PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHEID, GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN; heretter kalt: "STICHTING PGGM"), med adresse i Utrecht, Nederland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHEID, GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN; heretter kalt: "STICHTING PGGM"), med adresse i Utrecht, Nederland."

Transkript

1 [adressatens navn] [adresselinje 1] [adresselinje 2] [adresselinje 3] [postnummer] [sted] [land] Haag, den 14. mai 2008 Denne innkallingen sendes Dem på vegne av følgende juridiske personer: (i) (ii) (iii) (iv) (v) aksjeselskapet SHELL PETROLEUM N.V., med adresse i Haag,, selskapet etter engelsk rett THE "SHELL" TRANSPORT AND TRADING COMPANY LIMITED, med adresse i London, Det forente kongerike, stiftelsen STICHTING SHELL RESERVES COMPENSATION FOUNDATION, med adresse i Haag,, foreningen med full rettslig handleevne VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS, med adresse i Haag,, stiftelsen STICHTING PENSIOENFONDS ABP, med adresse i Heerlen,, og (vi) stiftelsen STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN (tidligere STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHEID, GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN; heretter kalt: "STICHTING PGGM"), med adresse i Utrecht,. Ved spørsmål om dette brevet, bes De vennligst ta kontakt med depotmottageren for forliket, Epiq Systems, Inc. eller skrive til Royal Dutch Shell Settlement Administrator, Cheapside, London EC2V 6BT, Det forente kongerike. Vennligst ikke ta kontakt med undertegnedes kontor. Ovennevnte juridiske personer ønsker å gjøre Dem oppmerksom på følgende. Side 1 av 10

2 INNKALLING N.V. Koninklijke sche Petroleum Maatschappij (opptatt i Shell Petroleum N.V.) og The "Shell" Transport and Trading Company, p.l.c. (nå The Shell Transport and Trading Company Limited) (sammen "Shell") har inngått en forliksavtale ("Forliksavtalen") som gir visse personer og juridiske personer som har kjøpt Shellaksjer i perioden 8. april 1999 til og med 18. mars rett til en erstatning. Forliksavtalen innebærer en erstatning i forbindelse med nedjusteringene av reservene som Shell har annonsert fra januar Partene i denne Forliksavtalen har levert en begjæring til Lagmannsretten i Amsterdam,, om i henhold til paragraf 907, 1, ledd, bok 7 i s Burgerlijk Wetboek [den nederlandske sivillovboken] å erklære Forliksavtalen for å være bindende for alle aksjeeiere som er definert i Forliksavtalen. * * * * * Denne innkallingen ("Innkalling") sendes Dem, i henhold til paragraf 1013, femte ledd i Burgerlijke Rechtsvordering [den nederlandske tvistemålsloven], for å orientere Dem om begjæringen av 11. april 2007 og den reviderte begjæringen av 29. februar 2008 ved Lagmannsretten i Amsterdam ("Lagmannsretten"), og for å innkalle Dem til den planlagte muntlige behandlingen. Lagmannsretten har bestemt at den muntlige behandlingen av begjæringen om å erklære Forliksavtalen for å være bindende vil finne sted den 20. november 2008, kl på adressen Prinsengracht 436 i Amsterdam. Lagmannsretten har pålagt partene i Forliksavtalen om å innkalle aksjeeierne, slik de er definert i Forliksavtalen, til den muntlige behandlingen og å meddele Dem at innsigelser mot begjæringen fra partene om å erklære avtalen for å være bindende må fremsettes senest den 9. oktober Dette vedtaket, men også av alle andre dokumenter i tilknytning til prosedyren om å erklære Forliksavtalen for å være bindende finnes på og Denne Innkallingen omtaler (i form av nedenstående spørsmål og svar) erstatningen som Forliksavtalen gir krav på dersom den erklæres for å være bindende, prosedyren ved Lagmannsretten (deriblant dato, tid og sted for den muntlige behandlingen av begjæringen) og valgmulighetene som De har i denne fasen av prosedyren. Som det også blir forklart nedenfor, er De ikke pliktig til å bivåne den muntlige behandlingen eller til å ta skritt i forbindelse med dette for å beholde eventuelle rettigheter som De måtte ha. * * * * * Side 2 av 10

3 1. Hva handler Forliksavtalen om? Fra januar 2004 har Shell offentliggjort nedjusteringer av visse olje- og gassreserver som de rådde over. Shell har besluttet å tilby visse aksjeeiere en erstatning i forbindelse med nedjusteringene av disse reservene. Derfor har Shell inngått en Forliksavtale som omfatter alle kravene som aksjeeierne som er definert i Forliksavtalen (se også spørsmål 4 nedenfor) måtte ha i forbindelse med nedjusteringene av reservene. Aksjeeiere i henhold til Forliksavtalen som unnlater å avgi en erklæring om at de ikke ser seg bundet av avtalen (en "opt out" erklæring) innen fristen (prosedyren og tidsrammen for dette beskrives nærmere i svaret på spørsmål 10), avstår dermed fra alle krav som de måtte ha mot Shell og alle tilknyttede foretak og, blant annet, direktørene, styremedlemmene og arbeidstakere av disse foretakene, i den grad slike krav har tilknytning til nedjusteringen av reservene. Utbetalingen beskrives nærmere i svaret på spørsmål 12 nedenfor. Inngåelsen av Forliksavtalen innebærer ikke at Shell på noen som helst måte erkjenner at de har opptrådt urettmessig. 2. Hvem har inngått Forliksavtalen? Forliksavtalen er inngått mellom Shell, Stichting Shell Reserves Compensation Foundation ("Stiftelsen"), Stichting Pensioenfonds ABP, Stichting PGGM og de Vereniging van Effectenbezitters ("VEB", foreningen som ivaretar interessene til individuelle aksjeeiere i ). Stiftelsen, som er opprettet etter nederlandsk rett, har som mål å ivareta interessene til alle aksjeeierne som omfattes av Forliksavtalen. I tillegg til Stiftelsen deltar Stichting Pensioenfonds ABP, Stichting PGGM og VEB, samt enkelte institusjonelle aksjeeiere og Euroshareholders (den europeiske paraplyorganisasjonen for interesseorganisasjoner for aksjeeiere) og andre juridiske personer som representerer aksjeeiere. I tillegg har en del institusjonelle aksjeeiere angitt at de støtter forliket. En kopi av Forliksavtalen, en liste over deltakere i Stiftelsen og en liste over institusjonelle aksjeeiere som har angitt at de støtter forliket er å finne på og Forliksavtalen ble undertegnet den 11. april Den 27. februar 2008 ble en revidert Forliksavtale undertegnet ("First Amendment"). 3. Hvorfor berører Forliksavtalen også andre aksjeeiere enn partene i Forliksavtalen? I henhold til den nederlandske Wet collectieve afwikkeling massaschade [Lov om kollektiv avhandling av masseskade] av 23. juni 2005 (som inngår i den nederlandske tvistemålsloven) ("WCAM"), kan en (forliks)avtale for å sikre erstatning av skade som er forårsaket av en hendelse eller lignende hendelser, inngått av en stiftelse eller forening med én eller flere andre parter, som ved den aktuelle (forliks)avtale har forpliktet seg til å godtgjøre denne skaden, av Lagmannsretten erklæres for bindende for personer som skaden er forårsaket overfor. I den sammenheng bør partene som har inngått forliksavtalen levere en felles begjæring til Lagmannsretten i Amsterdam. Som beskrevet ovenfor, vil vi gjennom denne Innkallingen informere Dem om at (i) partene som er beskrevet i spørsmål 2 ovenfor har inngått en Forliksavtale som også kan omfatte Dem, og (ii) at disse partene med utgangspunkt i WCAM har søkt om å få erklært denne Forliksavtalen for å være bindende for alle personer og juridiske personer som er definert i Forliksavtalen. 4. Hvem er berørt av Forliksavtalen? Forliksavtalen innebærer at det stilles en erstatning til disposisjon for alle personer og juridiske personer som var bosatt eller hadde adresse utenfor USA, eller som er opprettet etter retten i et annet land enn USA og som har kjøpt aksjer i N.V. Koninklijke sche Petroleum Maatschappij og/eller The "Shell" Transport and Trading Company, p.l.c på én eller flere aksjebørser utenfor USA i perioden 8. april 1999 til og med 18. mars I denne perioden var aksjene i det ene eller begge ovennevnte Side 3 av 10

4 foretak tillatt notert på aksjebørsene i Amsterdam (Euronext), London, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxemburg og Sveits. De mottar denne Innkallingen fordi De muligens er en aksjeeier som tilhører denne kategorien, i henhold til opplysningene som Shell sitter inne med. Det faktum at de har mottatt denne Innkallingen gir Dem ikke i seg selv krav på erstatningen som Shell tilbyr. 5. Hvilken erstatning utbetales til aksjeeierne som er definert i Forliksavtalen? Dersom Lagmannsretten erklærer Forliksavtalen for å være bindende og når denne erklæringen er gjort ugjenkallelig, vil Shell utbetale US$ 340,1 millioner. Dette beløpet utbetales i henhold til en fordelingsplan til aksjeeierne som er omtalt i spørsmål 4. En kopi av denne fordelingsplanen finnes på og Denne fordelingsplanen bestemmer, kort fortalt, at godtgjørelsen som skal utbetales til en individuell aksjeeier er avhengig av det antall aksjer som aksjeeieren har kjøpt og solgt i perioden fra 8. april 1999 til og med 18. mars 2004, samt de totale anerkjente krav (Recognized Claims) som vil være fremmet av alle aksjeeiere. Det anerkjente kravet (Recognized Claim) til en aksjeeier vil fastslås ved hjelp av et antall kriterier man har blitt enige om (som beskrevet i fordelingsplanen) på grunnlag av antallet aksjer som aksjeeieren har kjøpt og solgt i perioden fra 8. april 1999 til og med 18. mars Den godtgjørelsen som skal utbetales til aksjeeieren, vil tilsvare den delen som vedkommendes anerkjente krav utgjør av alle anerkjente krav, mangfoldiggjort med beløpet på US$ 340,1 million. For eksempel: Hvis det anerkjente kravet til en bestemt aksjeeier utgjør 0,01 prosent av de samlede, anerkjente krav, vil den aktuelle aksjeeier få utbetalt en godtgjørelse på 0,01 prosent av US$ 340,1 million. I tillegg vil Shell utbetale et ekstra beløp på US$ 12,5 millioner. Dette beløpet fordeles likt på alle aksjeeiere som fremsetter et gyldig krav. Med andre ord: alle aksjeeiere som tidsnok fremsetter et anerkjent krav vil motta en like stor andel av de US$ 12,5 millioner, uansett størrelsen på aksjeporteføljen sin eller antall transaksjoner de har gjennomført. Dessuten har Shell, i tråd med bestemmelsene i Forliksavtalen, bedt den amerikanske Securities and Exchange Commision om å stille beløp et på US$ 120 millioner, som Shell utbetalte i 2004 i forbindelse med forliket med den amerikanske Securities and Exchange Commision, til disposisjon til alle kjøpere av Shell-aksjer i perioden 8. april 1999 til og med 18. mars 2004, uansett nasjonalitet, bosted eller registrert adresse, og uansett aksjebørsen som Shell-aksjene ble kjøpt på. Det er ikke sikkert at amerikanske Securities and Exchange Commission vil samtykke i det som foreslås stilt til rådighet, men hvis amerikanske Securities and Exchange Commission gjør det, vil et tilleggsbeløp være disponibelt for fordeling blant aksjeeierne som er omtalt i spørsmål 4 overfor, selv om fordelingsmetoden kan avvike fra fordelingsmetoden for de ovennevnte beløpene på US$ 340,1 millioner og US$ 12,5 millioner. Til slutt fastslår Forliksavtalen at, hvis Shell inngår et forlik med aksjeeiere som var bosatt i eller statsborger av USA, eller som er opprettet etter retten til en av statene i USA, eller som har kjøpt aksjer i N.V. Koninklijke sche Petroleum Maatschappij og/eller American Depository Receipts i The "Shell" Transport and Trading Company, p.l.c. på aksjebørsen i New York (altså aksjeeiere som ikke omfattes av denne Forliksavtalen) som gir disse amerikanske aksjeeiere en forholdsmessig høyere erstatning enn den som er nevnt i Forliksavtalen, Shell under visse omstendigheter (som beskrives nærmere i Forliksavtalen og First Amendment) kommer til å tilby aksjeeierne slik de er definert i denne Forliksavtalen et tillegg til beløpet som er nevnt i denne Innkallingen. Forliksavtalen inneholder også en del oppløsningsgrunner, som beskrives nærmere i svaret på spørsmål 14 nedenfor. Ved en rettmessig påberopelse av disse, vil Forliksavtalen miste gyldigheten og vil det ikke utbetales noe til aksjeeierne. Side 4 av 10

5 Side 5 av Hvordan er det med kostnadene som er nødvendige for gjennomføringen av Forliksavtalen og honoraret til advokater som er involvert i Forliksavtalen? Alle kostnadene i forbindelse med effektueringen av Forliksavtalen (inkludert distribusjonen av denne Innkallingen og distribusjonen og offentliggjøringen av øvrige annonseringer og kunngjøringer i forbindelse med Forliksavtalen) vil bli betalt av Shell. Shell kommer også til å betale visse saksomkostninger for Stiftelsen, samt visse honorarer og utgifter til Stiftelsens advokater. Dessuten vil Shell betale et beløp til VEB. Dette beløpet mottar VEB på vegne av seg selv og andre aksjeeierorganisasjoner i forbindelse med deres assistanse ved gjennomføringen av forliket, og det må benyttes av VEB og andre lignende organisasjoner til å oppfordre individuelle aksjeeiere aktivt til å støtte forliket og til å sette frem krav om erstatning, og til å bistå aksjeeiere med utarbeidelsen og fremsettelsen av slike krav. Dersom De tilkaller hjelp fra en advokat (eller en annen talsperson) og/eller bestemmer Dem for å komme med et partsinnlegg, må De selv dekke utgiftene til dette. 7. Hvordan er prosedyren i Lagmannsretten og når vil den muntlige behandlingen finne sted? Partene i Forliksavtalen leverte, i henhold til WCAM, en felles begjæring den 11. april 2007 og en revidert begjæring den 29. februar 2008, hvor de ba Lagmannsretten i Amsterdam om å erklære Forliksavtalen for å være bindende for aksjeeierne som beskrives i spørsmål 4. Lagmannsretten har fastsatt en muntlig behandling for å kunne fastslå hvorvidt Forliksavtalen skal erklæres for å være bindende. Denne muntlige behandlingen, som vil foregå på nederlandsk, er fastsatt til den: 20. november 2008, kl. 9.30, og kan om nødvendig forlenges den 21. november 2008, kl Den muntlige behandlingen vil finne sted i Paleis van justitie i Amsterdam,, med adresse Prinsengracht 436. Herved innkalles De som aksjeeier på hvis vegne Forliksavtalen muligens er inngått, til den muntlige behandlingen på ovennevnte dag. Dette betyr ikke at De er pliktig til å møte eller til å fremsette en innsigelse i form av et prosesskrift. Dersom De imidlertid ønsker å bli hørt under den muntlige behandlingen, bør De følge prosedyren som beskrives i svaret på spørsmål 8. Etter den muntlige behandlingen vil Lagmannsretten bestemme hvorvidt Forliksavtalen blir erklært for å være bindende eller ikke, slik partene har bedt om. 8. Kan jeg fremme en innsigelse mot begjæringen om å erklære Forliksavtalen for å være bindende og/eller få ordet under den muntlige behandlingen? Enhver aksjeeier slik det er definert i Forliksavtalen kan fremme en innsigelse mot begjæringen fra partene om å erklære Forliksavtalen for å være bindende. Dersom De ønsker å fremme en slik innsigelse, bes De om å få fremmet Deres skriftlige innsigelse til Lagmannsretten innen den 9. oktober 2008 (i 7 eksemplarer og skrevet på nederlandsk), utelukkende via en prosessfullmektig med møterett i rettsdistriktet Amsterdam (eller av en annen person som er autorisert i henhold til loven). De trenger altså en advokat for å fremme en innsigelse. Samtidig med innsigelsen må De sende en kopi av prosesskriftet til prosessfullmektigene til partene i Forliksavtalen. Dersom De fremmer innsigelser mot begjæringen om å erklære Forliksavtalen for å være bindende, kan Deres advokat også møte til den muntlige behandlingen for å føre forsvaret på Deres vegne. Deres

6 advokat må gjøre dette på nederlandsk. Dersom De under den muntlige behandlingen ønsker å ta ordet, kan De gjøre dette på et annet språk enn nederlandsk, hvis De har med en profesjonell tolk som kan oversette det De har sagt til nederlandsk. Dersom De eller Deres advokat planlegger å føre ordet på den muntlige behandlingen, må De eller Deres advokat meddele dette skriftlig til Lagmannsretten i Amsterdam innen den 23. oktober I prinsippet er taletiden på maksimalt 15 minutter. Hvis De ønsker mer tid, må De senest samme dato søke skriftlig om dette, samtidig som De opplyser om ønsket taletid og begrunnelse for ønsket om utvidet taletid. Det er ikke sikkert at Lagmannsretten innvilger den omsøkte taletiden. Disse meldingene og søknadene må sendes til Lagmannsrettens postadresse, ved fru I. Torn, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam,, med angivelse av saksnummeret: " ". Dersom De unnlater å sende denne meldingen i tide, vil verken De eller Deres advokat få tillatelse til å føre ordet under den muntlige behandlingen. De gjøres oppmerksom på at Lagmannsretten kan endre dato eller sted for den muntlige behandlingen uten nærmere beskjed til Dem personlig. Det er tilstrekkelig med publikasjon på Lagmannsrettens nettsted, der også tilleggsinformasjon om den muntlige behandlingen kan offentliggjøres. Begjæringen av 11. april 2007 (inkludert underlagene), den reviderte begjæringen (inkludert underlagene), ethvert prosesskrift som er fremsatt i tide samt alle referater fra muntlige behandlinger vil (se også spørsmål 15) ligge til innsyn ved Lagmannsrettens sekretariat og er å finne på og I tillegg ligger de nevnte dokumenter (unntatt prosesskriftene med tilsvar) til innsyn på Lagmannsrettens nettsider, som kan nås via samt etter skriftlig forespørsel ved sekretariatet ved rettens handelsektor. En slik forespørsel må rettes til rettens postadresse som tidligere nevnt, ved fru I. Torn, med angivelse av saksnummeret " ". I tillegg kan De eller advokaten Deres få innsyn i visse dokumenter som vedrører nedjusteringen av reservene for å avgjøre hvorvidt De ønsker å fremme innsigelser mot Forliksavtalen. Dersom De eller advokaten Deres ønsker dette, vil De og advokaten Deres måtte undertegne en taushetserklæring. I henhold til denne erklæringen vil De og advokaten Deres kun kunne gjøre bruk av den innhentede informasjonen til å føre forsvar mot Forliksavtalen. Dokumentene vil ligge til innsyn i vanlig arbeidstid på kontoret til De Brauw Blackstone Westbroek N.V. i Amsterdam,. Dersom De eller advokaten Deres ønsker innsyn i dokumenter, bør det sendes en skriftlig søknad om dette til Shells nederlandske advokat som nevnes i svaret på spørsmål 16. De er ikke pliktig til å være tilstede på den muntlige behandlingen. Det er he ller ikke nødvendig å være tilstede på den muntlige behandlingen (i) for å opprettholde et tidligere prosesskrift, (ii) for å gjøre det klart at De ikke ønsker å være bundet av Forliksavtalen eller (iii) for å gjøre det klart at De ønsker å være med på Forliksavtalen. De trenger heller ikke å foreta Dem noe - slik som å fremsette et prosesskrift rettet mot begjæringen om å få erklært avtalen for å være bindende - for å beholde muligheten til å fremsette en "opt out" erklæring. Tidsrammen og prosedyren for fremsettelsen av en "opt out" erklæring beskrives i svaret på spørsmål Vil jeg motta nærmere beskjed når Lagmannsretten erklærer Forliksavtalen for å være bindende? Dersom Lagmannsretten erklærer Forliksavtalen for å være bindende, vil Lagmannsretten pålegge partene om å sende en kunngjøring til alle aksjeeiere dem bekjent som muligens er bundet av Forliksavtalen og om å offentliggjøre en kunngjøring i aviser i en enkelte land. Erklæringen vil også være tilgjengelig på blant annet nettsidene til Lagmannsretten, og på og Side 6 av 10

7 10. Dersom Lagmannsretten erklærer Forliksavtalen for å være bindende, vil jeg da være bundet av den? Alle aksjeeiere som er beskrevet i spørsmål 4 vil være bundet av Lagmannsrettens erklæring om å gjøre avtalen bindende, med mindre de tidsnok har fremsatt en "opt out" erklæring. Dersom De ikke ønsker å være bundet av forliket, vil det bli satt en viss frist, som ikke er fastsatt ennå og som vil starte på datoen for kunngjøringen som er beskrevet i spørsmål 9. Med andre ord, De har muligheten til å tre ut av forliket etter at det er erklært for å være bindende. Kunngjøringen som er omtalt i spørsmål 9 vil inneholde fristen for å fremsette "opt out" erklæringen Deres og kravene som stilles for å fremsette denne erklæringen. Dersom De tidsnok gir til kjenne at De ikke ønsker å være bundet av forliket, oppstår det ingen forpliktelser for Dem på grunnlag av Forliksavtalen. De kan da heller ikke gjøre krav på en erstatning på grunnlag av Forliksavtalen. Som forklart ovenfor, vil De ikke kunne fremsette en "opt out" erklæring før Forliksavtalen er erklært for å være bindende. Nå er det ennå ikke mulig å fremsette en slik erklæring. Som sagt vil prosedyren for fremsettelsen av en "opt out" erklæring bli beskrevet i kunngjøringen som Lagmannsretten gjør etter at Forliksavtalen er erklært for å være bindende. De kan fremsette en "opt out" erklæring, uansett om De har motsatt Dem Forliksavtalen eller ikke, og uansett om de har møtt til den muntlige behandlingen eller ikke. 11. Hva må jeg gjøre hvis jeg vil ta del i forliket og ønsker å motta en erstatning når Lagmannsretten erklærer Forliksavtalen for å være bindende? Dersom Lagmannsretten erklærer Forliksavtalen for å være bindende og Forliksavtalen ikke er oppløst, og De ønsker å gjøre krav på en erstatning i henhold til Forliksavtalen, vil De måtte sende inn et kravskjema med visse opplysninger om Deres kjøp og salg av Shell-aksjer i perioden 8. april 1999 til og med 18. mars De får tilsendt kravskjemaet sammen med kunngjøringen som er omtalt i svaret på spørsmål 9, og det vil også være tilgjengelig på nettsidene til partene (www.shellsettlement.com, og Sammen med kunngjøringen mottar De også en forklaring på hvordan De kan fremsette kravet. 12. Hva er de juridiske konsekvensene av erklæringen om at Forliksavtalen er bindende for aksjeeierne? Dersom Lagmannsretten erklærer Forliksavtalen for å være bindende, og Forliksavtalen ikke er oppløst, og De har unnlatt å fremsette en "opt out" erklæring i tide, vil De være bundet av erklæringen fra Lagmannsretten (uansett om De faktisk har fremsatt et krav om erstatning eller mottar en erstatning) og derfor være bundet av Forliksavtalen, inkludert utbetalingen som er gjengitt i Forliksavtalen. Gjennom denne utbetalingen vil De gi avkall på ethvert videre krav i forbindelse med nedjustering av reservene overfor Shell og tilknyttede foretak og overfor alle tidligere og nåværende styremedlemmer, funksjonærer, arbeidstakere, medlemmer, partnere, direktører, agenter, rådgivere, representanter, revisorer (inkludert interne, eksterne og uavhengige revisorer), regnskapsførere, konsulenter, tjenesteytere og forsikringsagenter. Siden utbetalingen påvirker Deres rettigheter, er teksten også tilgjengelig på og Partene i Forliksavtalen anbefaler sterkt at De studerer utbetalingen nøye. Side 7 av 10

8 13. Pågår det andre prosedyrer som jeg kan delta i i forbindelse med Shells nedjustering av reservene? Det pågår en prosedyre ved det amerikanske Federal District Court i Trenton, New Jersey ("United States Court"), hvor visse amerikanske institusjonelle aksjeeiere og en individuell europeisk aksjeeier har satt frem krav på vegne av en gruppe aksjeeiere som også omfatter alle personer eller juridiske personer som har kjøpt Shell-aksjer mellom 8. april 1999 og 18. mars Den 13. november 2007 vedtok United States Court at de ikke var kompetente til å behandle krav fra eiere av Shell-aksjer som oppholdt seg eller var bosatt eller registrert bosatt utenfor USA, henholdsvis som var opprettet etter retten i en annen stat enn USA og som hadde kjøpt aksjer i N.V. Koninklijke sche Petroleum Maatschappij og/eller The "Shell" Transport and Trading Company, p.l.c. på en eller flere aksjebørser utenfor USA i perioden 8. april 1999 til og med 18. mars 2004, med andre ord: aksjeeierne som er definert i Forliksavtalen. Dette vedtaket er i mellomtiden gjort ugjenkallelig. I lys av ovenstående vil De ikke være i stand til å delta i rettssaken i USA når det gjelder aksjer som er kjøpt utenfor USA. Dersom De (også) har kjøpt aksjer på aksjebørsen i New York i perioden 8. april 1999 til og med 18. mars 2004, vil De, hva angår disse aksjene, muligens være berettiget til å delta i rettssaken i USA (Forliksavtalen omfatter ikke disse aksjene). Deltakelsen i denne Forliksavtalen for aksjer som De har kjøpt utenfor USA vil ikke påvirke muligheten til å delta i rettssaken i USA for aksjene som De har kjøpt i USA. 14. Under hvilke omstendigheter kan Forliksavtalen bli oppløst? Forliksavtalen kan oppløses enten av Stiftelsen eller av Shell dersom (i) Lagmannsretten i Amsterdam ikke vedtar å erklære avtalen for å være bindende, slik det tas utgangspunkt i i Forliksavtalen, (ii) en erklæring fra Lagmannsretten om at Forliksavtalen blir bindende ikke blir gjort ugjenkallelig eller (iii) den amerikanske Securities and Exchange Commission vedtar å ikke stille de US$ 120 millioner som Shell betalte i 2004 til disposisjon på en slik måte at alle kjøpere av Shell-aksjer i perioden 8. april 1999 til og med 18. mars 2004, uansett nasjonalitet, bosted eller sete og uansett markedet som Shell-aksjene ble kjøpt på, er i stand til å ta del i utbetalingen av dette beløpet. Dessuten kan Shell oppløse Forliksavtalen dersom visse ikke-amerikanske institusjonelle aksjeeiere opprettholder rettssakene som De har startet ved United States Court, eller (med utgangspunkt i WCAM) hvis for mange aksjeeiere gir beskjed om at De ikke ønsker å være bundet av Forliksavtalen. 15. Ligger Forliksavtalen, begge parters begjæringer om å erklære avtalen for å være bindende og øvrig relatert materiell til innsyn noe sted? Alle dokumentene som er fremsatt til Lagmannsretten av partene, inkludert begjæringen og den reviderte begjæringen, Forliksavtalen, First Amendment og fordelingsplanen er å finne på nettsidene til Lagmannsretten, og man kan få innsyn etter skriftlig henvendelse til handelsavsnittets sekretariat ved Lagmannsretten. Søknader om innsyn i dokumenter sendes til Lagmannsrettens postadresse (se spørsmål 16) ved fru I. Torn, under angivelse av referansen: " ". Dessuten er dokumentene å finne på og Her finner De ikke listene med identiteten til aksjeeierne som Shell kjenner til og som muligens berøres av Forliksavtalen. Disse listene regnes som opplysninger som kommer inn under artikkel 1, punkt c, i 'Wet bescherming persoonsgegevens' [Lov om vern av personopplysninger] og er ikke offentlige. Informasjon vedrørende begjæringen, den reviderte begjæringen, Forliksavtalen, First Amendment og fordelingsplanen kan også finnes på Side 8 av 10

9 16. Hva er adressen til Lagmannsretten og de begjærende parter? Lagmannsrettens adresse er: Postadresse: Postbus BH Amsterdam Besøksadresse: Prinsengracht KE Amsterdam Paleis van justitie er lett tilgjengelig med offentlig transport. Det finnes få parkeringsmuligheter i området rundt Paleis van Justitie. Det finnes et parkeringshus i nærheten av Paleis van Justitie, men de anbefales å komme med offentlig transport. For en veibeskrivelse se: De involverte advokatene og adressene deres er: På vegne av Stichting Shell Reserves Compensation Foundation: På vegne av Shell: Jurjen H. Lemstra Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Koningin Julianaplein 10 Postbus AT Den Haag Telefon: Faks : Jay W. Eisenhofer Sidney S. Liebesman Grant & Eisenhofer, P.A N. Market Street Wilmington, DE USA Telefon: (302) Faks : (302) Sjoerd Eisma Rob Polak De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Zuid-Hollandlaan 7 Postbus LW Den Haag Telefon: Faks : Side 9 av 10

10 På vegne av VEB: På vegne av ABP/PGGM: Ralph C. Ferrara Ann M. Ashton Dewey & LeBoeuf LLP 1101 New York Avenue, N.W. Suite 1100 Washington, D.C USA Telefon: (202) Faks : (202) Eduard Ferman Baker & McKenzie Claude Debussylaan 34 Postbus CS Amsterdam Telefon: Faks : Daan Lunsingh Scheurleer Ianika Tzankova NautaDutilh N.V. Strawinskylaan 1999 Postbus JC Amsterdam Telefon: Faks : Teksten i denne Innkallingen er utformet i samsvar med de anvisningene som er gitt av Lagmannsretten i Amsterdam. * * * * * Med vennlig hilsen [sign.] Arno Marinus Maas Namsmann Side 10 av 10

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 27. april 2015, kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik. DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo. Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Dag: 20. desember 2010 Tid: Sted: Kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 0161 Oslo. 30. april 2015 kl. 0900 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETATBYGG HOLDING I AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Etatbygg Holding I AS den 17. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter 2,

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i AKVA group ASA fredag 3. januar 2014 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i FARA AS, org nr 989 112 007 (heretter Selskapet ), i selskapets lokaler i O. H. Bangs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER

Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Konvensjon om bevisopptak i utlandet på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 (bevisopptakskonvensjonen) KAPITTEL I - RETTSANMODNINGER Artikkel 1 På sivil- og handelsrettens område kan en judisiell

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND KONGERIKET NORGE PROTOKOLL MELLOM DET SVEITSISKE EDSFORBUND OG KONGERIKET NORGE om endring av overenskomst med tilhørende protokoll til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i TECO Maritime ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i TECO Maritime ASA holdes på selskapets kontor på Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 14. februar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 20. mai 2010 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS den 16. juni 2015 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Your ref. Our ref. Storebø, MSA/PP/- 05.05.2017 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Mandag 22. mai 2017 kl 09:00, adresse:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i HAVFISK ASA mandag 3. oktober 2016 kl. 10:00 (lokal tid) i HAVFISKs lokaler, Løvenvoldgt. 11, 6002

Detaljer

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA fredag 7. februar 2014 kl. 17.00

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

YOUR REF.: OUR REF.: PLACE, DATE: 12b-PS/SW Drammen, 5. desember 2012

YOUR REF.: OUR REF.: PLACE, DATE: 12b-PS/SW Drammen, 5. desember 2012 [Recipient] [Street Address] [Zip code and City] YOUR REF.: OUR REF.: PLACE, DATE: 12b-PS/SW Drammen, 5. desember 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I På vegne av styret innkalles det

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Fredag 18. desember 2009 kl i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Fredag 18. desember 2009 kl i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Til aksjeeierne i Wilson ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 18. desember 2009 kl 10.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Til behandling

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA holdes på selskapets kontor i. Nordre Nøstekai 1, 5011 BERGEN. 10. mars 2011 kl 17:00

Ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA holdes på selskapets kontor i. Nordre Nøstekai 1, 5011 BERGEN. 10. mars 2011 kl 17:00 Til aksjeeiere i Media Norge ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA holdes på selskapets kontor i Nordre Nøstekai 1, 5011 BERGEN 10. mars 2011

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN BEHANDLINGSREGLER FOR MINDRE TVISTER NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ),

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF. av 26. oktober 1994 13.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.13/00 35 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling m/vedlegg - Fullmaktsskjema Bergen, 3. november

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVVIKLING) Det vises til flaggemelding datert 19. oktober 2016 hvor det fremgår at Intelco Concept AS ("Intelco") har blitt eier

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2016 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 13. mai 2013 kl

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA. 13. mai 2013 kl Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA den: 13. mai 2013 kl. 14.00 på Thon Conference Vika Atrium, møterom Bjørvika, Munkedamsveien

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling Torsdag 16. februar 2012 kl. 09:00 i selskapets kontor i Karenslyst Alle 5, Oslo

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Juli 2016 Startdato Mars 2017 Neste gjennomgang

Juli 2016 Startdato Mars 2017 Neste gjennomgang Metro Health Regler for fakturering og innkreving Avsnitt PFS Nummer, tidligere PFS-D153 Regelnummer PFS-04 regler Opprinnelig dato Juli 2016 Startdato Mars 2017 Neste gjennomgang Mars 2018 viser endring

Detaljer