Månedsrapport for januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for januar 2013"

Transkript

1 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske sentralbanken signaliserer fortsatt lave renter til midten av 2015 Sterk Euro og høy arbeidsledighet kan føre til rentekutt på den europeiske sentralbankens neste møte Økonomisk tilstand USA Den 30. uar holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Den økonomiske veksten har tatt en pause de siste månedene. Sysselsettingen fortsetter å vokse i et moderat tempo, men arbeidsledigheten er fortsatt høy. Inflasjonen er litt lavere enn anslagene. Selv om problemene i finanskedene har avtatt ser sentralbanken fortsatt nedsiderisiko for den økonomiske utviklingen. De kvantitative lettelsene vil fortsette til arbeidskedet har bedret seg års rente i % Norge Europa USA Japan Ved utgangen av fjoråret unngikk man the fiscal cliff, men disse problemene må løses innen 1. s. Markedene har tro på at det løser seg, men det er fortsatt en del usikkerhet. I ember var inflasjonen på 1,7 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var 1,9 prosent. Boligkedet i USA viser en gradvis bedring. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 11 måneder på rad. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt steget 5,5 prosent målt ved Case- Shiller indeksen. Den positive utviklingen kan bedre finansieringen og lette kjøpene for flere. Sysselsettingsveksten ble i uar, omtrent som ventet. Det positive var at hovedrevideringen for 2012 ga en gjennomsnittlig månedsvekst på mot før revisjonen. Ledighetsraten, som er en annen måling, økte svakt til 7,9 prosent. FED har signalisert lave renter til midten av 2015, og vi forholder oss til det inntil vi ser en bedring i kedet som fører til en revisjon av sentralbankens eget anslag. Europa Den 10. uar holdt som ventet ECB renten uendret på 0,75 prosent. Begrunnelsen var inflasjon rundt målet på 2,0 prosent og bedring i finanskedene. ECB venter fortsatt svak økonomisk aktivitet og en gradvis bedring fremover. Risikoen ligger fortsatt på nedsiden. Arbeidsledigheten i EU-landene var flat og er nå 11,7 prosent. I Tyskland er ledigheten stabil, mens den økte i Frankrike og Italia. I Spania falt ledigheten ginalt og er nå 26,2 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet falt, og

2 har nå en årlig vekstrate på 3,3 prosent. Det kan virke som veksten er høy, men det ser ut som om bankenes lån i ECB ikke distribueres videre til deres kunder. Husholdningen har en svak vekst på 1,3 prosent og bedriftene minus 2,3 prosent. Dette samsvarer med ECBs utlånsundersøkelse, som viser at etterspørselen har bremset opp både for husholdninger og bedrifter. Det første anslaget for prisveksten i ember viste en svak nedgang til en årsvekst på 2,0 prosent. Kjerneinflasjonen er nå på 1,5 prosent mnd rente i % Norge Europa USA Japan De europeiske bankene har lånt store summer av ECB til det som var en billig rente, men nå som finanskedene har bedret seg er ikke disse lånene like attraktive. Den første muligheten til å betale tilbake på lånene var i slutten av uar. Bankene betalte tilbake mer enn det som kedet hadde forventet. Sammen med positive uttalelser fra sentralbanksjef Draghi, førte dette til stigende renter og styrket euro. Den siste tids utvikling med større risikoappetitt, lavere kredittspreader og midlertidig utsettelse av fiscal cliff har medført tro på uendret rente fra ECB på neste rentemøte, men en sterk euro kan trekke i retning av rentekutt. Norge Det norske rentekedet har vært preget av stigende lange renter. Dette skyl normalisering i det internasjonale rentekedet. Den verste frykten ser ut til å ha gitt seg, og behovet for sikre plasseringer ser ut til å ha avtatt. Utlendingenes interesse for norske statspapirer har såle avtatt og emisjonsvolumet sammen med det generelt lave rentenivået har vært med på å trekke opp rentene. Konsumprisindeksen steg til 1,4 prosent på årsbasis i ember. Kjerneinflasjonen falt til 1,1 prosent, noe under Norges Banks anslag på 1,3 prosent. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 1,1 prosent. I uar har kronen svekket seg fra 7,34 til 7,43 mot euro, men styrket seg fra 90,55 til 90,49 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 300 millioner kroner pr. dag i ruar. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,4 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer, en nedgang på 700 personer. Dette tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, økte til på 3,5 prosent. Denne målingen er mer ustabil enn Navs tall og Norges Bank legger mest vekt på Navs tall. Kredittveksten falt til 6,5 prosent i ember. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7,2 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men har avtatt i det siste, og er nå nede i 5,0 prosent på årsbasis. Detaljhandelen viste en svak utvikling i ober. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten nå 2,6 prosent. Dette er langt under sentralbankens anslag for veksten på 4,5 prosent. Norges Bank signaliserer at renten kan øke en gang mellom s og tember, men kedet forventer ingen endring før Rentekedene Internasjonalt og Norge I uar har nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en grei utvikling for USA og noe svakere for eurolandene. I USA ble the fiscal cliff skjøvet ut til 1.s, men den datoen nærmer seg, så det bør komme en avklaring snart. Utviklingen i eurolandene preges fortsatt av bedringen i

3 finanskedene. Det ser i øyeblikket ut som om de fleste tror tiltakene som er lansert er nok til å roe kedene, selv om en rekke problemer ikke er løst. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i uar, mens obligasjonsfond ga en dårlig absolutt avkastning i samme periode. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært god. Stigende lange renter er forklaringen på den negative avkastningen for obligasjonsfondene Kredittspread CDX USA Europa Kreditt Rentedifferansen mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid ble i uar redusert med 0,02 prosentpoeng og er nå på 1,35 prosent. Januar ble en todelt måned for kreditt. Som en følge av blant annet en foreløpig løsning på budsjettutfordringene i USA ble kredittpåslaget redusert i både det dollar- og eurodenominerte kedet i begynnelsen av måneden. Men denne positive trenden snudde halvveis inn i måneden, og da særlig i Europa. Hovedforklaringen bak dette ligger trolig i endring i tilbud og etterspørsel, men også svake produksjonstall fra Europeisk industri og rykter om at EU-land må benytte egne midler for å oppkapitalisere sine banker før de får hjelp fra ESM (det Europeiske stabilitetsprogrammet) bidro negativt. Januar ble en svært aktiv måned i primærkedet (kedet for nyutstedelser), både målt i antall nye lån i og totalt volum hentet i kedet av låntagerne. Investorene hadde allerede ved inngangen til året på aggregert nivå en overvekt i kredittobligasjoner. Med et gjennomsnittlig kredittpåslag som er lavt både i et historisk perspektiv og ikke minst relativt til selskapenes balanser og den generelle økonomiske situasjonen, fikk dette nye tilbudet av obligasjoner en negativ effekt på avkastningen for kredittkedet. Også denne måneden var det obligasjoner utstedt av selskaper som av ratingbyråene anses som de mest risikable innenfor investeringsgraduniverset som hadde den største endringen. I det dollardenominerte kedet ble kredittpåslaget redusert for alle ratingkategorier, mens det eurodenominerte kedet fikk en reduksjon i kredittpåslaget for BBB-segmentet og en økning for selskaper med A-rating og bedre Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 5,4 prosent i uar. Dette er en meget sterk start på året. Det virker som om det har spredt seg en generell optimisme rundt verdensøkonomien; eurosonen bryter ikke sammen, Kina lander mykt og USA har styrt unna budsjettstupet. Men aksjekedets optimisme er ikke til stede i inntjeningsestimatene. Estimatene for 2013 er allerede nedjustert med rundt to prosentpoeng for USA og rundt tre prosentpoeng for Europa. Aksjekedet er altså blitt vesentlig dyrere målt på inntjeningsmultipler i løpet av uar. Renten på amerikanske og tyske tiårige statsobligasjoner har økt med henholdsvis 22 og 36 punkter. Dette er en stor økning på en

4 måned. Det virker som om vi ser en rotasjon fra lavrisikoaktiva og inn i aksjer. Dette kan skyl at flere og flere begynner å ta inn over seg at statsobligasjoner på disse nivåene ser ut som en elendig langsiktig investering, og da kjøper man aksjer by default. Oppgangen kan med andre ord skyl at aksjer virker som en mindre dårlig investering enn obligasjoner, og ikke at den absolutte avkastningen på aksjer forventes å bli høy Norge og Norden Norden VINX 30 Norge OSEFX Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 6,2 prosent i uar i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det dårligst, mens det danske kedet var best. På sektornivå var finans og helse de to sterkeste sektorene, mens materialer og energi var blant de svakeste. Den viktigste forklaringen til de sterke kedene er nok å finne i at risikoviljen synes å ha kommet tilbake. I tillegg har de lange rentene steget noe, og man ser klare tegn på at det allokeres fra renter og inn i aksjer. På makrosiden har vi sett et blandet bilde, og de rapportene som har kommet inn så langt forsvarer ikke den økte prisingen på egen hånd. Prisingen av kedet har med andre ord blitt noe dyrere gjennom måneden, men ligger fremdeles i et område vi vil kalle normalprising. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var -0,4 prosent. Den relative avkastningen kom fra god aksjeplukking innen syklisk konsum og finans, mens aksjeplukkingen innen industri og energi bidro negativt. De aksjene som bidro mest positivt til fondets absolutte resultat var Novo Nordisk, Nordea, Ericsson, SCA og Sparebank 1 SMN. De aksjene som bidro mest negativt var Norsk Hydro, Awilco, SKF, Autoliv og Tele2. Norge Fjerdekvartalsrapportene starter å komme i neste uke, og det blir interessant å se hvordan aksjekedet belønner gode resultater og straffer dårlige. Vi mener at selv små skuffelser kan få store aksjekursutslag. Den norske børsen hadde en god start på året med en oppgang på 4,9 prosent målt ved Fondsindeksen. KLP AksjeNorge hadde en noe svakere start på året enn indeksen. Dette blir i stor grad forklart ved at vi eide en større post i et gruveselskap ved navn Northland Resources. Selskapet kom i midten av uar med beskjed om store utbyggingsoverskridelser i gruveprosjektet sammen med at det ville trenge stor tilførsel av kapital for å overleve. Vi er usikre på om selskapet vil klare å hente den kapitalen som trengs. Gjennom måneden har vi solgt en del aksjer, deriblant farmasiselskapet Proa som ble kjøpt av kjemikonsernet BASF. Dette har medført at vi nå har en god kontantbeholdning som skal reinvesteres gjennom rapporteringssesongen de kommende ukene Volatilitet VIX Cboe Spx Volatility Indx

5 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Note Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff. Fond Indeks Diff. KLP Pengeked 0.21% 0.12% 0.09% 0.21% 0.12% 0.09% ST1X KLP Aktiv Rente 0.18% 0.14% 0.04% 0.18% 0.14% 0.04% 1 mnd. Nibor -0.15% KLP Rentefond II 0.09% -0.06% 0.15% 0.09% -0.06% 0.15% ST3X KLP Pensjon -0.39% -1.03% 0.64% -0.39% -1.03% 0.64% ST4X KLP Pensjon II -0.89% -2.09% 1.20% -0.89% -2.09% 1.20% ST5X KLP Statsobligasjon I -1.79% -1.91% 0.12% -1.79% -1.91% 0.12% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I -0.81% -1.22% 0.42% -0.81% -1.22% 0.42% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I -0.82% -0.73% -0.10% -0.82% -0.73% -0.10% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.83% -0.73% -0.10% -0.83% -0.73% -0.10% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 3.20% 4.79% -1.59% 3.20% 4.79% -1.59% OSEFX KLP AksjeNorden 5.84% 6.25% -0.40% 5.84% 6.25% -0.40% VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 1,2 3.48% 3.48% 0.00% 3.48% 3.48% 0.00% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 1,2 5.31% 5.31% 0.00% 5.31% 5.31% 0.00% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 1,2 5.30% 5.31% -0.01% 5.30% 5.31% -0.01% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 1,2 5.28% 5.31% -0.03% 5.28% 5.31% -0.03% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks 1,2-0.32% -0.30% -0.02% -0.32% -0.30% -0.02% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1,2-0.31% -0.30% -0.01% -0.31% -0.30% -0.01% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 1,2 2.94% 2.96% -0.03% 2.94% 2.96% -0.03% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 4.88% 4.89% 0.00% 4.88% 4.89% 0.00% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 4.86% 4.89% -0.03% 4.86% 4.89% -0.03% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 1,2 4.19% 4.21% -0.02% 4.19% 4.21% -0.02% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 1,2 4.91% 4.91% 0.00% 4.91% 4.91% 0.00% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 1,2 5.41% 5.40% 0.00% 5.41% 5.40% 0.00% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 1,2 5.38% 5.40% -0.01% 5.38% 5.40% -0.01% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 1,2 2.73% 2.74% 0.00% 2.73% 2.74% 0.00% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 7.34% 7.44% -0.10% 7.34% 7.44% -0.10% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 2.78% 2.46% 0.32% 2.78% 2.46% 0.32% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 2.79% 2.46% 0.33% 2.79% 2.46% 0.33% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -0.22% 0.15% -0,37% % 0.15% -0.37% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -0.37% 0.15% -0.52% -0.37% 0.15% -0,52% 1 uke Nibor Rentefond Eff. rente Val.sikret eff. rente Mod. durasjon KLP Pengeked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II Mod. kred. dur. "1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

6 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1.115, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1.116, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1.006, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1.032, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1.017, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1.040, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1.266, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1.017, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1.035, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1.022, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1.074, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 3.530, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 2.069, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I 1.271, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1.328, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1.328, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1.202, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1.115, ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1.096, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1.209, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1.451, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1.259, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 878, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1.033, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1.488, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1.117, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 829, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 723, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 982, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Oslo 17. januar 2012 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Aktivaallokering per januar 2012 Det er fortsatt en betydelig makrousikkerhet ved inngangen til 2012. Den europeiske gjeldskrisen,

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer