KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 24 MØTE NR.: 06/6 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL OS VEDR. ARBEIDET MED RETNINGSLINJER FOR HAVNEBEBYGGELSEN Orientering fra møte med bygnings- og reguleringssjefen Orientering om/drøfting av innspill om høyhus på Sørholmen REFERANSE PS 06/21 PS 06/22 PS 06/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN , ENDELIG VEDTAK FORSLAG TIL FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN FRA A76 PS 06/24 SÅKORNMIDLER INNSTILLING 223 C10 PS 06/25 SPØRSMÅL OM OMDISPONERING AV NÆRINGSAREAL PÅ INNLANDSSIDEN AV SØRSUNDET L12

2 Side 2 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/6/6990/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: UTVIKLINGSUTVALGET MØTENR.: 06/5 MØTEDATO: MØTESTED:, FRA SAKNR.: PS 06/15 TIL SAKNR.: PS 06/20 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11. FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : Erik Aasprong, Kari Kvisvik Megaard, Hilde Ripnes, Ove Todal, Roger Hagen, Sigrun Mokkelbost, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Lisa Skaret, Alv Jakob Fostervoll, Andreas Sandvik FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Kommunalsjef Helge A. Carlsen, kommunalsjef Just Ingebrigtsen, plansjef Geir Aakvik, Georg Hammer, bysekretær Eldbjørg Hogstad SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE

3 Side 3 av 24 OS PS 06/15 ORIENTERING OM HØGERE UTDANNING I KRISTIANSUND ORIENTERING OM BOLIGSOSIAL PLAN GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE PS 06/16 RETNINGSLINJER FOR HAVNEBEBYGGELSEN L10 PS 06/17 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER POST ALMENE KULTURFORMÅL 223 PS 06/18 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER FOR IDRETT 223 PS 06/19 FORDELING AV KULTURMIDLER 2006 FORMÅL DIVERSE UNGDOMSTILTAK 223 PS 06/20 KULTURMIDLER 2006 SANG/MUSIKK 223 OS ORIENTERING OM HØGERE UTDANNING I KRISTIANSUND Cand. polit. Christine Reitan presenterte utredningen fra arbeidsgruppen der hun selv har vært utreder. ORIENTERING OM BOLIGSOSIAL PLAN Bjarne Sandvik orienterte om fremdriften i planen. Ombygging og fysis tiltak er godt i gang. Han gjorde oppmerksom på at det blir arrangert en dagkonferanse om temaet den Program sendes ut medio juni. PS 06/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/15 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 06/6- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: I samsvar med innstillingen gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. PS 06/16 RETNINGSLINJER FOR HAVNEBEBYGGELSEN UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/16 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/1036- Møtedato: Arkivkode: L10 Brev av:

4 Side 4 av 24 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Debatten munnet ut i følgende formulerte forslag fra Erik Aasprong (fortsettelse av innstillingen).. etter pkt. c. Sjøfronten mot havnebassenget til og med Nordsundet (Backer / Kr. Faksvåg). Det ble votert over innstillingen med Erik Aasprongs tilleggsforslag, som ble vedtatt enstemmig. I samsvar med rådmannens innstilling og Erik Aasprongs tilleggsforslag, gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Utviklingsutvalget tar rådmannens saksframlegg til orientering og vil gi følgende føringer for det videre arbeidet med retningslinjer for havnebebyggelsen i Kristiansund etter pkt. c. Sjøfronten mot havnebassenget til og med Nordsundet (Backer / Kr. Faksvåg). PS 06/17 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER POST ALMENE KULTURFORMÅL UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/17 Saksbeh: Eli Leithe Arkivsaknr: 06/255- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Utviklingsutvalget vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til almene kulturformål 2006 med til sammen kr fordelt etter vedlagte liste. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt årsberetning og regnskap for Beløpet belastes budsjettpost PS 06/18 FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER FOR IDRETT UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/18 Saksbeh: Georg Hammer Arkivsaknr: 06/256- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av:

5 Side 5 av 24 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Utviklingsutvalget vedtar forslag til fordeling av tilskudd til idrettsformål for 2006, fordelt etter vedlagte forslag. Utbetaling skjer under forutsetning av at kommunalsjefen har mottatt regnskap og årsberetning for Tilskuddene belastes budsjettpost PS 06/19 FORDELING AV KULTURMIDLER 2006FORMÅL DIVERSE UNGDOMSTILTAK UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/19 Saksbeh: Helen Haga Arkivsaknr: 06/257- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Hilde Ripnes ba om å få sin habilitet vurdert. (Mor til en av søkerne). Et enstemmig utviklingsutvalg erklærte henne inhabil. 10 voterende tilstede. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Utviklingsutvalget vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til ungdomsformål 2006, med til sammen kr fordelt etter vedlagte liste. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt regnskap og årsmelding for Beløpene belastes budsjettpost PS 06/20 KULTURMIDLER 2006 SANG/MUSIKK UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 06/20 Saksbeh: Eli Leithe Arkivsaknr: 06/258- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av

6 Side 6 av 24 I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Utviklingsutvalget vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til sang- og musikkformål 2006 med til sammen kr , fordelt etter vedlagte liste. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt årsberetning og regnskap for Beløpet belastes budsjettpost Kristiansund utviklingsutvalg, Erik Aasprong leder Kari Kvisvik Megaard Anne Elisabeth Nilssen Eldbjørg Hogstad bysekretær Forslag til VEDTAK Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes. Erik Aasprong leder Eldbjørg Hogstad bysekretær

7 Side 7 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/49/6987/ Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /22 Bystyret AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN , ENDELIG VEDTAK Bystyret behandlet to alternative forslag til bestemmelser til arealdelen av kommuneplanen. I tillegg til rådmannens forslag som bystyret ved førstegangsbehandlingen i 2005 valgte å utsette behandlingen av, forelå det et alternativt forslag fra bystyrerepresentant Stein Arne Schnell. Bystyret vedtok i stor grad å slutte seg til Schnell sitt forslag, herunder mindre endringer i retningslinjene til planen. Forslaget har, sammen med bystyrets vedtak om å gjøre noen mindre endringer i selve arealplanen, ligget ute til offentlig høring fra 4.5. til De aktuelle endringene i arealplanen gjaldt en utvidelse av golfbanen i Seivika og en endring av arealbruken for Nordholmen, området langs Gomasiden av Nordsundet og Heinsa Mek. Verksted sin eiendom på Innlandet fra formålet næring til kombinasjonsformålet næring/boliger. I tillegg til offentlig kunngjøring har kommunen særskilt tilskrevet Avinor og Møre og Romsdal fylke om endringene i planen og bestemmelsene. Det har imidlertid ikke kommet noen merknader til endringene. Rådmannen tilrår at utviklingsutvalget legger saken fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK Bystyret egengodkjenner forslaget til arealdel av kommuneplan slik det framkommer med de endringer bystyret vedtok å legge ut til offentlig ettersyn i møte Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

8 Side 8 av 24 6 Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen av kommuneplanen 6.1 Juridisk bindende bestemmelser Etterfølgende bestemmelser gjelder i tillegg til de rettsvirkninger som følger direkte av plankartet. Hjemmelen for de etterfølgende bestemmelsene er gitt i plan- og bygningslovens 20-4, 2. ledd. Den nærmere angivelsen av hjemmelsgrunnlaget for hver enkelt bestemmelse er angitt i parentes. Bestemmelsene gjelder også for området som inngår i Sentrumsplanen. 1. Skilting ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) For områder avsatt til utbyggingsformål kan skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at kommunen har gitt tillatelse etter søknad etter plan- og bygningslovens kapittel XVII. Tillatelse kreves ikke for mindre skilt og mindre reklameinnretninger o.l. inntil 1,0 m² som monteres flatt på vegg for egen virksomhet. Unntaket omfatter ikke plassering av flere skilt, reklameinnretninger o.l. som skal plasseres på samme fasade. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom. Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett. Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i forhold til seg selv og i forhold til bakgrunn og omgivelsene. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret, jfr. plan- og bygningslovens Arealbruksendringer i flystøysone ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) Bruksendring fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse tillates ikke innenfor flystøysone II. 3. Rekkefølgebestemmelser for utbygging ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) For områder avsatt til utbyggingsformål skal utbygging ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester er etablert. 4. Estetikk ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både for tiltaket i seg sjøl og i forhold til omgivelsene. Ved fradeling og nybygging innen eksisterende utbyggingsområder skal det legges vekt på at ny bebyggelse tilpasser seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til vei, gate, plass, og i forhold til bygningsvolum, proporsjonering, høyde, takform, materialbruk m.v. 5. Utbygging på Bjørnehaugen ( 20-4, 2. ledd, pkt. b) Utbygging av boligfeltet på Bjørnehaugen kan ikke utbygges før en gjennom regulering kan vise både midlertidig og permanent atkomst til de alternativene for firefelts veg som kan bli avkrevd vurdert i forbindelse med konsekvensutredning av framtidig linjevalg mellom Vikansvingen og Bjørnehaugen. 6. Lek og opphold utearealer ( 20-4, 2. ledd, pkt. d) For byggeområder skal det avsettes tilstrekkelig areal som er egnet til utendørsopphold, lek og rekreasjon. Arealene skal ha trafikksikker atkomst og tilfredsstillende kvaliteter i forhold til sol, lys, støy og luftforurensning. 7. Sikring av grøntområder ( 20-4, 2. ledd, pkt. d) Ved utarbeidelse av større regulerings- og bebyggelsesplaner for boligformål skal det gjennomføres en grønnstrukturanalyse. Naturområder må sikres og grønne korridorer med stier som gir tilgjengelighet internt i området og til turmarka, må opparbeides i takt med utbyggingen/fortettingen. 6.2 Retningslinjer Virkeområde Disse retningslinjene gjelder for hele kommunen, også for Sentrumplanområdet.

9 Side 9 av 24 Arealutvikling Ved fremtidig arealutvikling skal det legges opp til god helhetsløsning mellom utbyggingsområder, kommunikasjonssystem og områder som ikke skal utbygges. Byggeområder Estetisk og landskapsmessig tilpassing Bebyggelsen skal utformes slik at eksisterende bebyggelsesstruktur og landskapsform styrkes. I dette ligger bl.a. følgende: Bygninger og anlegg skal utformes i samspill med omgivelsens karakter og form. Bebyggelsen skal ha en helhetlig form- og volumoppbygging og fremme gode gate- og uterom. Det skal legges særlig vekt på tiltakets/bygningens form, fasade og materialvalg, slik at gate- og plassrommet blir understreket og forsterket. Bebyggelsen skal i hovedsak underordne seg byens viktige landskapstrekk: høydedragene i sørvest - nordøst retning med de tverrgående sprekkesoner, strandsonens svaberg og bratte bergstrender, sammenhengende vegetasjonsbelter, trær med silhuettvirkning, markante enkelttrær og alléer. Eksisterende bybebyggelse I byggeområder for eksisterende bybebyggelse skal det bygges ut i samsvar med eksisterende stedskarakter. Bebyggelse og anlegg skal utformes med respekt for omgivelsens særpreg med hensyn til volum, form og materialbruk. Det skal legges særlig vekt på estetiske og arkitektoniske kvaliteter, ref. rundskriv H-7/97 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Gjenreisningsbebyggelsen: Nye hus, tilbygg til bolig eller uthus/garasje skal tilpasses helheten i strøket med hensyn til lokalisering på tomta, størrelse, form, materialbruk og farge. Det samme gjelder inngjerding av tomt. Påbygg og tilbygg skal bevare og tilpasses hovedhusets volum, takform og materialvalg. Som hovedregel skal husets opprinnelige form være tydelig etter endringen. Der det tillates takoppbygg eller -nedskjæringer må disse ikke dominere takflaten, og de bør være tilpasset eksisterende bygning og strøkets bygningsmiljø. Ved nybygg, tilbygg og ombygginger skal bygningens materialbruk og fasadeuttrykk harmonere med materialvalg og fasadeuttrykk i strøkets opprinnelige bygningsmiljø. I sentrumsområdet skal takene være tekket med skifer. Det bør utarbeides en formingsveileder for sentrumsbebyggelsen. Utvidelse av golfbanen For områder avsatt til golfbane bør videre opparbeidelse ikke finne sted før allmennhetens atkomst gjennom området til turområdene nord for golfbanen er sikret i stadfestet reguleringsplan. Naust- og fritidsbebyggelse Ny eller utvidet naust- og fritidsbebyggelse skal i utgangspunktet bare kunne skje innenfor områder som er avsatt for dette formålet i arealdelen av kommuneplanen. Skilting

10 Side 10 av 24 På bygninger må størrelsen på veggskilt tilpasses husets størrelse og harmonere med bygningen for øvrig. Det bør benyttes enkeltbokstaver festet på fasaden i horisontale tekstfelt. Skiltbokstavene tillates oppført med bakgrunnsbelysning eller indirekte belysning. Skilt som sammenhengende bånd i hele fasadens lengde, eller som på annen måte forsterker skillet mellom etasjene, tillates ikke. Eksisterende terreng og vegetasjon Ved gjennomføring av tiltak etter loven skal disse lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon. Lek og opphold utearealer Ved regulerings- og bebyggelsesplaner og byggesaker for boliger bør det foreligge en analyse og forslag til tiltak som viser nødvendige tiltak for sikker og variert lek og rekreasjon for barn og ungdom. Nødvendige tiltak bør gjennomføres før bygninger tas i bruk. Universell utforming Anlegg og bygninger skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse. Havnebassenget i Kristiansund Havnebassenget er en svært viktig del av Kristiansunds historie og identitet, og er uten tvil byens viktigste byrom. Kommunen bør legge til rette for aktivitet som styrker forholdet mellom byen og havnebassenget. Utfyllinger som svekker havnebassengets rolle i bybildet bør ikke tillates. Masseuttak i terrenget som vender inn mot havnebassenget, bør ikke tillates. De gjenværende bergknausene mot havnebassenget bør vernes mot ytterligere utbygging. Kommunen bør legge til rette for aktivt bruk av bebyggelse og arealer langs sjøen, og særlig bygge opp under aktivitet som knytter virksomhet på land til virksomhet i sjøen. Generelt bør strekninger der strandsonen er naturlig, bevares. Der strandsonen er fylt ut, bør det settes krav til bearbeiding av strandkanten. Strandsonen bør i størst mulig grad gjøres allment tilgjengelig. Knutepunktene som referansepunkter i bybildet bør styrkes. Landemerkene og siktlinjene sin posisjon i bybildet bør bevares. De er med på å definere havnebassenget som rom og Kristiansund som sted. Man bør ta vare på de typiske trekkene i bebyggelsen langs sjøkanten, og særlig ta vare på mangfoldet og den lesbare historien. De gamle bryggene bør bevare sin fasade i sjøfronten, mens ny bebyggelse bør trekkes litt inn slik at bryggene får en framskutt posisjon. Større anlegg bør brytes opp i flere volumer slik at man ikke sprenger skalaen i området. Nye prosjekter kan gjerne være moderne i sitt uttrykk så lenge volumoppbygging, skala og fargebruk harmonerer med omgivelsene. Man bør ta være på egenart og mangfold i byens detaljer og utvikle dette videre slik at Kristiansund får et eget formspråk som kjennetegner byen.

11 Side 11 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/308/6976/06 A76 Bjørn Elgsaas Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /23 FORSLAG TIL FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN FRA I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet skal det fastsettes ny fag- og timefordelingsplan. Timetallet er samlet og for de enkelte fag fastsatt som 60 minutters enheter for hovedtrinn i grunnskolen. Det samlede timetallet for grunnskolen skal fordeles på barne- og ungdomstrinnet. Timetallet er et minstetimetall som den enkelte har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi. Det fastsatte timetallet er fordelt på følgende måte: Fag trinn trinn Sum gr.sk. KRL Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk/språklig fordypning Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Klasse- og elevrådsarbeid Programfag Sum Skoleeier skal på grunnlag av læreplanene i fag og lokale forutsetninger fordele timer i fagene på det enkelte årstrinn innen barne- og ungdomstrinnet. Forslag til fag- og timefordelingsplan har vært ute til høring på skolene og hos lærerorganisasjonene.

12 Side 12 av 24 Høringsuttalelsene er vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget til ny fag- og timefordelingsplan. Et likelydende forslag blir lagt fram for politisk behandling i Frei kommune. Ny fag- og timefordelingsplan for grunnskolen i Kristiansund blir som følger fra : 60-min.enheter - årstimer Årstrinn KRL 57,00 57,00 57,00 57,00 85,50 57,00 57,00 57,0 42,8 57,0 Norsk 228,00 199,50 199,50 171,00 171,00 156,75 171,00 114,0 142,5 142,5 Matematikk 114,00 128,25 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 85,5 114,0 114,0 Naturfag 28,50 28,50 42,75 57,00 57,00 57,00 57,00 85,5 85,5 85,5 Engelsk 14,25 28,50 28,50 57,00 57,00 57,00 85,50 85,5 57,0 85,5 Fr.språk/spr fordypning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,5 71,3 71,3 Samfunnsfag 42,75 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 85,5 85,5 85,5 Kunst og håndverk 57,00 57,00 57,00 49,88 85,50 85,50 85,50 57,0 0,0 85,5 Musikk 28,50 28,50 28,50 28,50 57,00 57,00 57,00 28,5 28,5 28,5 Mat og helse 14,25 14,25 7,13 7,13 0,00 71,25 0,00 0,0 85,5 0,0 Kroppsøving 71,25 57,00 64,13 57,00 85,50 57,00 85,50 114,0 57,0 57,0 Klasse- og elevrådsarbeid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,5 28,5 14,3 Programfag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,5 57,0 28,5 Sum: 655,5 655,5 655,5 655,5 769,5 769,5 769,5 855,0 855,0 855,0 Forslag til VEDTAK Utviklingsutvalget slutter seg til forslaget til ny fag- og timefordelingsplan for grunnskolen i Kristiansund. Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

13 Side 13 av 24 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/585/6997/06 223/C10 Georg Hammer Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /24 SÅKORNMIDLER INNSTILLING Ved behandling av PS 05/77 Budsjett og Økonomiplan , vedtok Bystyret på møtet 06.desember 2005 å øke budsjettposten Såkornmidler fra kr til kr Følgende kriterier for tildeling av såkornmidler er politisk vedtatt og gjelder for 2006: Posten disponeres i sin helhet av Utviklingsutvalget og rettes mot barn og unge Midlene tildeles kun etter begrunnet og dokumentert søknad Midlene skal brukes til å etablere ny virksomhet og/eller nye anlegg Laget/virksomheten må drive med aktivt barn-/ungdomsarbeid (barn under 19 år) Det gis kun tilsagn for ett (1) år av gangen Laget/virksomheten bør være medlem i et landsomfattende forbund Det skal inngås en forpliktende samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og laget/virksomheten om gjenytelser i forbindelse med tildeling før utbetaling Søknader uten opplysninger, som nevnt på skjemaet, vil ikke bli behandlet Tildeling av såkornmidler for 2006 ble annonsert i Tidens Krav og med søknadsfrist Ved fristens utløp har Kulturavdelinga mottatt 20 søknader fra følgende lag/virksomheter: 1. Idrettslaget Braatt 2. Kristiansund Idrettsforening 3. Kristiansund og Omegn Golfklubb 4. Kristiansund Atletklubb 5. IL Nordlandet 6. Kristiansund Menighet 7. Kristiansund Menighet 8. Ungdomsklubben Explore 9. Kristiansund og Frei Hestesport 10. Nordlandet Velforening 11. Kristiansund Tennisklubb 12. Kristiansund Storband 13. Stiftelsen Framnæs 14. Fosna Skytterlag 15. Dahle Idrettslag 16. Misjonskirkens kulturverksted 17. Dalabrekka Trommerekke 18. Ynglingeforeningen 19. Kristiansund Menighet 20. Kristiansund Roklubb

14 Side 14 av 24 Det totale søknadsbeløp fra 20 søkere er ca kr ,-. Vurdering av søknader: 1. Idrettslaget Braatt søker om støtte på kr ,- til Svett Videre som vil være en videreføring av tilbudet Svettarn, et treningstilbud for ungdomskoleelever som har vært etablert siden september Dette har vært et tilbud som har hatt svært god oppslutning og mange ungdommer med fremmedkulturell bakgrunn har også funnet sin plass i Svettarn. I mange sammenheng har tilbud til gruppen som har avsluttet ungdomskolen vært etterlyst. Bl.a. i Barn og ungdomsplan for Frei og Kristiansund står det: Med bakgrunn i et sentralisert videregående skoletilbud har Kristiansund en stor gruppe tilflytterungdom/hybelboere som utgjør en særlig utfordring. Utfordringen er å møte tilflytterungdommen på en måte som muliggjør et sterkere nettverk mellom denne gruppen og nærmiljøet innenfor idrett, kultur og andre aktivitetstilbud. På denne bakgrunn ser Braatt på muligheten for å starte tilbudet Svett Videre for elever i videregående skole og andre i alderen inntil 20 år. Søknaden overføres til andre kommunale tilskuddsordninger, barn og ungdomsplan og rusmiddelplan, for å se på muligheten for tildeling av midler til aktiviteten Svett videre. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 2. Kristiansund Idrettsforening søker om støtte på kr til følgende: Rehabilitering av Silsethytta Kristiansund Idrettsforening er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund. Silsethytta ligger på Batnfjordfjellet i Gjemnes kommune og brukes fortrinnsvis av dagturister sommer og vinter, men også til overnatting. I februar åpnes hytta hver helg til påske for servering av vafler og kioskvarer til skigåere. Vår, sommer og høst leies hytta ut til lag av ymse slag eller private arrangement. Hytta er gammel og trenger oppussing på flere områder. Det har i løpet av de siste årene blitt startet opp et rehabiliteringsarbeid av hytta og mye er allerede gjort. Det søkes nå om støtte og drahjelp til å videreføre dette renoveringsarbeidet. Hytta er nå utleid til Kristiansund kommune som leirskole i 10 uker pr år samt utleie til lag og foreninger i helger. Totalt har Silsethytta ca 1500 overnattinger pr år i tillegg til dagturister. Det er mange fra Kristiansund som benytter seg av tilbudet både vinter og sommer. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Kristiansund og Omegn Golfklubb søker støtte på kr til opprusting av klubblokale.

15 Side 15 av 24 Kristiansund og Omegn Golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund har en 9-hulls skog/parkbane i Seivika. Klubben har pr dato ca. 320 medlemmer. Klubben disponerer en koselig 9-hulls skogs- og parkbane i Seivika, 10 km fra Kristiansund sentrum med utfordrende fairways og små greener. Banen ble slopet i Par 66 og lengde gul tee er 3624 m. Driving Range er fra sesongstart 2003 flyttet til Gløsvågen ca 3-5 min. kjøring fra golfbanen. Denne har ballautomat og er døgnåpen. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til vedlikehold/opprustning av klubblokaler gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 4. Kristiansund Atletklubb søker om støtte på kr til følgende: Renter/avdrag lån klubbhus 1./2. etasje Kristiansund Atletklubb (KAK) er tilknyttet Norges Bryteforbund og Norges Idrettsforbund. Klubben ble stiftet i 1939 og har pr dato ca 150 medlemmer under 19 år og ca 120 medlemmer over 19 år. KAK jobber spesielt mye med tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge både jenter og gutter, - men har også satt Kristiansund på idrettskartet gjennom oppnådde resultater i VM, nordiske mesterskak, NM og kretsmesterskap eller som arrangør av uttallige mesterskap. KAK har også både trenere og dommere som jevnlig har internasjonale oppdrag for Norges Bryteforbund/FILA. Klubben driver i dag barne- og ungdomsaktiviteter flere steder i byen, på Frei og i Averøy. Hovedarenaen er trenings- og brytelokalet på Idrettsplassen. KAK gjennomførte en større utbygging/renovering av lokalene i 1978/79 og har gjennomført store renoverings- og ombyggingsarbeider i perioden 2000 til d.d. Dette arbeidet har vært helt avgjørende for å kunne opprettholde et tradisjonsrikt, og ikke minst framgangsrikt, brytemiljø i vår kommune. De totale planene for en slik ombygging har vært innarbeidet og prioritert i kommunedelsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er investert ca kr i kapitalinnsats for lokalene i 1. etasje, - i tillegg til dugnad for ca kr KAK er hovedleietaker til brytelokalet. Dusjanlegget har også vært benyttet av leietakere til Kunstgressbanen. KAK har stilt seg positive til andre leietakere for anlegget til selvkost. For byggets 2. etasje (klubblokaler) er det investert ca kr Klubbhuset er finansiert gjennom spillemidler, dugnad og lån, - og i forbindelse med dette søkes det økonomisk støtte til dekning av rentekostnader på lån. KAKs trenings- og brytelokale styrker det allerede gode brytemiljøet her i byen og gjøre idretten enda mer attraktiv med hensyn til nyrekruttering osv., - og ikke minst forsterke KAKs videre satsning særlig rettet mot barn og unge. KAK utfører et gjennomtenkt, godt og viktig arbeid i denne sammenheng. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Idrettslaget Nordlandet søker om støtte på kr til følgende: Renter/avdrag lån - kunstgressbane

16 Side 16 av 24 Nordlandet er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Klubben har pr dato ca 172 medlemmer under 19 år og ca 314 medlemmer over 19 år. IL Nordlandet har startet et prosjekt vedr. ombygging og tilrettelegging av baneanlegget sitt og hovedarenaen/-banen er ferdigstilt med kunstgress og ble tatt i bruk i juni I denne forbindelse har IL Nordlandet søkt om spillemidler på kr Spillemidlene er midlertidig finansiert med låneopptak. Dette lånet skal nedbetales etter hvert som spillemidler utbetales mens renter skal betales månedlig. Det ble bevilget kr i spillemidler i 2005, dvs at det står til rest kr I forbindelse med dette søkes det økonomisk støtte til dekning av rentekostnader. Aktiviteten i bydelen har i løpet av det siste året økt vesentlig, - og etableringen av en kunstgressbane i bydelen har styrket fritidstilbudet på Nordlandet og i kommunen for øvrig, og ikke minst forsterket IL Nordlandet sin videre satsning rettet mot barn og unge i bydelen. Det foreslås gitt et tilskudd på inntil kr Kristiansund Menighet - søker om støtte på kr til å arbeide med tilflytter- og uorganisert ungdom. Mål: Forebygge at ungdom havner i miljø med rus. Hovedmålgruppen vil være ungdom fra 16 til 19 år som flytter på hybel i Kristiansund. Det er mange foreldre som er redde for å sende sine ungdommer til en hybeltilværelse i byen. Ressurser som fagpersonell, frivillige medarbeidere og sentrale lokaler vil være viktig og det vil være tiltak som nettverksbygging, voksenkontakt og kontakttelefon som bindeledd mellom ungdom og foreldre, aktiviteter som spill, ballspill, lekser som vil bli satt i gang. Når det gjelder fagpersonell ser de for seg en 20 % lønnet stilling. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 7. Kristiansund Menighet - søker om støtte på kr til barneklubben IMI-klubben IMI-klubben er et tilbud til barn fra 0 6 år i følge med voksen. Dette er en klubb som har eksistert i flere år og som er drevet av frivillige. I februar 2006 overtok Kristiansund Menighet ansvaret for klubben og ønsker å utvide tilbudet fra en til to møtedager i uken. Menigheten ønsker å legge inn oftere utedager, evt leie Barneparken ved Vanndamman. Menighetene ønsker økonomisk støtte til å kjøpe inn diverse leker, spill, bøker og lignende. Slik kriteriene er utarbeidet for tildeling av såkornmidler kan det ikke gis støtte til anskaffelse av utstyr og drift gjennom denne ordningen, - som betyr at denne søknaden foreslås avslått. 8. Ungdomsklubben Explore søker om støtte på kr til anskaffelse av utstyr til drift

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 61 MØTE NR.: 05/9 TID: 18.10.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer