Fremgangen fortsetter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremgangen fortsetter"

Transkript

1 Rapport for 2. kvartal 2005 Fremgangen fortsetter Fremgangen fortsetter i Aker. Ordreinngangen økte, og ordrereserven ved utgangen av juni var 87 milliarder kroner, opp fra 49 milliarder kroner på samme tid i fjor. Den positive utviklingen i driften fortsetter i alle hovedselskapene, og konsernets finansielle stilling er god. Holdingselskapene hadde ved utgangen av andre kvartal 1,9 milliarder kroner i kontanter og kortsiktige rentebærende eiendeler og en egenkapitalandel på 69 prosent. Gjelden var noe økt som følge av kjøpet av Aker American Shipping, men netto rentebærende poster var likevel positiv 358 millioner kroner. Markedsverdien av konsernets børsnoterte eiendeler, som i balansen er bokført til under 8 milliarder kroner, var i midten av august over 17 milliarder kroner. Driften i de enkelte hovedselskapene har utviklet seg positivt. Ordreinngangen for konsernet totalt gjennom det siste året skaper trygghet for ytterligere forbedret inntjening i tiden fremover, og et markert bedre resultat i 2005 sammenliknet med året før. Aker Kværner øker omsetningen, bedrer inntjeningen og rapporterte rekordhøy ordrereserve ved utgangen av juni. Selskapet signaliserte videre at det vil nå sitt resultatmål for 2006 på 1,75 milliarder kroner (EBITDA) tidligere enn antatt. Aker Yards har mer enn doblet sin ordrereserve siste 12 måneder. Den økte aktiviteten og interne forbedringstiltak løfter resultatet for andre kvartal, og selskapet har bekreftet at driftsresultatet (EBITDA) for 2005 vil være noe i overkant av fjoråret. Teksten fortsetter neste side Operasjonelle nøkkeltall 2. kvartal Hittil i år Året Konsolidert og pr hovedselskap Omsetning EBITDA Aker Kværner Aker Yards Aker American Shipping 1 (1) 41 (71) Aker Seafoods Aker Material Handling 0 12 (11) 9 12 Øvrig virksomhet, elimineringer 1 24 (49) 45 (132) (141) Ordreinngang Ordrereserve Aker overtok Aker American Shipping i juni Selskapets resultat fremgår over, men det trekkes fra under elimineringer og påvirker derfor ikke totalene i konsernets resultatregnskap. Overtakelsen av selskaper er imidlertid reflektert i balansen pr og i konsernets ordrereserve på samme tidspunkt. Side 1 av 12

2 Aker Seafoods ble etablert gjennom en fusjon og børsnotert i andre kvartal. Driften i selskapet utviklet seg positivt i kvartalet. Det er identifisert årlige synergier på millioner kroner. og selskapet har konkrete planer for hvordan disse skal oppnås allerede i Aker Material Handling fortsatte sin positive utvikling fra foregående periode. Ordresituasjonen utviklet seg positivt, og driftsforbedringer kombinert med lavere stålpriser er ventet å resultere i gradvis høyere marginer i tiden framover. Hendelser i og etter andre kvartal Overtakelsen av Aker American Shipping Kværner ASA etablerte i andre kvartal selskapet Aker American Shipping som gjennom heleide amerikanske datterselskaper bygger, eier og leier ut skip til amerikanske skipsoperatører. Selskapet gjennomførte i juni en rettet emisjon mot utvalgte investorer som priset selskapet til om lag 1,8 milliarder kroner etter emisjon, eller 65 kroner pr aksje. Etter emisjonen kjøpte Aker ASA samtlige av Kværners aksjer i Aker American Shipping til samme kurs som øvrige investorer betalte i den rettede emisjonen, det vi si totalt 982 millioner kroner. Aker eide etter dette 54,7 prosent av aksjene i Aker American Shipping, som ble børsnotert 11. juli. Oppgjøret for aksjene skal skje innen 28. februar I juli gjennomførte Aker ASA et mindre spredningssalg der eksisterende Aker- og Kværneraksjonærer og ledende ansatte i bedrifter i konsernet ble preferert. Til sammen aksjer ble solgt for 65 kroner pr aksje. Akers eierandel er nå 53,2 prosent. Børsnotering av Aker Seafoods, emisjon, nedsalg og konvertibelt lån I mars 2005 overtok Aker fiskeriselskapene West Fish-Aarsæther og Nordic Sea Holding, og etablerte selskapet Aker Seafoods ASA med Aker som eier av 88,5 prosent av aksjene. De tidligere eierne av de overtatte selskapene eide resten. I mai ble etableringen av Aker Seafoods ASA formelt godkjent, og selskapet ble tatt opp til notering på Oslo Børs 13. mai. I forkant av børsnoteringen gjennomførte selskapet en emisjon på 100 millioner kroner, og Aker og de andre aksjonærene reduserte sin eierandel i selskapet gjennom et spredningssalg. I disse transaksjonene priset markedet det nye selskapet til 1,4 milliarder kroner, eller 29 kroner pr aksje. Aker solgte aksjer for til sammen 243 millioner kroner, og eier nå 65 prosent av selskapet. I slutten av mai la Aker ut et konvertibelt obligasjonslån på 295 millioner kroner. Obligasjonene kan konverteres etter bestemte regler og senest om tre år til aksjer i Aker Seafoods. Konverteringskursen er satt til 40 kroner pr aksje. Dersom samtlige obligasjoner konverteres, vil Aker eie 50,01 prosent av Aker Seafoods. Skattesak i USA Etter bokettersyn i et av Akers heleide datterselskap i USA underkjente amerikanske skattemyndigheter transaksjoner i 2000 som ga selskapet skattemessige fradrag. Det aktuelle datterselskapet i USA inngår i konsernets morselskapsstruktur. Side 2 av 12

3 Aker har ikke akseptert skattemyndighetenes konklusjoner, men har likevel valgt å bokføre en skattekostnad på 300 millioner kroner i andre kvartal Uavhengig av om Aker aksepterer skattemyndighetenes konklusjoner eller ikke, vil selskapet måtte innbetale det utestående beløp, antakelig i løpet av tredje kvartal Aker har ingen andre saker av tilsvarende karakter. Etableringen av Aker Invest under Aker Capital I juni etablerte Aker og Aker Yards sammen selskapet Aker Invest som skal ha ansvaret for eksisterende finansielle investeringer, og identifisere og utvikle nye verdiskapende prosjekter i Aker-konsernet. Selskapet ble etablert ved at Aker og Aker Yards overførte eiendeler til det nye selskapet i bytte for aksjer og lån. Samlet verdi av eiendelene i selskapet er 880 millioner kroner. Med basis i verdien av selskapenes innskudd, ble eierskapet i Aker Invest delt 60/40 mellom Aker og Aker Yards. Transaksjonene som ikke hadde vesentlig resultateffekt for noen av selskapene, ble nøye gjennomgått av uavhengige tredjeparter. Akers eierandel i Aker Invest er eid av Akers heleide datterselskap Aker Capital. Aker Hus I juni kjøpte Aker tomt på Fornebu i Bærum kommune der konsernets nye hovedkontor vil bli bygget. Tomteprisen på 150 millioner kroner inkluderer tegninger for et ferdig regulert kontorbygg med plass til om lag ansatte. Et heleid datterselskap av Aker skal eie bygget, og har inngått en intensjonsavtale med Skanska om oppføring av bygget. Det skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2007, og vil huse Aker, Aker Kværner, Aker Yards, Aker Seafoods og Aker Material Handlings virksomhet i Oslo-området. Finansiell styrke Balansen i morselskapet Aker ASA inkludert holdingselskaper som inngår i morselskapsstrukturen ved utgangen av juni 2005, var solid. Markedsverdien av selskapets børsnoterte investeringer utvikler seg positivt. Aker Kværner, Aker Yards og Kværner hadde alle historiske toppnoteringer i august. Høyeste sluttkurs (laveste siste 12 måneder i parentes) var henholdsvis 342 (103,75) kroner, 287 (90) kroner og 162,50 (22,20) kroner. Den balanseførte verdien av investeringer i børsnoterte og unoterte papirer var 8,0 milliarder kroner ved utgangen av juni. I midten av august var markedsverdien av Akers børsnoterte papirer alene over 16 milliarder kroner. Kjøpet av aksjer i Aker American Shipping samt børsnotering, spredningssalg og det konvertible lånet i Aker Seafoods-aksjer er årsakene til de mest vesentlige endringer i balansen for mor- og holdingsselskapene slik den fremkommer nedenfor. I forbindelse med børsnotering av Aker Seafoods ASA ble Aker Seafoods Holding inkludert i Aker ASA med holding. Investeringer i mor- og holdingsselskapene har økt i form av nye aksjer i Aker American Shipping, og kontantbeholdningen har økt som følge av salg av aksjer og opptak av nytt obligasjonslån. Rentebærende ekstern gjeld har økt som følge av det nye obligasjonslånet og gjelden til Kværner ASA som følge av det avtalte utsatte oppgjør for kjøp av Aker American Shipping. Rentebærende intern gjeld er redusert som følge av etableringen av det børsnoterte selskapet Aker Seafoods. Side 3 av 12

4 Mor- og holdingselskap Balanse Immaterielle, varige og rentefrie eiendeler Rentebærende anleggsmidler Investeringer Rentefrie fordringer og varelager Renteb. kortsiktige eiendeler og kontanter Eiendeler Egenkapital Rentefri gjeld Rentebærende gjeld intern Rentebærende gjeld ekstern Egenkapital og gjeld Netto rentebærende fordring (+)/gjeld (-) Egenkapitalandel 68 % 72 % 69 % Nye strategiske initiativ Aker Drilling Kombinasjonen av økt etterspørsel etter avanserte, sjettegenerasjons boreplattformer for krevende farvann og lite tilgjengelig verftskapasitet for slik tonnasje på verdensbasis, representerer en interessant strategisk forretningsmulighet for Aker-konsernet. Akers utredninger av denne muligheten har blant annet involvert betalte studier i Aker Kværner for videreutvikling av tidligere utviklede plattformkonsepter. Så langt har Aker det tekniske og markedsmessige ansvaret. Planen er at datterselskap av Aker vil inngå kontrakter med Aker Kværner for bygging av to slike boreplattformer for levering i 2007 og Kontraktene vil innholde opsjoner for flere tilsvarende plattformer. Aker Kværner vil bygge de avanserte boreplattformene ved egne verft i Norge. Aker-riggene blir unike i markedet. Med stor lastekapasitet og høyeffektive boremaskiner i form av doble RamRigger blir plattformene effektive enheter for boring av lete- og produksjonsbrønner på dypt vann, i fjerne havområder og i arktiske strøk. Aker Kværner har omfattende erfaring fra design og bygging av borerigger og halvt nedsenkbare produksjonsenheter. RamRig-løsningen er gjennomprøvd og dokumenterbart effektiv. Aker-riggene vil bli eid av et nytt selskap som foreløpig har navnet Aker Drilling. Andre investorer vil bli invitert med som medeiere i det nye selskapet, og Aker ser for seg å beholde en eierandel på prosent etter at selskapet er fullt kapitalisert. Side 4 av 12

5 Hovedvirksomhetene 2. kvartal Hittil i år Året Aker Kværner Driftsinntekter EBITDA Resultat etter finansielle poster Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden Aker Kværner økte omsetningen i andre kvartal og kunne for femte kvartal på rad vise økning i driftsresultat (EBITDA). Driftsresultatet for årets seks første måneder var 28 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Selskapet avsluttet en rekke referanseprosjekter med suksess og gode resultater i andre kvartal. Blant de vesentligste var leveransene av to betongunderstell til Sakhalin II-utbyggingen i Russland, den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen Kristin på norsk sokkel, oljeproduksjonsskipet til White Rose-feltet utenfor Canada, og leveranser til en stor cellulosefabrikk i Kina. En rekke større kontrakter ble tildelt i løpet av andre kvartal. Aker Kværners ordrereserve var rekordhøye 44,5 milliarder kroner ved utgangen av juni, etter en ordreinngang i løpet av kvartalets tre måneder som tilsvarer mer enn fem måneders omsetning på dagens nivå. Den gunstige utviklingen i Aker Kværners hovedmarkeder fortsatte, og det er stor aktivitet både når det gjelder anbud og studier. I olje- og gassektoren er mulighetene for ytterligere oppdrag mange, både i Nordsjøen og ellers i verden. Innen engineering og construction er likeledes utsiktene positive innen alle kjernemarkeder. Aker Kværner oppfylte sin målsetning om et annualisert driftsresultat (EBITDA) på 1,5 milliarder kroner allerede i første kvartal Målsetningen om å nå 1,75 milliarder kroner i resultat for 2006, ser også ut til å bli oppfylt tidligere enn først antatt. Aker Kværner er børsnotert og aksjen handles på Oslo Børs. Ved børsslutt 10. august 2005 ble Aker Kværner-aksjen omsatt for 342,00 kroner og markedsverdien av Akers eierandel på 50,01 prosent var 9,4 milliarder kroner. 2. kvartal Hittil i år Året Aker Yards Driftsinntekter EBITDA Resultat etter finansielle poster Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden Side 5 av 12

6 Aker Yards økte omsetningen i andre kvartal, og leverte sitt beste driftsresultat (EBITDA) siden utgangen av Både omsetning og resultat har i de foregående 3-4 kvartaler vært preget av forutgående beskjeden ordreinngang. Denne situasjonen har nå snudd. I løpet av de siste 12 månedene har Aker Yards mer enn doblet sin ordrereserve til over 36 milliarder kroner. Det tilsvarer neste tre ganger fjorårets omsetning. Ordrene er jevnere fordelt mellom selskapets tre markedssegmenter enn tidligere. Ordrereserven innen Cruise & Ferries og Merchant var henholdsvis 14,8 og 14,2 milliarder kroner, og innen Offshore & Specialized vessels 7,2 milliarder kroner. Det ble kontrahert til sammen 28 nye skip i andre kvartal. 11 skip ble levert i samme periode. Selskapet har til sammen 110 i ordrereserve. Det er tegn til fortsatt positiv utvikling i Aker Yards kjernemarkeder. Innen cruise-segmentet forventes det at kontraheringene snart vil være tilbake på samme nivå som før terrorangrepene i New York i 2001, og skipene blir større og stadig mer sofistikerte. Den økte verdenshandelen er en spore til økt sjøverts transport, rederiene opplever høyere ratenivåer og bestiller stadig nye containerskip til høyere priser. Samtidig er stålprisen i ferd med å falle noe tilbake. På samme måte bidrar høye dagrater til betydelig vilje blant rederne for kontrahering av spesialiserte offshoreskip. Aker Yards opprettholder sine tidligere kommuniserte målsetninger om å nå en omsetning i inneværende år på om lag milliarder kroner, og venter å levere et driftsresultat for 2005 noe bedre enn i fjor. Aker Yards er børsnotert og aksjen handles på Oslo Børs. Ved børsslutt 10. august 2005 ble Aker Yards-aksjen omsatt for 284,50 kroner og markedsverdien av Akers eierandel på 55,6 prosent var 3,3 milliarder kroner. 2. kvartal Hittil i år Året Aker Seafoods Driftsinntekter EBITDA før engangsposter EBITDA Resultat etter finansielle poster (6) Tallene er eksklusiv engangseffekter av operasjonell karakter og opphørt virksomhet slik de blant annet fremkommer i selskapets børsnoteringsprospekt og rapport for andre kvartal Aker Seafoods er resultatet av en sammenslåing av Akers tidligere virksomhet Norway Seafoods og selskapene West Fish-Aarsæther og Nordic Sea Holding. Regnskapsmessig ble fusjonen gjennomført med virkning fra 1. april Regnskapstallene er proforma, som om selskapene var sammenslått i de presenterte periodene. Tallene for Aker Seafoods i denne rapporten er proforma for det fusjonerte selskapet, men effekten av fusjonen elimineres for tiden før sammenslåingen, slik at de historiske konsoliderte tallene for konsernet er uendret. Akers dypvannsfiskeri i forretningsområdet Aker Seafoods Corp som tidligere ble rapportert sammen med Norway Seafoods, inngår fra andre kvartal 2005 i konsernets øvrige virksomhet (se nedenfor). Side 6 av 12

7 Aker Seafoods økte både omsetning og resultat i andre kvartal 2005 sammenliknet med samme periode i fjor. Fangstleddet er preget av god aktivitet og høyere priser enn tidligere. Svake marginer og fangstvolum på rekefisket er kompensert av økt fangst av hvitfisk i andre kvartal. Økt salg av fersk torskefilet er et sentralt element i Aker Seafoods strategi. Fra første halvår i fjor til første halvår i år økte andelen av slike produkter fra 12 prosent til 20 prosent av Aker Seafoods salg av foredlet torsk. Videre satsing på økning av andelen fersk filet vil bidra til økte marginer i tiden framover. Aker Seafoods har identifisert et årlig synergipotensiale på millioner kroner etter fusjonen tidligere i år, og selskapet har etablerte konkrete planer for hvordan disse skal oppnås allerede i kvartal Hittil i år Året Aker American Shipping Driftsinntekter EBITDA (1) 41 (71) Resultat etter finansielle poster (11) 38 (91) Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden. Inkluderer kontrakter for 10 produkttanksskip med datterselskapet ASC. Det er inngått en langsiktig bareboat-avtale med rederiet OSG for utleie av skipene. Aker American Shipping ble overtatt av Aker ved utgangen av juni Selskapets resultatregnskap inngår ikke i konsernets konsoliderte tall, men vil bli konsolidert som vanlig med virkning fra tredje kvartal i år. Aker American Shipping viktigste eiendeler er skipsverftet Kværner Philadelphia Shipyard og selskapet ASC som skal eie og leie ut produkttanksskip i det amerikanske Jones Act-markedet. I andre kvartal inngikk ASC avtale med det amerikanske rederiet Overseas Shipholding Group om utleie av ti slike skip. Skipene vil bli bygget ved Kværner Philadelphia. og skal leveres i tidsrommet Kværner Philadelphia overleverte i mai 2005 sitt tredje containerskip til rederiet Matson Navigation før plan. Et fjerde containerskip hadde nådd 50 prosent ferdigstillelse ved utgangen av juni. Dette skipet skal stå ferdig og overleveres til samme rederi i mai neste år. Byggingen av verftets byggenummer fem er i ferd med å starte. Dette blir det første produkttanksskipet i serien av ti nevnt over. Aker American Shipping ble tatt opp til notering på Oslo Børs 11. juli i år. Etter et mindre spredningssalg i forkant av børsnoteringen, eier Aker nå 53,2 prosent av aksjene i selskapet. Ved børsslutt 10. august ble Aker American Shipping-aksjen omsatt for 65,25 kroner og verdien av Akers eierandel var 960 millioner kroner. Side 7 av 12

8 2. kvartal Hittil i år Året Aker Material Handling Driftsinntekter EBITDA 0 12 (11) 9 12 Resultat etter finansielle poster (11) 6 (32) (10) (60) Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden Aker Material Handling øker omsetning og margin i andre kvartal, og kan nå vise sammenhengende positiv EBITDA-utvikling på rullerende tolvmåneders basis siden utgangen av I 12- månedersperioden som sluttet 30. juni i år hadde selskapet et driftsoverskudd (EBITDA) på 32 millioner kroner. Ordresituasjonen utviklet seg positivt, og ordrereserven var komfortabel 292 millioner kroner ved utgangen av juni i år etter at selskapet har sikret seg flere strategisk viktige oppdrag i andre kvartal. I Tyskland ble moderniseringen av fabrikken fullført raskere enn planlagt i andre kvartal. Produksjonslinjen som sto ubrukt i selskapets fabrikk i Norge, ble flyttet til Tyskland og satt i produksjon tre måneder før planen, og rammebetingelsene for virksomheten er bedret ved at tidligere tidsavgrensede avtaler med ansatte og tillitsvalgte om arbeidstids- og lønnsordninger er blitt gjort permanente. De skandinaviske markedene utviklet seg positivt i andre kvartal, mens øvrige markeder i Europa fortsatt var preget av forholdsvis lav aktivitet og tøff konkurranse. Aker Material Handling har utviklet og lansert et nytt kraftfullt beregningsverktøy for sine selgere. Dette er ventet å bidra til mer effektivt salg. Aker Material Handling er eid 100 prosent av Aker. Morselskap, øvrig virksomhet 2. kvartal Hittil i år Året og elimineringer Driftsinntekter 233 (278) 230 (1 301) (68) EBITDA 24 (49) 45 (132) (141) Resultat etter finansielle poster (234) (181) (288) (258) (475) Øvrig virksomhet inkluderer en rekke ikke operative selskaper i morselskapstrukturen samt virksomhetene det nyetablerte Aker Invest, Aker Asset Management og Aker Insurance Services. Disse virksomhetene er organisert under selskapet Aker Capital. I tillegg inngår Aker Seafoods Corp. og Molde Fotballklubb i øvrig virksomhet. Side 8 av 12

9 Det har også vært en positiv utvikling i markedet for surimiprodukter, dog er resultatet for Aker Seafoods Corp. i Argentina blitt påvirket av perioder med streik i årets første måneder. Krillprosjektet har blitt gjennomført etter planen, og det vil satses videre neste år med et mer tilpasset fartøy. Det har vært en lovende utvikling i surimiprosjektet på Færøyene i inneværende år, med positiv inntjening for første gang. Morselskapets kostnader i årets seks første måneder utgjorde til sammen 35 millioner kroner. Oslo, 17. august 2005 Styret i Aker ASA Side 9 av 12

10 Aker ASA Konsern RESULTATREGNSKAP 2kv 2kv Året Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftskostnader (14 170) (12 727) (26 280) (23 551) (49 377) Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger (195) (207) (384) (393) (776) Driftsresultat før endret goodwill verdier Endring i goodwill verdier (6) (1) (6) (27) (35) Resultat før finansielle poster Netto finansielle poster (191) (273) (291) (412) (757) Resultat før skatt og spesielle poster Spesielle poster 0 (136) 0 (136) (231) Resultat før skatt 334 (24) Skattekostnad (414) (34) (532) (131) (496) Resultat etter skatt (81) (58) Minoritetsandel Majoritetsandel (247) (85) (199) (3) (211) Side 10 av 12

11 BALANSE Pr Beløp i millioner kroner Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Goodwill Utsatt skattefordring Andre immaterielle eiendeler Anleggsmidler for salg Aksjer og selskapsandeler Finansielle rentebærende anleggsmidler Andre langsiktige anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige operasjonelle eiendeler Rentebærende kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital (1 057) (844) (1 649) Sum egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital og minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Ansvarlig lån Utsatt skattegjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 11 av 12

12 ENDRING EGENKAPITAL 2kv 2kv Pr Beløp i millioner kroner Egenkapital i begynnelsen av perioden IAS 39 1 januar (220) - - Resultat (247) (85) (199) (3) (211) Verdiendringer Proformajusteringer Valutakursreguleringer (37) (549) Egenkapital i slutten av perioden KONTANSTRØMOPPSTILLING 2kv 2kv Året Beløp i millioner kroner Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter (361) (222) (2 056) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 034) (992) Kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter (2 690) 221 (3 080) (3 925) Kontantstrøm i perioden (267) (2 655) (1 668) (1 762) (10) Effekt av valutakursendring på bankbeholding (4) (68) 67 (20) (302) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Side 12 av 12

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler TREDJE Kvartal 2013 Rapport for TREDJE kvartal 2013 norwegian energy company ASA Hovedpunkter TREDJE kvartal 2013 Etter innbetaling av inntil 530 millioner kroner i ny egenkapital samt restrukturering

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer