TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013"

Transkript

1 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April (17) W ern er S t ef an us se n Mobile

2 INNHOLD 1 Innledning 4 2 Bakgrunn og forutsetninger 5 3 Gjeldende regelverk for vann og utslipp 6 4 Situasjonen i Teveldalen Tevellia Hytteierlag Tevelflata Hytteeierlag Steinfjellgrenda hyttefelt Teveltunet 7 5 Meråker kommune og Meraker Brug Meråker kommune Meraker Brug AS 7 6 Dagens situasjon og aktuelle fremtidige vannforsyningsalternativer Dagens opplegg Fremtidige løsninger Nye frostfrie hovedledninger med eksisterende grunnvannsbrønner som vannkilder Stjerneløsning (naboløsning) 10 7 Vann og avløpsanlegg Lukkede anlegg med septiktank Eget anlegg bygget av Tevellia Hytteeierlag Sammen med Meråker kommune, Teveltunet og de andre hytteierlagene i Teveldalen 11 8 Sammenstilling kostnader 13 9 Framtidig utvikling i Tevellia Hvordan blir fremtiden for Tevellia, sett i et års perspektiv Nye hytter Splitting av feltet? Konklusjon 16 2 (17)

3 Vedlegg 1: Avtale Tevellia- Meraker Brug 2: Vedtekter Tevellia Hytteeierlag 3: Utredning 2009, notat Werner Stefanussen 4: Vannforskriften (17) c:\werner januar 2013\tevellia\utredning \rapport\rapport 2013, vann og avløp i tevellia, rev docx

4 Feil! Fant ikke referansekilden. 1 Innledning På årsmøtet i oktober 2011, ble det oppnevnt et utvalg som har fått i oppgave å utrede fremtidig situasjon for vann, og eventuelt avløp for Tevellia Hyttefelt. Utvalget har bestått av: Werner Stefanussen(leder) Hans Olav Ness Jon Dalsnes Erling Mathisen Mandatet til utvalget har vært, (ref Styremøtereferat fra Tevellia Hytteierlag den ) Tevellia Hytteeierlag er i dag eier av den etablerte grunnvannsbrønnen øverst i Stasjonsveien og det felles vannledningsanlegget i Tevellia (dvs vannanlegget i Tevellia). Hytteeierlaget forutsettes også å bli eier av den nye brønnen som planlegges etablert i nærheten av fellesvei 1 med tilhørende vannledninger. Arbeidsgruppen skal utrede alternative løsninger for drift og vedlikehold samt sikring av vannforsyningen for medlemmer knyttet til det felles vannanlegget i et fremtidig perspektiv. Det forutsettes at gruppen i denne forbindelse også vurderer mulige samarbeidsordninger med kommunen og grunneier, og i en slik sammenheng kan utvalget eventuelt også se på hvordan avløpsledninger kan anlegges. Det vises dessuten til at hytteeierlagets leieavtale (avtale av ) om eksisterende brønn ved Stasjonsveien utløper og eventuelt reforhandles i mai Utvalget bes også vurdere mulige fremtidige rettighetsforhold (endring av eierskap og bruksrettigheter) knyttet til disse to brønner og vannledningsanlegget samt vurdere den fremtidige finansiering av vannanleggets drift og vedlikehold (vannavgift). Hytteeierlagets styre skal være referansegruppe for arbeidet. Referansegruppen skal holdes orientert om arbeidsgruppens fremdrift. Arbeidsgruppen bes avgi en skriftlig rapport om gruppens vurderinger og anbefalinger. Arbeidsgruppen gis frist til Hytteeierlagets styre vil ta stilling til budsjett for arbeidsgruppen etter at arbeidsgruppen har gitt et estimat på kostnadene for utredningen. 4 (17)

5 Som det framgår av mandatet, skulle utvalget fremlegge en rapport innen den Dette har dessverre ikke latt seg gjøre, blant annet på grunn av begrenset tid til rådighet for gruppens leder. Informasjon har imidlertid blitt gitt til styret underveis, og på årsmøtet i november I rapporten er det benyttet begrepet avløp/avløpsledninger. Med dette menes kloakkanlegg. 2 Bakgrunn og forutsetninger Bakgrunnen for gruppens arbeid er i utgangspunktet avtalen i hytteierlagets vedtekter, der alle hytteeierne i prinsippet er forpliktet til å være medlem i hytteierlaget. Alle medlemmene er også forpliktet til å opprettholde et vannanlegg for sommervann for hyttefeltet. I 2002 utarbeidet Meraker Brug AS en ny reguleringsplan for Tevellia. Denne planen, som omfatter ca 40 nye hyttetomter med fortetting i deler av området, samt bygging av tre veger inn i feltet, er godkjent av Meråker kommune og iverksatt. I perioden 2002 til 2012, er det bygget ca 10 nye hytter, som har sin vannforsyning fra et anlegg som i dag driftes av Meråker Brug og Teveltunet. De nyere hyttene har fritidshusstandard, med godkjent innlagt vann og avløp. Disse hyttene er derfor unntatt kravet om pliktig bidrag til vannforsyningen i hyttefeltet. Grunnlaget for å utrede fremtidige løsning for vann og avløp har fremkommet ved at alle (de aller fleste) hytteeierne ønsker helårs vannforsyning til hyttene. I tillegg er det noen hytteeiere som ønsker bedre standard på hyttene med ønske om å legge inn vann og avløp. Utvalget henviser til tre relevante dokumenter: I henhold til avtalen med Meråker Brug av 17. august 1981, eier Tevellia Hytteeierlag vannanlegget i Tevellia, se vedlegg nr 1. Vedtektene for Tevellia Hytteeierlag har klare bestemmelser om forpliktelsene mht vannforsyning til hyttene, se vedlegg nr 2. Utvalget viser også til en utredning om vann i Tevellia som ble gjort av Werner Stefanussen i 2009, se vedlegg nr 3. En viktig forutsetning for foreliggende utredning, er etter utvalgets mening at de av hytteeierne som ønsker å opprettholde dagens vannanlegg, det vil si sommervann på hyttevegg, skal kunne ha det i fremtiden. Dvs ingen skal presses til økonomiske utlegg for en hevet standard. Reforhandling av leieavtale for eksisterende grunnvannsbrønn forutsettes utført av styret i Hytteierlaget. 5 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

6 Feil! Fant ikke referansekilden. 3 Gjeldende regelverk for vann og utslipp Utvalget viser her til gjeldende forskrift: FOR nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Det er vedlagt et utsnitt av forskriften i vedlegg nr 4. Utvalget vil spesielt peke på følgende forhold: 1) Det er ikke lovlig å legge inn vann i hytter som ikke har godkjent utslippstillatelse. 2) Det er ingen hytter i Tevellia Hyttefelt, utenom de som har fritidsboligstandarden, som har godkjent utslippstillatelse. 3) Vannverk som har flere enn 20 husstander (gjelder også hytter) har krav om dobbel hygienisk sikring av vannet. En grunnvannsbrønn regnes som enkel sikring. En dobbel sikring kan f.eks i tillegg være UV-bestråling, eller kloringsanlegg. Andre metoder kan også være mulige å anvende. 4) Vannverkets ledelse er ansvarlig for driften av vannanlegget, og kan i verste fall stå ansvarlig for eventuelle helseskader som personer blir påført ved å benyttet vannet fra anlegget. 4 Situasjonen i Teveldalen 4.1 Tevellia Hytteierlag Tevellia hyttefelt har i utgangspunktet et opplegg for sommervann til alle hyttene. Dette gjelder fremføring av vannledning til en vannpost ved hytta. Vannledningen er nedgravd på grunn dybde i terrenget og ble utført på dugnad uten bruk av mekanisk utstyr. Vannanlegget vedlikeholdes på dugnad blant medlemmene i laget. Anlegget er ikke frostfritt, og vannet fryser som oftest om vinteren. Vannkilden har inntil 2013 vært en grunnvannsbrønn som er plassert vest i feltet. Det betyr at det er én hygienisk barriere i systemet. Grunnvannsbrønnen har stort sett forsynt alle hyttene med godt kvalitetsvann som er dokumentert ved jevnlige prøver, men det er enkelte hytter i østfeltet som ikke har hatt tilfredsstillende forsyning. Høsten 2012 ble det boret en ny brønn helt øst i fertet. Denne skal koples til anlegget i løpet av Ingen av hyttene, bortsett fra de som er bygget etter 2002 (fritidshus-standard), har godkjenning for innlagt vann og utslipp. Hyttene som er bygget med fritidshusstandard har innlagt vann og godkjent avløp. Vannkvaliteten har imidlertid vist seg å være usikker i perioder, og kapasiteten til vannforsyningen og avløpssystemet er ikke tilfredsstillende. 6 (17)

7 4.2 Tevelflata Hytteeierlag Hyttefeltet er et eldre felt, og de aller fleste hyttene har innlagt vann og mange har avløp som ikke er godkjent. Vannforsyningen til dette feltet er fra Rørtjønna og kvaliteten er varierende og i perioder ikke tilfredsstillende. Avløpssystemet er ikke godkjent av Meråker kommune. Hytteeierlaget ønsker en snarlig løsning på både vann og kloakk. 4.3 Steinfjellgrenda hyttefelt Dette er et nytt hyttefelt, hvor alle hyttene er bygget etter fritidshusstandard, med innlagt vann og kloakk. Avløpssystemets kapasitet er imidlertid allerede på grensen til å bli for lite, og der er svært viktig med en snarlig løsning. Vannet kommer fra Rørtønna, som kan ha varierende kvalitet og kapasiteten er begrenset for videre utbygging av feltet. 4.4 Teveltunet Teveltunet drifter vannrensingen fra Rørtjønna samt kloakkrensingen fra Steinfjellgrenda hyttefelt og Teveltunet. Kapasiteten for vann og avløp er ikke tilstrekkelig, og det må etableres en ny løsning. 5 Meråker kommune og Meraker Brug 5.1 Meråker kommune Utvalget har vært i ett møte med Meråker kommune den 11. september Kommunen orienterte om hvordan de oppfatter situasjonen i Teveldalen. De er fullt klar over at Tevelflata, Teveltunet og Steinfjellgrenda har avløpssystem som har problem med kapasiteten og at det må iverksettes tiltak med det første. De er også informert om forholdene i Tevellia, som har sommervann uten avløp, og at det er mange i feltet som ønsker en bedre løsning. De er selvsagt også informert om at de nye hyttene (og et par av de gamle hyttene) har godkjent innlagt vann og avløp som er koplet til det godkjente avløpssystemet i Teveldalen. Vannkvaliteten fra Rørtjønna som leverer vann til Steinfjellgrenda, Teveltunet, Tevelflata og nye hytter i Tevellia, har hatt problemer og det er ønske fra brukerne av denne kilden å finne en bedre løsning. 5.2 Meraker Brug AS I møtet med Meråker kommune fikk utvalget opplyst at Meraker Brug ikke har engasjert seg i å utarbeide nye løsninger for Teveldalen mht vann eller avløp. Meraker Brug prioriterer å bygge ut Fagerlia inntil videre, men er selvsagt interessert i å selge tomter i Tevellia til dem som måtte være interessert. 7 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

8 Feil! Fant ikke referansekilden. 6 Dagens situasjon og aktuelle fremtidige vannforsyningsalternativer Når det gjelder fremtidig opplegg for vann, har utvalget vurdert at det er lite behov for å samarbeide med de andre hytteierlagene eller Meråker kommune. Dette på grunn av at et eget, internt vannanlegg i Tevellia kan bygges og drives i egen regi. Dette gjelder også om det skal etableres et frostfritt anlegg. 6.1 Dagens opplegg Dagens opplegg med vann til hyttene er ikke ansett som noen fremtidig løsning. Dette har sin årsak i: Det er ikke et opplegg hvor hyttene er sikret vintervann Anlegget er ikke godkjent i henhold til myndighetskravene på grunn av at det er flere enn 20 hytter som bruker anlegget, og anlegget har ikke dobbel hygienisk barriere. Anlegget har store lekkasjer, og driftskostnadene for brønnpumpene er alt for store. Anlegget er basert på dugnadsånd, som viser seg å ikke være tilstede i tilstrekkelig grad lenger. Utvalget anser dermed at dagens system ikke er egnet for oppgradering, eller påkosting for å brukes som forsyning til alle hyttene. Imidlertid, dersom det finnes hytteeiere som er interessert i å beholde dagens system med sommervann fram til sine hytter, så skal de kunne ha mulighet til det. Det er imidlertid lite aktuelt at det eksisterende ledningsnettet opprettholdes med drifts- og vedlikeholdsansvar for hytteeierlaget, dersom hytteierlaget etablerer et nytt, godkjent anlegg. Forutsetningene for at enkelte hytter skal ha sommervann, er at deler av det eksisterende anlegget opprettholdes og at nettet må forbedres for å unngå lekkasjer. 6.2 Fremtidige løsninger Nye frostfrie hovedledninger med eksisterende grunnvannsbrønner som vannkilder 8 (17) Legging av nye, frostfrie hovedledninger i feltet og bruk av to grunnvannsbrønner som vannkilde vil forutsette grunnarbeider med maskinelt utstyr og legging av ledninger på minimum 150 cm dybde. Det kan være aktuelt med for eksempel tre hovedledninger som legges strategisk i feltet, med optimal plassering i forholdene til hyttene. Hyttefeltet er regulert slik at hyttene ligger spredt i terrenget med stor avstand mellom hyttene, sammenlignet med nye dagens hyttefelt. Dette medfører at det blir mange meter grøft og ledning for tilføring fra hovedledningen til den enkelte hytte, noe som vil påvirke prisen for

9 hver hytte. I tillegg er det til dels svært ulendt terreng og mye fjellrygger, noe som krever mye sprengning for grøftene. Et annet moment som bør nevnes, er at med bruk av moderne anleggsutstyr for graving, boring og sprengning, vil inngrepet i naturen bli stort, med brede traséer, mye sprengt stein og sår i terrenget som det vil ta mange år å reparere. På grunn av at det er flere enn 20 husstander, må det etableres et opplegg med enten UV-bestråling eller kloringsanlegg. Et slikt anlegg vil kreve bygging av et eget hus, samt tilførsel av strøm og det må utføres jevnlig tilsyn. Kostnadene med en slik investering ble beregnet i Under forutsetning at alle hyttene (65 hytter) blir medeier i et slikt anlegg er kostnadene beregnet til: Alternativ A: Frostfrie hovedledninger for vann (uten stikkledninger til hver hytte). A1: Tradisjonell graving og sprengning av grøft for å legge rørene på frostfri dybde: Kr ,- pr hytte A2: Graving og legging av Isotermrør (Elvestadrør) som har inkludert varmekabel. Disse kan legges på mindre dybde, og sprenging av grøft kan i stor grad unngås. Kr ,- pr hytte. Alternativ B: Frostfrie hovedledninger og stikkledninger til hver hytte B1: Tradisjonell graving og sprengning av grøft for å legge rørene på frostfri dybde, det vil 1,5 meter. Kr ,- pr hytte. B2: Graving og legging av Isotermrør (Elvestadrør) som har inkludert varmekabel. Disse kan legges på mindre dybde, og sprenging av grøft kan i stor grad unngås. Kr ,- pr hytte. Alle kostnadene (2009tall) er ekskl MVA En alternativ løsning er at det etableres et andelslag som opptar lån for å finansiere utbyggingen, og det innføres en årlig avgift for håndtering av lånet basert på en avtalt nedbetalingstid, f.eks 20 år. Arlig kostnad for lånet (utbyggingskostnad inkl MVA) vi bli i størrelsesorden kr 6 til ,-. Se tabell i kap 8. Drift og vedlikehold må eventuelt styres av andelslaget som inngår vedlikeholdsavtale med et rørleggerfirma. Driftskostnadene for to grunnvannsbrønner og ledningsnettet burde ikke bli store, da det forutsettes at anlegget blir tett, det ligger på frostfri dybde og kostnadene til pumping blir minimale i forhold til dagens opplegg. En grovt antatt årlig kostnad med drifts- og vedlikehold med strømkostnad og rørleggeravtale kan antas å være ca kr til 2.000,- pr hytte. Legging og vedlikehold av stikkledningene til hver hytte vil tillegges hver enkelt hytteeier. 9 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

10 Feil! Fant ikke referansekilden. Ved et slikt alternativ anbefaler utvalget at det må legges avløpsledning i grøfta for eventuell fremtidig bruk Stjerneløsning (naboløsning) Dette alternativet går ut på at to eller flere hyttenaboer går sammen om å bore en grunnvannsbrønn (alternativt at en hytteeier borer egen brønn). Det er tenkt at maksimalt 10 hyttenaboer skal bruke samme brønn. Plassering må gjøres ut fra mulig adkomst, samt optimal avstand til hyttene. Vannledning graves fra brønnen og til hver hytte. Denne legges frostfritt, enten i isolert kasse, eller ved bruk av varmekabel i røret (såkalt Elvestadrør). I utredningen som ble utført i 2009 er det beregnet 13 grunnvannsbrønner, og legging av isolert vannledning fram til hver hytte. Kostnaden for et slikt opplegg (inklusive brønner, graving, ledninger) er beregnet til kr ,- pr hytte. Ved egeninnsats kan selvsagt denne kostnaden bli vesentlig redusert. Driftskostnadene forventes å bli begrenset, da anlegget blir tett. Antatt årlig kostnad antatt kr 1000,- pr hytte. Med maksimalt 10 hytter pr brønn vil det ikke bli behov for dobbel beskyttelse av vannkilden. Inngrepene i terrenget vil kunne gjøres vesentlig mindre med en slik løsning enn ved et fellesopplegg. 7 Vann og avløpsanlegg 7.1 Lukkede anlegg med septiktank Løsning for vann- og avløpsanlegg vil kreve godkjennelse av kommunen og mattilsynet. Fra Meråker kommune har vi fått opplyst at det er mulig å bygge egne lukkede system for hver hytte. Det vil si bygging av avskillingsanlegg med septik-kummer, og at det må utføres jevnlig tømming med slambil. Kommunen sier imidlertid at dersom det blir utbygging av et felles kloakkanlegg i Teveldalen, vil de hyttene som har egne lukkede system måtte kople seg på fellesanlegget. Utvalget har under disse forutsetningene ikke vurdert denne løsningen for Tevellia. Det må eventuelt bli en løsning som hver enkelt hytteeier må vurdere. Felles løsning med naboer kan være aktuelt for septikanlegg. 10 (17)

11 7.2 Eget anlegg bygget av Tevellia Hytteeierlag For dette alternativet forutsettes det at det bygges et vannanlegg med frostfrie ledninger og stikkledninger til hver hytte. I tillegg forutsettes det at det bygges et komplett godkjent renseanlegg for avløpsvann /kloakk. Når det gjelder kostnader, er det tidligere beregnet (i 2009) at kostnaden pr hytte for legging av vann- og kloakkledninger i feltet vil koste i størrelsesorden kr ,- pr hytte (ekskl MVA) under forutsetning at 65 hytter blir med på en slik investering. En slik investering må i såfall gjøres ved at det etableres et andelslag som eies av hytteeierne, og at andelslaget foretar en lånefinansiering for utbyggingen, med en nedbetalingstid på f.eks 25 år. Det må forventes store naturinngrep og en hektisk anleggsperiode på i feltet over en 2 årsperiode. Det er ikke sannsynlig at alle hytteeierne ønsker å være med på en slik investering. Dette kan ha forskjellige årsaker som økonomiske, økologiske, naturmessige, nostalgiske etc. Dette vil medføre at investeringen og årlige kostnader pr hytte blir tilsvarende større. Ved for eksempel utbygging for 25 hytter, vil det bli en årlig kostnad på i størrelsesorden 12 til ,- pr år i renter og avdrag. Det ber svært lite sannsynlig at Tevellia Hytteierlag får tillatelse til å etablere et eget anlegg i Tevellia, så lenge kommunen ønsker å etablere et anlegg for hele Teveldalen. Utvalget mener derfor at dette alternativet ikke bør vurderes videre. 7.3 Sammen med Meråker kommune, Teveltunet og de andre hytteierlagene i Teveldalen Meråker kommune er i utgangspunktet interessert i å etablere et vann- og avløpssystem for hele Teveldalen, der de tre hyttefeltene samt fastboende og Teveltunet inngår i en felles løsning. Til dette må det bygges et nytt renseanlegg for helårsdrift på flata, og det må etableres nye vannforsyningskilder. Når det gjelder vannkilder har kommunen sett på mulighetene til å overta grunnvannsbrønnene fra Tevellia (en i vestfeltet og en i østfeltet), samt eventuelt etablere nye grunnvannsbrønner i Steinfjellgrendas hyttefelt for å supplere kapasiteten. Kommunen kan tenke seg å foreslå å bygge hovedvannsledninger og avløpsledninger i Tevellia hyttefelt, med en hovedledning (vann og kloakk i samme grøft) opp mot hver av de to grunnvannsbrønnene. Videre vil kommunen bygge et større renseanlegg på flata, hvor det også bygges et vannrenseanlegg. Hovedledningene (for vann- og avløp), renseanlegget for avløp og renseanlegget for vann, kan vedlikeholdes og driftes av kommunen. Brukerne må betale en årlig avgift for drift og vedlikehold. Hver enkelt hytteeier må bekoste graving, legging av ledninger og påkoplinger til anlegget fra sin egen hytte og inn til nærmeste hovedledning. Disse ledningene vil da utgjøre et 11 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

12 Feil! Fant ikke referansekilden. internnett som hytteeierlagets medlemmer må betale, drifte og vedlikeholde. Kommunen foreslår at det etableres et andelslag som drifter og vedlikeholder dette internnettet. Kommunen kan prosjektere og utføre den anleggsmessige byggeledelsen for byggingen av anleggene (legging av ledningsnett og bygging av renseanlegg, samt pumpeanlegg for hovedanlegget). Investeringskostnadene for utbyggingen må finansieres av brukerne ved at kommunen opptak anleggslån som vil bli nedskrevet i henhold til kommunale investeringer, og brukerne må betale en årlig avgift. Meråker kommune har et forprosjekt under utførelse, men utvalget har ikke fått tilgang til dette, slik at vi ikke kan si noe om de årlige beregnede kostnadene pr hytte. Meråker kommune har signalisert at de planlegger å gjennomføre en spørreundersøkelse for vann og avløp med priser i løpet av våren Som nevnt ovenfor er Meråker kommune innstilt på å etablere et komplett anlegg for vann og kloakk sammen med de andre hytteeierne i Teveldalen. Dette vil bli planlagt med kapasitet for ca 300 hytter. Investeringene kan enten bli beregnet som et eget selvkostområde for Teveldalen, eller at ordinære kommunale priser blir gjeldende. Dersom ordinære kommunale priser blir aktuelt vil det koste i størrelsesorden kr ,- til ,- for påkopling til vann og kloakk. Årlige avgifter for drift og vedlikehold koster i størrelsesorden kr 5.000,-. En slik ordning vil kreve forhandlinger med Meråker kommune slik at Hytteierlaget opprettholder sine rettigheter i Tevellia mht vann. Ny fortetting av feltet? Utvalget vil også kommentere at dersom det etableres et utbygget infrastruktur i feltet, med vann og avløp, samt flere veger i hyttefeltet, er det ikke usannsynlig at Meraker Brug (og Meråker kommune) kommer «på banen» med en ny reguleringsplan. En betydelig kostnad med infrastuktur er da tatt, noe som vil gjøre det mer attraktivt for MB å vurdere en fortetting av området., der fortetting av feltet blir aktuelt. Nye hytter skal da koples på nettet. Ut fra et økonomisk synspunkt er ikke dette vanskeligere enn det som skjer i et normalt kommunalt felt, der nye husstander må betale for påkopling til markedspris. Driftsmessig vil det bli rimeligere med flere brukere. Ulempen er en uforutsigbar fortetting av området, mere veibygging og større naturmessige inngrep. Bygningsmessige kostnader på gamle hytter Utvalget vil også nevne at eventuelle bygningsmessige kostnader i forbindelse med innlegging av vann/avløp til hver hytte er ikke inkludert i kostnadene ovenfor. Vi tenker her på grunnarbeider, isolering, mulige endringer i takisolering, isolasjon av hytta som tilfredsstiller forsikringskravene etc. Her må hver enkelt hytteeier vurdere/beregne kostnader for slike tiltak. De fleste hytter i Tevellia er i dag ikke bygget for innlagt vann En alternativ løsning er at det bygges et påbygg til hytta som er planlagt og dimensjonert for innlagt vann og avløp. 12 (17)

13 8 Sammenstilling kostnader Løsning inkl MVA Alternativ Investering Kostnad pr hytte, Inkl MVA Lånekostnad pr år, ved fullt låneopptak Drift og vedlikehold pr år, kostnad pr hytte Kommen-tar A Helårsvann til alle hytter i Tevellia, fellesløsning A1 A2 Hovedledninger for helårsvann til 65 hytter Hovedledninger og stikkledninger for helårsvann til 65 hytter 7 mill 13 mill , , , , , ,- Ved egenandel for finansiering vil årlige låne kostnader bli redusert. B Helårsvann til alle hytter i Tevellia, stjerneløsning B1 Stjerneløsning, helårsvann fram til alle hytter 4 mill ,- Egenfinansieres direkte 1.500,- Prisoverslaget er sannsynligvis i høyeste laget. Forutsetter en del egeninnsats av drift C Vann og avløp til alle hytter, felles anlegg med øvrige hytter i Teveldalen C1 C2 C3 Vann og avløp til 65 hytter Vann og avløp til 40 hytter Vann og avløp til 25 hytter 16 mill 12 mill 9,5 mill , , , , , , , , ,- Ved egenandel for finansiering vil årlige låne kostnader bli tilsvarende redusert 13 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

14 Feil! Fant ikke referansekilden. 9 Framtidig utvikling i Tevellia 9.1 Hvordan blir fremtiden for Tevellia, sett i et års perspektiv Totalt er det i dag ca 80 hytter i Tevellia, hvorav ca 15 har standard som fritidsbolig, det vil si med innlagt vann og kloakk. De øvrige ca 65 hytter eldre type hytter, det vil si uten innlagt vann og avløp. Det kan ikke ses bort ifra at med generasjonsskifte vil forventes at det skal være mulighet for renovering/heving av standarden på eksisterende eldre hytter, eller at det bygges nye hytter på samme tomt som de gamle, eller at hyttefeltet fortettes med nye fritidsboliger. Samtidig må det heller ikke glemmes at det er en trend som går mot et marked for enklere hytter i et bærekraftig/økologisk perspektiv. Meraker Brug er den største grunneieren i Tevellia, selv om de fleste har kjøpt hyttetomtene sine. Dersom det etableres et moderne vann- og avløpsanlegg i Tevellia, er det ikke usannsynlig at Meraker Brug, ønsker å lage en ny reguleringsplan med ytterligere fortetting av hyttefeltet. De nye hyttene skal i så fall kople seg inn på det etablerte anlegget for vann og kloakk med en tilknytningskostnad og inngå i betaling av drifts- og vedlikeholdskostnadene. Dersom det etableres et vann- og avløpssystem sammen med Meråker kommune og de øvrige hytteeierlagene i Teveldalen, kan utvalget vanskelig se hvordan en slik fortetting dette eventuelt skal unngås. Dette skyldes at Meråker Brug ønsker å selge flere hyttetomter, Meråker kommune ønsker flere bidragsytere til rense- og pumpeanleggene og de andre hytteierlagene ønsker å få redusert de årlige kostnadene til drift og vedlikehold. Dersom Tevellia Hytteeierlag skal ha en større påvirkning av hva som skal skje i Tevellia, må hytteierlaget selv eie ledningsnettet. Eierforholdet til vannledningsnettet kan opprettholdes som i dag ved at det foretas en oppgradering til frostfritt vann med bruk av de to grunnvannsbrønnene som eksisterer i dag. Dette kan etter utvalgets mening utføres med grunnlag i den avtalen som finnes med MB fra Dersom Hytteeierlaget skal ha en styring med et eventuelt avløpsnettet, må det inngås avtale med Meraker Bruk om å knytte seg på renseanlegget som etableres på flata, mens hele avløpsnettet innen for feltet bekostes og driftes av Hytteierlaget. Utbygging og drift må gjøres gjennom et andelslag som etableres av Hytteeierlaget. Utfordringen vil da være å få mulighet til å koble seg på et renseanlegg uten å være med på grunnlagsinvesteringen til dette, og hvordan skal Meråker kommune få vann til resten av Teveldalen? 9.2 Nye hytter 14 (17) Ut fra det som har skjedd med nyetableringer i hyttefeltet etter at den nye reguleringsplanen ble vedtatt, ser vi at det i løpet av de siste 4 årene (fra 2002 til 2012) er bygget ca nye hytter. Fortsatt er det ca 30 hyttetomter som er ledige for nybygging. Tevellia er for tiden ikke et svært ettertraktet hyttefelt, blant annet fordi MB prioriterer å «fylle opp» Fagerlia, men det har absolutt potensiale til å bli et mere interessant område i de kommende år. Behovet for en ny reguleringsplan med fortetting som en følge, kan

15 forventes å bli nødvendig om ca 10 år. De hyttene som da vil bli bygget, vil i all hovedsak (sannsynligvis uten unntak) bli bygget som fritidsboliger med vann og kloakksystem. Dersom en slik fortetting skal skje, vil det skje oppover i feltet, det vil si i området oppover mot jernbanelinja, og kanskje i vestlige del av feltet. Dette på grunn av infrastrukturen som er planlagt med ny veg vest for Stasjonsvegen, samt mer ledig plass vestover i feltet. Når det gjelder utvikling i Steinfjellgrenda hyttefelt, har ikke utvalget oversikt over dette, men fra grunneierne har uttrykt ønske/plan om en gradvis å utvide hytteantallet i området. Dersom TH ikke ønsker å bygge ut fullt vann- og kloakksystem for alle hyttene i feltet, må Tevelflata og Steinfjellgrenda hyttefelt etablere egne, nye vannkilder (sannsynligvis i form av grunnvannsbrønner) samt nytt renseanlegg. Det nye vannanlegget og renseanlegget vil da naturlig også innbefatte de eksisterende fritidsboligene i Tevellia, og de nye som vil bli bygget i henhold til den eksisterende reguleringsplanen av Da vil situasjonen i Tevellia fortsatt være todelt mht standard. Det vil si at de eksisterende hyttene som ikke har innlagt vann og kloakk i dag, må etablere et sikkert helårsvann, enten med stjernevarianten eller ved nyetablering av frostfrie hovedledninger, mens de nye fritidsboligene vil ha full standard sammen med hyttene på flata og i Steinfjellgrenda. 9.3 Splitting av feltet? Slik det fremgår av kapittelet ovenfor, er det lite sannsynlig at hele Tevellia vil bli fortettet med hytter i løpet av de nærmeste 20 år. Kan det være aktuelt med en splitting av feltet? Med det menes at for eksempel østfeltet (det vil si området øst for Stasjonsvegen) beholdes som det er i dag, men at vannforsyningen utbedres til helårsvann (men uten avløp). Området langs Stasjonsvegen, og eventuelle nye hytter vest for Stasjonsvegen oppgraderes til en fritidsboligstandard. Det vil si at de hyttene som ligger i nærheten av Stasjonsvegen, som ønsker å oppgradere til fritidshusstandard, vil få den muligheten. De nyregulerte hyttene langs og vest for Stasjonsvegen bygges med fritidshusstandard. I tillegg kan det være aktuelt at det utføres bygging av vann og avløpsledning langs vegen som fører opp til østfeltet. Her er det innregulert nye hytter, og det er ikke usannsynlig at enkelte av de eksiterende hyttene kan være interessert å vann og avløp. En slik løsning vil medføre at det gamle etablerte feltet ikke bli fortettet, og vil kun ha helårsvann uten avløp. 15 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

16 Feil! Fant ikke referansekilden. 10 Konklusjon 1. Vinterisolert sikker vannforsyning er målsetningen med fremtidig vannforsyning 2. Eksisterende anlegg er ikke egnet for fremtidig vannforsyning. Imidlertid kan de av hytteeierne som ønsker det, beholde nå værende sommervannsopplegg under visse forutsetninger. 3. Vann fra grunnvannsbrønner (to eller flere brønner) er mest sannsynlige vannkilder. 4. Etablering av eget vannanlegg som skal forsyne alle hyttene med frostfritt helårsvann, vil koste i størrelsesorden kr ,- pr hytte (ekskl MVA) for vann levert på veggen. Dette vil kreve dobbel hygienisk barriere. 5. Etablering av «stjerneløsning» der flere hytter samarbeider om en felles grunnvannbrønn vil koste maksimum kr pr hytte, ekskl MVA. 6. Etablering av vann og avløp i hyttefeltet vil koste i størrelsesorden kr ,- pr hytte ekskl MVA (forutsatt at alle hyttene blir med på en slik utbygging). I tillegg kommer bygningsmessige arbeider for hver enkelt hytte. Etablering av felles avløp vil kreve samarbeid med de øvrige hyttene i Teveldalen, og utbyggingen av vann og avløp må administreres av Meråker kommune. Meråker kommune er i ferd med å utarbeide et forprosjekt for en slik løsning, og den skal være klar i løpet av våren Da vil også kostnadene for en slik løsning kunne innhentes fra kommunen. 7. Bygging av frostfrie ledningsgrøfter vil medføre til dels store inngrep i naturen som følge av bruk av store anleggsmaskiner og mye fjellsprengning. 8. Finansiering kan enten skje ved egenandel eller ved opprettelse av et andelslag som lånefinansierer investeringen og ivaretar drift og vedlikehold av anlegget. 9. Fremtidig fortetting av hyttefeltet er mere sannsynlig når vann og avløpsanlegg etableres i Tevellia. 10. Lekkasjer fra eksisterende anlegg (som er anslagsvis ca 6 m3 pr døgn) må under enhver løsning utbedres. Dette vil naturligvis skje når de fleste hyttene koples til en sikker, tett helårsvannanlegg. 11. Utvalget anser det som mest sannsynlig at: a. Deler av hyttefeltet får tilgang til vann og avløp sammen med de øvrige hyttene i Teveldalen. Dette gjelder selvsagt de nye tomtene som er regulert, samt de gamle hyttene som ligger inn mot de områdene med nye hytter. De gamle hyttene som ønsker vann og avløp, vil selvsagt også få mulighetene til det, men kostnadene kan bli svært store dersom de ligger langt fra hovedledningen. Forprosjektet fra Meråker kommune er under utarbeidelse, og skal være ferdig våren (17)

17 b. De øvrige hyttene etablerer sikker vannløsning med bruk av stjerneløsning, det vil si at to eller flere naboer borer felles grunnvannsbrønn. Kostnaden pr hytte vil bli ca kr ,- for vann på vegg. c. Enkelte hytter kan fortsatt ønske å benytte seg av sommervann. De må eventuelt ta ansvaret for at vannledningene er tette.. 17 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

18

19 Vedtekter Tevellia Hytteeierlag 1. Medlemskap Formål Hytteeierlaget organiserer eier av hytte på festet eller selveid grunn i Tevellia. Laget er stiftet 2. september 1978 på foranledning av A/S Meraker Brug for oppfyllelse av myndighetenes krav om tilfredsstillende drikkevannsforsyning, ledningsnett med vannposter. I tillegg til anlegg og drift av vannforsyning, har laget som formål å ivareta hytteeiernes øvrige felles interesser overfor myndigheter og grunneier, således vedrørende: offentlig og andre påbud kontrakter reguleringer vei, kloakk og søppel miljøvern Laget behandler også forhold medlemmer imellom. 2. Styre Laget ledes av et styre på fire medlemmer og en varamedlem. Styret velges for to år av gangen. Styret fører referat fra møtene sine, forhandlinger og beslutninger. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret står ansvarlig overfor årsmøtet. 3. Vassutvalg Drift og tilsyn av vassanlegget som er hytteeierlagets eiendom, forestås av et vassutvalg bestående av styrets leder og to medlemmer som velges for to år av gangen. Utvalget er underordnet styret. 4. Veglag Drift og tilsyn av veger og parkeringsplasser i Tevellia hyttefelt forestås av et veglag på tre medlemmer som velges for to år av gangen. Veglaget fører eget regnskap, som følger hytteeierlagets regnskapsår og utligner sine kostnader på brukerne. Veglaget rapporterer til styret. 5. Årsmøte Årsmøte er lagets øverste organ. Det avholdes i september/oktober etter styrets berammelse og innkalling minst tre uker forut. Saker som ønskes behandlet, må være innkommet til styret senest en uke før årsmøtet. På årsmøtet, som ledes av styrets leder eller dennes stedfortreder, skal behandles: a. Styrets beretning b. Revidert regnskap c. Innkomne saker d. Godkjenning av budsjett og årskontingent e. Valg av styre, vassutvalg og veglag. Styrets og veglagets leder velges særskilt. Veglagets leder inngår som et av styrets medlemmer f. Valg av 2 medlemmer i valgkomitè for ett år g. Valg av 2 revisorer for ett år Valg og vedtak avgjøres ved alminnelig flertall 6. Vedtektsendringer Vedtekter kan endres ved alminnelig flertall av årsmøtet. Forslag til endring fremsettes skriftlig og må være innkommet til styret senest en uke før årsmøtet. Revidert på årsmøtet

20

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon:

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon: Notat Til: Fra: Dato: 31. oktober 2013 Telefon: Vår ref: Beslutningsnotat om vannbehandling og kildebeskyttelse i revidert drikkevannsforskrift Hvordan vannbehandling og kildebeskyttelse reguleres i dag

Detaljer

Innkalling til årsmøte Årsmøte i Tevellia Hytteeierlag Teveltunet, lørdag 9. oktober 2010 kl

Innkalling til årsmøte Årsmøte i Tevellia Hytteeierlag Teveltunet, lørdag 9. oktober 2010 kl Innkalling til årsmøte 2010 Årsmøte i Tevellia Hytteeierlag Teveltunet, lørdag 9. oktober 2010 kl. 17.00. SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Styrets

Detaljer

Beskyttelse av vannkilder?

Beskyttelse av vannkilder? Beskyttelse av vannkilder? Asle Aasen Samferdsel og infrastruktur Vann, vårt viktigste næringsmiddel Vannet er menneskets speil. Livet oppsto i vann. Vann er et unikt naturelement, som alle mennesker i

Detaljer

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger.

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS Grunneieravtaler Med grunneieravtaler forstår

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Oppmøte: Det ble registrert 36 stemmeberettigede hytteeiere som representerte 36 stemmer, hvorav

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR- 2016-12-22-1868 - Kommunes plikter Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Jørn Weidemann, Fagrådgiver Drikkevann, Mattilsynet Region

Detaljer

Veiledning til Drikkevannsforskriften

Veiledning til Drikkevannsforskriften til Drikkevannsforskriften Dette er versjon 3 (mars 2011) av veiledningen til drikkevannsforskriften. Den erstatter veiledningen av september 2005. Fra 6. juli 2007 ble krav til godkjenning av egne vannforsyningssystem

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte 8.9.2015 1 - Lagets navn Lagets navn er Eigelandsdalen grunneierlag. 2 - Organisasjonsform Grunneierlaget organiseres i Enhetsregisteret

Detaljer

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann Folkemøte Vannvåg Forurenset drikkevann Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Historikk 30.11.10 - Kart som viser traseene for linja til Fakken. 13.1.11 Tilbakemelding

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1 'I 38#993:1f3d2e75-c5fe-4374 88d9-33d97b383957:1 Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 35/7 VERRAN KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN Liavegen l 7790 MALM 27 MQTTATT 2 t{ 0KT 2015 Ve ran Arkivnr. 'Sa a' W T ILSYNSRAPPORT

Detaljer

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms.

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Fastsatt av Karlsøy kommunestyre den 12.6.2012. med hjemmel i: Lov av 27. juni 2008 om planlegging og

Detaljer

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Erik Wahl Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Seminar, kommunalteknikkmessen, Lillestrøm 29.10.2008 Skal snakke om Bakgrunn

Detaljer

Møte med hytteeiere på Storholmen den 8. oktober 2015

Møte med hytteeiere på Storholmen den 8. oktober 2015 Møte med hytteeiere på Storholmen den 8. oktober 2015 Agenda 1. Reguleringsendring Hva er gjort siden forrige møte? Status Kostnader 2. Utbygging Omfang utbygging Anbudsprosess Hva koster det? 3. Veien

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 VEDTEKTER FOR Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 1 LAGETS NAVN Lagets navn: Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget. 2 LAGETS FORMÅL Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et

Detaljer

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF DIHVA Fagsamling 07.01.16 Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF Jørn Weidemann Seniorinspektør Mattilsynet, Avd. Agder / Fagrådgiver drikkevann Region Sør og Vest Hva

Detaljer

Veileder til Drikkevannsforskriften

Veileder til Drikkevannsforskriften Veileder til Drikkevannsforskriften Dette er en førsteutgave av veileder til drikkevannsforskriften som ble gjort gjeldende fra 1.1.2002. Siden forskriften inneholder en del endringer i forhold til tidligere

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift ute på høring - Høringsfrist er 11. april Olav Vatn, Mattilsynet region Øst Avd. Gudbrandsdal

Ny drikkevannsforskrift ute på høring - Høringsfrist er 11. april Olav Vatn, Mattilsynet region Øst Avd. Gudbrandsdal Ny drikkevannsforskrift ute på høring - Høringsfrist er 11. april 2016. Olav Vatn, Mattilsynet region Øst Avd. Gudbrandsdal Temaer som vil bli belyst De viktigste endringene Kartlegging og håndtering av

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Hovedtrekk i forslaget Funksjonsbeskrivelse Hva kreves egentlig? De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet

Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet 28. mars 2011 Sebastian Heyerdahl Seksjon for mattrygghet, HK Utgangspunktet Drikkevannsforskriften 14: Vannkilde og vannbehandling «Eier

Detaljer

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Forslag til ny drikkevannsforskrift Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Protocol on Water and Health 17. juni 1999 adequate supplies of wholesome drinking water adequate sanitation of

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

FILTVET VANNVERK SA VEDTEKTER. (Fastsatt av ekstraordinært årsmøte 19.09.2012) 1 Selskapsform og foretaksnavn

FILTVET VANNVERK SA VEDTEKTER. (Fastsatt av ekstraordinært årsmøte 19.09.2012) 1 Selskapsform og foretaksnavn FILTVET VANNVERK SA VEDTEKTER (Fastsatt av ekstraordinært årsmøte 19.09.2012) 1 Selskapsform og foretaksnavn 1. Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Filtvet Vannverk SA. Medlemmene hefter

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017 1 Foretaket Foretakets navn er GVA Drift SA og er et samvirkeforetak. 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Oslo kommune. 3 Formål Foretakets formål skal være å eie og drive et vann

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

forskrift. Hvor står vi i dag uten 4 og hva skjer?

forskrift. Hvor står vi i dag uten 4 og hva skjer? Restriksjoner i nedbørfeltet, 4 og lokal forskrift. Hvor står vi i dag uten 4 og hva skjer? Anna Walde Spesialinspektør DK - Bergen og omland 23.08.2007: VA-Bergen anmoder Mattilsynet om fastsettelse av

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

Krise, nød og reserve. - Hva mener vi? Morten Nicholls

Krise, nød og reserve. - Hva mener vi? Morten Nicholls Krise, nød og reserve - Hva mener vi? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap (Drikkevannsforskriften) Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Drift av ledningsnett Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Utfordringen Krav til drift av ledningsnett Hvorfor er det viktig å sette fokus på ledningsnett Inspeksjon av kritiske

Detaljer

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE.

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE. NOTAT Til: Berørte myndigheter og eiere/festere som blir direkte berørt Fra: Odda kommune (Torstein Backer-Owe) ved Asplan Viak (Ine Hovi) Kopi: Teknisk forvaltning Odda kommune Dato: 2010-11-18 Oppdrag:

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Elisabeth Harrang, Mattilsynet Valdres- og Gjøvikregionen Hamar 24. februar 2012 Om meg Utdannet Næringsmiddelteknolog («matingeniør»)

Detaljer

Vedtekter Høgfjellia veilag Stiftet 2012

Vedtekter Høgfjellia veilag Stiftet 2012 Vedtekter Høgfjellia veilag Stiftet 2012 1. Veilaget Veilagets navn er Høgfjellia Veilag. 2. Formål Høgfjellia veilag skal forestå driften av veiene så lenge de ikke er overlatt til kommunen for drift

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet.

Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Bergen kommune har kilder som ikke er en hygienisk barriere, mens en samtidig har restriksjoner mot aktiviteter i nedbørfeltet. Hvordan takler Bergen kommune presset fra politikere og publikum som vil

Detaljer

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram Byutvikling Kommunedelplan for vannforsyning 2016-2028 Forslag til planprogram 20.5.2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 Generelt... 3 Overordna mål...

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

VA-jus Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VA-jus  Facebookcom/fylkesmannen/oppland VA-jus Tema 1. Sammenhengen mellom forurensningsforskriften, naturmangfoldloven, vannforskriften og pbl 2. Spredt avløp i planarbeid 3. Utarbeiding av lokal forskrift Utgangspunktet Forurensningsloven

Detaljer

FOR BEISFJORD VANNVERK AL. FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009. kl 1900

FOR BEISFJORD VANNVERK AL. FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009. kl 1900 ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009 kl 1900 Side 1 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Vilkår for hytteavgift Dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

VA-LAGETS PUNKTER TIDSLINJE OG -PLAN LØSNINGER- HEL OG HALV VINTER ØKONOMI MEDLEMSKAP

VA-LAGETS PUNKTER TIDSLINJE OG -PLAN LØSNINGER- HEL OG HALV VINTER ØKONOMI MEDLEMSKAP VA-LAGETS PUNKTER TIDSLINJE OG -PLAN LØSNINGER- HEL OG HALV VINTER ØKONOMI MEDLEMSKAP VEDTEKTER BETINGELSER FOR MEDLEMSKAP SELSKAPSKONSTRUKSJON MVA-REFUSJON TRASE LØPENDE KOSTNADER ETTER IGANGSETTING KOSTNADER

Detaljer

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004)

FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER. GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) FILEFJELL GRAMSTØLEN HYTTEGREND VEDTEKTER for GRAMSTØLEN GRENDELAG (godkjent på stiftelsesmøte 31.01.2004) 1 Grendelaget Gramstølen Grendelag (senere Laget) er en sammenslutning av de som har bruksrettigheter

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 Retningslinjer for sanitærteknisk standard for hyttebebyggelse i Hamar, Løten og Stange kommuner. Sluttrapport. 1. Innledning. Nåværende hyttebebyggelse. I

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Kommunedelplan vannforsyning Planprogram. høringsutkast

Kommunedelplan vannforsyning Planprogram. høringsutkast Målselv mulighetslandet Kommunedelplan vannforsyning 2016-2028 Planprogram høringsutkast Innhold 1. Innledning...3 2. Planarbeidets formål...3 3. Rammer og føringer...3 4. Utredningstemaer...4 5. Prosess

Detaljer

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo.

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. 1. Formål og ansvar Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vann og avløp Båtstø Langebåt Marikova Informasjonsmøte Handelshøyskolen BI, Nydalen

Vann og avløp Båtstø Langebåt Marikova Informasjonsmøte Handelshøyskolen BI, Nydalen Vann og avløp Båtstø Langebåt Marikova Handelshøyskolen BI, Nydalen 1 Velkommen! Møteleder: Hans Georg Wille hytteeier Båtstø leder av BVA (Båtstø Vann & Avløp) Stor takk til Handelshøyskolen BI for lån

Detaljer

Informasjonsmøte 7. nov 2007. Østre Grimsøy ØGVA BA

Informasjonsmøte 7. nov 2007. Østre Grimsøy ØGVA BA Informasjonsmøte 7. nov 2007 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA AGENDA Orientering om Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag Tidsplaner Spørsm rsmål l og svar Eventuelt Avslutte senest kl. 2100 Hvorfor

Detaljer

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Anna Walde Mattilsynet Distriktskontoret for Bergen og omland DIHVA - Svartediket 22.06.2010 Leveringssikkerhet og beredskap Drikkevannsforskriften

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Rapport fra Mattilsynet Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Sandnes, november 2007 1 Innledning Kvalitetskravene til vannverk er gitt i

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Om vannkvalitet og Drikkevannsforskriften

Om vannkvalitet og Drikkevannsforskriften Om vannkvalitet og Drikkevannsforskriften Mikrobiologisk vannkvalitet Mange typer bakterier og parasitter kan overføres til oss via drikkevann. Dette skyldes at de aller fleste sykdoms-fremkallende organismer

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann Et utdrag Merknader til vannverkseiers pålegg om kildebeskyttelse ( 14) «Vannverkseieren skal sikre at det planlegges og gjennomføres nødvendig

Detaljer

Endring av vedtektene og selskapsform.

Endring av vedtektene og selskapsform. Årsmøtesak 7/2011 Endring av vedtektene og selskapsform. I forbindelse med at selskapsformen BA utgår og erstattes med SA (samvirkeforetak) må vi endre vår selskapsform og de tilhørende vedtekter. På vårt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803943 : O: : 101-289 : Monica Nedrebø Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 GNR 101

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

BVA Info - Marikova Oppsal Samfunnshus, Hans Georg Wille Styreleder BVA / Hytteeier Båtstø

BVA Info - Marikova Oppsal Samfunnshus, Hans Georg Wille Styreleder BVA / Hytteeier Båtstø BVA Info - Marikova Oppsal Samfunnshus, 01.03.2017 Hans Georg Wille Styreleder BVA / Hytteeier Båtstø 01.03.2017 1 BVAs medlemmer Medlem i BVA Hytter i vellet Tilknyttet vellets vannverk uten å være med

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) Faratangen Samvirke SA (FSA) VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM TIL HELÅRSDRIFT FOR FRITIDSBOLIGER I ØSTRE OG VESTRE FARATANGEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE 26.7.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Seksjonssjef Ola Krogstad Mattilsynet DK for Romsdal Krav regelverk knyttet til ledningsnett Drikkevannsforskriften

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM SKOROAVAS GRUBER AS (UB) NAMSSKOGAN KOMMUNE (NK)

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM SKOROAVAS GRUBER AS (UB) NAMSSKOGAN KOMMUNE (NK) UTBYGGINGSAVTALE MELLOM SKOROAVAS GRUBER AS (UB) OG NAMSSKOGAN KOMMUNE (NK) 1. GENERELT 1.1.1 Avtalens parter Skorovas Gruber AS (UB) Org.nr. 998876761 (Utbygger - videre nevnt som UB) og Namsskogan kommune

Detaljer

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse 19.5.2015 STATUSRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA Søknad og nabovarsling Nabovarsel sendt til 103 hjemmelshavere Ved hjelp av e-post sparte vi mye penger Over 6000 kr

Detaljer

grunnvannsforsyninger?

grunnvannsforsyninger? Definisjon av hygieniske barrierer i grunnvannsforsyninger. Hva er status for vannkvaliteten i grunnvannsforsyninger? Av Carl Fredrik Nordheim Carl Fredrik Nordheim er senioringeniør i Folkehelseinstituttet

Detaljer

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune METROVANN-PROSJEKTET Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune TRYGT OG SIKKERT VANN 2 Vann er verdens viktigste råstoff. Sikkert vann med god drikkevannskvalitet tar de fleste som

Detaljer

Myndighet og plikter. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Myndighet og plikter. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Myndighet og plikter Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Forvaltningsloven 11 veiledningsplikt Har alminnelig veiledningsplikt innenfor Mattilsynets forvaltningsområder. - Svare på spørsmål

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp tilknytning til offentlig avløp BAKGRUNN: Politisk sak 61/14 «Prosjekt spredt avløp» Med følgende vedtak: 1 Tilsynsrapport for tilstand på utvalgte private avløpsanlegg i Asker tas til orientering. 2 Følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer