre. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 2. Kristiansund Idrettsforening søker om støtte på kr til følgende: Rehabilitering av Silsethytta Kristiansund Idrettsforening er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund. Silsethytta ligger på Batnfjordfjellet i Gjemnes kommune og brukes fortrinnsvis av dagturister sommer og vinter, men også til overnatting. I februar åpnes hytta hver helg til påske for servering av vafler og kioskvarer til skigåere. Vår, sommer og høst leies hytta ut til lag av ymse slag eller private arrangement. Hytta er gammel og trenger oppussing på flere områder. Det har i løpet av de siste årene blitt startet opp et rehabiliteringsarbeid av hytta og mye er allerede gjort. Det søkes nå om støtte og drahjelp til å videreføre dette renoveringsarbeidet. Hytta er nå utleid til Kristiansund kommune som leirskole i 10 uker pr år samt utleie til lag og foreninger i helger. Totalt har Silsethytta ca 1500 overnattinger pr år i tillegg til dagturister. Det er mange fra Kristiansund som benytter seg av tilbudet både vinter og sommer. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Kristiansund og Omegn Golfklubb søker støtte på kr til opprusting av klubblokale.

15 Side 15 av 24 Kristiansund og Omegn Golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund har en 9-hulls skog/parkbane i Seivika. Klubben har pr dato ca. 320 medlemmer. Klubben disponerer en koselig 9-hulls skogs- og parkbane i Seivika, 10 km fra Kristiansund sentrum med utfordrende fairways og små greener. Banen ble slopet i Par 66 og lengde gul tee er 3624 m. Driving Range er fra sesongstart 2003 flyttet til Gløsvågen ca 3-5 min. kjøring fra golfbanen. Denne har ballautomat og er døgnåpen. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til vedlikehold/opprustning av klubblokaler gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 4. Kristiansund Atletklubb søker om støtte på kr til følgende: Renter/avdrag lån klubbhus 1./2. etasje Kristiansund Atletklubb (KAK) er tilknyttet Norges Bryteforbund og Norges Idrettsforbund. Klubben ble stiftet i 1939 og har pr dato ca 150 medlemmer under 19 år og ca 120 medlemmer over 19 år. KAK jobber spesielt mye med tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge både jenter og gutter, - men har også satt Kristiansund på idrettskartet gjennom oppnådde resultater i VM, nordiske mesterskak, NM og kretsmesterskap eller som arrangør av uttallige mesterskap. KAK har også både trenere og dommere som jevnlig har internasjonale oppdrag for Norges Bryteforbund/FILA. Klubben driver i dag barne- og ungdomsaktiviteter flere steder i byen, på Frei og i Averøy. Hovedarenaen er trenings- og brytelokalet på Idrettsplassen. KAK gjennomførte en større utbygging/renovering av lokalene i 1978/79 og har gjennomført store renoverings- og ombyggingsarbeider i perioden 2000 til d.d. Dette arbeidet har vært helt avgjørende for å kunne opprettholde et tradisjonsrikt, og ikke minst framgangsrikt, brytemiljø i vår kommune. De totale planene for en slik ombygging har vært innarbeidet og prioritert i kommunedelsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er investert ca kr i kapitalinnsats for lokalene i 1. etasje, - i tillegg til dugnad for ca kr KAK er hovedleietaker til brytelokalet. Dusjanlegget har også vært benyttet av leietakere til Kunstgressbanen. KAK har stilt seg positive til andre leietakere for anlegget til selvkost. For byggets 2. etasje (klubblokaler) er det investert ca kr Klubbhuset er finansiert gjennom spillemidler, dugnad og lån, - og i forbindelse med dette søkes det økonomisk støtte til dekning av rentekostnader på lån. KAKs trenings- og brytelokale styrker det allerede gode brytemiljøet her i byen og gjøre idretten enda mer attraktiv med hensyn til nyrekruttering osv., - og ikke minst forsterke KAKs videre satsning særlig rettet mot barn og unge. KAK utfører et gjennomtenkt, godt og viktig arbeid i denne sammenheng. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Idrettslaget Nordlandet søker om støtte på kr til følgende: Renter/avdrag lån - kunstgressbane

16 Side 16 av 24 Nordlandet er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Klubben har pr dato ca 172 medlemmer under 19 år og ca 314 medlemmer over 19 år. IL Nordlandet har startet et prosjekt vedr. ombygging og tilrettelegging av baneanlegget sitt og hovedarenaen/-banen er ferdigstilt med kunstgress og ble tatt i bruk i juni I denne forbindelse har IL Nordlandet søkt om spillemidler på kr Spillemidlene er midlertidig finansiert med låneopptak. Dette lånet skal nedbetales etter hvert som spillemidler utbetales mens renter skal betales månedlig. Det ble bevilget kr i spillemidler i 2005, dvs at det står til rest kr I forbindelse med dette søkes det økonomisk støtte til dekning av rentekostnader. Aktiviteten i bydelen har i løpet av det siste året økt vesentlig, - og etableringen av en kunstgressbane i bydelen har styrket fritidstilbudet på Nordlandet og i kommunen for øvrig, og ikke minst forsterket IL Nordlandet sin videre satsning rettet mot barn og unge i bydelen. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Kristiansund Menighet - søker om støtte på kr til å arbeide med tilflytter- og uorganisert ungdom. Mål: Forebygge at ungdom havner i miljø med rus. Hovedmålgruppen vil være ungdom fra 16 til 19 år som flytter på hybel i Kristiansund. Det er mange foreldre som er redde for å sende sine ungdommer til en hybeltilværelse i byen. Ressurser som fagpersonell, frivillige medarbeidere og sentrale lokaler vil være viktig og det vil være tiltak som nettverksbygging, voksenkontakt og kontakttelefon som bindeledd mellom ungdom og foreldre, aktiviteter som spill, ballspill, lekser som vil bli satt i gang. Når det gjelder fagpersonell ser de for seg en 20 % lønnet stilling. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 7. Kristiansund Menighet - søker om støtte på kr til barneklubben IMI-klubben IMI-klubben er et tilbud til barn fra 0 6 år i følge med voksen. Dette er en klubb som har eksistert i flere år og som er drevet av frivillige. I februar 2006 overtok Kristiansund Menighet ansvaret for klubben og ønsker å utvide tilbudet fra en til to møtedager i uken. Menigheten ønsker å legge inn oftere utedager, evt leie Barneparken ved Vanndamman. Menighetene ønsker økonomisk støtte til å kjøpe inn diverse leker, spill, bøker og lignende. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 8. Ungdomsklubben Explore søker om støtte på kr til anskaffelse av utstyr til drift

17 Side 17 av 24 Ungdomsklubben Explore er en nystartet klubb i Den Indre Misjon med aldersgrense fra ungdomskole til og med videregående skole. Klubbens viktigste oppgave er å spre det glade budskap om evangeliet Jesus Kristus. Klubben søker om midler til å anskaffe bl.a.: Playstation, innebandyutstyr, biljard, lysbildeskjerm, prosjektor, video/dvd-spiller og datamaskin. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 9. Kristiansund og Frei Hestesportsklubb søker om støtte på kr til: Bygging av utendørs ridebane Kristiansund og Frei Hestesportsklubb har i lengre tid hatt et prosjekt i gang for å anlegge en utendørs treningsbane ved sitt anlegg på Kvalvåg. Banen er begynt anlagt i et søkk på sydsiden av ridehallen som krever mye masse. Klubben har hatt en langvarig avtale med områdets entreprenører som måtte ha overskuddsmasse tilgjengelig. Klubben ble dessverre rammet av en tragisk ulykke I en brann hvor 12 hester mistet livet, ble også mange av bygningene ødelagt. Dette har gjort at klubben har måtte brukt all sin økonomi og energi på å prøve å bygge klubben opp igjen. Det har vært nedlagt et enormt dugnadsarbeid i ettertid av ulykken. Klubben har også som følge av dette ikke kunne gjennomføre ridekurs, ridestevner, kiosksalg og utleie av staller som var klubbens inntektskilde, noe som har medført at klubben for tiden har svak økonomi. Hestesport er en rask voksende aktivitet og som engasjerer spesielt jenter. Samtidig er det god terapi for personer med forskjellige former for funksjonsnedsettelse. En utendørs ridebane vil gi muligheter til ny og økt aktivitet og vil medføre at klubben kan begynne å prioritere aktivitet og utvikling. Med støtte fra stat, fylke og kommunen har det vært mulig for klubben å utdanne instruktører for handikapridning, innkjøp av noe utstyr samt gi tilskudd til ridetimer, for å introdusere brukerne for en forholdsvis ny idrett for funksjonshemmede. Kristiansund og Frei Rideklubb har utarbeidet og vedlagt et reelt kostnadsoverslag over opparbeidelse av ridebanen. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Nordlandet Velforening søker om støtte på kr til: Prosjektering av bydelsmuseum Nordlandet Velforening arbeider, med utgangspunkt i gamle Nordlandet brannstasjon, for å skape et aktivt og trivelig nærmiljø. Stasjonen blir brukt til messer og under Marokkodagene. Foreningen holder nå på med å ruste opp sundbåtskuret på Grunden og vil få ansvaret for oppsynet av skuret.

18 Side 18 av 24 Nordlandet Velforening har fått lovnad om å få overta ei tyskerbrakke vederlagsfritt. Foreninga ønsker å kunne gjenskape miljøet som denne boformen representerte i ca. 20 år etter krigen ved å lage et bydelsmuseum i tilknytning til Bjørneparken på Nordlandet. Foreninga ønsker å kunne utarbeide et forprosjekt som belyser bl.a. følgende: Samarbeidspartnere, profesjonelle aktører, demontering og oppmontering, driftsplan og kostnader, rolle- og ansvarsavklaring. Prosjektet er veldig interessant og det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Kristiansund Tennisklubb søker om støtte på kr til følgende: Renter/avdrag lån - baneanlegg Kristiansund Tennisklubb er tilknyttet Norges Tennisforbund og Møre og Romsdal Idrettskrets. Klubben har pr dato ca 13 medlemmer under 19 år og ca 17 medlemmer over 19 år. Nyetableringen av tennisanlegget, bestående av en minibane, 2 konkurransebaner (fulle mål) og et klubbhus har pågått de siste årene og mye er investert. Spillemidler er tildelt og klubben har også de siste årene fått støtte til dette arbeidet fra bl.a. såkornmidler. Total investering er på kr og det er bevilget kr i spillemidler. Resterende beløp dekkes gjennom egne midler (dugnad m.m.) og opptak av et lån. Baneanlegget slik det framstår i dag vil være et viktig anlegg for kommunen og ikke minst for klubbens videre satsing særlig rettet mot barn og unge. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Kristiansund Storband søker om støtte på kr til følgende: Stimulering og etablering av ungdomsstorband. Kristiansund Storband ble dannet med basis i musikklinja ved Atlanten videregående skole og består i dag av totalt 18 personer mellom 16 og 70 år. Nøktern drift og høy grad av egeninnsats gjør det mulig å drive storbandet i økonomisk balanse. Det arbeides nå med å etablere et ungdomsstorband fra våren Dette er et samarbeidsprosjekt mellom den kommunale kultur/musikkskolen, skolekorpsene og Kristiansund Storband. Det legges opp til 2-årlige seminarer med påfølgende konsert. Dersom vi får etablert et ungdomsstorband, vil det kunne resultere i en styrking av kommunens rekruttering av ulike rytmiske musikktiltak. Det er verdt å merke seg at Molde har etablert et ungdomsstorband. Kristiansund Storband har beregnet kostnadene til ca kr 6.000,- til instruktør og nødvendig støttemateriell for gjennomføring av 2 stk. 3-dagers seminar. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til instruktør og anskaffelse av utstyr gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått.

19 Side 19 av 24 Søknaden blir overført til midler til ungdomsformål/allmenne kulturformål. 13. Stiftelsen Framnæs søker om støtte på kr til følgende: Prosjektering av fartøyet Stiftelsen Framnæs er en ideell stiftelse med sete i Kristiansund og har som formål å finansiere, bygge, eie og bidra til å bevare en gjenskaping av sundbåten Framnæs for ettertiden. Stiftelsen er nå inne i prosjekteringsfasen, som består av planlegging av fartøyet i form av beskrivelse, konstruksjon og tegning. Det søkes om økonomisk støtte til dette prosjekteringsarbeidet. Søknaden ligger i grenseland, men det har tidligere vært gitt midler til forprosjekt av såkornmidlene. For Kristiansund kommune kan dette fartøyet ha mange interessante bruksområder. En ny Framnæs vil bl.a. kunne stilles til rådighet for aktiviteter for skoler og barnehager i kommunen, samt kulturtiltak for barn og unge. Andre viktige bruksområder vil være profilering av Kristiansund by og havn og opplevelse og turisme. Fartøyet kan bli et viktig element i Kristiansunds nye havnebilde. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Fosna Skytterlag søker om støtte på kr til følgende: Renter/avdrag lån - baneanlegg Fosna Skytterlag er medlem i Det Frivillige Skyttervesen (landsdekkende organisasjon for alle skytterlag i Norge). Laget har tidligere år vært foregangslag innen ungdomsarbeid skoleskyting for ungdomsskoler. Laget har fortsatt et eget ungdomsutvalg. De siste åra har det vært gjennomført skoleskyting for ungdomsskoleelever på Nordlandet ungd.skole og avviklet temakveld for jegere i samarbeid med kommunen og Viltnemda. Det har også vært arrangert instruksjon og øvelsesskyting for ungdom i Dahlehallen. Dette er i tråd med samarbeidsavtalen med kommunen. Byggingen av skytterhuset ble finansiert gjennom spillemidler (kr over 3 år), egenkapital, dugnad og lån. Utføres som 100 % dugnad. Restgjeld pr er kr ,-. Alle obligatoriske vedlegg følger søknaden. Baneanlegget og ikke minst skytterhuset er et viktig bidrag til å få opprettholde en skytterskole for ungdom i kommunen(e) og bidra til at Kristiansund kan påta seg forskjellig typer arrangementer, mesterskap og lignende. Noe som igjen øker interessen for sporten, nyrekruttering og styrker Kristiansunds status som regionssenter på Nordmøre. Skytterhuset er også en fin tilvekst til utleielokaler i byen. Den etablerte samarbeidsavtalen mellom kommunen og laget fungerer svært godt og ivaretar bl.a. den videre utviklingen av skytterskolen. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Dahle Idrettslag søker om støtte på kr til følgende:

20 Side 20 av 24 Renter/avdrag lån kunstgressbane Dahle IL er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Klubben har pr dato ca 265 medlemmer under 19 år og ca 415 medlemmer over 19 år. Den nye kunstgressbanen er ferdigstilt og ble tatt i bruk i slutten av mai I denne forbindelse har Dahle IL søkt om spillemidler på kr Spillemidlene er midlertidig finansiert med låneopptak. Dette lånet skal nedbetales etter hvert som spillemidler utbetales mens renter skal betales månedlig. I forbindelse med dette søkes det økonomisk støtte til dekning av rentekostnader. Dale er den bydelen i Kristiansund som i henhold til kommuneplanen både har og skal ha den største befolkningsøkningen de nærmeste åra. Dette medfører et stort behov for økte fritidsaktiviteter i området. Etter at kunstgressbanen ble tatt i bruk har aktiviteten økt vesentlig og styrket fritidstilbudet i bydelen og i kommunen for øvrig, og vil ikke minst forsterke Dahle IL sin videre satsning rettet mot barn og unge. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Misjonskirkens Kulturverksted søker om støtte på kr til følgende: Innredning av lydstudio / øvingsrom Misjonskirkens kulturverksted har i samarbeid med Nattcafeen fått etablert et musikkmiljø i Misjonskirken. Det foreligger planer om ferdigstilling av et lydstudio i kjellerlokalene. Dette fordi det er stor etterspørsel etter lokaler til formålet av ungdom tilknyttet musikkmiljøet. Arbeidet vil i hovedsak gå ut på å flytte vegger, issolere, ordne ventilasjon og investere i nødvendig teknisk utstyr. Arbeidet vil i hovedsak bli gjort på dugnad. Omarbeiding av lokalene vil bli ferdig i løpet av kort tid og ved anskaffelse av nødvendig teknisk utstyr til lydstudioet vil et meget attraktivt tilbud til ungdom i kommunen være på plass. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Dalabrekka trommerekke søker om støtte på kr til følgende: Innkjøp av trommer, bæremekanismer, uniformer Dalabrekka trommerekke har eksistert siden 2002 og har 20 aktive trommeslagere, derav 15 barn fra skolen. De ønsker å gå til innkjøp av ovennevte slik at de har utstyr til 23 trommeslagere. Bæreutstyret blir prioritert høyt, da dette er eneste måten et lite barn kan bære en tromme uten å få belastningsskader. De ønsker også å gå til innkjøp av andre slaginstrument. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. Søknaden blir overført til midler til ungdomsformål/allmenne kulturformål.

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

5 Planbestemmelser og formelle virkninger av vedtatt plan

5 Planbestemmelser og formelle virkninger av vedtatt plan 5 Planbestemmelser og formelle virkninger av vedtatt plan 5.1 Juridisk bindende bestemmelser Etterfølgende bestemmelser gjelder i tillegg til de rettsvirkninger som følger direkte av plankartet. Hjemmelen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 10 MØTE NR.: 04/7 TID: 08.06.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 12.10.04 (sendt pr. E-post 14.10.04) VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 04.11.2004 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL. Anne Grethe Slorbakk, Ingar Huseby og Jan-Erik Buer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL. Anne Grethe Slorbakk, Ingar Huseby og Jan-Erik Buer EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 14.05.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 13.05.2013 Tid: 17.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Kl. 17.30. Felles informasjon i

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 11 MØTE NR.: 06/10 TID: 12.12.2006 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.06.2011 Tid: Kl. 10.30 - kl. 14.30 MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 11 MØTE NR.: 04/8 TID: 22.06.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER

SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Formannskapssalen, Frei rådhus. Dato: 21.04.2008. Tidspunkt: 09:45 13:30

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Formannskapssalen, Frei rådhus. Dato: 21.04.2008. Tidspunkt: 09:45 13:30 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Formannskapssalen, Frei rådhus Dato: 21.04.2008 Tidspunkt: 09:45 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 29.02.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 0955 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia 105

Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia 105 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6394/2009 2008/3164 43/311 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/24 Planutvalget 19.02.2009 Klage på avslått søknad om takoppbygg - Høglia

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/558-22 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERING FOR MONTESSORISKOLE - DEL AV HEDMARKSTOPPEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ingvill Sveen Arkiv: PLN 073000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/14 FORMANNSKAPET

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 13.01.2015 Tid: 18:00 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Hilde Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bystyresalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mari Hansø Rogne Leder ATLANT VGS Magnus Kleivenes

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1317 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TORPS LEGESENTER- OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 280/08 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 17/ Høring: Kommuneplanens arealdel tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad

Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 17/ Høring: Kommuneplanens arealdel tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/994-7 Saksbehandler: Odd-Arild Bugge Dato: 20.04.2017 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 17/16 27.04.2017 Høring: Kommuneplanens arealdel 2011 -

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.06.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Eldbjørg og Arne Nakstad Nordun 7620 Skogn Deres ref., Vår ref JO" 2006/6206 Dato: 1204.2007 1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2016/436-9 Arkiv: Q50 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 26.02.2016 Tilskudd til etablering av sykkelbane/pumptrack på Tjenna Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/16

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer