Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget 04.03.2015"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2014/ /2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for riving av eksisterende hytte - samt oppføring av bolighus/subsidiært ny hytte - GB 20/528- Gamle Årosvei 56. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte innenfor kommuneplanens retningslinjer for fritidsbebyggelse. Søknad mottatt kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon for bruksendring og oppføring av bolig. Saksutredning: Søknaden: Det søkes om riving av eksisterende hytte, samt bruksendring og oppføring av ny bolig på GB 20/528, søknad mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av kart. Subsidiært søkes det om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens landbruksformål. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område avsatt landbruksformål i reguleringsplanen for Åros. Planen er egengodkjent

2 Relevante bestemmelser i saken: I kommuneplanen er bl.a. disse delmål listet opp under kapitel 4. Arealforvaltning: Delmål: Vektlegge jordvern med å ta vare på viktige jordbruksområder og lokalisere ny utbygging på skogsmark. Ingen nye arealer for fritidsbebyggelse, men tilrettelegging for bruksendring av fritidsboliger til boliger. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at hverken riving eller oppføring av bolig eller ny hytte vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Uttalelser fra annen myndighet: Fylkesmannen i Vest-Agder har kommet med to uttalelser. Først uttalelsen til riving av eksisterende hytte og bygging av ny bolig datert : For området gjelder reguleringsplan for Åros fra Eiendommen inngår der i regulert landbruksområde med bestemmelser om at området bare kan bebygges med nødvendige bolighus for gårdens drift og tradisjonelle driftsbygninger. Eiendommen utgjør likevel en

3 bebygd hyttetomt der tomta på ca. 1,7 dekar ble fradelt i 1997 med dispensasjon fra reguleringsplanen. Kommunen har i denne sammenheng anført at reguleringsplanens bestemmelser for hyttebebyggelse vil gjelde for tomta. Dette mener vi er feil. Planer kan ikke endres ved at det gis dispensasjon. Det er derfor fortsatt landbruksformålet dispensasjonssøknaden må vurderes etter. I denne sammenheng ligger tomta like utenfor dyrka mark og inn mot utmark/skog. Atkomsten til eiendommen går bl.a. ca. 100 meter tvers over dyrka mark. Riktignok eksisterer atkomstveien, men etablering av helårsbolig vil klart øke trafikken på veien. Jordene på Åros er registrert med følgende naturforvaltningsinteresser: - Svært viktig beite- og rasteområde for vade-, måke- og alkefugler - Svært viktig yngleområde for sørlig gulerle - Viktig yngleområde for vipe - Viktig yngleområde for gulsanger - Viktig rasteområde for andefugler Etter dette mener vi at hensynet til landbruket og naturforvaltningsinteressene tilsier at det ikke bør etableres bolighus på eiendommen. Så til uttalelsen som gjelder riving av eksisterende og bygging av ny hytte datert : Miljøvernavdelingen mener fortsatt at eiendommen er regulert til landbruksformål og at søknaden må behandles på dette grunnlaget. Vi har frarådet etablering av bolighus på eiendommen ut fra hensynet til biologisk mangfold og landbruksinteresser. Sistnevnte gjelder spesielt at atkomstveien til eiendommen går ca. 100 meter tvers over dyrka mark. Etablering av bolighus ville klart øke trafikken på veien. Når det nå subsidiært gjelder riving og gjenoppføring av hytte, kan ei ny hytte også føre til økt bruk av veien. Oppføring av ei ny hytte i størrelsesorden med evt. ny bolig kan i praksis bli brukt hele året, spesielt når den ligger så sentralt i kommunen som på Åros. Iflg. off. eiendomsinformasjon har eksisterende hytte et bruksareal på 50 kvm. Velger kommunen å gi dispensasjon med dagens atkomst tvers over jordet, bør det være på vilkår av at ny hytte ikke bygges større enn eksisterende. Fagleder landbruk og miljø: All den tid det eksisterer hytte på eiendommen og adkomstvei til den, vil hovedspørsmålet være om endret bruk fra hytte til hus vil innebære økt belastning på miljøverdiene og økt konfliktpotensial i forhold til jordbruksinteresser i så stor grad at det omsøkt tiltak bør frarådes. Fagleder miljø og landbruk kan etter en helhetsvurdering ikke se at så er tilfelle. Vest-Agder fylkeskommune: har ikke kommet med uttalelse innen fristen. Det vises til uttalelsene i sin helhet. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Grethe og Geir Aamdal har kjøpt eiendommen etter dødsboet til Jan Torstein Grødal. Vi ønsker med dette å endre bruken av eiendommen fra fritids til helårs bruk. I 2003 søkte tidligere eier om det samme i sak: 045/03 og fikk dette godkjent uten merknader. Av en eller annen grunn ble ikke reguleringsendringene utført som vedtatt, samt at eier ikke koblet til avløpet, vedtaket er derfor ikke gyldig lengre og må herved søkes på nytt. Det er riktig at vedtaket ikke lenger er gyldig da vilkårene i vedtaket ikke er oppfylt. Da er vedtaket ugyldig etter 3 år. Administrasjonen mener for øvrig at vedtaket ikke er fattet på riktig grunnlag, da det skulle vært fattet et dispensasjonsvedtak fra landbruksformål, ikke fritidsformål, samt at det ikke fulgte med noe reguleringskart. Det vises til søknaden i sin helhet.

4 Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om riving av eksisterende hytte og bruksendring for oppføring av ny bolig, sekundært søkes det om oppføring av ny hytte. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens landbruksformål og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. I gjeldende reguleringsplan er eiendommen avsatt til landbruksformål mens eksisterende hytte er punktregulert fritidseiendom. Hytta er bygd i 1967 og eiendommen ble tillatt fradelt i I 2003 ble det søkt om og gitt tillatelse til bruksendring fra landbruksformål til fritidsformål på visse vilkår. Disse ble ikke oppfylt og tillatelsen gikk ut i Det forgår i dag et privat reguleringsarbeid for arealer i umiddelbar nærhet til omsøkte eiendom, men omsøkte eiendom er ikke en del av dette arbeidet. Administrasjonen er av den formening at ved å tillate bolig her vil det tas hull på et viktig landbruksområde. Det vil da kunne skape presedens for framtidige søknader. Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 1987, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplanen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Hensynet bak reguleringsplanen er at området skal benyttes - slik bruken er i dag: til landbruk. Fagleder miljø og landbruk og Fylkesmannen har ulike oppfatninger av om endret bruk fra hytte til bolig vil innebære økt belastning på miljøverdiene og jordbruksinteressene. Administrasjonen er av den oppfatning at endret bruk vil øke presset på landbruksarealene i området og det er ikke ønskelig. Administrasjonen konkluderer derfor med at hvis det blir gitt dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny bolig, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt og dispensasjonssøknaden for endret bruk avslås. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjon for endret bruk fra hytte til bolig avslås etter bestemmelsens første punktum, vurderes ikke søknaden om dette nærmere i

5 forhold til fordeler og ulemper, da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Det søkes subsidiært om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte samme sted. Hytta er i dag punktregulert til fritidsformål og ved en tillatelse vil ikke formålet endres. Fylkesmannen argumenterer med at hytten ikke må bli større enn dagens, da det kan medføre økt bruk og økt belastning på veien. Dette kan administrasjonen ikke si seg enig i, da det forutsettes at bruken blir i tråd med bestemmelsene for fritidsboliger, og mener at ved en tillatelse bør kommuneplanens bestemmelser for størrelser for fritidsboliger gjelde. Administrasjonen konkluderer derfor med at hvis det blir gitt dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny hytte, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor oppfylt og dispensasjonssøknaden for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte godkjennes. For denne del av søknaden må det, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Administrasjonen kan ikke se at det er sannsynliggjort at det vil bli økt trafikk og det kan derfor heller ikke være en tungtveiende ulempe. Atkomst til eiendommen vil bli på samme sted, og det bebygde preget vil ikke øke vesentlig. Dagens hytte er av meget dårlig forfatning og det er en betydelig fordel å få den revet og bygget en ny med dagens standard. Naboer har heller ikke innvendinger til tiltaket. Det anses som en fordel at dagens hytte erstattes med ny hytte. Dette gjør at det ikke blir endringer i forhold til allmenne interesser. Når det gjelder riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, mener administrasjonen at etter ovennevnte er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg: 1 Søknad om dispensasjon 2 Søknad om riving av eksisterende hytte - samt oppføring av bolighus - GB 20/528 - mottatt Div. dokumenter i saken 4 Reg.kart/ortofoto 5 Uttalelse fra FM. til søknad om riving av hytte og dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolighus 6 Uttalelse fra FM. til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - riving av hytte og oppføring av ny hytte - GB 20/528 7 Uttalelse fra fagleder miljø og landbruk til søknad om dispensasjon - riving av eksisterende hytte - oppføring av bolighus - GB 20/528

6 ,'sa*<sben, Arklvce" > 1 BDES 2U1L (n:\\'n) i3aksnr'd k'm'.ja1v.lt/z.?..(..&. x.\!.:::(.t a<.{...(.«/«1 sfe> F"-"' ' (poslsled) Søgne kommune :,. Arealenheten, byggesak Postboks SØGNE I SØKNAD OM DISPENSASJON. Det søkes med dette om dispensasjon fra i Kommuneplanens arealdel, formål:..... fi >4 Reguleringsplan/bebyggelsesplan:...._ Plan- og bygningsloven..... Vegloven Annet: Dispensasjonen gjelder:...låøætafä...,<64m4e<«í..,...$f241í..qfiâfêfffrfiá Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (jfr. Pbl. kapittel l9. Se baksida)....7.é?s'./4>.i4.».e{...z.<2/é7.?.....t/.4...

7 Plan- Og bygningsloven: Kapittel 19. Dispensasjon Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt seknad. For vedtak treffes, skal naboer varsles på den maren som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssokrrad frenrtnes samtidig med soknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksomrâde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg for det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i l-s. rir-afrrunonjagsr-r Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens fonnálsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt pâ dispensasjonens konsekvenser for helse, rniljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale ran-urter og nrål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke clispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i l-s når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om clispensasjonssoknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. r mn I jvi se a-rrr. Enflul VI! bv I ma! 2009 Irl Midlertidig dispensasjon Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved drspensasjonstiderts ntlop eller ved pålegg må søkeren ttten utgift for kornmunen fjeme eller endre det utforte, eller opphøre med rrridlertidig tillatt bnrk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. Dispensasjon kan gjores betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringerr kan kreves tinglyst. Den er bindende for parrlhavere og andre rettighetshavere i eiendonunerr trten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst IL.-:r.:,..s2o<.\9.se :l4-i Dispensasjonsmyndigheten Myndigheterr til å gi tlisperrsasjorr tilligger kornnrurrerr Dersom det er nodverrdig fora ivareta nasjonale eller viktige regionale irrteresser og lrerrsyrt i narrnierc angitte tlclet' av strandsonen eller ljellorrrråtler, kart Korrgerr i ltrrskrill legge rnyrrcliglretetr til å gi clispetrsasjorr fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, rnidlertidig til regionalt eller statlig organ. ma : r l innta rs g 3.-.1

8 MUTTATT l C: ânfis m* Søknad om riving av eksisterende hytte på gnr 20 brnr 528 i åøgne kommune, samt oggføring av bolighus gå eiendommen. Grethe og Geir Aamdal har kjøpt eiendommen etter dødsboet til Jan Torstein Grødal. Vi ønsker med dette å endre bruken av eiendommen fra fritids til helårs bruk. I 2003 søkte tidligere eier om det samme i sak: 045/03 og fikk dette godkjent uten merknader. Av en ellere annen grunn ble ikke reguleringsendringene utført som vedtatt, samt at eier ikke koblet til avløpet, vedtaket er derfor ikke gyldig lengre og må herved søkes på nytt. Evt sp.mål rundt dette kanfreíe) til ylylertegnede på m* Si;.y MVH Geir Aa :fe ) Mgbgne l 9 []ES,2014 Z (_, i!

9 '20/9, i I Ak "* / 2 _, 5 V ' M kkkkkkkkkk 00

10 a..s.-mums.»-suns u._; mu u-u Ilvwlv Me Bmsuvfl FI'H BulnBa:uu14 VT \ K. J; I

11 á

12 ,_ j.e Å ~«,.i å; PLAN 1. ETG. mu L 11-12L `1/ 11.1: :_ å' å. I å n d 1 å i r j Y Amm 2o m V ' I=L x'~. LEIF? AROS ~:'- us 595N17-1 on. m* / fr L177,.. _u._ 1 I 10 fig F. / å ' ' Nffga/r-/ø _ å -. _

13 PLAN LOFT I i» sm _ m 1 nzn.'r - -m r~ L1dl-L lhlh i -LISL i -_I IlJ. Jlnll L: _: l \ - I.. K! '- ' v1_1~ a *' *.:'. -è.. 1 f* I h i;, W. l II? ' F I i 4 I. I 1 m» l ',. _ \ im*..~ - " I få r - à 3 ig.: 1'46 EP 'm 95 -x ~ m: la rc af m J ~ ;:_=". gr AROS 5&7? /4;swa 20 'L DD. / :If SOGNE =..-. 9'25 i "" * mm v _ i name 7/,/_/ /

14 STIKKLEDNINGER GIENNOM ANNEN EIERS GRUNN OVERENSKOMST MELLOMEIERAV Gnr 20 Bnr 6 Adresse: Gml Årosvei 51 (grunneier) OGEIERAV Gnr 20 Bnr 528 Adresse: Gml Årosvei 56 (ledningseier) ER F ØLGENDE OVERENSK OMS T OPPRE TTE T: Eier av Gnr 20 Bnr 528 gis rett til å legge stikkledninger for varm og avløp med nødvendige kummer, samt annen naturlig infrastruktur (strøm,tele,mm), gjennom eiendorrrrnen gnr. 20, Bnr. 6. Alle kostnader forbundet med dette dekkes av ledningseieren. Det forutsettes at arbeidet utføres på et tidspunkt som ikke er tilskade for gårdsdriflen rundt anlegget og at ledningene for fremtiden ikke er til hinder for vanlig gârdsdrifi. Ledningene legges etter følgende trasé: l størst mulig grad følge eksisterende vei fra eiendommen og frem til hovedledninger i «Den gamle llovedveien/østre Slrandvci».(Nyll anlegg planlagt ila 20l 5). Grunneieren gir ledningseieren fri adgang til eiendommen for nødvendige vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Videre forplikter grunneier seg til ikke å utføre arbeider som kan skade eller' gjøre ledningene utilgjengelige. Dersom grunneier ønsker' å gjennomføre tiltak (bygninger, tilbygg, støttemur etc.) sorn gjør det nødvendig å beskytte eller flytte ledningene plikter grunneier i samråd med ledningseier å frnne en løsning som fortsatt gir eiendommen tilknytning til lrovedledninger. Tilknytning til offentlige hovedledningcr skal godkjennes av ingeniørvesenet i Søgne kommune. Søknadspliktige byggetiltak anmeldes til byggesaksavdeling i Søgne kommune. Omkostninger ved beskyttelse (varerør. kanal) eller flytting av ledninger blir en sak mellom grunneier og ledningseier dersom det skulle bli aktuelt. Lcdningseier forplikter seg til å sette terrenget i ledningstraseen i den stand det var i før arbeidet ble påbegynt. Arbeidet utføres i samråd med grunneier. ledningseier forplikter seg til å erstatte evt. skader som anlegget eller driften av ledningen måtte påføre eiendommen. l.edningseier er ansvarlig for at adkomstveien til Gnr 20 Bnr 528. over grunneiers eiendom. vedlikeholdes og at grunneier slipper kostnader forbundet med dette. Eventuell tvist vedrørende denne overenskornsten. avgjøres med bindende virkning for begge parter av en voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer som alle oppnevnes av justitiarius ved Kristiansand byrett. Formann skal være _iurist.. Dato:..... Dato: Sign.....l Sign.... zu Eier ut' (fur 20, Bnr 6 Eier

15 Søgne kommune Ovg n" NC! WA 957 '.'9l 'AVA WtItI.iD:Jl.e.ll. IllllIH; Ie.'l I22!»- [.."AKR.-Krkixvszlk: U2v'0U'w'. vs-tl :. Snlo: n.handl:1: Ann: Knrcn Rirlm3and: fienr'. 'HI Gi Sfi I? Til behandling I: Mnnedntn: Pl'~u og uh'ikjingxn_icfcn 0a'.06.0I'~ Plnnun-nlg-,:1(_rgferavj S.11':v Jen Tnrlrciu Fm -[LIL Cam]-'.- uwx-c:' !) Søgne Snkmd med '.-cr Sal~:sIm'ednin-: D3:.<=ol.es ou: zuulnng av IE Ul:l'i.1"Ihl}. flnm `. ' _lil hnlig fin.1.~nme : nlr*liinli:i.'1 T.--mta :-.. m nil in dxbolig og :r bcbygd med byn; n: upp n". ovrig bcbyggeise yam r.\- 1: sum buligu,. 1' akcnlu: vær: nvcracndv bmdln.ul<.xn pull; men: fur unulclsc og Su: også \=:cl. Framing: planlmyndignctcn. ljc: :r ingcn merknader li] bnnla.-cndrmg-.=:l Orurédel er bestå-md: sv skng ng vj.-ll ny, Iiggru :' nllwnlxn cr 32:. Vedtak: av t.l_\'rl<r:'.!:i1urk.l)xelc:\' veg [mm li] er.-ut.iu:'r.m r.. \.'em-:1 Iu:nl-mlrl :få dclc.i\ zuyuâzghcl ug h_i:lnr:.:i ipbl, <5 gi: :illa:c2sc til oi11l's:ndrlli_g Fr: ms fhlgcndr vi.. u l. B.':li>:n må 1iIk:u[:l:;. h;ju:1.m;: -.-c.u:l og ;r.".n;7:;n:n. Rm Ii! f'r:r:.farir.;; n; vedlikehald I".- lcaniugcr :us i1'.l.l])l'fllr. i. J' mo..'.:(.'. _- Iv)-;;;c*.:k.<1::lm L!:r}'.:lu:nLl Gu.>.1.aL Cum; ; \_rv.~:\-z:i åt». 4n4u SPMSNI-. up: Lil plane.-.-dcl1:lg:n. hc:

16 søgne KOMMUNE Byggesak I.1ndbn_L skuuluntl i Søgne og Sungilulcli T- 5EHlld4lIIJfl113Hl3' POSYDQS 105': 4582 SØGNE wwuv -.V39fE.k9IT1fflUa'I9.!lC7 -lfåj.\oui'j_:\\d agn; ND 964 æ? 091 "VA nu-:5 new \.-jut DAR! Sr. 32% - J52 Ll- HUN All"!-Jill AKD D3 :FIC Svar ang. anmodning om prinsippuflalelse om bmksçndring gnr.20 bnr.528. De! vise; lil rullaglc søknad og lil lidligcn: saksnr. l0l Dlil ~ lillnxclse lil rleling Me da gin. Dd sakes nå i prinsippci om bnlksendring fiu friridshnlig lil hellrshnlig. Sukex har ytrcl unskc om "a In-kku: bebyggelsen nordm-cr og bon ii-a J)-rkct mark (mm 1.11 him lmiie). Del er ikk: snakk um yllwligwc forlclling ulovur I bolig. Det u' i samme nmrflde gin hluksenrlring fra fritidsboliger lil holigcr. Område! framstår derfm' sum boligområde, Vann og a\'lwpslcdi\ingci' føres til knmmillialt nclt. Vi imulcsu' Dcrcs umilclsc og \-L-d]c_l_z_1_zcI' sakcns dukumcnlcr. Mu! hlsm V *~~". f Ann: Karcrl Birkeland bygmsuksladcr Su-Lshzfiuvxlfxf:.inne Lara: Hfridmnd F) 1].".-z r: JA b! 16 I7 i: - Jun Torncin Gmdal Sagncvcim 2"-1., 4640 SOGNE

17 % 'sv wflwøfld -:0 -JOWIS i was HGH va n 'm 'r fwfzw w _,.»,«r 'Hj J/ f,,_ (; =:,v+r- 7.~">, «*.z/«v 5% f' H' i,, 1.," K-, _. Away 7, -'_'/ 7 r>_r- : *9.U ~. 7'; :HM :_,'aq:/9 ' «- : x- At, 4'- -.~ ;/ -yy 1- fi-r-ryf; 3,4, 'l_'-'1=»-, v '-7^^r*,' _, _/ 'v f-'y v; 7 Jff? 73'}.'_,:. Hj/ r,_f_,,,,yr/{, 1,! _f_' :J fig:/j.wti Jfvg: 7; 3-v 7 saskfiuu un no [nu ma: anbuuusnaau umu :mega tau J "L * WL] FL ""L_J «Li _' Zü* vmlr-lpen-lx nasal! noon: non - unoq :SH, _fi',V."f; i v 3*??? ncneala me xuamzmo swam: :en aw; seen got: sufluutoes -uwa v v 7 -fi r-v - llll ll llllll N 1' /ov. *,:~; q -ryy _I--./7c'rv'1/';7 l «MUN '.v (Joy! 5/ ) u Inguusnpoi 7 7.i?. _», -E',<;:..:~ fhw?.. ;'-hr z f',,.`gf '- 1Hvfv-F ~?_'t,.7 V. /-"V /-v7»v_é//i.79. 'I U, r, 7/71 vac ~r.~ 17;-_r-,rIp;1 114,; ffj 'íh 5_n- ya :17 fr Nv? L* "'I.'v'/{V : u»:i1;.r_~.,*'r). r.iz,.'_. Hell* o 7 /IF ;'.- s l-v rflqnfä jut?/;7_7 9/ -7 Z 3. i V;" /"5 _' 7e'AI7" 1-/ -~/_,«/ /v./' "/,~ :4 //,' jfr 711 oz ,. -_, (Ile. -r,:~\5- Q,_,n,-x~ an w ny,a ny, ' `.MN l, (Aims 5/uh III'fl1Q,:uqas'pag JS." fr.-*. l: ":- s-.rf '. ' Y Y,/,,,,v;,-c w,~~,-7 x f) f? 9 J77 1>1..'-~-- Q.,_._ ">..};..n_ - Vi-'.. -' ' Vi ' ~L>;I " "L puma nu :ID N Bm ul Mun l9\ru l. langs.win udnmvy L- I 'IIIIN inn Id Uoilddo u uoununudntx flu? EL :U Bísmu L idhsfluuusauo 1)! Iawuvu ÉTSÉU FU "1-ievix-u'uI;T Eli-FU -rsa.-:-l1m.~.:.'r*~lj...~;:::-li mil? uumfl u ING 'f ' fl-mlj M-«L...,... LJ LJ...,...,...,.,.."""..,. Ir [ ] In [ ] mn u-now Go mum-tam Ir I an owl Ina s "u won n lu :mugg æ saw 10.dlilW QlI1'u"5.u.nuIfI009 'r.n lån 'U m" [i] nausea ca who saw! unwm -3% {,, Awrrg :vw 1%/- cm.'/~u,7 J7) of' '7r* 'My Æ/ 0/ fiwnfifilpvflflfflfiwsl n ::':~z:x «--' :??.' &~,J/JV..awbIs mauag I mg 1 augl unvmuanuuoxlmauruauox ix; wa; fl ;fx.«-;~== 'e4«:::u(bh-ifiiiinmg uenoquumfiv ssmnsntsa: 9-; auanaa,-_/,l,,_.z7;,}\ T». - euafiunusmmxg /_r www?"/~t?:7 - kc:-_ >3.7 5'7 /V l H sa:umq_;]

18 Ami amulet (sum inn sluulinwysosj 7. Klapnnlnrwrvou «klaring ved mmdngolu IV bollgnlujon Jeglh erklærer at mit/vin erverv av sohspom :Hm e: l stud man bes1cmme1suni I0 had: Iedouov Iv 4 mur: 1963 nl 7 (may): ulragarlunenarvolrnorunlosdquntlurrnsol sum: Iuomnunuvugotg samououummrollunln-naulcrhomnunooguxn rmiilumlltsklflahabgat.hanuvuwierosdxsiorm.nbu1sqninranomknsqknpvuviwbmvlb1uabuuimuiurbane.- Slod,dMn S : {KIV-; /I lit;/5" : lquponlurvorvou undnnkml Wanna: men moan elle: nnokmomam.; I f / A/z.. > 4.w 3/21. / / O. am-rung um uvuoma m.v. f* 1. El' ulnlodumlo) gm Olli li lillifl(0) liliudl(d) l TJ: FE] Nøl Hvnn pa. ml oglå spørsmål 2 besvares 2. Er ulslodamc gm ollor Ioglltflfll plmlln mld hvuundn on htggl unhnllivuf Ion: I.lllhdIr I Ja i i] Ne: Hvls net, må også spørsmål 3 besvares _. I. amass nvnranpclun Doug lom utolnold w) 99 dunno: (dønn) nlmhllqr) nllov nglnroflll) FIVIONO) brun: som hllu noun j Ja ; ' Ne: H»/as pa, må akleleiien(el neguslrerue) pannene) samtykke l overdrogelsen B. Undgnlyfilyar og bokreflnlur Sud. anm uumum umaufm iv law med mlskn eller blokkbolalaver /. C - _. -f/ r/,,./ fléu-å/f,/ze{/c(, re ' / Z /L. /.D»fla(: (-1 k. 52" """?9?" 9f""LF?FT!"'? C fl 3' } 9 ""!!"[ 9 "...F,.. _,..._._..., -..._., 'Fin l Eiviinnsungl-tun partner: una-mum Tisfami-7nea maslun eller uomaouémer ` 7 JBQM bekveflel al undersknvavtne) er over IB år og har underskmvol etter vedkjanl seg sin(c) underskrimef) Då dette dokumenl I min/van narvq Jagtvi er myndvg(a) og bosan l Norge. 1 um'euiuea«s n1w7, " V W " ` W ' '` Iépmu mad raise:-a'n'niec' uokki $&:uuiv' ` W ASNEL1 SE HEGNUM /í, ~/! 'fl/q c:>»mmai\rken PLUSS", 4 Adresse '] > V KRlSTlANbAND 2 vimeunoemmn [Genus mad 'n;i'l:1(lg,i'sen Adresse,_ L1.fiLm;4_~;;.z_v.,zcou.:s.«_, ê :n O B.-mr.'.','.'. ~ no - v.,. "T! Falt' Borllnlul undunlum 16560! med mlakin såler blokkhohslnvav

19 ERKL/ERING Undertegnede eiere av gnr.20 bnr.6, Åros i Søgne Kommune, gir herved eier av gnr.20 bnr rett til atkomst fra ofienllig vei over bnr.6 fram til bnr.l0 (Tjennestykket), jfr. endelig vedtak om fradeling v/ Drifls -og næringsulvalget , sak nr. DRN i Søgne dalen Søgne, d I 997 _-Nils GrEd"ar,/pTrs.m_ 251%: _._.flaj. 4 _ Bcnha Bcmtsen, pers nr. l K éaam Per Gredal, pers.nr _ QM langs? Grødafismr 24 l047 3l 100 f _ ~ 1 l `

20 ERKL/ERING Undertegnede medeier av gnr_20 bnr.10, Åros i Søgne, gir herved eier av gnr.20 bnr..f 2E rel! til atkomst fra bnr.6 over bnr. IO (Tjønncslykkel) lil bnr J..-18., jfi: endelig vedtak om fradeling v/ Drifls -og næringsutvnlgel i Søgne datert , sak nr DRN ~ Søgne d. I997 mim; daízaeifizíá" personnr I] 36l49

21 inlolorg.: Utskrift Utskriftsdato: :42:05 Brukernavn: ADLIPP01 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL HISTORIKK Du har søkt på: Knr.: 1018 Gnr.: 20 Bnr.: 6 Fnr.: Snr.: Registreringsen het: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: Hjemmelshavere: Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt Navn: BERNTSEN BERTHA F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL JAN TORSTEIN F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDÅL PER KRISTIAN F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: HOCKEMEYER TORBJØRG F.NR: IDEELL: 1/ 8 Eiers : Klikk for â hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt Navn: GRØDAL NILS F.NR: IDEELL: 4/8 Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Bætill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN Kjopesum: Omsetningstype: Skifteoppgjmr Navn: GRØDAL NILS F.NR: IDEELL: 4/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: BERNTSEN BERTHA F.NR: S632 IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL JAN TORSTEIN F.NR: IDEELL: 1/8 nnps//www.lnfo1org nol: nlolocg/new/edr Konirol ler"sprocorn rnand=prm\&prinl= lhi sproauclm] enes(e= Ener\dornsregIstaret8.kI i de= KIlde+og+ behandi ingsan

22 infolorg r: Ulskrifl Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL PER KRISTIAN F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: HOCKEMEYER TORBJØRG F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: BERNTSEN BERTHA F.NR: Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTSKRIFT SLUTT hnps.//www.i nfolorgno/i nfotorg/new/ed RKontrol ler!>procom rn and* pnm&prlr\i= thxsproducl&ljenesle= Ewendomsregx slerel&klj de= Kllde+ og+ behandl mgsan.. _ 2'2

23 2o_11_2o14 mlo(org' Utskrift Utskriftsdato: :44:10 Brukernavn: ADLIPPOI EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlmgsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL HISTORIKK Du har søkt på: Knr.: 1018 Gnr.: 20 Bnr.: 10 Fnr.: Snr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: d14 Hjemmelshavere: Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL Kjøpesum: 0 Omsetningstype: TIL GRUNN Fritt salg Navn: sjorå SIGRID F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL NILS F.NR: IDEELL: 1/ 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL REIDAR F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL THOR F.NR: S IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE HJEMMEL TIL GRUNN - Bestill pantebokkopi - Søk på dokument Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Fritt salg Navn: sjorå HÅKON F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL JAN TORSTEIN F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL KRISTEN F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL THOR STEINAR F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN hnps://www mfolorg no/1nlolorg/new/edrkomro1ler?lprocommand=pnni&pnnl=aliproducts&qanaste= EIandornsreg1ste(el8.kilde:Kilde+og+behandI:ngsan. 1/4

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014 Søgne kommune Arkiv: 23/366 Saksmappe: 2013/3443-6291/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse vedrørende tak oppbygg - Påbygg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Søgne kommune Arkiv: 34/29 Saksmappe: 2012/2085-25547/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen Søgne kommune Arkiv: 17/15 Saksmappe: 2012/2921-36378/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-15668/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 07.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknaden gjelder: Gnr. Bnr. Fnr. Kort beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3 Søgne kommune Arkiv: 28/109 Saksmappe: 2013/443-18500/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Søgne kommune Arkiv: 24/77 Saksmappe: 2014/1509-19395/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.06.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell, samt opparbeidelse av parkeringsplass og sti - GB 19/1 - Giskedalsodden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell, samt opparbeidelse av parkeringsplass og sti - GB 19/1 - Giskedalsodden Søgne kommune Arkiv: 19/22 Saksmappe: 2013/2424-31423/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell, samt opparbeidelse av parkeringsplass

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Søgne kommune Arkiv: 38/163 Saksmappe: 2014/2237-12056/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.03.2016 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen Søgne kommune Arkiv: 37/38 Saksmappe: 2016/2850-51070/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 15.12.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24 Søgne kommune Arkiv: 47/42 Saksmappe: 2016/3330-2956/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.02.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel -

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 191/14 Plan- og miljøutvalget 10.12.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 191/14 Plan- og miljøutvalget 10.12.2014 Søgne kommune Arkiv: 38/83 Saksmappe: 2014/3232-39033/2014 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 01.12.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og utnyttingsgrad for oppføring av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Søgne kommune Arkiv: 37/236 Saksmappe: 2011/2058-3379/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Utv.saksnr

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/161-9600/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 05.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging - bolig med garasje - GB 74/15 - Toftelandsveien 78

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging - bolig med garasje - GB 74/15 - Toftelandsveien 78 Søgne kommune Arkiv: 74/15 Saksmappe: 2015/2125-43948/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging - bolig med garasje - GB 74/15 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336 Søgne kommune Arkiv: 13/29 Saksmappe: 2013/3040-6760/2014 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.04.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien 166

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien 166 Søgne kommune Arkiv: 28/134 Saksmappe: 2012/1884-25151/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen Søgne kommune Arkiv: 50/33 Saksmappe: 2014/1970-43857/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 11.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av tilbygg til hytte på GB 24/38 - Amfenesveien 138

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av tilbygg til hytte på GB 24/38 - Amfenesveien 138 Søgne kommune Arkiv: 24/38 Saksmappe: 2016/2141-36082/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.09.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av tilbygg til

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik

Saksframlegg. Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik Søgne kommune Arkiv: 32/6 Saksmappe: 2013/3624-42000/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.11.2015 Saksframlegg Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1 Søgne kommune Arkiv: 32/69 Saksmappe: 2017/154-17002/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2014/6663-16 Saksbehandler: Oddvin Moan Saksframlegg, søknad om dispensasjon fra reguleringsplan RP25 og fra plan og bygningsloven 8-1 for oppført fritidsbebyggelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7 Søgne kommune Arkiv: 23/219 Saksmappe: 2013/1459-19188/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41 Søgne kommune Arkiv: 20/118 Saksmappe: 2015/765-33935/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118

Detaljer

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/1806-2 Arkivnr.: GNR 54/17 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen ("Torvskjærholmen").

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen (Torvskjærholmen). Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2012/3262-25814/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5 Søgne kommune Arkiv: 28/9 Saksmappe: 2012/2205-30352/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 40/1 Arkivsaksnr: 2016/160-6 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 40/1 - Arnstad og 66/2 - Mære mellem - søknad om dispensasjon fra

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/374 Klageadgang: Nei BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON/ BRUKSENDRING FOR INNREDNING AV NAUST Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Søgne kommune Arkiv: 23/786 Saksmappe: 2012/3290-44519/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer