OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 16/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24. februar PS 17/10 PS 18/10 Kommunens delegasjonsreglement. Leva - Fro v/ Håkon den godes Kafe - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 PS 19/10 Gågate sommer og oversendelsesforslag om gågate 2011 PS 20/10 Raud Vinter som del av Levanger oppsetning 2011 PS 21/10 FO 2/10 Trønderhallen - Organisering av drift Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) - angående Trønderhallen og driftsselskap Orienteringer: Klatremiljøet i Levanger v/gudmund Grønhaug Vennskapskommunesamarbeid med Island v/ordføreren og rådmannen Levanger, den 4. mars 2010 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innholdsfortegnelse: PS 16/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 24. FEBRUAR KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT. 3 LEVA FRO AS V/ HÅKON DEN GODES KAFE - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING I GRUPPE 1 OG 2 6 GÅGATE SOMMER OG OVERSENDELSESFORSLAG OM GÅGATE RAUD VINTER SOM DEL AV LEVANGER OPPSETNING TRØNDERHALLEN - ORGANISERING AV DRIFT 16 FO 2/10 SPØRSMÅL FRA HANS AALBERG (FRP) - ANGÅENDE TRØNDERHALLEN OG DRIFTSSELSKAP 23 PS 16/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 24. februar Side 2 av 24

3 Levanger kommune Sakspapir Kommunens delegasjonsreglement. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til innstilling: Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med den endring at punktet om revidering av klima og energiplanen tas ut, da dette ikke berører delegasjon av kommunestyrets myndighet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Kommunens delegasjonsreglement, senest revidert den i K-sak nr. 038/ Eksempel fra Røros kommune på delegasjon til rådmannen. Saksopplysninger: Levanger kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt den i sak nr. 009/02. Revisjon har etter dette blitt foretatt gjennom vedtak i K-sakene nr. 051/02, nr. 062/03 og nr. 038/07. På bakgrunn av vedtak i F-sak nr. 80/09 av den ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å få gjennomgått kommunens delegasjonsreglement. Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak av den i sak nr. 40/09. Følgende medlemmer med rådmannens stab som sekretariat ble oppnevnt: Hans Heieraas, leder Jorunn Skogstad, medlem Jostein Trøite, medlem Side 3 av 24

4 Gruppen har avholdt 5 møter der gjeldende delegasjonsreglement er gjennomgått og evaluert. Videre er delegasjonsreglementene for en del nabokommuner skaffet til veie og oversendt gruppens medlemmer og disse er også i etterkant gjennomgått i plenum. Under henvisning til gruppens mandat, jfr. F-sak nr. 80/09 av den og på bakgrunn av avsluttende møte den , foreslås følgende endringer og presiseringer: Forslag Delegasjonsreglement Gruppen oppnevnt av formannskapet i sak 80 / 09 (Hans Heieraas, Jostein Trøite og Jorunn Skogstad sekretær Finn Christiansen) for å gjennomgå delegasjonsreglementet (kommunestyresak 40 / 09) foreslår følgende endringer i dagens delegasjonsreglement: Under Kommunestyrets myndighetsområde foreslår gruppen nytt avsnitt (1): Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. Nytt avsnitt (2): Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen med tertialrapporteringen Under Delegasjon til formannskapet foreslår gruppen tilføyelse til punktet om suppleringsvalg: Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres fra kommunestyret til formannskapet, når det gjelder representanter fra de partier som er representert i formannskapet Under Delegasjon til plan- og utviklingskomiteen foreslår gruppen: Delegasjon etter kulturminneloven av tas ut (overføres DK) Under Delegasjon til driftskomiteen foreslår gruppen: Delegasjon etter kulturminneloven av tas inn (overført fra PUK) DK skal årlig behandle rullering av klima og energiplan før den framlegges for kommunestyret. Punkt vedr. delegasjon til Levanger Næringsselskap AS tas ut. Under Delegasjon til rådmannen foreslår gruppen tillegg til 1. avsnitt: En sak oppfattes som prinsipiell når det ikke foreligger klare retningslinjer for hvordan saken skal behandles og man ikke har praksis fra behandlingen av tilsvarende saker. Nytt avsnitt under Generelt : Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i delegasjonsreglementet når det er en nødvendig tilpasning til lovendringer (henvisning til hjemmel etc.) som ikke er av prinsipiell art. Rådmannen gis myndighet til å foreta endringer i delegasjonsreglementet når det er fattet politisk vedtak om delegering. Redigering som nevnt ovenfor skal foretas en gang pr. halvår Endring av 6. og 7. avsnitt under Annen delegasjon : Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestet tomt i Levanger sentrum kan selges. Side 4 av 24

5 Likeledes får rådmannen fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal i forbindelse med justering av målebrev som følge av godkjent reguleringsplan / bebyggelsesplan. Det samme gjelde for inngåelse av leiekontrakter når totalbeløpet er under kr Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste areal som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under Under Generelle regler om bruk av delegert myndighet foreslår gruppen ett nytt punkt: Tilbakekalling av delegert myndighet rapporteres til overordnet organ Vurdering: Rådmannen mener at gruppen har foretatt en grundig og samvittighetsfull gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement. En forbedring og utvikling av gjeldende regelverk, både lokalt og sentralt, vil alltid være av stor viktighet. Rådmannen har vurdert gruppens tilrådninger og slutter seg på bakgrunn av en totalvurdering til de fleste av disse. Det foreslås en flytting av den myndighet kommunen har etter kulturminneloven fra plan og utviklingskomiteen til driftskomiteen. Rådmannen ser at dette kan gi en viss kompetansestrid mellom de to utvalgene, men ettersom kommunen ikke har noen avgjørende myndighet etter denne loven vil det kunne fungere. Jeg antar at formannskap og kommunestyret også vil vurdere denne arbeidsdelingen. Arbeidsgruppen ønsker å pålegge driftskomiteen å foreta en årlig rullering av klima og energiplanen for så å legge fram årlig sak til kommunestyret. Rådmannen kan ikke se at det er hensiktsmessig at slike pålegg tas inn i delegasjonsreglementet. Hensikten med dette reglementet er å tydeliggjøre hvor kommunestyrets myndighet delegeres. Dersom en ønsket at driftskomiteen skulle delegeres kommunestyrets myndighet til å vedta planen var det relevant å ta det inn i delegasjonsreglementet, men jeg kan ikke se at arbeidsgruppen hadde intensjon om å endre arbeids- eller ansvarsdelingen. Ved siste kommunestyrebehandling ble det vedtatt at planen skulle revideres hvert 4. år. Det må være opp til kommunestyret å beslutte hvor ofte en ønsker planen revidert, men da i forbindelse med en plansak, evt ved budsjettbehandlingen, men ikke i forbindelse med vurdering av delegasjonsreglementet. Side 5 av 24

6 Levanger kommune Sakspapir Leva Fro AS v/ Håkon den godes Kafe - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen Arkivref: 2010/522 - /U63 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Foretaksnummer , Leva-Fro AS v/ Håkon den godes Kafe, innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 for virksomhet med beliggenhet Levanger Rådhus, 1. etg. ut inneværende bevillingsperiode, F.nr , Roger Storsve, og f.nr , Sissel Fellmann, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad datert den og uttalelse fra politi/skattemyndighetene. Saksopplysninger: Foretaksnummer , Leva-Fro AS v/ Håkon den godes Kafe, har i brev av den søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Virksomheten har beliggenhet i Levanger Rådhus, 1. etg. Roger Storsve og Sissel Fellmann søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Det søkes om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, Søknaden har i medhold av alkohollovens 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og skattemyndighetene v/kemneren til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden. Side 6 av 24

7 Vurdering: Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer , Leva - Fro AS v/ Håkon den godes Kafe, gis alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, Roger Storsve og Sissel Fellmann tilrås videre godkjent som styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Side 7 av 24

8 Levanger kommune Sakspapir Gågate sommer og oversendelsesforslag om gågate 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Grete Ludvigsen Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Gågate for kvartalet Sverresgt Brugata for sommer 2010 skal være fra 1. juni til 30. august Kvartalet Sverresgt Torvet består som miljøgate hvor motorferdsel skal foregå på fotgjengernes premisser. 3. Spørsmål reist i oversendelsesforslaget om videreføring for 2011 tas opp etter evaluering av gågata Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Gågata for 2009 var vedtatt å vare fra 1. juni til 30. sept. Og gjennomført i henhold til det. Gågata ble evaluert og saken tatt opp i Formannskapet Her ble det både vedtatt å utvide i tid samt oversendelsesforslag om å utrede innføring av helårlig gågate fra Dette ble mottatt med stor motstand fra Levanger Handelsstands Forening og medlemmer i Markedsplassen Levanger som under: Gågate 2010 og 2011 tatt opp til behandling 3. februar I Formannskapsmøte i ble saken om å videreføre gågate som i sommeren 2009 også for 2010 behandlet. Beslutningen ble etter forslag i møte utvidet i tid med mai måned slik at gågate sommer 2010 skal vare fra mai og ut september. Side 8 av 24

9 I tillegg kom det opp et forslag i møtet om å innføre helårlig gågate fra Det ble vektlagt betydelig i møtet at det er næringslivet og handelsnæringen som må uttale seg om en har tro på å innføre helårlig gågate. Når et forslag av den størrelsen kommer i Formannskapet innebærer det at det resulterer i et såkalt oversendelsesforslag, dvs at det skal fremmes som en ny sak. Det påligger meg å forberede sak på dette. Jeg viser til Formannskapssak av se Derfor denne henvendelsen. Det bes derfor om at Markedsplassen tar initiativ overfor sine medlemmer til å få kartlagt næringslivets og handelsstandens synspunkt på om det skal gjennomføres helårlig gågate i de to kvartalene i Håkon den Godesgt fra Torvet til Sundgata. Aktuell start vil være fra Nedenfor gjengis oversendelsesforslaget. Tilbakemeldingene vil bli vektlagt betydelig i saken når den fremmes. Oversendelsesforslag: I forbindelse med 1000-årsjubileumet i 2011, innføres det helårlig gågate. Åpning kan skje i forbindelse med f.eks. julegateåpning i Tiltaket evalueres innen utgangen av november Dersom evalueringen er positiv, videreføres helårlig gågate. Møte med medlemmer i Levanger Handelsstands Forening og medlemmer i Markedsplassen Levanger Handel & Service onsdag 3. februar 2010 kl (Ovennevnte tekst ble behandlet også i et møte den 4. desember etter Formannskapets behandling av samme 25.nov.2009.) Den best tilrettelagte arena for aktiviteter og trygge lekeområder for barn er Parkdraget. Her er det gjort tiltak med lekeapparater i Sejerstedts Park som har falt heldig ut. Her er det aktivitet hele året. Nedre Park har alle muligheter til å bli en likeså attraktiv arena for besøkende i byen. Her mangler bare lekeapparater. Rammen rundt arenaen er oversiktlig og trygg, benker og bord er på plass. Til sommeren er Sjøparken ferdig denne blir nok en møteplass og et rekreasjonsområde og lekeområde for besøkende i Levanger sentrum. Gågate i Håkon den godes gate tar noe av aktiviteten som kunne vært gjennomført i Parkdraget. Torvhandelen flyttes til Håkon-gata og når blomsterselgere kommer, konkurrerer de med to blomsterbutikker her, noe som ble oppfattet som negativt. Torvhandel bør foregå på Torvet i den grad det er aktører som ønsker å drive slik handel i sommermånedene. Aktiviteter og benker med mer ble i all hovedsak lagt til strekningen Sverres Gate Sundgata. Dette gjorde strekningen Torvet Sverres gate til en død del av gågata. Det skal presiseres at Håkon den Godes Cafè hadde god aktivitet og godt besøk i perioden. Men de ble litt alene. Hvor vellykket gågata var, er det delte meninger om. Noen butikker opplevde kunder som latterliggjorde hele tiltaket, andre var positive, men savnet hele tiden aktivitet og en mer helhetlig utforming. Side 9 av 24

10 Tidsperioden fra først på Juni (Grønn Gate) til 1. oktober var det fra starten av motstand mot. Parkeringsplasser som ble borte, ble ikke kompensert med nye nærliggende parkeringsplasser. Konklusjon: Møtet bestemte nå, men også den 4. desember at en sommer (2009) blir et for tynt grunnlag til å forkaste videre arbeid med gågate. Det er aksept for at ordningen bør videreføres og prøves ut videre. Alle var i forkant av gågata i 2009 positive og ønsket å gjøre det beste utav det. At det ble bestemt at den skulle vare til 1. oktober, ble en overkjøring som ikke falt heldig ut. Når det gjelder aktiviteter, bør Levanger kommune, Levanger Handelsstands Forening og Levanger Vel møtes for å se på mulighetene for å kjøpe inn noe som aktiviserer de besøkende. Dette må være skikkelige saker som barna ønsker seg og som de oppsøker bevisst. Butikkene er positive til å bruke sine nettverk for å skape aktiviteter. Å oppfordre lag og foreninger med mer til å bruke gågata er ikke noe nytt, men vi kjenner også til hvor vanskelig dette er. Møtet bestemte at en Gågate i 2010 kan gjennomføres dersom: Strekningen begrenses til Sverres Gate Sundgata. Tidsperioden begrenses til månedene juni juli og august Når det gjelder Oversendelsesforslaget om permanent Gågate fra Julegatetenning 25. nov 2010 og hele 2011, vil handelsnæringa først vurdere hvordan gågata fungerer kommende sommer. At et 1000-årsjubileum vil avstedkomme aktivitet i en gågate 365 dager, sås det tvil om. Uansett er det ikke noe ønske om et vedtak om dette før etter evalueringa av gågata Levanger Trond Hattrem Formann Levanger Handelsstands Forening Lars Edv Hoff Daglig leder Markedsplassen Levanger AS her representert på vegne av medlemmer innen Handel og Service i Levanger sentrum. Vurdering: Det er av uvurderlig betydning hva næringslivet i sentrum har av oppfatning av gågata, og at næringslivet oppleves å bli hørt. På sikt er det ikke usannsynlig at det blir ønske om at gågata utvides i lengde, men det er ikke modent for det enda. Side 10 av 24

11 Levanger kommune Sakspapir Raud Vinter som del av Levanger oppsetning 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Odd S Håpnes Arkivref: 2006/ /C30 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Raud Vinter settes opp i 2011 som en av bærebjelkene i Levanger 1000 år 2. Det sikres medfinansiering av Raud Vinter 2011 gjennom bruk av tilskuddet til gjennomføring av Levanger 1000 år på budsjettet for Endelig budsjett vedtas senest 1. juni 2010 og må da sees i sammenheng andre arrangement. 4. Innspæll A/S engasjeres for produksjons- og kunstnerisk ansvar for oppsetningen i 2011 og Rådmannen får fullmakt til å ta kontakt med en sammenslutning av kulturaktører i Levanger for å be dem om å ta på seg ansvar som teknisk arrangør. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Raud Vinter saksframlegg i 2006 og Raud Vinter sluttrapport 2007 Saksopplysninger: Musikkteatret Raud Vinter ble satt opp på Levanger Torg i 2006 og 2007 med tekst av forfatteren Torvald Sund og med musikk av komponist Knut Anders Vestad. Torvald Sund har skapt et sterkt drama med rot i vår forholdsvis nære historie (Levangeropprøret i 1851). Tida fra 1860-åra og framover var preget av nasjonsbygging, gryende demokrati og kulturell storhetstid i Norge. Slik sett var hendelsene på Levanger i 1851 en del av det historiske vendepunktet med kamp for rettigheter som senere har blitt en naturlig del av det demokratiske Norge. Forestillingen ble muliggjort gjennom en meget stor frivillig innsats fra samlede kulturkrefter i Levanger, organisert gjennom Torvteateret, i samarbeid med aktører, barn, ungdom og voksne, fra kor- og teatermiljø langt sør og nord for Levanger. Det var et positivt samarbeid mellom det profesjonelle teaterselskapet Innspæll, Torvteatret og Levanger kommune som var prosjekteier. Side 11 av 24

12 Levanger Torg med Paviljongen ga en særegen ytre ramme for forestillingen, en ramme og et byrom som er enestående i Midt-Norge. Oppsetningen i 2007 var godt tilrettelagt for ungdom gjennom utarbeiding av egne elev- og lærerhefter knyttet til forestillingen som obligatorisk del av Den kulturelle skolesekken (DKS) i Levanger, Frosta, Verdal og Inderøy kommuner. På denne måten ble både selve forestillingen Raud Vinter og kunnskap om de historiske rammene en del av pensum for omlag 1000 ungdommer fra flere kommuner. Oppsetningen i 2007 ble en stor kunstnerisk suksess. Trønder-Avisa skriver 7. sept: Årets oppsetning av Raud Vinter tar et kvalitetsmessig kvantesprang framover. Det deltok totalt mellom 300 og 350 personer på og utenfor scenen (inkludert vakter på forestillingene) 110 aktører på scenen, derav ca 30 barn og unge. Et orkester bestående både av profesjonelle og frivillige musikere. Raud Vinter ble sett av 9176 tilskuere i 2006 fordelt på 15 forestillinger. Til sammenligning overvar 4470 personer forestillingen i fordelt på 10 forestillinger. Dette var et betydelig lavere publikumstall enn forventet, og et dårligere økonomisk resultat enn forventet. Resultatet kan i hovedsak forklares med uvanlig dårlig vær i spilleperioden. Dette tydeliggjøres ved at de to siste forestillingene gikk for fullsatte tribuner samtidig som det da var de 2 første dagene i spilleperioden med rimelig brukbart høstvær. At publikum som så forestillingen i 2006, ville stå over 2007-utgaven av Raud Vinter kan ha vært en medvirkende, men mindre viktig årsak til publikumssvikten. Selve forestillingen ble muliggjort med betydelig støtte fra det offentlige og fra samarbeidspartnere i næringslivet. Det har også foregått en betydelig verdiskaping på andre områder enn de som er økonomisk målbar mer langsiktige effekter: Stolthet over å få fram ei forestilling av så høg kvalitet i alle ledd, sette Levanger på kulturkartet regionalt, økt samhandling i kulturlivet, kompetanseheving i det frivillige kulturlivet mv. Forestillingen i 2011 vil planlegges i grove trekk på samme måte som i 2007: Innspæll som kunstnerisk ansvarlig med Arnulf Haga som regissør og en bred sammenslutning av kulturkrefter i Levanger. Levanger kommune som prosjekteier og som del av Levanger 1000 år. Hva kan en nyoppsetning av Raud Vinter i 2011 bety for kultur- og samfunnsliv i 2011? 1. Raud Vinter som en av bærebjelkene i Levanger 1000 år : Raud Vinter vil i tillegg til en forsterket Marsimartna, åpning av Trønderhall med svømmehall, være en av 3-5 større begivenheter under 1000-årsfeiringen i Raud Vinter vil gjennom prøvetid og forestillinger skape daglig aktivitet på Levanger Torg i perioden fra ca 6. august til ca 15. september. Dette vil sette sitt preg på livet i sentrum, styrke handel og gi økt oppmerksomhet både til selve teatret og 1000-årsfeiringen. Raud Vinter bidrog i 2006 og 2007 (både i øveperioden og i spilleperioden) til økt omsetning både på kiosken på torget og nærliggende etablissementer, ikke minst Backlund Hotell og restaurant, Orion og andre. Det er gjort få studier for å beregne den rene økonomiske gevinsten på større kulturarrangement, men en studie av effekter fra Quartfestivalen i Kristiansand (Agderforskning, 2006) - viser at en investering på en krone gir mer enn det dobbelte tilbake i form av flere overnattinger på hoteller, campingplasser, - økt omsetning i diverse næringer, (matbutikker, utesteder, servicenæringer m.v). Raud Vinter i 2011 vil gjennom oppsetting av tribuner bidra til at andre kulturarrangement kan bruke samme utstyr som del av 1000-årsfeiringen. Videre er det mulig å lage en byfasade som Side 12 av 24

13 del av scenografien på ett torgområde og som i tillegg til Raud Vinter kan gi andre deler av 1000-årsfeiringen en flott ramme. 2. Raud Vinter som bidragsyter til identitets- og omdømmebygging. Raud Vinter i 2006 og 2007 ble lagt merke til og ga Levanger positivt omdømme bla gjennom positiv mediaomtale og positiv oppmerksomhet i regionen på andre måter. Dette bidro til økt stolthet for mange levangsbygg over at vi også klarte å realisere større kulturbegivenheter slik som nabokommunene feks Verdal, Steinkjer og Stjørdal hadde gjort før oss. Positivt omdømme kan ha betydning for næringsvirksomhet. Som eksempel la KLP sin årskonferanse til Levanger (og Backlund) i begynnelsen av september 2007 der Raud Vinter var utslagsgivende for at konferansen ble lagt til Levanger. 3. Raud Vinter og trehusbyen Levanger Levanger er en av Norges mest interessante trebyer med store nasjonale kulturminneverdier. Riksantikvaren setter i gang fredning av dette viktige kulturmiljøet med oppstartsmøte den 18. mars I et samarbeid mellom Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen vil Levanger sentrum få økt oppmerksomhet på trehusbyen i 2010 og Et bærende prinsipp ved verning av kulturmiljø, er vern gjennom bruk. Dette betyr at verdien av det bygde miljøet ikke er konstant, men øker gjennom menneskelig aktivitet og bruk. Raud Vinter vil utspilles med Torget og byen som naturlig omramming og vil tiltrekke seg publikum som både får med seg teatret og trehusbebyggelsen i nærområdet. Publikumstilstrømning i 2011 Dette er en utendørsforestilling med de utfordringer det byr på og som må tas hensyn til. En kan aldri garantere for været. For å møte dette er det forslag om å flytte premieredato i 2011 fram med 1.5 uke i forhold til Premiere 2007: 6. september Premiere 2011: 26. august Som utendørsforestilling vil vi ha de samme utfordringer som feks Verran kommune vil få i september 2010 når den store teaterforestillingen Eplene i Messehagen settes opp i Malm (for andre gang). Vi må videre kunne forvente stigende publikumsinteresse fordi det i 2011 vil være 4 år siden Raud Vinter ble satt opp, den er en del av Levangers 1000 års-feiring og forestillingen vil også bli videreutviklet i Økonomi: Budsjettet for 2006 var på ca 2.9 mill kroner - i 2007 på ca 2.1 mill. Denne forestillingen var mer omfattende enn i 2006, men i 2006 ble det gjort grunnlagsinvesteringer i kostymer, sceneutstyr, kulisser mv. Dette utstyret er lagret på Rinnleiret og kan med enkle midler hentes fram. Oppsetningen Forestillingen i 2011 vil ha et budsjett på ca 2.1 mill kroner inkludert tribuneleie. Dersom tribuneleie- og oppsett blir en del av investeringen for Levanger 1000 år, kan budsjettet bli redusert med ca , avhengig av valg av tribunetype og tribunekapasitet. Budsjett: Utgifter: Side 13 av 24

14 Kunstnerisk: (regi, dirigent, prof skuespillere, musikere, scenografi, koreografi, royalties mv) Teknisk:(lyd, lys, tribuner, personale mv) Markedsføring (annonsering, plakater, program, div markedsføring) Administrasjon (prosjektleder, bespisning, reise/opphold mv) Sum utgifter: Inntekter: Billettinntekter: 5500x190.- = Tilskudd, offentlige: Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Norsk Kulturråd: Samarbeidspartnere i næringslivet: Sum utgifter: Det er en klar intensjon at de tribuner som rigges opp i forbindelse med denne oppsettingen skal kunne brukes i forbindelse med andre 1000-årsmarkeringen på torget. Spesielt vil dette være aktuelt for lag og organisasjoner i kommunen å kunne benytte disse installasjonene. Vurdering: Raud Vinter i 2006 og 2007 var den største teaterproduksjonen i Levanger noen sinne. Den ble en kunstnerisk suksess og bidrog til å gi Levanger positiv oppmerksomhet i regionen og et positivt omdømme gjennom media. Forestillingene ble muliggjort gjennom en stor frivillig innsats fra mange kulturkrefter i Levanger, organisert gjennom Torvteateret, i samarbeid med aktører fra teatermiljø langt sør og nord for Levanger og det profesjonelle teaterselskapet InnSpæll A/S. Raud vinter manifesterer dermed to av Nord-Trøndelags spesielle fortrinn på teatersiden friluftsteatret og et fruktbart samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og frivillig kulturliv. Det anbefales at Levanger kommune er prosjekteier som i 2006 og Realisering av Raud Vinter i 2011 vil videreføre det gode samarbeidet etablert i 2006 og Musikkteatret kan gjennom sitt tematiske innhold, størrelsen og kvaliteten på produksjonen, være en av bærebjelkene i 1000-årsmarkeringen. Gjennom synlig virksomhet på torget gjennom mer enn 5 uker, vil arbeidet ha en varighet som vil gi vitalitet og liv i bybildet gjennom en lengre periode fra ca 6. august til 15.september. Arbeidet vil medføre sterkt samarbeid mellom kulturkrefter i Levanger og Verdal. Dette er utendørsteater med de utfordringer det medfører værmessig. Ved å ha premieredato 26. august, vil man flytte forestillingene fra tidlig høst (2006 og 2007) til sein sommer (2011). Raud Vinter anbefales lagt inn i den kulturelle skolesekken i På denne måten både mange barn og unge oppleve selve teatret og gjennom forarbeid og etterarbeid få kunnskap om deler av Levangers historie. Dette kan kombineres med kunnskap om den øvrige delen av Levangers 1000-årige historie og som vil være sentral i 1000-årsfeiringa. Gjennom samarbeid om Den kulturelle skolesekken med nabokommunene Verdal, Frosta, Inderøy, Steinkjer og Stjørdal vil 1000-årsfeiringa gjennom Raud Vinter få en klar regional profil. Det er nødvendig med sikring av økonomien for produksjonen gjennom å avsette deler av det bevilgede kommunale tilskuddet for Levanger 1000 år til medfinansiering av Raud Vinter. I tillegg må det påregnes arbeidskraft fra kommunalt ansatte til planlegging og gjennomføring, dette er en involvering som blir spesielt nødvendig, naturlig og viktig i jubileumsåret. Produksjonen vil inngå i kommunens hovedsøknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune på tilskudd til Levanger 1000 år Denne søknaden er under arbeid og Raud Vinter vil styrke søknadens innholdsmessige underlag. Side 14 av 24

15 Ringvirkningene for Levanger-samfunnet må oppfattes som svært verdifulle som konkret iverksetting av samhandling mellom det frivillige kulturlivet, det offentlige og næringslivet. Dette arbeidet må samlet sett betraktes som en investering i bolyst og attraksjonsutvikling - økt verdiskaping og utvikling av Levanger sentrum, trehusbyen, Levanger kommune og regionen. Side 15 av 24

16 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen - Organisering av drift Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2006/ /D23 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift av Trønderhallen svømme- og idrettshall, organiseres som en egen enhet i kommunen Drift Trønderhallen. 2. Det opprettes samarbeidsutvalg med representanter fra brukerne av anlegget lag og foreninger, HiNT, SiNoT, Levanger/Verdal vgs og repr. for næringsliv/arrangører av større arrangement. 3. Daglig leder ansettes så snart som mulig slik at denne kan følge sluttføringen av Trønderhallprosjektet og arbeide med driftsopplegg utleie til lag og organisasjoner, messer, større arrangement, etc. 4. Stillingen finansieres foreløpig innenfor prosjektbudsjettet for Hjemmel/bakgrunn for saken: I kommunestyremøte , sak 37/09 Trønderhallen Igangsetting, finansiering og omfang ble følgende bl.a. vedtatt (pkt. 7): Det opprettes et driftsselskap AS med vedtekter som beskrevet i rapport av , Drift og organisering av Arena Røstad. Høgskolen i Nord-Trøndelag HiNT og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag SiNoT deltar i selskapet. Egen sak om opprettelse av selskapet med forslag til nødvendige aksjekapital, avtaler med HiNT og SiNoT og nærmere om omfang og drift av anlegget, fremmes for kommunestyret høsten Styret for HiNT behandlet i styremøte kommunene forespørsel om deltakelse i et driftsselskap. Følgende vedtak SS 2010/19 HiNT i Driftsselskap for Trønderhallen ble fattet: Vedtak gjort i styremøtet , SS 2008/06: 1. Høgskolestyret viser til tidligere vedtak om å leie areal i en planlagt flerbrukshall på Røstad og presiserer Høgskolens rolle som leietaker for areal til eget bruk. 2. Høgskolestyret avventer initiativ til etablering av et driftsselskap og vil vurdere deltagelse i slikt selskap. 3. Høgskolestyret ber om at studieporteføljen og planlagt gjennomgang av arealbehovet ved studiested Levanger legges til grunn i videre prosess for bygging av flerbrukshallen. Side 16 av 24

17 legges til grunn for vedtaket: Med bakgrunn i bestemmelser regulert i Universitets- og høgskoleloven og Reglement for Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer, er det ikke mulig for Høgskolen i Nord Trøndelag å imøtekomme forespørsel fra Levanger kommune om å gå inn på eiersiden i et driftsselskap for Trønderhallen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Rapport av : Drift og organisering av Arena Røstad Saksopplysninger: BAKGRUNN Arbeidet med organiseringen av drifting Trønderhallen (svømme- og idrettshall) samt mulig drifting av Løa som Statsbygg eier og HiNT leier, ble startet opp i allerede mens Statsbygg hadde ansvaret for utbyggingen. Forutsetningen den gang var at kommunen og de andre offentlige brukerne skulle garantere for husleien (kapitalutgifter og ytre vedlikehold) og selv ha ansvaret for driftingen. Med bakgrunn i dette ble det i aug etablert en prosjektgruppe med egen prosjektleder for å utrede et driftskonsept/ organisering mht. drift av Trønderhallen. Her deltok representanter for Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT) og representanter for kommunen i prosjektgruppa. Endelig rapport forelå i jan I og med at denne rapport hadde som forutsetning at Statsbygg skulle være byggherre og dette ble endret ved at kommunen tok over byggherreansvaret i jan. 2009, ble videre behandling av denne rapporten stoppet. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i møte ble arbeidet med drift av Trønderhallen igangsatt på nytt. Rådmannen må beklage at saken tok lengere tid enn planlagt, men dette skyldes i hovedsak et omfattende arbeid med igangsetting av Trønderhallen og arbeidet med å få på plassen en leiekontrakt for treningsstudioet. Etter forutgående samtaler med rektor ved HiNT og daglig leder ved SiNoT ble det innkalt til et oppstartsmøte for arbeidet. Her deltok bl.a. rektor og direktør ved HiNT, daglig leder SiNoT og ordfører og rådmann fra kommunen. Her ble gruppa som skulle arbeide med organiseringen av driften samt mandat for arbeidet diskutert. Det var også enighet om at den foreliggende rapport av jan var et godt grunnlag for arbeidet. Gruppa startet opp sitt arbeid med et møte Her ble mandat gjennomgått og oversendt partene for godkjenning/ kommentar samt en prioritering av arbeidet drøftet. Enighet om at dannelse av selskap og ansettelse av daglig leder skulle prioriteres. Nytt møte ble avholdt Her ble en milepælsplan med aktiviteter med bakgrunn i mandat og prioritert arbeid drøftet. Fra HiNT sin repr. i gruppa ble det opplyst om at styret hadde bedt om en sak vedr. deres deltakelse i selskapet og at det kunne være problematisk. Gruppa valgte da å prioritere arbeidet med å framskaffe nødvendige grunnlags materiell for et slikt styremøte. SiNoT valgte da også få et styrevedtak om deltakelse før planlagt gruppemøte Kommunen tok straks etter at dette signaler forelå, kontakt med rektor ved HiNT om et avklarende møte om deres deltakelse i selskapet. Dette møte ble avholdet Her møtte rektor, direktør og økonomisjef fra HiNT. SiNoT hadde ikke anledning til å delta på møtet. På Side 17 av 24

18 møtet redegjorde HiNT for de nye betingelsene for at de kunne delt i et selskap (AS). Bl.a. skulle det her være en klar faglig kobling opp mot HiNT sitt aktivitetsområde. Det ble i etterkant også tatt kontakt med SiNoT. Forutsetningen for deres deltakelse i selskapet var fortsatt til stede, men de hadde stor forståelse for at en mindre deltakelse fra deres side ikke var så interessant for kommunen. I neste formannskapsmøte ble det redegjort for utviklingen mht. driftsselskapet fattet styret i HiNT sitt vedtak. Se begrunnelse innledningsvis i dette saksframlegg. ALTERNATIVE DRIFTSFORMER Ut fra den nye situasjonen som har oppstått, ser rådmannen for seg 3 hovedalternativ for organisering av driften av Trønderhallen svømme- og idrettshall. De 3 hovedalternativene er: 1. Et AS Med deltakelse fra andre, f.eks. SiNoT. 100% kommunalt eid. 2. Kommunalt foretak KF iht. kommunelovens bestemmelser 3. Legges til den kommunale organisasjonen Inn under en eksisterende enhet Opprettelse av en ny enhet Når det gjelder status for Løa, ser nå HiNT/Statsbygg på en mulighetsstudie for framtidig bruk. Dette har sammenheng med lokalisering av teaterutdanningen. Det ventes en avgjørelse på dette spørsmål i styremøte i juni. Direktøren lovte imidlertid å sjekke ut om det var mulig å få en avklaring på om Løa var aktuell før denne tid. Hvis Løa frigis til lag og organisasjoner på ettermiddag/kveldstid og i helger, er det selvsagt opp til HiNT selv å bestemme om de vil kjøpe tjenester av den driftsorganisasjon vi skal opprette. DRIFTSORGANISASJON Uavhengig av hvilken driftsorganisering som velges, må dimensjoneringen av driftsorganisasjonen vurderes ansatte og/eller kjøp av tjenester. I de utredninger som hittil foreligger stiller seg forholdsvis åpen til ansettelse eller kjøp av tjenester. Noen sentrale oppgaver må imidlertid ha sin faste plass på anlegget. Dette gjelder tjenester knyttet til bassenget badevakter. Det er også pekt på at anlegget må ha en daglig leder og et markedsapparat som kan sørge for inntjening og utleie av anlegget. Det er samtidig pekt på at det allerede i dag er en utbygd driftsorganisasjon på HiNT Røstad som må vurderes i et driftsopplegg for Trønderhallen. I arbeidet med dannelsen av et AS, var det derfor ikke noe mål å ha en organisasjon hvor alle tjenester skulle produseres i egen regi. Vurdering: AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER I forbindelse med det siste arbeidet med dannelse av driftsselskapet, arbeidet gruppen ut fra følgende mandat: a. Lage en forretningsplan for driftsselskapet. i. Eierforhold Side 18 av 24

19 Størrelse på aksjekapital Side 19 av 24 Levanger kommune Formannskapet Sakliste Fordeling av aksjekapital ii. Organisasjon Generalforsamling, styresammensetning, ledelse Nødvendig kompetanse i styret Kompetanse daglig leder iii. Visjon iv. Forretningsidé Idrett og undervisning/utdanning Aktiviteter utenfor kjernevirksomhetene idrett og undervisning messer, konferanser, kulturelle arrangement Markedsvurdering v. Hovedmål vi. Vedtekter jfr. egen rapport vedr. Drift og organisering av Arena Røstad. Idrettsforbundet har krav til slike i forbindelse med spillemidler vii. Navn på selskapet viii. Budsjetter Inntektspotensialet Drift Drift i egen regi ansatte Kjøp av tjenester aktuelle tilbydere ix. Risikoanalyse Risikoevaluering og kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer b. Kartlegging av aktuelle samarbeidspartnere hvordan skal disse dras inn i prosjektet c. Framdriftsplan for arbeidet Milepæler (Opprettelse av selskap, ansettelse av daglig leder, inngåelse av nødvendige avtaler) Flere av de punkter som ovenfor er nevnt vil også bli aktuelt å utrede uavhengig av hvilken driftsform en velger og hvem som har ansvaret for driften. VURDERING AV ALTERNATIVE DRIFTSFORMER AS-formen SiNoT har i samtaler gitt uttrykk for at det ikke er noen formelle hinder for deltakelse i et AS sammen med kommunen. I og med at HiNT ikke kunne delta, er spørsmålet ikke forelagt styret i SiNoT på nytt. Med bakgrunn i den lille leieandelen for SiNoT, har det imidlertid aldri vært aktuelt med noen stor deltakelse i et AS mht. aksjekapital. Deltakelse fra SiNoT i et aksjeselskap vil ikke ha noen betydning for tildelte spillemidler så lenge vedtektene er tilpasset kravene til departementet bl.a. at det ikke kan tas ut utbytte. Rådmannen kan ikke se at det har noen hensikt med deltakelse fra SiNoT så lenge denne allikevel vil være av beskjeden karakter. SiNoT er imidlertid meget positiv til prosjektet og ønsker å bidra til at aktiviteter skapes/anlegget benyttes aktivt. Et 100% eid kommunalt selskap er en aktuell driftsform. Fordelen med en slik driftsform er at mulighetene for å kunne plukke ut et styre med en kompetanse som kunne være en aktiv støtte til daglig leder av selskapet. Det er da spesielt personer med stort nettverk mht. arrangement, erfaringer med messer/større arrangement etc. Ved en sammensetning av styret vil derfor inntjening i forbindelse med messer og arrangement stå sentralt. Dette vil bli viktig uansett driftsform. Det er imidlertid problematisk å legge inn hele anlegget

20 (investeringene) i aksjeselskapet. Dette vil sannsynligvis skape problemer mht. momskompensasjon. Med de rammebetingelser som offentlig eide AS har i dag, vil ikke rådmannen anbefale at vi her oppretter et eget AS. Med et 100% kommunalt eid anlegg og et 100% eid kommunalt selskap vil all risiko allikevel ligge i kommunen. AS-formen har også kostnader knyttet til godtgjørelse til styremedlemmene. Kommunalt foretak KF Kommunen har i dag et eget foretak som forvalter kommunens boligeiendommer Levanger Boligforvaltning KF. Drift av Trønderhallen kan også organiseres i et kommunalt foretak iht. Kommunelovens kap.11 om Kommunale og fylkeskommunale foretak. Kommunestyret vil da ha det overordna ansvaret for foretaket gjennom vedtak av budsjett og oppnevning av styremedlemmer. Et foretak gir også muligheter til å oppnevne et styre med den kompetanse som er nødvendig for å støtte opp om daglig leder i sitt arbeid. Etter rådmannens vurdering er også dette et aktuelt alternativ hvis en får styremedlemmer med en kompetanse som støtter opp under og har erfaringer mht. større messer/arrangement. Hvis en slik driftsform velges bør investeringskostnader holdes utenfor foretaket ut fra størrelsen på investeringen. Rådmannen vil ikke anbefale at det opprettes et kommunalt foretak. Kommunen sitter også i dette tilfelle med alt økonomisk ansvar, men med mindre muligheter for jevnlig oppfølging av driften. Rådmannen regner med at mulighetene for å skaffe riktig og nødvendig kompetanse inn i et slikt styre kan være vanskelig med en slik styreform. Det vil også her være knyttet kostnader til styrehonorarer.del av den kommunale organisasjonen Eksisterende enhet Aktuelle enheter her vil være Kultur og Bygg og eiendom. Det vil her være Bygg og eiendom som er mest aktuelt med bakgrunn i sine erfaringer mht. drift av bygninger og sammenlignbare bygninger. Kultur kan allikevel bidra i forbindelse med tildeling av timer til lag og organisasjoner. Rådmannen vil ikke anbefale en slik løsning hvor ansvaret legges til Bygg og eiendom mht. selve driften av anlegget. Anlegget krever spesiell oppfølging hvis inntektsgivende messer/arrangement skal kunne gi et vesentlig positivt bidrag driften av anlegget. Mht. det ytre framtidige bygningsmessige vedlikehold som er en del av den beregnede husleie (renter og avdrag og ytre vedlikehold), bør det vurderes å ha dette ansvaret liggende ved denne enheten ut fra den kompetanse denne har mht. slikt arbeid. Ny enhet Drift Trønderhallen Som det framgår av de ovennevnte vurderinger, vil driften av Trønderhallen svømme- og idrettshall, kreve stor innsats ut over utleie til lag og organisasjoner. For å sikre en forsvarlig drift og utleiepriser til lag og organisasjoner, er det viktig med et sterkt fokus på utleie til mer inntektsbringende arrangement. Det vil også være viktig at det ytes god service og en god og effektiv driftsmessig oppfølging av anlegget på plassen. Rådmannen vil derfor anbefale at det opprettes en ny enhet Drift Trønderhallen som får ansvaret for driftingen. Rådmannen tror at en daglig leder/enhetsleder med sine ansatte Side 20 av 24

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:35 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 11.06.2008 Tid: 14:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.12.2006 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.01.2010 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:15 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.08.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.06.2010 Tid: 13:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 13:00 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.02.2006 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s)

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorgan. Verdal, 9. desember Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2011 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger v.g. skole Dato: 09.11.2005 Tid: 11:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2008 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SÆTHER GÅRD Dato: 19.11.2007 Tid: 10:00 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA/SP/KRF

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 14:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 14:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Rotunden, Rådhuset Dato: 26.10.2005 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Ordfører H

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 12.08.2009 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.05.2007 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.05.2010 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 Merk! Møtested!! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Rådhuset, kantina Møtedato: 21.04.2004 Møtetid: Kl. 15:00 18:05 Fra saksnr. 022/04-028/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11 Oppmøte:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, ass. rådmann Alf B. Haugnes og formannskapssekretær Rita M. Keiserås

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, ass. rådmann Alf B. Haugnes og formannskapssekretær Rita M. Keiserås LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.09.2004 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Fra saksnr. 100/04-107/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING. Levanger kommune

FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING. Levanger kommune FLERBRUKSHALL PÅP RØSTAD TRØNDERHALLEN STATUS OG VEGEN MOT REALISERING Trønderhallen, Røstad, Levanger - Kommunalsjef Alf Birger Haugnes 03.02.09 1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET Juni 2005: Intensjonsavtale

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 25.05.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 3. juni 2015 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 05.11.2008 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Forfall meldes til daglig leder som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved særskilt innkalling.

Forfall meldes til daglig leder som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved særskilt innkalling. INNKALLING TIL STYREMØTE Utvalg: Levanger Næringsselskap AS Møtested: Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: tirsdag 26. oktober Kl: 08:00-09:30 Forfall meldes til daglig leder som sørger for innkalling

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innherred Samkommunestyre

Innherred Samkommunestyre INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Innherred Samkommunestyre TID: 15.04.2004 Kl. 13:00 STED: Levanger Rådhus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/1187-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jann Karlsen MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.04.2009 Tid: 14:00 15:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 16:30 OBS merk

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT Avgitt av oppnevnt arbeidsgruppe, den 28.06.2016 FASTSETTING/REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET FOR SØNDRE LAND KOMMUNE FORSLAG

Detaljer