TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013"

Transkript

1 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April (17) W ern er S t ef an us se n Mobile

2 INNHOLD 1 Innledning 4 2 Bakgrunn og forutsetninger 5 3 Gjeldende regelverk for vann og utslipp 6 4 Situasjonen i Teveldalen Tevellia Hytteierlag Tevelflata Hytteeierlag Steinfjellgrenda hyttefelt Teveltunet 7 5 Meråker kommune og Meraker Brug Meråker kommune Meraker Brug AS 7 6 Dagens situasjon og aktuelle fremtidige vannforsyningsalternativer Dagens opplegg Fremtidige løsninger Nye frostfrie hovedledninger med eksisterende grunnvannsbrønner som vannkilder Stjerneløsning (naboløsning) 10 7 Vann og avløpsanlegg Lukkede anlegg med septiktank Eget anlegg bygget av Tevellia Hytteeierlag Sammen med Meråker kommune, Teveltunet og de andre hytteierlagene i Teveldalen 11 8 Sammenstilling kostnader 13 9 Framtidig utvikling i Tevellia Hvordan blir fremtiden for Tevellia, sett i et års perspektiv Nye hytter Splitting av feltet? Konklusjon 16 2 (17)

3 Vedlegg 1: Avtale Tevellia- Meraker Brug 2: Vedtekter Tevellia Hytteeierlag 3: Utredning 2009, notat Werner Stefanussen 4: Vannforskriften (17) c:\werner januar 2013\tevellia\utredning \rapport\rapport 2013, vann og avløp i tevellia, rev docx

4 Feil! Fant ikke referansekilden. 1 Innledning På årsmøtet i oktober 2011, ble det oppnevnt et utvalg som har fått i oppgave å utrede fremtidig situasjon for vann, og eventuelt avløp for Tevellia Hyttefelt. Utvalget har bestått av: Werner Stefanussen(leder) Hans Olav Ness Jon Dalsnes Erling Mathisen Mandatet til utvalget har vært, (ref Styremøtereferat fra Tevellia Hytteierlag den ) Tevellia Hytteeierlag er i dag eier av den etablerte grunnvannsbrønnen øverst i Stasjonsveien og det felles vannledningsanlegget i Tevellia (dvs vannanlegget i Tevellia). Hytteeierlaget forutsettes også å bli eier av den nye brønnen som planlegges etablert i nærheten av fellesvei 1 med tilhørende vannledninger. Arbeidsgruppen skal utrede alternative løsninger for drift og vedlikehold samt sikring av vannforsyningen for medlemmer knyttet til det felles vannanlegget i et fremtidig perspektiv. Det forutsettes at gruppen i denne forbindelse også vurderer mulige samarbeidsordninger med kommunen og grunneier, og i en slik sammenheng kan utvalget eventuelt også se på hvordan avløpsledninger kan anlegges. Det vises dessuten til at hytteeierlagets leieavtale (avtale av ) om eksisterende brønn ved Stasjonsveien utløper og eventuelt reforhandles i mai Utvalget bes også vurdere mulige fremtidige rettighetsforhold (endring av eierskap og bruksrettigheter) knyttet til disse to brønner og vannledningsanlegget samt vurdere den fremtidige finansiering av vannanleggets drift og vedlikehold (vannavgift). Hytteeierlagets styre skal være referansegruppe for arbeidet. Referansegruppen skal holdes orientert om arbeidsgruppens fremdrift. Arbeidsgruppen bes avgi en skriftlig rapport om gruppens vurderinger og anbefalinger. Arbeidsgruppen gis frist til Hytteeierlagets styre vil ta stilling til budsjett for arbeidsgruppen etter at arbeidsgruppen har gitt et estimat på kostnadene for utredningen. 4 (17)

5 Som det framgår av mandatet, skulle utvalget fremlegge en rapport innen den Dette har dessverre ikke latt seg gjøre, blant annet på grunn av begrenset tid til rådighet for gruppens leder. Informasjon har imidlertid blitt gitt til styret underveis, og på årsmøtet i november I rapporten er det benyttet begrepet avløp/avløpsledninger. Med dette menes kloakkanlegg. 2 Bakgrunn og forutsetninger Bakgrunnen for gruppens arbeid er i utgangspunktet avtalen i hytteierlagets vedtekter, der alle hytteeierne i prinsippet er forpliktet til å være medlem i hytteierlaget. Alle medlemmene er også forpliktet til å opprettholde et vannanlegg for sommervann for hyttefeltet. I 2002 utarbeidet Meraker Brug AS en ny reguleringsplan for Tevellia. Denne planen, som omfatter ca 40 nye hyttetomter med fortetting i deler av området, samt bygging av tre veger inn i feltet, er godkjent av Meråker kommune og iverksatt. I perioden 2002 til 2012, er det bygget ca 10 nye hytter, som har sin vannforsyning fra et anlegg som i dag driftes av Meråker Brug og Teveltunet. De nyere hyttene har fritidshusstandard, med godkjent innlagt vann og avløp. Disse hyttene er derfor unntatt kravet om pliktig bidrag til vannforsyningen i hyttefeltet. Grunnlaget for å utrede fremtidige løsning for vann og avløp har fremkommet ved at alle (de aller fleste) hytteeierne ønsker helårs vannforsyning til hyttene. I tillegg er det noen hytteeiere som ønsker bedre standard på hyttene med ønske om å legge inn vann og avløp. Utvalget henviser til tre relevante dokumenter: I henhold til avtalen med Meråker Brug av 17. august 1981, eier Tevellia Hytteeierlag vannanlegget i Tevellia, se vedlegg nr 1. Vedtektene for Tevellia Hytteeierlag har klare bestemmelser om forpliktelsene mht vannforsyning til hyttene, se vedlegg nr 2. Utvalget viser også til en utredning om vann i Tevellia som ble gjort av Werner Stefanussen i 2009, se vedlegg nr 3. En viktig forutsetning for foreliggende utredning, er etter utvalgets mening at de av hytteeierne som ønsker å opprettholde dagens vannanlegg, det vil si sommervann på hyttevegg, skal kunne ha det i fremtiden. Dvs ingen skal presses til økonomiske utlegg for en hevet standard. Reforhandling av leieavtale for eksisterende grunnvannsbrønn forutsettes utført av styret i Hytteierlaget. 5 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

6 Feil! Fant ikke referansekilden. 3 Gjeldende regelverk for vann og utslipp Utvalget viser her til gjeldende forskrift: FOR nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Det er vedlagt et utsnitt av forskriften i vedlegg nr 4. Utvalget vil spesielt peke på følgende forhold: 1) Det er ikke lovlig å legge inn vann i hytter som ikke har godkjent utslippstillatelse. 2) Det er ingen hytter i Tevellia Hyttefelt, utenom de som har fritidsboligstandarden, som har godkjent utslippstillatelse. 3) Vannverk som har flere enn 20 husstander (gjelder også hytter) har krav om dobbel hygienisk sikring av vannet. En grunnvannsbrønn regnes som enkel sikring. En dobbel sikring kan f.eks i tillegg være UV-bestråling, eller kloringsanlegg. Andre metoder kan også være mulige å anvende. 4) Vannverkets ledelse er ansvarlig for driften av vannanlegget, og kan i verste fall stå ansvarlig for eventuelle helseskader som personer blir påført ved å benyttet vannet fra anlegget. 4 Situasjonen i Teveldalen 4.1 Tevellia Hytteierlag Tevellia hyttefelt har i utgangspunktet et opplegg for sommervann til alle hyttene. Dette gjelder fremføring av vannledning til en vannpost ved hytta. Vannledningen er nedgravd på grunn dybde i terrenget og ble utført på dugnad uten bruk av mekanisk utstyr. Vannanlegget vedlikeholdes på dugnad blant medlemmene i laget. Anlegget er ikke frostfritt, og vannet fryser som oftest om vinteren. Vannkilden har inntil 2013 vært en grunnvannsbrønn som er plassert vest i feltet. Det betyr at det er én hygienisk barriere i systemet. Grunnvannsbrønnen har stort sett forsynt alle hyttene med godt kvalitetsvann som er dokumentert ved jevnlige prøver, men det er enkelte hytter i østfeltet som ikke har hatt tilfredsstillende forsyning. Høsten 2012 ble det boret en ny brønn helt øst i fertet. Denne skal koples til anlegget i løpet av Ingen av hyttene, bortsett fra de som er bygget etter 2002 (fritidshus-standard), har godkjenning for innlagt vann og utslipp. Hyttene som er bygget med fritidshusstandard har innlagt vann og godkjent avløp. Vannkvaliteten har imidlertid vist seg å være usikker i perioder, og kapasiteten til vannforsyningen og avløpssystemet er ikke tilfredsstillende. 6 (17)

7 4.2 Tevelflata Hytteeierlag Hyttefeltet er et eldre felt, og de aller fleste hyttene har innlagt vann og mange har avløp som ikke er godkjent. Vannforsyningen til dette feltet er fra Rørtjønna og kvaliteten er varierende og i perioder ikke tilfredsstillende. Avløpssystemet er ikke godkjent av Meråker kommune. Hytteeierlaget ønsker en snarlig løsning på både vann og kloakk. 4.3 Steinfjellgrenda hyttefelt Dette er et nytt hyttefelt, hvor alle hyttene er bygget etter fritidshusstandard, med innlagt vann og kloakk. Avløpssystemets kapasitet er imidlertid allerede på grensen til å bli for lite, og der er svært viktig med en snarlig løsning. Vannet kommer fra Rørtønna, som kan ha varierende kvalitet og kapasiteten er begrenset for videre utbygging av feltet. 4.4 Teveltunet Teveltunet drifter vannrensingen fra Rørtjønna samt kloakkrensingen fra Steinfjellgrenda hyttefelt og Teveltunet. Kapasiteten for vann og avløp er ikke tilstrekkelig, og det må etableres en ny løsning. 5 Meråker kommune og Meraker Brug 5.1 Meråker kommune Utvalget har vært i ett møte med Meråker kommune den 11. september Kommunen orienterte om hvordan de oppfatter situasjonen i Teveldalen. De er fullt klar over at Tevelflata, Teveltunet og Steinfjellgrenda har avløpssystem som har problem med kapasiteten og at det må iverksettes tiltak med det første. De er også informert om forholdene i Tevellia, som har sommervann uten avløp, og at det er mange i feltet som ønsker en bedre løsning. De er selvsagt også informert om at de nye hyttene (og et par av de gamle hyttene) har godkjent innlagt vann og avløp som er koplet til det godkjente avløpssystemet i Teveldalen. Vannkvaliteten fra Rørtjønna som leverer vann til Steinfjellgrenda, Teveltunet, Tevelflata og nye hytter i Tevellia, har hatt problemer og det er ønske fra brukerne av denne kilden å finne en bedre løsning. 5.2 Meraker Brug AS I møtet med Meråker kommune fikk utvalget opplyst at Meraker Brug ikke har engasjert seg i å utarbeide nye løsninger for Teveldalen mht vann eller avløp. Meraker Brug prioriterer å bygge ut Fagerlia inntil videre, men er selvsagt interessert i å selge tomter i Tevellia til dem som måtte være interessert. 7 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

8 Feil! Fant ikke referansekilden. 6 Dagens situasjon og aktuelle fremtidige vannforsyningsalternativer Når det gjelder fremtidig opplegg for vann, har utvalget vurdert at det er lite behov for å samarbeide med de andre hytteierlagene eller Meråker kommune. Dette på grunn av at et eget, internt vannanlegg i Tevellia kan bygges og drives i egen regi. Dette gjelder også om det skal etableres et frostfritt anlegg. 6.1 Dagens opplegg Dagens opplegg med vann til hyttene er ikke ansett som noen fremtidig løsning. Dette har sin årsak i: Det er ikke et opplegg hvor hyttene er sikret vintervann Anlegget er ikke godkjent i henhold til myndighetskravene på grunn av at det er flere enn 20 hytter som bruker anlegget, og anlegget har ikke dobbel hygienisk barriere. Anlegget har store lekkasjer, og driftskostnadene for brønnpumpene er alt for store. Anlegget er basert på dugnadsånd, som viser seg å ikke være tilstede i tilstrekkelig grad lenger. Utvalget anser dermed at dagens system ikke er egnet for oppgradering, eller påkosting for å brukes som forsyning til alle hyttene. Imidlertid, dersom det finnes hytteeiere som er interessert i å beholde dagens system med sommervann fram til sine hytter, så skal de kunne ha mulighet til det. Det er imidlertid lite aktuelt at det eksisterende ledningsnettet opprettholdes med drifts- og vedlikeholdsansvar for hytteeierlaget, dersom hytteierlaget etablerer et nytt, godkjent anlegg. Forutsetningene for at enkelte hytter skal ha sommervann, er at deler av det eksisterende anlegget opprettholdes og at nettet må forbedres for å unngå lekkasjer. 6.2 Fremtidige løsninger Nye frostfrie hovedledninger med eksisterende grunnvannsbrønner som vannkilder 8 (17) Legging av nye, frostfrie hovedledninger i feltet og bruk av to grunnvannsbrønner som vannkilde vil forutsette grunnarbeider med maskinelt utstyr og legging av ledninger på minimum 150 cm dybde. Det kan være aktuelt med for eksempel tre hovedledninger som legges strategisk i feltet, med optimal plassering i forholdene til hyttene. Hyttefeltet er regulert slik at hyttene ligger spredt i terrenget med stor avstand mellom hyttene, sammenlignet med nye dagens hyttefelt. Dette medfører at det blir mange meter grøft og ledning for tilføring fra hovedledningen til den enkelte hytte, noe som vil påvirke prisen for

9 hver hytte. I tillegg er det til dels svært ulendt terreng og mye fjellrygger, noe som krever mye sprengning for grøftene. Et annet moment som bør nevnes, er at med bruk av moderne anleggsutstyr for graving, boring og sprengning, vil inngrepet i naturen bli stort, med brede traséer, mye sprengt stein og sår i terrenget som det vil ta mange år å reparere. På grunn av at det er flere enn 20 husstander, må det etableres et opplegg med enten UV-bestråling eller kloringsanlegg. Et slikt anlegg vil kreve bygging av et eget hus, samt tilførsel av strøm og det må utføres jevnlig tilsyn. Kostnadene med en slik investering ble beregnet i Under forutsetning at alle hyttene (65 hytter) blir medeier i et slikt anlegg er kostnadene beregnet til: Alternativ A: Frostfrie hovedledninger for vann (uten stikkledninger til hver hytte). A1: Tradisjonell graving og sprengning av grøft for å legge rørene på frostfri dybde: Kr ,- pr hytte A2: Graving og legging av Isotermrør (Elvestadrør) som har inkludert varmekabel. Disse kan legges på mindre dybde, og sprenging av grøft kan i stor grad unngås. Kr ,- pr hytte. Alternativ B: Frostfrie hovedledninger og stikkledninger til hver hytte B1: Tradisjonell graving og sprengning av grøft for å legge rørene på frostfri dybde, det vil 1,5 meter. Kr ,- pr hytte. B2: Graving og legging av Isotermrør (Elvestadrør) som har inkludert varmekabel. Disse kan legges på mindre dybde, og sprenging av grøft kan i stor grad unngås. Kr ,- pr hytte. Alle kostnadene (2009tall) er ekskl MVA En alternativ løsning er at det etableres et andelslag som opptar lån for å finansiere utbyggingen, og det innføres en årlig avgift for håndtering av lånet basert på en avtalt nedbetalingstid, f.eks 20 år. Arlig kostnad for lånet (utbyggingskostnad inkl MVA) vi bli i størrelsesorden kr 6 til ,-. Se tabell i kap 8. Drift og vedlikehold må eventuelt styres av andelslaget som inngår vedlikeholdsavtale med et rørleggerfirma. Driftskostnadene for to grunnvannsbrønner og ledningsnettet burde ikke bli store, da det forutsettes at anlegget blir tett, det ligger på frostfri dybde og kostnadene til pumping blir minimale i forhold til dagens opplegg. En grovt antatt årlig kostnad med drifts- og vedlikehold med strømkostnad og rørleggeravtale kan antas å være ca kr til 2.000,- pr hytte. Legging og vedlikehold av stikkledningene til hver hytte vil tillegges hver enkelt hytteeier. 9 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

10 Feil! Fant ikke referansekilden. Ved et slikt alternativ anbefaler utvalget at det må legges avløpsledning i grøfta for eventuell fremtidig bruk Stjerneløsning (naboløsning) Dette alternativet går ut på at to eller flere hyttenaboer går sammen om å bore en grunnvannsbrønn (alternativt at en hytteeier borer egen brønn). Det er tenkt at maksimalt 10 hyttenaboer skal bruke samme brønn. Plassering må gjøres ut fra mulig adkomst, samt optimal avstand til hyttene. Vannledning graves fra brønnen og til hver hytte. Denne legges frostfritt, enten i isolert kasse, eller ved bruk av varmekabel i røret (såkalt Elvestadrør). I utredningen som ble utført i 2009 er det beregnet 13 grunnvannsbrønner, og legging av isolert vannledning fram til hver hytte. Kostnaden for et slikt opplegg (inklusive brønner, graving, ledninger) er beregnet til kr ,- pr hytte. Ved egeninnsats kan selvsagt denne kostnaden bli vesentlig redusert. Driftskostnadene forventes å bli begrenset, da anlegget blir tett. Antatt årlig kostnad antatt kr 1000,- pr hytte. Med maksimalt 10 hytter pr brønn vil det ikke bli behov for dobbel beskyttelse av vannkilden. Inngrepene i terrenget vil kunne gjøres vesentlig mindre med en slik løsning enn ved et fellesopplegg. 7 Vann og avløpsanlegg 7.1 Lukkede anlegg med septiktank Løsning for vann- og avløpsanlegg vil kreve godkjennelse av kommunen og mattilsynet. Fra Meråker kommune har vi fått opplyst at det er mulig å bygge egne lukkede system for hver hytte. Det vil si bygging av avskillingsanlegg med septik-kummer, og at det må utføres jevnlig tømming med slambil. Kommunen sier imidlertid at dersom det blir utbygging av et felles kloakkanlegg i Teveldalen, vil de hyttene som har egne lukkede system måtte kople seg på fellesanlegget. Utvalget har under disse forutsetningene ikke vurdert denne løsningen for Tevellia. Det må eventuelt bli en løsning som hver enkelt hytteeier må vurdere. Felles løsning med naboer kan være aktuelt for septikanlegg. 10 (17)

11 7.2 Eget anlegg bygget av Tevellia Hytteeierlag For dette alternativet forutsettes det at det bygges et vannanlegg med frostfrie ledninger og stikkledninger til hver hytte. I tillegg forutsettes det at det bygges et komplett godkjent renseanlegg for avløpsvann /kloakk. Når det gjelder kostnader, er det tidligere beregnet (i 2009) at kostnaden pr hytte for legging av vann- og kloakkledninger i feltet vil koste i størrelsesorden kr ,- pr hytte (ekskl MVA) under forutsetning at 65 hytter blir med på en slik investering. En slik investering må i såfall gjøres ved at det etableres et andelslag som eies av hytteeierne, og at andelslaget foretar en lånefinansiering for utbyggingen, med en nedbetalingstid på f.eks 25 år. Det må forventes store naturinngrep og en hektisk anleggsperiode på i feltet over en 2 årsperiode. Det er ikke sannsynlig at alle hytteeierne ønsker å være med på en slik investering. Dette kan ha forskjellige årsaker som økonomiske, økologiske, naturmessige, nostalgiske etc. Dette vil medføre at investeringen og årlige kostnader pr hytte blir tilsvarende større. Ved for eksempel utbygging for 25 hytter, vil det bli en årlig kostnad på i størrelsesorden 12 til ,- pr år i renter og avdrag. Det ber svært lite sannsynlig at Tevellia Hytteierlag får tillatelse til å etablere et eget anlegg i Tevellia, så lenge kommunen ønsker å etablere et anlegg for hele Teveldalen. Utvalget mener derfor at dette alternativet ikke bør vurderes videre. 7.3 Sammen med Meråker kommune, Teveltunet og de andre hytteierlagene i Teveldalen Meråker kommune er i utgangspunktet interessert i å etablere et vann- og avløpssystem for hele Teveldalen, der de tre hyttefeltene samt fastboende og Teveltunet inngår i en felles løsning. Til dette må det bygges et nytt renseanlegg for helårsdrift på flata, og det må etableres nye vannforsyningskilder. Når det gjelder vannkilder har kommunen sett på mulighetene til å overta grunnvannsbrønnene fra Tevellia (en i vestfeltet og en i østfeltet), samt eventuelt etablere nye grunnvannsbrønner i Steinfjellgrendas hyttefelt for å supplere kapasiteten. Kommunen kan tenke seg å foreslå å bygge hovedvannsledninger og avløpsledninger i Tevellia hyttefelt, med en hovedledning (vann og kloakk i samme grøft) opp mot hver av de to grunnvannsbrønnene. Videre vil kommunen bygge et større renseanlegg på flata, hvor det også bygges et vannrenseanlegg. Hovedledningene (for vann- og avløp), renseanlegget for avløp og renseanlegget for vann, kan vedlikeholdes og driftes av kommunen. Brukerne må betale en årlig avgift for drift og vedlikehold. Hver enkelt hytteeier må bekoste graving, legging av ledninger og påkoplinger til anlegget fra sin egen hytte og inn til nærmeste hovedledning. Disse ledningene vil da utgjøre et 11 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

12 Feil! Fant ikke referansekilden. internnett som hytteeierlagets medlemmer må betale, drifte og vedlikeholde. Kommunen foreslår at det etableres et andelslag som drifter og vedlikeholder dette internnettet. Kommunen kan prosjektere og utføre den anleggsmessige byggeledelsen for byggingen av anleggene (legging av ledningsnett og bygging av renseanlegg, samt pumpeanlegg for hovedanlegget). Investeringskostnadene for utbyggingen må finansieres av brukerne ved at kommunen opptak anleggslån som vil bli nedskrevet i henhold til kommunale investeringer, og brukerne må betale en årlig avgift. Meråker kommune har et forprosjekt under utførelse, men utvalget har ikke fått tilgang til dette, slik at vi ikke kan si noe om de årlige beregnede kostnadene pr hytte. Meråker kommune har signalisert at de planlegger å gjennomføre en spørreundersøkelse for vann og avløp med priser i løpet av våren Som nevnt ovenfor er Meråker kommune innstilt på å etablere et komplett anlegg for vann og kloakk sammen med de andre hytteeierne i Teveldalen. Dette vil bli planlagt med kapasitet for ca 300 hytter. Investeringene kan enten bli beregnet som et eget selvkostområde for Teveldalen, eller at ordinære kommunale priser blir gjeldende. Dersom ordinære kommunale priser blir aktuelt vil det koste i størrelsesorden kr ,- til ,- for påkopling til vann og kloakk. Årlige avgifter for drift og vedlikehold koster i størrelsesorden kr 5.000,-. En slik ordning vil kreve forhandlinger med Meråker kommune slik at Hytteierlaget opprettholder sine rettigheter i Tevellia mht vann. Ny fortetting av feltet? Utvalget vil også kommentere at dersom det etableres et utbygget infrastruktur i feltet, med vann og avløp, samt flere veger i hyttefeltet, er det ikke usannsynlig at Meraker Brug (og Meråker kommune) kommer «på banen» med en ny reguleringsplan. En betydelig kostnad med infrastuktur er da tatt, noe som vil gjøre det mer attraktivt for MB å vurdere en fortetting av området., der fortetting av feltet blir aktuelt. Nye hytter skal da koples på nettet. Ut fra et økonomisk synspunkt er ikke dette vanskeligere enn det som skjer i et normalt kommunalt felt, der nye husstander må betale for påkopling til markedspris. Driftsmessig vil det bli rimeligere med flere brukere. Ulempen er en uforutsigbar fortetting av området, mere veibygging og større naturmessige inngrep. Bygningsmessige kostnader på gamle hytter Utvalget vil også nevne at eventuelle bygningsmessige kostnader i forbindelse med innlegging av vann/avløp til hver hytte er ikke inkludert i kostnadene ovenfor. Vi tenker her på grunnarbeider, isolering, mulige endringer i takisolering, isolasjon av hytta som tilfredsstiller forsikringskravene etc. Her må hver enkelt hytteeier vurdere/beregne kostnader for slike tiltak. De fleste hytter i Tevellia er i dag ikke bygget for innlagt vann En alternativ løsning er at det bygges et påbygg til hytta som er planlagt og dimensjonert for innlagt vann og avløp. 12 (17)

13 8 Sammenstilling kostnader Løsning inkl MVA Alternativ Investering Kostnad pr hytte, Inkl MVA Lånekostnad pr år, ved fullt låneopptak Drift og vedlikehold pr år, kostnad pr hytte Kommen-tar A Helårsvann til alle hytter i Tevellia, fellesløsning A1 A2 Hovedledninger for helårsvann til 65 hytter Hovedledninger og stikkledninger for helårsvann til 65 hytter 7 mill 13 mill , , , , , ,- Ved egenandel for finansiering vil årlige låne kostnader bli redusert. B Helårsvann til alle hytter i Tevellia, stjerneløsning B1 Stjerneløsning, helårsvann fram til alle hytter 4 mill ,- Egenfinansieres direkte 1.500,- Prisoverslaget er sannsynligvis i høyeste laget. Forutsetter en del egeninnsats av drift C Vann og avløp til alle hytter, felles anlegg med øvrige hytter i Teveldalen C1 C2 C3 Vann og avløp til 65 hytter Vann og avløp til 40 hytter Vann og avløp til 25 hytter 16 mill 12 mill 9,5 mill , , , , , , , , ,- Ved egenandel for finansiering vil årlige låne kostnader bli tilsvarende redusert 13 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

14 Feil! Fant ikke referansekilden. 9 Framtidig utvikling i Tevellia 9.1 Hvordan blir fremtiden for Tevellia, sett i et års perspektiv Totalt er det i dag ca 80 hytter i Tevellia, hvorav ca 15 har standard som fritidsbolig, det vil si med innlagt vann og kloakk. De øvrige ca 65 hytter eldre type hytter, det vil si uten innlagt vann og avløp. Det kan ikke ses bort ifra at med generasjonsskifte vil forventes at det skal være mulighet for renovering/heving av standarden på eksisterende eldre hytter, eller at det bygges nye hytter på samme tomt som de gamle, eller at hyttefeltet fortettes med nye fritidsboliger. Samtidig må det heller ikke glemmes at det er en trend som går mot et marked for enklere hytter i et bærekraftig/økologisk perspektiv. Meraker Brug er den største grunneieren i Tevellia, selv om de fleste har kjøpt hyttetomtene sine. Dersom det etableres et moderne vann- og avløpsanlegg i Tevellia, er det ikke usannsynlig at Meraker Brug, ønsker å lage en ny reguleringsplan med ytterligere fortetting av hyttefeltet. De nye hyttene skal i så fall kople seg inn på det etablerte anlegget for vann og kloakk med en tilknytningskostnad og inngå i betaling av drifts- og vedlikeholdskostnadene. Dersom det etableres et vann- og avløpssystem sammen med Meråker kommune og de øvrige hytteeierlagene i Teveldalen, kan utvalget vanskelig se hvordan en slik fortetting dette eventuelt skal unngås. Dette skyldes at Meråker Brug ønsker å selge flere hyttetomter, Meråker kommune ønsker flere bidragsytere til rense- og pumpeanleggene og de andre hytteierlagene ønsker å få redusert de årlige kostnadene til drift og vedlikehold. Dersom Tevellia Hytteeierlag skal ha en større påvirkning av hva som skal skje i Tevellia, må hytteierlaget selv eie ledningsnettet. Eierforholdet til vannledningsnettet kan opprettholdes som i dag ved at det foretas en oppgradering til frostfritt vann med bruk av de to grunnvannsbrønnene som eksisterer i dag. Dette kan etter utvalgets mening utføres med grunnlag i den avtalen som finnes med MB fra Dersom Hytteeierlaget skal ha en styring med et eventuelt avløpsnettet, må det inngås avtale med Meraker Bruk om å knytte seg på renseanlegget som etableres på flata, mens hele avløpsnettet innen for feltet bekostes og driftes av Hytteierlaget. Utbygging og drift må gjøres gjennom et andelslag som etableres av Hytteeierlaget. Utfordringen vil da være å få mulighet til å koble seg på et renseanlegg uten å være med på grunnlagsinvesteringen til dette, og hvordan skal Meråker kommune få vann til resten av Teveldalen? 9.2 Nye hytter 14 (17) Ut fra det som har skjedd med nyetableringer i hyttefeltet etter at den nye reguleringsplanen ble vedtatt, ser vi at det i løpet av de siste 4 årene (fra 2002 til 2012) er bygget ca nye hytter. Fortsatt er det ca 30 hyttetomter som er ledige for nybygging. Tevellia er for tiden ikke et svært ettertraktet hyttefelt, blant annet fordi MB prioriterer å «fylle opp» Fagerlia, men det har absolutt potensiale til å bli et mere interessant område i de kommende år. Behovet for en ny reguleringsplan med fortetting som en følge, kan

15 forventes å bli nødvendig om ca 10 år. De hyttene som da vil bli bygget, vil i all hovedsak (sannsynligvis uten unntak) bli bygget som fritidsboliger med vann og kloakksystem. Dersom en slik fortetting skal skje, vil det skje oppover i feltet, det vil si i området oppover mot jernbanelinja, og kanskje i vestlige del av feltet. Dette på grunn av infrastrukturen som er planlagt med ny veg vest for Stasjonsvegen, samt mer ledig plass vestover i feltet. Når det gjelder utvikling i Steinfjellgrenda hyttefelt, har ikke utvalget oversikt over dette, men fra grunneierne har uttrykt ønske/plan om en gradvis å utvide hytteantallet i området. Dersom TH ikke ønsker å bygge ut fullt vann- og kloakksystem for alle hyttene i feltet, må Tevelflata og Steinfjellgrenda hyttefelt etablere egne, nye vannkilder (sannsynligvis i form av grunnvannsbrønner) samt nytt renseanlegg. Det nye vannanlegget og renseanlegget vil da naturlig også innbefatte de eksisterende fritidsboligene i Tevellia, og de nye som vil bli bygget i henhold til den eksisterende reguleringsplanen av Da vil situasjonen i Tevellia fortsatt være todelt mht standard. Det vil si at de eksisterende hyttene som ikke har innlagt vann og kloakk i dag, må etablere et sikkert helårsvann, enten med stjernevarianten eller ved nyetablering av frostfrie hovedledninger, mens de nye fritidsboligene vil ha full standard sammen med hyttene på flata og i Steinfjellgrenda. 9.3 Splitting av feltet? Slik det fremgår av kapittelet ovenfor, er det lite sannsynlig at hele Tevellia vil bli fortettet med hytter i løpet av de nærmeste 20 år. Kan det være aktuelt med en splitting av feltet? Med det menes at for eksempel østfeltet (det vil si området øst for Stasjonsvegen) beholdes som det er i dag, men at vannforsyningen utbedres til helårsvann (men uten avløp). Området langs Stasjonsvegen, og eventuelle nye hytter vest for Stasjonsvegen oppgraderes til en fritidsboligstandard. Det vil si at de hyttene som ligger i nærheten av Stasjonsvegen, som ønsker å oppgradere til fritidshusstandard, vil få den muligheten. De nyregulerte hyttene langs og vest for Stasjonsvegen bygges med fritidshusstandard. I tillegg kan det være aktuelt at det utføres bygging av vann og avløpsledning langs vegen som fører opp til østfeltet. Her er det innregulert nye hytter, og det er ikke usannsynlig at enkelte av de eksiterende hyttene kan være interessert å vann og avløp. En slik løsning vil medføre at det gamle etablerte feltet ikke bli fortettet, og vil kun ha helårsvann uten avløp. 15 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

16 Feil! Fant ikke referansekilden. 10 Konklusjon 1. Vinterisolert sikker vannforsyning er målsetningen med fremtidig vannforsyning 2. Eksisterende anlegg er ikke egnet for fremtidig vannforsyning. Imidlertid kan de av hytteeierne som ønsker det, beholde nå værende sommervannsopplegg under visse forutsetninger. 3. Vann fra grunnvannsbrønner (to eller flere brønner) er mest sannsynlige vannkilder. 4. Etablering av eget vannanlegg som skal forsyne alle hyttene med frostfritt helårsvann, vil koste i størrelsesorden kr ,- pr hytte (ekskl MVA) for vann levert på veggen. Dette vil kreve dobbel hygienisk barriere. 5. Etablering av «stjerneløsning» der flere hytter samarbeider om en felles grunnvannbrønn vil koste maksimum kr pr hytte, ekskl MVA. 6. Etablering av vann og avløp i hyttefeltet vil koste i størrelsesorden kr ,- pr hytte ekskl MVA (forutsatt at alle hyttene blir med på en slik utbygging). I tillegg kommer bygningsmessige arbeider for hver enkelt hytte. Etablering av felles avløp vil kreve samarbeid med de øvrige hyttene i Teveldalen, og utbyggingen av vann og avløp må administreres av Meråker kommune. Meråker kommune er i ferd med å utarbeide et forprosjekt for en slik løsning, og den skal være klar i løpet av våren Da vil også kostnadene for en slik løsning kunne innhentes fra kommunen. 7. Bygging av frostfrie ledningsgrøfter vil medføre til dels store inngrep i naturen som følge av bruk av store anleggsmaskiner og mye fjellsprengning. 8. Finansiering kan enten skje ved egenandel eller ved opprettelse av et andelslag som lånefinansierer investeringen og ivaretar drift og vedlikehold av anlegget. 9. Fremtidig fortetting av hyttefeltet er mere sannsynlig når vann og avløpsanlegg etableres i Tevellia. 10. Lekkasjer fra eksisterende anlegg (som er anslagsvis ca 6 m3 pr døgn) må under enhver løsning utbedres. Dette vil naturligvis skje når de fleste hyttene koples til en sikker, tett helårsvannanlegg. 11. Utvalget anser det som mest sannsynlig at: a. Deler av hyttefeltet får tilgang til vann og avløp sammen med de øvrige hyttene i Teveldalen. Dette gjelder selvsagt de nye tomtene som er regulert, samt de gamle hyttene som ligger inn mot de områdene med nye hytter. De gamle hyttene som ønsker vann og avløp, vil selvsagt også få mulighetene til det, men kostnadene kan bli svært store dersom de ligger langt fra hovedledningen. Forprosjektet fra Meråker kommune er under utarbeidelse, og skal være ferdig våren (17)

17 b. De øvrige hyttene etablerer sikker vannløsning med bruk av stjerneløsning, det vil si at to eller flere naboer borer felles grunnvannsbrønn. Kostnaden pr hytte vil bli ca kr ,- for vann på vegg. c. Enkelte hytter kan fortsatt ønske å benytte seg av sommervann. De må eventuelt ta ansvaret for at vannledningene er tette.. 17 (17) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

18

19 Vedtekter Tevellia Hytteeierlag 1. Medlemskap Formål Hytteeierlaget organiserer eier av hytte på festet eller selveid grunn i Tevellia. Laget er stiftet 2. september 1978 på foranledning av A/S Meraker Brug for oppfyllelse av myndighetenes krav om tilfredsstillende drikkevannsforsyning, ledningsnett med vannposter. I tillegg til anlegg og drift av vannforsyning, har laget som formål å ivareta hytteeiernes øvrige felles interesser overfor myndigheter og grunneier, således vedrørende: offentlig og andre påbud kontrakter reguleringer vei, kloakk og søppel miljøvern Laget behandler også forhold medlemmer imellom. 2. Styre Laget ledes av et styre på fire medlemmer og en varamedlem. Styret velges for to år av gangen. Styret fører referat fra møtene sine, forhandlinger og beslutninger. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styret står ansvarlig overfor årsmøtet. 3. Vassutvalg Drift og tilsyn av vassanlegget som er hytteeierlagets eiendom, forestås av et vassutvalg bestående av styrets leder og to medlemmer som velges for to år av gangen. Utvalget er underordnet styret. 4. Veglag Drift og tilsyn av veger og parkeringsplasser i Tevellia hyttefelt forestås av et veglag på tre medlemmer som velges for to år av gangen. Veglaget fører eget regnskap, som følger hytteeierlagets regnskapsår og utligner sine kostnader på brukerne. Veglaget rapporterer til styret. 5. Årsmøte Årsmøte er lagets øverste organ. Det avholdes i september/oktober etter styrets berammelse og innkalling minst tre uker forut. Saker som ønskes behandlet, må være innkommet til styret senest en uke før årsmøtet. På årsmøtet, som ledes av styrets leder eller dennes stedfortreder, skal behandles: a. Styrets beretning b. Revidert regnskap c. Innkomne saker d. Godkjenning av budsjett og årskontingent e. Valg av styre, vassutvalg og veglag. Styrets og veglagets leder velges særskilt. Veglagets leder inngår som et av styrets medlemmer f. Valg av 2 medlemmer i valgkomitè for ett år g. Valg av 2 revisorer for ett år Valg og vedtak avgjøres ved alminnelig flertall 6. Vedtektsendringer Vedtekter kan endres ved alminnelig flertall av årsmøtet. Forslag til endring fremsettes skriftlig og må være innkommet til styret senest en uke før årsmøtet. Revidert på årsmøtet

20

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/07 Sak 11/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/07 Sakstittel: FREMTIDIG ORGANISERING AV NRV Arkivsaknr: 07/344 Saksbehandler: RKO/RKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 026 Saksnummer

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER FoU KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER 1-3 (2) h i Anskaffelsesforskriften av 07.04.2006 En utredning for KS Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon Fra

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer