Fremgangen fortsetter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremgangen fortsetter"

Transkript

1 Rapport for 2. kvartal 2005 Fremgangen fortsetter Fremgangen fortsetter i Aker. Ordreinngangen økte, og ordrereserven ved utgangen av juni var 87 milliarder kroner, opp fra 49 milliarder kroner på samme tid i fjor. Den positive utviklingen i driften fortsetter i alle hovedselskapene, og konsernets finansielle stilling er god. Holdingselskapene hadde ved utgangen av andre kvartal 1,9 milliarder kroner i kontanter og kortsiktige rentebærende eiendeler og en egenkapitalandel på 69 prosent. Gjelden var noe økt som følge av kjøpet av Aker American Shipping, men netto rentebærende poster var likevel positiv 358 millioner kroner. Markedsverdien av konsernets børsnoterte eiendeler, som i balansen er bokført til under 8 milliarder kroner, var i midten av august over 17 milliarder kroner. Driften i de enkelte hovedselskapene har utviklet seg positivt. Ordreinngangen for konsernet totalt gjennom det siste året skaper trygghet for ytterligere forbedret inntjening i tiden fremover, og et markert bedre resultat i 2005 sammenliknet med året før. Aker Kværner øker omsetningen, bedrer inntjeningen og rapporterte rekordhøy ordrereserve ved utgangen av juni. Selskapet signaliserte videre at det vil nå sitt resultatmål for 2006 på 1,75 milliarder kroner (EBITDA) tidligere enn antatt. Aker Yards har mer enn doblet sin ordrereserve siste 12 måneder. Den økte aktiviteten og interne forbedringstiltak løfter resultatet for andre kvartal, og selskapet har bekreftet at driftsresultatet (EBITDA) for 2005 vil være noe i overkant av fjoråret. Teksten fortsetter neste side Operasjonelle nøkkeltall 2. kvartal Hittil i år Året Konsolidert og pr hovedselskap Omsetning EBITDA Aker Kværner Aker Yards Aker American Shipping 1 (1) 41 (71) Aker Seafoods Aker Material Handling 0 12 (11) 9 12 Øvrig virksomhet, elimineringer 1 24 (49) 45 (132) (141) Ordreinngang Ordrereserve Aker overtok Aker American Shipping i juni Selskapets resultat fremgår over, men det trekkes fra under elimineringer og påvirker derfor ikke totalene i konsernets resultatregnskap. Overtakelsen av selskaper er imidlertid reflektert i balansen pr og i konsernets ordrereserve på samme tidspunkt. Side 1 av 12

2 Aker Seafoods ble etablert gjennom en fusjon og børsnotert i andre kvartal. Driften i selskapet utviklet seg positivt i kvartalet. Det er identifisert årlige synergier på millioner kroner. og selskapet har konkrete planer for hvordan disse skal oppnås allerede i Aker Material Handling fortsatte sin positive utvikling fra foregående periode. Ordresituasjonen utviklet seg positivt, og driftsforbedringer kombinert med lavere stålpriser er ventet å resultere i gradvis høyere marginer i tiden framover. Hendelser i og etter andre kvartal Overtakelsen av Aker American Shipping Kværner ASA etablerte i andre kvartal selskapet Aker American Shipping som gjennom heleide amerikanske datterselskaper bygger, eier og leier ut skip til amerikanske skipsoperatører. Selskapet gjennomførte i juni en rettet emisjon mot utvalgte investorer som priset selskapet til om lag 1,8 milliarder kroner etter emisjon, eller 65 kroner pr aksje. Etter emisjonen kjøpte Aker ASA samtlige av Kværners aksjer i Aker American Shipping til samme kurs som øvrige investorer betalte i den rettede emisjonen, det vi si totalt 982 millioner kroner. Aker eide etter dette 54,7 prosent av aksjene i Aker American Shipping, som ble børsnotert 11. juli. Oppgjøret for aksjene skal skje innen 28. februar I juli gjennomførte Aker ASA et mindre spredningssalg der eksisterende Aker- og Kværneraksjonærer og ledende ansatte i bedrifter i konsernet ble preferert. Til sammen aksjer ble solgt for 65 kroner pr aksje. Akers eierandel er nå 53,2 prosent. Børsnotering av Aker Seafoods, emisjon, nedsalg og konvertibelt lån I mars 2005 overtok Aker fiskeriselskapene West Fish-Aarsæther og Nordic Sea Holding, og etablerte selskapet Aker Seafoods ASA med Aker som eier av 88,5 prosent av aksjene. De tidligere eierne av de overtatte selskapene eide resten. I mai ble etableringen av Aker Seafoods ASA formelt godkjent, og selskapet ble tatt opp til notering på Oslo Børs 13. mai. I forkant av børsnoteringen gjennomførte selskapet en emisjon på 100 millioner kroner, og Aker og de andre aksjonærene reduserte sin eierandel i selskapet gjennom et spredningssalg. I disse transaksjonene priset markedet det nye selskapet til 1,4 milliarder kroner, eller 29 kroner pr aksje. Aker solgte aksjer for til sammen 243 millioner kroner, og eier nå 65 prosent av selskapet. I slutten av mai la Aker ut et konvertibelt obligasjonslån på 295 millioner kroner. Obligasjonene kan konverteres etter bestemte regler og senest om tre år til aksjer i Aker Seafoods. Konverteringskursen er satt til 40 kroner pr aksje. Dersom samtlige obligasjoner konverteres, vil Aker eie 50,01 prosent av Aker Seafoods. Skattesak i USA Etter bokettersyn i et av Akers heleide datterselskap i USA underkjente amerikanske skattemyndigheter transaksjoner i 2000 som ga selskapet skattemessige fradrag. Det aktuelle datterselskapet i USA inngår i konsernets morselskapsstruktur. Side 2 av 12

3 Aker har ikke akseptert skattemyndighetenes konklusjoner, men har likevel valgt å bokføre en skattekostnad på 300 millioner kroner i andre kvartal Uavhengig av om Aker aksepterer skattemyndighetenes konklusjoner eller ikke, vil selskapet måtte innbetale det utestående beløp, antakelig i løpet av tredje kvartal Aker har ingen andre saker av tilsvarende karakter. Etableringen av Aker Invest under Aker Capital I juni etablerte Aker og Aker Yards sammen selskapet Aker Invest som skal ha ansvaret for eksisterende finansielle investeringer, og identifisere og utvikle nye verdiskapende prosjekter i Aker-konsernet. Selskapet ble etablert ved at Aker og Aker Yards overførte eiendeler til det nye selskapet i bytte for aksjer og lån. Samlet verdi av eiendelene i selskapet er 880 millioner kroner. Med basis i verdien av selskapenes innskudd, ble eierskapet i Aker Invest delt 60/40 mellom Aker og Aker Yards. Transaksjonene som ikke hadde vesentlig resultateffekt for noen av selskapene, ble nøye gjennomgått av uavhengige tredjeparter. Akers eierandel i Aker Invest er eid av Akers heleide datterselskap Aker Capital. Aker Hus I juni kjøpte Aker tomt på Fornebu i Bærum kommune der konsernets nye hovedkontor vil bli bygget. Tomteprisen på 150 millioner kroner inkluderer tegninger for et ferdig regulert kontorbygg med plass til om lag ansatte. Et heleid datterselskap av Aker skal eie bygget, og har inngått en intensjonsavtale med Skanska om oppføring av bygget. Det skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2007, og vil huse Aker, Aker Kværner, Aker Yards, Aker Seafoods og Aker Material Handlings virksomhet i Oslo-området. Finansiell styrke Balansen i morselskapet Aker ASA inkludert holdingselskaper som inngår i morselskapsstrukturen ved utgangen av juni 2005, var solid. Markedsverdien av selskapets børsnoterte investeringer utvikler seg positivt. Aker Kværner, Aker Yards og Kværner hadde alle historiske toppnoteringer i august. Høyeste sluttkurs (laveste siste 12 måneder i parentes) var henholdsvis 342 (103,75) kroner, 287 (90) kroner og 162,50 (22,20) kroner. Den balanseførte verdien av investeringer i børsnoterte og unoterte papirer var 8,0 milliarder kroner ved utgangen av juni. I midten av august var markedsverdien av Akers børsnoterte papirer alene over 16 milliarder kroner. Kjøpet av aksjer i Aker American Shipping samt børsnotering, spredningssalg og det konvertible lånet i Aker Seafoods-aksjer er årsakene til de mest vesentlige endringer i balansen for mor- og holdingsselskapene slik den fremkommer nedenfor. I forbindelse med børsnotering av Aker Seafoods ASA ble Aker Seafoods Holding inkludert i Aker ASA med holding. Investeringer i mor- og holdingsselskapene har økt i form av nye aksjer i Aker American Shipping, og kontantbeholdningen har økt som følge av salg av aksjer og opptak av nytt obligasjonslån. Rentebærende ekstern gjeld har økt som følge av det nye obligasjonslånet og gjelden til Kværner ASA som følge av det avtalte utsatte oppgjør for kjøp av Aker American Shipping. Rentebærende intern gjeld er redusert som følge av etableringen av det børsnoterte selskapet Aker Seafoods. Side 3 av 12

4 Mor- og holdingselskap Balanse Immaterielle, varige og rentefrie eiendeler Rentebærende anleggsmidler Investeringer Rentefrie fordringer og varelager Renteb. kortsiktige eiendeler og kontanter Eiendeler Egenkapital Rentefri gjeld Rentebærende gjeld intern Rentebærende gjeld ekstern Egenkapital og gjeld Netto rentebærende fordring (+)/gjeld (-) Egenkapitalandel 68 % 72 % 69 % Nye strategiske initiativ Aker Drilling Kombinasjonen av økt etterspørsel etter avanserte, sjettegenerasjons boreplattformer for krevende farvann og lite tilgjengelig verftskapasitet for slik tonnasje på verdensbasis, representerer en interessant strategisk forretningsmulighet for Aker-konsernet. Akers utredninger av denne muligheten har blant annet involvert betalte studier i Aker Kværner for videreutvikling av tidligere utviklede plattformkonsepter. Så langt har Aker det tekniske og markedsmessige ansvaret. Planen er at datterselskap av Aker vil inngå kontrakter med Aker Kværner for bygging av to slike boreplattformer for levering i 2007 og Kontraktene vil innholde opsjoner for flere tilsvarende plattformer. Aker Kværner vil bygge de avanserte boreplattformene ved egne verft i Norge. Aker-riggene blir unike i markedet. Med stor lastekapasitet og høyeffektive boremaskiner i form av doble RamRigger blir plattformene effektive enheter for boring av lete- og produksjonsbrønner på dypt vann, i fjerne havområder og i arktiske strøk. Aker Kværner har omfattende erfaring fra design og bygging av borerigger og halvt nedsenkbare produksjonsenheter. RamRig-løsningen er gjennomprøvd og dokumenterbart effektiv. Aker-riggene vil bli eid av et nytt selskap som foreløpig har navnet Aker Drilling. Andre investorer vil bli invitert med som medeiere i det nye selskapet, og Aker ser for seg å beholde en eierandel på prosent etter at selskapet er fullt kapitalisert. Side 4 av 12

5 Hovedvirksomhetene 2. kvartal Hittil i år Året Aker Kværner Driftsinntekter EBITDA Resultat etter finansielle poster Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden Aker Kværner økte omsetningen i andre kvartal og kunne for femte kvartal på rad vise økning i driftsresultat (EBITDA). Driftsresultatet for årets seks første måneder var 28 prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Selskapet avsluttet en rekke referanseprosjekter med suksess og gode resultater i andre kvartal. Blant de vesentligste var leveransene av to betongunderstell til Sakhalin II-utbyggingen i Russland, den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen Kristin på norsk sokkel, oljeproduksjonsskipet til White Rose-feltet utenfor Canada, og leveranser til en stor cellulosefabrikk i Kina. En rekke større kontrakter ble tildelt i løpet av andre kvartal. Aker Kværners ordrereserve var rekordhøye 44,5 milliarder kroner ved utgangen av juni, etter en ordreinngang i løpet av kvartalets tre måneder som tilsvarer mer enn fem måneders omsetning på dagens nivå. Den gunstige utviklingen i Aker Kværners hovedmarkeder fortsatte, og det er stor aktivitet både når det gjelder anbud og studier. I olje- og gassektoren er mulighetene for ytterligere oppdrag mange, både i Nordsjøen og ellers i verden. Innen engineering og construction er likeledes utsiktene positive innen alle kjernemarkeder. Aker Kværner oppfylte sin målsetning om et annualisert driftsresultat (EBITDA) på 1,5 milliarder kroner allerede i første kvartal Målsetningen om å nå 1,75 milliarder kroner i resultat for 2006, ser også ut til å bli oppfylt tidligere enn først antatt. Aker Kværner er børsnotert og aksjen handles på Oslo Børs. Ved børsslutt 10. august 2005 ble Aker Kværner-aksjen omsatt for 342,00 kroner og markedsverdien av Akers eierandel på 50,01 prosent var 9,4 milliarder kroner. 2. kvartal Hittil i år Året Aker Yards Driftsinntekter EBITDA Resultat etter finansielle poster Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden Side 5 av 12

6 Aker Yards økte omsetningen i andre kvartal, og leverte sitt beste driftsresultat (EBITDA) siden utgangen av Både omsetning og resultat har i de foregående 3-4 kvartaler vært preget av forutgående beskjeden ordreinngang. Denne situasjonen har nå snudd. I løpet av de siste 12 månedene har Aker Yards mer enn doblet sin ordrereserve til over 36 milliarder kroner. Det tilsvarer neste tre ganger fjorårets omsetning. Ordrene er jevnere fordelt mellom selskapets tre markedssegmenter enn tidligere. Ordrereserven innen Cruise & Ferries og Merchant var henholdsvis 14,8 og 14,2 milliarder kroner, og innen Offshore & Specialized vessels 7,2 milliarder kroner. Det ble kontrahert til sammen 28 nye skip i andre kvartal. 11 skip ble levert i samme periode. Selskapet har til sammen 110 i ordrereserve. Det er tegn til fortsatt positiv utvikling i Aker Yards kjernemarkeder. Innen cruise-segmentet forventes det at kontraheringene snart vil være tilbake på samme nivå som før terrorangrepene i New York i 2001, og skipene blir større og stadig mer sofistikerte. Den økte verdenshandelen er en spore til økt sjøverts transport, rederiene opplever høyere ratenivåer og bestiller stadig nye containerskip til høyere priser. Samtidig er stålprisen i ferd med å falle noe tilbake. På samme måte bidrar høye dagrater til betydelig vilje blant rederne for kontrahering av spesialiserte offshoreskip. Aker Yards opprettholder sine tidligere kommuniserte målsetninger om å nå en omsetning i inneværende år på om lag milliarder kroner, og venter å levere et driftsresultat for 2005 noe bedre enn i fjor. Aker Yards er børsnotert og aksjen handles på Oslo Børs. Ved børsslutt 10. august 2005 ble Aker Yards-aksjen omsatt for 284,50 kroner og markedsverdien av Akers eierandel på 55,6 prosent var 3,3 milliarder kroner. 2. kvartal Hittil i år Året Aker Seafoods Driftsinntekter EBITDA før engangsposter EBITDA Resultat etter finansielle poster (6) Tallene er eksklusiv engangseffekter av operasjonell karakter og opphørt virksomhet slik de blant annet fremkommer i selskapets børsnoteringsprospekt og rapport for andre kvartal Aker Seafoods er resultatet av en sammenslåing av Akers tidligere virksomhet Norway Seafoods og selskapene West Fish-Aarsæther og Nordic Sea Holding. Regnskapsmessig ble fusjonen gjennomført med virkning fra 1. april Regnskapstallene er proforma, som om selskapene var sammenslått i de presenterte periodene. Tallene for Aker Seafoods i denne rapporten er proforma for det fusjonerte selskapet, men effekten av fusjonen elimineres for tiden før sammenslåingen, slik at de historiske konsoliderte tallene for konsernet er uendret. Akers dypvannsfiskeri i forretningsområdet Aker Seafoods Corp som tidligere ble rapportert sammen med Norway Seafoods, inngår fra andre kvartal 2005 i konsernets øvrige virksomhet (se nedenfor). Side 6 av 12

7 Aker Seafoods økte både omsetning og resultat i andre kvartal 2005 sammenliknet med samme periode i fjor. Fangstleddet er preget av god aktivitet og høyere priser enn tidligere. Svake marginer og fangstvolum på rekefisket er kompensert av økt fangst av hvitfisk i andre kvartal. Økt salg av fersk torskefilet er et sentralt element i Aker Seafoods strategi. Fra første halvår i fjor til første halvår i år økte andelen av slike produkter fra 12 prosent til 20 prosent av Aker Seafoods salg av foredlet torsk. Videre satsing på økning av andelen fersk filet vil bidra til økte marginer i tiden framover. Aker Seafoods har identifisert et årlig synergipotensiale på millioner kroner etter fusjonen tidligere i år, og selskapet har etablerte konkrete planer for hvordan disse skal oppnås allerede i kvartal Hittil i år Året Aker American Shipping Driftsinntekter EBITDA (1) 41 (71) Resultat etter finansielle poster (11) 38 (91) Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden. Inkluderer kontrakter for 10 produkttanksskip med datterselskapet ASC. Det er inngått en langsiktig bareboat-avtale med rederiet OSG for utleie av skipene. Aker American Shipping ble overtatt av Aker ved utgangen av juni Selskapets resultatregnskap inngår ikke i konsernets konsoliderte tall, men vil bli konsolidert som vanlig med virkning fra tredje kvartal i år. Aker American Shipping viktigste eiendeler er skipsverftet Kværner Philadelphia Shipyard og selskapet ASC som skal eie og leie ut produkttanksskip i det amerikanske Jones Act-markedet. I andre kvartal inngikk ASC avtale med det amerikanske rederiet Overseas Shipholding Group om utleie av ti slike skip. Skipene vil bli bygget ved Kværner Philadelphia. og skal leveres i tidsrommet Kværner Philadelphia overleverte i mai 2005 sitt tredje containerskip til rederiet Matson Navigation før plan. Et fjerde containerskip hadde nådd 50 prosent ferdigstillelse ved utgangen av juni. Dette skipet skal stå ferdig og overleveres til samme rederi i mai neste år. Byggingen av verftets byggenummer fem er i ferd med å starte. Dette blir det første produkttanksskipet i serien av ti nevnt over. Aker American Shipping ble tatt opp til notering på Oslo Børs 11. juli i år. Etter et mindre spredningssalg i forkant av børsnoteringen, eier Aker nå 53,2 prosent av aksjene i selskapet. Ved børsslutt 10. august ble Aker American Shipping-aksjen omsatt for 65,25 kroner og verdien av Akers eierandel var 960 millioner kroner. Side 7 av 12

8 2. kvartal Hittil i år Året Aker Material Handling Driftsinntekter EBITDA 0 12 (11) 9 12 Resultat etter finansielle poster (11) 6 (32) (10) (60) Ordreinngang Ordrereserve Ved utgangen av perioden Aker Material Handling øker omsetning og margin i andre kvartal, og kan nå vise sammenhengende positiv EBITDA-utvikling på rullerende tolvmåneders basis siden utgangen av I 12- månedersperioden som sluttet 30. juni i år hadde selskapet et driftsoverskudd (EBITDA) på 32 millioner kroner. Ordresituasjonen utviklet seg positivt, og ordrereserven var komfortabel 292 millioner kroner ved utgangen av juni i år etter at selskapet har sikret seg flere strategisk viktige oppdrag i andre kvartal. I Tyskland ble moderniseringen av fabrikken fullført raskere enn planlagt i andre kvartal. Produksjonslinjen som sto ubrukt i selskapets fabrikk i Norge, ble flyttet til Tyskland og satt i produksjon tre måneder før planen, og rammebetingelsene for virksomheten er bedret ved at tidligere tidsavgrensede avtaler med ansatte og tillitsvalgte om arbeidstids- og lønnsordninger er blitt gjort permanente. De skandinaviske markedene utviklet seg positivt i andre kvartal, mens øvrige markeder i Europa fortsatt var preget av forholdsvis lav aktivitet og tøff konkurranse. Aker Material Handling har utviklet og lansert et nytt kraftfullt beregningsverktøy for sine selgere. Dette er ventet å bidra til mer effektivt salg. Aker Material Handling er eid 100 prosent av Aker. Morselskap, øvrig virksomhet 2. kvartal Hittil i år Året og elimineringer Driftsinntekter 233 (278) 230 (1 301) (68) EBITDA 24 (49) 45 (132) (141) Resultat etter finansielle poster (234) (181) (288) (258) (475) Øvrig virksomhet inkluderer en rekke ikke operative selskaper i morselskapstrukturen samt virksomhetene det nyetablerte Aker Invest, Aker Asset Management og Aker Insurance Services. Disse virksomhetene er organisert under selskapet Aker Capital. I tillegg inngår Aker Seafoods Corp. og Molde Fotballklubb i øvrig virksomhet. Side 8 av 12

9 Det har også vært en positiv utvikling i markedet for surimiprodukter, dog er resultatet for Aker Seafoods Corp. i Argentina blitt påvirket av perioder med streik i årets første måneder. Krillprosjektet har blitt gjennomført etter planen, og det vil satses videre neste år med et mer tilpasset fartøy. Det har vært en lovende utvikling i surimiprosjektet på Færøyene i inneværende år, med positiv inntjening for første gang. Morselskapets kostnader i årets seks første måneder utgjorde til sammen 35 millioner kroner. Oslo, 17. august 2005 Styret i Aker ASA Side 9 av 12

10 Aker ASA Konsern RESULTATREGNSKAP 2kv 2kv Året Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftskostnader (14 170) (12 727) (26 280) (23 551) (49 377) Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger (195) (207) (384) (393) (776) Driftsresultat før endret goodwill verdier Endring i goodwill verdier (6) (1) (6) (27) (35) Resultat før finansielle poster Netto finansielle poster (191) (273) (291) (412) (757) Resultat før skatt og spesielle poster Spesielle poster 0 (136) 0 (136) (231) Resultat før skatt 334 (24) Skattekostnad (414) (34) (532) (131) (496) Resultat etter skatt (81) (58) Minoritetsandel Majoritetsandel (247) (85) (199) (3) (211) Side 10 av 12

11 BALANSE Pr Beløp i millioner kroner Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Goodwill Utsatt skattefordring Andre immaterielle eiendeler Anleggsmidler for salg Aksjer og selskapsandeler Finansielle rentebærende anleggsmidler Andre langsiktige anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige operasjonelle eiendeler Rentebærende kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital (1 057) (844) (1 649) Sum egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital og minoritetsinteresser Langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Ansvarlig lån Utsatt skattegjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 11 av 12

12 ENDRING EGENKAPITAL 2kv 2kv Pr Beløp i millioner kroner Egenkapital i begynnelsen av perioden IAS 39 1 januar (220) - - Resultat (247) (85) (199) (3) (211) Verdiendringer Proformajusteringer Valutakursreguleringer (37) (549) Egenkapital i slutten av perioden KONTANSTRØMOPPSTILLING 2kv 2kv Året Beløp i millioner kroner Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter (361) (222) (2 056) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 034) (992) Kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter (2 690) 221 (3 080) (3 925) Kontantstrøm i perioden (267) (2 655) (1 668) (1 762) (10) Effekt av valutakursendring på bankbeholding (4) (68) 67 (20) (302) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Side 12 av 12

Rapport for 3. kvartal 2005 Fortsatt fremgang

Rapport for 3. kvartal 2005 Fortsatt fremgang Rapport for 3. kvartal 2005 Fortsatt fremgang Den positive utviklingen i Aker fortsatte i tredje kvartal. Ordrereserven har økt til 88 milliarder kroner ved utgangen av september, og driften utvikler seg

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

God drift og aktiv forretningsutvikling

God drift og aktiv forretningsutvikling God drift og aktiv forretningsutvikling Aker-konsernet hadde i første kvartal 2006 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1,2 milliarder kroner. Det er mer enn en dobling i forhold til samme periode

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Styrket stilling for videre vekst

Styrket stilling for videre vekst Aker ASA Rapport for første kvartal 2007 Styrket stilling for videre vekst Aker har i første kvartal 2007 foretatt vesentlige omdisponeringer blant sine selskaper, realisert store verdier og frigjort betydelig

Detaljer

Verdier synliggjort, styrket for videre vekst

Verdier synliggjort, styrket for videre vekst Aker ASA Rapport for fjerde kvartal 2007 Verdier synliggjort, styrket for videre vekst Fjerde kvartal 2007 avrunder et spesielt år for Aker. Gjennom året er store aksjonærverdier synliggjort, kapital er

Detaljer

Nye selskaper tar sats

Nye selskaper tar sats Aker ASA Rapport for første kvartal 2008 Nye selskaper tar sats I de kommende 12-18 måneder skal flere av de nye Aker-selskapene passere viktige milepæler. Store investeringsprosjekter skal sluttføres

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Strategiske grep styrker Aker

Strategiske grep styrker Aker Aker ASA Rapport for andre kvartal 2007 Strategiske grep styrker Aker Aker har i første halvår 2007 foretatt vesentlige omdisponeringer i selskapets balanse, realisert store verdier, og frigjort betydelig

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997)

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997) RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 3. september ) ULSTEINKONSERNET I TALL Beløp i 1 kr 3. kvartal (1.7.-3.9.97) 3. kvartal (1.7.-3.9.96) (1.1.-3.9.97) (1.1.-3.9.96) Totalt 5) Driftsinntekter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rekordhøy ordrereserve, positiv utvikling i driften

Rekordhøy ordrereserve, positiv utvikling i driften Aker ASA Delårsrapport pr tredje kvartal 2004 Rekordhøy ordrereserve, positiv utvikling i driften Aker-konsernet hadde et driftsresultat før avskrivninger og finansposter på 1,8 milliarder kroner i årets

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Rapport for første kvartal 2010 Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Strategisk Aker fortsetter rendyrkingen av eierrollen ved å konvertere gjeld til egenkapital i Aker BioMarine og selge

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

Målrettet satsing for videre vekst

Målrettet satsing for videre vekst Aker ASA Rapport for tredje kvartal 2007 Målrettet satsing for videre vekst Aker har i tredje kvartal omgruppert og styrket organisasjonen ytterligere. Målet er fortsatt vekst gjennom målrettet industriutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Stø kurs. Aker ASA Rapport for første halvår 2008

Stø kurs. Aker ASA Rapport for første halvår 2008 Aker ASA Rapport for første halvår 2008 Stø kurs Aker-selskapene utvikler seg positivt og i tråd med gjeldende planer. Sammen utgjør de et sterkt fundament for vekst og verdiskaping innen Akers satsingsområder:

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer