Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur"

Transkript

1 Vegdirektoratet Transport og trafikksikkerhet Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur ViaNova AS Desember 1997 Forord

2 Statens vegvesen er ansvarlig for å samle inn, bearbeide og lagre trafikkdata for riks- og fylkesvegnettet. Datainnsamlingen skjer fra over tellepunkter som ligger spredt rundt på vegnettet samt fra flere andre systemer som håndterer trafikktall (ferjesamband, bomstasjoner, signalanlegg, mm). De bearbeidede trafikkdata gjøres tilgjengelige for brukere til en rekke oppgaver innen forvaltning og utvikling av vegsystemet. Det opplegget som brukes til datafangst, lagring og analyse er utviklet kontinuerlig over en lang tidsperiode av flere miljø innenfor og utenfor Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Flere av systemene er bygd på gårsdagens teknologi. I tillegg oppstår det nå stadig nye behov for trafikkdata til bruk på flere områder. Dette er bakgrunnen for at Transportanalysekontoret på vegne av Transport- og trafikksikkerhetsavdelingen i Vegdirektoratet satte i gang denne kartleggingen av framtidig behov for trafikkdata. Målet med utredningen er å skissere en overordnet arkitektur for trafikkdata inkludert organisering av virksomheten basert på hvilke behov Statens vegvesen og andre har for trafikkdata. Utredningen er utført av ViaNova ved Tore Innset og Johnny M. Johansen. Oppdragsansvarlig i Vegdirektoratet har vært Finn H. Amundsen ved Transportanalysekontoret. Desember 1997 ViaNova AS 2

3 Innhold Sammendrag 4 1 Trafikkdata: Definisjon og avgrensning Dagens situasjon Anvendelsesområder - brukere - datatyper Organisering av virksomheten Fra rådata til brukerdata Trafikkstatistikk Sanntidsdata Andre aktører 18 3 Utviklingstrekk og framtidige behov Utviklingstrekk Metodisk grunnlag Framtidige behov for trafikkdata Nye brukere Virksomhetens omfang og finansiering Organisering Vegdirektoratet Vegkontorene Vegtrafikksentralene 36 4 Mål, strategi og tiltak Mål Strategi Tiltak 37 5 Litteratur

4 Sammendrag Utredningsmetode og rapportens oppbygging Framtidige behov for trafikkdata samt organiseringen av trafikkdatavirksomheten er vurdert med referanse til dagens opplegg i Statens vegvesen for å samle inn, kontrollere, bearbeide, lagre og presentere trafikkdata, både for interne og eksterne brukere. En kort beskrivelse av dagens opplegg er gitt i kapittel 1 og 2, mens vurderingene av framtidens behov og aktuelle endringer i virksomheten er gjennomgått i kapittel 3 og 4. Framtidige behov for trafikkdata, og derigjennom krav til virksomheten knyttet til trafikkdata, genereres av flere forhold som nye oppgaver eller utvidelse av eksisterende oppgaver, nye brukergrupper samt av ny teknologi som muliggjør nye anvendelser. Framtidens nye situasjon er beskrevet ved å analysere følgende tema: Utviklingstrekk som enten medfører nye krav mhp trafikkdata eller som påvirker eller muliggjør utvikling Behov for utvikling av det metodiske grunnlaget for virksomheten Framtidige behov for trafikkdata Nye brukere Virksomhetens omfang og finansiering Organisering På basis av dette er det satt fram forslag til mål, strategi og tiltak. Utviklingstrekk Økt utnyttelse av eksisterende vegnett Behov for bedre utnyttelse av eksisterende vegnett vil sammen med mulighetene som moderne ITteknologi gir, medføre større aktivitet innen trafikkstyring og trafikantinformasjon. Samordnet areal- og transportplanlegging Krav om samordnet planlegging innen samfunnets ulike sektorer vil medføre endring i informasjonsbehovet med større behov for transportdata i tillegg til trafikkdata. Kollektivtrafikk Statens vegvesens utvidede ansvar for kollektivtrafikk vil medføre større behov for data om kollektivtrafikk. Miljøaspekter Ny forurensningslov mm vil medføre økt bruk av trafikkdata knyttet til miljødata for overvåkings- og styringsformål. IT-systemer Økende bruk av IT-systemer medfører behov for grunnlagsdata for disse systemene samt for levering av data på tilpasset format. Behovsorientering Virksomheten må være behovsorientert for å sikre riktig prioritering og bruk av ressursene. Brukerorientering Brukereffekter nyttes i større grad som mål for resultatoppnåelse. Brukergrensesnitt Ny teknologi øker mulighetene for å gjøre grunnlagsinformasjon samt tilrettelagt informasjon mer tilgjengelig for brukerne (både profesjonelle brukere og andre). Integrerte datasystemer Ny teknologi åpner for en større totalintegrering av datasystemene samt brukerverktøyene. 4

5 Outsourcing Innkjøp av tjenester i stedet for bruk av egne ressurser framstår som en mulig metode for rasjonalisering av virksomheten. Behov for utvikling av det metodiske grunnlaget Kompetanse Bredt faglig grunnlag er nødvendig: Trafikk, veg, IT, elektronikk, kommunikasjon, statistikk, samfunnsfag, økonomi, mm. Metode Velfundert registreringsopplegg med konsistent kvalitet i alle ledd Standardisering av datastrukturer Tilpassede krav til nøyaktighet i forhold til formålet Samordning av telleopplegg for statistikkformål og sanntidsdata Økt bruk av mobile Nivå - 3 tellepunkt Utstyr og verktøy Stabile versjoner av dataverktøyene prioriteres: - Innsamling, kontroll, bearbeiding, lagring - Operative brukerverktøy for anvendelse Modernisering av basis datasystemer (databanker) Egen drift av kommunikasjonsnettverk kontra innkjøp av tjenesten vurderes Ansvarsdeling og samordning Grad av sentralisering/desentralisering av ansvar for sentrale oppgaver Regionalisering Samordning og felles utnyttelse av teknisk infrastruktur (telleopplegg, verktøy, lagring, mm) Forpliktende avtaler mellom aktørene vedrørende leveranser, tidsfrister og budsjetter Organisering av spesialundersøkelser Organisering av utviklingsvirksomheten Dokumentasjon av metode og kvalitet Dokumentasjon av metode og oppnådd eller garantert kvalitet for trafikkdata er nødvendig for at brukerne i ulike faganvendelser skal kunne vurdere kvaliteten av sine arbeider. Kvalitetshåndbok Det bør utarbeides en samlet kvalitetshåndbok for trafikkdata. Boken bør dekke det praktiske opplegget og beskrive det faglige grunnlaget. Framtidige behov for trafikkdata Det er identifisert endrede eller nye behov innen flere områder knyttet til trafikk- og transportdata: Kollektivtrafikk Transportdata (turer, reisemiddel) Sykkeltrafikk Trafikkdata for kommunalt vegnett Vegtrafikkindekser (differensierte) Sanntidsdata - strekningsparametre Vekt- og aksellastdata Piggdekkdata Biltransport (antall personer i bil) Trafikantadferd 5

6 Nye brukere Det vil oppstå nye brukere av trafikkdata gjennom utvidelse av eksisterende brukergrupper (større tilbud) og inkludering av nye brukergrupper: Trafikanter: Informasjon om tilstand på vegnettet og trafikkbildet Transportnæring: Planleggings- og optimaliseringsgrunnlag Andre næringer: Transportdata og planleggingsgrunnlag Virksomhetens omfang og finansiering Virksomheten knyttet til trafikk- og transportdata vil øke i framtiden. Dette vil skje pga større bruk av sanntidsdata for å bedre utnyttelsen av eksisterende vegnett, tilrettelegging av økt informasjon til trafikantene, økt virksomhet knyttet til kollektivtrafikk og samordnet areal- og transportplanlegging, samt større etterspørsel etter datagrunnlag fra nye brukere. Det foreligger et potensiale for effektivisering av virksomheten gjennom utnyttelse av moderne registreringsutstyr og informasjonsteknologi samt endret organisering. Men de nye oppgavene vil kreve mer ressurser enn det er mulig å spare inn ved rasjonaliseringer. Derfor vil man stå overfor et økt ressursbehov i framtiden. Dette frambringer spørsmålet om finansieringsformer for virksomheten. Alternative finansieringsformer (kommersialisering av tjenester og produkter, brukerfinansiering, sponsorbidrag, etc) må utredes med hensyn på legale, ansvarsmessige, organisatoriske og markedsmessige aspekter. Organisering Hovedtrekkene i Vegdirektoratets virksomhet knyttet til trafikkdata bør være Overordnet styring Ansvar for faglig metode Drift på områder hvor sentralisering framstår som rasjonelt Det foreligger flere alternativer for organisering av trafikkdatavirksomheten i Vegdirektoratet: 1 Dagens organisering Rendyrking av dagens organisering mht styring/kompetanse samt mht klargjøring av systemeierskap og driftsavtaler 2 Forvaltning/styring - utvikling/kompetanse Løfte forvaltningsdelen av virksomheten opp til styringsavdeling mens utviklingsdelen ligger på kompetanseavdeling 3 Styring Løfte hele virksomheten opp til styringsavdeling 4a Dataleverandør: Kompetanse-avdeling 4b Dataleverandør: Eget selskap Intern dataleverandør: Etablere egen enhet på kompetanseavdeling med komplett ansvar for forvaltning og utvikling Etablering av offentlig eid selskap 6

7 5 Konkurranseutsetting Konkurranseutsette trafikkdatavirksomheten (kontrahering av dataleveransen eksternt) Valg av alternativ må gjøres etter en vurdering i Statens vegvesen hvor det tas hensyn til både trafikkdatavirksomheten men også til mer overordnede tanker om hva Statens vegvesen skal være. Vegkontorenes organisering bør baseres på en mer rendyrket utførelses- og driftsenhet (trafikkdatagruppe) som skal yte tjenester til vegkontoret, Vegdirektoratet og til Vegtrafikksentralen. Denne virksomhetens faglige basis kan utgjøres av Vegdirektoratet og av fagavdelingene på vegkontoret. Vegtrafikksentralene må planlegge sitt eget opplegg for innsamling av trafikkdata men må samtidig ta delansvar for samordning med øvrig telleopplegg i Vegvesenet og hos kommunene. For at Vegtrafikksentralene skal kunne fylle sin rolle, må det bygges opp kompetanse på bruk av sanntidsdata. Dette gjelder vegetaten som helhet, men Vegtrafikksentralene har som utøvende og førstelinje aktører et spesielt behov. VTS ene er små og driftsrettede organisasjoner og kompetansen må derfor sikres gjennom en basis oppbygging av kompetanse hos det utøvende personell på VTS, samtidig som det etableres god kontakt til de spisskompetansemiljøer som bygges opp innenfor området. Mål Følgende overordnede mål er beskrevet: Sikre brukerne gode grunnlagsdata og relevant informasjon Bevare og videreutvikle fagmiljøet i Statens vegvesen Ivareta og videreutvikle samhandling med eksterne miljø fra både produksjonssiden (dataregistrering og -tilrettelegging) og brukersiden Strategi Framtidens organisering og drift av virksomheten bør baseres på følgende strategier: Fokusering på faglig metode for å sikre dokumentert kvalitet Utvikling av en slank basisorganisasjon for et basis trafikkdataopplegg samt spesiell organisering av spesialundersøkelser Ivaretagelse av nye brukere - trafikanter, transportnæring og andre næringer - for å bedre utnyttelsen av eksisterende vegnett samt bidra til disse brukernes aktiviteter Integrering av brukerne for å sikre behovsstyring av drift og utvikling Samarbeid med kommunene for å skaffe bedre datadekning for trafikkutvikling, trafikkstyring/informasjon og miljøforhold Tiltak 7

8 Analysen av framtidige behov innen trafikkdataområdet har identifisert behov for tiltak innen hovedområdene organisering, metodisk grunnlag vedrørende trafikkdata, verktøy, transportdata og tjenesteyting overfor brukerne. A) Organisering Avklare organisering av virksomheten samt gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å realisere beslutningen om organisasjonsform: Basisorganisasjon (styring og ansvarsforhold) Organisering av spesialundersøkelser Finansiering B) Trafikkdata, metodisk grunnlag B1) Fastlegging og dokumentering av metode for ulike registreringer og anvendelser, samt utarbeidelse av kvalitetshåndbok B2) Samarbeid med kommuner om trafikkdata for deler av det kommunale vegnettet C) Verktøy C1) Modernisere databanksystemene. C2) Fastlegge rutiner for å sikre stabile og egnede brukerverktøy både for registrerings- og lagringsprosessene og for sluttbrukerne C3) Vurdere dataoverføringssystem (nettverk) D) Transportdata D1) Metoder og systemer for innsamling og lagring av transportdata inkludert kollektivdata D2) Metoder og systemer for innsamling og lagring av andre typer data (sykkel, vekt, piggdekk, mm) E) Brukere E1) Opplegg for tjenesteyting overfor trafikanter E2) Opplegg for tjenesteyting overfor transportnæring E3) Opplegg for tjenesteyting overfor andre brukere 8

9 1 Trafikkdata: Definisjon og avgrensning Transport oppstår ut fra folks behov for å forflytte seg selv og sitt gods. Behovene har ulike årsaker og de tilfredsstilles på forskjellige måter gjennom valg av transportmiddel og tidspunkt. Statens vegvesen trenger, for å kunne forestå daglig drift av vegtrafikksystemet og for å kunne utvikle det videre, informasjon om hvordan folk ønsker å gjennomføre sine transporter og om hvordan de i realiteten gjennomfører dem. I sum dreier dette seg om det vi kan kalle transportsektoren hvorav vegsektoren er en del. For å kunne vurdere dagens situasjon og framtidens behov for trafikkdata er det nyttig å foreta en definisjon av hva som legges i begrepet trafikkdata samt å gjøre en avgrensning av hvilke områder innen transportsektoren som skal behandles. En mulig beskrivelse og definisjon av trafikkdata er vist nedenfor. Transportsektoren Vegsektoren Veg- og trafikkdata Trafikkdata Trafikkrelaterte fagparametre Trafikkparametre Basis trafikkdata Basis trafikkdata omfatter fundamental kjøretøyrelatert informasjon som antall kjøretøy pr tidsenhet samt lengde, vekt og fart. I denne sammenhengen er sykler inkludert i kjøretøybegrepet. Trafikkparametre er informasjon fremkommet ved bearbeiding av basis dataene, enten direkte uten tilleggsinformasjon eller med bruk av noe tilleggsinformasjon. Eksempler på denne type trafikkdata er gjennomsnittsfart, årsdøgntrafikk og vegtrafikkindekser. Trafikkrelaterte fagparametre omfatter informasjon hvor hovedinnholdet stammer fra andre fagfelt men hvor trafikkparametre spiller en vesentlig rolle for framstilling og analyse. Eksempler er ulykkesrisiko samt beregnet støy- og forurensningsnivå. Vegsektoren eller vegtrafikksystemet kan også deles inn i undersystemene trafikant, kjøretøy og vegsystem. I forhold til en slik beskrivelse vil basis trafikkdata og avledede trafikkparametre definert ovenfor være knyttet til kjøretøy (inkludert sykkel), mens data knyttet til trafikanter generelt kan tilordnes transportsektoren som transportdata. Det fysiske vegsystemet med sine vegdata er ikke tema for denne utredningen. For transportsektoren utgjøres aktuelle data av person- og godsrelaterte data: Personturer, godsmengder og reisemiddelfordeling (Modal split). Transportsektoren blir i denne beskrivelsen en bruker av trafikkdata, og Statens vegvesen framstår som den som er ansvarlig for å skaffe slik informasjon for bruk i transportsektoren. Denne utredningen av framtidig behov for trafikkdata er konsentrert om det grunnleggende behovet for informasjon om kjøretøy på vegnettet, det vil si det som ovenfor er definert som basis trafikkdata og derav avledede trafikkparametre innen vegsektoren. Utredningen omfatter arbeidet med å registrere denne informasjonen 9

10 på vegnettet, bearbeide den og å gjøre den tilgjengelig for aktuelle anvendelser og brukere, både internt i Statens vegvesen og for eksterne brukere. Området trafikkrelaterte fagparametre samt resten av vegsektoren og hele transportsektoren betraktes som brukere av trafikkdata. De behov som disse feltene genererer, gir utgangspunktet for dimensjonering og utforming av det framtidige arbeidet med trafikkdata. Med disse definisjonene og avgrensningene kan temaet for denne utredningen skisseres som vist nedenfor. Anvendelser Bearbeiding 2 Bearbeiding 1 Basisfunksjoner Faglig grunnlag Anvendelser: Fagområder innen veg- og transportsektoren Bearbeiding 2: Produksjon av trafikkrelaterte fagparametre Bearbeiding 1: Produksjon av trafikkparametre Basisfunksjoner: Registrering, overføring og kvalitetskontroll av basis trafikkdata Faglig grunnlag: Metoder og retningslinjer Utredningen vil behandle Faglig grunnlag, Basisfunksjoner og Bearbeiding 1 i lys av behovene i hele systemet. Det er også nyttig å se på inndeling av trafikkdata i henhold til tidsperspektiv og detaljeringsgrad. En framstilling av dette er vist nedenfor. Detaljering Historisk lang Historisk kort Sanntids-info Prognose kort Prognose lang År Timer Nå Timer År Dette gir en femdeling av databehovet med grensesnitt: 1. Trafikkstatistikk: Historiske data med liten detaljeringsgrad 2. Trafikkstatistikk: Historiske data med stor detaljeringsgrad? Referanser til typiske trafikksituasjoner 3. Sanntidsdata: Data knyttet til øyeblikket med stor detaljeringsgrad? Trender og utviklingskurver 4 Prognoser: Forutsigelser om fremtiden med stor detaljeringsgrad 5. Prognoser: Forutsigelser om framtiden med liten detaljeringsgrad Utredningen tar utgangspunkt i Statens vegvesen og Vegvesenets virksomhet. Eksterne aktører ses på som aktuelle kunder eller tjenesteleverandører. 10

11 2 Dagens situasjon 2.1 Anvendelsesområder - brukere - datatyper En grov beskrivelse av anvendelsesområder for trafikkdata innen Statens vegvesens virksomhetsområde med tilhørende datatyper er vist nedenfor. Operativ drift av vegnettet Vegsektoren/Statens vegvesen Innsamling, tilrettelegging, lagring og presentasjon av trafikkdata Anvendelsesområder Trafikkdata Mål: Optimal drift og utnyttelse av eksisterende vegnett Tidsperspektiv: Kort Delområder: Trafikkstyring Informasjon til trafikanter Drift og vedlikehold av vegnettet Trafikkteknisk planlegging (små tiltak) Dynamiske sanntidsdata med stor tidsoppløsning (5 minutter) Snittparametre - Volum - Fart Strekningsparametre for framkommelighet - Reisetid - Forsinkelse Anvendelser: Utviklingskurver for overvåking av trender (korttidsprognoser) Referansekurver for typiske tilstander og situasjoner Beskrivelse av vegtrafikk, historisk, nåtid og framtid (trafikkstatistikk) Mål: Overvåke, evaluere og forutsi status for vegtrafikken for å kunne videreutvikle vegsystemet i henhold til overordnede mål Tidsperspektiv: Langt Delområder: Sentrale tema (el. kjennetegn) som nyttes i vegsektoren for å beskrive, analysere, prioritere og planlegge Generell overvåking av trafikkutvikling Framkommelighet Trafikksikkerhet Miljø Drift og vedlikehold Statiske historiske data med grov tidsoppløsning (1 time) Snitt- og strekningsparametre - Timesvolum for: Antall kjøretøy Type/lengde/vekt - Gjennomsnittsfart Timeparametre, døgnparametre og variasjonskurver Vegtrafikkindekser Trafikkprognoser Bruk av sanntids trafikkparametre for overvåking av trafikken er et relativt nytt hjelpemiddel i den operative driften av vegnettet. Utviklingen skjøt fart i forbindelse med etableringen av de 5 regionale Vegtrafikksentralene tidlig på 90-tallet. Sanntids trafikkparametre benyttes i første rekke for høytrafikknettet, dvs for en begrenset del av det totale vegnettet. Strekningsparametre er frem til i dag tatt i bruk i svært 11

12 liten grad, men inngår som et viktig element i den videre utviklingen av styrings- og informasjonsgrunnlaget. Det generelle standardiserte registreringsopplegget for trafikkdata som Statens vegvesen har etablert, omfatter innsamling, bearbeiding og lagring av historiske data. I tillegg foretas det en rekke spesialundersøkelser. Spesialundersøkelsene kan ha ulike innfallsvinkler som ikke dekkes av det generelle registreringsopplegget: Supplerende registreringer for å oppnå bedre geografisk dekning enn det dataene i Trafikkdatabanken og Vegdatabanken gir Større oppløsning på registreringsdataene i tid Større oppløsning på selve registreringene, f.eks fartsmålinger for enkeltkjøretøy, finere oppdelt lengdeklassifisering, etc Registrering av grunnparametre som normalt ikke registreres, f.eks occupansy, tidsluker, etc Eksponeringsdata Registreringsopplegg for å belyse trafikantadferd Registrering av piggdekkbruk Registrering av sykkeltrafikk Vektregistreringer Spesialundersøkelsene utføres av Statens vegvesen eller av andre aktører på oppdrag fra eller i samarbeid med Vegvesenet, se også kap I tillegg til Statens vegvesen finnes det en lang rekke brukere av trafikkdata: Overordnede myndigheter (departement) Transportanalyser Planlegging Kommuner og fylkeskommuner Transportanalyser Planlegging Trafikksikkerhet Politi og lensmenn Overvåking Trafikksikkerhet Transportnæring Transportoptimalisering og -planlegging Øvrig næringsvirksomhet Lokaliseringsanalyser, f. eks.: Tele: Utbygging av mobiltelefonnett Olje: Bensinstasjonsutbygging FoU-institusjoner Samfunnsanalyse- og planlegging Transport Trafikksikkerhet Konsulenter Generelt behov for tilgang til trafikkdata for bruk i ulike oppdrag Private lag og foreninger Trafikksikkerhet Miljø 12

13 I tillegg til å tilrettelegge data fra det generelle registreringsopplegget for disse brukerne, bistår også Statens vegvesen med å gjennomføre spesielle registreringer knyttet til deler av de eksterne brukernes behov. 13

14 2.2 Organisering av virksomheten Trafikkdataproduktene, både knyttet til sanntidsdata og trafikkstatistikk, tas fram i et samspill mellom Vegdirektoratet (TTS), Vegkontorer og Vegtrafikksentraler (VTS), som grovt angitt i tabellen nedenfor. Ansvarsområde/oppgave Metodegrunnlag Planlegging av telleopplegg Planlegging av registreringsopplegg for sanntidsdata Etablering/drift av tellepunkter Registrering og kontroll av data (innsamling) Trafikkdata fra fergesamband Trafikkdata fra bomstasjoner, signalanlegg, etc Innlegging av data i TDB/VDB Registerarbeid og kontroll av data i TDB/VDB Kvalitetskontroll FDB/BDB ÅDT-belegging, VDB Drift av TDB/VDB (IT-avd.) Vegtrafikkindekser Sanntidsdata: Bearbeiding/lagring/presentasjon Systemutvikling: Utstyr og programvare Spesialundersøkelser Vegdirektoratet Vegkontor VTS Vegdirektoratet opererer både på det overordnede nivå med fastlegging av retningslinjer og metoder og på det praktiske nivå med ansvar for bearbeiding, kontroll, lagring og publisering av trafikkdata. Vegkontoret har det fylkesvise ansvaret for gjennomføring av datainnsamling samt bearbeiding, kontroll, lagring og lokal publisering av data. I tillegg har de ansvar for overføring av aktuelle data til Trafikkdatabanken (TDB) og Vegdatabanken (VDB) i Vegdirektoratet. Vegtrafikksentralene har regionsansvar for trafikkstyring og trafikkinformasjon og det underliggende ansvar for innsamling, lagring og presentasjon av trafikkdata (sanntidsdata) for dette formålet. I Vegdirektoratet har Trafikkavdelingen styringsansvar for eksisterende vegnett og dermed det overordnede ansvar for trafikkdata. Utøvende virksomhet er lagt til kompetanseavdelingen Transport og trafikksikkerhet. På denne avdelingen ivaretar kontor for Transportanalyse ansvaret for trafikkstatistikk inkludert Trafikkdatabanken (TDB), Ferjedatabanken (FDB) og Bomdatabanken (BDB). Kontor for Drift og trafikkteknikk har ansvaret for sanntidsdata for styring og informasjon. Kontor for Drift og trafikkteknikk har også ansvaret for systemutvikling mhp utstyr og programvare for registrering, overføring og bearbeiding av trafikkdata. Vegdirektoratets IT-avdeling, ved kontor for Dataforvaltning bistår med teknisk drift av Trafikkdatabank (TDB) og Vegdatabank (VDB). Arbeidet med trafikkprognoser foregår flere steder i Vegdirektoratet (TTS, PBS og MISA). 14

15 Direkte ressursbruk knyttet til trafikkdata utgjør omlag 3,5 årsverk samt 1,0-1,4 mill kroner pr år ved kontor for Transportanalyse. Tilsvarende ressursbruk ved kontor for Drift og trafikkteknikk utgjør også ca 3,5 årsverk. Ved vegkontorene er aktiviteten organisert noe ulikt avhengig av lokale forhold. Som regel er det utpekt 1-3 personer som har ansvar for trafikkdata. Arbeidet omfatter utarbeiding av planer for generell trafikktelling og spesialregistreringer, etablering og drift av registreringspunkter, innsamling av rådata samt bearbeiding, kontroll, lagring og lokal publisering av trafikkdata. Virksomheten er basert på desentralisert ansvar, dvs at det enkelte vegkontor er ansvarlig for sine egne data. Vegdirektoratet stiller krav knyttet til to forhold: Data for de tellepunktene som inngår i trafikkindeksen skal være overført til TDB slik at indeksen kan være klar den 20. i hver måned. Øvrige trafikkdata skal være lagt inn i TDB innen året etter registreringsåret For andre data, inkludert ÅDT-beregning pr punkt og ÅDT-belegging av strekninger i VDB styres virksomheten ut fra vegkontorenes vurdering av egne behov. Telling Data: RTD-format Vegkontor KRK: Kontroll, retting og komplettering Data: RKD-format TDB Rådata ÅDT pr. punkt Trafikkindeks VDB ÅDT pr. strekning Tellepkt-reg. Ansvar: Rødt: Vegkontor Blått: Vegdirektoratet (TTS) TDB og VDB: Teknisk drift: Vegdirektoratet (IT) Logisk drift: Vegkontoret/Vegdirektoratet (TTS) Krav: Trafikkindeks: Klar 20. i hver måned Andre data: Klar påfølgende år Ressursbruken ved det enkelte vegkontor er avhengig av flere forhold, i første rekke vegnettets karakter. Typisk ressursbruk ved et vegkontor antas imidlertid å være 2-3 årsverk samt direkte kostnader på omlag 1 mill kr (utstyr mm) pr år. I tillegg til dette kommer ressursbruk knyttet til TDB, FDB og VDB både ved vegkontorene og i Vegdirektoratet. Vegtrafikksentralene (VTS) er administrativt organisert under vegkontoret i det fylke hvor sentralene er lokalisert. Arbeidet knyttet til trafikkdata består av planlegging av tellepunktsplassering samt dataoverføring og -tilrettelegging for bruk i VTS sin virksomhet. Etablering og drift av tellepunktene skjer vanligvis gjennom vegkontorets vanlige virksomhet på området. Ressursbruk ved VTS er helt avhengig av hvor langt man har kommet med etablering og utbygging av den 15

16 enkelte VTS, karakteren på vegnettet VTS en har ansvar for samt de oppgaver som er tillagt sentralen. Arbeidet med trafikkstatistikk og sanntidsdata samordnes gjennom felles bruk av enkelte tellepunkter. Spesialundersøkelser genereres og utføres spredt i Vegvesenets organisasjon uten noen faste rammer for gjennomføringen. Dette kan i enkelte tilfeller medføre for dårlige opplegg, manglende koordinering i forhold til eksisterende data og andre spesialundersøkelser samt dårlig utnyttelse av data fra spesialundersøkelsene inn i standard telleopplegget (tvilsom kvalitet på data, feil overføringsformat, etc). Generelt råder det for liten bevissthet knyttet til bestilling av innsamling og lagring av data. Det er ofte kortsiktige ønsker fra få miljøer som styrer utviklingen. Dette fører til at det i en del tilfeller blir samlet inn for mye data eller til dels unyttige data. Kontor for Trafikkavvikling er systemeier for Trafikkdatabanken, men de formelle forhold rundt dette eierskapet er ikke helt avklart. Fergestatistikken er et samarbeidsprosjekt mellom fergeselskapene, vegkontorene og Vegdirektoratet (TRAF). Det viktigste hjelpemidlet for produksjon av fergestatistikken er EDB-systemet Fergedatabanken (FDB). Det enkelte vegkontor har ansvaret for innsamling og registrering av data i FDB på grunnlag av statistikk innhentet fra fergeselskapene. Ansvaret for FDB på vegkontoret er som regel tillagt en fergesaksbehandler. Dette kan gi noe avstand til miljøene knyttet til trafikktellinger samt TDB og VDB. På den annen side er dagens driftsansvarlige for FDB også den viktigste brukeren av banken, noe som klart innebærer fordeler. I Vegdirektoratet er Ferjekontoret systemeier for FDB, mens driften ivaretas av Transportanalysekontoret. Bomdatabanken (BDB) nyttes for lagring avtrafikkdata fra bompengeanlegg. Alle bomselskaper sender data (på papirkopi) til Transportanalysekontoret som ivaretar hele driften av BDB. Bestiller er kontor for Trafikkplanlegging. 16

17 2.3 Fra rådata til brukerdata Trafikkstatistikk Det nyttes flere kilder for rådata. Primærsystemet utgjøres av Vegvesenets standard telleopplegg med definerte tellepunkter på riks- og fylkesvegnettet. I dette opplegget inngår tre typer tellepunkter: Nivå 1 - punkter Kontinuerlige tellepunkter (ca. 140 stk) hvor trafikken telles på timebasis hele året. Nivå 2 - punkter Periodiske tellepunkter hvor det telles til sammen 4 uker i løpet av ett år. Nivå 3 - punkter Korttidstellepunkter hvor det telles 1-4 uker i løpet av ett år. I tillegg samles det inn trafikkdata fra driften av bompengesystemer, ferjeforbindelser, automatisk trafikkontroll (ATK) og enkelte signalanlegg. Tilleggsdata fås også fra spesialundersøkelsene. Det generelle telleopplegget er basert på automatisk registreringsutstyr. Dataoverføring fra tellepunktet foregår via telefonlinje (automatisk eller manuelt styrt) eller via manuell tapping av data på tellepunktet. Foreløpig lagring av data skjer på en PC/filserver. Deretter foretas kvalitetssikring og bearbeiding av dataene før de lagres lokalt og overføres til TDB. Systemskisse for dette er vist nedenfor. Tellepunkt Sensor Feltstasjon Filserver/ styring Lokalt lager Databank Styring/ overføring Kvalitet/ bearbeiding Tellepunktene nytter i hovedsak induktive sløyfer som sensorer, men også radar og piezoelektrisk kabel er i bruk. Videokamera og elektroniske brikker kan også nyttes, men slike sensorer er til nå bare nyttet i utprøvingssammenheng. De fleste sensorene er i stand til å foreta registrering av antall kjøretøy samt måling av fart og lengde på kjøretøyene. Det nyttes feltstasjoner av ulikt fabrikat for styring av tellingene og behandling, lagring og overføring av data. Teknikken er utviklet så langt at det er praktisk mulig å registrere og lagre informasjon om hvert enkelt kjøretøy som passerer tellestedet. Det nyttes flere verktøy for den samlede dataprosessering fra rådata til produktdata tilgjengelig for brukeren eller for publisering. I hovedsak omfatter dette EDBprogrammer for: Styring av telling i feltstasjonen (tellenøkler i telleapparatene) 17

18 Bearbeiding av rådata i feltstasjonen Overføring av data fra feltstasjon til vegkontor eller annen operatør samt presentasjon av data (TRAFFIC) Kvalitetskontroll av data (KRK, kontroll-retting-komplettering) Bearbeiding av data: Produksjon av de ulike parametrene (trafikkindekser, ÅDT pr. punkt og ÅDT pr. strekning) Lagring av data (TDB, VDB) Som standard dataoverføringsformat nyttes RTD-format. For registreringsutstyr som leverer data på andre format, nyttes PC-programmer for overføring til RTDformat. Data som registreres på andre måter enn ved direkte telling, som f. eks. data fra fergesamband, bomstasjoner, signalanlegg, o.l., overføres også til RTDformat før videre behandling. Kontrollerte data, etter bruk av kontrollprogrammet KRK, gis filnavn med ekstensjon RKD. Alle trafikkdata lagres i en sentral database, Trafikkdatabanken TDB. TDB er Statens vegvesen sitt sentrale system for innsamling, lagring, bearbeidng og presentasjon av trafikkdata. I tillegg har de fleste vegkontor en lokal lagring av trafikkdata. I TDB ligger trafikkdata på rådataform, her skjer beregning og lagring av trafikkindekser og her beregnes og lagres ÅDT-data for det enkelte tellepunkt. En annen sentral lagringsenhet er Vegdatabanken, VDB, som er Vegvesenets sentrale hovedsystem for veg- og trafikkdata. I Vegdatabanken ligger et register for gjennomsnittlig ÅDT pr strekning samt et tellepunktregister. De generelle og standardiserte produkter fra trafikkstatistikken er følgende: Årlig publikasjon fra hvert vegkontor med trafikkdata for fylket Årlig sentral publikasjon om vegtrafikktellinger, gitt ut av Vegdirektoratet (TTS) (håndbok 063) Årlig sentral publikasjon med fergestatistikk, gitt ut av Vegdirektoratet (TTS) (håndbok 157) Vegtrafikkindeks for landet, regioner og fylker, publisert av Vegdirektoratet (TTS) månedlig med helårlige oppsummeringer (lokale indekser for vegtrafikken utarbeides av enkelte vegkontor) Tilgjengelige data fra TDB og VDB, som rådata pr tellepunkt, trafikkindekser, ÅDT pr punkt og strekning samt tellepunktinformasjon I tillegg utarbeides det prognoser for trafikkutviklingen Sanntidsdata Sanntidsdata brukt i trafikkstyring og -informasjon benytter i hovedsak den samme type tekniske infrastruktur som beskrevet for det generelle telleopplegget. Forskjellen ligger i en større tidsoppløsning, 5 minutters telleperiode eller kortere, samt plassering av tellepunktene ut fra et annet behov. Tilgjengelig teknologi og programvare gjør det mulig å nytte samme tellepunkt både for sanntidsformål og statistikkformål der hvor plassering på samme sted er akseptabelt for begge formål. 18

19 Dataoverføring skjer via faste samband mot alle tellepunkter. Overføringen styres av innsamlingsprogram med definerte rutiner for overføring av data. Data samles inn på RDT-format, omformes til ORACLE-format og lagres i VEG94 s ORACLE-database. Som lagrings- og presentasjonsverktøy benyttes i dag VEG94. Dette systemet er under restrukturering. Sentralt i presentasjonsverktøyet står kurver som viser nivå og utvikling for trafikkvolum og fart. Det har også vært vurdert å knytte VEG94 mot Trafikkdatabanken. 2.4 Andre aktører Dagens opplegg for trafikkdata håndteres i hovedsak av Statens vegvesen, dog med noe samarbeid med driftsselskaper for bomsystemer og ferjer samt noen kommuner. Beslektede data som i større grad hører hjemme i transportsektoren, håndteres av enkelte andre aktører, som regel på oppdrag av eller i samarbeid med Vegvesenet. De viktigste aktørene er nevnt nedenfor. Kommuner Transportøkonomisk institutt (TØI) Statistisk sentralbyrå (SSB) Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Opplysningsrådet for Vegtrafikken AS (OFV) Trygg Trafikk Trafikkdata Landsomfattende reisevane-undersøkelser finansiert av blant andre Vegdirektoratet, NSB og Samferdselsdepartementet Drosjenæringen: Utvalgsundersøkelser Sykkelundersøkelser SSB gjennomfører undersøkelser og utarbeider statistikk innen områdene: Lastebiltransport: Utvalgsundersøkelser hvert 5. år Rutebiltransport: Basert på rapportering fra rutebilnæringen Drosjetransport: Basert på Kjøretøyregisteret og Foretaksregisteret Persontransport med personbil: Utvalgsundersøkelser omlag hvert 5. år Årlig bil- og vegstatistikk, datagrunnlaget stammer fra Vegdirektoratet (IT), SSB og egne kilder Sykkelundersøkelser I tillegg utføres det fra tid til annen undersøkelser av bransjeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. I den senere tid er det også registrert at private bedrifter vurderer aktivitet innen området trafikkdata. Det vurderes innsamling og tilrettelegging for bruk innen ulike områder på kommersiell basis. 19

20 20

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer