Formannskapet. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 47/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 48/07 Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS PS 49/07 Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS PS 50/07 Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden PS 51/07 Valg av meddommere i Østfold jordskifterett PS 52/07 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til de alminnelige domstoler for perioden PS 53/07 Økonomiplan , årsbudsjett 2008 PS 54/07 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 27

2 PS 47/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 27

3 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2007/ Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Kommunens fremtidige eierrolle i FDR AS Sammendrag Foreliggende sak bygger på generalforsamlingsvedtak i Fredrikstaddistriktets rutebiler (FDR) AS og styrets oppfølging av dette. Målsettingen er å tilrettelegge for ny frisk kapital og kompetanse i selskapet slik at dette får rammevilkår til å utvikle seg videre. I dag eier Fredrikstad og Hvaler kommune henholdsvis 71% og 29% av aksjene i FDR. Flesteparten av bussrutene i Hvaler kommune drives i dag av FDR. Det betyr nok relativt mer for innbyggerne i Hvaler enn i Fredrikstad at aktiviteten i FDR opprettholdes og videreutvikles. Nettbuss Østfold AS eier halvparten av BorgBuss AS (sammen med FDR AS) og er aktuell som ny eier i FDR AS. Dette åpner for bedre koordinering av rutetilbudet i Nedre Glomma regionen. Formannskapet i Fredrikstad kommune har gitt rådmannen i Fredrikstad kommune fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. Selskapet har vist sin interesse i forhold til å ta over en større eierposisjon i FDR AS. Ved et eventuelt eierskifte, legger Formannskapet til grunn at Fredrikstad kommune overtar aksjene som FDR AS har i BorgBuss AS. For å unngå kapitalbelastning for Fredrikstad kommune og for å gjennomføre en enklere prosess, er Hvaler kommune tatt med i drøftingene i forhold til kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss AS. Dersom begge eierne er enige om en rimelig pris på aksjene, kan dette gjennomføres med marginal kapitalbelastning. Kjøpesummen for aksjene tas i sin helhet ut som ekstraordinært utbytte etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling. Eierfordelingen i BorgBuss blir etter dette 50 prosent Nettbuss Østfold AS, 35,5 prosent Fredrikstad kommune og 14,5 prosent Hvaler kommune. Etter dette selger Fredrikstad kommune sin andel av aksjene i FDR AS til Nettbuss Østfold AS. Hvaler kommune vurderer tilsvarende transaksjon. Rådmannen ber om fullmakt til å gjennomføre prosessen i forhold til Nettbuss Østfold AS. Situasjonen kompliseres dersom Hvaler kommune ikke kjøper sin andel av aksjeverdiene i BorgBuss. I dette tilfellet må eierne bli enige om markedsverdien av BorgBuss (halvparten som FDR er eier i BorgBuss) enten ved forhandlinger eller mest riktig ved en uavhengig verdivurdering av selskapet. Verdien legges til grunn ved salg av aksjene og Fredrikstad kommune kjøper hele aksjeposten. Kommunen blir 50 prosent eier i BorgBuss AS. Hvaler kommune får utdelt sin andel av kjøpesummen gjennom ekstraordinært utbytte og innebærer tilsvarende kapitalbelastning for Fredrikstad kommune. Rådmannen i Fredrikstad kommune kan derfor ikke anbefale en slik løsning. Et alternativ hvis ovennevnte situasjon oppstår er en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold AS. Sistnevnte vil få aksjemajoritet i FDR AS og med det også større innflytelse i BorgBuss AS. Denne løsningen innebærer ingen direkte kapitaltransaksjoner for dagens eiere i FDR AS, men eierandelene blir vannet ut. Møteinnkalling side 3 av 27

4 Saksopplysninger Formannskapets vedtak i Fredrikstad kommune: Formannskapet har tidligere i år vedtatt 1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. 2. Resultatet av sonderingene legges fram for Bystyret for avklaring av kommunens framtidige eierposisjon. 3. FDR`s aksjer i Borg Buss A/S overføres til kommunen ved en eventuell endring i eierstruktur. Dagens eiersituasjon i selskapene FDR AS og BorgBuss AS I FDR AS er eiersituasjonen slik: FDR AS A- aksjer B-aksjer Sum aksjer Prosent Fredrikstad kommune % Hvaler kommune % % A-aksjene gir stemmerett på generalforsamlingen. Hvaler kommune har forkjøpsrett på aksjene dersom Fredrikstad kommune selger aksjene (og omvendt). FDR AS eier 50 prosent av BorgBuss AS og Nettbuss Østfold AS eier resten av aksjene. BorgBuss AS har ansvaret for den lokale tilskuddsberettigede rutetrafikken i Nedre Glommaregionen (kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg). FDR AS driver ekspressbussrutene fra Hvaler til Oslo (inkludert noe ordinær rutetrafikk til/fra Råde kommune). I tillegg driver selskapet turbil trafikk. Foreløpig resultat av sonderinger (vedtakets punkt 1 og 2) Sonderinger er gjennomført med ledelsen i Nettbuss Østfold AS og selskapet ser forretningsmessig muligheter med FDR. Det vil være nødvendig med investeringer i ruter og busser for å øke inntektene. Nettbuss er inneforstått med vedtakets punkt 3 om at Hvaler og Fredrikstad kommune kjøper aksjene som FDR har i BorgBuss. Dette representerer hovedverdien i selskapet, slik at denne transaksjonen vil ha betydning for prisen som Nettbuss er villig til å betale. BorgBuss og FDR garanterer 50 prosent hver for lån overfor Fredrikstad Biogass AS. Saldo på lånet er på rundt 1,2 millioner kroner. FDR tok garantiansvaret på vegne av FREVAR KF som en praktisk løsning da lånet ble tatt opp. FREVAR KF og BorgBuss eier i fellesskap Fredrikstad Biogass AS. Ved et salg av aksjene i FDR vil garantiansvaret videreføres i selskapet siden kommuner ikke kan stille garantier overfor næringsvirksomhet. I sonderingene er Nettbuss Østfold orientert om dette. Overføring av aksjer fra FDR til Hvaler og Fredrikstad kommune (vedtakets punkt 3) Overføring av aksjer fra et aksjeselskap til en annen part innebærer gjennomføring av et konkret salg av verdier. I en slik prosess må det tas hensyn til eventuelle andre eiere i selskapet, kreditorer og mulige andre berørte parter. Salget tilfører likviditet i selskapet og er en skattepliktig inntekt. I denne aktuelle saken er det ingen målsetting å tilføre selskapet ekstra likviditet slik at det umiddelbart må gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling som vedtar et ekstraordinært utbytte. Kjøpesummen blir med andre ord tilbakeført aksjonærene (Hvaler og Fredrikstad kommune). Transaksjonen kan gjennomføres på to måter med forskjellig konsekvenser. Det første alternativet er at Fredrikstad kommune kjøper hele aksjeposten som FDR har i BorgBuss. Aksjonærene må bli enige om markedsverdien på aksjene det vil si verdien på BorgBuss AS. Dette kan gjøres ved forhandlinger mellom aksjonærene eller ved en ekstern uavhengig verdivurdering av selskapet for å få fram markedsverdiene. En verdivurdering er en relativt omfattende og kostbar prosess. Dette alternativet innebærer at Hvaler kommune kun vil sitte igjen med en minoritetspost i FDR sammen med Nettbuss Østfold (etter at Fredrikstad kommune har solgt aksjene i selskapet) uten eierinteresse i BorgBuss. Hvaler sitter imidlertid igjen med 29 prosent av ekstraordinært utbytte som en Møteinnkalling side 4 av 27

5 engangsutbetaling. Den videre utviklingen av selskapet og Hvalers eierposisjon ligger utenfor Fredrikstad kommunes kontroll. Det andre alternativet er at Hvaler kommune inviteres til å kjøpe sin andel av aksjeposten i BorgBuss og viderefører eierinteressene fra FDR direkte i BorgBuss. Verdivurderingen vil i dette tilfellet bli noe enklere, men bør minimum reflektere bokførte verdier. Dette alternativet er drøftet med Hvaler kommunes administrative ledelse, og det legges fram en tilsvarende sak i Hvaler kommunestyre med denne anbefalingen. Den neste fasen blir som nevnt å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling i selskapet for å bestemme utbetaling av ekstraordinært utbytte som fordeles mellom eierkommunene i henhold til aksjeandelen (A og B aksjer). Dersom det første alternativet ovenfor velges, betyr dette at Fredrikstad kommune får tilbake 71 prosent av salgsinntekten, mens resterende 29 prosent går til Hvaler kommune. Dersom begge eierne kjøper sin andel av aksjeposten i BorgBuss tilsvarende eierandelen i FDR, vil utbetalt utbytte bli lik salgsinntekten i selskapet. Dette vil representere en kortvarig likviditetsmessig belastning for kommunene. Eierskifte i FDR AS Etter at transaksjonene i forhold til kjøp av aksjer og gjennomføring av utbytteutbetaling er avsluttet gjennomføres salget av FDR AS (aksjeposten). Formelt har Hvaler kommune forkjøpsrett, men vil i henhold til signaler neppe benytte denne retten. Salget gjennomføres rettet mot NettBuss Østfold AS. Sannsynligvis vil Hvaler også selge aksjene til dette selskapet. Dersom det viser seg at Nettbuss Østfold allikevel ikke skulle være interessert eller det ikke oppnås enighet om en tilfredsstillende pris, må kommunene teste eventuell annen interesse i markedet. Målsettingen er å få inn nye eierinteresser med vilje og evne til å utvikle selskapet. Økonomiske konsekvenser En transaksjon som gjennomføres i samarbeid mellom Hvaler og Fredrikstad kommune vil ha marginale økonomiske konsekvenser for Hvaler kommune. Kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss representerer en likviditetsmessig belastning inntil utbetaling av ekstraordinært utbytte. Salg av aksjene i FDR til Nettbuss Østfold er en kapitalinntekt som avsettes til likviditetsreserve investering. Beløpet er ikke klart. En transaksjon som ikke inkluderer Hvaler kommune, innebærer en reell kapitaltransaksjon i forhold til Hvaler kommune. Dette gjelder Fredrikstad kommunes kjøp av aksjene som FDR eier i BorgBuss og selskapets utbetaling av ekstraordinært utbytte som deles mellom eierkommune i forhold til eierandelen i FDR. En aksjeemisjon i FDR vil ikke ha noen økonomisk konsekvens på kort sikt, men eierposisjonen vannes ut i forhold til ny eier. Vedlegg Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Vurdering Denne saken er en oppfølging av generalforsamlingsvedtak i FDR og styrets behandling i forhold til Hvaler og Fredrikstad kommunes eierposisjon i Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS. Styret har anbefalt en rettet emisjon mot Nettbuss Østfold AS for å få tilført nødvendig kapital til videreutvikling av selskapet og få bedre mulighet for koordinering av ekspressbussnettet med en ny eier. Møteinnkalling side 5 av 27

6 Formannskapet i Fredrikstad kommune ga rådmannen fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. Nettbuss Østfold ser potensialer i forhold til å utvikle selskapet, men det er nødvendig å tilføre kapital. Dette kan gjennomføres gjennom en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold eller ved hel/delsalg av selskapet til Nettbuss Østfold. Ved en aksjeemisjon vil ny eier komme i en flertallsposisjon, mens dagens eiere får vannet ut eierposisjonene. Dette er naturlig siden det er den nye eieren som tilførere kapital og kompetanse i tillegg tar økt risiko. En aksjeemisjon vil også bety at Nettbuss Østfold får økt innflytelse i Borgbuss som hovedaksjonær i FDR og med direkte eierandel i BorgBuss. Eierskifte i FDR er alternativet til aksjeemisjon. Dette forutsetter at FDR først selger aksjeposten i BorgBuss til dagens aksjonærer som en oppfølging av formannskapets tidligere vedtak. Prisen som Nettbuss Østfold er villige til å betale, vil reflektere at hovedverdien i selskapet er tatt ut, det er forpliktelser i selskapet (garanti i forhold til gjeld i Fredrikstad Biogass AS) og at det er nødvendig å skyte inn ny frisk kapital i selskapet. Resultatet av sonderingene er at Nettbuss Østfold AS er interessert i å ta over kommunens aksjepost i selskapet alternativt være med på en aksjeemisjon. Siden Hvaler kommune er medeier i FDR, er det naturlig at Hvaler gis mulighet til å være med i transaksjonene. Dette vil sikre Hvaler kommune fortsatt innflytelse i BorgBuss. Generalforsamlingen bestemmer styrerepresentasjonen. Prosessen rundt kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss vil forenkles dersom Hvaler kommune kjøper sin andel av aksjene og blir direkte eier i BorgBuss. Dette vil ha begrensede økonomiske konsekvenser. Fredrikstad kommune og Hvaler kommune vil med denne løsningen bli direkte eier i BorgBuss AS med henholdsvis 35,5 prosent og 14,5 prosent. Resterende 50,0 prosent eies av Nettbuss Østfold AS. Dersom Hvaler kommune velger å ikke kjøpe aksjene, vil situasjonen bli mer komplisert i forhold til verdivurdering av BorgBuss. Rådmannen viser til saksopplysningene. I denne situasjonen kan dette bety en utilsiktet kapitalbelastning for Fredrikstad kommune i forhold til kjøp av aksjeposten i BorgBuss. For å unngå en slik økonomisk belastning, vil rådmannen i dette tilfellet anbefale at styret gis fullmakt til å gjennomføre en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til endelig avgjørelse. Rådmannen ber om fullmakt til å gjennomføre og avslutte forhandlingene med NettBuss Østfold AS med sikte på salg dersom kommunestyret slutter seg til innstillingen. Konklusjoner Rådmannens forslag til vedtak 1. Hvaler kommune kjøper 29,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS for inntil 2,0 millioner kroner. Kjøpet finansieres over likviditetsreserven for investering. 2. Ekstraordinært utbytte fra FDR AS på tilsvarende sum avsettes tilbake til likviditetsreserven for investering. 3. Hvaler kommunes aksjeandel i FDR AS selges for en framforhandlet pris til Nettbuss Østfold AS. Beløpet avsettes likviditetsreserven for investering. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og avslutte prosessen overfor Nettbuss Østfold AS 5. Vedtaket forutsetter at Fredrikstad kommune kjøper 71,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS 6. Dersom vedtakets punkter 1-5 ikke gjennomføres, gis styret fullmakt til å gjennomføre emisjonsforhandlinger med Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til avgjørelse. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 6 av 27

7 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2007/ Opplev Fredrikstad U64 Torkel Varfjell Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS Sammendrag Kommunestyret vedtok å kjøpe aksjer for kr i, og yte driftstilskudd med kr til Opplev Fredrikstad AS. Dette vedtaket ble av rådmannen ansett for å være et prinsipielt vedtak som i henhold til delegeringsreglementet kunne gjennomføres av administrasjonen. Aksjekjøpet ble således iverksatt og det ble inngått en avtale som regulerte forholdet og samarbeidet mellom selskapet og kommunen. For å styrke forankringen av samarbeidet ble avtalen fremlagt til orientering for utvalget for miljø og teknikk (UMT) (næring) i møte , og det nye kommunestyret i møte UMT tok avtalen enstemmig til orientering, mens kommunestyret vedtok å be om en ny sak til UMT, utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT) og formannskapet med tanke på et mandat for reforhandling av avtalen. I tillegg vedtok kommunestyret at en eventuelt reforhandlet avtale skulle legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning. Denne saken er rådmannens svar på kommunestyrets vedtak i møte Med bakgrunn i det som ble fremhevet i debatten i kommunestyret har rådmannen vært i kontakt med Opplev Fredrikstad AS for å få vurdert mulighetene for enkelte endringer i den inngåtte avtalen. Rådmannen foreslår nå at avtalen søkes endret på de punktene som ble særlig fokusert i kommunestyret. Saksopplysninger Se sammendraget over. Vedlegg Nytt forslag til samarbeidsavtale mellom Hvaler Kommune og Opplev Fredrikstad AS, datert Innkomne merknader Ikke aktuelt i denne saken. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak i sak 58/07, behandlet i møte Vurdering Rådmannen legger til grunn at kommunestyret ved behandlingen av sak 58/07 ønsket reforhandling av avtalen, spesielt med tanke på følgende forhold: Navnet Opplev Fredrikstad AS I kommunestyrets drøftinger ble det fremhevet at det hadde vært ønskelig med et navn på aksjeselskapet som også inkluderte ordet Hvaler. Punkt 4 i avtalen mellom kommunen og selskapet fastslår at navnet fortsatt skal være Opplev Fredrikstad AS. Rådmannen har lagt vekt på at selskapet i henhold til punkt 3 i avtalen skal utvikle en egen profil for reisemålet Hvaler som skiller seg fra, men samtidig står godt til Fredrikstad sin profil. I tillegg fremgår det av samme punkt i avtalen at de viktigste mediene (informasjonskanalene) til Opplev Fredrikstad AS skifter navn til fra Fredrikstad til Møteinnkalling side 7 av 27

8 Fredrikstad og Hvaler. Disse mediene er hovedbrosjyren, Fredrikstads info-guide og OF sine nettsider. Samtidig forplikter OF seg i henhold til punkt 4 i avtalen å tone ned bruken av selskapets logo i markedsføringssammenheng, og i stedet fokusere på merkevaren Fredrikstad og Hvaler. Rådmannen vil i sammenheng med dette minne om at Hvaler kommune bare går inn med 65 aksjer av 1000, med pålydende kr 100. Med andre ord en eierandel på 6.5 %. Sett på bakgrunn av det som her er nevnt ser rådmannen det som urimelig å insistere på at selskapets navn bør endres. Forpliktelsen til ikke å inngå samarbeid med andre om brosjyremateriell I kommunestyrets drøftinger ble det reagert på at kommunen i henhold til punkt 3 i avtalen forpliktet seg til ikke å inngå samarbeidsavtaler med andre enn Opplev Fredrikstad om produksjon og utgivelse av reiselivsbrosjyrer. Eventuelle unntak fra denne forpliktelsen skal i henhold til avtalen (punkt 3) vurderes og avtales spesielt av partene i felleskap. Rådmannen mener at denne forpliktelsen i praksis ikke ville hatt noen betydning, siden kommunens økonomi setter meget klare begrensninger. Vi legger til grunn at kommunens ordfører uansett ville hatt mulighet til å formulere hilsninger i annet alternativt brosjyremateriell, slik det har vært tradisjon for også tidligere. Opplev Fredrikstad synes å være enig i at kommunens forpliktelse i punkt 3 i avtalen er uten praktisk betydning, og at denne delen av punkt 3 således kan sløyfes. Prioritering av hotellaksjonærene i selskapet Avtalen har i punkt 5 en bestemmelse om at ved salg av kurs- og konferanse, vil hotellaksjonærene i selskapet prioriteres. I kommunestyrets drøftinger ble denne bestemmelsen kommentert av flere. Rådmannen vil understreke at denne bestemmelsen ikke spesielt diskriminerer Hvaler eller bedriftene i Hvaler kommune. Opplev Fredrikstad understreker at bestemmelsen primært er ment som en oppfordring til flere av de aktuelle bedriftene, i Fredrikstad og Hvaler, om å gå inn i selskapet som aksjonærer. Rådmannen har forståelse for at et selskap som Opplev Fredrikstad ønsker å prioritere markedsføring av de bedriftene som er med på å betale markedsføringen. Fredrikstad kommune har da også som selskapets største aksjonær (35 %) akseptert dette prinsippet. På den annen side virker det unaturlig at dette prinsippet er del av avtalen mellom Opplev Fredrikstad og Hvaler kommune, uavhengig av om prinsippet praktiseres eller ikke. Opplev Fredrikstad kan med bakgrunn i dette tenke seg å foreslå at nevnte formulering i punkt 5 fjernes fra avtalen. Konklusjoner Administrasjonen har fått melding om at Opplev Fredrikstad AS kan være villig til å endre avtalen på de foran nevnte punktene som ble fokusert i kommunestyrets behandling. For selskapet er disse endringene ikke vesentlige. Rådmannen mener at avtalen med Opplev Fredrikstad AS er en god og lønnsom avtale for Hvaler kommune og næringslivet her. Det er hevet over tvil at kommunen og næringslivet her får mer og bedre markedsføring og profilering igjen for pengene med denne avtalen, enn hva som hadde vært tilfelle uten dette samarbeidet. Blant annet blir vi nå representert på 4 6 reiselivsmesser årlig, mens vi de siste årene ikke har hatt ressurser og kompetanse til slik deltakelse i det hele tatt. Avtalen gir dessuten kommunen en representant i styret for Opplev Fredrikstad AS, på tross av at vi ikke er berettiget til dette i kraft av den beskjedne eierandelen vi går inn med. Det er viktig å fokusere på Hvaler som reisemål. Turisme er den næringen i vår kommune som har det største utviklingspotensialet. I denne fokuseringen trengs kompetanse og ikke minst gode nettverk. Slik kunnskap og styrke har ikke Hvaler kommune alene, og vi kommer til kort i konkurransen når det gjelder å søke regionale midler til næringsutvikling. Daglig leder i Opplev Fredrikstad AS mener det er gode muligheter for at Hvaler vil bli tilgodesett med flere hundretusen kroner innenfor ulike regionale utviklingsprogrammer (RUP). Vi bør være villige til å se Hvaler som en del av en større faglig forankret reisemålsutvikling i reginen, også i forhold til muligheter for å gjennomføre prosjekter rettet mot den kulturbaserte næringssatsingen fylkeskommunen legger opp til. Det er viktig å se helheten i et forholdsvis begrenset område (nedre Glomma) når dette skal markedsføres og presenteres. Slik helhet kan enklest ivaretas gjennom et forutsigbart samarbeid. Vedlagt følger et revidert utkast til avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune. Rådmannen anbefaler at dette utkastet nå godkjennes av kommunestyret, uten ytterligere forhandlinger og bruk av ressurser. Møteinnkalling side 8 av 27

9 Rådmannens forslag til vedtak Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Votering: Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme (Lene Strøm H) Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Møteinnkalling side 9 av 27

10 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge meddommere, 25 kvinner og 25 menn, til Fredrikstad tingrett. Formannskapet skal forberede valgmøtet og legge liste over kandidater ut til alminnelig ettersyn. Med utgangspunkt i forelagt liste velger kommunestyret meddommere til Fredrikstad tingrett. Saksopplysninger Hvaler kommune skal velge medlemmer til utvalgene av meddommere ved Fredrikstad tingrett. Det skal velges 25 kvinner og 25 menn (Domstolloven 65 og 66). Valget skal ikke være basert på partipolitisk representasjon. Medlemmene skal gjøre tjeneste som meddommere i sivile saker. I nye bestemmelser i domsstolloven 65 forventes det at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år (gjeldende fra ). Krav til den som skal velges Kravene er nedfelt i domsstolloven og består av følgende elementer: Generelle krav til hvem som kan velges Personer som er utelukket på grunn av sin stilling Personer som er utelukket på grunn av vandel De generelle kravene for å kunne velges som meddommer går fram av domstolloven 70. Det stilles her krav om personlig egnethet, gode norskkunnskaper, en nedre aldersgrense på 21 år og en øvre aldergrense på 70 år i tillegg til stemmerett og økonomiske forhold. Domstolloven 71 lyder: Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, Møteinnkalling side 10 av 27

11 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av meddommere oppfyller vilkårene. Det må derfor foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner skal være avklart før valget i kommunestyret (domsstolloven 73) Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 1. Forberede lister - Allmennheten oppfordres til å foreslå kandidater. - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Sjekke om formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannnskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Vurdere sammensetning for valget iht Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer som har kommet inn etter kunngjøringen - ingen kan velges til mer enn et av følgende utvalg: lagrette og meddommere ved lagmannsretten og meddommere ved tingretten 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Om saksgangen Administrasjonen forbereder i samarbeid med ordføreren en liste med kandidater som behandles av formannskapet. Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Allmennheten er oppfordret til å foreslå kandidater eller melde sin interesse. Administrasjonen har også sendt ut brev til meddommere fra forrige periode, slik at de kan gi tilbakemelding dersom de ikke ønsker gjenvalg. Etter at formannskapet har foreslått kandidater legges forslaget ut til alminnelig ettersyn i to uker. Allmennheten skal da ha mulighet for å komme med kommentarer til kandidatene innenfor en angitt frist. Med utgangspunkt i listeforslaget velger kommunestyret meddommere. Hjemmelsgrunnlag Domstolloven 64 og om gjennomføringen av valget Domstolloven 70 71,72,73,74 om valgbarhet og fritak. Lov om endringer i domstolloven 2007 nr. 38 (Valg og uttaking av lekdommere) Møteinnkalling side 11 av 27

12 Vurdering Domsstolloven er ved endringslov av 15. Juni 2007 endret når det gjelder flere viktige spørsmål om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere ved de alminnelige domstolene. De viktigste endringene er som følger: - Det stilles krav til en allsidig sammensetning av utvalgene - Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget (Valgperioden for de som velges blir da noe lenger enn fire år, siden utvalgene skal være i funksjon fra 1. Mai 2008 til 1. Januar 2013.) - Flere blir utelukket pga. stilling - Strengere krav til vandel - Særskilte utvalg av fagkyndige meddommere faller bort. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet fatter følgende vedtak Formannskapet legger vedlagte liste over kandidater til utvalgene av meddommere ved Fredrikstad tilrett ut til alminnelig ettersyn, i henhold til domstolsloven Ledd. Kommunestyret fatter følgende vedtak: Hvaler kommunestyret velger iht. domstolloven 68 2.ledd, meddommere til Fredrikstad tingrett ut fra vedlagt liste, men med følgende endringer som måtte komme i møtet:... Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 27

13 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av meddommere i Østfold jordskifterett Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge 24 meddommere til Østfold jordskifterett. Formannskapet forbereder valget og legger liste over foreslåtte kandidater ut til alminnelig ettersyn. Ut i fra forelagt liste oppnevner kommunestyret meddommere til Østfold jordskifterett. Saksopplysninger Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges nytt utvalg av jordskiftemeddommere. Jfr. Jordskiftelovens 8. Domstolens regler for valg av meddommere gjelder tilsvarende for jordskifteutvalget. Jordskrifterettens funksjon er å løse problemer som knytter seg til eiendommer eller til rettigheter til eiendommer. Dette gjelder ikke bare landbrukseiendommer, men også bolig, - fritids, - og næringseiendommer. I byer, tettsteder og hytteområder kan jordskifte blant annet gå ut på å: Fastsette bruksordninger Fordele kostnader med felles tiltak Fordele utbyggingsverdier Ny utforming av eiendommer Avløse bruksretten Fastsette grenser Avklare eiendoms- og bruksretter Jordskifterettsleder fastsetter hvor mange som skal være med i utvalget for hver kommune. I Hvaler kommune skal det velges 24 personer hvorav minst 40% av hvert kjønn. Valget skal ikke være basert på partipolitisk representasjon. Forslaget til kandidater er satt opp sammen med administrasjonen og ordføreren. Kandidatene er skriftlig varslet og gjort oppmerksom på retten til fritak i henhold til domsstolsloven 74. I henhold til ny 70 i domstolsloven skal de som velges som jordskiftemeddommere være over 21 og under 70 år ved valgperiodens slutt (endringer gjeldende fra ). Domstolloven 70, 71, 72 og 74 regulerer for øvrig hvem som kan velges, hvem som er utelukket fra valg og hvem som kan kreve seg fritatt (Endringer fra ). Endringen innebærer at kretsen for de som er utelukket til valg som jordskiftedommere er utvidet. Domstolloven 71 lyder: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, Møteinnkalling side 13 av 27

14 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Det vises til overgangsbestemmelsene i Lov om endringer i domstolloven. Kap 13. Etter kommunestyrevalget høsten 2007 skal det nye kommunestyret selv velge forliksrådsmedlemmer innen 15. januar 2008 og medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar Lagmannsrettens og tingrettens leder skal gi underretning som nevnt i 64 og 65, begges annet ledd, før utgangen av august Valgene skal forberedes i samsvar med 68. Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 2. Forberede lister - Legge mantallet til grunn - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Eventuell fagkyndighet - Sjekket at formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannnskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer - Gjennomføre valgene i den rekkefølgen som er bestemt i domstolloven 67 - Ingen kan velges til mer enn ett av følgende utvalg: Lagretten 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Møteinnkalling side 14 av 27

15 Hjemmelsgrunnlag Jordskrifteloven 8 (av ) Domstolloven kap. 4. Om utvalg av lagretten og meddommere Domstolloven: (bestemmelser endret og gjeldende fra ) Lov om endringer i domstolloven (valg og uttaking av lekdommere) Kap XIII. Vurdering Det vises til figuren over som beskriver gjennomføringen av valgene og dermed også saksgangen. Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommer inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret blant foreslåtte kandidater. Endringer i domstolsloven innebærer at denne perioden blir spesiell for forhold til de kommende periodene. I henhold til overgangsbestemmelsene skal perioden vare fra 1. mai 2008 til 1. Januar Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet fatter et slikt vedtak: Formannskapet legger listen over kandidater til meddommere ved Østfold jordskifterett ut til alminnelig ettersyn iht. domsstolsloven ledd Kommunestyret et slikt vedtak. Hvaler kommunestyre velger iht. domstolloven ledd ut fra vedlagt liste, 24 meddommere til Østfold jordskrifterett for perioden 1. mai 2008 til1. Januar 2013, men med følgende endringer:... Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 15 av 27

16 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge 2 menn og 2 kvinner som lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett. Formannskapet forbereder valget og legger listen over kandidater ut til alminnelig ettersyn. Med utgangspunkt i listen velger kommunestyret lagrettemedlemmene og meddommere til Borgarting lagmannsrett. Saksopplysninger I følge domsstolloven 64 skal det i hvert lagsogn være to alminnelige utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Utvalgene skal være like store. Medlemmene til uvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert fjerde år (Domstolloven 66). For Østfold lagsogn fastsettes det samlede antall lekdommere herved 167 kvinner og 167 menn. Av disse skal 2 kvinner og 2 menn velges av Hvaler kommune. Medlemmene skal gjøre tjeneste som lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker for lagmannsretten og som meddommere i sivile saker. I nye bestemmelser i domsstolloven 64 forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år (gjeldende fra ). Krav til den som skal velges Kravene er nedfelt i domsstolloven og består av følgende elementer: Generelle krav til hvem som kan velges Personer som er utelukket på grunn av sin stilling Personer som er utelukket på grunn av vandel De generelle kravene for å kunne velges som meddommer går fram av domstolloven 70. Det stilles her krav om personlig egnethet, gode norskkunnskaper, en nedre aldersgrense på 21 år og en øvre aldergrense på 70 år i tillegg til stemmerett og økonomiske forhold. Domstolloven 71 lyder: Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, Møteinnkalling side 16 av 27

17 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner skal være avklart før valget i kommunestyret. Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 1. Forberede lister - Allmennheten oppfordres til å foreslå kandidater - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Sjekke om formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Vurdere sammensetning for valget ( 67) - Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer som har kommet inn etter kunngjøringen - ingen kan velges til mer enn et av følgende utvalg: lagrette og meddommere ved lagmannsretten og meddommere ved tingretten. 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Sammensetningen av hvert av utvalgene Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagtettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Hjemmelsgrunnlag Domstolloven 64 og om gjennomføringen av valget Domstolloven 70 71,72,73,74 om valgbarhet og fritak. Møteinnkalling side 17 av 27

18 Lov om endringer i domstolloven 2007 nr. 38 (Valg og uttaking av lekdommere) Vurdering Endringen i domsstolene innebærer som følger; En ny måte for beregning av behovet for lagrettemedlemmer, bla. forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget Mer detaljerte personlige krav til valgbarhet Flere grupper utelukkes pga. stilling Strengere krav til vandel. Ordningen med særlige fagkyndig utvalg oppheves Etter at formannskapet har foreslått kandidater legges forslaget ut til alminnelig ettersyn. Allmennheten skal da ha mulighet for å komme med kommentarer til kandidatene innenfor en angitt frist. Ut i fra forelagt liste utnevner kommunestyret lagrettemedlemmer og meddommere til tingretten. For å tilpasse valgperioden til kommunevalgperioden, vil funksjonstiden for kommende valgperiode bli noe lengre enn 4 år. Utvalgene vil være i funksjon fra 1. mai 2008 til1.januar Rådmannens forslag til vedtak Formannskaper fatter et slikt vedtak. Formannskapet legger vedlagte liste over kandidater til utvalget av lagrettemedlemmer og meddommere ut til alminnelig ettersyn, iht. domsstolsloven 68, 1. ledd Kommunestyret fatter et slikt vedtak: Kommunestyret velger iht domstolloven ledd, lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett, ut i fra vedlagt liste, men med følgende endringer måtte komme i møtet:.. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 18 av 27

19 Saksnr 2007/ Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Arbeidsmiljøutvalget /07 Eldrerådet /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Utvalget for miljø og teknikk /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Sammendrag I økonomiplanens kap 2.3 viser hovedoversikt driftsbudsjett at de økonomiske rammene forventes å bli svært stramme kommende år. Svikt i skatteinntektene i 2007 er den viktigste årsaken til et forventet regnskapsmessig underskudd i 2007 i størrelsesorden mill. kroner. For å bidra til å forebygge at kommunen føres tilbake i ROBEK-registeret er det budsjettert med inndekning i 2008 av et underskudd fra 2007, med 4.5 mill. kroner. Det forventes ingen realøkning i skatteinntektene og rammetilskuddet i økonomiplanperioden. Samtidig forventer vi en kraftig økning i netto kapitalkostnader, i tillegg til at kompensasjonen for merverdiavgift til investeringer fra og med 2009 ikke lenger kan inntektsføres i driftsregnskapet. I sum fører dette til en betydelig realnedgang i disponible ressurser fra forventet regnskap 2007 til budsjett 2008, og enda kraftigere reduksjoner fra budsjett 2008 til budsjett Senere i økonomiplanperioden forventes situasjonen å bli noe bedre. Konsekvensen av reelle nedskjæringer i rammene er at vi må redusere tjenestenivået i nesten alle deler av kommunens virksomhet, unntatt for de områdene som er betalingsbaserte. Sentral stab vil blant annet få ytterligere redusert kapasitet til utredninger, saksbehandling, forbedringsarbeid, internkontroll og beredskapsarbeid. Seksjon opplæring og kultur vil måtte redusere antall årsverk som del av arbeidet med å redusere ressursbruken til spesialtilpasset opplæring. Det er ikke realistisk å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i antall årsverk ved såkalt naturlig avgang i seksjon opplæring og kultur, og det må derfor iverksettes spesielle tiltak for å oppnå nødvendige reduksjoner. Seksjon helse og sosial må med de foreslåtte rammene redusere tjenestenivået på de fleste områder, og det finnes blant annet ikke økonomi til å ta imot nye ressurskrevende brukere i tiltak for funksjonshemmede som ventelig vil komme. Helse og sosial har følgelig heller ikke økonomi til å håndtere økningen i antall brukere i eldreomsorgen. Dette gjelder også driften av flere sykehjemsplasser som må etableres i økonomiplanperioden. Seksjon miljø og teknikk er i stor utstrekning finansiert ved gebyrer og avgifter. De reduserte rammene til miljø og teknikk vil føre til øket etterslep av vedlikehold i og på bygninger, veier, anlegg og andre driftsmidler som ikke er finansiert ved gebyrer. I tillegg vil reduksjonene føre til redusert evne til egen fysisk planlegging (kommuneplanen/reguleringsplaner og visse temaplaner), samt visse deler av arbeidet med geografiske informasjonssystemer (GIS) (kart og vedlikehold av registre). Forutsatt at vi holder de rammene som økonomiplanen bygger på vil vi i 2009, 2010 og 2011 få positive netto interne driftsresultater på henholdsvis 1.5, 5.4 og 6.9 mill. kroner. Dette vil i så fall innebære at kommunens økonomi utvikler seg i riktig retning og i samsvar med målsettingene i AGENDArapportene. Disponibelt netto internt driftsresultat burde i henhold til teorier om kommunal Møteinnkalling side 19 av 27

20 økonomistyring vært på minimum 3 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at resultatet i 2008 burde vært om lag 6 mill. kroner, og i resten av økonomiplanperioden noe mer enn dette hvert år. Saksopplysninger Stortinget fastsetter rammer og forutsetninger for plan- og budsjettarbeidet i kommunene gjennom vedtak av lover og i statsbudsjettet. Plan- og budsjettarbeidet er regulert gjennom bestemmelsene i kommuneloven og plan- og bygningsloven. De to lovverkene har ulik forankring, men overlapper hverandre. Plan og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at det i hver kommune skal utarbeides kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Kommuneplanen har en 12-årig tidsperspektiv, økonomiplanen 4-årig tidsperspektiv mens årsbudsjettet har et kortsiktig årlig tidsperspektiv. Kommuneplanen skal rulleres hvert 4. år, mens økonomiplanen skal rulleres hvert år. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas innen utgangen av hvert år. Nåværende rullering av kommuneplanen startet sent i 2006, fortsatte i 2007, og sluttbehandles i 2008 av det kommunestyret som ble valgt i september Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Investeringstiltakene bør ha en levetid over 3 år og være i størrelsesorden over kroner. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 1. januar til 31. desember, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. De underordnede organene (seksjoner/virksomheter) kan bare bruke midler på kommunens vegne innen de rammene budsjettet setter. Er det ikke vedtatt noe budsjett, har de heller ikke formell fullmakt til å bruke midler. I Kommuneloven 44, nr 4, finnes følgende bestemmelse: I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen er bindende. Dersom rammene for kommunens virksomhet må endres etter at økonomiplanen er vedtatt, må en slik endring vedtas av kommunestyret. Bestemmelsene om årsbudsjettet finnes i 45 og 46 i kommuneloven. Budsjettet er som økonomiplanen bindende og skal være fullstendig og realistisk og forutsettes korrigert når budsjettregnskapet viser avvik. Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. Kommuneloven bestemmer at det i årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. For å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter, samt egenkapital til investeringer, anbefaler staten at det budsjetteres med et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, salgs- og leieinntekter). I dette dokumentet er økonomiplanen og årsbudsjettet slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, på kort og lang sikt. Kommunestyrets tidligere vedtak om kommuneplanen, økonomiplanen og årsbudsjettet er viktige grunnlag for økonomiplan for perioden og årsbudsjett Det samme er de økonomiske analysene som ble utarbeidet med bistand fra Agenda Utredning & Utvikling AS i juni, juli og august 2007, i henhold til kommunestyrets vedtak i desember 2006 om økonomiplan /årsbudsjett Arbeidet i administrasjonen med budsjett og økonomiplan har i tillegg vært basert på rådmannens rundskriv for økonomiplan / budsjett 2008, datert Dette rundskrivet ble behandlet i formannskapet og utvalget for kultur og personrettede tjenester, samt utvalget for miljø og teknikk i møter Litt om AGENDA-rapportene Fjorårets budsjettvedtak var grunnlaget for at Hvaler kommune søkte bistand fra AGENDA Utredning og utvikling AS med tanke på en analyse av kommunens økonomi og anbefaling av videre veivalg. Analysen er dokumentert i to rapporter; Møteinnkalling side 20 av 27

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer