Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget 04.03.2015"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2014/ /2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for riving av eksisterende hytte - samt oppføring av bolighus/subsidiært ny hytte - GB 20/528- Gamle Årosvei 56. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte innenfor kommuneplanens retningslinjer for fritidsbebyggelse. Søknad mottatt kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon for bruksendring og oppføring av bolig. Saksutredning: Søknaden: Det søkes om riving av eksisterende hytte, samt bruksendring og oppføring av ny bolig på GB 20/528, søknad mottatt i kommunen Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av kart. Subsidiært søkes det om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens landbruksformål. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område avsatt landbruksformål i reguleringsplanen for Åros. Planen er egengodkjent

2 Relevante bestemmelser i saken: I kommuneplanen er bl.a. disse delmål listet opp under kapitel 4. Arealforvaltning: Delmål: Vektlegge jordvern med å ta vare på viktige jordbruksområder og lokalisere ny utbygging på skogsmark. Ingen nye arealer for fritidsbebyggelse, men tilrettelegging for bruksendring av fritidsboliger til boliger. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at hverken riving eller oppføring av bolig eller ny hytte vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Uttalelser fra annen myndighet: Fylkesmannen i Vest-Agder har kommet med to uttalelser. Først uttalelsen til riving av eksisterende hytte og bygging av ny bolig datert : For området gjelder reguleringsplan for Åros fra Eiendommen inngår der i regulert landbruksområde med bestemmelser om at området bare kan bebygges med nødvendige bolighus for gårdens drift og tradisjonelle driftsbygninger. Eiendommen utgjør likevel en

3 bebygd hyttetomt der tomta på ca. 1,7 dekar ble fradelt i 1997 med dispensasjon fra reguleringsplanen. Kommunen har i denne sammenheng anført at reguleringsplanens bestemmelser for hyttebebyggelse vil gjelde for tomta. Dette mener vi er feil. Planer kan ikke endres ved at det gis dispensasjon. Det er derfor fortsatt landbruksformålet dispensasjonssøknaden må vurderes etter. I denne sammenheng ligger tomta like utenfor dyrka mark og inn mot utmark/skog. Atkomsten til eiendommen går bl.a. ca. 100 meter tvers over dyrka mark. Riktignok eksisterer atkomstveien, men etablering av helårsbolig vil klart øke trafikken på veien. Jordene på Åros er registrert med følgende naturforvaltningsinteresser: - Svært viktig beite- og rasteområde for vade-, måke- og alkefugler - Svært viktig yngleområde for sørlig gulerle - Viktig yngleområde for vipe - Viktig yngleområde for gulsanger - Viktig rasteområde for andefugler Etter dette mener vi at hensynet til landbruket og naturforvaltningsinteressene tilsier at det ikke bør etableres bolighus på eiendommen. Så til uttalelsen som gjelder riving av eksisterende og bygging av ny hytte datert : Miljøvernavdelingen mener fortsatt at eiendommen er regulert til landbruksformål og at søknaden må behandles på dette grunnlaget. Vi har frarådet etablering av bolighus på eiendommen ut fra hensynet til biologisk mangfold og landbruksinteresser. Sistnevnte gjelder spesielt at atkomstveien til eiendommen går ca. 100 meter tvers over dyrka mark. Etablering av bolighus ville klart øke trafikken på veien. Når det nå subsidiært gjelder riving og gjenoppføring av hytte, kan ei ny hytte også føre til økt bruk av veien. Oppføring av ei ny hytte i størrelsesorden med evt. ny bolig kan i praksis bli brukt hele året, spesielt når den ligger så sentralt i kommunen som på Åros. Iflg. off. eiendomsinformasjon har eksisterende hytte et bruksareal på 50 kvm. Velger kommunen å gi dispensasjon med dagens atkomst tvers over jordet, bør det være på vilkår av at ny hytte ikke bygges større enn eksisterende. Fagleder landbruk og miljø: All den tid det eksisterer hytte på eiendommen og adkomstvei til den, vil hovedspørsmålet være om endret bruk fra hytte til hus vil innebære økt belastning på miljøverdiene og økt konfliktpotensial i forhold til jordbruksinteresser i så stor grad at det omsøkt tiltak bør frarådes. Fagleder miljø og landbruk kan etter en helhetsvurdering ikke se at så er tilfelle. Vest-Agder fylkeskommune: har ikke kommet med uttalelse innen fristen. Det vises til uttalelsene i sin helhet. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Grethe og Geir Aamdal har kjøpt eiendommen etter dødsboet til Jan Torstein Grødal. Vi ønsker med dette å endre bruken av eiendommen fra fritids til helårs bruk. I 2003 søkte tidligere eier om det samme i sak: 045/03 og fikk dette godkjent uten merknader. Av en eller annen grunn ble ikke reguleringsendringene utført som vedtatt, samt at eier ikke koblet til avløpet, vedtaket er derfor ikke gyldig lengre og må herved søkes på nytt. Det er riktig at vedtaket ikke lenger er gyldig da vilkårene i vedtaket ikke er oppfylt. Da er vedtaket ugyldig etter 3 år. Administrasjonen mener for øvrig at vedtaket ikke er fattet på riktig grunnlag, da det skulle vært fattet et dispensasjonsvedtak fra landbruksformål, ikke fritidsformål, samt at det ikke fulgte med noe reguleringskart. Det vises til søknaden i sin helhet.

4 Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om riving av eksisterende hytte og bruksendring for oppføring av ny bolig, sekundært søkes det om oppføring av ny hytte. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens landbruksformål og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. I gjeldende reguleringsplan er eiendommen avsatt til landbruksformål mens eksisterende hytte er punktregulert fritidseiendom. Hytta er bygd i 1967 og eiendommen ble tillatt fradelt i I 2003 ble det søkt om og gitt tillatelse til bruksendring fra landbruksformål til fritidsformål på visse vilkår. Disse ble ikke oppfylt og tillatelsen gikk ut i Det forgår i dag et privat reguleringsarbeid for arealer i umiddelbar nærhet til omsøkte eiendom, men omsøkte eiendom er ikke en del av dette arbeidet. Administrasjonen er av den formening at ved å tillate bolig her vil det tas hull på et viktig landbruksområde. Det vil da kunne skape presedens for framtidige søknader. Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 1987, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplanen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Hensynet bak reguleringsplanen er at området skal benyttes - slik bruken er i dag: til landbruk. Fagleder miljø og landbruk og Fylkesmannen har ulike oppfatninger av om endret bruk fra hytte til bolig vil innebære økt belastning på miljøverdiene og jordbruksinteressene. Administrasjonen er av den oppfatning at endret bruk vil øke presset på landbruksarealene i området og det er ikke ønskelig. Administrasjonen konkluderer derfor med at hvis det blir gitt dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny bolig, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt og dispensasjonssøknaden for endret bruk avslås. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjon for endret bruk fra hytte til bolig avslås etter bestemmelsens første punktum, vurderes ikke søknaden om dette nærmere i

5 forhold til fordeler og ulemper, da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Det søkes subsidiært om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte samme sted. Hytta er i dag punktregulert til fritidsformål og ved en tillatelse vil ikke formålet endres. Fylkesmannen argumenterer med at hytten ikke må bli større enn dagens, da det kan medføre økt bruk og økt belastning på veien. Dette kan administrasjonen ikke si seg enig i, da det forutsettes at bruken blir i tråd med bestemmelsene for fritidsboliger, og mener at ved en tillatelse bør kommuneplanens bestemmelser for størrelser for fritidsboliger gjelde. Administrasjonen konkluderer derfor med at hvis det blir gitt dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny hytte, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor oppfylt og dispensasjonssøknaden for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte godkjennes. For denne del av søknaden må det, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Administrasjonen kan ikke se at det er sannsynliggjort at det vil bli økt trafikk og det kan derfor heller ikke være en tungtveiende ulempe. Atkomst til eiendommen vil bli på samme sted, og det bebygde preget vil ikke øke vesentlig. Dagens hytte er av meget dårlig forfatning og det er en betydelig fordel å få den revet og bygget en ny med dagens standard. Naboer har heller ikke innvendinger til tiltaket. Det anses som en fordel at dagens hytte erstattes med ny hytte. Dette gjør at det ikke blir endringer i forhold til allmenne interesser. Når det gjelder riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, mener administrasjonen at etter ovennevnte er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg: 1 Søknad om dispensasjon 2 Søknad om riving av eksisterende hytte - samt oppføring av bolighus - GB 20/528 - mottatt Div. dokumenter i saken 4 Reg.kart/ortofoto 5 Uttalelse fra FM. til søknad om riving av hytte og dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolighus 6 Uttalelse fra FM. til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - riving av hytte og oppføring av ny hytte - GB 20/528 7 Uttalelse fra fagleder miljø og landbruk til søknad om dispensasjon - riving av eksisterende hytte - oppføring av bolighus - GB 20/528

6 ,'sa*<sben, Arklvce" > 1 BDES 2U1L (n:\\'n) i3aksnr'd k'm'.ja1v.lt/z.?..(..&. x.\!.:::(.t a<.{...(.«/«1 sfe> F"-"' ' (poslsled) Søgne kommune :,. Arealenheten, byggesak Postboks SØGNE I SØKNAD OM DISPENSASJON. Det søkes med dette om dispensasjon fra i Kommuneplanens arealdel, formål:..... fi >4 Reguleringsplan/bebyggelsesplan:...._ Plan- og bygningsloven..... Vegloven Annet: Dispensasjonen gjelder:...låøætafä...,<64m4e<«í..,...$f241í..qfiâfêfffrfiá Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (jfr. Pbl. kapittel l9. Se baksida)....7.é?s'./4>.i4.».e{...z.<2/é7.?.....t/.4...

7 Plan- Og bygningsloven: Kapittel 19. Dispensasjon Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt seknad. For vedtak treffes, skal naboer varsles på den maren som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssokrrad frenrtnes samtidig med soknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksomrâde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg for det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i l-s. rir-afrrunonjagsr-r Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens fonnálsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt pâ dispensasjonens konsekvenser for helse, rniljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale ran-urter og nrål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke clispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i l-s når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om clispensasjonssoknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. r mn I jvi se a-rrr. Enflul VI! bv I ma! 2009 Irl Midlertidig dispensasjon Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved drspensasjonstiderts ntlop eller ved pålegg må søkeren ttten utgift for kornmunen fjeme eller endre det utforte, eller opphøre med rrridlertidig tillatt bnrk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. Dispensasjon kan gjores betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringerr kan kreves tinglyst. Den er bindende for parrlhavere og andre rettighetshavere i eiendonunerr trten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst IL.-:r.:,..s2o<.\9.se :l4-i Dispensasjonsmyndigheten Myndigheterr til å gi tlisperrsasjorr tilligger kornnrurrerr Dersom det er nodverrdig fora ivareta nasjonale eller viktige regionale irrteresser og lrerrsyrt i narrnierc angitte tlclet' av strandsonen eller ljellorrrråtler, kart Korrgerr i ltrrskrill legge rnyrrcliglretetr til å gi clispetrsasjorr fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, rnidlertidig til regionalt eller statlig organ. ma : r l innta rs g 3.-.1

8 MUTTATT l C: ânfis m* Søknad om riving av eksisterende hytte på gnr 20 brnr 528 i åøgne kommune, samt oggføring av bolighus gå eiendommen. Grethe og Geir Aamdal har kjøpt eiendommen etter dødsboet til Jan Torstein Grødal. Vi ønsker med dette å endre bruken av eiendommen fra fritids til helårs bruk. I 2003 søkte tidligere eier om det samme i sak: 045/03 og fikk dette godkjent uten merknader. Av en ellere annen grunn ble ikke reguleringsendringene utført som vedtatt, samt at eier ikke koblet til avløpet, vedtaket er derfor ikke gyldig lengre og må herved søkes på nytt. Evt sp.mål rundt dette kanfreíe) til ylylertegnede på m* Si;.y MVH Geir Aa :fe ) Mgbgne l 9 []ES,2014 Z (_, i!

9 '20/9, i I Ak "* / 2 _, 5 V ' M kkkkkkkkkk 00

10 a..s.-mums.»-suns u._; mu u-u Ilvwlv Me Bmsuvfl FI'H BulnBa:uu14 VT \ K. J; I

11 á

12 ,_ j.e Å ~«,.i å; PLAN 1. ETG. mu L 11-12L `1/ 11.1: :_ å' å. I å n d 1 å i r j Y Amm 2o m V ' I=L x'~. LEIF? AROS ~:'- us 595N17-1 on. m* / fr L177,.. _u._ 1 I 10 fig F. / å ' ' Nffga/r-/ø _ å -. _

13 PLAN LOFT I i» sm _ m 1 nzn.'r - -m r~ L1dl-L lhlh i -LISL i -_I IlJ. Jlnll L: _: l \ - I.. K! '- ' v1_1~ a *' *.:'. -è.. 1 f* I h i;, W. l II? ' F I i 4 I. I 1 m» l ',. _ \ im*..~ - " I få r - à 3 ig.: 1'46 EP 'm 95 -x ~ m: la rc af m J ~ ;:_=". gr AROS 5&7? /4;swa 20 'L DD. / :If SOGNE =..-. 9'25 i "" * mm v _ i name 7/,/_/ /

14 STIKKLEDNINGER GIENNOM ANNEN EIERS GRUNN OVERENSKOMST MELLOMEIERAV Gnr 20 Bnr 6 Adresse: Gml Årosvei 51 (grunneier) OGEIERAV Gnr 20 Bnr 528 Adresse: Gml Årosvei 56 (ledningseier) ER F ØLGENDE OVERENSK OMS T OPPRE TTE T: Eier av Gnr 20 Bnr 528 gis rett til å legge stikkledninger for varm og avløp med nødvendige kummer, samt annen naturlig infrastruktur (strøm,tele,mm), gjennom eiendorrrrnen gnr. 20, Bnr. 6. Alle kostnader forbundet med dette dekkes av ledningseieren. Det forutsettes at arbeidet utføres på et tidspunkt som ikke er tilskade for gårdsdriflen rundt anlegget og at ledningene for fremtiden ikke er til hinder for vanlig gârdsdrifi. Ledningene legges etter følgende trasé: l størst mulig grad følge eksisterende vei fra eiendommen og frem til hovedledninger i «Den gamle llovedveien/østre Slrandvci».(Nyll anlegg planlagt ila 20l 5). Grunneieren gir ledningseieren fri adgang til eiendommen for nødvendige vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Videre forplikter grunneier seg til ikke å utføre arbeider som kan skade eller' gjøre ledningene utilgjengelige. Dersom grunneier ønsker' å gjennomføre tiltak (bygninger, tilbygg, støttemur etc.) sorn gjør det nødvendig å beskytte eller flytte ledningene plikter grunneier i samråd med ledningseier å frnne en løsning som fortsatt gir eiendommen tilknytning til lrovedledninger. Tilknytning til offentlige hovedledningcr skal godkjennes av ingeniørvesenet i Søgne kommune. Søknadspliktige byggetiltak anmeldes til byggesaksavdeling i Søgne kommune. Omkostninger ved beskyttelse (varerør. kanal) eller flytting av ledninger blir en sak mellom grunneier og ledningseier dersom det skulle bli aktuelt. Lcdningseier forplikter seg til å sette terrenget i ledningstraseen i den stand det var i før arbeidet ble påbegynt. Arbeidet utføres i samråd med grunneier. ledningseier forplikter seg til å erstatte evt. skader som anlegget eller driften av ledningen måtte påføre eiendommen. l.edningseier er ansvarlig for at adkomstveien til Gnr 20 Bnr 528. over grunneiers eiendom. vedlikeholdes og at grunneier slipper kostnader forbundet med dette. Eventuell tvist vedrørende denne overenskornsten. avgjøres med bindende virkning for begge parter av en voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer som alle oppnevnes av justitiarius ved Kristiansand byrett. Formann skal være _iurist.. Dato:..... Dato: Sign.....l Sign.... zu Eier ut' (fur 20, Bnr 6 Eier

15 Søgne kommune Ovg n" NC! WA 957 '.'9l 'AVA WtItI.iD:Jl.e.ll. IllllIH; Ie.'l I22!»- [.."AKR.-Krkixvszlk: U2v'0U'w'. vs-tl :. Snlo: n.handl:1: Ann: Knrcn Rirlm3and: fienr'. 'HI Gi Sfi I? Til behandling I: Mnnedntn: Pl'~u og uh'ikjingxn_icfcn 0a'.06.0I'~ Plnnun-nlg-,:1(_rgferavj S.11':v Jen Tnrlrciu Fm -[LIL Cam]-'.- uwx-c:' !) Søgne Snkmd med '.-cr Sal~:sIm'ednin-: D3:.<=ol.es ou: zuulnng av IE Ul:l'i.1"Ihl}. flnm `. ' _lil hnlig fin.1.~nme : nlr*liinli:i.'1 T.--mta :-.. m nil in dxbolig og :r bcbygd med byn; n: upp n". ovrig bcbyggeise yam r.\- 1: sum buligu,. 1' akcnlu: vær: nvcracndv bmdln.ul<.xn pull; men: fur unulclsc og Su: også \=:cl. Framing: planlmyndignctcn. ljc: :r ingcn merknader li] bnnla.-cndrmg-.=:l Orurédel er bestå-md: sv skng ng vj.-ll ny, Iiggru :' nllwnlxn cr 32:. Vedtak: av t.l_\'rl<r:'.!:i1urk.l)xelc:\' veg [mm li] er.-ut.iu:'r.m r.. \.'em-:1 Iu:nl-mlrl :få dclc.i\ zuyuâzghcl ug h_i:lnr:.:i ipbl, <5 gi: :illa:c2sc til oi11l's:ndrlli_g Fr: ms fhlgcndr vi.. u l. B.':li>:n må 1iIk:u[:l:;. h;ju:1.m;: -.-c.u:l og ;r.".n;7:;n:n. Rm Ii! f'r:r:.farir.;; n; vedlikehald I".- lcaniugcr :us i1'.l.l])l'fllr. i. J' mo..'.:(.'. _- Iv)-;;;c*.:k.<1::lm L!:r}'.:lu:nLl Gu.>.1.aL Cum; ; \_rv.~:\-z:i åt». 4n4u SPMSNI-. up: Lil plane.-.-dcl1:lg:n. hc:

16 søgne KOMMUNE Byggesak I.1ndbn_L skuuluntl i Søgne og Sungilulcli T- 5EHlld4lIIJfl113Hl3' POSYDQS 105': 4582 SØGNE wwuv -.V39fE.k9IT1fflUa'I9.!lC7 -lfåj.\oui'j_:\\d agn; ND 964 æ? 091 "VA nu-:5 new \.-jut DAR! Sr. 32% - J52 Ll- HUN All"!-Jill AKD D3 :FIC Svar ang. anmodning om prinsippuflalelse om bmksçndring gnr.20 bnr.528. De! vise; lil rullaglc søknad og lil lidligcn: saksnr. l0l Dlil ~ lillnxclse lil rleling Me da gin. Dd sakes nå i prinsippci om bnlksendring fiu friridshnlig lil hellrshnlig. Sukex har ytrcl unskc om "a In-kku: bebyggelsen nordm-cr og bon ii-a J)-rkct mark (mm 1.11 him lmiie). Del er ikk: snakk um yllwligwc forlclling ulovur I bolig. Det u' i samme nmrflde gin hluksenrlring fra fritidsboliger lil holigcr. Område! framstår derfm' sum boligområde, Vann og a\'lwpslcdi\ingci' føres til knmmillialt nclt. Vi imulcsu' Dcrcs umilclsc og \-L-d]c_l_z_1_zcI' sakcns dukumcnlcr. Mu! hlsm V *~~". f Ann: Karcrl Birkeland bygmsuksladcr Su-Lshzfiuvxlfxf:.inne Lara: Hfridmnd F) 1].".-z r: JA b! 16 I7 i: - Jun Torncin Gmdal Sagncvcim 2"-1., 4640 SOGNE

17 % 'sv wflwøfld -:0 -JOWIS i was HGH va n 'm 'r fwfzw w _,.»,«r 'Hj J/ f,,_ (; =:,v+r- 7.~">, «*.z/«v 5% f' H' i,, 1.," K-, _. Away 7, -'_'/ 7 r>_r- : *9.U ~. 7'; :HM :_,'aq:/9 ' «- : x- At, 4'- -.~ ;/ -yy 1- fi-r-ryf; 3,4, 'l_'-'1=»-, v '-7^^r*,' _, _/ 'v f-'y v; 7 Jff? 73'}.'_,:. Hj/ r,_f_,,,,yr/{, 1,! _f_' :J fig:/j.wti Jfvg: 7; 3-v 7 saskfiuu un no [nu ma: anbuuusnaau umu :mega tau J "L * WL] FL ""L_J «Li _' Zü* vmlr-lpen-lx nasal! noon: non - unoq :SH, _fi',V."f; i v 3*??? ncneala me xuamzmo swam: :en aw; seen got: sufluutoes -uwa v v 7 -fi r-v - llll ll llllll N 1' /ov. *,:~; q -ryy _I--./7c'rv'1/';7 l «MUN '.v (Joy! 5/ ) u Inguusnpoi 7 7.i?. _», -E',<;:..:~ fhw?.. ;'-hr z f',,.`gf '- 1Hvfv-F ~?_'t,.7 V. /-"V /-v7»v_é//i.79. 'I U, r, 7/71 vac ~r.~ 17;-_r-,rIp;1 114,; ffj 'íh 5_n- ya :17 fr Nv? L* "'I.'v'/{V : u»:i1;.r_~.,*'r). r.iz,.'_. Hell* o 7 /IF ;'.- s l-v rflqnfä jut?/;7_7 9/ -7 Z 3. i V;" /"5 _' 7e'AI7" 1-/ -~/_,«/ /v./' "/,~ :4 //,' jfr 711 oz ,. -_, (Ile. -r,:~\5- Q,_,n,-x~ an w ny,a ny, ' `.MN l, (Aims 5/uh III'fl1Q,:uqas'pag JS." fr.-*. l: ":- s-.rf '. ' Y Y,/,,,,v;,-c w,~~,-7 x f) f? 9 J77 1>1..'-~-- Q.,_._ ">..};..n_ - Vi-'.. -' ' Vi ' ~L>;I " "L puma nu :ID N Bm ul Mun l9\ru l. langs.win udnmvy L- I 'IIIIN inn Id Uoilddo u uoununudntx flu? EL :U Bísmu L idhsfluuusauo 1)! Iawuvu ÉTSÉU FU "1-ievix-u'uI;T Eli-FU -rsa.-:-l1m.~.:.'r*~lj...~;:::-li mil? uumfl u ING 'f ' fl-mlj M-«L...,... LJ LJ...,...,...,.,.."""..,. Ir [ ] In [ ] mn u-now Go mum-tam Ir I an owl Ina s "u won n lu :mugg æ saw 10.dlilW QlI1'u"5.u.nuIfI009 'r.n lån 'U m" [i] nausea ca who saw! unwm -3% {,, Awrrg :vw 1%/- cm.'/~u,7 J7) of' '7r* 'My Æ/ 0/ fiwnfifilpvflflfflfiwsl n ::':~z:x «--' :??.' &~,J/JV..awbIs mauag I mg 1 augl unvmuanuuoxlmauruauox ix; wa; fl ;fx.«-;~== 'e4«:::u(bh-ifiiiinmg uenoquumfiv ssmnsntsa: 9-; auanaa,-_/,l,,_.z7;,}\ T». - euafiunusmmxg /_r www?"/~t?:7 - kc:-_ >3.7 5'7 /V l H sa:umq_;]

18 Ami amulet (sum inn sluulinwysosj 7. Klapnnlnrwrvou «klaring ved mmdngolu IV bollgnlujon Jeglh erklærer at mit/vin erverv av sohspom :Hm e: l stud man bes1cmme1suni I0 had: Iedouov Iv 4 mur: 1963 nl 7 (may): ulragarlunenarvolrnorunlosdquntlurrnsol sum: Iuomnunuvugotg samououummrollunln-naulcrhomnunooguxn rmiilumlltsklflahabgat.hanuvuwierosdxsiorm.nbu1sqninranomknsqknpvuviwbmvlb1uabuuimuiurbane.- Slod,dMn S : {KIV-; /I lit;/5" : lquponlurvorvou undnnkml Wanna: men moan elle: nnokmomam.; I f / A/z.. > 4.w 3/21. / / O. am-rung um uvuoma m.v. f* 1. El' ulnlodumlo) gm Olli li lillifl(0) liliudl(d) l TJ: FE] Nøl Hvnn pa. ml oglå spørsmål 2 besvares 2. Er ulslodamc gm ollor Ioglltflfll plmlln mld hvuundn on htggl unhnllivuf Ion: I.lllhdIr I Ja i i] Ne: Hvls net, må også spørsmål 3 besvares _. I. amass nvnranpclun Doug lom utolnold w) 99 dunno: (dønn) nlmhllqr) nllov nglnroflll) FIVIONO) brun: som hllu noun j Ja ; ' Ne: H»/as pa, må akleleiien(el neguslrerue) pannene) samtykke l overdrogelsen B. Undgnlyfilyar og bokreflnlur Sud. anm uumum umaufm iv law med mlskn eller blokkbolalaver /. C - _. -f/ r/,,./ fléu-å/f,/ze{/c(, re ' / Z /L. /.D»fla(: (-1 k. 52" """?9?" 9f""LF?FT!"'? C fl 3' } 9 ""!!"[ 9 "...F,.. _,..._._..., -..._., 'Fin l Eiviinnsungl-tun partner: una-mum Tisfami-7nea maslun eller uomaouémer ` 7 JBQM bekveflel al undersknvavtne) er over IB år og har underskmvol etter vedkjanl seg sin(c) underskrimef) Då dette dokumenl I min/van narvq Jagtvi er myndvg(a) og bosan l Norge. 1 um'euiuea«s n1w7, " V W " ` W ' '` Iépmu mad raise:-a'n'niec' uokki $&:uuiv' ` W ASNEL1 SE HEGNUM /í, ~/! 'fl/q c:>»mmai\rken PLUSS", 4 Adresse '] > V KRlSTlANbAND 2 vimeunoemmn [Genus mad 'n;i'l:1(lg,i'sen Adresse,_ L1.fiLm;4_~;;.z_v.,zcou.:s.«_, ê :n O B.-mr.'.','.'. ~ no - v.,. "T! Falt' Borllnlul undunlum 16560! med mlakin såler blokkhohslnvav

19 ERKL/ERING Undertegnede eiere av gnr.20 bnr.6, Åros i Søgne Kommune, gir herved eier av gnr.20 bnr rett til atkomst fra ofienllig vei over bnr.6 fram til bnr.l0 (Tjennestykket), jfr. endelig vedtak om fradeling v/ Drifls -og næringsulvalget , sak nr. DRN i Søgne dalen Søgne, d I 997 _-Nils GrEd"ar,/pTrs.m_ 251%: _._.flaj. 4 _ Bcnha Bcmtsen, pers nr. l K éaam Per Gredal, pers.nr _ QM langs? Grødafismr 24 l047 3l 100 f _ ~ 1 l `

20 ERKL/ERING Undertegnede medeier av gnr_20 bnr.10, Åros i Søgne, gir herved eier av gnr.20 bnr..f 2E rel! til atkomst fra bnr.6 over bnr. IO (Tjønncslykkel) lil bnr J..-18., jfi: endelig vedtak om fradeling v/ Drifls -og næringsutvnlgel i Søgne datert , sak nr DRN ~ Søgne d. I997 mim; daízaeifizíá" personnr I] 36l49

21 inlolorg.: Utskrift Utskriftsdato: :42:05 Brukernavn: ADLIPP01 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL HISTORIKK Du har søkt på: Knr.: 1018 Gnr.: 20 Bnr.: 6 Fnr.: Snr.: Registreringsen het: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: Hjemmelshavere: Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt Navn: BERNTSEN BERTHA F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL JAN TORSTEIN F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDÅL PER KRISTIAN F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: HOCKEMEYER TORBJØRG F.NR: IDEELL: 1/ 8 Eiers : Klikk for â hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt Navn: GRØDAL NILS F.NR: IDEELL: 4/8 Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Bætill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN Kjopesum: Omsetningstype: Skifteoppgjmr Navn: GRØDAL NILS F.NR: IDEELL: 4/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: BERNTSEN BERTHA F.NR: S632 IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL JAN TORSTEIN F.NR: IDEELL: 1/8 nnps//www.lnfo1org nol: nlolocg/new/edr Konirol ler"sprocorn rnand=prm\&prinl= lhi sproauclm] enes(e= Ener\dornsregIstaret8.kI i de= KIlde+og+ behandi ingsan

22 infolorg r: Ulskrifl Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL PER KRISTIAN F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: HOCKEMEYER TORBJØRG F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: BERNTSEN BERTHA F.NR: Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE UTSKRIFT SLUTT hnps.//www.i nfolorgno/i nfotorg/new/ed RKontrol ler!>procom rn and* pnm&prlr\i= thxsproducl&ljenesle= Ewendomsregx slerel&klj de= Kllde+ og+ behandl mgsan.. _ 2'2

23 2o_11_2o14 mlo(org' Utskrift Utskriftsdato: :44:10 Brukernavn: ADLIPPOI EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlmgsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL HISTORIKK Du har søkt på: Knr.: 1018 Gnr.: 20 Bnr.: 10 Fnr.: Snr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: d14 Hjemmelshavere: Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL Kjøpesum: 0 Omsetningstype: TIL GRUNN Fritt salg Navn: sjorå SIGRID F.NR: IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL NILS F.NR: IDEELL: 1/ 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL REIDAR F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL THOR F.NR: S IDEELL: 1/8 Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE HJEMMEL TIL GRUNN - Bestill pantebokkopi - Søk på dokument Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Fritt salg Navn: sjorå HÅKON F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL JAN TORSTEIN F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL KRISTEN F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente Navn: GRØDAL THOR STEINAR F.NR: IDEELL: 1 / 8 Eiers : Klikk for å hente GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Bestill pantebokkopi - Søk på dokument HJEMMEL TIL GRUNN hnps://www mfolorg no/1nlolorg/new/edrkomro1ler?lprocommand=pnni&pnnl=aliproducts&qanaste= EIandornsreg1ste(el8.kilde:Kilde+og+behandI:ngsan. 1/4

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/2295-30974/204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.204 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad om bruksendring av hytta til bolig Søgne kommune Arkiv: 21/37 Saksmappe: 2009/1016-24941/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for ombygging av hytte på GB 21/37 - Monsøya, samt søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Søgne kommune Arkiv: 13/73 Saksmappe: 2012/3668-7699/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 25.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av støyskjerm - GB 13/73 - Langenesveien 337 C Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer