Månedsrapport for januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for januar 2013"

Transkript

1 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske sentralbanken signaliserer fortsatt lave renter til midten av 2015 Sterk Euro og høy arbeidsledighet kan føre til rentekutt på den europeiske sentralbankens neste møte Økonomisk tilstand USA Den 30. uar holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Den økonomiske veksten har tatt en pause de siste månedene. Sysselsettingen fortsetter å vokse i et moderat tempo, men arbeidsledigheten er fortsatt høy. Inflasjonen er litt lavere enn anslagene. Selv om problemene i finanskedene har avtatt ser sentralbanken fortsatt nedsiderisiko for den økonomiske utviklingen. De kvantitative lettelsene vil fortsette til arbeidskedet har bedret seg års rente i % Norge Europa USA Japan Ved utgangen av fjoråret unngikk man the fiscal cliff, men disse problemene må løses innen 1. s. Markedene har tro på at det løser seg, men det er fortsatt en del usikkerhet. I ember var inflasjonen på 1,7 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var 1,9 prosent. Boligkedet i USA viser en gradvis bedring. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 11 måneder på rad. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt steget 5,5 prosent målt ved Case- Shiller indeksen. Den positive utviklingen kan bedre finansieringen og lette kjøpene for flere. Sysselsettingsveksten ble i uar, omtrent som ventet. Det positive var at hovedrevideringen for 2012 ga en gjennomsnittlig månedsvekst på mot før revisjonen. Ledighetsraten, som er en annen måling, økte svakt til 7,9 prosent. FED har signalisert lave renter til midten av 2015, og vi forholder oss til det inntil vi ser en bedring i kedet som fører til en revisjon av sentralbankens eget anslag. Europa Den 10. uar holdt som ventet ECB renten uendret på 0,75 prosent. Begrunnelsen var inflasjon rundt målet på 2,0 prosent og bedring i finanskedene. ECB venter fortsatt svak økonomisk aktivitet og en gradvis bedring fremover. Risikoen ligger fortsatt på nedsiden. Arbeidsledigheten i EU-landene var flat og er nå 11,7 prosent. I Tyskland er ledigheten stabil, mens den økte i Frankrike og Italia. I Spania falt ledigheten ginalt og er nå 26,2 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet falt, og

2 har nå en årlig vekstrate på 3,3 prosent. Det kan virke som veksten er høy, men det ser ut som om bankenes lån i ECB ikke distribueres videre til deres kunder. Husholdningen har en svak vekst på 1,3 prosent og bedriftene minus 2,3 prosent. Dette samsvarer med ECBs utlånsundersøkelse, som viser at etterspørselen har bremset opp både for husholdninger og bedrifter. Det første anslaget for prisveksten i ember viste en svak nedgang til en årsvekst på 2,0 prosent. Kjerneinflasjonen er nå på 1,5 prosent mnd rente i % Norge Europa USA Japan De europeiske bankene har lånt store summer av ECB til det som var en billig rente, men nå som finanskedene har bedret seg er ikke disse lånene like attraktive. Den første muligheten til å betale tilbake på lånene var i slutten av uar. Bankene betalte tilbake mer enn det som kedet hadde forventet. Sammen med positive uttalelser fra sentralbanksjef Draghi, førte dette til stigende renter og styrket euro. Den siste tids utvikling med større risikoappetitt, lavere kredittspreader og midlertidig utsettelse av fiscal cliff har medført tro på uendret rente fra ECB på neste rentemøte, men en sterk euro kan trekke i retning av rentekutt. Norge Det norske rentekedet har vært preget av stigende lange renter. Dette skyl normalisering i det internasjonale rentekedet. Den verste frykten ser ut til å ha gitt seg, og behovet for sikre plasseringer ser ut til å ha avtatt. Utlendingenes interesse for norske statspapirer har såle avtatt og emisjonsvolumet sammen med det generelt lave rentenivået har vært med på å trekke opp rentene. Konsumprisindeksen steg til 1,4 prosent på årsbasis i ember. Kjerneinflasjonen falt til 1,1 prosent, noe under Norges Banks anslag på 1,3 prosent. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 1,1 prosent. I uar har kronen svekket seg fra 7,34 til 7,43 mot euro, men styrket seg fra 90,55 til 90,49 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 300 millioner kroner pr. dag i ruar. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,4 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer, en nedgang på 700 personer. Dette tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, økte til på 3,5 prosent. Denne målingen er mer ustabil enn Navs tall og Norges Bank legger mest vekt på Navs tall. Kredittveksten falt til 6,5 prosent i ember. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7,2 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men har avtatt i det siste, og er nå nede i 5,0 prosent på årsbasis. Detaljhandelen viste en svak utvikling i ober. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten nå 2,6 prosent. Dette er langt under sentralbankens anslag for veksten på 4,5 prosent. Norges Bank signaliserer at renten kan øke en gang mellom s og tember, men kedet forventer ingen endring før Rentekedene Internasjonalt og Norge I uar har nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en grei utvikling for USA og noe svakere for eurolandene. I USA ble the fiscal cliff skjøvet ut til 1.s, men den datoen nærmer seg, så det bør komme en avklaring snart. Utviklingen i eurolandene preges fortsatt av bedringen i

3 finanskedene. Det ser i øyeblikket ut som om de fleste tror tiltakene som er lansert er nok til å roe kedene, selv om en rekke problemer ikke er løst. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i uar, mens obligasjonsfond ga en dårlig absolutt avkastning i samme periode. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært god. Stigende lange renter er forklaringen på den negative avkastningen for obligasjonsfondene Kredittspread CDX USA Europa Kreditt Rentedifferansen mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid ble i uar redusert med 0,02 prosentpoeng og er nå på 1,35 prosent. Januar ble en todelt måned for kreditt. Som en følge av blant annet en foreløpig løsning på budsjettutfordringene i USA ble kredittpåslaget redusert i både det dollar- og eurodenominerte kedet i begynnelsen av måneden. Men denne positive trenden snudde halvveis inn i måneden, og da særlig i Europa. Hovedforklaringen bak dette ligger trolig i endring i tilbud og etterspørsel, men også svake produksjonstall fra Europeisk industri og rykter om at EU-land må benytte egne midler for å oppkapitalisere sine banker før de får hjelp fra ESM (det Europeiske stabilitetsprogrammet) bidro negativt. Januar ble en svært aktiv måned i primærkedet (kedet for nyutstedelser), både målt i antall nye lån i og totalt volum hentet i kedet av låntagerne. Investorene hadde allerede ved inngangen til året på aggregert nivå en overvekt i kredittobligasjoner. Med et gjennomsnittlig kredittpåslag som er lavt både i et historisk perspektiv og ikke minst relativt til selskapenes balanser og den generelle økonomiske situasjonen, fikk dette nye tilbudet av obligasjoner en negativ effekt på avkastningen for kredittkedet. Også denne måneden var det obligasjoner utstedt av selskaper som av ratingbyråene anses som de mest risikable innenfor investeringsgraduniverset som hadde den største endringen. I det dollardenominerte kedet ble kredittpåslaget redusert for alle ratingkategorier, mens det eurodenominerte kedet fikk en reduksjon i kredittpåslaget for BBB-segmentet og en økning for selskaper med A-rating og bedre Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 5,4 prosent i uar. Dette er en meget sterk start på året. Det virker som om det har spredt seg en generell optimisme rundt verdensøkonomien; eurosonen bryter ikke sammen, Kina lander mykt og USA har styrt unna budsjettstupet. Men aksjekedets optimisme er ikke til stede i inntjeningsestimatene. Estimatene for 2013 er allerede nedjustert med rundt to prosentpoeng for USA og rundt tre prosentpoeng for Europa. Aksjekedet er altså blitt vesentlig dyrere målt på inntjeningsmultipler i løpet av uar. Renten på amerikanske og tyske tiårige statsobligasjoner har økt med henholdsvis 22 og 36 punkter. Dette er en stor økning på en

4 måned. Det virker som om vi ser en rotasjon fra lavrisikoaktiva og inn i aksjer. Dette kan skyl at flere og flere begynner å ta inn over seg at statsobligasjoner på disse nivåene ser ut som en elendig langsiktig investering, og da kjøper man aksjer by default. Oppgangen kan med andre ord skyl at aksjer virker som en mindre dårlig investering enn obligasjoner, og ikke at den absolutte avkastningen på aksjer forventes å bli høy Norge og Norden Norden VINX 30 Norge OSEFX Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 6,2 prosent i uar i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det dårligst, mens det danske kedet var best. På sektornivå var finans og helse de to sterkeste sektorene, mens materialer og energi var blant de svakeste. Den viktigste forklaringen til de sterke kedene er nok å finne i at risikoviljen synes å ha kommet tilbake. I tillegg har de lange rentene steget noe, og man ser klare tegn på at det allokeres fra renter og inn i aksjer. På makrosiden har vi sett et blandet bilde, og de rapportene som har kommet inn så langt forsvarer ikke den økte prisingen på egen hånd. Prisingen av kedet har med andre ord blitt noe dyrere gjennom måneden, men ligger fremdeles i et område vi vil kalle normalprising. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var -0,4 prosent. Den relative avkastningen kom fra god aksjeplukking innen syklisk konsum og finans, mens aksjeplukkingen innen industri og energi bidro negativt. De aksjene som bidro mest positivt til fondets absolutte resultat var Novo Nordisk, Nordea, Ericsson, SCA og Sparebank 1 SMN. De aksjene som bidro mest negativt var Norsk Hydro, Awilco, SKF, Autoliv og Tele2. Norge Fjerdekvartalsrapportene starter å komme i neste uke, og det blir interessant å se hvordan aksjekedet belønner gode resultater og straffer dårlige. Vi mener at selv små skuffelser kan få store aksjekursutslag. Den norske børsen hadde en god start på året med en oppgang på 4,9 prosent målt ved Fondsindeksen. KLP AksjeNorge hadde en noe svakere start på året enn indeksen. Dette blir i stor grad forklart ved at vi eide en større post i et gruveselskap ved navn Northland Resources. Selskapet kom i midten av uar med beskjed om store utbyggingsoverskridelser i gruveprosjektet sammen med at det ville trenge stor tilførsel av kapital for å overleve. Vi er usikre på om selskapet vil klare å hente den kapitalen som trengs. Gjennom måneden har vi solgt en del aksjer, deriblant farmasiselskapet Proa som ble kjøpt av kjemikonsernet BASF. Dette har medført at vi nå har en god kontantbeholdning som skal reinvesteres gjennom rapporteringssesongen de kommende ukene Volatilitet VIX Cboe Spx Volatility Indx

5 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Note Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff. Fond Indeks Diff. KLP Pengeked 0.21% 0.12% 0.09% 0.21% 0.12% 0.09% ST1X KLP Aktiv Rente 0.18% 0.14% 0.04% 0.18% 0.14% 0.04% 1 mnd. Nibor -0.15% KLP Rentefond II 0.09% -0.06% 0.15% 0.09% -0.06% 0.15% ST3X KLP Pensjon -0.39% -1.03% 0.64% -0.39% -1.03% 0.64% ST4X KLP Pensjon II -0.89% -2.09% 1.20% -0.89% -2.09% 1.20% ST5X KLP Statsobligasjon I -1.79% -1.91% 0.12% -1.79% -1.91% 0.12% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I -0.81% -1.22% 0.42% -0.81% -1.22% 0.42% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I -0.82% -0.73% -0.10% -0.82% -0.73% -0.10% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.83% -0.73% -0.10% -0.83% -0.73% -0.10% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 3.20% 4.79% -1.59% 3.20% 4.79% -1.59% OSEFX KLP AksjeNorden 5.84% 6.25% -0.40% 5.84% 6.25% -0.40% VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 1,2 3.48% 3.48% 0.00% 3.48% 3.48% 0.00% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 1,2 5.31% 5.31% 0.00% 5.31% 5.31% 0.00% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 1,2 5.30% 5.31% -0.01% 5.30% 5.31% -0.01% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 1,2 5.28% 5.31% -0.03% 5.28% 5.31% -0.03% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks 1,2-0.32% -0.30% -0.02% -0.32% -0.30% -0.02% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1,2-0.31% -0.30% -0.01% -0.31% -0.30% -0.01% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 1,2 2.94% 2.96% -0.03% 2.94% 2.96% -0.03% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 4.88% 4.89% 0.00% 4.88% 4.89% 0.00% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 4.86% 4.89% -0.03% 4.86% 4.89% -0.03% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 1,2 4.19% 4.21% -0.02% 4.19% 4.21% -0.02% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 1,2 4.91% 4.91% 0.00% 4.91% 4.91% 0.00% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 1,2 5.41% 5.40% 0.00% 5.41% 5.40% 0.00% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 1,2 5.38% 5.40% -0.01% 5.38% 5.40% -0.01% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 1,2 2.73% 2.74% 0.00% 2.73% 2.74% 0.00% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 7.34% 7.44% -0.10% 7.34% 7.44% -0.10% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 2.78% 2.46% 0.32% 2.78% 2.46% 0.32% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 2.79% 2.46% 0.33% 2.79% 2.46% 0.33% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -0.22% 0.15% -0,37% % 0.15% -0.37% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -0.37% 0.15% -0.52% -0.37% 0.15% -0,52% 1 uke Nibor Rentefond Eff. rente Val.sikret eff. rente Mod. durasjon KLP Pengeked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II Mod. kred. dur. "1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

6 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1.115, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1.116, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1.006, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1.032, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1.017, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1.040, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1.266, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1.017, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1.035, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1.022, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1.074, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 3.530, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 2.069, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I 1.271, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1.328, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1.328, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1.202, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1.115, ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1.096, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1.209, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1.451, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1.259, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 878, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1.033, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1.488, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1.117, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 829, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 723, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 982, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer