INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )"

Transkript

1 Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni 2012 kl FROGN RÅDHUS, MØTEROM FRAUNAR, RÅDHUSVN 6, 1440 DRØBAK (NB! grunnet begrenset møteromskapasitet oppfordrer vi til at kun en fra hver hytte stiller) AGENDA; 1. Velkommen ved Interimsstyrets leder 2. Valg av møteleder, protokoll, to protokollunderskrivere 3. Orientering om interimstyrets arbeid o o Arbeidet hittil/status per dato Geografisk område Tekniske løsninger Frogn Kommune Prosjektledelse Videre arbeid; Forprosjekt (innhentelse og vurdering av tilbud, fremforhandle kontrakt med entreprenør) Frogn Kommune (rammesøknad/tillatelser) Byggeledelse Stiftelse av Gylteåsen Vann og Avløpslag Tidsplan 4. Spørsmål og svar 5. Tegning av forprosjekt Tegningsblankett 6. Vedtak om igangsettelse av forprosjektet Valg av prosjektstyre (minst to medlemmer i fra hver av velforeningene Revisor Vennlig hilsen Forprosjekt Gylteåsen Vann- og avløpslag Rune Bernbo John-Arne Brennsund Steinar Nybråten Stig Bratlie sign. sign. sign. sign. Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 1

2 Etablering av vann- og avløpsanlegg i Gylteåsen Orientering til alle hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel ( GV ) og Øvre Gylteåsen Vel ( ØGV ), heretter kalt hjemmelshaverne. 1. Innledning. Denne orientering er utarbeidet av Interimstyret for etablering av et vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i Gylteåsen. Interimstyret består av 2 medlemmer fra hvert av de 2 velene i området. Orienteringen skal gi informasjon og opplysninger om begrunnelse, betingelser, fremdrift og andre forhold vedrørende etablering og drift av et VA-anlegg i Gylteåsen. Det vises for øvrig til informasjon som er utsendt tidligere. 2. Hva omfatter det foreslåtte VA-anlegget i Gylteåsen? Interimstyret fremlegger med dette et forslag om at det bygges og settes i drift et VA-anlegg i Gylteåsen som omfatter følgende:. Vannforsyning fra det kommunale vannforsyningsnett til hver enkelt hytte.. Trykkavløpssystem som fører kloakk, gråvann, vaskevann etc. i rør til kommunal avløpsledning. Diverse pumper, kummer og øvrig teknisk utstyr Tilknytning til det kommunale vannet vil være via kommunens 160mm vannrør ved Rolf Tomters plass, og tilknytning til det kommunale avløpet vil være ved Gylteveien 18. Vannforsyning og avløpssystem vil være i drift året rundt. Forslaget forutsetter godkjennelse av Frogn kommune. Med etableringen av et VA-anlegg vil det bli anledning for de som er tilknyttet anlegget å legge inn vann og installere vask, dusj, vannklosett, vaskemaskin, oppvaskmaskin etc. i sin hytte. Det er sannsynlig at kommunen vil kunne åpne for at det kan bygges et mindre våtrom på hytter der dette er nødvendig eller ønskelig for å få plass til et vannklosett, dusj etc, men vi har ikke fått noen lovnader om å bygge ut over grensene på 90 kvm hytte + 30 kvm anneks/garasje. Hver enkelt må selv søke kommunen om tillatelse for bygging av et slikt våtrom. Mer detaljert informasjon om vann- og avløpsprosjektet i Gylteåsen finnes på følgende nettsted: På dette nettstedet legges det fortløpende ut informasjon om prosjektet. Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 2

3 3. Betingelser fra Frogn kommune. Saksbehandling i kommunen. Forslaget om etablering av et VA-anlegg er drøftet administrativt med Frogn kommune flere ganger. Kommunen har gitt følgende føringer for evt. godkjenning av et VA-anlegg i Gylteåsen: - Anlegget må ha kapasitet til alle hytter i området, pluss noe forventet fremtidig utbygging - Anlegget må dimensjoneres for brannvannsforsyning - Anlegget skal være tidsmessig, fullstendig, varig, og drives forsvarlig Evt. godkjenning i kommunen vil forutsette at en vesentlig andel av hyttene i området deltar i VA-prosjektet. Frogn kommune ønsker et kontrollert utslipp i Gylteåsen, og har i utgangspunktet uttrykt positiv innstilling til en søknad om etablering av et VA-anlegg i Gylteåsen, gitt at betingelsene ovenfor oppfylles. Grunnet kommunens rullering av kommuneplan og forvirring rundt reguleringsstatus av Gylteåsen, har de ikke gitt noe entydig svar annet enn at disse to sakene er separate saker, selv om kommunen har antydet at de gjerne vil ha på plass kommuneplanen først. Måten vi nå kan forplikte kommunen på, og få mer konkrete svar, er å sende inn en rammesøknad på VA-anlegget. 4. Kostnader for etablering av VA-anlegg i Gylteåsen. Interimstyret har basert på pristilbud i fra billigste entreprenør og erfaringstall i fra andre velforeninger som har gjennomført tilsvarende prosjekter, utarbeidet et foreløpig kostnadsoverslag for etablering av et VA-anlegg. Foreløpige kostnadsoverslag angir en totalkostnad på ca. kr eks. mva per hytte, uansett beliggenhet, dvs. at kostnadene er lik for alle. I beløpet ligger kommunal tilknytningsavgift på ca som er inkl mva. Kostnadsrammen forutsetter en tilslutning fra 154 hytter som var det antallet som stilte seg positive til et VA-anlegg ved spørreundersøkelsen sommeren Kostnadene reduseres dersom flere slutter seg til prosjektet, og øker ved færre som tilslutter seg. Kostnadene omfatter komplett vann- og avløp ført frem til en pumpekum 1 m fra den enkeltes hyttevegg. Nødvendige innvendige rørinstallasjoner, ombygginger etc. på den enkelte hytte samt elektrisk til pumpe og varmekabler er ikke medregnet. VA-prosjektet vil bli organisert slik at deltagerne slipper å betale for mva, men må betale mva på den kommunale tilknytningsavgiften. Tilknytningsavgiften er satt på det laveste avgiftsnivået i fra kommunens side fordi anlegget bygges privat. Forutsatt tilstrekkelig tilslutning til VA-prosjektet, vil det bli etablert et VA-selskap som vil stå for utbygging av VA-anlegget, og et selskap som overtar ledningsnettet etter ferdigstillelse og som skal drifte VA-anlegget. Dette er struktur som må til for å få fritak på mva på utbyggingen. VA-selskapet vil bli registrert i Merverdiavgiftsmantallet som en ordinær avgiftspliktig virksomhet. Selskapet vil på denne måten oppnå fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester til bruk i virksomheten etter de alminnelige reglene i merverdiavgiftsloven. Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 3

4 5. Fremdrift. Milepæler. Med forbehold om kommunal saksbehandling og godkjenning, kan følgende milepæler for VA-prosjektet antydes: o 16. juni Fellesmøte o 01. juli Beslutning om Forprosjekt skal igangsettes. Krever tilslutning fra minst 100 interessenter. o Sommer/høst Gjennomføring av Forprosjekt. o Sensommer Innsending rammesøknad til Frogn kommune o Ultimo Byggesøknad godkjent av Frogn kommune. o Ultimo Stiftelsesmøte. Etablering av VA-selskap. Minst 150 interessenter må tegne seg for selskapet. o Våren Byggestart. o Høst Anlegget ferdig bygget og i drift. 6. Beskrivelse av Forprosjekt; Dersom til sammen minst 100 interessenter tegner seg og betaler inn til Forprosjekt VAanlegg i Gylteåsen senest 30. juni 2012, blir Forprosjektet satt i gang. Administrasjon / styre. Forprosjektet administreres av et styre som velges på fellesmøtet den 16. juni Begge velene i Gylteåsen skal være representert i styret med minst to representanter hver. Styret velger selv sin leder. Styret får fullmakt til å gjennomføre Forprosjektet slik det er skissert nedenfor. Styret skal holde deltagerne/interessentene løpende orientert om Forprosjektets resultater og fremdrift. Informasjon om Forprosjektet vil bli lagt ut på prosjektets nettsted fortløpende. Styret skal innkalle til felles stiftelsesmøte når Forprosjektet er gjennomført. Aktiviteter/oppgaver. Våren 2011 ble det laget en omfattende prisforespørsel på VA-løsning som ble sendt ut til tre utvalgte entreprenører. 2 av disse 3 innga et pristilbud før sommerferien 2011, og vi har hatt noen runder med de to i etterkant. Kjøvangen i Son som har vært gjennom det samme litt før oss, sendte ut 9 prisforespørsler og fikk svar i fra 6. Kjøvangen valgte å gå videre med entreprenøren som også ga det beste pristilbudet til oss. Interimstyret er av den oppfatning at SWECO som vi har engasjert som rådgiver, må kunne gi oss tilbakemelding om vi skal sende ut ny prisforespørsel eller gå i direkte forhandlinger med en 1-2 entreprenører som ga det beste pristilbudet sist. SWECO var til orientering rådgiver for Kjøvangen Vann- og avløpslag. Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 4

5 Forprosjektet skal omfatte følgende aktiviteter og oppgaver: o Innhente og kvalitetssikre tilbud fra et antall forskjellige, kvalifiserte entreprenører o Vurdering og prioritering av mottatte tilbud og løsning o Vurdere legging av fibernett samtidig med bygging av VA-anlegget o Vurdere legging av høyspent / strøm inn til hver hytte i bakken o Fremforhandling av avtale med foretrukken entreprenør o Utrede selskapsalternativer og foreslå mest hensiktsmessig selskapsform for et VAselskap o Utarbeidelse av diverse stiftelsesdokumenter for et VA-selskap o Løpende kontakt med Frogn kommune og evt. andre offentlige etater. Andre aktiviteter/oppgaver legges inn i Forprosjektet når styret mener dette er nødvendig. Fremdrift. Forprosjektets arbeid settes i gang snarest mulig etter den 1. juli 2012 da fristen utløper for innbetaling av tilskudd fra interessenter som har tegnet seg for Forprosjektet. Om ikke 100 interessenter har betalt innen denne fristen, blir Forprosjektet ikke satt i gang. Forprosjektets arbeidsoppgaver og fremdrift må avpasses saksbehandlingsprosessen i Frogn kommune, og avsluttes i løpet av 2012, eller så snart praktisk mulig. Finansiering. Økonomisk rapportering. Forprosjektet finansieres med et tilskudd på kr fra hver interessent som tegner seg. Minst 100 interessenter må tegne seg for Forprosjektet. Tilskuddene innbetales på klientkonto hos advokat Odd Rødseth i Drøbak, og skal dekke administrasjon og gjennomføring av Forprosjektet. Det vil bli utarbeidet revisorbekreftet prosjektregnskap for Forprosjektet. Eventuelle ubenyttede midler etter gjennomføring av Forprosjektet, overføres til VAselskapet eller betales tilbake med like andeler til de som har gitt tilskudd om VA-selskapet ikke blir etablert. Innsynsrett. Advokat Odd Rødseth har på vegne av interessentene innsynsrett i Forprosjektet og styrets arbeide, og har anledning til å delta på styrets møter. Avviksrapportering. Styret i Forprosjektet skal melde fra umiddelbart til interessentene om forhold som medfører eller kan føre til vesentlige avvik i omfang eller fremdrift i forhold til denne prosjektbeskrivelse. Etter Forprosjektet På grunnlag av Forprosjektet, vil hjemmelshaverne bli invitert til stiftelsesmøte høsten/vinteren 2012, hvor det vil bli fremlagt forslag om stiftelses av VA-selskapet. Dette møtet vil ikke bli avholdt før det foreligger klarsignal for prosjektet i form av godkjent rammesøknad i fra Frogn kommune. Tidspunkt for møtet er dermed avhengig av den kommunale saksbehandlingen. På stiftelsesmøtet må minst 140 interessenter slutte seg til etablering av et VA-selskap basert på de tekniske løsninger, kostnadsrammer og øvrige betingelser som fremkommer av Forprosjektet. Er det mindre enn 140 interessenter som gir sin tilslutning, blir VA-selskapet ikke etablert og prosjektet blir skrinlagt. Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 5

6 7. Fordeler ved et VA-anlegg Deltagerne vil få flere fordeler ved etablering av et VA-anlegg i Gylteåsen, bl.a.: Sikker leveranse av drikkevann med høy kvalitet året rundt. Vannet kommer i fra Glitre i Buskerud og forsyner Nedre Eiker, Drammen, Hurum og Drøbak med vann Mulighet for å installere vannklosett, dusj, oppvaskmaskin, vaskemaskin etc. Mulighet for å bygge på et eget våtrom Fjerning av luktproblemer og sjenanse knyttet til utedo, biotoaletter o.l. Fjerning av kloakkforurensning til brønner, vannkilder og badevann. Lengre brukssesong og høyere bruksverdi for hyttene Krav om VA-anlegg vil komme fra kommunen innen kort tid uansett Verdiøkning på hytter og boliger Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 6

7 VA-anlegg i Gylteåsen. Aktuelle spørsmål og svar 1. Hvem kan tegne seg for VA-prosjektet i Gylteåsen? Alle som har hytter og tomter i velområdene kan tegne seg for VA-prosjektet. 2. Kan jeg tegne meg for VA-prosjektet etter fellesmøtet den 16. juni 2012? Ja. Det legges opp til at det skal være mulig for alle å knytte seg til anlegget, selv etter at det er ferdig bygget og satt i drift. Kostnadene for å knytte seg til vil imidlertid øke jo senere man velger å knytte seg til anlegget. 3. Hvor mye øker kostnadene dersom jeg velger å knytte meg til etter fellesmøte den 16. juni? De som tegner seg til Forprosjektet innen 30. juni for kr , får en rett (men ingen plikt) til å gå inn i VA-selskapet til den pris som er fremforhandlet med entreprenør i Forprosjektet. Denne retten betinger tegning på stiftelsesmøtet høsten/vinteren De som tegner seg etter 30. juni 2012, men før stiftelsesmøtet høsten/vinteren 2012, må betale kr ekstra i forhold til de som tegnet seg på Forprosjektet. Denne pris betinger tegning på stiftelsesmøtet. De som tegner seg etter stiftelsesmøtet høsten/vinteren 2012, men før byggestart av VA-anlegget må betale kr ekstra i forhold til de som tegnet seg før eller på fellesmøtet den 16. juni. De som tegner seg etter byggestart av VA-anlegget må betale kr ekstra pluss kostnader for fremføring av rørledninger og etablering av teknisk utstyr etter regning, og må forhandle med VA-selskapet om øvrige vilkår. I tillegg må man også selv ta risiko for at kommunen kan øke den kommunale tilknytningsavgift. 4. Hva skjer med de kr jeg betaler inn til Forprosjektet? Pengene skal innbetales til en klientkonto hos advokat Odd Rødseth i Drøbak. Dette gir deltagerne trygghet for at pengene kun går til aktiviteter som er angitt i Forprosjektet. Det vil bli ført regnskap for Forprosjektet. Dersom Forprosjektet ikke leder til at det blir etablert et VA-selskap, blir innestående på klientkontoen tilbakebetalt til deltagerne. 5. Hva vil de årlige driftskostnadene bli for et VA-anlegg? Det er ikke mulig å svare konkret på dette. Kostnadene vil variere med hvor mange som blir med i VA-selskapet, størrelsen på din hytte, vannforbruk, bruksmønster og hvordan man ivaretar og vedlikeholder installasjonene i egen hytte. Hver hytte vil få installert egen vannmåler. Normalt vil drifts- og vedlikeholdskostnadene være lave, trolig mindre enn kr per år. I Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 7

8 tillegg kommer de kommunale vann- og avløpsavgifter beregnet etter forbruk. 6. Kan jeg selv legge rør til min hytte eller utføre annet arbeid? Alt arbeid og alle installasjoner som inngår i det felles VA-anlegget er VAselskapets ansvar og skal utføres av entreprenører utpekt av VA-selskapet. Øvrige installasjoner i den enkelte hytte er en privat sak. 7. Blir det synlige spor etter VA-anlegget? Ledningstraseene vil fortrinnsvis følge vegene. Rørledninger og tekniske installasjoner vil bli gravd ned og etablert med minst mulig påvirkning på natur og miljø. Man vil se spor etter anleggsarbeidet den første tiden før f.eks vegetasjon har tatt seg opp igjen. 8. Vil jeg få hovedledninger over tomten min? I hovedsak vil hovedledningstrasseen fortrinnsvis følge veiene og i størst mulig grad i tomtegrensene. For Øvre Gylteåsen Vel er det satt av 7,0 m vei hvorav veibanen er i dag ca 3,0 m. For Gylteåsen Vel går tomteskille midt i veien. Ihht opprinnelig festekontrakt 10 kan vann- og kloakkledninger fritt legges over tomten. Vi vil på generell basis ved innhente grunneiers formelle godkjennelse. Der hvor evt hovedledningstrasseen ikke vil gå i tomtegrensen må vi innhente den enkelte grunneiers samtykke. 9. Hva om vi ikke blir med på VA-løsningen, hva skjer med sommervannet? Vi har i dag tre kilder til sommervann i Gylteåsen. Ca 40 stk i GV får sommervann i fra kommunen, øvrige i GV får sommervann i fra borrehullet i Rundtomveien via vannhuset i Glosliveien. For ØGV får de sommervann i fra to borrehull via vannhuset øverst i Tverrbakken. Det blir opp til årsmøtene i de to vellene å beslutte hva som skjer med sommervannet etter at VAanlegget er oppe og står, men på sikt er det ikke økonomisk lønnsomt eller interesse å vedlikeholde et utdatert sommervannsanlegg i tillegg til VAanlegget. 10. Vil det finnes mellomløsninger til et komplett VA-anlegg? Vi ser det er et stort økonomisk løft for mange å gå for en komplett VAløsning, da dette også vil innebære en del bygningsmessig på egen hytte med etablering av våtrom etc. Interimstyret vurderer en løsning hvor hjemmelshaver kan bli med på hovednettet nå, og ha en garantert rett til tilkobling samt nyte godt av mva fradraget på utbyggingen. Hjemmelshaver vil i etterkant kunne koble seg til hovednettet, men hvor stikkledning og pumpekum skal besørges utført av håndverker VA-anlegget godkjenner. For å hindre spekulasjon vil det vil bli satt krav til 2 års karantene før tilkobling til VA-anlegget kan skje. Prisen for denne løsningen er skissert å ligge på ca kr Det skal økonomisk lønne seg å tegne seg for fullt VA-anlegg nå, da hjemmelshaver vil oppnå mva refusjon, stordriftsfordeler og garantert lav tilknytningsavgift til kommunen. Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 8

9 11.Kan jeg få lån eller hjelp til å finansiere investeringskostnadene? Interimstyret har fått beskjed fra banker at det ikke vil være mulig å søke felles lån med sikkerhet i VA-anlegget. De som ønsker å ta opp lån, må ordne dette selv. 12.Når skal jeg betale inn investeringskostnadene på ca. kr og tilknytningsavgift pr ca kr til Kommunen? Innbetaling av investeringskostnadene på ca. kr (kan bli mindre eller mer, jfr. bl.a. pkt. 3 ovenfor) vil trolig bli delt opp i to innbetalinger på kr Den første innbetalingen vil skje etter etableringen av VAselskapet, høsten/vinteren Neste innbetaling ved byggestart. Kommunal tilknytningsavgift betales direkte til kommunen i det øyeblikket det installeres vannmåler og anlegget tas i bruk. 13. Hva gjør jeg om jeg skal selge min hytte, bolig eller tomt i Gylteåsen? De som skal selge sin hytte, bolig eller tomt i Gylteåsen oppfordres til å orientere megler og kjøper om planene for etablering av et VA-selskap. Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 9

10 Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 10

11 Info.møte 16. juni 2012 Gylteåsen Vann- og avløpslag Side 11

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu

Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu Johnsbudstikken - Nyttig informasjon fra familiehytten Johnsbu I dette nummer: Velkommen til generalforsamling 11 november 2006 Forslag som skal fremmes for generalforsamling Viktige skjema for stemmegivning

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer