Salgsbetingelser Austlid Fjellstuer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsbetingelser Austlid Fjellstuer"

Transkript

1 Salgsbetingelser Austlid Fjellstuer SELGER Selger er Thon Hotellbygg AS, et selskap i Olav Thon Gruppen. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Hytteseksjonene selges til fast pris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger står fritt til når som helst å endre priser og salgs-/betalingsbetingelser på usolgte hytteseksjoner. BETALINGSBETINGELSER Kjøpesum og omkostninger skal være disponibel på oppgjørsmeglers konto 2 virkedager innen avtalt overtagelse. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt innen 30 dager fra selgers aksept av kjøpetilbud, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Selger krever at det foreligger en finansieringsbekreftelse ved innlevering av kjøpetilbud. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger: 1. 2,5% dokumentavgift av kjøpesum. Utgjør fra kr ,-. 2. Tinglysningsgebyr for skjøtet kr. 525,-. 3. Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon inkl. panteattest kr. 697,-. 4. Oppstartskapital til Sameiet Austlid Fjellstuer kr ,-. 5. Oppstartskapital til Velforeningen Austlid Fjellgrend kr ,-. 6. Tilkoblingsavgift for kabel-tv kr ,-. Omkostninger totalt fra kr ,-. Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter og gebyrer. LOVGRUNNLAG Handelen reguleres av Avhendingsloven. Hytteseksjonene selges som de er, jfr. Avhendingsloven 3-9. I forhold til mangler er det kun Avhendingsloven 3-7 «manglende opplysninger om eiendommen» og 3-8 «uriktige opplysninger om eiendommen» som kan påberopes, med mindre eiendommen er vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forhold ellers. Selgerens ansvar, i forhold til Avhendingsloven, blir med dette redusert for eventuelle mindre vesentlige feil og mangler. Åpenbare/synlige feil og mangler ved hytteseksjonene behøver ikke å være beskrevet i prospekt, salgsbetingelser og tilleggsskriv. VEDLIKEHOLD Samtlige tak på alle seksjoner er byttet i perioden Ta kontakt med selger for opplysning om årstall på konkret seksjon. MATRIKKEL/ADRESSE Hyttene ligger på to eiendommer, hhv. gnr. 205, bnr. 41 og 42 i Gausdal kommune. Vi gjør oppmerksom på at matrikkelbetegnelsen kan endres ved sammenslåing av eiendommene. Seksjonsnummer til hyttene blir fastsatt i forbindelse med seksjoneringen. Adressen til hyttene er Fjellstuevegen 1-3, 4,6,8,10,12,14,16,18,19,21-32, 2652 Svingvoll. TOMT Sameiet vil få eiet tomt som vil være et fellesareal for alle sameiere. Pt. betegnet som gnr. 205, bnr. 41 og 42 med samlet areal på 9.731,6 kvm. De to eiendommene er foreløpig ikke sammenslått og selger tar forbehold om endelig størrelse dersom slik sammenslåing skal foretas. Situasjonskart ligger vedlagt.

2 Selger forbeholder seg retten til fritt å gjennomføre sammenslåing/ fradeling/grensejustering for å etablere en felles eiet tomt for Sameiet. SAMEIET Hyttene selges som eierseksjoner og det vil bli opprettet et eierseksjonssameie iht. Eierseksjonsloven. Sameiets navn blir Sameiet Austlid Fjellstuer og vil bestå av totalt 50 eierseksjoner. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesanliggender og -arealer innenfor eiendommen. Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. Det gjøres oppmerksom på at evt. utleie før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietaker til redusert pris. Jfr. Eierseksjonsloven kap. III. Dette bærer ikke selger ansvaret for. Seksjonseiere kan ikke videreselge sin respektive seksjon før endelig seksjoneringsbegjæring er tinglyst og seksjonen er tinglyst på seksjonseier. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. hyttens størrelse (BRA). Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Vedtekter medfølger som bilag og det forutsettes at kjøper aksepterer disse. Kjøper er gjort kjent med at man kun kan erverve inntil to seksjoner i det samme sameiet, jfr. Eierseksjonsloven 22, 3.ledd. FORRETNINGSFØRER Forretningsfører er Obos Eiendomsforvaltning AS. Det er på vegne av Sameiet Austlid Fjellstuer signert en forretningsføreravtale med 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strøm, kabel-tv, vaktmester, vedlikehold av tekniske installasjoner). FELLESUTGIFTER Forretningsfører har utarbeidet et forslag til budsjett for Sameiet, som gir følgende estimerte fellesutgifter det første driftsåret: Hytte 50 kvm: Felleskostnader: Kr 500 pr 50 kvm/mnd Tv/Bredbånd: Kr 299 pr seksjon pr/mnd Avgift løypenett Skeikampen: kr seksjon/år. Totale fellesutgifter pr. mnd: kr 908,- Hytte 100 kvm, solgt som 1 stk seksjon: Felleskostnader: Kr 500 pr 50 kvm/mnd Tv/Bredbånd: Kr 299 pr seksjon pr/mnd Avgift løypenett Skeikampen: kr seksjon/år. Totale fellesutgifter pr. mnd: kr 1.408,- Hytte 100 kvm, solgt som 2 stk seksjoner Felleskostnader: Kr 500 pr 50 kvm/mnd Tv/Bredbånd: Kr 299 pr seksjon pr/mnd Avgift løypenett Skeikampen: kr seksjon/år. Totale fellesutgifter pr. mnd: kr 1.816,- Fellesutgiftene er ment å dekke sameiets ordinære driftsutgifter som felles bygningsforsikring, forretningsførsel / revisjon, kabel-tv, felles vedlikehold av bygningsmassen og løypeavgift. Hvor store kostnadene endelig blir, vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Selger vil stå ansvarlig for fellesutgiftene på evt. usolgte hytteseksjoner Budsjett, inklusiv forslag til fastsettelse av fellesutgifter for første driftsår, legges frem på konstituerende sameiermøte. Vedtekter og forslag til budsjett ligger vedlagt. KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter faktureres direkte til hver seksjonseier. Det er ikke installert vannmåler. Det tas forbehold om endringer i kommunale avgifter. Stipulerte kommunale avgifter pr. år:

3 Hytte 50 kvm: Abonnementsgebyr vann kr ,-. Forbruk vann, 40 m3, kr. 620,-. Abonnementsgebyr avløp kr ,-. Forbruk avløp, 40 m3 kr. 713,-. Renovasjon kr ,-. Totalte kommunale avgifter pr. mnd: kr. 620,- Hytte 100 kvm, solgt som 1 stk seksjon: Abonnementsgebyr vann kr ,-. Forbruk vann, 80 m3 kr ,-. Abonnementsgebyr avløp kr ,-. Forbruk avløp 80 m3 kr ,- Renovasjon kr ,-. Totalte kommunale avgifter pr. mnd: kr. 731,- Hytte 100 kvm, solgt som 2 stk seksjoner: Abonnementsgebyr vann kr ,- pr. seksjon. Forbruk vann, 80 m3 kr ,-. Abonnementsgebyr avløp kr ,- pr. seksjon. Forbruk avløp 80 m3 kr ,- Renovasjon kr ,- pr. seksjon. Totalte kommunale avgifter pr. mnd: kr ,- EIENDOMSSKATT Det er eiendomsskatt i Gausdal kommune og dette faktureres direkte til hver seksjonseier. Eiendomsskatten er 5 promille av skattegrunnlaget. Skattegrunnlaget beregnes ut fra byggeår, standard og tomtestørrelse. Gausdal kommune har estimert følgende: *kr ,- for hytte på 50 kvm/år *kr ,- for hytte på 100 kvm/år. VEI Veslesetervegen er privat og det innbetales avgift til Veiforeningen Skei/Vesleseter. Pålagt beløp pr. seksjonseier er kr ,-. VELFORENING Samtlige sameiere forpliktes til å være medlem i Velforeningen Austlid Fjellgrend. Denne forpliktelsen vil tinglyses på hver enkelt seksjon: Den som til enhver tid eier eiendommen plikter å være medlem av hytteeierforeningen for feltet eller tilsvarende organisasjon for området. Velforeningen vil fra 2015 kreve inn årlig avgift på kr ,- pr. 50 kvm for å ivareta felles interesser. Dette skal bl.a dekke vedlikehold og snømåking av interne veier, vedlikehold av fellesområder med gressklipping, drift og vedlikehold av ski- og akebakke. Selger gjør oppmerksom på at kostnader det første driftsåret er estimert etter beste evne basert på erfaringsmessige tall. Vedtekter og budsjett ligger vedlagt. FORPLIKTELSE PÅLAGT AV GAUSDAL KOMMUNE Følgende formulering vil tas med i skjøtet på den del som ikke tinglyses: Den som til enhver tid eier eiendommen plikter å betale et årlig beløp til vedlikehold av skiløyper, turstier og sykkelstier på Skeikampen. Beløpet er kr mva pr. år. Beløpet skal reguleres i henhold til endringene i konsumprisindeksen med utgangspunkt i indekstallet pr hvert 3. år og første gang pr Beløpet innbetales fortrinnsvis til hytteeierforeningen for feltet eller tilsvarende organisasjon for området, som viderebetaler det til den som har ansvaret for vedlikehold av sti- og løypenettet for området. Denne forpliktelsen er lagt inn i fellesutgiftene. PARKERING Parkering skjer på felles parkeringsplass for området som ligger på gnr. 205, bnr. 20 (eiet av Olav Thon). Parkering ved hyttene skal kun forekomme ved av- og pålessing i bilen. Dette for å ivareta fri ferdsel for brannbil i utrykning. SPORTSBODER Det skal etableres 19 stk sportsboder i kjelleren til Austlid Fjellstue. Disse vil tilbys for utleie på markedsmessige vilkår for eiere av hytteseksjoner i Sameiet Austlid Fjellstuer.

4 OVERTAGELSE Overtagelse skjer etter nærmere avtale. GRUNNBOK Det er ingen tinglyste heftelser. Hytteseksjonene overdras fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til Sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser (herunder innbetaling av fellesutgifter). Kjøper må akseptere tinglysing av eventuelle avtaler som er nødvendig i forbindelse med etablering av Sameiet og Velforeningen, og andre avtaler som er nødvendig for å sikre områdets interesser. Oppgjørsmegler skal tinglyse sikringsobligasjon med urådighetssperre på de to eiendommene. Dette tinglyses som sikkerhet for kjøpers innbetalinger før hjemmelsovergang til kjøper blir tinglyst. Sikringsobligasjon er pålydende hytteseksjonenes samlede salgssum med sikkerhet i samtlige av eiendommenes seksjoner. Denne heftelsen skal ved hjemmelsovergang til kjøper slettes fra seksjonens grunnboksblad. REGULERING Området er under regulering til fritidsformål. Reguleringsplan er godkjent i Gausdal kommune og ligger nå til offentlig ettersyn. Selger tar forbehold om endelig formelt planvedtak. Reguleringsplan med bestemmelser, samt særutskrift fra Planutvalget saknr. 64/14 ligger vedlagt. SEKSJONERING Eiendommene er under seksjonering. Selger står fritt til å endre antall seksjoner og seksjonsnummer på hyttene. Selger tar forbehold om formell offentlig godkjennelse av seksjoneringsbegjæringen som er under utarbeidelse. VANN/KLOAKK Offentlig. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi kan maksimalt settes til 30% av omsetningsverdi. FORSIKRING Forretningsfører vil på vegne av Sameiet tegne fullverdiforsikring. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. AREAL Arealene som er oppgitt i prospekt og prisliste er angitt i BRA (bruksareal), P- rom (primærrom) og BTA (bruttoareal). BRA = Bruksareal: dette er boligens innvendig mål, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. P-rom = Primærrom: dette er boligens BRA-areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Primærrom er oppholdsrom/ stue, kjøkken, bad, entré samt ganger/ trapperom mellom disse rommene. BTA = boligens bruttoareal er arealet av hele boligen målt med ytterveggens utside. Dersom boligen har vegger mot naboleilighet, måles bruttoarealet til midt i disse veggene. Selger har fått oppgitt areal fra takstmann og holdes ikke ansvarlig for disse. KREDITTVURDERING Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vil kjøper få opplysning om dette. OPPGJØR Oppgjørsansvarlig er Selvaag Eiendomsoppgjør AS (orgnr.: ). KONSESJON Det er ingen konsesjonsplikt. SKJØTE Det forutsettes at skjøtet tinglyses i samme navn som står på kjøpetilbud. Thon Hotellbygg AS forbeholder seg retten til å bestemme om det aksepteres salg av flere seksjoner til samme kjøper

5 VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. 522 GAUSDAL Austlid hyttesenter 1, Fjellstuevegen SVINGVOLL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr LÅNEVERDI: Kr Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Fritidseiendom 50,0 m² 50,0 m² Dato befaring: Rapportdato: Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann Morten M. Haugom

6 Matrikkel: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. Kommune: GAUSDAL KOMMUNE Adresse: Austlid hyttesenter 1 - Fjellstuevegen 2, 2652 SVINGVOLL Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF). 1. Om rapporten Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Forutsetninger Generelle forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling '. Det bemerkes at rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand.dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor.takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst. Arealberegning for boenheter: Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Fritidseiendommer ved Austli Fjellstue Taksten forutsetter at foreløpig reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Austli Fritidspark blir godkjent og at hyttene blir seksjonert. 2. Konklusjon og markedsvurdering Konklusjon Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Anbefalt låneverdi: Kr Markedsvurdering Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Følgende vurdering er lagt til grunn ved fastsettelse av markedsverdi (normal salgsverdi) for eiendommen: I alt vesentlig like seksjoner. Variere i beliggenhet på området, men dette er det ikke tatt stilling til. Seksjonene ligger nær Austlid fjellstue og vil etter seksjoneringen ha mulighet for felles smørebod, vaskerom og egen bod til hver seksjon. God beliggenhet i forhold til fine tur- og friluftsområder både sommer og vinter. Fire kilometer til Skei med Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 2 av 6

7 Matrikkel: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. Kommune: GAUSDAL KOMMUNE Adresse: Austlid hyttesenter 1 - Fjellstuevegen 2, 2652 SVINGVOLL Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF). golfbane, alpinanlegg, serveristed og butikker. Det vi også være mulig å leie ut seksjonen gjennom bookingsystemet til Olav Thon gruppen. Dette kan være med å delfinansiere kjøpet. Dagens lave renteniva øker etterspørsel og er en medvirkende årsak til prisstigningen i eiendomsmarkedet. På Austlid 4,3 km sørvest for Skeikampen med alpinanlegg, golfbaner og sykkelstier samt fine tur-og friluftsåmråder både sommer og vinter. Området ligger ca. 820 m.o.h. Veslesetervatnet ligger i nærområdet. Tmten vil inngå som en felles eiet tomt for sameiet. Tomten er opparbeidet. Enkelte hytter vil få seksjonert tilleggsareal med eksklusiv bruksrett. Det vil gi kjøper mulighet for etablering av uteplass/terrasse ved hytte. Bebyggelsen på 205/41 består av 15 stk doble hytter, med to boenheter i hver og 10 doble hytter på 205/42. Normal standard. Pliktig medlemsskap i velforening som etableres for å ivareta felles interesser for området. Boder i kjeller i Fjellstua kan leies. Videre vil det bli lagt til rette for smørebod og vaskerom i samme bygning. Spisesal og bar vil også være disponible for seksjonseierne. 3. Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Thon Eiendom v/tonje Marie Lindbergsengen Tlf.: / Besiktigelse, tilstede Dato: Tonje Marie Lindbergsengen - Alexander Cimarolli - Morten M. Haugom Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Grunnbokutskrift Dato ajour Tegninger Dato Andre dok./kilder: Eier Dato Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 205 Bnr. 41 Hjemmelshaver: Thon Olav Tomt: Eiet tomt. Areal 5 507,5 m² Konsesjonsplikt: Overdragelsen er ikke konsesjonspliktig Adkomst: Bomveg med private veger inne på området Vann: Tilknyttet offentlig vannverk. Avløp: Tilknyttet offentlig avløpsanlegg. Regulering: Regulert til fritidsbebyggelse Kommuneplan: Del av kommuneplan for Gausdal kommune Offentl. avg. pr. år: Kr Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 3 av 6

8 Matrikkel: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. Kommune: GAUSDAL KOMMUNE Adresse: Austlid hyttesenter 1 - Fjellstuevegen 2, 2652 SVINGVOLL Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF). Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Selvassurandør. Premiebeløp: Kr Kommentar: Stipulert Skattetakst Skattetakst: Kr År Bygninger på eiendommen Fritidseiendom Bygningsdata Byggeår: Eier Konstruksjon En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygging. Fritidseiendom Utvendig Stripefundament i betong på stabil grunn. Moelven elementbygg med to element i hver seksjon. Isolert trebjelkelag, isolert bindingsverksvegger kledd utvendig med trepanel. Saltak av selvbærende takstoler tekket med Decra steinimiterte metall plater. Metall takrenner med kjetting nedløp. Metall ventilasjonskanaler på tak. Beiset hovedinngangsdør i tre. Isolervindud med utenpåleggende sprosser. Ståltrapp. Innvendig Belegg på gulv, flis i bad. Panel og tapet på vegger. Flis på vegger i bad. Malte plater i himling. Standard hvitt sanitær utstyr. Det fyres med strøm. Elektriske varmekabler i bad. Furufyllingsdører. Furukjøkken med oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr og kjøkkenventialtor. Elektriske installasjoner er skjulte. Mekanisk vifte i vindfang. Kommentar Standard: Vedlikehold: Enkel standard Normalt vedlikehold Arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Vindfang, gang, kjøkken/stue, soverom, soverom 2 Loft Lager Ikke målbart areal Sum bygning Regler for arealberegning og måleverdige arealer se pkt. 'Om rapporten' og 'Forutsetninger' Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 4 av 6

9 Matrikkel: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. Kommune: GAUSDAL KOMMUNE Adresse: Austlid hyttesenter 1 - Fjellstuevegen 2, 2652 SVINGVOLL Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF). Romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Vindfang, gang, kjøkken/stue, soverom, soverom 2 Loft Lager 5. Beregninger Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Teknisk verdi er en beregnet verdi for bygningsmassen slik den fremstår på befaringstidspunktet. Fremkommer ved å beregne teknisk nyverdi for tilsvarende bygninger bygget etter dagens tekniske krav, med fradrag for utidsmessighet, alder, vedlikeholdsmangler, skader og gjenstående arbeider. Vedlikeholdsmangler og skader er kun skjønnsmessig vurdert på bakgrunn av enkle visuelle observasjoner på befaringstidspunktet. Normale byggekostnader; utregnet som for nyverdi etter dagens tekniske krav. Fradrag; verdireduksjon utidsmessighet, alder, vedlikeholdsmangler, skader og gjenstående arbeider. Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Fritidseiendom Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Underskrift Lillehammer, Morten M. Haugom Bygningsingeniør (sign) Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 5 av 6

10 Matrikkel: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. Kommune: GAUSDAL KOMMUNE Adresse: Austlid hyttesenter 1 - Fjellstuevegen 2, 2652 SVINGVOLL Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF). Situasjonskart Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 6 av 6

11 KJØPETILBUD - AUSTLID FJELLSTUER Thon Eiendom, faks Undertegnede tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger om kjøp av hytteseksjon som er under seksjonering på gnr. 205, bnr. 41 og 42 i Gausdal kommune. Hyttenummer: Fast pris iht prisliste kr.: + omkostninger beskrevet i Tilleggsskriv Kjøpesummen innbetales i sin helhet ved avtalt overtagelse og vil bli finansiert på følgende måte (må fylles ut): 1. Lån (bank, kontaktperson).. Kr Salg av eiendom (adresse).. Kr Egenkapital (bank, kontaktperson, tlf).. Kr Evt. annen finansiering (oppgi hvilken).. Kr... SUM TOTALT Kr I tillegg kommer omkostninger beskrevet i Tilleggsskriv. Ønsket overtagelsesdato:.. Eventuelle forbehold:. Viktig informasjon om tilbud på kjøp Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at takst datert , prospekt og tilleggsskriv er gjennomgått og akseptert. Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud. Likeledes er undertegnede klar over at denne avtale er bindende når den kommer til selgers kunnskap. Den som oppføres som kjøper 1 har fullmakt fra kjøper 2 til å binde partene til nærværende kjøpetilbud. Kjøper er kjent med at eiendommene er under regulering og seksjonering, og er inneforstått med dette og aksepterer forholdet. Sted / dato: 1 Navn F.pnr.(11 siffer): 2 Navn F. pnr (11 siffer).: Adresse Tlf. dagtid: Postnr. / -sted Signatur(er): Kjøpetilbud er akseptert. Dato: Sign.: Thon Eiendom Pb 489 Sentrum, 0105 Oslo

FANTASTISK SKITERRENG

FANTASTISK SKITERRENG a SYNNFJELL GEITLIA ENKEL HYTTE SELGES BILLIG- USJENERT BELIGGENHET FANTASTISK SKITERRENG PRISANTYDNING: 300.000 PRIMÆRROM: 40 KVM VISNING: ETTER AVTALE MED SELGER Informasjon om hytta: Beskrivelse: Enkel

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 236 Bnr. 216 Kommune: 301 OSLO MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 700 000 LÅNEVERDI: Kr 2 350 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Majorstuen - Industrigata 40 Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Industrigata 40 Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Selveier leilighet svært sentralt. BTA / BRA / P-rom 61 / 55

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER STANDARDBESKRIVELSE SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg D, E og F (salgstrinn 2) SELGER/HJEMMELSHAVER Selger er Thongård

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 49, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/89/99 m² F.kostnader: Kr. 3 310,- Fellesgjeld: Kr. 60 141,- Visning: man 20.4.2015 kl. 18:00-19:00

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr.

RYKKINN. Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn. Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. RYKKINN LYS OG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FLOTT BELIGGENHET Bjørnebærstien 49, 1348 Rykkinn Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 13 426,- Totalt kr. 1 263 426,- Ole Kvigne Megler

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

LARSGÅRDEN LEILIGHET

LARSGÅRDEN LEILIGHET LARSGÅRDEN LEILIGHET Torvteigen 20 P-rom/Bra: 96/100 Oppdrag: 81014017 Prisantydning: 1.890.000,- Andel fellesgjeld: 692.605,- Totalt: 2.582.605,- Andelsleilighet m/ terrasse, garasjeplass og 3 soverom.

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF:

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF: BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, Bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER PEN 1 (2)- ROMS LEILIGHET MED STOR USJENERT TERRASSE PLATTING. Conradis vei 8, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. 1 543 470,-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal Prisantydning

Detaljer