Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2008"

Transkript

1 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2008 Fra innholdet: Tomtedeling ved innløsning av festetomt, s. 3 Vent med innløsning, s. 4 Hytteeiere i Sirdal til kamp mot energileverandøren, s. 5 Statskog hardt ut mot tomtefestere i hele landet, s. 6 Ikke tillatt med innlagt vann, s. 8 Seksdoble festeavgift, s. 14 Allemannsretten er ikke et forhandlingsgrunnlag, s. 18

2 Hyt t e & Fritid Styrelederen har ordet Utgiver: Norges Hytteforbund Org.nr.: Sekretariat: Arbinsgt Oslo Kontortid sekretariat: Mandag fredag Kontortid jurist: Mandag fredag Telefon: Telefax: Det er dessverre ikke til å komme forbi vi ser snart slutten på sommeren Her i Trøndelag har vi hatt en fantastisk sommer, og tropenetter, frokost ute, grillmat og badeliv, gjør noe med sjela, humøret og «batteriene». Snart kryper vi inn i september, og da starter fuglenes høsttrekk sydover. Men, høsten er en formidabel tid både ved kysten, i innlandet og i fjellet. I følge Statistisk Sentralbyrå bygges det hytter som aldri før i Norge. Men, hvilken byggestil velger vi? Er det slik at «hyttene» blir lik de vanlige boligene? For det er tydelig at folk vil ha mer komfort, størrelse og teknisk utrustning. Er det ikke slik at poenget med hyttelivet er å ha det annerledes og forskjellig fra hverdagen? Friluftsliv, fred og ro, trivsel og avslapning. samt samvær med familie og venner, er det ikke det vi liker best? Forskjellen fra hverdagen får oss til å yte litt mer både fysisk og psykisk, og dette er dimensjoner som hindrer passivitet og manglende evne til å mestre livet generelt. Jo, jeg vil helst tro at den vanlige hytteeier i Norge har dette i bakhodet, og at dette er nedfelt i mange generasjoner. Ha en riktig flott og fargesprakende høst, og nyt hyttelivet. Internett: E-post redaksjon: E-post sekretariat: Utgivelser 2008: 29. februar 3. september 5. juni 4. desember Innlegg må være redaktør i hende senest 4 uker før utgivelse. E-post jurist: Redaktør: Tove Helen Selbæk Grafisk utforming/trykk: 07 Gruppen AS Papir: 115g Galerie silk stoff til neste blad sendes direkte til redaksjonen Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier seg ansvar for innhold i innleggene i Hytte & Fritid. Redaksjonen forholder seg retten til: å forkorte innlegg pga. plassmangel å fremlegge svarinnlegg for de/den involverte før trykking. De som ønsker innlegget anonymt, må notere dette. Navn/adresse må gjøres kjent for redaksjonen. Benyttelse av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør. medlemskontingent Personlig medlem: kr. 375, Velforeninger: kr. 1500, Kontingentår: 1/1 31/12 Medlemskapet skal sies opp skriftlig!

3 Tomtedeling ved innløsning av festetomt Vi er kjent med at enkelte tomtefestere har fått problemer med kommunen når de skal gjennomføre innløsning av festetomt som tidligere ikke formelt er blitt fradelt hovedbruket, enten som oppmålt tomt eller som punktfeste. Noen har for eksempel opplevd at kommunen har sagt at ved den oppmålingen/ delingsforretningen som er nødvendig å gjennomføre i slike tilfeller, så er kommunen ikke bundet til kontraktens bestemmelse når det gjelder tomtestørrelsen. Kommunen har henvist til nyere kommunale vedtekter, og ment at tomtestørrelsen kunne fastsettes uavhengig av hva som er avtalt i kontrakten. Tomtefesteloven 32 tredje ledd lyder om dette slik: «Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen her eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom samtykket til bortfeste vart gjeve på bortefestingstida, eller ikkje tongst etter reglane på den tida.» Det er også verdt å merke seg hva som står i lovens forarbeider, NOU 1993:29, s. 62: «Utvalet meiner utgangspunktet må vera at bortfeste av tomt til bustadhus eller fritidshus vert rekna som ein endeleg disposisjon i relasjon til framtidig råderett over tomta. Korkje bortfestaren eller andre bør kunne rekna med at tomta seinare skal koma tilbake til hovudeigedomen når den fyrst er festa bort til eit slikt formål.» Justisdepartementet har nå hatt dette spørs målet om forholdet mellom innløsingsreglene og plan- og bygningsloven til uttalelse. Uttalelsen går både om den situasjonen som er omtalt over, og om den situasjonen der formell fradeling har skjedd, og har avgitt en slik generell uttalelse. Essensen i uttalelsen er følgende: «Lovavdelinga meiner på denne bakgrunnen at det ikke trengst delingsløyve der kommunen har gitt løyve til å opprette festeeining, jf. plan- og bygningslova 93 første ledd bokstav h. Her er det halde kartforretning over grensene for tomta før løyve ble gitt. Denne tolkinka vil jamvel høve godt med lov om eigedomsregistrering 10.» Videre heter det for de tilfellene der fradeling ikke er gjennomført tidligere: «Utfrå tomtefestelova samanhalde med plan- og bygningslova, lovforarbeida og reelle omsyn legg vi til grunn at kommunen her ikkje kan nekte å gi delingsløyve dersom vilkåra i 32 tredje ledd er oppfylt. Slik vi ser det, gjeld dette også i tilfelle der deling kan vere i strid med føresegner i eller i medhald av plan- og bygningslova, t.d. gjeldande reguleringsplan for området, kfr. plan- og bygningslova 63. Ei slik tolking har klar støtte i Ot.prp. nr. 41 ( ) s. 35 venstre spalte (punkt 5.6.2), som er sitert ovanfor. Kommunen må likevel kunne stille visse krav til tomteutforminga, så lenge krava er saklege og ikkje er så tyngande at dei reelt stenger for innløysing eller inneber at gjennomføringa av innløysinga blir vesentleg vanskeleggjort.» Dermed kan vi slå fast at de kommunene som har forsøkt å legge kjepper i hjulene for tomtefestere som ønsker å innløse hele den tomten de har festet i mange år, må revidere sitt syn. Gunnar Svendsen 3

4 Festeavgiftene i Nore og Uvdal Vent med innløsning! De nye reglene for fastsettelse av innløsningssummen lar vente på seg. Departementet varslet like over nyttår at forslaget til Stortinget ville bli fremmet før ferien, men slik ble det altså ikke. Vel vi er vant til dette når det gjelder tomtefesteloven. Mange tomtefestere vil ha merket at grunneierne det siste halvåret synes å ha hatt større appetitt på å få til avtaler om innløsning. Vi får stadig henvendelser som går på å vurdere forslag som hytteeiere har fått fra sine grunneiere. Dette har selvfølgelig sin begrunnelse i at bortfesterne er blitt oppmerksomme på at det kan komme nye regler til gunst for festerne. Departementets initiativ for å endre reglene er selvfølgelig forankret i det Høyesterett sa i plenumsdommene sist høst, og det vil blant annet kunne resultere i at 40%-regelen som alternativ til 30 X festeavgiften, vil falle bort. Med stor sannsynlighet vil også 30 X-regelen bli erstattet med en lavere sats. Departementet foreslo sist dette var oppe en enkel regel som gikk på 25 X feste avgiften, men dette forslaget ble altså satt til side av Stortinget. Nå kommer «omkampen» om dette, og det blir spennende å se hvorvidt arbeiderpartiet klarer å trumfe gjennom denne saken, eller om samarbeidshensynet i regjeringen igjen slår ut i tomtefesternes disfavør. Vårt råd til alle tomtefestere som enten er i posisjon for å kreve innløsning nå, eller som har fått «gunstige tilbud» av sin bortfester, er at dere må ha is i magen. Dersom dere venter litt, vil dere høyst sannsynlig profitere på det, og slippe med en lavere innløsningssum enn den dere kan oppnå nå. Dere må selvfølgelig passe på ettårsfristen for å melde innløsningskravet den gjelder fortsatt, men dere kan gjerne vente over innløsningstidspunktet med å bestemme om dere vil godta bortfesters krav, alternativt begjære skjønn. 6-månedersfristen for å begjære skjønn er falt bort, hvilket betyr at du har 3 års frist (de vanlige foreldelsesregler etter foreldelsesloven) fra innløsningstidspunktet til skjønnsbegjæringen må sendes inn. Er du i tvil om hva du skal gjøre, bør du selvfølgelig søke sakkyndig bistand, og vi sitter klare til å hjelpe deg her i Norges Hytteforbund. Gunnar Svendsen I forrige utgave av Hytte & Fritid skrev vi om festeavgiftene for festetomter på kommunal grunn i Nore og Uvdal. Kommunestyret hadde fattet et vedtak som ligger langt utenfor det de har hjemmel til etter tomtefesteloven. Essensen i vedtaket er at Nore og Uvdal som grunneier og bortfester mener seg ubundet av tomtefestelovens hovedregel om at festeavgiften skal reguleres etter forandringen i konsumprisindeksen. Kommunen har fastsatt en «veiledende» festeavgift på kr for tomter på kommuneskogens grunn. Vi har i en annen artikkel i dette bladet skrevet om Statskogs oppsiktsvekkende praksis som grunneier, og Nore og Uvdal er et eksempel på at også et folkevalgt organ (kommunestyret) velger fullstendig å neglisjere tomtefesteloven som det høyeste folkevalgte organ Stortinget har vedtatt. Etter at artikkelen om Nore og Uvdal ble skrevet, har vi fått tilsendt kopier av flere festekontrakter for tomter i kommuneskogen. Alle disse har lik reguleringsklausul som går ut på at festeavgiften reguleres på grunnlag av levekostnadsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå. Den eneste forskjellen vi har sett er at det i de eldste kontraktene er avtalt regulering hvert 10. år, mens det i noe yngre kontrakter er avtalt hvert 5. år. Alle de tomtefesterne i Nore og Uvdal kommune som har sendt oss kopi av sine festekontrakter, kan altså avvise kom munens krav om regulering av festeavgiften ut fra kommunestyrets vedtak. For å si det på enkel og forståelig norsk: Kommunestyret i Nore og Uvdal burde skamme seg! Gunnar Svendsen? 4

5 Hytteeiere i Sirdal til kamp mot energileverandøren I 2003 knyttet 33 hytteeiere i Sirdal seg til strømforsyningsnettet til Agder Energi Nett (AEN). Etter at tilknytningen var i orden stilte hytteeierne spørsmålstegn ved den prisen, andelen av anleggsbidraget, som de måtte betale for å få strøm på hytta, og i alle år etter dette, nå i fem år, har de krevd å få full oversikt over hva anleggskostnadene faktisk har vært for leverandøren. Hytteeierne er av den oppfatning at monopolisten AEN i det anleggsbidraget som de har krevd fra den enkelte hytteeier, faktisk har tatt mer enn dobbelt av hva det faktisk har kostet. Saken er nå under behandling i Olje- og energidepartementet etter at AEN har påklaget et vedtak i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), som gikk klart i hytteeiernes favør. Vedtaket til NVE gikk i korthet ut på at AENs beregning av anleggsbidraget i denne saken er i strid med energiloven og kontrollforskriften. NVE ber AEN om å beregne nytt anleggsbidrag til hytteeierne, og om å dokumentere medgåtte kostnader forbundet med utbyggingen av Sandtjern hyttefelt. I tillegg til dette sier NVE at AEN ikke kan kreve at minimum 50 % av hyttene ønsker å tilknytte seg nettet for at en utbygging skal bli aktuelt. Det fører her for langt å gå i detalj når det gjelder beregningen av anleggsbidraget, og hva hytteeierne her konkret har angrepet. Hytteeierne har i denne sammenheng knyttet til seg en sakkyndig energikonsulent som i detalj har påvist de feil som er gjort i beregning av anleggskostnadene. NVE har altså festet sin lit til hytteeiernes beregninger, og satt AENs egne beregninger til side. Nå må vi bare vente å se hva departementet kommer til i den endelige avslutningen av saken. Det er klart at en sak som dette reiser spørsmålet om det kan være slik at også andre hytteeiere som tidligere har knyttet seg til nettet og betalt det anleggsbidraget som ble krevd, har betalt for mye. Agder Energi Nett har i alt 8054 hytter spredt på om lag 25 hyttefelt på Sørlandet knyttet til sitt nett. Har alle disse betalt for høye anleggsbidrag? Agder Energi Netts praksis har i alle år vært å beregne anleggsbidraget i forkant av utbyggingen, og presentert kundene sin faktura basert på dette. Kundene har ikke i etterkant fått presentert hva utbyggingen faktisk har kostet. Det var nettopp denne praksisen som AEN fulgte også i den aktuelle saken i Sirdal, og som altså nå NVE har slått ned på. Nye kunder som knytter seg til nettet skal ikke betale noe mer enn de faktiske anleggskostnadene som denne nødvendige utbyggingen medfører (selvkostprinsippet), slår NVE fast. Det er ikke noe som heter fastpris her, Alle prosjekter skal dekkes inn etter hva de faktisk koster uttaler NVE. AEN har også poengtert overfor NVE at regningene overfor hver enkelt hytteeier i Sandtjørn er blitt for høye i forhold til selvkostprinsippet, men verket mener at dette jevner seg ut over tid ved at andre prosjekt går i minus, slik at virksomheten med nyetableringer samlet går i null. Heller ikke en slik argumentasjon har NVE villet høre på, vi hadde nær sagt selvfølgelig. Vi forstår denne saken dit hen at det nå må være på høy tid at praksisen for alle energiverkene som leverer strøm til hytteeierne, gås nærmere etter i sømmene. Det er ingen grunn til å tro at Agder Energi Nett står alene om en slik omtrentlighet og grådighet i beregningene som her er avdekket. Vi har lenge hevdet med bred penn at hytteeierne betaler for mye for den strømmen som løpende blir levert, men mye tyder altså på at også selve anleggsbidraget som de blir avkrevd for å få lov til å bli kunder, er mye for høyt. Norges Hytteforbund vil følge opp denne saken nøye, og holder medlemmene orientert gjennom Hytte & Fritid. Gunnar Svendsen 5

6 Statskog hardt ut mot tomtefestere i hele landet Statskog er toneangivende blant landets grunneiere som søker alle muligheter for å tolke tomtefestelovverket i tomtefesters disfavør. Dette har Statskog vist gjennom mange år overfor sine tomtefestere, og de har da også fått motbør i domstolene ved flere anledninger. Nå er nye saker med Statskog som grunneier og saksøker i gang i rettsapparatet, og enda flere saker ser ut til å komme etter. Statskog har nå saksøkt i alt nesten 400 hytteeiere med festetomt på statens grunn, fordelt på seks søksmål ved like mange tingretter. Sakene er alle berammet til hovedforhandling, og går ved h.h.v. Stjørog Verdal tingrett, Hardanger tingrett, Senja tingrett, Ofoten tingrett, Trondheim tingrett og Salten tingrett. Statskogs påstand er at festeavgiftene for disse tomtefesterne skal reguleres etter tomteverdien på reguleringstidspunktet og ikke etter forandringen i konsumprisindeksen, slik hovedregelen i tomtefesteloven er, dersom ikke annen reguleringsmåte uttrykkelig er avtalt. Statskog påstår i sakene overfor de i alt nesten 400 tomtefesterne at det er avtalt annen reguleringsmåte, nemlig tomteverdi regulering. NHF har hatt en rekke henvendelser fra de saksøkte hytteeierne, og vår konklusjon er at det i disse festeavtalene hersker et virvar av avtaler som vi er overbevist om at de to tingrettene vil få et svare strev med å få oversikt over. Opprinnelig var alle disse kontraktene, som stort sett er inngått i og 60 årene, helt like, og til å begynne med var det ingen reguleringsklausul i kontraktene overhode. Det som er spesielt for Statskogs kontrakter er imidlertid at de har endret kontraktene underveis og innført nye bestemmelser, blant annet reguleringsklausul som går på regulering etter tomteverdien. Slik kontraktsendring har først og fremst blitt gjort i forbindelse med at kontraktene er blitt overført fra eldre til yngre generasjon. Statskog har i denne sammenheng fullstendig utelatt å redegjøre for endringen, og konsekvensene av denne. Tvert i mot har de skrevet til den enkelte tomtefester og sagt at den nye kontrakten, som de har «tilbudt», gir «enda gunstigere festevilkår». Dette er stikk i strid med den faktiske situasjonen. Konsekvensen av kontraktsendringen er at festeavgiften for festerne nå blir krevd mangedoblet. Når vi utroper Statskog som toneangivende blant grunneiere som opptrer kreativt i tomtefesternes disfavør, er ikke dette noe som er basert utelukkende på de aktuelle sakene som vi her refererer til. Dette er noe vi har erfart ved å ha observert praksis gjennom alle de mer enn 30 år som har gått siden den første tomtefesteloven trådte i kraft i Den praksis som Statskog har fulgt med å endre kontraktene for eksempel ved overføring innenfor familien, er den statlige grunneieren stort sett alene om. Lignende praksis har vi ikke observert hos andre store grunneiere rundt om i landet. Vi har nok observert noen spredte forsøk, men en slik gjennomført kontraktsendringspraksis som hos Statskog, finner vi ikke andre steder. Når vi da på toppen av det hele kan lese fra et intervju med Statskogs informasjonssjef at disse endringene er gjort i «lojalitet til lovgiver», er begeret fullt. Statskog har altså trodd at da den første tomtefesteloven trådte i kraft i 1976, så påla lovgiver den enkelte grunneier å innføre i kontraktene de bestemmelsene som kom i loven. Dette er selvfølgelig en fullstendig misforståelse, og ganske oppsiktsvekkende. Når Statskog faktisk har vært av den oppfatning at endringer i løpende kontrakter i tomtefesters disfavør er noe som lovgiver har pålagt dem som bortfester, forstår man at et slikt «kaos» i kontraktsmassen som vi nå ser, kan oppstå. Gunnar Svendsen 6

7 Diverse klipp fra media r På Savalen i Tynset går urensa kloakk rett ut i naturen. Hytteeierne raser. Det er kloakken fra to hyttefelt på Savalen i Tynset som jevnlig havner rett i naturen. Grunnen er ei kloakkpumpe som står bom stille. Det er ren kloakk. Med ekskrementer og papir som kommer ut av overløpet, sier hytteier Sigmund Dehlin. I ei rundt 50 meter lang myrgrøft ligger kloakken og det lukter ikke godt. To meter unna går en populær tursti og skiløype om vinteren. Kloakkpumpestasjonen skal sørge for at kloakken fra hyttene havner i det kommunale renseanlegget på Savalen. Men når pumpa står bom stille, renner kloakken ut fra bygningen i stedet. Dyrere strøm i fritidsboliger er et av SVs forslag til forbedringer i energiloven, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Vi må differensiere avgiften slik at det blir dyrere å bruke strøm i fritidsboliger enn i helårsboliger, sier stortingsrepresentant og SVs miljøpolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen til ANB. 44 prosents økning. Ifølge tall fra Fremtiden i våre hender, som Thorkildsen viser til, har strømforbruket på norske fritidsboliger økt med 44 prosent siden midten av 90-tallet. Vinje, Kragerø, Nissedal og Hjartdal er kommuner i Telemark som må forberede seg på økte utgifter til hjemmesykepleie. Høy hyttestandard gjør at stadig flere vil oppsøke fritidsboligene tross høy alder, handikap og sykdom. Kommunehelseloven gir ikke bare rett til akutt helsehjelp, men også rett til tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester der hvor man er hyttebeboer eller feriegjest. Vi har laget en pilotstudie i typiske hyttekommuner i Telemark, Buskerud og Vestfold, etter at Tjøme har synliggjort de nye utfordringene for hjemmesykepleien, forklarer seniorrådgiver og ansvarlig for rapporten i KS, Yngve Carlsson. For kommunene vil hyttefolkets krav til pleie på hytta handle om hvem som skal betale regningen. Derfor er KS i forkant av problemet med denne rapporten. Jeg mener den mest rettferdige finansieringsordningen er at hyttekommunen krever betaling for utført pleie av hjemkommunen. Uansett kan en ordning kreve lovendring og det kan ta tid. Nå vil også unge ha bolig i utlandet. Hver tiende nordmann under 30 år planlegger å skaffe seg feriebolig i utlandet. Det er en veldig jevn aldersspredning. Det er like mange på 35 som på 65 år som ønsker feriehus. Mens det før var de eldre som kjøpte sine pensjonistparadis på den spanske solkysten, kommer nå yngre generasjoner etter. Det er flere og flere yngre som kjøper seg feriebolig i utlandet, sier Kjell Thomassen, administrerende direktør i DNB NOR Eiendom. Finansmann Kjell Chr. Ulrichsen har kommunens og statens godkjennelse til å bygge luksushytte og et gjerde i strandsonen i Sandefjord. Avtalen er ulovlig, mener Turistforeningen. Milliardæren fikk nylig flere dispensasjoner til å bygge i strandsonen. Dette får han mot å gi bort deler av prakteiendommen Yxney, og gjøre deler av halvøya mer tilgjengelig for allmennheten. Avtalen ble fremforhandlet i hemmelighet av Sandefjords ordfører i fjor sommer, og er signert av ordføreren, Miljøverndepartementet og Ulrichsen. Nå vurderer fylkesmannen om den såkalte Yxney-avtalen er i strid med allemannsretten i norsk lov. Dimensjonering av solenergiverk I medlemsblad nr. 2/2008 forsøker Roy Jamesssen å dele sine erfaringer om solenergiverk med leserne. Det går ikke bra. Setningen «Integrerte sengelamper med led lys bruker 0,1At., dvs. 1 amp på 10 timer» medfører ikke riktighet. Det er mulig han mener at en lysdiodepære (LED-pære) trekker 0,1 A strøm og derfor bruker 1 Ah (amperetime) på 10 timer, eller 2 Ah på 20 timer, for den saks skyld. Jamessen skriver at en digitalboks, i tillegg til TV-apparatet, bruker 1,5 Ah. Dette er ikke riktig. Boksen trekker kanskje 1,5 A og et TV-apparat som forbruker f.eks. 60 W vil trekke 5 A, til sammen 6,5 A. Ser hytteeieren Dagsrevyen som varer i 30 minutter, har han brukt 3,25 Ah fra batteriet, eller nesten 20 Ah hvis han ser på TV i 3 timer. Et 55 W solpanel med 36 celler har en maksimal ladestrøm på litt over 3 A, noe mer en kald vinterdag enn en varm sommerdag. I løpet av en solfylt sommerdag vil et slikt panel vendt mot syd og verikalt montert, tilføre batteriene ca 23 Ah strøm, med andre ord cirka 3 timer TV-titting. Noen tips: Har du flere paneler, rett alle mot syd. Hvis du trenger maksimal effekt om sommeren, kan de vinkles grader ut fra vertikalplanet mot solen. Ha dem uansett vertikalt montert om vinteren. Bruk halogenpærer på 5, 10 eller maksimalt 20 W. Styr unna vanlige glødepærer for bil. LED-pærer gir bra lys i forhold til sitt beskjedne strømforbruk, men koster mye mer enn halogenpærer. Uansett er Clas Ohlson eller Biltema billigere på 12 V utstyr enn hyttebutikkene. Bruk tykke kabler for lengre strekk, særlig når forbruket er mer enn et par ampere. Fra 6 til 16 mm2 kan være nødvendig. Mye fine kabler hos Biltema, forresten. Anskaff en skikkelig laderegulator med temperaturkorrigert lading. Vurder en MPPT regulator (Maximal Power Point Tracking). Til slutt, vil du vite mer, kan du se hva jeg har skrevet om solceller, vindgeneratorer, batterier og laderegulatorer mm på nettstedet mitt på starte.htm. Vennlig hilsen Carl Müller 7

8 Ikke tillatt med innlagt vann Eksperten forteller hva slags løsninger man kan ty til, når det ikke er lov til å trekke rør inn til hytta. «Vi har tomt og skal bygge hytte. I reguleringsbestemmelsene er denne ordlyden gjengitt: «Det er ikke tillatt med innlagt vann. Vannforsyning sikres ved boring. Som toalettløsning godkjennes biologisk toalett eller utedo. Det er boret etter vann og satt opp håndpumpe for helårsbruk. Hva betyr «ikke tillatt med innlagt vann»? Kan man benytte cisterne? Er det et fravikelig krav, eller kan det omgås med renseanlegg, og lignende? Kan man benytte vakuumtoalett eller lignende, når det er spesifisert andre løsninger ovenfor? Hva hvis det er godkjent andre løsninger vedr. toalett i samme kommune? Det samme med innlagt vann?» Hei, SFT (statens forurensingstilsyn) har en setning som lyder som følger: «Med innlagt vann menes alt vann som føres inn gjennom hyttevegg, via slanger eller rør». Dette betyr at vi i prinsippet kan lede vann, uavhengig av vannkilde, til hytteveggen, og derifra «bære» vannet inn i hytta. Dette være seg vann fra borehull, takvann, oppkom, brønner, cisterner etc., og kravene til å slippe gråvannet tilbake i naturen er vesentlig redusert i forhold til kravene som gjelder ved innlagt vann. Vannkomforten i hytta trenger derimot ikke å bli noe dårligere av den grunn, dere kan fint ha et innvendig vannsystem som distribuerer vannet rundt til dusj, kjøkken, servanter osv. Dette systemet baserer seg på at dere «bærer» vannet inn i hytta og fyller opp en vannbeholder (dagtank) på for eksempel 60 liter. En liten trykkstyrt pumpe (starter når krana åpnes) distribuerer vannet rundt om i hytta. Komfort som hjemme Har dere innlagt strøm benyttes standard varmtvannsbereder, har dere kun solstrøm benyttes gassvannvarmer som oppvarmingskilde for varmtvannet. Med andre ord, komforten blir akkurat som hjemme, men på et eller annet tidspunkt går dagtanken tom, og mer vann må bæres inn i hytta. Denne løsningen krever derfor litt jobb, noe som normalt resulterer i at folk «sparer» litt på vannet og dermed reduseres utslippet av gråvann. Det er normalt ikke søknadspliktig å ha et innvendig vannsystem, da det baserer seg på at man bærer vannet inn i hytta. Men enkelte kommuner har satt en grense for hvor stor dagtanken kan være. Når reguleringsplanen sier; «ikke tillatt med innlagt vann», vil jeg tro dette har med faren for ukontrollerte utslipp av gråvann å gjøre, og at kommunen gjennom denne ordlyden garderer seg mot hytter med ulovlig innlagt vann. Uansett, det går fint an å søke kommunen om en utslippstillatelse for gråvann. Dette gjøres normalt gjennom rørleggere/ entreprenører. Bruk da helst lokale bedrifter som kjenner kommunen godt, og vet litt om hva slags rensesystemer/løsninger kommunen stiller seg positive til. Hva toalettsystemer angår er det kun vannspylende toaletter som er søknadspliktige. Biologiske toaletter, forbrenningstoaletter, separasjonstoaletter, med flere, kan derfor fint installeres uten på forhånd å måtte søke om dette. Søk tillatelse Ønskes en vannspylende løsning, uansett type, må man søke kommunen om tillatelse. Det anbefales da å søke om muligheten for en tett septiktank som tømmes én gang per år, eller ved behov. Denne løsningen krever som regel helårs bilvei og at tanken ikke er plassert altfor langt unna veien. Det finnes også biologiske mottak for toalettavfall fra vakuumtoaletter på markedet. Men husk at også disse løsningene er søknadspliktige. Kommunen står helt fritt til å innvilge/ avslå alle former for søknader rundt dette med utslipp av gråvann, eller installasjon av septiktanker. Dette fordi det er mange forhold som er med på å bestemme om det er mulig å gjennomføre slike installasjoner på søkers grunn, med tanke på forurensing av grunnvann, borehull og andre vannkilder. Lykke til med byggingen av ny hytte! Med vennlig hilsen Thomas Krogedal, Hyttetorget 8

9 NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på henvendelser fra våre medlemmer. Juristen svarer Grense mot sjøen Vi har festetomt med strandlinje, og har alltid trodd at grensene til tomten går ut til «mollbakken». Nå hevder imidlertid naboen, som har eiertomt, at vår tomt bare går til strandlinjen og ikke ut i sjøen. Grensene for tomten er angitt i kartforretningen, og her står det at grense mot øst går ned til strandkanten ved merke i svaberg, vestover langs stranden til nytt merke i svaberg (stor stein), og deretter mot nordvest til stor eik Har naboen rett i at vi ikke har tomt ut i vannet? Dette er viktig for oss, da det ligger et lite svaberg ca 10 meter fra land med grunt vann rundt. Dette svaberget har vi alltid ment hører med til tomten. «Strandadel» Svar Ja naboen har nok rett. Slik din grense er beskrevet går ikke tomten ut i vannet. Tomtegrensen mot syd går mellom merkene i de to svabergene som er beskrevet. Dersom det i kartforretningen bare hadde stått at grensen mot øst og vest går ned til sjøen (uten noe mer spesifikasjon), hadde tomten gått ut til mollbakke (eller 2 m. dyp), slik du hadde håpet. Parkering I vårt skjøte står det «med rett til parkering på gbnr. X». Vår tomt ble skilt fra gbnr. X i 1968, og vi har bare en gangvei cirka 150 meter fra gårdstunet til vår hytte. Vi fikk opprinnelig lov til å planere litt og lage oss en stor fin parkeringsplass på gården like bak driftsbygningen. Som regel har vi hatt bare en bil stående der, men det er plass til minst 3 biler på parkeringsplassen, og det har hendt at vi har hatt bruk for det. Nå er gården solgt, og den nye eieren hevder hardnakket at vi bare har rett til parkering med én bil. Er dette riktig? Svar Slik som du beskriver dette, tror jeg det er rimelig klart at du kan parkere med det antall biler som det er plass til på parkeringsplassen. Når en skriftlig avtale er utilstrekkelig i sin beskrivelse, er et godt tolkingsmoment den praksis som partene har fulgt, det vil si hvordan partene har innrettet seg etter avtalen. I og med at du har fått lov til å planere en plass som kan romme tre biler, og har benyttet deg av denne mulighet når det har vært behov for det, må nok den nye grunneieren innfinne seg med at det er slik parkeringsavtalen er å forstå. Huggorm på tomten Her på sensommeren så jeg for første gang huggorm med unger inne på min hyttetomt. Jeg har hørt at huggorm er fredet, men jeg kan vel «utrydde» den på min egen tomt? Svar Det er riktig at huggormen er fredet, og denne fredningsbestemmelsen gjelder på samme måte uansett hvor du treffer på ormen. Dette betyr at du ikke kan drepe ormen(e), selv om den har slått seg ned på hyttetomten din. Den generelle regelen om nødverge gjelder imidlertid også for dette, hvilket betyr at dersom du vurderer det slik at ormen betyr fare for folk som beveger seg på tomten (særlig kanskje små barn) så må du kunne fjerne den enten ved å forsøke å flytte den eller ved å ta livet av den. Et forslag er at du tar kontakt med den stedlige viltnemnd før du foretar deg noe annet. 9

10 Det enkle og herlige hyttelivet Hyttelivet skal være en kontrast til hverdagslivet. Gjerne spartansk. Gjerne langt å gå og aller helst i pakt med naturen. En slik kontrast skaper balanse i livet. Dette mener forsker og hyttefilosof Per Ingvar Haukeland. Dette har han selv erfart. Haukeland har ingen hytte selv, men snakker allikevel om hytta i bestemt eierform. Det er slett ikke nødvendig å eie en hytte for å få hyttefølelsen, sier han. Jeg skjønner folk som vil ha sin egen hytte, men det blir etter hvert så mange hytter og det er dyrt. Vi har fått et nytt begrep, «hyttebyen», der hytta er blitt mer lik boligen i byen. Kontrastene uteblir. Det man fyller hyttelivet med er det samme som i byen. Hyttelivet skal være noe annet, etter min mening. Det skal dreie seg om et rikt liv med enkle midler, der de essensielle tingene er fremtredende. Det gjør at vi også kommer nærmere oss selv. Miljømessig er det bra at nye hytter ligger sammen, men vi trenger ikke flere hytter i sårbar natur. Da er det bedre å låne eller leie en hytte av den enkle sorten. Jeg føler meg rik som kan låne tre hytter en ved sjøen, en i skogen og en på fjellet. Statskog, fjellstyrene og lokale grunneiere leier ut hytter og koier, ofte i flotte omgivelser. Slit gir noe tilbake Møtet med hytta blir mer etterlengtet og annerledes når du har gått deg varm og båret din bør. Vel innenfor blir du møtt med en nydelig stillhet, som for de fleste er totalt fraværende i hverdagen. Stillheten fører til at vi gjør ting saktere og tenker lengre og dypere tanker. Vi får større nærhet til hverandre. Bare legg merke til barna. Leketingene blir mindre viktige, hytta og naturen fremstår som en eneste stor lekeplass. Man trer inn i en annen sinnstilstand der tiden er langsom og du er tilstede med hele deg. Den levende stillhet vekker frem noe i oss, som gjør at ting faller på plass. Du får en indre ro og ser ting klarere. Etter slike gode opplevelser på hytta vender de fleste tilbake til byen og hverdagslivet som litt snillere, i hvertfall for noen dager, sier Per Ingvar Haukeland, forsker ved Telemarksforsking-Bø. Kilde: Forfatter: Marianne Tveito 10

11 Sopp I soppskogen vokser matsopper og giftsopper side om side. Noen av dem ligner hverandre, så det er lett å ta feil. Ved å lære mer om identifikasjon og tilberedning av sopp, kan du unngå forgiftning. Bruk bare sopp av god kvalitet til matlaging. Spis ikke rå sopp. Noen matsopper kan gi ubehag og/eller forgiftning i rå tilstand, eller dersom de er for lite stekt eller kokt. Ubehag kan også skyldes at rå sopp er mer tungt fordøyelig enn sopp som er kokt eller stekt. Barn bør derfor kun spise sopp i beskjedne mengder før 6-7 årsalderen. En del matsopp bør også avkokes før steking/koking. Avkoking av sopp: Soppen legges i kaldt vann og kokes i 10 min. Kokevannet kastes. Giftig sopp kan inneholde både forskjellige typer og ulik mengde giftstoff. En kan få alvorlige forgiftninger når en spiser, eller bare smaker, på disse. I løpet av de siste tiårene har det kommet fram en del ny kunnskap om soppforgiftninger. Erfaring fra forgiftninger med giftslørsopp har vist at selv små mengder giftslørsopp kan føre til livstruende forgiftninger. Det har også kommet er del viktige endringer i anbefalingene for behandling av soppforgiftninger. Gamle soppbøker kan ha feil og mangler når det gjelder en del giftige sopper. Slike bøker bør derfor brukes med stor forsiktighet. Nyere soppbøker er bedre, men det kan ikke utelukkes at disse også kan inneholde feil og mangler mht. giftige sopper og soppforgiftninger. Giftene deles inn i fem hovedgrupper, avhengig av virkningsmekanisme. Disse er; cellegifter, mageirritanter, potente allergener, perifere nervegifter og giftstoffer som virker på det sentrale nervesystemet. Sopp som inneholder cellegifter er de mest fryktede giftsoppene. Cellegiftene er karakterisert med at det tar lang tid før symptomer på forgiftningen opptrer (lang latenstid). Toksinene angriper ofte celler i viktige organer. Alvorlige forgiftningstilfeller og dødsfall er registrert i Norge. En nettutstilling om de viktigste giftsoppene som vokser i Norge; «Giftige sopper i Norge», finnes på Botanisk museums (De naturhistoriske museer og Botanisk hage, UiO) internettsider. Giftinformasjonen er en avdeling i Helsedirektoratet. Giftinformasjonen tar imot cirka 600 henvendelser om sopp i året. Av disse er omtrent en tredel av henvendelsene generelle spørsmål om sopp, mens to tredeler gjelder mistanke om forgiftning. Mange av henvendelsene kommer fra bekymrede småbarnsforeldre, som er usikre på hva slags sopp barna har spist, hvor stor mengde som er konsumert, og om den inneholder giftstoffer. Ved mistanke om soppforgiftning eller inntak av ukjent sopp, bør en alltid sørge for å ta vare på mest mulig soppmateriale som kan brukes til bestemmelse av soppens identitet. Det er viktig å samle rester fra rensing av soppen, rester fra måltid og eventuelt oppkast. Selv meget små mengder av sopprester kan være nyttig ved identifikasjon. Identifikasjon kan gi mulighet for å sette i verk viktig behandling i tide, og det vil også kunne hindre unødvendige tiltak, som sykehusinnleggelse. Gode råd om sopp: Bruk den nyeste sopplitteraturen når du bestemmer sopp. Spis bare sopp som du er sikker på. Hvis du er i tvil, oppsøk soppkontrollen. Sopp-plakat Mattilsynet har laget et sopp-plakat. Plakaten kan bestilles via Mattilsynets distriktskontor. Ring telefon Kilde: Dette er Norges dyreste hytte kommuner Her er en oversikt over Norges dyreste hyttekommuner i Det er fortsatt den samme historien som gjør seg gjeldene for hyttemarkedet ved sjøen. Det er begrenset tilbud og høy etterspørsel, og i tillegg konsentreres den høyeste etterspørselen til relativt små områder som gir spesielt høy status, sier partner Bjørn Erik øye i Prognosesenteret til Dagens Næringsliv. Her Norges fem dyreste hyttekommuner i fjor: 1. Tjøme 2. Grimstad 3. Lillesand 4. Nøtterøy 5. Kristiansand Kilde: 11

12 Fortsatt mulig å gjøre hyttekupp i Sverige Hytter ved sjøen i Sverige er fortsatt billigere enn i Norge, men forskjellen blir mindre. Hyttebyggingen mot nye høyder Vi bygger hytter som aldri før. Veksten var på 35 % i første kvartal i år i forhold til samme periode i fjor. Listen ligger veldig høyt hvis du vil ha hytte med strandlinje i den norske skjærgården. Mange drar derfor over kjølen. Prognosesenterets Bjørn Erik Øye anslår overfor Nettavisen at nordmenn har sommerhytte i Sverige. 85 prosent av alle hyttene vi omsetter, selger vi til nordmenn, og det gjelder nok alle meglere i området. Vi ville ikke hatt så mange norske kjøpere dersom prisene var like høye her som i Norge, sier eiendomsmegler Sven-Olof Jacobsson i Fastighetsbyrån i Strømstad. Meglerkollega Johan Siborne i Svensk Fastighetsförmedling er enig. Det er fortsatt billigere for nordmenn å kjøpe i Sverige. Spesielt i klassen under to millioner kroner, mener han, og trekker også frem valutakursen som en faktor i favør av svenske hytter. Én svensk krone tilsvarer rundt 85 norske øre. Vanskelig å treffe Samfunnsøkonom Lisa Reiakvam i Econ Pöyry påpeker overfor nettavisen at det er vanskelig å lage en treffsikker prisstatistikk for hytter. Dette fordi hytter er så mye mer forskjellige enn boliger og det omsettes langt færre objekter. Dessuten er beliggenhet spesielt viktig i dette markedet, noe som gjør det vanskelig å generalisere, sier hun til Nettavisen. Kilde: Høye byggekostnader og økte rentekostnader demper etterspørselen etter nye boliger, men nordmenns iver etter hytter lar seg ikke påvirke av dette. Tvert imot viser det seg at påbegynt bygging av hytter økte med 35 prosent i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. I typiske hyttefylker som Telemark og Oppland bygges det nå flere fritidsboliger enn vanlige boliger, melder Statistisk sentralbyrå. I disse to fylkene utgjorde hyttebygging 40 prosent av den totalt igangsatte arealbyggingen i første kvartal, mens tallet for landet totalt sett viser at hytter utgjør 7,8 prosent av den igangsatte byggingen. Bygging av boliger falt med 24 % sammenlignet med første kvartal i fjor. Det er bygging av nye blokkleiligheter, rekkehus, kjedehus og andre småhus som trekker ned. Bygging av eneboliger og tomannsboliger holder seg på samme nivå som i fjor. Hytteprisene må ned Hytteprisene må ned, sier Tore Solberg, hyttemegler, til Finansavisen. Han mener markedet har endret seg drastisk fra i fjor. Det bør få konsekvenser for hva meglere og selgere av hytter kan forvente i pris. Bevisste kjøpere Solberg var megler på fem av landets ti dyreste hytter i fjor og har lang erfaring som megler i Vestfoldsregionen. Nå jobber han frilans for sitt tidligere selskap Georg Solberg i Sandefjord. Hvis du har en eiendom som er veldig, veldig bra, da går den også til en veldig god pris. Men kjøperne er så bevisste nå at det ikke er mye som skal til. Du kan sammenligne to eiendommer hvor solen går ned med noen timers mellomrom. Da er ofte den ene helt uaktuell, selv om du kutter prisen med fem millioner, sier Solberg til Finansavisen.Han mener det helt klart vil bli vanskeligere å selge hytter også i luksusmarkedet. Kutter millioner For å eksemplifisere viser han til en hytte utenfor Lillesand. Der ble en eiendom først annonsert for 9,5 millioner kroner. Men etter snaue måneden ute på markedet er prisen satt til 8 millioner kroner. Vi får se hvor høyt vi kan dra dette. Jeg tror vi havner et sted mellom 6,65 og 8 millioner, og da vil vi nok anbefale et salg, sier eiendomsmegler Inger Sædberg Birkenes ved Meglerhuset Sædberg i Kristiansand til avisen. Hyttetinget 2009 Dato for neste års Hytteting er satt til lørdag 25. april. Denne gang vil vi holde arrangementet i Arbinsgt. 1 (3. etg.) i Oslo, i lokalene til Oslo Maskinistforening. (Norges Hytte forbund holder for øvrig til i samme bygg, men i 1. etg.) Benytt denne anledningen til å være «der det skjer» og ta del i NHF s fremtid. Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon i kommende medlemsblader. Ta gjerne kontakt med oss på tel eller for mer informasjon eller påmelding. Vi sees! 12

13 Hva koster egentlig en hytte? En helt vanlig tirsdagsmorgen på kontoret. Telefonen ringer, en hyggelig kvinnestemme i den andre enden presenterer seg. Så kommer et spørsmål som gjør at jeg angrer på at jeg utsatte morgenkaffen, de små grå skulle antagelig vært i full drift nå. «Hva koster egentlig en hytte»? Jeg bruker litt tid på å la spørsmålet synke inn, men det går etter hvert opp for meg at noe må jeg jo svare. Den hyggelige damen i den andre enden har tross alt kontaktet landets eneste landsdekkende organisasjon for hytteeiere, og sånne helt konkrete spørsmål burde vi helt klart kunne besvare uten å sitte for lenge i tenkeboksen Jeg renser stemmen og hopper i det. «Det avhenger nok av flere ting, først og fremst hyttas beliggenhet, og standarden på hytta har nok også noe å si» «Ja, men sånn cirka, du skjønner det at jeg har arvet ,- fra onkelen min, han ble ikke mer enn 63 år, og så tenkte jeg at jeg ville kjøpe meg en hytte. Har jeg råd til det da»? Jeg må kjøpe meg tid, og spør pent om damen har mulighet til å vente et lite øyeblikk. Heldigvis er kaffevannet varmt. Jeg blander meg en kopp og heller den i meg så fort råd er. Tilbake til røret. «Kan du ikke forsøke med en annonse i en avis i det området du har lyst på hytte, og så ser du om du får napp på en hytte du kunne tenkt deg. Du kan jo blant annet skrive hvor høyt du kan gå i pris». «Ja, det var egentlig en ganske god idé! Det skal jeg gjøre! Jeg kunne godt tenke meg en hytte på fjellet, og der har de vel lokalaviser. Men du, hva koster egentlig en annonse»? «Nei vent nå ringer det på døra her. Det er sikkert bare søsteren min som lurer på noe igjen, du skjønner, hun og barnebarnet skal reise til Gran Canaria på lørdag, og hun er altså så hjelpesløs! Hun lurer på det utroligste, akkurat som jeg er en slags guru som kan svare på alt mulig! Men jeg får vel åpne, jeg ringer tilbake!» Og siden har jeg ikke hørt fra denne damen. Kanskje sitter hun enda og gir ferietips til sin hjelpeløse søster? Som medlem sender vi deg kostnadsfritt: Festekontrakt Leiekontrakt Kjøpekontrakt for kjøp av hytte eller tomt Vedtektsforslag for hytte vel Råd v/start/drift av hyttevel Vedtektsforslag for veistyre Hvordan danne et veilag Råd v/kjøp/feste av hytte/ tomt Mal for krav om innløsning av festetomt Avtale om håndverkstjenester. Nevnte dok. kan sendes per post, eller fax. Tove Helen Selbæk Redaktør/redaksjonssekretær Har du flyttet? Husk å melde ifra til oss om ny adresse! 13

14 Seksdoblet festeavgift Arne Dag Pettersen fikk seksdoblet festeavgiften på hytta si. I dag går klagefristen ut. Uanstendig å sende ut slike brev når saken er uavklart, sier han. Statskog skal i slutten av august møte 65 hytteeiere i Verdal i retten. De mener grunneieren ikke har rett til å tredoble festeavgiften. Samtidig sender Statskog ut stadig nye krav om det samme, selv om det ikke er rettslig avgjort om de har rett til å gjøre det. I år har mellom 200 og 300 hytteeiere i Trøndelag med 2008 som reguleringsår fått et slikt brev. En av dem er lederen i hytteeierforeninga Vulusjølaget i Levanger, Arne Dag Pettersen. Seks saker ligger i rettssystemet på dette temaet. Jeg kan ikke forstå hvorfor de ikke venter til disse sakene er avgjort med å sende ut krav til nye festere, sier Pettersen. Selv fikk han brev 25. juni. Der krever Statskog at festeavgiften skal økes fra kroner til kroner. Det henger ikke på greip med en slik økning, sier Pettersen som har hytte i Heståsdalen, et av fylkets mest populære utfartsterreng. Hyttene i dette området omsettes for rundt en million kroner. Telefonen min har ikke stått i ferien. Folk er fortvilt over kravet fra Statskog, sier Pettersen. Haster I brevet fikk Pettersen fem ukers svarfrist. Den fristen går ut i dag. Han mener det er uhørt å sende ut slikt midt i ferietida. Det er mange gamle folk som får et slikt krav, og det er komplisert. Mange vil bare akseptere det, sier han. Pettersen har ikke fått vite hvor mange hytteeiere i Vulusjøområdet som har fått kravet. Derfor har han på vegne av hytteeierne i Vulusjølaget protestert på økningen. Hvis de ikke klager innen fristen regner vi med de aksepterer kravet, sier eiendomssjef i Statskog Trøndelag, Carl Libach. Men han sier videre det er mulig å klage nå, og så trekke klagen seinere. I går hadde Statskog registrert 34 klager på 134 festeforhold på strekningen fra Fosen til Trondheim. Flest klager er det på Innherred. Må sende krav I Statskog er bildet et helt annet. Tomtefesteloven stiller krav om når grunneier kan sende krav om økning av festeavgiften med grunnlag i økning i tomteverdien. Det er hvert 10. år. Festekontraktene sier hvert 20. år. Derfor må Statskog sende krav i løpet av kalenderåret. Vi kunne ventet med årets krav til etter rettssaken i Verdal er avgjort. Men vi vet ikke om resultatet blir anket videre. Før det blir avgjort er vi i et nytt kalenderår, sier Libach. Han avviser at Statskog har spekulert i ferietida når de har sendt ut kravene. Fem ukers frist er rimelig god tid, selv midt på sommeren, sier han. En slik regulering er hjemlet i alle festekontrakter fra før Mange tusen Statskog bruker økningen i tomteverdi som begrunnelse for denne ekstraordinære økningen. Striden i Verdal står om festekontrakten gir dem rett til det, og hvor stor verdien på tomta i realiteten er. Statskog sender nå ut brev om slike ekstraordinære økninger hvert år. Derfor vil rettssaken i Verdal angå flere tusen som fester tomter av Statskog. Selv om vi taper en slik rettssak vil ikke kravene til de andre tomtefesterne automatisk falle bort. Først må vi studere domspremissene, sier Carl Libach. Kilde: Trønder-Avisa Besøk vår nettside 14

15 Hytteskolen Til glede og nytte for hytteeiere kan Hyttetorget friste med gratis Hytteskoler over hele landet. Temaer som hyttetomter og prosjekter, hyttebygging, design og innredning, vannsystemer, avløp, fjernstyring, energi og oppvarming, vil stå på agendaen. På hver temakveld vil fagfolk kunne svare på spørsmål du måtte ha om det aktuelle tema. Det vil også være mulig å be om hjelp til å finne de løsninger som er best for din hytte. Hytteskolen er gratis, men av praktiske årsaker er det ønskelig at alle som vil delta gir Hyttetorget beskjed på forhånd. Se for mer info og påmelding, eller ta kontakt på tel , evnt. Det arrangeres hytteskoler på følgende steder: Østlandet Sør- og Vestlandet Midt- og Nordnorge Oslo Arendal Stranda Ås Mandal Kristiansund Sarpsborg Haugesund Tronheim Hønefoss Sandnes Steinkjer Gjøvik Bergen Mo i Rana Lillehammer Harstad Kirkenær Tromsø Sandefjord Porsgrunn Hokksund 15

16 Varmepumper: Ny rabattleverandør for NHF-medlemmer Relacom AS tilbyr nå rabattert pris på varmepumper til medlemmer av Norges Hytteforbund. Firmaet har avdelinger som dekker det meste av Norge. Relacom tilbyr Fujitsu varmepumper til hytteeiere. Pumpene har en 10-gradersknapp som kan aktivisere varmepumpen når temperaturen synker under 10 grader. Under følger en beskrivelse av de aktuelle modellene som er spesielt tilpasset hyttebruk: Fujitsu Classic: Moderne effektive varmepumper fra 5-8,4 kw, velegnet langs hele kysten. Varmepumpene er beregnet på kystnære området, det vil si der temperaturene sjelden går under -15 grader. Dette er den mest populære modellen, med et moderne design. Driftsikker, stillegående, energibesparende og slagkraftig type som sikrer lave strømregninger og komfortabelt inneklima. Nytt for høsten er en 10 graders knapp som aktiviserer pumpen når temperaturen er under 10 grader. Fujitsu Arctic er beregnet på innland og kaldere klima. I de tre nordligste fylkene er det stort sett denne serien som selges. Fujitsu har utviklet en varmepumpe tilpasset nordisk klima. Arctic er en veggmontert inverter-modell med kompressorvarme, og spesielt designet for å tåle norsk vintertemperaturer. Pumpen inneholder i likhet med Classic en 10-gradersknapp som kan aktivisere pumpen når temperaturen synker under 10 grader. Montasje: Utføres av en Fujitsu-autorisert installatør fra en av Relacom s avdelinger. Avdelinger finnes fra Kristiansand i Sør til Hammerfest i Nord. Tilleggsprodukter: Innbygningskasse for å beskytte utedelen mot vær og vind. Ønsker du at kassen skal monteres av Relacom's montør, må dette gjøres samtidig med installasjon av pumpen. Egner seg også godt til egenmontasje. Kan males i hyttas farger. Strømstyring: Relacom kan montere en løsning der det er mulig å aktivisere pumpen via sms. Pumpen kan ikke reguleres via sms, kun av- og på funksjon. Overspenningsvern: FG-godkjent. Unngå spenningstopper som kan skade elektrisk utstyr. Kan også benyttes på andre elektriske artikler, for eksempel flatskjermer. Selv om forsikringen dekker større skader vil du måtte betale egenandel. Bestilling og rådgivning: Ved å kontakte Relacom vil du kunne få råd i forhold til valg av pumpetype og størrelse. Leverandør: Relacom AS, Økernveien 94, 0579 Oslo. Tlf Kontaktpersoner: Bjarne Forkerudsæter på tlf og Roger M. Bytingsvik, tlf Importør: FJ Klima AS, offisiell distributør i Norge av Fujitsu varmepumper. Priser : Montasje: kr. 4500,- inkl. 25% mva. I en standard montasje ligger kjøring t/r inntil 30 km, samt inntil fire meter rør mellom inne og utedel. Pris per meter ut over dette: kr. 450,-. Avtales med montør. En normal installasjon vil ta fra 3-5 timer Fujitsu Arctic er beregnet på innland og kaldere klima. I de tre nordligste fylkene er det stort sett denne serien som selges. Fujitsu har utviklet en varmepumpe tilpasset nordisk klima. inkl. opplæring i bruk. Montasjen inkluderer arbeid og deler. Relacom legger også rørene i plastkanaler for å gjøre utseende penest mulig. Evnt. kjerneboring i mur og arbeider ut over standard, for eksempel rigging av stillaser, mot tillegg. Dette avtales på forhånd med montør. Ved sambestilling fra naboer innenfor rimelig kjøreavstand, vil Relacom kunne tilby rabatt på installasjonen. Kunder blir da oppfordret til å be om tilbud. Rabatter angis ut fra veiledende pris: Pumpe type Veiledende pris Rabatt ASYA , ,- ASYA , ,- Arctic , ,- Arctic , ,- Arctic , ,- Ønsker å leie hytte Vi er en familie på 3 som ønsker å leie/kjøpe en enkel men sjarmerende hytte i fin natur. Den skal helst ikke ligge så langt unna et vann eller sjøen, men det er ingen betingelse. Vi drømmer om hyttelivet, men har ikke hatt øk. mulighet til å skaffe oss vår egen hytte. Det ideelle hadde vært å leie en hytte for eksempel på åremål over en tid, og så evnt. kjøpe den etter hvert. Vi er 100% ærlige og ordensmennesker! Håper noen tar kontakt på telefon

17 DNT-hytter tilrettelagt for funksjonshemmede Er du litt dårlig til bens og lurer på hvilke hytter du enkelt kan komme til? Eller er du rullestolbruker og trenger informasjon om i hvilken grad hytta er tilrettelagt for deg? Flere av DNTs betjente hytter er tilrettelagt for funksjonshemmede. Disse er også lett tilgjengelige med bil eller tog, i tillegg til en rekke andre hytter. Ved å gå inn på finner du nærmere informasjon om hvilke hytter som er tilpasset dine bevegelsesbehov. Ta kontakt med bestyreren eller den lokale turistforeningen som eier hytta før du reiser, så får du nærmere informasjon om reisen og oppholdet. DNT-medlemskapet gir deg rabatt på overnatting og matservering. Dersom du er over 50% ufør eller pensjonist, får du rabattert pris på medlemskapet. En av DNT s betjente hytter, Gjendebu, som ligger flott til i den innerste enden av Gjendevatnet, midt i hjertet av Jotunheimen. Den er DNT sin eldste turisthytte, bygd i Siden har hytta blitt utvidet og ombygd mange ganger, og den har i dag 119 senger og relativt moderne fasiliteter. Verv og vinn! Jeg har vervet personen(e) på slippens bakside. Medlemsnummer: Navn: Adresse: Postnr./sted: Norges Hytteforbund Svarsending Oslo 17

18 Allemannsretten er ikke et forhandlingsgrunnlag! Det er et økende press på enkelte utmarksområder, spesielt ved sjøen og på fjellet. Konfliktene skapes ofte mellom turgåere og grunneiere og mellom hytteutbyggere og miljøhensyn. Vi har nå lagt bak oss et par gode, varme ferieuker. Tilgangen til utmarksområder på kysten, i skogen og på fjellet, tar mange som en selvfølge i Norge. Men det er et økende press på enkelte utmarksområder, spesielt ved sjøen og på fjellet. Konfliktene skapes ofte mellom tur gåere og grunneiere og mellom hytteutbyggere og miljøhensyn. Allemannsretten er ufravikelig, og loven bør håndheves sterkere. Vi har sett flere eksempler på hestehandel med viktige friluftsområder, blant annet i Vestfold, der staten går inn med oppkjøp og forhandler bort allemannsretten. På denne måten settes statlig eierskap foran fri ferdsel og allemannsretten. Den delen av kystlinjen i Akershus som er åpent tilgjengelig for alle, minsker også år for år bit for bit. Vi har i år fått Verneplan for Oslofjorden, og Oslofjorden friluftsråd jobber kontinuerlig med å sikre områder for fri ferdsel. Men presset er økende både fra utbyggere og fra befolkningen som ønsker tilgang til fjorden. Kommunene er i førstelinjen når det gjelder å sikre allemannsretten. Dette kan de gjøre gjennom et konsistent og fremtidsrettet planarbeid. Kommunens planmyndighet skal heller ikke brukes til hestehandel med grunneiere. Allemannsretten er et gratis fellesgode og et viktig grunnlag for et aktivt friluftsliv. Retten baserer seg på den frie ferdselen, en ferdsel som foregår uten nevneverdig ulempe for andre. Venstre sier nei til at allemannsretten er et forhandlingsgrunnlag! Inger Johanne Bjørnstad Leder Akershus Venstre Kilde: Verv og vinn! 18 Person 1 Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Telefon: Du mottar en flaskeåpner til en verdi av kr 184, Person 2 Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Telefon: Du mottar en gavepakning med 2 stk. likørbeger. Verdi: kr 250, Vervepremiene er levert av:

19 Styret i Norges Hytteforbund: Etter valg på Hyttetinget 2007, er styresammensetningen som følger: STYRELEDER: Liv Aasen Mjelde ble første gang valgt til styreleder i Mjelde er den første kvinnelige lederen i NHF. Hun bor i Trondheim og har hytte både på Røros og Hitra. Mjelde ivrer for å ivareta hytte - folkets interesser og mener det er viktig å delta i debatten om folks fritid. NESTLEDER: Tore Rasch er bosatt i Oslo og en aktiv pensjonist. Han har hytte på Hardangervidda, vest for Dagali, og er formann i hyttevelet. Som yrkesaktiv jobbet han i OBOS med ansvar for kurs for borettlagsstyrer. For meg er et godt hytteliv assosiert med min hytte, som ikke har innlagt strøm, vann eller vei og er relativt «ensomt» beliggende, forteller Rasch, som også er æresmedlem i NHF. STYREMEDLEMMER: Hans Fredrik Brox bor i Porsgrunn. Han jobber som vaktmester på en barne- og ungdomsskole i Porsgrunn kommune, og har hytte på Gautefall i Drangedal kommune. Per S. Pedersen er bosatt på Sofiemyr utenfor Oslo. Pedersen har hytte ved Skramstadseter i Østerdalen, og på Ildtjernet i indre Oslofjord. Jan Vidar Gausel bor i Sandnes og arbeider i Statoil. Han har hytte i Måkehei i Sokndal kommune i Rogaland. Gausel er opptatt av at hyttefolkets interesser blir ivaretatt på en god måte. Da er Norges Hytteforbund et viktig redskap for å bidra med råd til medlemmene, sier han. VARAMEDLEMMER: Sven Landell bor på Jessheim. Han har hytte på Grønøya, beliggende i Lyseren, en innsjø beliggende i Enebakk og Spydeberg kommune. Landell jobber som seniormekaniker i Scandinavian Technical Service (STS). Oddveig Graffer Klinkenberg er pensjonist og varamedlem til styret. Hun har hytte ved Stavern. Her får du medlemsrabatter: Hos følgende leverandører får du rabatter ved å vise frem ditt NHF-medlemskort, evnt. kvittering for betalt medlemskap for gjeldende år. DIVERSE PRODUKTER: Ca. 10% Aggregat: Berema AS, Ski Tlf: Bio-Do: (Camo-do) Sunrise AS, Grimstad Tlf: Feieutstyr: Hydr.Service A/S, Larvik Tlf: Mail: Fjernstyring av strøm: Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal Tlf: Teleutstyr: Nerdalen Teleutstyr AS, Eggedal Tlf: Pipebeslag: Norasonde AS, Skedsmokorset Tlf: Ca. 15% Varmepumper: Relacom AS, Økern Tlf / Takst/tilstandsrapport: Norsk Tilstandsrapports Forbund, Drammen Tlf: Bilredning: Ralck Redning AS Tlf Ca % Bilutleie: Bislet Bilutleie, Oslo Tlf: Trapper: Snekkerfabrikken AS, Indre Kvarøy Tlf: TREVARER, MED MER: Ca. 10% Maxbo Ringebu Sag AS: Tlf: Byggmakker Sørbø Trelast, Stavanger Tlf: Byggmakker Røros Tlf (Høyere rab. ved større kjøp) Maxbo Thorstvedt AS, Holmsbu Tlf: Ca. 15% Hytteenergi: Getek AS, Trondheim Tlf: Ca % Byggvarehuset Ø. Eftevaag AS, Kristiansand Tlf: Ca. 20% HC Thauglands Trælastforretning, Oslo Tlf: Opptil 25% Byggmakker Steinkjer Tlf: Ca. 30% Hasås AS, Kodal Tlf: Opptil 45% Montér Gol Tlf:

20 Er adressaten ukjent eller flyttet, vennligst returner bladet til: Norges Hytteforbund Arbinsgt Oslo B-PostAbonnement Flere har gått i fjellet i sommer! Mange har tatt turen til fjells i sommer. Det er en merkbar økning av fjellvandrere både i Jotunheimen, Hardangervidda, Skarvheimen og Femundsmarka. Antall overnattinger på DNT s betjente hytter har totalt sett økt med 8 prosent sammenlignet med sommeren i fjor. På noen av hyttene er det likevel en nedgang. Dette kan skyldes at sesongen kom sent i gang enkelte steder, grunnet mye snø i fjellet i månedsskiftet juni/juli. Men totaltallene viser likevel en tydelig positiv trend. Rekordhytter Størst økning er det på Sandhaug (+44 %) som ligger midt på Hardangervidda. Også på Fannaråkhytta (+24%) som er den høyest beliggende turisthytta i Norge, på moh, ser DNT en betydelig økning i antall overnattinger. Så her er det mange spreke fjellfolk som har fått oppleve den spektakulære utsikten i sommer! Begge de nevnte hyttene nærmer seg besøksrekord, det vil si «all-time-high». En betydelig økning ser de også på Finsehytta i Skarvheimen(+24%) og Grimsdalshytta i Rondane(+26%). Dermed har denne sommeren så langt vært en av de beste noensinne, sett i forhold til besøkstall på hyttene. Så det er helt tydelig at mange har valgt fjellet i sommer. En svært hyggelig trend, synes Turistforeningen. De understreker at det er plass til flere og at alle vandrere får plass på DNT s hytter. Så det er bare å komme seg til fjells! Kilde: JA jeg/vi ønsker å bli medlem av Norges Hytteforbund! Navn Adresse Postnr./sted Telefon Hyttekommune Norges Hytteforbund Svarsending Oslo 20 Gjelder medlemskapet hyttevel, oppgi antall medlemmer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2011 w w w. h y t t e f o r b u n d. n o Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Hyttefolk og fastboende har samme mål, da må vi også ta hytteeierne med i samarbeidet

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013!

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! «HYTTEEIER N» Nr. 4 desember 2012 FREDRIKSTAD Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! Sammen er vi sterke av leder Rolf A. Hauge Feiing og tilsyn av pipe og ildsted Ordfører Jon-Ivar

Detaljer

kroner 49,- Per betalte 275 000 for retten til å leie 40 m 2. Milliarder under bordet Svart boligmarked i Stockholm

kroner 49,- Per betalte 275 000 for retten til å leie 40 m 2. Milliarder under bordet Svart boligmarked i Stockholm 1 2013 kroner 49,- Per betalte 275 000 for retten til å leie 40 m 2. Milliarder under bordet Svart boligmarked i Stockholm Gode TV-signaler Enkel hytteglede Fikse bokhyller Wenche om boligen sin Grundigere

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. NR. 3/2006 Foto: Spectrum AS - Ragnar Utne Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag Utgårdskilen er Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Her planlegges

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten «HYTTEEIER N» Nr. 9 januar 2015 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Kystsoneplanen vedtatt Siste nytt om Foten Øystein Sunde støtter modelljernbane i Gamlebyen Elkontroll gir rabatt på forsikringen NYBYGG -

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n 624 15. juni Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. 2004 Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr.42): 1.

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Besøk oss 1985-25 år - 2010 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 3 - Desember 2011 - Årgang 25 God jul og godt nytt år! Nyttige temamøter i Oslo/Akershus

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Trangt om plassen SAMLEMANI. Fyller huset med minner. Banebrytende isolasjon. Hjemmelaget moro. Boligpolitikk de neste fire år. Snart utgått på dato

Trangt om plassen SAMLEMANI. Fyller huset med minner. Banebrytende isolasjon. Hjemmelaget moro. Boligpolitikk de neste fire år. Snart utgått på dato 4 2013 kroner 49,- SAMLEMANI Fyller huset med minner Trangt om plassen Banebrytende isolasjon Hjemmelaget moro Boligpolitikk de neste fire år Snart utgått på dato Grundigere boligsjekk skal du lete lenge

Detaljer

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI

20 år på forbrukerens side. Dobbel-jubileum: 02 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI 2 APR 14 PERSONLIG ØKONOMI BOLIG SKATT JUS FOND FORSIKRING BANK STRØM TELEFONI Dobbel-jubileum: 2 år på forbrukerens side LES MER OM: DYRE SAMTALER REISEFORSIKRING BOLIGMARKEDET DAGLIGVARER INNHOLD UTGIVER:

Detaljer