Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell"

Transkript

1 Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

2 Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status /5 18/174 18/175 18/173 18/ /1 170/1 170/1 170/1 170/1 18/164 18/165 18/166 18/167 23/38 18/177 18/178 18/179 18/ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- ene Hafjell - Liesetra har en fantastisk beliggenhet. Området ligger på mellom moh. ved inngangen til Øyerfjellet. ene er sydvendte med nydelig utsikt over Gudbrandsdalen. ene er byggeklare og leveres opparbeidet med vei, vann, avløp, kabel-tv og bredbånd til tomten. Adkomst Adkomst skjer fra privat bomvei fra Fylkesveien og opp til Liesetra. Drifts og vedlikeholdskostnader inne på tomteområdet betales av brukerne og kjøper må dekke sin forholdsmessige andel, se vedlagte kjøpekontrakt. Fra Liesetra er det kun ca 10 min. med bil til Hafjell Alpinsenter, Lilleputthammer, Hunderfossen Familiepark, Lekeland, Barnas Gård og Hafjell golfbane. Langrenn Du har tilgang til over 300 km oppkjørte lagrennsløyper i direkte tilknytning til tomtene, i tilegg til en 2,5 km lang lysløype. Løypemaskinene har sin base på Liesetra, noe som sikrer deg de nyeste oppkjørte langrennsløyper til enhver tid.

3 Sykkel Det satses tungt på sykkel i Hafjell. Magasinet Mountain Biking omtaler Hafjell over syv sider som; One of the best places in the world to roll your wheels. Du kan velge downhill i spesialbygde løyper eller teste birkenformen i den offisielle Birkentestløypa, en 39 km lang løype satt sammen av Lars Ragnar Manengen (2. plass i 2008 og 2009). Løypa går rett forbi tomtene. Regulering Liesetra II er ferdig regulert og godkjent Utnyttelse/bebyggelse På den enkelte tomt tillates det oppført en fritidsbolig, et anneks og et uthus. Maksimalt tillett bruksareal (T-BRA) skal samlet ikke overstige. Se vedlagte reguleringsbestemmelser. Fellesområder/velforeninger Det vil opprettes egen velforening for å ivareta fellesområder, veier etc. Det er pliktig deltagelse for alle tomte og hytteeiere, se bestemmelser i vedlagte kjøpekontrakt og utkast til vedtekter for Liesetra Velforening. Betalingsbetingelser Det skal betales kr ,- ved kontraktens underskrift (ubunden egenkapital) Resterende del av kjøpesum skal betales ved overtagelse. Gebyrer - tillegg til kjøpesum Kabel-TV: kr 7 500,- Tilknytningsgebyr for vann og avløp i kommunen, varierer ihht. areal. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen tilkommer tinglysningsgebyr med 2,5% dokumentavgift av kjøpesummen. Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1 548,- Tinglysningsgebyr for pantobligasjon kr 2 107,- Øvrige betingelser Se dette prospekt og kjøpekontrakt.

4 Reguleringsbestemmelser Liesetra II 1 Innledning Avgrensning og virkeområde for planen og bestemmelsene; Det regulerte område er vist på reguleringskart med reguleringsgrense datert , sist revidert Planen omfatter deler av tidligere reguleringsplan for Liesetra godkjent Byggeområder: (pbl. 25-1) - Fritidsbebyggelse Ny (H1-H9) - Fritidsbebyggelse Eksisterende (E1-E7) - Forretning/Bevertningssteder (FB1) Landbruksområder: (pbl. 25-2) - Jord og skogbruksområde (L1-L4) Fareområder: (pbl. 25-2) - Høyspenningsanlegg Spesialområder: (pbl. 25-6) - Bevaring (SB1-SB3) - Kommunalteknisk virksomhet (SK1) - Friluftsområder (SF1-SF2) - Privat parkeringsplass (SP1) - Skiløype (SS1-SS6) Fellesområder: (pbl. 25-7) - Private veger (FV1-FV5) 2 Fellesbestemmelser 2.1. Det skal bevares mest mulig av den opprinnelige vegetasjonen, og alle terrenginngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. Utvalget for plan og utvikling kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep som vurderes uhelding Framføring av strøm eller telefon til bygningene innenfor det regulerte området skal skje i jordkabel Etter at denne reguleringsplanen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret, kan det ikke gjøres privatrettslige avtaler som er i strid med plan eller bestemmelser Prosjektmaterialet for veg, vann, avløp og kabelnett skal legges fram for kommunen for godkjenning før anleggsarbeidet startes opp. Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjonen i anleggsperioden Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatiske fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 3 Byggeområder 3.1. De områdene der det kan bygges fritidsboliger er regulert som områder med angitt antall tomter. Utnyttelsene av tomteområdene er som følger: H1 15 hytter H2 50 hytter H3 68 hytter H4 10 hytter H5 5 hytter H6 8 hytter H7 12 hytter H8 4 hytter H9 22 hytter Totalt antall nye hytter omfattet av planen er 194. På den enkelte tomt tillates oppført en fritidsbolig, et anneks og et uthus. Maksimalt tillatt bruksareal (T_BRA) for fritidsbolig, anneks og uthus skal ikke overstige 15m m2. Dersom det blir bygd to eller tre bygninger bør disse plasseres i tunform. Anneks og uthus skal hver for seg ikke overstige 20 m2. Uthus kan ha garasjefunksjon. I tillegg til ovennevnte T-BRA kan det oppføres inntil 15 m2 åpent areal, (OPA) og terrasser uten takoverbygg på inntil 20 m2. All form for gjerding rundt planlagte nye hytter innen området er forbudt. Utvalg for plan og utvikling kan dispensere i forbindelse med trafikksikringstiltak og for leding av gang- og skitrafikk der slik trafikk berører private hyttetomter. Bygging av hytte, uthus og anneks skal tilpasses en tradisjonell byggestil m.h.t. takform, (saltak) takvinkel (min 22, maks 33) og et materialbruk i tre, stein og torv. Farger bør holdes i matte og mørke jordfarger. Grunnmurshøyde skal ikke være over 80 cm. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,10 meter og mønehøyde ikke overstige 5,5 meter over ferdig grunnmur.

5 Byggemelding skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomstveg, ny og evt. eksisterende bebyggelse, parkering (på hyttetomter parkering for minst 2 biler) og avstander til veg, tomtegrense og nabobebyggelse. Byggemeldingen skal også vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraseer.) Bygningers plassering og form skal tilpasses terrenget på tomta best mulig, bl.a. skal dype skjæringer og høye fyllinger (stein/ løsmasser) unngås. For regulerte områder som ikke er inndelt i tomter eller som skal fortettes må det innleveres bebyggelsesplan før utbygging kan ta til. Nye hytter skal tilknyttes godkjent vann- og avløpsanlegg. Før arbeidet igangsettes innenfor gjeldende byggeområde skal det gjennomføres en arkeologisk granskning for å sikre kildematerialet til de automatiske fredete kulturminnene som blir berørt. Dette gjelder kullgropene R3, R4, R5 og R6 avmerket på plankartet. Granskningen må skje før tiltak ihht. Planen iverksettes. Før iverksetting av tiltak ihht. Reguleringsplan for Liesetra II gnr. 22 bnr. 2 og gnr. 27 bnr. 1 i Øyer kommune skal det foretas arkeologisk utgraving av de registrerte automatiske fredete kulturminnene, i form av R7, jernvinneanlegg med kullgrop (ID87871) og R8, en enkeltliggende kullgrop (ID87724), jf. Kart stemplet og datert Det skal tas kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfang og kostnader for de pålagte granskninger kan fastsettes Området regulert til forretning/bevertningssted (FB1) Området kan bebygges med maks. 20% BYA. Grunnmurshøyden skal ikke overskride 100 cm. Gesimshøyde skal ikke overskride 4,0 meter og mønehøyde 6,5 meter over ferdig grunnmur. Bygninger skal tilpasses en tradisjonell byggestil i området. Takvinkel (min22, maks 33). Materialbruk skal være i tre, stein, betong og glass. Takmaterialet bør fortrinnsvis være torv. Farger bør holdes i matte og mørke jordfarger. Bygningene skal tilknyttes offentlig kloakkledning. Parkering skal ivaretas på tomten. 4 Fareområder 4.1. Kraftlinjer Det er inntegnet en sone på 15 meter rundt kraftlinja gjennom området som fareområde. 5 Spesialområder 5.1. Friluftsområde Friluftsområder hvor eks. Vegetasjon skal bevares. Innen området tillates rydding og anleggelse av stier og skitraseer Skiløype Det er regulert inn en skitrasee på 7 meters bredde gjennom området mot eksisterende hytteområde. Det er i tillegg anlagt et sekundært løypenett med en bredde på 5 meter som gir alle tomtene enkel fremkommelighet til marka Bevaringsverdi I spesialområde bevaring SB1 ligger et jernvinneanlegg og en kullgrop. Kulturminnene er automatiske fredete etter lov om kulturminner 4b, 6 og 8. Alle tiltak i spesialområdet skal legges fram for kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune for godkjenning. I spesialområde med formål bevaring SB2 ligger fangstgropene M1 og 1. Kulturminnene er automatiske fredet etter kulturminnelovens 4, 6 og 8. Formålet med spesialområde er å sikre kulturminnene og miljøet rund dem. Alle tiltak i spesialområdet skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune og godkjenning. I spesialområde med formål bevaring SB3 ligger jernvinneanlegget R5. Kulturminnet er automatiske fredet etter kulturminnelovens 4, 6 og 8. Formålet med spesialområde er å sikre kulturminnene og miljøet rund dem. Alle tiltak i spesialområdet skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune og godkjenning. 6 Fellesområde 6.1. Private veier Hovedvei gjennom området har en regulert bredde på 4,5m med 3m kjørebredde og 0,75m skulder. Sekundærveiene har en regulert bredde på 3m med 2,5m kjørebane. Snølagring skjer på tomtegrunn. Det er anlagt møteplasser med maks. Avstand 150 m. Hovedveiene utskilles som egen parsell. Sekundærveiene ligger på privat tomtegrunn. Beboerne innen gjeldende og ny reguleringsplan har bruksrett til det samlede veisystem innenfor planområdet, inkludert del av eksisterende plan som ligger utenfor.

6 Grunneiere til omkringliggende skogsarealer kan bruke hovedveisystemet innenfor planområdet i forbindelse med jord- og skogbruksdrift på deres eiendommer. Vegene i feltet kan vinterbrøytes. Det forutsettes biloppstillingsplasser ved hver enkelt hytte Private parkeringsplasser Det er regulert inn en privat parkeringsplass i planens østre del, hovedsakelig for betjening av lysløypa. 7 Rekkefølge Skiløypene i hvert enkelt delfelt skal være ferdig opparbeidet før halve feltet er ferdigstilt. Deler av vegen FV1 og FV2 vil som i dag fungere som skiløype og skal ikke brøytes inntil skiløypen SS1 er ferdig opparbeidet. Hyttefeltet skal være knyttet opp til godkjent avløpsnett før det gis noen byggetillatelse i delfeltene H1-H9 og FB1.

7 Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Nermo as org: Adresse: Nermo Gård, 2636 Øyer heretter kalt selger, og Pnr/Orgnr: Adresse: heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt. 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger overdrar herved kjøper tomtnr. på Lisetra II (bilag a). en er fradelt og har Gnr. Bnr.. Kjøpesum er avtalt stor: Kr heretter kalt kjøpesummen. Som avgjøres på følgende måte: 1.1. Ved underskrift av kjøpekontrakt kr ,- 1.2 Før overdragelse, jfr. 3 og 9 kr,- Samlet kjøpesum kr,- OMKOSTNINGER 1. I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger til Advokatfirmaet Thallaug ANS v/advokat Wilhelm Hopen heretter kalt oppgjørsansvarlig, samtidig med sluttoppgjøret jfr. 1 og 9. a. Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5%) kr,- b. Tinglysningsgebyr for skjøte til Staten kr 1 548,- c. Attestgebyr kr 215,- d. Tinglysningsgebyr for pantobligasjon kr 2 107,- e. Tilknytningsavgift kabel-tv kr 7 500,- I alt kr, Hertil kommer tinglysningsgebyr kr 2 107,- og attestgebyr kr 215,- for hver obligasjon kjøper ytterligere må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

8 Hvis tomten bebygges og bygget tas i bruk før overskjøting foretas, skal det ved tinglysning av skjøte betales dokumentavgift av tomtens og bebyggelsens verdi. Den dokumentavgift som er angitt ovenfor gjelder kun tomtens verdi. Hvis kjøperen velger å bebygge tomten å ta bygningen i bruk før overskjøting må kjøper dekke den økning i dokumentavgift dette innebærer. 3. Oppgjørsansvarligs provisjon og utlegg betales av selger. 3 OPPGJØR 1. Oppgjøret mellom partene foretas av oppgjørsansvarlig. Alle innbetalinger fra kjøper skal skje i til Advokatfirmaet Thallaug ANS sin meglerkonto: For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til oppgjørsansvarlig i rett tid, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i hht. Lov om forsinkelsesrente, til selger. Forsinkelsesrente beregnes av hele kjøpesummen frem til alt er betalt. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunkt for eventuell renteberegning mellom partene. 3. Tinglysning av skjøte kan ikke finne sted før kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl. omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysning og oppgjør som måtte følge herav, er kjøpers ansvar jfr. pkt HEFTELSER 1. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Alle pengeheftelser skal slettes for selgers regning. 2. Selger opplyser videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/ eller utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette oppgjørsansvarlig dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysning av skjøte skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen (jfr. 9) 3. Selger gir herved oppgjørsansvarlig ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet panteobjekt, de lån som fremgår av bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 4. Kjøper er kjent med og aksepterer at det foreligger beiterett på området. Kjøper er forpliktet å ta tilbørlig hensyn til beitende dyr både i tomtefeltet og i omkringliggende områder og det er forbudt å gjerde inn hele eller deler av tomten. Heftelsen skal inntas i skjøtet på tomten og tinglyses. Heftelsen kan kun fjernes med samtykke fra selger. TINGLYSNING 5 1. All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av oppgjørsansvarlig. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres oppgjørsansvarlig i undertegnet og tinglysningsklar stand. 2. Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos oppgjørsansvarlig, som foretar tinglysning når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger (jfr. 2) 3. Ved overtakelsen av eiendommen vil det mest sannsynlig kun være utstedt midlertidig målerbrev. Endelig målebrev til i tilfelle bli utstedt av Øyer kommune på et senere tidspunkt. 6 TOMTEN 1. en er fradelt og gitt Gnr. Bnr.. I reguleringsplanen for Liesetra II er tomten gitt tomtenummer. en overtas i den stand det var ved besiktigelsen. Kjøper har satt seg inn i tomtens grenser. (Bilag a og b). 2. Bilag b. er kartutsnitt hvor tomten er illustrert. ens størrelse er: m2. 3. Kjøper må akseptere et avvik i tomtestørrelse. Avvik i tomtestørrelsen skal ikke utgjøre noen mangel med mindre avviket er så stort at det må anses som betydelig. Avvik på mindre enn 5% skal uansett ikke medføre endring i kjøpesum i positiv

9 eller negativ retning. Det presiseres videre at verken bilag a. eller bilag b ikke gir en nøyaktig og fullstendig situasjonsbeskrivelse av området, herunder øvrig bebyggelses plassering og omfang. 4. Selger sørger for at det fremføres veg fram til tomtens grense. Selger opparbeider veg og/eller utbedrer eksisterende veg til normal/vanlig standard for hyttefelt. 5. Selgeren sørger videre for at ledningsnett for vann, avløp, el-kabler samt kabel for kabel-tv blir ført frem til tomtens grense. 6. Fremføring av veg, ledningsnett for vann og avløp, samt ledningsnett for el-kabler og kabel-tv vil ikke være klart ved overtakelse av tomten. Selgeren innestår for at denne infrastrukturen blir ferdigstilt innen bebyggelsen som kjøperne skal oppføre på tomten tas i bruk. For det tilfelle den endelige vegløsningen ikke er ferdigstilt ved overtakelsen skal det være etablert midlertidig annen adkomst, slik at utbygging av tomten kan starte umiddelbart etter overtakelsen. 7. Videreføring av veg, ledningsnett for vann, avløp, el-kabler, samt kabel-tv inne på tomten er kjøpers ansvar og han bærer selv kostnadene med dette. 8. Tilknytningsavgifter til vann og avløp inngår ikke i kjøpesummen. Kjøperen må betale tilknytningsavgift til Øyer kommune for tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg, etter kommunens satser. (Bilag f) 7 SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT 1. Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger vil det foreligge mangel. 2. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte ha kjent til da avtalen ble inngått. 8 FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND 1. Kjøper har besiktiget tomten. en selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven 3-9. en har likevel mangel i følgende tilfelle: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved tomten som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om tomten. Det samme gjelder dersom tomten ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har virket Når tomten har et vesentlig mindre areal en opplyst av selgeren. 2. Bestemmelsen her innebærer at avhendingslovens regler om når tomten har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. OVERTAKELSE 9 1. Den siste del av kjøpesummen (jfr. 1) og omkostningene (jfr. 2) skal innbetales til Advokatfirmaet Thallaug ANS sin meglerkonto: innen 14 dager etter at selger skriftlig meddeler at midlertidig eller endelig kartforretning foreligger. Meddelelse skal gå til kjøper med kopi til Advokatfirmaet Thallaug ANS. Så snart ovennevnte forhold er i orden og forutsatt at kjøper også har oppfylt sine øvrige forpliktelser etter 1 og 2, overtas tomten av kjøper. Selger utsteder skjøte på tomten fritt for pengeheftelser og overleverer dette til den oppgjørsansvarlige. en overtas med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger.

10 Den oppgjørsansvarlige sørger for å tinglyse skjøte og overføre kjøpesummen til selger. en overtas uten leieforhold av noen art, slik at hele tomten leveres ledig for kjøper. 2. Kjøper svarer fra overtagelsen for alle tomtens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. 3. Risikoen går over på kjøper når han har overtatt disposisjonsretten til tomten. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet da han kunne ha fått overtatt disposisjonsrett. 4. Når risikoen for tomten er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tomten blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. 5. Dersom partene ønsker å fravike overtakelsestidspunktet jfr. pkt. 1, må partene skriftlig bekrefte at oppgjør og overtakelse endres til ny dato, overfor kjøpers finansieringskilde og oppgjørsansvarlig. 6. Ved overtagelse vil det bli holdt tilbake kr ,- av kjøpesummen som sikkerhet for ferdigstillelse av infrastruktur. Oppgjørsansvarlig frigjør tilbakeholdt beløp til selger når Øyer kommune bekrefter at infrastruktur kan tas i bruk. 10 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD REKLAMASJON 1. Dersom tomten har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. 2. Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/ eller nekte å overlevere skjøte eller overlate disposisjonsretten av tomten til kjøperen. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig forsinket når oppgjør, uansett grunn, er forsinket over 14 fjorten dager etter forfallsdato ihht. 3 og 9. Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eiendommen til annen kjøper. Kjøper garanterer i så tilfelle å holde selger skadesløs for ethvert tap dette måtte påføre selger. 3. Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven 4-19 og REGULERINGSPLANER/UTNYTTELSES- GRAD 1. en ligger i området som er regulert til fritidsbebyggelse, hyttetomter. Reguleringsbestemmelsene vedlegges denne avtale (bilag a) og kjøper må sette seg inn i disse. Kjøper er kjent med hvilke eventuelle typer bygninger som kan oppføres på tomten. 2. Maksimalt tillatt bruksareal (T-BRA) for tomten i reguleringsplanen er 150 kvm. Kjøper er kjent med hvilke størrelser eventuelle bygninger på tomten kan ha. 12 KONSESJON/KONSESJONSFRIHET 1. Kjøper bærer ansvaret for at han blir gitt konsesjon/konsesjonsfrihet til kjøp av tomten. Skulle kjøper mot formodning ikke oppnå dette, vil selger være skadesløs og vil utstede blancoskjøte til kjøper mot oppgjør som planlagt. Kjøper forplikter seg til å avhende eiendommen på nytt for egen regning og risiko. 13 MEDLEMSKAP I VELFORENING/FELLE- SAREALER OG ANLEGG 1. Kjøper av tomen plikter å være medlem av den velforeningen som stiftes i forbindelse med Lisetra II området. En klausul om denne plikt skal inntas i skjøtet på tomten og tinglyses.

11 Selger vil, sammen med de andre selgerne sørge for stiftelse av velforeningen i henhold til vedlagte utkast til vedtekter. (Bilag c.) Kjøper har godkjent disse vedtektene ved undertegning på denne kontrakt. Selger stifter velforening når minst 50 tomter er solgt. Inntil stiftelse vil selgeren forestå drift av intern infrastruktur, herunder brøyting, strøing og vedlikehold av veger og fakturere den enkelte tomteeier for vedkommendes forholdsmessige andel av utgiftene. Etter nærmere bestemmelser fra selgerne av Lisetra II, vil velforeningen kunne bli eier av enkelte friarealer, fellesarealer og interne veger, det vil også være ulike typer arealer innenfor området som eies av de opprinnelige grunneierne. Kjøper plikter å sette seg inn i hvilke arealer dette gjelder og utvise forsiktighet i forbindelse med de aktuelle arealene. Medlemskap i velforeningen medfører forpliktelser for medlemmene til å delta i vedlikehold, fornyelser, snørydding og lignende i det forhold som de til enhver tid gjeldende vedtekter for velforeningen angir. For fellesanlegg er medlemmene forpliktet til å delta slik at vedlikehold m.v. utføres under ett. For all grunn, bygninger og anlegg har brukerne det fulle økonomiske ansvar for skader, ulemper og lignende som forvoldes. ekjøper/det enkelte medlem har på samme måte ansvaret for andre som han eller hun gir adgang til å benytte sin bruksrett innenfor nevnte arealer og anlegg. Hjemmelsforhold til den enkelte tomt og medlemskapet i velforeningen skal alltid overdras og pantsettes samlet og kan ikke atskilles. Innen Liesetra II området vil alle veger som blir opparbeidet være eid av selger eller opprinnelig grunneiere. Selger avgjør senere hvilke veger, fellesarealer og friarealer innenfor Lisetra II som skal overdras velforeningen etter endt utbygging. Drifts- og vedlikeholdsansvaret påhviler velforeningen. Veg fra Fylkesveien og fram til Lisetra II er en privat bomveg med flere rettighetshavere. Vann, avløp og kabelanlegg er eller vil kunne bli ført under og/eller gjennom tomten. Slik infrastruktur skal plasseres slik at det tas hensyn til bebyggelsen. Eieren av de aktuelle lednings og kabelanlegg skal ha uhindret atkomst til drift og vedlikehold av ledningsnettet. Skulle det oppstå forhold som nødvendig gjør blottleggelse av ledninger, kabler eller lignende er kjøperen eller hans rettsetterfølgere forpliktet til å sikre adgang til ledningsanlegget. Erklæring om dette skal tas inn i skjøte, eventuelt tinglyses i etterkant som heftelse på tomten, for selgers regning. I den grad erklæring om dette ikke blir tinglyst sammen med skjøte, er kjøper eller hans rettsetterfølger forpliktet til å akseptere slik erklæring tinglyst på senere tidspunkt. 14 SPESIELLE FORHOLD 1. Kjøper plikter å sette seg inn i og følge de reguleringsbestemmelser som myndighetene har fastsatt for tomten og feltet. Dette gjelder i særdeles grad for de bestemmelser som er fastsatt for byggeskikk, fargevalg etc. 2. Kjøper er også gjort kjent med at det kan bli lagt elektrisk oppvarming av enkelte hovedledninger og av stikkledninger fra hovedvannledning og frem til den enkelte hyttetomt. Kostnadene forbundet med oppvarming og vedlikehold av hovedvann ledningene fordeles likt mellom alle hytter på feltet som er tilknyttet dette ledningsnettet, via velforeningen. Kostnader til oppvarming og vedlikehold av stikkledninger bæres av den enkelte hytteeier. 3. Kjøperen er med dette varslet om at ytterligere bygging innenfor det regulerte området vil skje og har ingen innvendinger mot bygging så lenge denne følger den til enhver tid gjeldende reguleringsplan for området. Dette gjelder også utbygging i det som i reguleringsplanen er avsatt til skiløypetraseer. 4. Selgerne av Lisetra II kan fremme endringer og revisjon av reguleringsplanen og kjøper vil ikke motsette seg dette dersom endringene ikke har vesentlig betydning for hans tomt, med vesentlig betydning menes nye tiltak som beliggenhetsmessig blir til vesentlig fysisk sjenanse for hans tomt. 5. Kjøper er kjent med tomtens nærhet til skiløypene og at preparering av disse løypene kan medføre noen ulemper. 6. Fra det tidspunkt tomten er bebygd og bebyggelsen tas i bruk, er eieren av tomten forpliktet

12 til å tilknytte seg Alpin Infra as sitt kabel-tv anlegg. Årsavgiften for kabel-tv skal betales gjennom velforeningen om ikke annet angis. Erklæringen om dette tas inn på skjøte og tinglyses som heftelse på tomten. 7. Kjøper har plikt til å kjøpe seg vegrett i Lie Hornsjøveien for tiden kr 4 000,- Dette dekker tidligere vegninvesteringer og merbruk i forbindelse med utbygging. Selv om kjøper får vegrett vil ikke dette fra plikten til å betale boomavgift til Lie Hornsjøveien. FORTRINNSRETT Selger har på markedsmessige vilkår fortrinnsrett til alle typer arbeid og/eller oppdrag i forbindelse med opparbeidelse av tomten, herunder alle typer gravearbeider på tomten. Kjøper skal varsle selger skriftlig med angivelse av hvilke arbeider/oppdrag som skal utføres på tomten med minst 14 fjorten dagers frist for selger til å gi tilbakemelding. Fortrinnsretten skal inntas i skjøtet på tomten og tinglyses. Heftelsen kan kun fjernes med samtykke fra selger. BILAG Kjøper har fått seg forelagt følgende: a. Reguleringsplan med bestemmelser b. Kartutsnitt c. Utkast til vedtekter for Liesetra Velforeningen d. Instruks om oppgjør. e. Tilknytningsavgift og gebyrer for vann og avløp Øyer kommune Denne kontrakt er utferdiget i 4 fire likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar og to beror hos oppgjørsansvarlig. Sted: Dato: Som selger / underskrift Som kjøper / underskrift

13 Utkast til vedtekter for Liesetra Velforening Akseptert av medlemmene ved kjøp av tomter 1 Formål Liesetra Velforening (Velforeningen) er stiftet av Liesetra Infra as i forbindelse med utvikling og utbygging av reguleringsområdet Liesetra II. Medlemmer i velforeningen er de som til enhver tid er eiere av tomter eller seksjoner innenfor reguleringsområdet Liesetra II. Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser. Velforeningen skal organisere og drifte intern infrastruktur og veinettet i området. Kostnadene med brøyting, strøing, vedlikehold og utbedring av vegnettet skal av foreningen fordeles på medlemmene etter fordelingsnøkkel fastsatt av årsmøte og styret. Velfreningen skal overta eiendomsretten til de vei-arealer og andre arealer som Lisetra Infra as bestemmer skal overskjøtes til velforeningen. Forvaltning av arealer og eventuelle bygninger og fellesanlegg foreningen blir eiere av, skal skje til felles beste for medlemmene. Velforeningen skal også ivareta medlemmenes felles interesser i forhold myndigheter og omkringliggende arealer og anlegg. 2 Velforeningens rettslige status Liesetra Velforening er et eget retssubjekt med vekslende medlemstall som skal registreres i Foretaksregistret som forening/innretning. Den formelle stiftelsen og registreringen skal først skje når det er solgt minst 50 tomter. Som eget rettssubjekt kan foreningen eie fast eiendom og inngå bindene avtaler. Medlemmene i foreningen er ikke ansvarlige for foreningens forpliktelser ovenfor tredjemann verken proratarisk eller solidarisk. Medlemmene plikter er begrenset til deltagelse i foreningens arbeid, samt å foreta innbetaling til foreningen av de kontingenter og utgiftsandeler som styret eller årsmøtet bestemmer at medlemmene skal innbetale. 3 Medlemsforhold Velforeningen har pr. dato. medlemskap, hvorav. medlemskap utgjøres av hytteeiere. av servicesentret. Innehaverne av de enkelte eiendommer har via sitt eierskap rett til å være med i velforeningen. Utbyggingen foregår delvis innenfor ett gammelt hyttefelt, De gamle hytteeierne har lik rett til å være medlem i velforeningen. Velforeningen er forpliktet til å utvide medlemstallet med nye medlemmer i samsvar med utbyggingen av de ulike områdene. Årsmøtet i velforeningen kan også vedta med 2/3 flertall at det skal taes inn medlemmer fra tilstøtene områder dersom dette anses naturlig ut fra en vurdering i overensstemmelse med de gamle medlemmers vilkår. 4 Årsmøtet Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai hvert år. Det ordinære årsmøtet skal behandle styrets årsrapport, årsregnskap, budsjett, foreta valg av styre samt for øvrig behandle saker som nevnt i innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet velger forretningsfører og revisor. Med innkallingen skal følge årsregnskap for foregående år og driftsbudsjett for påfølgende år. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være velforeningen i hende innen 1. mars. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret. Styret skal innkalle til møte dersom minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet Innkalling til ordinært årsmøte skal meddeles skriftlig med minst 20 dagers frist. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje på samme måte. Alle saker av vesentlig betydning og saker som dreier seg om utførelse av arbeider som påfører fellesskapet vesentlige utgifter, skal av styret forelegges årsmøtet til godkjennelse før styret fatter beslutning.

14 5 Stemmerett Årsmøtet ledes av styret. Møteleder er styrets leder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Hvert medlemskap gir en stemme. Beslutninger fastsettes med simpelt flertall av de representerte stemmer. Medlemmene kan møte og avgi stemmer ved fullmektig som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt 6. Styret Styret består av leder og fire styremedlemmer som velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges særskilt for ett år av gangen. Styret består i tilegg til styreleder av fire representanter, det skal minimum være to representanter fra hytteeierne, en fra servicesentret, servicesentret utpeker selv sin representant i styret. Styreleder og styrerepresentantene velges blant de kandidatene som er foreslått skriftlig for valgkomiteen innen 1. mars. Forslagsrett har alle medlemmer av velforeningen. Alle kandidatene må være medlemmer av velforeningen. 7. Valgkomitee Årsmøtet velger hvert år en valgkomitè bestående av tre medlemmer. Valgkomitèens innstilling og liste over andre foreslåtte kandidater skal ut samen med de øvrige dokumenter til årsmøtet. 8 Signatur for velforeningen Velforeningens signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret forestår den løpende kontakt med forretningsfører og har instruksjonsmyndighet over denne. Styret kan meddele forretningsfører prokura. Meddelt prokura skal registreres i foretaksregistret. 9 Regnskap Styret skal sørge for at det føres regnskap over driften av Velforeningen. Årsregnskap skal hvert år sendes det enkelte medlem. 10 Driftsutgifter Driftsbudsjettet skal omfatte alle fellesutgifter, slik som drift og vedlikehold av veier og fellesanlegg, årsavgifter for tv, honorar til forretningsfører og revisor m.v. Totale fellesutgifter fordeles likt på det enkelte medlem og kan innkalles a konto på forskudd. Alle medlemmene plikter å foreta innbetaling. 11 Vedlikehold Den enkelte sameier har plikt til å vedlikeholde sin eiendom på forsvarlig måte. 12 Snøbrøyting/grusing Velforeningen er forpliktet til å organisere tilfredsstillende snøbrøyting/grusing slik at alle veier, stikkveier og innkjørsler blir brøytet til det tidspunkt hvor det enkelte medlem har behov. Velforeningen fordeler hvilke kostnader som skal bæres av foreningen og hvilke kostnader som skal bæres av det enkelte medlem. 13 Beite og andre forhold Medlemmene i Velforeningen forplikter seg til å respektere den beiterett som ligger på tomter og fellesarealer i området. Styret kan gi retningslinjer med sikte på å unngå konflikter mellom hytteeiere og beitedyr. Medlemmene er også innforstått med at grunneiere i området som støter til Liesetra II reguleringsområdet vil ha landbruksmessig drift, bl.a. skjøtsel av gjenværende vegetasjon og bidra til at det ikke oppstår unødvendig konflikter knyttet til slik drift. 14 Fortrinnsrett til oppdrag for velforeningen De arealer som omfattes av Liesetra II reguleringsplan tilhørte tidligere: Botterud, Jutulstad, Nermo, Brynsven, Solberg, Skansen S, Skansen N, Lie Oppigard, Lie Nordre mellom, Lie Nordre, Fosegården, Lyusveen. I forbindelse med avståelse av grunn har grunneierne betinget seg fortrinnrett til å utføre arbeider innen feltet som de er kvalifisert for. Vederlag for arbeid/ oppdrag skal fastsettes til konkurransedyktige pris. Velforeningen vil således gi grunneierne rett til å inngi priser ved brøyting, grusing, vedlikehold etc. som Velforeningen har ansvaret for.

15 Ved ellers like priser og vilkår skal grunneierne ha fortrinnsrett til å få avtale. Dette gjelder også selskap grunneiere hver for seg eller samlet eier. 15 Kabel-TV Velforeningens medlemmer er forpliktet til å være tilknyttet Alpin Infra as sitt kabel-tv nett og ha løpende abonnement, etter hva som kan tilbys fra Alpin Infra as. Løpende årsavgift og abonnementsavgift skal betales samlet av Velforeningen. Denne kostnad utgjør således en del av Velforeningens utgifter. 16 Løypepreppareringsavgift Velforeningen skal betale løypeprepareringsavgift som utgjør kr pr.medlem pr.år Avgiften reguleres årlig iht. vedtak i Øyer Skiløyper BA. Avgiften betales Liesetra Infra AS eller den Liesetra Infra AS måtte overdra rettighetene til. 17 Fellesareal Områdets felles- og friarealer som Velforeningen er eller blir eier av, skal forvaltes av Velforeningen. Det er ikke tillatt for den enkelte medlem å rydde/felle trær eller på annen måte ta seg til rette på fellesarealet uten samtykke fra styret. 18 Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer kan bare tas til behandling hvis det er ført opp på saklisten for årsmøtet. Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i årsmøte. 13, 14, 15 og 16 kan ikke endres uten avtale med rettighetshaverne.

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LlSETRA 2: 1 INNLEDNING 1.1 Avgrensing og virkeområde for planen og bestemmelsene: Det regulerte område er vist på reguleringskart med reguleringsgrense datert 10.10.03. Rev.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING. (Vedtatt i konstituerende årsmøte den , endret i ordinært årsmøte og ).

VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING. (Vedtatt i konstituerende årsmøte den , endret i ordinært årsmøte og ). VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING (Vedtatt i konstituerende årsmøte den 07.12.2012, endret i ordinært årsmøte 28.03.15 og 19.3.16). 1 Formål Hafjell Fjellandsby Velforening (Velforeningen)

Detaljer

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell 107 132 134 130 128 X 174 X X 171 169 173 X 167 181 175 179 177 142 144 140 138 136 For mer informasjon og visning kontakt: Johannes Nermo mob. 992 75 760 eller

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika Kjøpekontrakt Mellom: Rissakommune Org. nr.: 944 305483 Heretter kalt selger Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissakommune og Enkeltmannsforetaket Brevika Org. nr.: 994224859 Heretter kalt kjøper Adresse:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Sætersdalen AS Org: 932821632 Adresse: Postboks 1174 Tel (m:) 90 83 25 66 4683 SØGNE heretter kalt, og Navn Navnesen Født xx/xx-xxxx xxxx Navn

Detaljer

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted.

SALGSOBJEKT/KJØPESUM. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted. I ll KJØPEKONTRAKT FAST EIENDOM Oppdrag: Kjøp av fast eiendom i 1724 Verran kommune For salg der det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at eiendommene er solgt "som den er" Kontraktens bestemmelser utfylles

Detaljer

Reguleringsplan Nordfjellstølen

Reguleringsplan Nordfjellstølen Reguleringsplan Nordfjellstølen - Åpent møte 14.4.2014 - Bakgrunn for planarbeidet Innhold i reguleringsplan Tomtegrenser og utvidelser Atkomstveger Skred/flom Kulturminner Framdrift Bakgrunn Bygd ut over

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Vedtatt av kommunestyret K-sak 109/05 av 24.11.2005 Endret som følge av klage K-sak 33/06 av 11.05.2006 Referanse: 06/33-28 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN SOLSÆTRA. Tidligere Bekk-Solliøygarden. Mindre endring Sist revidert: Vedtatt av formannskapet:

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN SOLSÆTRA. Tidligere Bekk-Solliøygarden. Mindre endring Sist revidert: Vedtatt av formannskapet: PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN SOLSÆTRA Tidligere Bekk-Solliøygarden Mindre endring 2017 Sist revidert: 24.01.17 Vedtatt av formannskapet: Planid: 0536001 Arkivsak: 16/220, 03/660, 47/13 og 12/640 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål:

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: Nes kommune Planid.: 01200405 Reguleringsplan for Syningset / Lyseren pr. 12.04.2011 Reguleringsformål Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: PBL 25.1 PBL

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.14 Tilhørende plankart er sist revidert: 15.01.14 Godkjent av kommunestyret: 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 21/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R7 - ÅSSETRA I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25,

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i hovedutvalg NMK i utvalgssak 66/17, dato 24.08.2017 REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015015 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001 Nordre Land kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt Planid: 20040001 Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsatt planarbeid 20.6.2013 Utlagt til offentlig ettersyn

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Gratangen kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 2011002 DETALJREGULERING ØSE HYTTEOMRÅDE Dato:... 06.06.2017 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T Side 1 av 7 K J Ø P E K O N T R A K T er inngått mellom Mathiesen-Atna AS, org. nr. 820 626 052 (heretter kalt: Selger) og, fnr. nr./org. nr... (heretter kalt:..) slik: 1. KJØPEOBJEKT BYGGETOMT Denne avtale

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Dato:... 14.07.08 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx

UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx Mellom Bjorli Eiendom AS, heretter kalt utbygger, og Lesja

Detaljer

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVINAVEGEN HYTTEFELT BYGGEOMRÅDE

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVINAVEGEN HYTTEFELT BYGGEOMRÅDE 17 5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVINAVEGEN HYTTEFELT I medhold av Plan- og bygningsloven er det utarbeidet Reguleringsplanendring for Kvinavegen hyttefelt Knaben i Kvinesdal kommune. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

REGULERINGSPLAN for HAFJELL FJELLANDSBY 1/7 i Øyer kommune

REGULERINGSPLAN for HAFJELL FJELLANDSBY 1/7 i Øyer kommune REGULERINGSPLAN for HAFJELL FJELLANDSBY 1/7 1 Innledning: Planens begrensning er vist på plankartet. Innenfor området er arealet regulert til disse formål: Byggeområder (pbl 25, første ledd nr.1): - Områder

Detaljer

REGULERINGSPLAN for MOSETERTOPPEN FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 i Øyer kommune

REGULERINGSPLAN for MOSETERTOPPEN FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 i Øyer kommune Tilhørende plankart er sist revidert: 17.04.2015 Godkjent av kommunestyret: 30.04.2015, sak 28/15 1 Innledning: Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): Bebyggelse og

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for. Randheia. Gnr. 15 bnr. 1, 32 og 487 i Risør kommune. Navn: Risør kommune Org.nr.:

UTBYGGINGSAVTALE. for. Randheia. Gnr. 15 bnr. 1, 32 og 487 i Risør kommune. Navn: Risør kommune Org.nr.: UTBYGGINGSAVTALE for Randheia Gnr. 15 bnr. 1, 32 og 487 i Risør kommune 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Risør kommune Org.nr.: 964 977 402 heretter betegnet RK og Navn: Kamperhaug Boligutvikling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND OMFATTER DELER AV EIENDOMMENE GNR/BNR 23/10, 23/19, 23/20, 54/363 OG 80/43 I STOR-ELVDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG OG HYTTEFELT PÅ EIENDOMMENE 12/43, 44 SAMT DEL AV 12/4 OG 12/11, RINGVASSØY, KARLSØY KOMMUNE Dato: 03.02.09 Dato for siste revisjon: 09.02.10 Dato for

Detaljer

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal.

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal. Endelig versjon 10.12.13 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Melinggarden Eiendom AS org nr. og Kvitsøy kommune, org nr 964 979 634 er det inngått slik avtale: 1. BAKGRUNN Melinggarden Eiendom AS (heretter Utbygger)

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM

Formidl.nr: Oppdragsnr.: Fødselsdato: Mellom: Pål Robert Aasegg. Adresse: Klingavegen SPILLUM Formidl.nr: 4008090 Oppdragsnr.: 52170091 KJØPEKONTRAKT Mellom: Pål Robert Aasegg Fødselsdato:26.03.76 Adresse: Klingavegen 431 7820 SPILLUM Tlf.: (m:) 99 21 06 04 heretter kalt selgeren, og Gunnar Hjellan

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom Oppdragsnummer: 59-14-0062 Formidlingsnummer: 59 140 040 Dato: 16.12.2014 kl. 11:00 KJØPEKONTRAKT Fast eiendom Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av

Detaljer