Formannskapet. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 47/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 48/07 Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS PS 49/07 Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS PS 50/07 Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden PS 51/07 Valg av meddommere i Østfold jordskifterett PS 52/07 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til de alminnelige domstoler for perioden PS 53/07 Økonomiplan , årsbudsjett 2008 PS 54/07 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 27

2 PS 47/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 27

3 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2007/ Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Kommunens fremtidige eierrolle i FDR AS Sammendrag Foreliggende sak bygger på generalforsamlingsvedtak i Fredrikstaddistriktets rutebiler (FDR) AS og styrets oppfølging av dette. Målsettingen er å tilrettelegge for ny frisk kapital og kompetanse i selskapet slik at dette får rammevilkår til å utvikle seg videre. I dag eier Fredrikstad og Hvaler kommune henholdsvis 71% og 29% av aksjene i FDR. Flesteparten av bussrutene i Hvaler kommune drives i dag av FDR. Det betyr nok relativt mer for innbyggerne i Hvaler enn i Fredrikstad at aktiviteten i FDR opprettholdes og videreutvikles. Nettbuss Østfold AS eier halvparten av BorgBuss AS (sammen med FDR AS) og er aktuell som ny eier i FDR AS. Dette åpner for bedre koordinering av rutetilbudet i Nedre Glomma regionen. Formannskapet i Fredrikstad kommune har gitt rådmannen i Fredrikstad kommune fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. Selskapet har vist sin interesse i forhold til å ta over en større eierposisjon i FDR AS. Ved et eventuelt eierskifte, legger Formannskapet til grunn at Fredrikstad kommune overtar aksjene som FDR AS har i BorgBuss AS. For å unngå kapitalbelastning for Fredrikstad kommune og for å gjennomføre en enklere prosess, er Hvaler kommune tatt med i drøftingene i forhold til kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss AS. Dersom begge eierne er enige om en rimelig pris på aksjene, kan dette gjennomføres med marginal kapitalbelastning. Kjøpesummen for aksjene tas i sin helhet ut som ekstraordinært utbytte etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling. Eierfordelingen i BorgBuss blir etter dette 50 prosent Nettbuss Østfold AS, 35,5 prosent Fredrikstad kommune og 14,5 prosent Hvaler kommune. Etter dette selger Fredrikstad kommune sin andel av aksjene i FDR AS til Nettbuss Østfold AS. Hvaler kommune vurderer tilsvarende transaksjon. Rådmannen ber om fullmakt til å gjennomføre prosessen i forhold til Nettbuss Østfold AS. Situasjonen kompliseres dersom Hvaler kommune ikke kjøper sin andel av aksjeverdiene i BorgBuss. I dette tilfellet må eierne bli enige om markedsverdien av BorgBuss (halvparten som FDR er eier i BorgBuss) enten ved forhandlinger eller mest riktig ved en uavhengig verdivurdering av selskapet. Verdien legges til grunn ved salg av aksjene og Fredrikstad kommune kjøper hele aksjeposten. Kommunen blir 50 prosent eier i BorgBuss AS. Hvaler kommune får utdelt sin andel av kjøpesummen gjennom ekstraordinært utbytte og innebærer tilsvarende kapitalbelastning for Fredrikstad kommune. Rådmannen i Fredrikstad kommune kan derfor ikke anbefale en slik løsning. Et alternativ hvis ovennevnte situasjon oppstår er en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold AS. Sistnevnte vil få aksjemajoritet i FDR AS og med det også større innflytelse i BorgBuss AS. Denne løsningen innebærer ingen direkte kapitaltransaksjoner for dagens eiere i FDR AS, men eierandelene blir vannet ut. Møteinnkalling side 3 av 27

4 Saksopplysninger Formannskapets vedtak i Fredrikstad kommune: Formannskapet har tidligere i år vedtatt 1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. 2. Resultatet av sonderingene legges fram for Bystyret for avklaring av kommunens framtidige eierposisjon. 3. FDR`s aksjer i Borg Buss A/S overføres til kommunen ved en eventuell endring i eierstruktur. Dagens eiersituasjon i selskapene FDR AS og BorgBuss AS I FDR AS er eiersituasjonen slik: FDR AS A- aksjer B-aksjer Sum aksjer Prosent Fredrikstad kommune % Hvaler kommune % % A-aksjene gir stemmerett på generalforsamlingen. Hvaler kommune har forkjøpsrett på aksjene dersom Fredrikstad kommune selger aksjene (og omvendt). FDR AS eier 50 prosent av BorgBuss AS og Nettbuss Østfold AS eier resten av aksjene. BorgBuss AS har ansvaret for den lokale tilskuddsberettigede rutetrafikken i Nedre Glommaregionen (kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg). FDR AS driver ekspressbussrutene fra Hvaler til Oslo (inkludert noe ordinær rutetrafikk til/fra Råde kommune). I tillegg driver selskapet turbil trafikk. Foreløpig resultat av sonderinger (vedtakets punkt 1 og 2) Sonderinger er gjennomført med ledelsen i Nettbuss Østfold AS og selskapet ser forretningsmessig muligheter med FDR. Det vil være nødvendig med investeringer i ruter og busser for å øke inntektene. Nettbuss er inneforstått med vedtakets punkt 3 om at Hvaler og Fredrikstad kommune kjøper aksjene som FDR har i BorgBuss. Dette representerer hovedverdien i selskapet, slik at denne transaksjonen vil ha betydning for prisen som Nettbuss er villig til å betale. BorgBuss og FDR garanterer 50 prosent hver for lån overfor Fredrikstad Biogass AS. Saldo på lånet er på rundt 1,2 millioner kroner. FDR tok garantiansvaret på vegne av FREVAR KF som en praktisk løsning da lånet ble tatt opp. FREVAR KF og BorgBuss eier i fellesskap Fredrikstad Biogass AS. Ved et salg av aksjene i FDR vil garantiansvaret videreføres i selskapet siden kommuner ikke kan stille garantier overfor næringsvirksomhet. I sonderingene er Nettbuss Østfold orientert om dette. Overføring av aksjer fra FDR til Hvaler og Fredrikstad kommune (vedtakets punkt 3) Overføring av aksjer fra et aksjeselskap til en annen part innebærer gjennomføring av et konkret salg av verdier. I en slik prosess må det tas hensyn til eventuelle andre eiere i selskapet, kreditorer og mulige andre berørte parter. Salget tilfører likviditet i selskapet og er en skattepliktig inntekt. I denne aktuelle saken er det ingen målsetting å tilføre selskapet ekstra likviditet slik at det umiddelbart må gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling som vedtar et ekstraordinært utbytte. Kjøpesummen blir med andre ord tilbakeført aksjonærene (Hvaler og Fredrikstad kommune). Transaksjonen kan gjennomføres på to måter med forskjellig konsekvenser. Det første alternativet er at Fredrikstad kommune kjøper hele aksjeposten som FDR har i BorgBuss. Aksjonærene må bli enige om markedsverdien på aksjene det vil si verdien på BorgBuss AS. Dette kan gjøres ved forhandlinger mellom aksjonærene eller ved en ekstern uavhengig verdivurdering av selskapet for å få fram markedsverdiene. En verdivurdering er en relativt omfattende og kostbar prosess. Dette alternativet innebærer at Hvaler kommune kun vil sitte igjen med en minoritetspost i FDR sammen med Nettbuss Østfold (etter at Fredrikstad kommune har solgt aksjene i selskapet) uten eierinteresse i BorgBuss. Hvaler sitter imidlertid igjen med 29 prosent av ekstraordinært utbytte som en Møteinnkalling side 4 av 27

5 engangsutbetaling. Den videre utviklingen av selskapet og Hvalers eierposisjon ligger utenfor Fredrikstad kommunes kontroll. Det andre alternativet er at Hvaler kommune inviteres til å kjøpe sin andel av aksjeposten i BorgBuss og viderefører eierinteressene fra FDR direkte i BorgBuss. Verdivurderingen vil i dette tilfellet bli noe enklere, men bør minimum reflektere bokførte verdier. Dette alternativet er drøftet med Hvaler kommunes administrative ledelse, og det legges fram en tilsvarende sak i Hvaler kommunestyre med denne anbefalingen. Den neste fasen blir som nevnt å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling i selskapet for å bestemme utbetaling av ekstraordinært utbytte som fordeles mellom eierkommunene i henhold til aksjeandelen (A og B aksjer). Dersom det første alternativet ovenfor velges, betyr dette at Fredrikstad kommune får tilbake 71 prosent av salgsinntekten, mens resterende 29 prosent går til Hvaler kommune. Dersom begge eierne kjøper sin andel av aksjeposten i BorgBuss tilsvarende eierandelen i FDR, vil utbetalt utbytte bli lik salgsinntekten i selskapet. Dette vil representere en kortvarig likviditetsmessig belastning for kommunene. Eierskifte i FDR AS Etter at transaksjonene i forhold til kjøp av aksjer og gjennomføring av utbytteutbetaling er avsluttet gjennomføres salget av FDR AS (aksjeposten). Formelt har Hvaler kommune forkjøpsrett, men vil i henhold til signaler neppe benytte denne retten. Salget gjennomføres rettet mot NettBuss Østfold AS. Sannsynligvis vil Hvaler også selge aksjene til dette selskapet. Dersom det viser seg at Nettbuss Østfold allikevel ikke skulle være interessert eller det ikke oppnås enighet om en tilfredsstillende pris, må kommunene teste eventuell annen interesse i markedet. Målsettingen er å få inn nye eierinteresser med vilje og evne til å utvikle selskapet. Økonomiske konsekvenser En transaksjon som gjennomføres i samarbeid mellom Hvaler og Fredrikstad kommune vil ha marginale økonomiske konsekvenser for Hvaler kommune. Kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss representerer en likviditetsmessig belastning inntil utbetaling av ekstraordinært utbytte. Salg av aksjene i FDR til Nettbuss Østfold er en kapitalinntekt som avsettes til likviditetsreserve investering. Beløpet er ikke klart. En transaksjon som ikke inkluderer Hvaler kommune, innebærer en reell kapitaltransaksjon i forhold til Hvaler kommune. Dette gjelder Fredrikstad kommunes kjøp av aksjene som FDR eier i BorgBuss og selskapets utbetaling av ekstraordinært utbytte som deles mellom eierkommune i forhold til eierandelen i FDR. En aksjeemisjon i FDR vil ikke ha noen økonomisk konsekvens på kort sikt, men eierposisjonen vannes ut i forhold til ny eier. Vedlegg Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Vurdering Denne saken er en oppfølging av generalforsamlingsvedtak i FDR og styrets behandling i forhold til Hvaler og Fredrikstad kommunes eierposisjon i Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS. Styret har anbefalt en rettet emisjon mot Nettbuss Østfold AS for å få tilført nødvendig kapital til videreutvikling av selskapet og få bedre mulighet for koordinering av ekspressbussnettet med en ny eier. Møteinnkalling side 5 av 27

6 Formannskapet i Fredrikstad kommune ga rådmannen fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. Nettbuss Østfold ser potensialer i forhold til å utvikle selskapet, men det er nødvendig å tilføre kapital. Dette kan gjennomføres gjennom en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold eller ved hel/delsalg av selskapet til Nettbuss Østfold. Ved en aksjeemisjon vil ny eier komme i en flertallsposisjon, mens dagens eiere får vannet ut eierposisjonene. Dette er naturlig siden det er den nye eieren som tilførere kapital og kompetanse i tillegg tar økt risiko. En aksjeemisjon vil også bety at Nettbuss Østfold får økt innflytelse i Borgbuss som hovedaksjonær i FDR og med direkte eierandel i BorgBuss. Eierskifte i FDR er alternativet til aksjeemisjon. Dette forutsetter at FDR først selger aksjeposten i BorgBuss til dagens aksjonærer som en oppfølging av formannskapets tidligere vedtak. Prisen som Nettbuss Østfold er villige til å betale, vil reflektere at hovedverdien i selskapet er tatt ut, det er forpliktelser i selskapet (garanti i forhold til gjeld i Fredrikstad Biogass AS) og at det er nødvendig å skyte inn ny frisk kapital i selskapet. Resultatet av sonderingene er at Nettbuss Østfold AS er interessert i å ta over kommunens aksjepost i selskapet alternativt være med på en aksjeemisjon. Siden Hvaler kommune er medeier i FDR, er det naturlig at Hvaler gis mulighet til å være med i transaksjonene. Dette vil sikre Hvaler kommune fortsatt innflytelse i BorgBuss. Generalforsamlingen bestemmer styrerepresentasjonen. Prosessen rundt kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss vil forenkles dersom Hvaler kommune kjøper sin andel av aksjene og blir direkte eier i BorgBuss. Dette vil ha begrensede økonomiske konsekvenser. Fredrikstad kommune og Hvaler kommune vil med denne løsningen bli direkte eier i BorgBuss AS med henholdsvis 35,5 prosent og 14,5 prosent. Resterende 50,0 prosent eies av Nettbuss Østfold AS. Dersom Hvaler kommune velger å ikke kjøpe aksjene, vil situasjonen bli mer komplisert i forhold til verdivurdering av BorgBuss. Rådmannen viser til saksopplysningene. I denne situasjonen kan dette bety en utilsiktet kapitalbelastning for Fredrikstad kommune i forhold til kjøp av aksjeposten i BorgBuss. For å unngå en slik økonomisk belastning, vil rådmannen i dette tilfellet anbefale at styret gis fullmakt til å gjennomføre en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til endelig avgjørelse. Rådmannen ber om fullmakt til å gjennomføre og avslutte forhandlingene med NettBuss Østfold AS med sikte på salg dersom kommunestyret slutter seg til innstillingen. Konklusjoner Rådmannens forslag til vedtak 1. Hvaler kommune kjøper 29,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS for inntil 2,0 millioner kroner. Kjøpet finansieres over likviditetsreserven for investering. 2. Ekstraordinært utbytte fra FDR AS på tilsvarende sum avsettes tilbake til likviditetsreserven for investering. 3. Hvaler kommunes aksjeandel i FDR AS selges for en framforhandlet pris til Nettbuss Østfold AS. Beløpet avsettes likviditetsreserven for investering. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og avslutte prosessen overfor Nettbuss Østfold AS 5. Vedtaket forutsetter at Fredrikstad kommune kjøper 71,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS 6. Dersom vedtakets punkter 1-5 ikke gjennomføres, gis styret fullmakt til å gjennomføre emisjonsforhandlinger med Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til avgjørelse. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 6 av 27

7 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2007/ Opplev Fredrikstad U64 Torkel Varfjell Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS Sammendrag Kommunestyret vedtok å kjøpe aksjer for kr i, og yte driftstilskudd med kr til Opplev Fredrikstad AS. Dette vedtaket ble av rådmannen ansett for å være et prinsipielt vedtak som i henhold til delegeringsreglementet kunne gjennomføres av administrasjonen. Aksjekjøpet ble således iverksatt og det ble inngått en avtale som regulerte forholdet og samarbeidet mellom selskapet og kommunen. For å styrke forankringen av samarbeidet ble avtalen fremlagt til orientering for utvalget for miljø og teknikk (UMT) (næring) i møte , og det nye kommunestyret i møte UMT tok avtalen enstemmig til orientering, mens kommunestyret vedtok å be om en ny sak til UMT, utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT) og formannskapet med tanke på et mandat for reforhandling av avtalen. I tillegg vedtok kommunestyret at en eventuelt reforhandlet avtale skulle legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning. Denne saken er rådmannens svar på kommunestyrets vedtak i møte Med bakgrunn i det som ble fremhevet i debatten i kommunestyret har rådmannen vært i kontakt med Opplev Fredrikstad AS for å få vurdert mulighetene for enkelte endringer i den inngåtte avtalen. Rådmannen foreslår nå at avtalen søkes endret på de punktene som ble særlig fokusert i kommunestyret. Saksopplysninger Se sammendraget over. Vedlegg Nytt forslag til samarbeidsavtale mellom Hvaler Kommune og Opplev Fredrikstad AS, datert Innkomne merknader Ikke aktuelt i denne saken. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak i sak 58/07, behandlet i møte Vurdering Rådmannen legger til grunn at kommunestyret ved behandlingen av sak 58/07 ønsket reforhandling av avtalen, spesielt med tanke på følgende forhold: Navnet Opplev Fredrikstad AS I kommunestyrets drøftinger ble det fremhevet at det hadde vært ønskelig med et navn på aksjeselskapet som også inkluderte ordet Hvaler. Punkt 4 i avtalen mellom kommunen og selskapet fastslår at navnet fortsatt skal være Opplev Fredrikstad AS. Rådmannen har lagt vekt på at selskapet i henhold til punkt 3 i avtalen skal utvikle en egen profil for reisemålet Hvaler som skiller seg fra, men samtidig står godt til Fredrikstad sin profil. I tillegg fremgår det av samme punkt i avtalen at de viktigste mediene (informasjonskanalene) til Opplev Fredrikstad AS skifter navn til fra Fredrikstad til Møteinnkalling side 7 av 27

8 Fredrikstad og Hvaler. Disse mediene er hovedbrosjyren, Fredrikstads info-guide og OF sine nettsider. Samtidig forplikter OF seg i henhold til punkt 4 i avtalen å tone ned bruken av selskapets logo i markedsføringssammenheng, og i stedet fokusere på merkevaren Fredrikstad og Hvaler. Rådmannen vil i sammenheng med dette minne om at Hvaler kommune bare går inn med 65 aksjer av 1000, med pålydende kr 100. Med andre ord en eierandel på 6.5 %. Sett på bakgrunn av det som her er nevnt ser rådmannen det som urimelig å insistere på at selskapets navn bør endres. Forpliktelsen til ikke å inngå samarbeid med andre om brosjyremateriell I kommunestyrets drøftinger ble det reagert på at kommunen i henhold til punkt 3 i avtalen forpliktet seg til ikke å inngå samarbeidsavtaler med andre enn Opplev Fredrikstad om produksjon og utgivelse av reiselivsbrosjyrer. Eventuelle unntak fra denne forpliktelsen skal i henhold til avtalen (punkt 3) vurderes og avtales spesielt av partene i felleskap. Rådmannen mener at denne forpliktelsen i praksis ikke ville hatt noen betydning, siden kommunens økonomi setter meget klare begrensninger. Vi legger til grunn at kommunens ordfører uansett ville hatt mulighet til å formulere hilsninger i annet alternativt brosjyremateriell, slik det har vært tradisjon for også tidligere. Opplev Fredrikstad synes å være enig i at kommunens forpliktelse i punkt 3 i avtalen er uten praktisk betydning, og at denne delen av punkt 3 således kan sløyfes. Prioritering av hotellaksjonærene i selskapet Avtalen har i punkt 5 en bestemmelse om at ved salg av kurs- og konferanse, vil hotellaksjonærene i selskapet prioriteres. I kommunestyrets drøftinger ble denne bestemmelsen kommentert av flere. Rådmannen vil understreke at denne bestemmelsen ikke spesielt diskriminerer Hvaler eller bedriftene i Hvaler kommune. Opplev Fredrikstad understreker at bestemmelsen primært er ment som en oppfordring til flere av de aktuelle bedriftene, i Fredrikstad og Hvaler, om å gå inn i selskapet som aksjonærer. Rådmannen har forståelse for at et selskap som Opplev Fredrikstad ønsker å prioritere markedsføring av de bedriftene som er med på å betale markedsføringen. Fredrikstad kommune har da også som selskapets største aksjonær (35 %) akseptert dette prinsippet. På den annen side virker det unaturlig at dette prinsippet er del av avtalen mellom Opplev Fredrikstad og Hvaler kommune, uavhengig av om prinsippet praktiseres eller ikke. Opplev Fredrikstad kan med bakgrunn i dette tenke seg å foreslå at nevnte formulering i punkt 5 fjernes fra avtalen. Konklusjoner Administrasjonen har fått melding om at Opplev Fredrikstad AS kan være villig til å endre avtalen på de foran nevnte punktene som ble fokusert i kommunestyrets behandling. For selskapet er disse endringene ikke vesentlige. Rådmannen mener at avtalen med Opplev Fredrikstad AS er en god og lønnsom avtale for Hvaler kommune og næringslivet her. Det er hevet over tvil at kommunen og næringslivet her får mer og bedre markedsføring og profilering igjen for pengene med denne avtalen, enn hva som hadde vært tilfelle uten dette samarbeidet. Blant annet blir vi nå representert på 4 6 reiselivsmesser årlig, mens vi de siste årene ikke har hatt ressurser og kompetanse til slik deltakelse i det hele tatt. Avtalen gir dessuten kommunen en representant i styret for Opplev Fredrikstad AS, på tross av at vi ikke er berettiget til dette i kraft av den beskjedne eierandelen vi går inn med. Det er viktig å fokusere på Hvaler som reisemål. Turisme er den næringen i vår kommune som har det største utviklingspotensialet. I denne fokuseringen trengs kompetanse og ikke minst gode nettverk. Slik kunnskap og styrke har ikke Hvaler kommune alene, og vi kommer til kort i konkurransen når det gjelder å søke regionale midler til næringsutvikling. Daglig leder i Opplev Fredrikstad AS mener det er gode muligheter for at Hvaler vil bli tilgodesett med flere hundretusen kroner innenfor ulike regionale utviklingsprogrammer (RUP). Vi bør være villige til å se Hvaler som en del av en større faglig forankret reisemålsutvikling i reginen, også i forhold til muligheter for å gjennomføre prosjekter rettet mot den kulturbaserte næringssatsingen fylkeskommunen legger opp til. Det er viktig å se helheten i et forholdsvis begrenset område (nedre Glomma) når dette skal markedsføres og presenteres. Slik helhet kan enklest ivaretas gjennom et forutsigbart samarbeid. Vedlagt følger et revidert utkast til avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune. Rådmannen anbefaler at dette utkastet nå godkjennes av kommunestyret, uten ytterligere forhandlinger og bruk av ressurser. Møteinnkalling side 8 av 27

9 Rådmannens forslag til vedtak Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Votering: Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme (Lene Strøm H) Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Møteinnkalling side 9 av 27

10 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge meddommere, 25 kvinner og 25 menn, til Fredrikstad tingrett. Formannskapet skal forberede valgmøtet og legge liste over kandidater ut til alminnelig ettersyn. Med utgangspunkt i forelagt liste velger kommunestyret meddommere til Fredrikstad tingrett. Saksopplysninger Hvaler kommune skal velge medlemmer til utvalgene av meddommere ved Fredrikstad tingrett. Det skal velges 25 kvinner og 25 menn (Domstolloven 65 og 66). Valget skal ikke være basert på partipolitisk representasjon. Medlemmene skal gjøre tjeneste som meddommere i sivile saker. I nye bestemmelser i domsstolloven 65 forventes det at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år (gjeldende fra ). Krav til den som skal velges Kravene er nedfelt i domsstolloven og består av følgende elementer: Generelle krav til hvem som kan velges Personer som er utelukket på grunn av sin stilling Personer som er utelukket på grunn av vandel De generelle kravene for å kunne velges som meddommer går fram av domstolloven 70. Det stilles her krav om personlig egnethet, gode norskkunnskaper, en nedre aldersgrense på 21 år og en øvre aldergrense på 70 år i tillegg til stemmerett og økonomiske forhold. Domstolloven 71 lyder: Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, Møteinnkalling side 10 av 27

11 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av meddommere oppfyller vilkårene. Det må derfor foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner skal være avklart før valget i kommunestyret (domsstolloven 73) Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 1. Forberede lister - Allmennheten oppfordres til å foreslå kandidater. - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Sjekke om formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannnskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Vurdere sammensetning for valget iht Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer som har kommet inn etter kunngjøringen - ingen kan velges til mer enn et av følgende utvalg: lagrette og meddommere ved lagmannsretten og meddommere ved tingretten 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Om saksgangen Administrasjonen forbereder i samarbeid med ordføreren en liste med kandidater som behandles av formannskapet. Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Allmennheten er oppfordret til å foreslå kandidater eller melde sin interesse. Administrasjonen har også sendt ut brev til meddommere fra forrige periode, slik at de kan gi tilbakemelding dersom de ikke ønsker gjenvalg. Etter at formannskapet har foreslått kandidater legges forslaget ut til alminnelig ettersyn i to uker. Allmennheten skal da ha mulighet for å komme med kommentarer til kandidatene innenfor en angitt frist. Med utgangspunkt i listeforslaget velger kommunestyret meddommere. Hjemmelsgrunnlag Domstolloven 64 og om gjennomføringen av valget Domstolloven 70 71,72,73,74 om valgbarhet og fritak. Lov om endringer i domstolloven 2007 nr. 38 (Valg og uttaking av lekdommere) Møteinnkalling side 11 av 27

12 Vurdering Domsstolloven er ved endringslov av 15. Juni 2007 endret når det gjelder flere viktige spørsmål om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere ved de alminnelige domstolene. De viktigste endringene er som følger: - Det stilles krav til en allsidig sammensetning av utvalgene - Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget (Valgperioden for de som velges blir da noe lenger enn fire år, siden utvalgene skal være i funksjon fra 1. Mai 2008 til 1. Januar 2013.) - Flere blir utelukket pga. stilling - Strengere krav til vandel - Særskilte utvalg av fagkyndige meddommere faller bort. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet fatter følgende vedtak Formannskapet legger vedlagte liste over kandidater til utvalgene av meddommere ved Fredrikstad tilrett ut til alminnelig ettersyn, i henhold til domstolsloven Ledd. Kommunestyret fatter følgende vedtak: Hvaler kommunestyret velger iht. domstolloven 68 2.ledd, meddommere til Fredrikstad tingrett ut fra vedlagt liste, men med følgende endringer som måtte komme i møtet:... Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 27

13 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av meddommere i Østfold jordskifterett Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge 24 meddommere til Østfold jordskifterett. Formannskapet forbereder valget og legger liste over foreslåtte kandidater ut til alminnelig ettersyn. Ut i fra forelagt liste oppnevner kommunestyret meddommere til Østfold jordskifterett. Saksopplysninger Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges nytt utvalg av jordskiftemeddommere. Jfr. Jordskiftelovens 8. Domstolens regler for valg av meddommere gjelder tilsvarende for jordskifteutvalget. Jordskrifterettens funksjon er å løse problemer som knytter seg til eiendommer eller til rettigheter til eiendommer. Dette gjelder ikke bare landbrukseiendommer, men også bolig, - fritids, - og næringseiendommer. I byer, tettsteder og hytteområder kan jordskifte blant annet gå ut på å: Fastsette bruksordninger Fordele kostnader med felles tiltak Fordele utbyggingsverdier Ny utforming av eiendommer Avløse bruksretten Fastsette grenser Avklare eiendoms- og bruksretter Jordskifterettsleder fastsetter hvor mange som skal være med i utvalget for hver kommune. I Hvaler kommune skal det velges 24 personer hvorav minst 40% av hvert kjønn. Valget skal ikke være basert på partipolitisk representasjon. Forslaget til kandidater er satt opp sammen med administrasjonen og ordføreren. Kandidatene er skriftlig varslet og gjort oppmerksom på retten til fritak i henhold til domsstolsloven 74. I henhold til ny 70 i domstolsloven skal de som velges som jordskiftemeddommere være over 21 og under 70 år ved valgperiodens slutt (endringer gjeldende fra ). Domstolloven 70, 71, 72 og 74 regulerer for øvrig hvem som kan velges, hvem som er utelukket fra valg og hvem som kan kreve seg fritatt (Endringer fra ). Endringen innebærer at kretsen for de som er utelukket til valg som jordskiftedommere er utvidet. Domstolloven 71 lyder: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, Møteinnkalling side 13 av 27

14 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Det vises til overgangsbestemmelsene i Lov om endringer i domstolloven. Kap 13. Etter kommunestyrevalget høsten 2007 skal det nye kommunestyret selv velge forliksrådsmedlemmer innen 15. januar 2008 og medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar Lagmannsrettens og tingrettens leder skal gi underretning som nevnt i 64 og 65, begges annet ledd, før utgangen av august Valgene skal forberedes i samsvar med 68. Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 2. Forberede lister - Legge mantallet til grunn - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Eventuell fagkyndighet - Sjekket at formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannnskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer - Gjennomføre valgene i den rekkefølgen som er bestemt i domstolloven 67 - Ingen kan velges til mer enn ett av følgende utvalg: Lagretten 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Møteinnkalling side 14 av 27

15 Hjemmelsgrunnlag Jordskrifteloven 8 (av ) Domstolloven kap. 4. Om utvalg av lagretten og meddommere Domstolloven: (bestemmelser endret og gjeldende fra ) Lov om endringer i domstolloven (valg og uttaking av lekdommere) Kap XIII. Vurdering Det vises til figuren over som beskriver gjennomføringen av valgene og dermed også saksgangen. Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommer inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret blant foreslåtte kandidater. Endringer i domstolsloven innebærer at denne perioden blir spesiell for forhold til de kommende periodene. I henhold til overgangsbestemmelsene skal perioden vare fra 1. mai 2008 til 1. Januar Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet fatter et slikt vedtak: Formannskapet legger listen over kandidater til meddommere ved Østfold jordskifterett ut til alminnelig ettersyn iht. domsstolsloven ledd Kommunestyret et slikt vedtak. Hvaler kommunestyre velger iht. domstolloven ledd ut fra vedlagt liste, 24 meddommere til Østfold jordskrifterett for perioden 1. mai 2008 til1. Januar 2013, men med følgende endringer:... Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 15 av 27

16 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge 2 menn og 2 kvinner som lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett. Formannskapet forbereder valget og legger listen over kandidater ut til alminnelig ettersyn. Med utgangspunkt i listen velger kommunestyret lagrettemedlemmene og meddommere til Borgarting lagmannsrett. Saksopplysninger I følge domsstolloven 64 skal det i hvert lagsogn være to alminnelige utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Utvalgene skal være like store. Medlemmene til uvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert fjerde år (Domstolloven 66). For Østfold lagsogn fastsettes det samlede antall lekdommere herved 167 kvinner og 167 menn. Av disse skal 2 kvinner og 2 menn velges av Hvaler kommune. Medlemmene skal gjøre tjeneste som lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker for lagmannsretten og som meddommere i sivile saker. I nye bestemmelser i domsstolloven 64 forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år (gjeldende fra ). Krav til den som skal velges Kravene er nedfelt i domsstolloven og består av følgende elementer: Generelle krav til hvem som kan velges Personer som er utelukket på grunn av sin stilling Personer som er utelukket på grunn av vandel De generelle kravene for å kunne velges som meddommer går fram av domstolloven 70. Det stilles her krav om personlig egnethet, gode norskkunnskaper, en nedre aldersgrense på 21 år og en øvre aldergrense på 70 år i tillegg til stemmerett og økonomiske forhold. Domstolloven 71 lyder: Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, Møteinnkalling side 16 av 27

17 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner skal være avklart før valget i kommunestyret. Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 1. Forberede lister - Allmennheten oppfordres til å foreslå kandidater - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Sjekke om formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Vurdere sammensetning for valget ( 67) - Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer som har kommet inn etter kunngjøringen - ingen kan velges til mer enn et av følgende utvalg: lagrette og meddommere ved lagmannsretten og meddommere ved tingretten. 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Sammensetningen av hvert av utvalgene Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagtettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Hjemmelsgrunnlag Domstolloven 64 og om gjennomføringen av valget Domstolloven 70 71,72,73,74 om valgbarhet og fritak. Møteinnkalling side 17 av 27

18 Lov om endringer i domstolloven 2007 nr. 38 (Valg og uttaking av lekdommere) Vurdering Endringen i domsstolene innebærer som følger; En ny måte for beregning av behovet for lagrettemedlemmer, bla. forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget Mer detaljerte personlige krav til valgbarhet Flere grupper utelukkes pga. stilling Strengere krav til vandel. Ordningen med særlige fagkyndig utvalg oppheves Etter at formannskapet har foreslått kandidater legges forslaget ut til alminnelig ettersyn. Allmennheten skal da ha mulighet for å komme med kommentarer til kandidatene innenfor en angitt frist. Ut i fra forelagt liste utnevner kommunestyret lagrettemedlemmer og meddommere til tingretten. For å tilpasse valgperioden til kommunevalgperioden, vil funksjonstiden for kommende valgperiode bli noe lengre enn 4 år. Utvalgene vil være i funksjon fra 1. mai 2008 til1.januar Rådmannens forslag til vedtak Formannskaper fatter et slikt vedtak. Formannskapet legger vedlagte liste over kandidater til utvalget av lagrettemedlemmer og meddommere ut til alminnelig ettersyn, iht. domsstolsloven 68, 1. ledd Kommunestyret fatter et slikt vedtak: Kommunestyret velger iht domstolloven ledd, lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett, ut i fra vedlagt liste, men med følgende endringer måtte komme i møtet:.. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 18 av 27

19 Saksnr 2007/ Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Arbeidsmiljøutvalget /07 Eldrerådet /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Utvalget for miljø og teknikk /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Sammendrag I økonomiplanens kap 2.3 viser hovedoversikt driftsbudsjett at de økonomiske rammene forventes å bli svært stramme kommende år. Svikt i skatteinntektene i 2007 er den viktigste årsaken til et forventet regnskapsmessig underskudd i 2007 i størrelsesorden mill. kroner. For å bidra til å forebygge at kommunen føres tilbake i ROBEK-registeret er det budsjettert med inndekning i 2008 av et underskudd fra 2007, med 4.5 mill. kroner. Det forventes ingen realøkning i skatteinntektene og rammetilskuddet i økonomiplanperioden. Samtidig forventer vi en kraftig økning i netto kapitalkostnader, i tillegg til at kompensasjonen for merverdiavgift til investeringer fra og med 2009 ikke lenger kan inntektsføres i driftsregnskapet. I sum fører dette til en betydelig realnedgang i disponible ressurser fra forventet regnskap 2007 til budsjett 2008, og enda kraftigere reduksjoner fra budsjett 2008 til budsjett Senere i økonomiplanperioden forventes situasjonen å bli noe bedre. Konsekvensen av reelle nedskjæringer i rammene er at vi må redusere tjenestenivået i nesten alle deler av kommunens virksomhet, unntatt for de områdene som er betalingsbaserte. Sentral stab vil blant annet få ytterligere redusert kapasitet til utredninger, saksbehandling, forbedringsarbeid, internkontroll og beredskapsarbeid. Seksjon opplæring og kultur vil måtte redusere antall årsverk som del av arbeidet med å redusere ressursbruken til spesialtilpasset opplæring. Det er ikke realistisk å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i antall årsverk ved såkalt naturlig avgang i seksjon opplæring og kultur, og det må derfor iverksettes spesielle tiltak for å oppnå nødvendige reduksjoner. Seksjon helse og sosial må med de foreslåtte rammene redusere tjenestenivået på de fleste områder, og det finnes blant annet ikke økonomi til å ta imot nye ressurskrevende brukere i tiltak for funksjonshemmede som ventelig vil komme. Helse og sosial har følgelig heller ikke økonomi til å håndtere økningen i antall brukere i eldreomsorgen. Dette gjelder også driften av flere sykehjemsplasser som må etableres i økonomiplanperioden. Seksjon miljø og teknikk er i stor utstrekning finansiert ved gebyrer og avgifter. De reduserte rammene til miljø og teknikk vil føre til øket etterslep av vedlikehold i og på bygninger, veier, anlegg og andre driftsmidler som ikke er finansiert ved gebyrer. I tillegg vil reduksjonene føre til redusert evne til egen fysisk planlegging (kommuneplanen/reguleringsplaner og visse temaplaner), samt visse deler av arbeidet med geografiske informasjonssystemer (GIS) (kart og vedlikehold av registre). Forutsatt at vi holder de rammene som økonomiplanen bygger på vil vi i 2009, 2010 og 2011 få positive netto interne driftsresultater på henholdsvis 1.5, 5.4 og 6.9 mill. kroner. Dette vil i så fall innebære at kommunens økonomi utvikler seg i riktig retning og i samsvar med målsettingene i AGENDArapportene. Disponibelt netto internt driftsresultat burde i henhold til teorier om kommunal Møteinnkalling side 19 av 27

20 økonomistyring vært på minimum 3 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at resultatet i 2008 burde vært om lag 6 mill. kroner, og i resten av økonomiplanperioden noe mer enn dette hvert år. Saksopplysninger Stortinget fastsetter rammer og forutsetninger for plan- og budsjettarbeidet i kommunene gjennom vedtak av lover og i statsbudsjettet. Plan- og budsjettarbeidet er regulert gjennom bestemmelsene i kommuneloven og plan- og bygningsloven. De to lovverkene har ulik forankring, men overlapper hverandre. Plan og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at det i hver kommune skal utarbeides kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Kommuneplanen har en 12-årig tidsperspektiv, økonomiplanen 4-årig tidsperspektiv mens årsbudsjettet har et kortsiktig årlig tidsperspektiv. Kommuneplanen skal rulleres hvert 4. år, mens økonomiplanen skal rulleres hvert år. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas innen utgangen av hvert år. Nåværende rullering av kommuneplanen startet sent i 2006, fortsatte i 2007, og sluttbehandles i 2008 av det kommunestyret som ble valgt i september Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Investeringstiltakene bør ha en levetid over 3 år og være i størrelsesorden over kroner. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 1. januar til 31. desember, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. De underordnede organene (seksjoner/virksomheter) kan bare bruke midler på kommunens vegne innen de rammene budsjettet setter. Er det ikke vedtatt noe budsjett, har de heller ikke formell fullmakt til å bruke midler. I Kommuneloven 44, nr 4, finnes følgende bestemmelse: I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen er bindende. Dersom rammene for kommunens virksomhet må endres etter at økonomiplanen er vedtatt, må en slik endring vedtas av kommunestyret. Bestemmelsene om årsbudsjettet finnes i 45 og 46 i kommuneloven. Budsjettet er som økonomiplanen bindende og skal være fullstendig og realistisk og forutsettes korrigert når budsjettregnskapet viser avvik. Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. Kommuneloven bestemmer at det i årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. For å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter, samt egenkapital til investeringer, anbefaler staten at det budsjetteres med et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, salgs- og leieinntekter). I dette dokumentet er økonomiplanen og årsbudsjettet slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, på kort og lang sikt. Kommunestyrets tidligere vedtak om kommuneplanen, økonomiplanen og årsbudsjettet er viktige grunnlag for økonomiplan for perioden og årsbudsjett Det samme er de økonomiske analysene som ble utarbeidet med bistand fra Agenda Utredning & Utvikling AS i juni, juli og august 2007, i henhold til kommunestyrets vedtak i desember 2006 om økonomiplan /årsbudsjett Arbeidet i administrasjonen med budsjett og økonomiplan har i tillegg vært basert på rådmannens rundskriv for økonomiplan / budsjett 2008, datert Dette rundskrivet ble behandlet i formannskapet og utvalget for kultur og personrettede tjenester, samt utvalget for miljø og teknikk i møter Litt om AGENDA-rapportene Fjorårets budsjettvedtak var grunnlaget for at Hvaler kommune søkte bistand fra AGENDA Utredning og utvikling AS med tanke på en analyse av kommunens økonomi og anbefaling av videre veivalg. Analysen er dokumentert i to rapporter; Møteinnkalling side 20 av 27

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 07.04.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 26.04.2012 kl. 14:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Borgarting lagmannsrett - valg av meddommere Thomas Fosen

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.11.2014 Møtested: Harstad Rådhus Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer: VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG. Arkivsaksnr.: 07/32589 Saksframlegg Forslag til innstilling: Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN L. JANUAR 2013 TIL 31.

FAUSKE KOMMUNE VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN L. JANUAR 2013 TIL 31. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2334 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/603 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 082112 I FORMANNSKAP I Dato: 23.04.2012

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett)

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett) Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 11:00 (MERK: Klokkelsett) Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til:

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: VALG AV MEDDOMMERE Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: tingretten lagmannsretten - jordskifteretten for kommende periode 01.01.2013-31.12.2016. DomstoUoven

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 13. Januar 2003

Detaljer

Formannskapet i Surnadal har i møte 12. mai 2016 valt å foreslå følgjande meddommarar og lagrettemedlemmer for kommunestyret.

Formannskapet i Surnadal har i møte 12. mai 2016 valt å foreslå følgjande meddommarar og lagrettemedlemmer for kommunestyret. Formannskapet i Surnadal har i møte 12. mai 2016 valt å foreslå følgjande meddommarar og lagrettemedlemmer for kommunestyret. Forslaget blir lagt ut til offentleg ettersyn. Dei som er foreslått har fått

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013-31. DESEMBER 2016

FAUSKE KOMMUNE VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013-31. DESEMBER 2016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1478 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2825 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 079/12 FORMANNSKAP Dato: 23.04.2012

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 05.12.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 05.12.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 05.12.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 05.06.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 18.04.2016 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 16:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.04.2012 Møtested: Tidspunkt: 10:30 Rådhuset, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må varslessnarestpå følgendemåte: telefon77 72 20 00 eller SMS til møtesekretærtorunn

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF)

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF) Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2013 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling for Valgnemnd

Møteinnkalling for Valgnemnd Lardal kommune Møteinnkalling for Valgnemnd Møtedato: 24.05.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall, m/gyldig forfallsgrunn, meldes til ordfører, tlf.: 33 15 52 03 / 92 20 01 80. Politisk

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen Medlem Kirsten Hofseth FO MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer