Protokoll Tinget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Tinget 2014"

Transkript

1 Protokoll Tinget 2014 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll og to representanter til å undertegne denne på vegne av representantene... side 2 Sak nr. 4 Fastsettelse av Tingets forretningsorden... side 2 Sak nr. 5 Fastsettelse av Tingets dagsorden... side 2 Sak nr. 6 Åpning... side 2 Sak nr. 7 Behandling av Forbundsstyrets og komiteenes beretninger for årene 2012 og side 3 Sak nr. 8 Behandling av reviderte regnskap for 2012 og side 4 Sak nr. 9 Uttalelse fra Kontrollkomiteen vedrørende regnskapene for 2012 og side 4 Sak nr. 10 Evaluering og revidering av Strategisk plan... side 4 Sak nr. 11 Behandling av innkomne forslag... side 6 Sak nr. 12 Fastsettelse av langtidsbudsjett side 16 Sak nr. 13 Valg i samsvar med loven... side 17 Sak nr. 14 Engasjere statsautorisert revisor... side 18 Sak nr. 15 Fastsettelse av avviklingssted for Forbundstinget i side 18 Vedlegg 1: Deltakere ved Tinget side 19 Side 1

2 SAK NR. 1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER Generalsekretær Hanne Sogn informerte at alle som skal ha fulle rettigheter har levert inn gyldige fullmakter. Fullmaktene ble godkjent. SAK NR. 2 VALG AV DIRIGENTER OG REFERENTER Dirigenter: Tor Christian Bakken og Per Burud Referenter: NBBFs adminstrasjon Enstemmig vedtatt. SAK NR. 3 VALG AV REDAKSJONSKOMITÉ FOR TINGPROTOKOLLEN OG TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE DENNE PÅ VEGNE AV REPRESENTANTENE Redaksjonskomité: Merethe Andersen og Eivind S. Jensen Underskrivere: Halfdan Bruknapp og Pål Nettli SAK NR. 4 FASTSETTELSE AV TINGETS FORRETNINGSORDEN Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. SAK NR. 5 FASTSETTELSE AV TINGETS DAGSORDEN Forslag 18 og 19 foreslås behandlet før forslag 10. Enstemmig vedtatt. SAK NR. 6 ÅPNING Åpningstale ved President Grete Johansen Ønsket alle sammen velkommen og takket for et stort oppmøte. Presidenten rettet en stor takk til frivillige i alle ledd. Hun redegjorde så for snuoperasjonen som har blitt foretatt rundt forbundsøkonomien der hele organisasjonen har tatt tak og der flere nye økonomiske rutiner er blitt innført. Dessuten har samhandlingen mellom regioner og forbund blitt klart forbedret. Generalsekretær skal ha mye takk for dette arbeidet. Litt om aktiviteten i perioden: - Ingen registrert utvikling i medlemsmassen i perioden. Fremdeles med bare 1/3 kvinner - Seriespillet på toppnivå er skjørt spesielt på kvinnesiden. - Klubbene må få fokus. Stimuler til samarbeid mellom klubber og dens trenere. Alle må jobbe rundt dette. - Ta vare på de frivillige. Vi er avhengige av dette. Hun takket så for alles bidrag og ønsket alle lykke til med helgens forhandlinger! Kristin Kloster Aasen NIF (holdt tale søndag kl. 1130). Hun redegjorde først for hva NIF nå er spesielt opptatt av: - Idrettspolitisk dokument: - endring av tippenøkkelen 68% - mest til etterslep av anlegg - Norsk Tipping leverer, men trues av nye signaler på konkurranse på dette feltet - Momskompensasjon 1,3 milliarder er nådd. NIF ønsker å ha fokus på å øke den. - Statlig grunnlag viktig for det legger grunnlag for idrettens organisatoriske fundament, men utgjør allikevel bare 10 % av den totale omsetningen i idretten. Over 13 milliarder er det antatt som idretten selv genererer. Side 2

3 - Idrettens eierskap til arrangementene? - Status på OL-søknaden 2022 Så litt om NBBF! Det er to år siden siste Forbundsting der man startet en jobb med å rette opp økonomien. Denne jobben er man i god rute med. Veldig imponert over arbeidet rundt dette. I tillegg har man laget strategi for hvor dere vil og satt på gode mennesker for å løse dette. Dette tyder på godt lederskap. Av tingpapirene ser jeg at dere har forstått at langsiktig og planmessig arbeid må til. Det virker som dere er bekymret for post 3 midlene i framtiden. Planverket NBBF har, gir ikke grunn for slike bekymringer. Dette klarer dere. Jeg er sikker på at basketball skal vokse i Norge. Easybasket er et eksempel for etterfølgelse for alle innen idretten. All ære til styret og administrasjonen for jobben som har blitt gjort de siste to årene. SAK NR. 7 BEHANDLING AV FORBUNDSSTYRETS OG KOMITEENES BERETNINGER FOR ARBEIDSÅRENE 2012 OG 2013 Beretningene ble gjennomgått og det kom følgende tilføyelser/rettelser og kommentarer: Side 2: Domsutvalget heter Sanksjonskomiteen nå. Side 5: Chriss Brohaug har ikke vært ansatt. Han har vært innleid i Region Øst. Side 7: Organisasjon linje 3: Mangler et «ikke» mellom basketball _ skal.. Side 8: Spillere i utlandet: Kommentar: At så mange kvinnelige spillere befinner seg i utlandet er kanskje ikke så heldig for Kvinneligaen. Side 9: Norgesmesterskapet. Bør ha nevnt også ungdomsmesterne i perioden. Side 19: Anlegg bør ha vært ført under Spesielle saker i styrets beretning. Styrets beretning ble godkjent med de ovenstående kommentarer. B: Underrapporter som ikke formelt skal tingbehandles: Landslagets aktiviteter gjennomgått uten kommentarer. Utdanning og utviklingsrapport gjennomgått uten kommentarer. Rapport serier og turneringer gjennomgått uten kommentarer. C. Dommerkomiteens rapport Rapport 2013: Om navn: Joakim Arroub var fjerde dommer under Nordisk mesterskap Dommerkomiteens rapport ble godkjent med de ovenstående kommentarer. D. Lovkomiteens rapport gjennomgått og godkjent uten tilføyelser. E. Appellkomiteens rapport gjennomgått og godkjent uten tilføyelser. F. Sanksjonsutvalgets rapport gjennomgått og godkjent med nedenstående kommentarer. Tendens om et mildere straffenivå mot vold/trusler mot dommere i perioden til tross for motsatte signaler fra FIBA. - Se på forebyggende arbeid mot disse truslene - Dommerrapportene bør bli forbedret slik at dømmende myndighet vil være bedre skikket til å ta avgjørelser. - Husk at sanksjonskomiteen skal forholde seg til eksisterende lovverk og ikke ha noe politisk Følgende hadde ordet i sak 7: Følgende hadde ordet: Marie Lyslid, Tor Christian Bakken, Knut Myhre, Musa Andersen, Jeanette Haveland Antoniazzi, Håvard Helstrup. Side 3

4 SAK NR. 8 BEHANDLING AV DE REVIDERTE REGNSKAP FOR 2012 OG 2013 Presidenten redegjorde for de store trekk hva som har blitt gjort i perioden via en presentasjon. Det ble så åpnet opp for spørsmål fra salen: - Er inntektene på lisens årsaket av økt lisenssatser og/eller bedre rutiner for å kontrollere at alle har betalt lisens. Svar: Hovedsakelig det første, men oppfølging vedr. registrering av medlemsmassen. - Ungdomsutvikling og rekrutteringsarbeid har dette blitt påvirket av innstramningene? Svar: Landslagsvirksomhetene (aldersbestemte og seniorlandslag) har blitt noe påvirket. Breddetiltak på rekrutteringssiden styres av midler fra NIF (Post 3) og har ikke blitt påvirket. Etter omlegging av rutiner så har Region Øst faktisk fått mer overføring fra NBBF. - Sponsorinntektene er lave. Kan man redegjøre for hva man gjør på dette feltet? Svar: Noen sponsorer via flerforbundsavtalen, samt fått en utstyrsavtale med Macron. Har ikke hatt mulighet til å gjøre mye på dette feltet i perioden. Flere tiltak er imidlertid på vei som vi anser lettere salgbare f.eks. 3 mot 3. - Balanseoppstillingen: Side 42. Hvorfor framgår ikke årsresultatet for 2012 i balanseoppstillingen? Svar: Beløpet er nok kun ført inn i totalresultatet. Den første siden av Revisors rapport for 2012 falt ut. Fra salen: Veldig bra jobbet av forbundet til å få løst den økonomiske situasjon på så kort tid. Votering: Regnskap for 2012 og 2013 med revisors rapport ble enstemmig vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Grete Johansen, Pål Mittet, Hanne Sogn, Marie Lyslid, Knut Ola Staver, Musa Andersen, Eva Svendsen SAK NR. 9 UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN VEDRØRENDE REGNSKAPENE FOR 2012 OG 2013 Dirigenten leste opp deler av kontrollkomiteens rapport som understreker viktigheten av at den gode jobben med rutiner og oppfølging også fortsetter også i årene framover. Kontrollkomiteens rapporter for 2012 og 2013 ble så enstemmig godkjent. Følgende hadde ordet: Tors Christian Bakken. SAK NR. 10 EVALUERING OG REVIDERING AV STRATEGIPLAN/INFORMASJON: Visepresident Jan Hendrik Parmann redegjorde for noen hovedutfordringer: - Kontroll på økonomien må fortsette. - Medlemsveksten er ikke positiv - må vurdere målsetning for totalt medlemstall - Klubber må i fokus. Det er det viktigste fundamentet. Hvordan kan vi stimulere klubbene for å kunne nå målene våre? - Kjønnsfordelingen er ikke god - for få jenter. Må ha flere jenter for å kunne vokse. - Rullestol er en ressurs som vi må utnytte bedre. - NIF innfører endringer i systemet for fordeling av midler. Blir mer resultatorientert. Vi må tilpasse oss dette.. - Vi har mange spennende produkter: 3 mot 3, Easybasket, Easybasket Challenge, Basket i Skolen mm Side 4

5 Generalsekretær Hanne Sogn gikk så gjennom en presentasjon. Hvert hovedområde ble presentert og det ble så åpnet for innspill fra salen: - Hvordan har man tenkt å måle/fange opp veksten som 3 mot 3 innebærer? - Vi har et registreringsproblem - Easybasket har stor deltakelse, men hvordan får vi disse inn i drift? - Ikke glem frivillighetsapparatet selv om vi ønsker mer profesjonalitet i klubbene. - Basket i Skolen - her er det stor mulighet til å øke medlemstall hvis den registreres riktig. - Klubbdrift og trenere må få fokus hvis man skal øke medlemstallet. - Hva er det andre idretter får veksten sin på? Inn i skolen tidlig. SFO-prosjekter gir blest og interesse. - Lærerne er et hinder for aktivitet i skolen. Vi må inn for å øke kompetansen deres. Foreldrekurs må etableres slik at de kan ta vare på de yngste lagene hvor barna deres spiller. Løser trenermangelen for de yngste. - Må begynne tidlig. Holder ikke å starte i klassen. Start i 1. klasse! - Bedre markedsføring av gode tiltak innen basketball. - Etabler skoleturneringer - gjerne landsdekkende skoleturnering. - Skal man ha fokus på tiltak i skoler så må det være presentert til skolene på våren. Høsten blir for seint. - Må ha flere trenere på plass for å kunne ta imot nye spillere. Ikke starte rekrutteringstiltak uten mottaksapparat. Hvis ikke kan basketball oppfattes som useriøse. - Ulriken har etablert egne avtaler med skoler noe som letter tilgangen til barna. Flere bør gjøre dette. - Trenerutdanning må få langt større fokus og se etter ulike innsalgsvinklinger for å få flere trenere på plass. - Hva er en god trener for de minste? En som er faglig dyktig eller en som har godt grep om ungene. - Viktig å registrere all aktivitet som f.eks. SFO-aktivitet ref. Asker Aliens på starten av 2000-tallet. - Ikke glem å registrere lagkontakter mm som medlemmer. Et lag kan f.eks. ha flere lagpersoner (lagkontakt, sosial kontakt, cupansvarlig). - Få fram og hør med de som lykkes med å rekruttere på de ulike områdene! - Utfordring på rapportering og aktivisering er press på halltid og kostnader for leie for disse hallene. - Vi må selge merkevaren «Basketball» som verdensidrett - bruk eksempler fra internasjonal idrett. - Merkevarebyggingen kan også skape en «VI-effekt». - Er det noe samlet politikk på når vi skal starte og rekruttere spillere? Hvilken alder? Tror vi må begynne samtidig som andre idretter dvs. fra skolestart evt. faktisk enda tidligere. Dette også for at det er lettere å engasjere foreldre ettersom erfaring tilsier at de følger opp barna tettere i alderen 5 til 11 år. - Vi må ha mange nok som starter på samme tid samtidig. Må være samstemt - lag en felles strategi for når man starter. Svar på innspill fra salen: Må ha tålmodighet med hensyn vekst ettersom vi har utfordringer på klubb og trenersiden. Grunnet disse utfordringene har vi nå satt fokus på disse områdene. En egen stilling i forbundsadministrasjonen for å få fokus på trenerutvikling/-rekruttering, Har også fokus på foreldre i den nye trenerløypa. Basket i skolen (pilot i vest) er også startet opp i mindre målestokk i Region Midt. Dette prosjektet vil bli evaluert nå framover. Vi jobber nå med å finne gode kriterier på hva som skal registreres av aktivitet som igjen vil bli kommunisert til regioner og klubber. For å engasjere klubbene ønsker man å invitere til et nasjonalt klubbledermøte. I tillegg foreslås det om klubbrepresentasjon på Tinget. Klubb i fokus og kommunikasjon/merkevarebyggingen skal også hjelpe til med å hjelpe klubbene videre. «Jenter i fokus» Fokus på jenter i alle fagområder. Eks. er DanskNorsk-liga hvor to regionlandslag spiller mot de danske toppserielagene i en egen serie. Rapportering blir veldig viktig framover jfr. NIF sine nye planer om fordelingsnøkkel på Post 3 midler der vi måles på A. Medlemstall, B. Medlemsutvikling, C. Kompetansetiltak og D. Inkludering. Hvis vi leverer samme tall som i 2012 så vil det reduseres med over i forhold til nå. - Hvilket av disse tre innsatsfaktorene er viktigst for å opprettholde overføringene som de er nå? Svar: Medlemsutvikling er kanskje viktigst, men å bli bedre på det vi gjør allerede samt å bli bedre til å rapportere hva vi gjør. Vi er ellers som forbund veldig godt innrettet i forhold til Idrettspolitisk dokument (IPD).. For eksempel: Easybasket Challenge er for barn fra 6 år og Basket i skolen som starter fra trinn på barneskolen. Ser til Danmark som er NANO-basket hvor man tilbyr utstyr til barnehager og aktivitetsforslag. I Side 5

6 strategidokumentet så står det også en plansje «Basket livsløpet» hvor det står at man starter opp basketballaktivitet fra U7. Hva skal være det justerte totaltallet for antall medlemmer i 2022? Styret foreslår på bakgrunn av en prosentvis vekst i de ulike regionene. - Si antall vekst prosentmessig som mål heller? Foreslått tall er 6 % økning. - Tallet er vanskelig å selge. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Marie Lyslid, Håvard Helstrup, Geir Bangstad, Terje Osland, Knut Ola Staver, Pål Mittet, Øyvind Bjørn, Eva Svendsen, Astrid Gjerde, Torstein Monsen, Magne Flaskerud, Musa Andersen, Tor Christian Bakken, Halfdan Bruknapp, Mathias Aarskog, Martin Wroblewski, Grete Johansen, Hanne Sogn, Per Burud, Aysun Erdogan, Tonje Austgulen, Eivind S. Jensen, Oscar Lindø, SAK NR. 11 BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG Forslag 1: Lov for Norges Basketballforbund, Tingsammensetning Kapittel 2, TING, STYRET, UTVALG MV, 15 Representasjon på forbundstinget, p. (1) Nytt tillegg: En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske komite (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund.. Innspill til redaksjonskomiteen: Betyr at BLNO/KL-klubber ikke kan stille med en ekstra representant. I tillegg kan BLNO/KL-klubber som har færre medlemmer enn 100 delta med en representant på tinget. Votering: Enstemmig. Forslaget ble vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parman, Jeanette Haveland Antoniazzi, Terje Osland, Helge Gullaksen, Eva Svendsen, Marie Lyslid, Forslag 2: Lov for Norges Basketballforbund, Regionene Regelverk for rollefordeling/ansvarsfordeling mellom region og forbund Styret trakk forslaget. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Helge Gullaksen, Per Burud Forslag 3: Norges Basketballforbunds kampreglement, Antall lag i U16 NM Kapittel 5 Turneringer, punkt P Forslag ny ordlyd: U16NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i nasjonal finale. Alle regionene får minst 1 plass inn i sluttspillet. I tillegg fordeles de syv siste plassene avhengig av størrelse på regionene med tanke på antall påmeldte lag. Er det flere påmeldte lag enn plasser spilles det en intern kvalifisering innen regionen for å avgjøre hvem som tar seg til sluttspillet. Styret bestemmer sluttspillarrangør hvert år. Votering: Enstemmig. Forslaget ble vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Terje Osland, Knut Myhre, Eivind S. Jensen, Baard Stoller, Side 6

7 Forslag 4: Norges Basketballforbunds kampreglement, Antall lag i U19 NM Kapittel Turneringer, punkt P Forslag er trukket av NBBF styre. Forslag 5: Norges Basketballforbunds kampreglement, Kvalifikasjoner under turnering Kapittel 6 Spillere, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner, pkt. B Kvalifikasjoner under turnering N Forslag ny tekst: Hver klubb kan søke NBBF om dispensasjon for inntil fem (5) spillere som fritt kan gå mellom klubbens A- og B-lag uten karantene. Lag A må delta i nasjonal serie og spillerne må være norske statsborgere og ikke være over 23 år. Saksbehandling: Forslaget ble utsatt grunnet uklarheter rundt forslaget og det ble oppfordret til at man presiserte forslaget før det ble tatt opp. Nytt forslag A. fra Håvard Helstrup lagt fram: Inntil 5 spillere som har spilt BLNO/KL kamp kan fritt spille påfølgende kamp for klubbens B-lag uten karantene. Spillerne må være norske statsborgere. I serier for menn må spillerne ikke være over 23 år pr. 1. januar det året serien starter. Forslag B: fra Ingri Reithaug, Centrum: Samme som ovenstående uten.i serier for menn må spillere ikke være over 23 år pr. 1. januar det året serien starter. Votering forslag A: Mot: 0 Avholdende 0 For: 26. Forslaget vedtatt. Forslag 2 fra Centrum falt i og med at forslag A ble vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Knut Ola Staver, Håvard Helstrup, Elisabeth Bjerknæs, Aysun Erdogan, Terje Osland, Baard Stoller, Ragnhild Riis, Øyvind Bjørn, Ingri Reithaug, Axel Langaker Forslag 6: Norges Basketballforbunds kampreglement, Utenlandske spillere Kapittel 6 Spillere, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner, pkt. C Utenlandske spillere, 1 Forslag ny ordlyd: 1. Et lag kan maksimalt bruke 2 to spillere fra land utenfor Europa i samme obligatoriske kamp. I tillegg kan et lag kan bruke inntil 2 to spillere som av norske myndigheter er registrert som asylsøkere, flyktninger, eller har lovlig opphold i Norge. Lovlig opphold betyr ikke et turistvisum. (Lovlig opphold må være lengere enn 90 dager og kan ikke være på grunn av basketball ellers må spiller telle som utenlandsk). Votering: Enstemmig. Forslaget ble vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann Side 7

8 Forslag 7: Norges Basketballforbunds kampreglement, Parallell spilletillatelse Kap. 9 D Parallell spilletillatelse pkt. viii) Nåværende ordlyd: viii) Dersom en spiller skal delta på seniorlag i både hoved klubb og samarbeidsklubb, må det være minst 1 ett divisjonsnivå mellom de to klubbenes seniorlag (dvs. ikke 1. og 2. div., 2. og 3. div. osv.) Dog kan spillere delta i veteranklasse for én klubb og lag i 3. div. eller lavere for en annen klubb. Spiller på lag som deltar i nasjonal serie kan ikke delta i veteranklasse. Saksbehandling: Forslag 18. og 19. behandles før forslag 7 som igjen behandles før forslag 10. Forslagsendring: Hele viii) strykes grunnet manglende endring fra Tingforslag nr. 17 i Forslaget ble sendt til votering. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Håvard Helstrup, Helge Gullaksen, Forslag 8: Norges Basketballforbunds kampreglement, Cupmesterskap Kapittel 11 Cupmesterskap Kapittelet fjernes Votering: Mot: 4 Avholdende: 0 For: 23. Forslaget ble vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Helge Gullaksen, Marie Lyslid, Håvard Helstrup, Forslag 9: Norges Basketballforbunds kampreglement, Skoleturneringer Kapittel 12 Skoleturneringer Nytt forslag: Hele kapittelet fjernes Votering: Mot: 2 Avholdende: 0 For: 25. Forslaget vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Håvard Helstrup, Terje Osland, Per Burud, Hanne Sogn, Forslag 10: Reglement for Basketballigaen, Opprykk/Nedrykk Reglement BLNO kapittel 4 Forslag ny ordlyd: Lag 9 og 10 i BLNO rykker ned til regional 1. divisjon. Nr. 1 og 2 fra nasjonal sluttspill for regional 1. divisjon menn rykker opp. Det gis mulighet til å si nei til opprykk. Da tilbys opprykket til neste kvalifiserte lag maks ned til nr. 4 fra nasjonal sluttspill for regional 1. divisjon. Er det ledige plasser i BLNO og ingen andre bedre plasserte lag ønsker å rykke opp kan svakere plasserte lag i regional 1. divisjon søke om den eller de ledige plassene. Saksbehandling: Forslaget behandles etter forslag 18 og 19. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Eva Salvesen, Tor Christian Bakken, Side 8

9 Forslag 11: Reglement for Basketballigaen, Seriekontingent Kapittel 6 Forslag ny ordlyd: Seriekontingent NBBF fastsetter seriekontingenten senest 1. april. 1/5 av seriekontingenten skal være innbetalt senest 1. juni, 2/5 skal være innbetalt senest 1. september og de siste 2/5 senest 1. november. Lag som ikke betaler seriekontingenten, kan utelukkes fra serien. Votering: Enstemmig. Forslag vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann Forslag 12: Reglement for Basketballigaen, Serie og sluttspill Kapittel 7 Forslag ny ordlyd: (gammel tekst fjernes og erstattes med): Forbundsstyret skal godkjenne hvordan serien og sluttspill skal avvikles. Deres vedtak skal være publisert minst 2 måned før avmeldingsfristen. Dersom totalt antall deltakende lag og/eller sportslige eller økonomiske hensyn tilsier det, kan Forbundsstyret fastsette andre ordninger for avvikling av serien og sluttspillet også etter avmeldingsfristen, men senest 1 måned før første seriekamp skal spilles. Forslag tilleggstekst til vurdering av redaksjonskomiteen: Få med at vinner av finalen i sluttspillet mottar Kongepokalen. Votering: Mot: 0, Avholdne: 0 For 25. Forslaget vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Helge Gullaksen, Knut Ola Staver, Håvard Helstrup Forslag 13: Reglement for Basketballigaen, Norskeregelen Pkt. 1 Generelle regler I alle BLNO-kamper må det til enhver tid være 2 norske spillere på banen. Overtredelse vil medføre teknisk foul på lagleder. Til redaksjonskomite: Korrigere norske spillere erstattes med Norske statsborgere. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Eivind S. Jensen Forslag 14: Reglement for Kvinneligaen, Seriekontingent Kapittel 6 Forslag ny ordlyd: Seriekontingent NBBF fastsetter seriekontingenten senest 1. april. 1/5 av seriekontingenten skal være innbetalt senest 1. juni, 2/5 skal være innbetalt senest 1. september og de siste 2/5 senest 1. november. Lag som ikke betaler seriekontingenten, kan utelukkes fra serien. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Jan Hendrik Parmann. Side 9

10 Forslag 15: Reglement for Kvinneligaen, Økonomiske bestemmelser Pkt. 19 E Forslag ny tekst: Innbetaling til reisekassen skal skje etter å ha mottatt avregning fra forbundet. Avregning skal sendes klubbene senest 1 måned etter endt seriespill. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Tor Christian Bakken. Forslag 16: Reglement for Kvinneligaen, Økonomiske bestemmelser Økonomiske bestemmelser for sluttspillet pkt. 20 Forslag ny ordlyd: a) NBBF setter opp kampene og oppnevner dommere, kommissærer, representant for NBBF, sekretariater og arrangører. Alle arrangører er ansvarlig for å gjennomføre billettsalg og vakthold. b) I alle sluttspillkamper disponerer arrangørklubben hele (100 %) nettooverskuddet fra publikumsinntekter, kiosk og andre arrangementstekniske inntekter. c) Angående inntekter fra NRK TV/radio og inntekter fra arenareklame så styres det av NBBF Kampreglement kap. 2 Markedsbestemmelser Votering: Enstemmig. Forslag vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Forslag 17: Reglement for Kvinneligaen, Norskeregelen Generelle regler pkt. 1 Forslag nytt tillegg: I alle KL-kamper må det til enhver tid være 2 norske spillere på banen. Overtredelse vil medføre teknisk foul på lagleder. Votering: Enstemmig. Forslag vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann Forslag 18: Reglement for 1.divisjon menn Navneendring fra Regional 2M til Regional 1M) Forslag: Reglement for nasjonal 1M fjernes og erstattes med reglement for regional 1M Begrunnelse: I og med at det ikke er noe operativ nasjonal 1M er regional 2M nå vår nestøverste nivå på herresiden. Dermed bør denne hete regional 1M. Forslag ny ordlyd: (Reglement for regionale 1. divisjon kvinner og menn) 1. Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO og ned til 2. divisjon. Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs kampreglement. Ved uoverensstemmelser er bestemmelsene i dette reglement overordnet bestemmelsene i NBBFs Kampreglementet. 2. Arrangement Regionale serier i basketball arrangeres av den regionen som NBBF oppnevner. Alle praktiske spørsmål vedrørende seriespillet avgjøres av styret i angjeldende Region, eller av en komité/ansatt dette ansvaret evt. er delegert til. Regionenes avgjørelser kan ankes til NBBF etter vanlige regler. Side 10

11 3. Arrangerende region Alle seriekontingenter for deltakelse i regionale serier innkreves og tilfaller den arrangerende region. Den arrangerende region skal besørge og bekoste alle dommerreiser og andre praktiske tiltak for å få seriene arrangert. 4. Klasseinndeling 1K/1M deles i fem regioner/avdelinger: 1. Region Øst (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region øst) 2. Region Sør (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region sør) 3. Region Vest (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region vest) 4. Region Midt (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region midt) 5. Region Nord (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region nord) 5. Sluttspill, opprykk/nedrykk a) Sluttspill Vinnerne av hver regionale serie er berettiget til å delta i nasjonalt sluttspill for regional 1M/1K. De tre største regionene i medlemstall gis en ekstra plass inn i nasjonalt 1M/1K-sluttspill. Lag kan frasi seg deltakelse i nasjonalt 1M/1K-sluttspill. Dersom en av regions vinnerne ikke er interessert i deltakelse i nasjonalt 1M/1K-sluttspill, går tilbudet om sluttspillplassen videre til lag nr. 2 i aktuell region, deretter til lag nr. 3 og til slutt til lag nr. 4. b) Opprykk til høyere serier (BLNO/KL) Opprykk til BLNO/KL bestemmes av plassering fra nasjonalt sluttspill for regional 1M/1K. De to beste plasserte lagene rykker opp. Lag kan frasi seg opprykk til BLNO/KL. Tilbudet går da videre til lag nr. 3 i sluttspillet og deretter til lag nr. 4. Hvis ingen av disse lagene ønsker å rykke opp og det er ledig plass i BLNO/KL kan svakere plasserte lag i sluttspillet evt. fra regionseriene søke om opprykk. Plassering i sluttspill og deretter regionserie vil da være avgjørende for hvem som tilbys den eller de ledige opprykksplassene. Det er ikke anledning til å rykke opp til Kvinneligaen/BLNO kvinner/menn uten at en har kvalifisert seg via 1. divisjon. c) Nedrykk til lavere divisjoner (2M/2K) Antall lag som rykker ned reguleres av følgende bestemmelser. 1. Det bør maksimalt være 10 lag (fordelt i en enkelt avdeling) i hver regionale 1. divisjon. Regionene kan tillate flere lag enn maksgrensen hvis det er det mest praktiske for aktuell region. 2. Lag som avmelder seg fra BLNO/KL innen frist kommer i tillegg til eksisterende lag i regional 1M/1K 3. Såfremt lag melder sin interesse, skal det alltid rykke opp 2 lag fra 2. divisjon. D) Berettigelse til deltakelse En og samme klubb gis anledning til å stille flere lag i regional 1K/1M. Likeledes kan klubb med lag i KL/BLNO også delta med lag i regional 1K/1M 6. Påmelding Hvis et lag som har deltatt i siste sesongs regionale serier og er kvalifisert for påfølgende sesongs regionale serier ikke ønsker å delta, må laget ha gitt skriftlig beskjed til arrangerende region innen påmeldingsfristen for kommende sesong. Lag som deltar i regionale serier må være gjeldfri til NBBF og regionen ved påmelding. 7. Seriekontingent Den arrangerende region fastsetter seriekontingenten seinest en måned før frist for å trekke seg fra deltakelse utløper. 8. Kampoppsett Den arrangerende region er ansvarlig for kampoppsettet for regionale serier og at spillebaner er tilgjengelig til de oppsatte kamper. Regionale serier avvikles som dobbelserie med borte- og hjemmekamper. Den arrangerende region kan fravike dette prinsipp, dersom sportslige og økonomiske hensyn tilsier dette. 9. Baner Kamper i regionale serier og kvalifiseringskamper skal bare spilles på baner godkjent av NBBF. Bare baner med internasjonale mål skal godkjennes. 10. Spilledrakter Spilledraktene må være i overensstemmelse med: «Offisielle spilleregler for basketball». Side 11

12 11. Teknisk arrangement Klubbene er ansvarlige for arrangementet av sine hjemmekamper. Dette innebærer det tekniske opplegget i hallen, bemanning av sekretariat og resultattavle, samt evt. billettsalg. Bortelaget har krav på å ha en observatør i sekretariatet. Hjemmelaget plikter å legge forholdene til rette for dette. 12. Dommere a) Den arrangerende region setter opp dommere. b) Dommerne skal være nøytrale og bør være autoriserte som region- eller forbundsdommere. c) Hjemmelaget skal utbetale dommerne deres godtgjørelse i forbindelse med kampen, og helst før kampen. En eventuell avtale om betaling i pausen eller etter kampslutt gjøres med førstedommeren. Dommerne plikter å kvittere for mottatt godtgjørelse. Lag som ikke betaler dommerne deres godtgjørelse på denne måten, rapporteres til ansvarlig myndighet. d) Arrangøren bør sørge for at dommerne får garderobe atskilt fra lagenes garderober. 13. Resultatinnberetning Hjemmelag plikter å rapportere inn kampresultatet på den måte som fastsettes av den arrangerende region. Hjemmelaget har videre ansvaret for at kampprotokollen (originalen) blir sendt til den arrangerende region. Den arrangerende region har adgang til å bøtelegge lagene som unndrar seg fra noen deler av denne plikt. 14. Omberammelse a) Skriftlig søknad om omberammelse av en kamp må være arrangerende region i hende i henhold til regionens regelverk 15. Utelukkelse av lag mv. a) Lag som ikke møter til kamp kan utelukkes fra deltakelse i inneværende og påfølgende sesongs serie. b) Lag som trekker seg eller blir utelukket fra serien, ilegges bot og er pliktig til å betale hele seriekontingenten. Lagets kamper annulleres, og laget inntar automatisk siste plass i serien. 16. Turneringsjury Den arrangerende region fastsetter hvilket organ som fungerer som turneringsjury i den enkelte avdeling. Avgjørelser truffet av turneringsjuryen kan appelleres til NBBFs Arbeidsutvalg (første instans) og deretter til NBBFs Appellkomité (siste instans). Økonomiske bestemmelser 17. Reiseutgifter a) Bortelagene betaler selv alle sine utgifter til reiser, kost og losji. Ved nasjonal 1M/1K-sluttspill beregnes normal reisefordeling. 18. Billettinntekter a) Hjemmelaget kan sørge for billettsalg og beholder inntekten av dette. 19. Diverse økonomiske satser Den arrangerende region fastsetter foran hver sesong seriekontingenter, dommernes reiseutgifter og maksimalsatser for kost og losji. Disse skal falle innenfor de maksimalsatser som til enhver tids fastsettes av NBBF. 20. Purrerutiner Økonomiske utestående skal purres fra den arrangerende region. I hver purring skal fastsettes en ny betalingsfrist på minst to uker regnet fra den dato purringen framkommer til klubbens adresse. Det er anledning til å ilegge purregebyrer. Dersom det økonomiske mellomværende ikke er innbetalt innen fristen fastsatt i tredje purring, kan klubbens lag utelukkes fra videre seriespill. 21. Ansvar a) Spillere, dommere og funksjonærer må rette seg etter de regler som gjelder på de baneanlegg som benyttes til kampene. b) Klubbene er ansvarlige for skade som måtte oppstå ved uforsiktighet og ansvarsløs opptreden på spillestedene. 22. Forsikring og lisenser Se NBBFs Kampreglement, Kapittel 10 Forsikring og lisenser. Side 12

13 Salen godkjente følgende korreksjon på opprinnelig forslag: Kap. 5 Sluttspill, opprykk/nedrykk avsnitt: Hvis ingen av disse lagene ønsker å rykke opp og det er ledig plass i BLNO/KL kan svakere plasserte lag i sluttspillet evt. fra regionseriene eller nedrykkete lag, søke om opprykk. Plassering i sluttspill og deretter regionserie vil da være avgjørende for hvem som tilbys den eller de ledige opprykksplassene. Saksbehandling: Dette forslaget ble behandlet sammen med forslag 19. Voterings rekkefølge: Forslag 18 voteres først deretter forslag 19. Hvis begge forslag faller blir det ingen regelforandring. Fra salen kommer forslag fra Helge Gullaksen. Votering 1 Forslag 18: Mot: 11 Avholdende: 0 For: 15 stemmer. Forslag 18 vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Knut Ola Staver, Helge Gullaksen, Tor Chr. Bakken, Baard Stoller, Ingri Reithaug, Terje Osland Forslag 19: Reglement for regionale serier 2. divisjon menn (Lovreferanse?) Fra Fyllingen BBK 1. Generelle bestemmelser Lag kan rykke opp til/ned fra BLNO og opp fra/ned til 3. divisjon. Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs kampreglement. Ved uoverensstemmelser er bestemmelsene i dette reglement overordnet bestemmelsene i Kampreglementet. 2. Arrangement Regionale serier i basketball arrangeres av den/de regioner som NBBF oppnevner. Alle praktiske spørsmål vedrørende seriespillet avgjøres av styret i angjeldende region, eller av en komité dette ansvaret evt. måtte bli delegert til. Regionenes avgjørelser kan ankes til NBBF etter vanlige regler. 3. Arrangerende region Regionale serier skal praktisk arrangeres av regionene i hver enkelt region. Alle seriekontingenter for deltakelse i regionale serier tilfaller den arrangerende region. Den arrangerende region skal besørge og bekoste alle dommerreiser og andre praktiske tiltak for å få seriene arrangert. Regioner innen en region kan søke NBBF om å stå som arrangerende region innen sitt område. Slikt arrangøransvar tildeles deretter av NBBF for 3 år av gangen. Dersom en arrangerende region ikke overholder sine forpliktelser overfor deltagende klubber eller overfor NBBF, kan arrangøransvaret fratas denne regionen på kort varsel. Dersom det ikke melder seg noen region som er interessert i å stå som arrangør for en avdeling, blir denne ikke arrangert. 4. Klasseinndeling Regionale serier deles i to avdelinger: 5. Opprykk/nedrykk a) Opprykk til høyere serier Vinneren av hver regionale avdeling er berettiget til å delta i kvalifiseringsturnering for BLNO. Lag kan frasi seg opprykk, men et lag som melder seg til kvalifiseringsspill plikter å rykke opp om plassen i den høyere serien tillater dette. Dette gjelder også om laget skulle bli dårligere enn nr. 2 i kvalifiseringsturneringen. Dersom en av avdelingsvinnerne ikke er interessert i opprykk, går tilbudet om plass i kvalifiseringsturneringen videre til lag nr. 2 i avdelingen, deretter til lag nr. 3 og til slutt til lag nr. 4. Det er ikke anledning til å rykke opp til BLNO uten at en har kvalifisert seg via regionale serier. b) Nedrykk til regionserier Antall lag som rykker ned reguleres av følgende bestemmelser. 1. Det skal maksimalt være 10 lag i hver avdeling. 2. Avdelingsvis plassering av de som rykker ned fra høyere serier. 3. Såfremt slike lag melder sin interesse, skal det alltid rykke opp 2 lag fra øverste regionserier. c) Opprykk til regionale serier 1. Vinnerne av 3. divisjon menn i hver basketballregion Votering: Forslaget falt fordi forslag 18 ble vedtatt. Side 13

14 Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Knut Ola Staver, Helge Gullaksen, Tor Chr. Bakken, Baard Stoller, Ingri Reithaug, Terje Osland, Forslag 20: Norges Basketballforbund utdannings- og autorisasjonsreglement - Generelt i lovtekst Forslaget ble trukket Forslag 21: Reglement om utenlandske spillere og internasjonale overganger Utenlandske spillere i Norge, 1 pkt. 3 Nytt tillegg: Kopi av gyldig oppholds- og arbeidstillatelse eller søknad om tilsvarende og kopi av pass må følge med liste over spillere i nasjonale serier (BLNO/Kvinneligaen). Lisens gis kun til de spillere som har dette avklart. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Marie Lyslid, Axel Langaker, Tor Chr. Bakken, Geir Bangstad, Håvard Helstrup, Musa Andersen, Terje Osland, Forslag 22: Norges Basketballforbunds reglement for bestrafning av diskfouls Omberamming av kamper for å unndra seg straff A.1.a) Nytt tillegg: Det er ikke anledning til å beramme og/eller omberramme en ny kamp slik at dens plassering vil medføre en forkortning av bestrafning nevnt over under A.1. a. Håvard Helstrup forslag til tillegg: Det vil ikke medføre forkortning i tid av bestrafning nevnt under A1a dersom kamp berammes/omberammes slik at den avvikles i karanteneperioden.. Forslagsstiller godtok tillegget og hele forslaget med tillegg ble sendt til votering. Votering: Enstemmig. Forslaget ble vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Håvard Helstrup, Forslag 23: Norges Basketballforbunds sanksjonsreglement Nåværende punkt 3.k blir nytt punkt 3. l Nytt tillegg: Fremsettelse av ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering. Votering: Enstemmig. Forslag vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Håvard Helstrup, Side 14

15 Forslag 24: Norges Basketballforbunds reglement for bestrafning av diskfouls B.5 Nytt tillegg Nytt tillegg: I tilfeller der denne bestemmelsen medfører en uforholdsmessig streng sanksjon på grunn av arrangementstekniske omstendigheter, kan dømmende myndighet tidsbegrense utestengelsen for alle eller deler av rollene som den dømte innehar. Votering: Mot: 5 Avholdende 0 For: 23. Forslag vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Magne Flaskerud, Helge Gullaksen, Knut Ola Staver, Håvard Helstrup, Forslag 25: Norges Basketballforbunds reglement for bestrafning av diskfouls Nåværende punkt B.3.h. blir nytt punkt B.3.i. Nytt tillegg: Opptreden eller uttalelser som kan anses rasistiske eller diskriminerende medfører utelukkelse i tre (3) til seks kamper (6) Ny forslagstekst endring 1: to (2) til seks kamper (6). Ny forslagstekst endring 2: Sanksjonsreglement: B3 G:.to (2) til seks (6) kamper Dirigenten: Dette er ikke i tråd med dagsorden og bør ikke fremmes. Forslag fra salen: Reduser strafferammen lik den for B3 G slik at strafferammen blir to (2) til fire (4) kamper. Styret godkjente denne justeringen og forslaget gikk til votering. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Håvard Helstrup, Jeanette Haveland Antoniazzi, Helge Gullaksen. Forslag 26: Endring av regelverket for diskvalifiserende foul Fra NBBF Region Midt Nytt tillegg: Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med kampavvikling Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt Følgende hadde ordet i saken: Tor Christian Bakken, Mathias Aarskog, Forslag 27: Endring av regelverk for diskvalifiserende fouls Nytt punkt A.1.a) Fra NBBF Region Midt Spiller, innbytter, lagleder, assisterende lagleder eller lagfunksjonær som idømmes diskvalifiserende foul etter spillereglenes 37 (unntatt lagleder som bortvises pga. tre (3) tekniske fouls), utelukkes automatisk fra første derpå følgende kamp i samme turnering. Vedkommende kan ikke delta i approbert kamp av annen kategori før denne utelukkelse er sonet. Ovenstående gjelder ikke ved idømmelse av diskvalifiserende foul i nasjonale serier da eventuell bestrafning ilegges av NBBFs Sanksjonskomité. Dersom det i regionale kamper vil medføre urimelige konsekvenser at straffen sones i samme kategori, kan regionstyret beslutte at kampen sones i en annen serie, der spiller, innbytter, lagleder, assisterende lagleder eller lagfunksjonær deltar. Dersom diskvalifiserende foul / diskvalifikasjon idømmes i privatkamp, treningskamp e.l., sones straffen i første derpå følgende approberte kamp. Votering: Mot: 26 Avholdende 0 For 2. Forslaget falt Følgende hadde ordet i saken: Mathias Aarskog, Tor Christian Bakken, Per Burud, Helge Gullaksen, Side 15

16 Forslag 28: Norges Basketballforbunds kampreglement, U13/U14 Kapittel 5 TURNERINGER, pkt. N O, nytt punkt Q Det opprinnelige forslaget i tingdokumentene trekkes og erstattes med nytt forslag framlagt på tinget: Den opprinnelige ordlyden i forslag nr. 28 strykes i sin helhet og erstattes med følgende ordlyd: Eksisterende tekst i NBBFs kampreglement Kap. 5 pkt. N og O erstattes med nedenstående tekst. Dokumentet NBBFs spilleregler for U13 og U14 utgår. NBBFs kampreglement Kapittel 5 pkt. O Spilleregler U13: - Ballstørrelse 5 - Easybasketregler med 5 spillere på banen. - Ingen screen for ball Bestrafning: Forsvarende lag få ball fra siden. - Spilletid settes til 6 perioder á 5 minutter effektiv tid. - Soneforsvar eller sonepress er ikke tillatt. Bestrafning er teknisk foul på lagleder. - Det benyttes ikke 3-poenger. NBBFs kampreglement Kapittel 5 pkt. N Spilleregler U14: Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger: - Ballstørrelser: Jenter str. 6, Gutter str Ingen sonepress i første periode. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder - Ingen screen for ball. Bestrafning: Overtredelse. Forsvarende lag for ballen til innspill. - Soneforsvar er ikke tillatt. Bestrafning er teknisk foul på lagleder. - Det benyttes ikke 3-poenger. Begrunnelse: Tilpasninger i henhold til helhetlig sportslig strategisom er vedtatt av NBBFs Forbundsting. Votering: Enstemmig. Forslaget vedtatt. Følgende hadde ordet i saken: Jan Hendrik Parmann, Geir Bangstad, Håvard Helstrup, Terje Osland, Knut Myhre, Tor Christian Bakken SAK NR.12 FASTSETTELSE AV LANGTIDBUDSJETT FRAM TIL 2018 Jan Hendrik Parmann la på vegne av styret en presentasjon for prinsippene bak langtidsbudsjettet. Langtidsbudsjettet ble så framlagt i detalj for tingforsamlingen. Hva ligger bak «Øvrig Toppidrett»: - Nasjonale serier som skal gå med et lite overskudd for å finansiere Sponsorsiden er lav i 2014, men økes vesentlig fra 2015? - Dette er i tråd med plan og fokus på dette. Votering: Enstemmig. Budsjettforslaget ble vedtatt. Følgende hadde ordet: Jan Hendrik Parmann, Eva Salvesen, Astrid Hagland Gjerde, Knut Ola Staver, Eva Svendsen, Side 16

17 SAK NR.13 - VALG I SAMSVAR MED LOVEN Valgkomiteens innstilling ble presentert og deres arbeid og tanker redegjort for av komitéleder Marie Lyslid. Deretter ble de innstilte medlemmene presentert. Det ble ikke lansert noe motkandidater til noen medlemmer i Styret. Valget ga følgende resultat: Forbundsstyret: President: Jan Hendrik Parmann, Loddefjord IL 1. visepresident: Marcella F. Bustos, Kjelsås 2. visepresident: Veslemøy Rangen, Gimle Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem styret: Arne Løvold, Persbråten Christine Madsen, OSK Nicolas Phillip, Tromsø Storm Sigrid Wildish, Singsaker Anya Sødahl, Nordstrand, Dommerkomiteen ble så valgt ved akklamasjon: Leder: Ikke funnet Tor Christian Bakken, Sandvika Jan Korshavn, Fredrikstad Valgkomiteen foreslår at Styret oppnevner/finner leder til DK. Tinget ga sin tilslutning til dette. Sanksjonskomiteen ble så valgt ved akklamasjon: Leder: Birgit Hellesnes, Persbråten Medlem 1: Håvard Helstrup, Landås Medlem 2: Sandy de Silva Lopes, Ammerud Vara leder: Tor Martin Holden, Bærums Verk Vara medlem 1: Maren Lillehaug Agdal, Gimle Vara medlem 2: Asbjørn Rachlew, Bærum Verk Appellkomiteen ble så valgt ved akklamasjon Leder: Linda Evensen, Singsaker Medlem 1: Per Tøien, Kjelsås Medlem 2: Erik S. Oksavik, IL Ekspress Vara leder: Kristine Austgulen, Gimle Vara medlem 1: Stein Erik Rotegård, Kongsberg Vara medlem 2: Morten Jakobsen, Olderlaget Kontrollkomiteen Leder: Medlem. Varamedlem: Varamedlem: Knut Jacobsen, Hop Einar Venold, EB85 Edel Johansen, Tromsø Åge Damsgaard, Bislet Lars Børge Rognlid, Flau Bris Hederstegnkomiteen ble så valgt ved akklamasjon Arne Roger Janse, Kristiansand Helle C. Stokke, Ammerud Arild Buen, Ulriken Lovkomiteen ble så valgt ved akklamasjon Leder: Helge Gullaksen, Hop Kristian Spernes, Ammerud Hugo Henstein, Tromsø Storm Forbundsstyret la fram følgende forslag til Valgkomité som ble valgt ved akklamasjon: Leder: Ingeborg Borgen Takle, BSI Fredrik Messel, Asker Sølvi Bangsund, Tromsø Varamedlem: Per Kristian Larsen, Nordstrand Varamedlem: Nanna Sand, Sandvika Side 17

18 SAK NR.14 - ENGASJERE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR TIL Å REVIDERE REGNSKAPET Styrets forslag: Deloitte Forslaget ble enstemmig vedtatt SAK NR. 15 FASTSETTELSE AV AVVIKLINGSSTED FOR FORBUNDSTINGET I 2016 Tinget ga det nye styret fullmakt til å bestemme hvor Tinget 2016 skal avholdes. AVSLUTNING Påtroppende president Jan Hendrik Parmann takket for tilliten fra salen og redegjorde kort for utfordringer framover og understreket potensialet i vår idretten som er svært god. Han takket så avtroppende president Grete Johansen for den solide jobben som har blitt gjort i tiden i styret. Han takket så avtroppende styremedlemmer Sandy da Silva Lopes og Margit Vånar for disse to årene i forbundsstyret. Dirigent Tor Christian Bakken ble så takket for sin ledelse av årets Forbundsting. Underskrivere: Jan H. Parmann President Vedlegg 1: Deltakerlisten forbundstinget 2014 Side 18

19 Vedlegg 1: Deltakere ved Forbundstinget 2014 NBBFs styre og komiteer: 1. Grete Johansen President 2. Jan Hendrik Parmann 1. Visepresident 3. Sandy da Silva Lopes Styremedlem 4. Arne Løvold Styremedlem 5. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 6. Tor Christian Bakken Medlem Dommerkomiteen 7. Helge Gullaksen Leder Lovkomiteen Krets- og regionsrepresentanter: 8. Marie Lyslid Styreleder Reg. Øst 9. Magne Flaskerud Nestleder Reg. Øst 10. Halfdan Bruknapp Styret Reg. Øst 11. Hans Ottar Hekneby Styret Reg. Øst 12. Ingri Beck Reithaug Styret Reg. Øst 13. Mathias Aarskog Nestleder Region Midt 14. Jeanette Haveland Antoniazzi Styreleder Region Vest 15. Astri Hageland Gjerde Nestleder Region Vest 16. Tonje Austgulen Styremedlem Region Vest 17. Geir Bangstad Styremedlem Region Vest 18. Stian Flaskerud Styremedlem Region Vest 19. Håvard Helstrup Styremedlem Region Vest 20. Eva Svendsen Styremedlem Region Vest 21. Musa Andersen Styreleder Region Nord 22. Øyvind Bjørn Region Nord 23. Knut Ola Staver Bærum Basket BLNO 24. Elisabeth Bjærknes Ammerud BLNO/KL 25. Terje Osland Frøya BLNO 26. Pål Nettli Asker BLNO 27. Torstein Monsen Ulriken Ung KL 28. Joseph Allen (kun søndag) Ullern Basket KL 29. Pål Mittet Hoops Elite Basket BLNO 30. Aysun Erdogan Centrum Tigers BLNO Gjest: 37. Kristin Kloster Aasen Visepresident NIF 38. Eva Salvesen NBBF Ansatte sentralt: 39. Hanne E. Sogn Generalsekretær NBBF 40. Eivind Jensen Administrasjonsrådgiver NBBF 41. Baard Stoller Landslagsansvarlig NBBF 42. Torkild Rødsand Trener- og dommerkoordinator NBBF 43. Martin Wroblewski Bredde- og Ungdomskonsulent NBBF 44. Merete Andresen Administrasjonssekretær NBBF 45. Per Burud Seniorkonsulent NBBF Observatører: 46. Axel Langaker Daglig leder Region Øst 47. Oscar Lindø Daglig leder/akt.kons. Region Midt 48. Lene Instebø Daglig leder Region Vest 49. Edmunds Gabrans Fag- og Tiltakskonsulent Region Vest 50. Ragnhild Riis Aktivitetskonsulent Region Vest Side 19

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for regional 1. divisjon (1) Generelle bestemmelser Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra Kvinneligaen/BLNO

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6

REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 6 REGLEMENT FOR KVINNELIGAEN NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 6 Reglement for Kvinneligaen (KL) (1) Generelle bestemmelser Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.

Detaljer

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO

Versjon NBBF REGLEMENT BLNO Versjon 01.07.2016 NBBF REGLEMENT BLNO Reglement for Basketballigaen (BLNO) 1. Generelle bestemmelser Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske idrettslag kvalifisert

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2016-2017 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 10.-11. september 2016. Serieslutt er 01.-02. april 2017. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 22.-23. april

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Protokoll Tinget 2016

Protokoll Tinget 2016 Protokoll Tinget 2016 VEDTAK AV INNKOMNE FORSLAG SAK NR.10 BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG Dirigenten ga ordet til President Jan Hendrik Parmann som redegjorde litt for arbeidet som har blitt gjort i Lovutvalget.

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST

KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST KAMPREGLEMENT NBBF REGION ØST Sist endret 1. april 2014 NB! For 1M og 1K se eget reglement. INNHOLD: 1 Generell instruks... 2 2 Påmelding av lag til regionsseriene samt Easy Basket... 2 3 Spillernes kvalifikasjoner...

Detaljer

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN

INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2017-2018 SESONG START SESONG SLUTT Sesongstart er 30. september 2017. Serieslutt er 07.-08. april 2018. Regionsmesterskap U14, U16,U19: 14.-15. april 2018

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 26. august kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 26. august kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 26. august kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest

Detaljer

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget.

(1) Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber) og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget. NBBFs kampreglement Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1. Alle klubber tilsluttet Norges Basketballforbund skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse med NBBFs lov, Kampreglement og de internasjonale

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Innhold FORSLAG 12: NORGES BASKETBALLFORBUNDS KAMPREGLEMENT KAPITTEL 6 SPILLERES, LAGLEDERES OG LAGFUNKSJONÆRERS

Innhold FORSLAG 12: NORGES BASKETBALLFORBUNDS KAMPREGLEMENT KAPITTEL 6 SPILLERES, LAGLEDERES OG LAGFUNKSJONÆRERS 0 Innhold PROGRAMOVERSIKT... 2 STYRETS FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN DOK. 1... 3 STYRETS FORSLAG TIL DAGSORDEN DOK. 2 A... 3 KOMMENTARER TIL STYRETS FORSLAG TIL DAGSORDEN DOK. 2B... 4 INNKOMNE FORSLAG...

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,-

PROGRAM. BVH Jentecup. Kr. 30,- 20 16 PROGRAM BVH Jentecup 15.-17. april 2016 Kr. 30,- Velkommen til Bærums Verk Hauger IF og BVH-Jentecup 2016 Det er en stor glede å ønske velkommen til den tolvte jentecup'en i regi av Bærums Verk Hauger

Detaljer

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 1 Generelle bestemmelser (1) a) Enhver protest eller appell

Detaljer

Protokoll AU møte 2017/08

Protokoll AU møte 2017/08 Protokoll AU møte 2017/08 Dato: 6. juli 2017, med e postbehandling i forkant. Møteform: Telefonkonferanse og e post Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Hans Erik Johnsen (HEJ) og Dana Meknas (DM) Referenter:

Detaljer

Håndbok. (versjon 25.06.2015)

Håndbok. (versjon 25.06.2015) Håndbok (versjon 25.06.2015) 1 Innledning Hver kamp en fest Da vi startet prosjektet med å skape Basketligaen var det én viktig erkjennelse som dannet utgangspunktet for hele vår tenkning: «Vi må sørge

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Protokoll Tinget 2016 Innho/dsfo tegnelse

Protokoll Tinget 2016 Innho/dsfo tegnelse Protokoll Tinget 2016 Innho/dsfo tegnelse Innhold SAK NR. 1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER SAK NR. 2 VALG AV DIRIGENTER OG REFERENTER SAK NR. 3 VALG AV REDAKSJONSKOMITE FOR TINGPROTOKOLLEN

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

- serien 2015/2016. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 og 16 år

- serien 2015/2016. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 og 16 år - serien 2015/2016 velkommen Sluttspill J/G 14 og 16 år Trondheim Spektrm 08.-10. april 2016 Tr øn d erenerg i-ser ie n S lu t t spill J e n t e r o g G ut t e r 14 å r Trøn deren ergi- serien Slu ttspill

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB. Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00. Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB. Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00. Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00 Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet

Detaljer

Protokoll NBBF Styremøte nr

Protokoll NBBF Styremøte nr Protokoll NBBF Styremøte nr. 2017 01 Sted og tid: Gardermoen Søndag 19. februar 2017, kl. 11.00 17.00 Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF) (Sak 1 10), Hans Erik Johnsen (HEJ), Nicholas

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 9. september kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Saklisten ble som følger: 1. Status fra klubbene 2.

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997.

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. LOV for ÅSANE HÅNDBALL stiftet 26.01.1997 Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. 1. FORMÅL ÅSANE HÅNDBALL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til: Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 20. mai 2014 kl. 12.30 i Felix Konferansesenter

Detaljer

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE ÅRSMØTE 2015 Innhold Program Årsmøte LAFK Starfighters...3 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Åpning av møtet ved styreleder Jørgen Jakobsen...3

Detaljer

Turneringsreglement Matrand Cup 2015

Turneringsreglement Matrand Cup 2015 Turneringsreglement Matrand Cup 2015 Matrand cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway Cup og

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Referat etter klubbledermøte for NBBF Region Vest

Referat etter klubbledermøte for NBBF Region Vest Referat etter klubbledermøte for NBBF Region Vest Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion Tid: Tirsdag 16. februar 2016 kl. 18.30 21.30 Til stede: Jeanette Haveland Antoniazzi Håvard Helstrup Trude Drews Joana

Detaljer

Navn Rolle Tilhørighet Fra Ingeborg Kaus Styremedlem Singsaker. Styremedlem Varamedlem

Navn Rolle Tilhørighet Fra Ingeborg Kaus Styremedlem Singsaker. Styremedlem Varamedlem Til Styret BRMN Side 1 Navn Rolle Tilhørighet Fra Ingeborg Kaus Singsaker Tilstede Perkis Mathias Aarskog Hansen Zahl Ingeborg Kaus Annikken Sandberg Josefine C. Stokke Haugom Erling Gjeseth Viola Gyorgi

Detaljer

2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se

2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se 2013 Version: 2.2.0 2013-09-10 2013 Paintball.se Start Eliminated sign C lean Penalty Tim e Tim e REGLEMENT 2015 1 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon...

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er gøy. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med å skape denne idrettsgleden. For å skape denne idrettsgleden

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016

Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016 Cup reglement Landsås Cup 10-12 juni 2016 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2015/2016,

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

ØKONOMISK STYRINGSDOKUMENT

ØKONOMISK STYRINGSDOKUMENT ØKONOMISK STYRINGSDOKUMENT Styret skal ha en valgt kasserer/regnskapsfører, som betaler regninger og fakturerer ut, utestående Kvass/Ulvungen FK. Skal føre regnskap for regnskapsåret som går fra 01.01

Detaljer

Protokoll Tinget 2010 Innholdsfortegnelse

Protokoll Tinget 2010 Innholdsfortegnelse Protokoll Tinget 2010 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund

Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Sanksjonsreglement for Norges Danseforbund Vedtatt på ekstraordinært ting 19.januar 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund

Detaljer

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 Loven er sist endret på årsmøte i NIL Fotball den 26. november 2014. 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme fotballaktiviteter

Detaljer

Protokoll Tinget 2012 Innholdsfortegnelse

Protokoll Tinget 2012 Innholdsfortegnelse Protokoll Tinget 2012 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokoll

Detaljer

PROTOKOLL. r-- t ~ ~c NBBF VEST REGIONSTING. Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00

PROTOKOLL. r-- t ~ ~c NBBF VEST REGIONSTING. Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00 PROTOKOLL r-- t ~ ~c VEST REGIONSTING 2015 Idrettens Hus - Brann Stadion Torsdag 7. mai 2015 KI. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2015 Region Vest Tid: Torsdag 7. mai 2015, KI. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Dag Olav Prestegarden, Arne Overholt, Torbjørn Gustafson, Petter Raphaug, Geir Vatne, Stian Spildrejorde

Dag Olav Prestegarden, Arne Overholt, Torbjørn Gustafson, Petter Raphaug, Geir Vatne, Stian Spildrejorde Protokoll Årsmøte i Sverresborg Bueskyttere Torsdag 31. mars 2016 Oppmøtte Dag Olav Prestegarden, Arne Overholt, Torbjørn Gustafson, Petter Raphaug, Geir Vatne, Stian Spildrejorde Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47-21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg.

Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. Til alle klubbledere i Sone Nord REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Mandag 9. februar kl.18.30-21.00 Sted: Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet Følgende var til stede: 1. Ali Mekki Gimle BBK 2. Anne

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lover for Vestlandets Fuglehundklub, stiftet 1926 Vedtatt av Generalforsamlingen den 13.03.2013, med senere endringer, på Generalforsamling 12.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen

6. Knut R. Myhre Leder Dommerkomiteen 7. Hanne Fauske Leder Appellkomiteen 8. Baard Stoller Leder Valgkomiteen Innholdsfortegnelse Deltakerliste Tinget 2012... side 1 Revisors beretning regnskapsåret 2011... side 3 Kontrollkomiteens rapport regnskapsåret 2011... side 5 Kommentarer til langtidsbudsjett... side 8

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering. SAKSLISTE FREDAG 1600-1730 Forbundsstyremøte 1800-2000 Kretsledermøte 2000 Middag LØRDAG 0900-1000 Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE 0900-0945 Alle tingets deltakere

Detaljer

Nesodden Sykkelklubb Årsmøte 2016 Protokoll møtereferat

Nesodden Sykkelklubb Årsmøte 2016 Protokoll møtereferat Nesodden Sykkelklubb Årsmøte 2016 Protokoll møtereferat Tid: 4. februar 2016 Sted: Tangenten, Nesoddtangen I. Godkjenne de stemmeberettigede 25 tilstede. Alle tilstedeværende har betalt kontingent. Alle

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009

Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009 Informasjonshefte om spiller utvikling sesongen 2008-2009 Informasjon om regionens spiller utviklings miljøer Regionen ønsker å informere om alle de forskjellige utviklings tiltak, som utøvere og lag kan

Detaljer

Islandshestforeningen HEKLA er et selvstendig og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer.

Islandshestforeningen HEKLA er et selvstendig og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. Islandshestforeningen HEKLA Stiftet 1. oktober 1985 Lover, vedtekter og bestemmelser 1 Formål Islandshestforeningen HEKLA er et selvstendig og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND

KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play KAMP- OG KONKURRANSEREGLEMENT FOR NORGES HÅNDBALLFORBUND Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1 Kvam IL Håndball Sportsplan 2015 www.kvamil.no 1 Sportsplan håndball Kvam IL Overordna Sportsplan Planen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hvert lag. Det skal være enkelt

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 REGLEMENT FOR UTENLANDSKE SPILLERE OG INTERNASJONALE OVERGANGER NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Reglement for utenlandske spillere og internasjonale overganger Kapittel 1 Utenlandske

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG 2016-2019 Innledning; Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten HK Eidsberg ønsker å tilby spillere, trenere, dommere, ledere og foresatte. Planen skal

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2016 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association

Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Adresse/Address: Sognsveien 73 Ullevaal Stadion NO 0840 Oslo Til Styrets medlemmer og varamedlem Telefon/Phone: +47 21 029 0 00 Telefaks/Telefax:

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer