Formannskapet. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 47/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 48/07 Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS PS 49/07 Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS PS 50/07 Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden PS 51/07 Valg av meddommere i Østfold jordskifterett PS 52/07 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til de alminnelige domstoler for perioden PS 53/07 Økonomiplan , årsbudsjett 2008 PS 54/07 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 27

2 PS 47/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 27

3 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2007/ Kommunene fremtidige eierrolle i FDR AS Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Kommunens fremtidige eierrolle i FDR AS Sammendrag Foreliggende sak bygger på generalforsamlingsvedtak i Fredrikstaddistriktets rutebiler (FDR) AS og styrets oppfølging av dette. Målsettingen er å tilrettelegge for ny frisk kapital og kompetanse i selskapet slik at dette får rammevilkår til å utvikle seg videre. I dag eier Fredrikstad og Hvaler kommune henholdsvis 71% og 29% av aksjene i FDR. Flesteparten av bussrutene i Hvaler kommune drives i dag av FDR. Det betyr nok relativt mer for innbyggerne i Hvaler enn i Fredrikstad at aktiviteten i FDR opprettholdes og videreutvikles. Nettbuss Østfold AS eier halvparten av BorgBuss AS (sammen med FDR AS) og er aktuell som ny eier i FDR AS. Dette åpner for bedre koordinering av rutetilbudet i Nedre Glomma regionen. Formannskapet i Fredrikstad kommune har gitt rådmannen i Fredrikstad kommune fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. Selskapet har vist sin interesse i forhold til å ta over en større eierposisjon i FDR AS. Ved et eventuelt eierskifte, legger Formannskapet til grunn at Fredrikstad kommune overtar aksjene som FDR AS har i BorgBuss AS. For å unngå kapitalbelastning for Fredrikstad kommune og for å gjennomføre en enklere prosess, er Hvaler kommune tatt med i drøftingene i forhold til kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss AS. Dersom begge eierne er enige om en rimelig pris på aksjene, kan dette gjennomføres med marginal kapitalbelastning. Kjøpesummen for aksjene tas i sin helhet ut som ekstraordinært utbytte etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling. Eierfordelingen i BorgBuss blir etter dette 50 prosent Nettbuss Østfold AS, 35,5 prosent Fredrikstad kommune og 14,5 prosent Hvaler kommune. Etter dette selger Fredrikstad kommune sin andel av aksjene i FDR AS til Nettbuss Østfold AS. Hvaler kommune vurderer tilsvarende transaksjon. Rådmannen ber om fullmakt til å gjennomføre prosessen i forhold til Nettbuss Østfold AS. Situasjonen kompliseres dersom Hvaler kommune ikke kjøper sin andel av aksjeverdiene i BorgBuss. I dette tilfellet må eierne bli enige om markedsverdien av BorgBuss (halvparten som FDR er eier i BorgBuss) enten ved forhandlinger eller mest riktig ved en uavhengig verdivurdering av selskapet. Verdien legges til grunn ved salg av aksjene og Fredrikstad kommune kjøper hele aksjeposten. Kommunen blir 50 prosent eier i BorgBuss AS. Hvaler kommune får utdelt sin andel av kjøpesummen gjennom ekstraordinært utbytte og innebærer tilsvarende kapitalbelastning for Fredrikstad kommune. Rådmannen i Fredrikstad kommune kan derfor ikke anbefale en slik løsning. Et alternativ hvis ovennevnte situasjon oppstår er en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold AS. Sistnevnte vil få aksjemajoritet i FDR AS og med det også større innflytelse i BorgBuss AS. Denne løsningen innebærer ingen direkte kapitaltransaksjoner for dagens eiere i FDR AS, men eierandelene blir vannet ut. Møteinnkalling side 3 av 27

4 Saksopplysninger Formannskapets vedtak i Fredrikstad kommune: Formannskapet har tidligere i år vedtatt 1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. 2. Resultatet av sonderingene legges fram for Bystyret for avklaring av kommunens framtidige eierposisjon. 3. FDR`s aksjer i Borg Buss A/S overføres til kommunen ved en eventuell endring i eierstruktur. Dagens eiersituasjon i selskapene FDR AS og BorgBuss AS I FDR AS er eiersituasjonen slik: FDR AS A- aksjer B-aksjer Sum aksjer Prosent Fredrikstad kommune % Hvaler kommune % % A-aksjene gir stemmerett på generalforsamlingen. Hvaler kommune har forkjøpsrett på aksjene dersom Fredrikstad kommune selger aksjene (og omvendt). FDR AS eier 50 prosent av BorgBuss AS og Nettbuss Østfold AS eier resten av aksjene. BorgBuss AS har ansvaret for den lokale tilskuddsberettigede rutetrafikken i Nedre Glommaregionen (kommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg). FDR AS driver ekspressbussrutene fra Hvaler til Oslo (inkludert noe ordinær rutetrafikk til/fra Råde kommune). I tillegg driver selskapet turbil trafikk. Foreløpig resultat av sonderinger (vedtakets punkt 1 og 2) Sonderinger er gjennomført med ledelsen i Nettbuss Østfold AS og selskapet ser forretningsmessig muligheter med FDR. Det vil være nødvendig med investeringer i ruter og busser for å øke inntektene. Nettbuss er inneforstått med vedtakets punkt 3 om at Hvaler og Fredrikstad kommune kjøper aksjene som FDR har i BorgBuss. Dette representerer hovedverdien i selskapet, slik at denne transaksjonen vil ha betydning for prisen som Nettbuss er villig til å betale. BorgBuss og FDR garanterer 50 prosent hver for lån overfor Fredrikstad Biogass AS. Saldo på lånet er på rundt 1,2 millioner kroner. FDR tok garantiansvaret på vegne av FREVAR KF som en praktisk løsning da lånet ble tatt opp. FREVAR KF og BorgBuss eier i fellesskap Fredrikstad Biogass AS. Ved et salg av aksjene i FDR vil garantiansvaret videreføres i selskapet siden kommuner ikke kan stille garantier overfor næringsvirksomhet. I sonderingene er Nettbuss Østfold orientert om dette. Overføring av aksjer fra FDR til Hvaler og Fredrikstad kommune (vedtakets punkt 3) Overføring av aksjer fra et aksjeselskap til en annen part innebærer gjennomføring av et konkret salg av verdier. I en slik prosess må det tas hensyn til eventuelle andre eiere i selskapet, kreditorer og mulige andre berørte parter. Salget tilfører likviditet i selskapet og er en skattepliktig inntekt. I denne aktuelle saken er det ingen målsetting å tilføre selskapet ekstra likviditet slik at det umiddelbart må gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling som vedtar et ekstraordinært utbytte. Kjøpesummen blir med andre ord tilbakeført aksjonærene (Hvaler og Fredrikstad kommune). Transaksjonen kan gjennomføres på to måter med forskjellig konsekvenser. Det første alternativet er at Fredrikstad kommune kjøper hele aksjeposten som FDR har i BorgBuss. Aksjonærene må bli enige om markedsverdien på aksjene det vil si verdien på BorgBuss AS. Dette kan gjøres ved forhandlinger mellom aksjonærene eller ved en ekstern uavhengig verdivurdering av selskapet for å få fram markedsverdiene. En verdivurdering er en relativt omfattende og kostbar prosess. Dette alternativet innebærer at Hvaler kommune kun vil sitte igjen med en minoritetspost i FDR sammen med Nettbuss Østfold (etter at Fredrikstad kommune har solgt aksjene i selskapet) uten eierinteresse i BorgBuss. Hvaler sitter imidlertid igjen med 29 prosent av ekstraordinært utbytte som en Møteinnkalling side 4 av 27

5 engangsutbetaling. Den videre utviklingen av selskapet og Hvalers eierposisjon ligger utenfor Fredrikstad kommunes kontroll. Det andre alternativet er at Hvaler kommune inviteres til å kjøpe sin andel av aksjeposten i BorgBuss og viderefører eierinteressene fra FDR direkte i BorgBuss. Verdivurderingen vil i dette tilfellet bli noe enklere, men bør minimum reflektere bokførte verdier. Dette alternativet er drøftet med Hvaler kommunes administrative ledelse, og det legges fram en tilsvarende sak i Hvaler kommunestyre med denne anbefalingen. Den neste fasen blir som nevnt å gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling i selskapet for å bestemme utbetaling av ekstraordinært utbytte som fordeles mellom eierkommunene i henhold til aksjeandelen (A og B aksjer). Dersom det første alternativet ovenfor velges, betyr dette at Fredrikstad kommune får tilbake 71 prosent av salgsinntekten, mens resterende 29 prosent går til Hvaler kommune. Dersom begge eierne kjøper sin andel av aksjeposten i BorgBuss tilsvarende eierandelen i FDR, vil utbetalt utbytte bli lik salgsinntekten i selskapet. Dette vil representere en kortvarig likviditetsmessig belastning for kommunene. Eierskifte i FDR AS Etter at transaksjonene i forhold til kjøp av aksjer og gjennomføring av utbytteutbetaling er avsluttet gjennomføres salget av FDR AS (aksjeposten). Formelt har Hvaler kommune forkjøpsrett, men vil i henhold til signaler neppe benytte denne retten. Salget gjennomføres rettet mot NettBuss Østfold AS. Sannsynligvis vil Hvaler også selge aksjene til dette selskapet. Dersom det viser seg at Nettbuss Østfold allikevel ikke skulle være interessert eller det ikke oppnås enighet om en tilfredsstillende pris, må kommunene teste eventuell annen interesse i markedet. Målsettingen er å få inn nye eierinteresser med vilje og evne til å utvikle selskapet. Økonomiske konsekvenser En transaksjon som gjennomføres i samarbeid mellom Hvaler og Fredrikstad kommune vil ha marginale økonomiske konsekvenser for Hvaler kommune. Kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss representerer en likviditetsmessig belastning inntil utbetaling av ekstraordinært utbytte. Salg av aksjene i FDR til Nettbuss Østfold er en kapitalinntekt som avsettes til likviditetsreserve investering. Beløpet er ikke klart. En transaksjon som ikke inkluderer Hvaler kommune, innebærer en reell kapitaltransaksjon i forhold til Hvaler kommune. Dette gjelder Fredrikstad kommunes kjøp av aksjene som FDR eier i BorgBuss og selskapets utbetaling av ekstraordinært utbytte som deles mellom eierkommune i forhold til eierandelen i FDR. En aksjeemisjon i FDR vil ikke ha noen økonomisk konsekvens på kort sikt, men eierposisjonen vannes ut i forhold til ny eier. Vedlegg Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Vurdering Denne saken er en oppfølging av generalforsamlingsvedtak i FDR og styrets behandling i forhold til Hvaler og Fredrikstad kommunes eierposisjon i Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS. Styret har anbefalt en rettet emisjon mot Nettbuss Østfold AS for å få tilført nødvendig kapital til videreutvikling av selskapet og få bedre mulighet for koordinering av ekspressbussnettet med en ny eier. Møteinnkalling side 5 av 27

6 Formannskapet i Fredrikstad kommune ga rådmannen fullmakt til å gjennomføre sonderinger med Nettbuss Østfold AS med sikte på avklaringer i forhold til framtidig forretningsutvikling av FDR AS. Nettbuss Østfold ser potensialer i forhold til å utvikle selskapet, men det er nødvendig å tilføre kapital. Dette kan gjennomføres gjennom en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold eller ved hel/delsalg av selskapet til Nettbuss Østfold. Ved en aksjeemisjon vil ny eier komme i en flertallsposisjon, mens dagens eiere får vannet ut eierposisjonene. Dette er naturlig siden det er den nye eieren som tilførere kapital og kompetanse i tillegg tar økt risiko. En aksjeemisjon vil også bety at Nettbuss Østfold får økt innflytelse i Borgbuss som hovedaksjonær i FDR og med direkte eierandel i BorgBuss. Eierskifte i FDR er alternativet til aksjeemisjon. Dette forutsetter at FDR først selger aksjeposten i BorgBuss til dagens aksjonærer som en oppfølging av formannskapets tidligere vedtak. Prisen som Nettbuss Østfold er villige til å betale, vil reflektere at hovedverdien i selskapet er tatt ut, det er forpliktelser i selskapet (garanti i forhold til gjeld i Fredrikstad Biogass AS) og at det er nødvendig å skyte inn ny frisk kapital i selskapet. Resultatet av sonderingene er at Nettbuss Østfold AS er interessert i å ta over kommunens aksjepost i selskapet alternativt være med på en aksjeemisjon. Siden Hvaler kommune er medeier i FDR, er det naturlig at Hvaler gis mulighet til å være med i transaksjonene. Dette vil sikre Hvaler kommune fortsatt innflytelse i BorgBuss. Generalforsamlingen bestemmer styrerepresentasjonen. Prosessen rundt kjøp av FDR`s aksjer i BorgBuss vil forenkles dersom Hvaler kommune kjøper sin andel av aksjene og blir direkte eier i BorgBuss. Dette vil ha begrensede økonomiske konsekvenser. Fredrikstad kommune og Hvaler kommune vil med denne løsningen bli direkte eier i BorgBuss AS med henholdsvis 35,5 prosent og 14,5 prosent. Resterende 50,0 prosent eies av Nettbuss Østfold AS. Dersom Hvaler kommune velger å ikke kjøpe aksjene, vil situasjonen bli mer komplisert i forhold til verdivurdering av BorgBuss. Rådmannen viser til saksopplysningene. I denne situasjonen kan dette bety en utilsiktet kapitalbelastning for Fredrikstad kommune i forhold til kjøp av aksjeposten i BorgBuss. For å unngå en slik økonomisk belastning, vil rådmannen i dette tilfellet anbefale at styret gis fullmakt til å gjennomføre en rettet aksjeemisjon mot Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til endelig avgjørelse. Rådmannen ber om fullmakt til å gjennomføre og avslutte forhandlingene med NettBuss Østfold AS med sikte på salg dersom kommunestyret slutter seg til innstillingen. Konklusjoner Rådmannens forslag til vedtak 1. Hvaler kommune kjøper 29,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS for inntil 2,0 millioner kroner. Kjøpet finansieres over likviditetsreserven for investering. 2. Ekstraordinært utbytte fra FDR AS på tilsvarende sum avsettes tilbake til likviditetsreserven for investering. 3. Hvaler kommunes aksjeandel i FDR AS selges for en framforhandlet pris til Nettbuss Østfold AS. Beløpet avsettes likviditetsreserven for investering. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre og avslutte prosessen overfor Nettbuss Østfold AS 5. Vedtaket forutsetter at Fredrikstad kommune kjøper 71,0 prosent av aksjeposten som Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS eier i BorgBuss AS 6. Dersom vedtakets punkter 1-5 ikke gjennomføres, gis styret fullmakt til å gjennomføre emisjonsforhandlinger med Nettbuss Østfold AS. Resultatet legges fram for Formannskapet til avgjørelse. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 6 av 27

7 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2007/ Opplev Fredrikstad U64 Torkel Varfjell Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Samarbeid med Opplev Fredrikstad AS Sammendrag Kommunestyret vedtok å kjøpe aksjer for kr i, og yte driftstilskudd med kr til Opplev Fredrikstad AS. Dette vedtaket ble av rådmannen ansett for å være et prinsipielt vedtak som i henhold til delegeringsreglementet kunne gjennomføres av administrasjonen. Aksjekjøpet ble således iverksatt og det ble inngått en avtale som regulerte forholdet og samarbeidet mellom selskapet og kommunen. For å styrke forankringen av samarbeidet ble avtalen fremlagt til orientering for utvalget for miljø og teknikk (UMT) (næring) i møte , og det nye kommunestyret i møte UMT tok avtalen enstemmig til orientering, mens kommunestyret vedtok å be om en ny sak til UMT, utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT) og formannskapet med tanke på et mandat for reforhandling av avtalen. I tillegg vedtok kommunestyret at en eventuelt reforhandlet avtale skulle legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning. Denne saken er rådmannens svar på kommunestyrets vedtak i møte Med bakgrunn i det som ble fremhevet i debatten i kommunestyret har rådmannen vært i kontakt med Opplev Fredrikstad AS for å få vurdert mulighetene for enkelte endringer i den inngåtte avtalen. Rådmannen foreslår nå at avtalen søkes endret på de punktene som ble særlig fokusert i kommunestyret. Saksopplysninger Se sammendraget over. Vedlegg Nytt forslag til samarbeidsavtale mellom Hvaler Kommune og Opplev Fredrikstad AS, datert Innkomne merknader Ikke aktuelt i denne saken. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrevedtak i sak 58/07, behandlet i møte Vurdering Rådmannen legger til grunn at kommunestyret ved behandlingen av sak 58/07 ønsket reforhandling av avtalen, spesielt med tanke på følgende forhold: Navnet Opplev Fredrikstad AS I kommunestyrets drøftinger ble det fremhevet at det hadde vært ønskelig med et navn på aksjeselskapet som også inkluderte ordet Hvaler. Punkt 4 i avtalen mellom kommunen og selskapet fastslår at navnet fortsatt skal være Opplev Fredrikstad AS. Rådmannen har lagt vekt på at selskapet i henhold til punkt 3 i avtalen skal utvikle en egen profil for reisemålet Hvaler som skiller seg fra, men samtidig står godt til Fredrikstad sin profil. I tillegg fremgår det av samme punkt i avtalen at de viktigste mediene (informasjonskanalene) til Opplev Fredrikstad AS skifter navn til fra Fredrikstad til Møteinnkalling side 7 av 27

8 Fredrikstad og Hvaler. Disse mediene er hovedbrosjyren, Fredrikstads info-guide og OF sine nettsider. Samtidig forplikter OF seg i henhold til punkt 4 i avtalen å tone ned bruken av selskapets logo i markedsføringssammenheng, og i stedet fokusere på merkevaren Fredrikstad og Hvaler. Rådmannen vil i sammenheng med dette minne om at Hvaler kommune bare går inn med 65 aksjer av 1000, med pålydende kr 100. Med andre ord en eierandel på 6.5 %. Sett på bakgrunn av det som her er nevnt ser rådmannen det som urimelig å insistere på at selskapets navn bør endres. Forpliktelsen til ikke å inngå samarbeid med andre om brosjyremateriell I kommunestyrets drøftinger ble det reagert på at kommunen i henhold til punkt 3 i avtalen forpliktet seg til ikke å inngå samarbeidsavtaler med andre enn Opplev Fredrikstad om produksjon og utgivelse av reiselivsbrosjyrer. Eventuelle unntak fra denne forpliktelsen skal i henhold til avtalen (punkt 3) vurderes og avtales spesielt av partene i felleskap. Rådmannen mener at denne forpliktelsen i praksis ikke ville hatt noen betydning, siden kommunens økonomi setter meget klare begrensninger. Vi legger til grunn at kommunens ordfører uansett ville hatt mulighet til å formulere hilsninger i annet alternativt brosjyremateriell, slik det har vært tradisjon for også tidligere. Opplev Fredrikstad synes å være enig i at kommunens forpliktelse i punkt 3 i avtalen er uten praktisk betydning, og at denne delen av punkt 3 således kan sløyfes. Prioritering av hotellaksjonærene i selskapet Avtalen har i punkt 5 en bestemmelse om at ved salg av kurs- og konferanse, vil hotellaksjonærene i selskapet prioriteres. I kommunestyrets drøftinger ble denne bestemmelsen kommentert av flere. Rådmannen vil understreke at denne bestemmelsen ikke spesielt diskriminerer Hvaler eller bedriftene i Hvaler kommune. Opplev Fredrikstad understreker at bestemmelsen primært er ment som en oppfordring til flere av de aktuelle bedriftene, i Fredrikstad og Hvaler, om å gå inn i selskapet som aksjonærer. Rådmannen har forståelse for at et selskap som Opplev Fredrikstad ønsker å prioritere markedsføring av de bedriftene som er med på å betale markedsføringen. Fredrikstad kommune har da også som selskapets største aksjonær (35 %) akseptert dette prinsippet. På den annen side virker det unaturlig at dette prinsippet er del av avtalen mellom Opplev Fredrikstad og Hvaler kommune, uavhengig av om prinsippet praktiseres eller ikke. Opplev Fredrikstad kan med bakgrunn i dette tenke seg å foreslå at nevnte formulering i punkt 5 fjernes fra avtalen. Konklusjoner Administrasjonen har fått melding om at Opplev Fredrikstad AS kan være villig til å endre avtalen på de foran nevnte punktene som ble fokusert i kommunestyrets behandling. For selskapet er disse endringene ikke vesentlige. Rådmannen mener at avtalen med Opplev Fredrikstad AS er en god og lønnsom avtale for Hvaler kommune og næringslivet her. Det er hevet over tvil at kommunen og næringslivet her får mer og bedre markedsføring og profilering igjen for pengene med denne avtalen, enn hva som hadde vært tilfelle uten dette samarbeidet. Blant annet blir vi nå representert på 4 6 reiselivsmesser årlig, mens vi de siste årene ikke har hatt ressurser og kompetanse til slik deltakelse i det hele tatt. Avtalen gir dessuten kommunen en representant i styret for Opplev Fredrikstad AS, på tross av at vi ikke er berettiget til dette i kraft av den beskjedne eierandelen vi går inn med. Det er viktig å fokusere på Hvaler som reisemål. Turisme er den næringen i vår kommune som har det største utviklingspotensialet. I denne fokuseringen trengs kompetanse og ikke minst gode nettverk. Slik kunnskap og styrke har ikke Hvaler kommune alene, og vi kommer til kort i konkurransen når det gjelder å søke regionale midler til næringsutvikling. Daglig leder i Opplev Fredrikstad AS mener det er gode muligheter for at Hvaler vil bli tilgodesett med flere hundretusen kroner innenfor ulike regionale utviklingsprogrammer (RUP). Vi bør være villige til å se Hvaler som en del av en større faglig forankret reisemålsutvikling i reginen, også i forhold til muligheter for å gjennomføre prosjekter rettet mot den kulturbaserte næringssatsingen fylkeskommunen legger opp til. Det er viktig å se helheten i et forholdsvis begrenset område (nedre Glomma) når dette skal markedsføres og presenteres. Slik helhet kan enklest ivaretas gjennom et forutsigbart samarbeid. Vedlagt følger et revidert utkast til avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune. Rådmannen anbefaler at dette utkastet nå godkjennes av kommunestyret, uten ytterligere forhandlinger og bruk av ressurser. Møteinnkalling side 8 av 27

9 Rådmannens forslag til vedtak Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Votering: Rådmannens forslag vedtatt mot 1 stemme (Lene Strøm H) Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Revidert avtale mellom Opplev Fredrikstad AS og Hvaler kommune, datert , godkjennes. Møteinnkalling side 9 av 27

10 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge meddommere, 25 kvinner og 25 menn, til Fredrikstad tingrett. Formannskapet skal forberede valgmøtet og legge liste over kandidater ut til alminnelig ettersyn. Med utgangspunkt i forelagt liste velger kommunestyret meddommere til Fredrikstad tingrett. Saksopplysninger Hvaler kommune skal velge medlemmer til utvalgene av meddommere ved Fredrikstad tingrett. Det skal velges 25 kvinner og 25 menn (Domstolloven 65 og 66). Valget skal ikke være basert på partipolitisk representasjon. Medlemmene skal gjøre tjeneste som meddommere i sivile saker. I nye bestemmelser i domsstolloven 65 forventes det at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år (gjeldende fra ). Krav til den som skal velges Kravene er nedfelt i domsstolloven og består av følgende elementer: Generelle krav til hvem som kan velges Personer som er utelukket på grunn av sin stilling Personer som er utelukket på grunn av vandel De generelle kravene for å kunne velges som meddommer går fram av domstolloven 70. Det stilles her krav om personlig egnethet, gode norskkunnskaper, en nedre aldersgrense på 21 år og en øvre aldergrense på 70 år i tillegg til stemmerett og økonomiske forhold. Domstolloven 71 lyder: Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, Møteinnkalling side 10 av 27

11 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av meddommere oppfyller vilkårene. Det må derfor foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner skal være avklart før valget i kommunestyret (domsstolloven 73) Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 1. Forberede lister - Allmennheten oppfordres til å foreslå kandidater. - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Sjekke om formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannnskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Vurdere sammensetning for valget iht Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer som har kommet inn etter kunngjøringen - ingen kan velges til mer enn et av følgende utvalg: lagrette og meddommere ved lagmannsretten og meddommere ved tingretten 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Om saksgangen Administrasjonen forbereder i samarbeid med ordføreren en liste med kandidater som behandles av formannskapet. Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Allmennheten er oppfordret til å foreslå kandidater eller melde sin interesse. Administrasjonen har også sendt ut brev til meddommere fra forrige periode, slik at de kan gi tilbakemelding dersom de ikke ønsker gjenvalg. Etter at formannskapet har foreslått kandidater legges forslaget ut til alminnelig ettersyn i to uker. Allmennheten skal da ha mulighet for å komme med kommentarer til kandidatene innenfor en angitt frist. Med utgangspunkt i listeforslaget velger kommunestyret meddommere. Hjemmelsgrunnlag Domstolloven 64 og om gjennomføringen av valget Domstolloven 70 71,72,73,74 om valgbarhet og fritak. Lov om endringer i domstolloven 2007 nr. 38 (Valg og uttaking av lekdommere) Møteinnkalling side 11 av 27

12 Vurdering Domsstolloven er ved endringslov av 15. Juni 2007 endret når det gjelder flere viktige spørsmål om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere ved de alminnelige domstolene. De viktigste endringene er som følger: - Det stilles krav til en allsidig sammensetning av utvalgene - Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget (Valgperioden for de som velges blir da noe lenger enn fire år, siden utvalgene skal være i funksjon fra 1. Mai 2008 til 1. Januar 2013.) - Flere blir utelukket pga. stilling - Strengere krav til vandel - Særskilte utvalg av fagkyndige meddommere faller bort. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet fatter følgende vedtak Formannskapet legger vedlagte liste over kandidater til utvalgene av meddommere ved Fredrikstad tilrett ut til alminnelig ettersyn, i henhold til domstolsloven Ledd. Kommunestyret fatter følgende vedtak: Hvaler kommunestyret velger iht. domstolloven 68 2.ledd, meddommere til Fredrikstad tingrett ut fra vedlagt liste, men med følgende endringer som måtte komme i møtet:... Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 12 av 27

13 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av meddommere i Østfold jordskifterett Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge 24 meddommere til Østfold jordskifterett. Formannskapet forbereder valget og legger liste over foreslåtte kandidater ut til alminnelig ettersyn. Ut i fra forelagt liste oppnevner kommunestyret meddommere til Østfold jordskifterett. Saksopplysninger Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges nytt utvalg av jordskiftemeddommere. Jfr. Jordskiftelovens 8. Domstolens regler for valg av meddommere gjelder tilsvarende for jordskifteutvalget. Jordskrifterettens funksjon er å løse problemer som knytter seg til eiendommer eller til rettigheter til eiendommer. Dette gjelder ikke bare landbrukseiendommer, men også bolig, - fritids, - og næringseiendommer. I byer, tettsteder og hytteområder kan jordskifte blant annet gå ut på å: Fastsette bruksordninger Fordele kostnader med felles tiltak Fordele utbyggingsverdier Ny utforming av eiendommer Avløse bruksretten Fastsette grenser Avklare eiendoms- og bruksretter Jordskifterettsleder fastsetter hvor mange som skal være med i utvalget for hver kommune. I Hvaler kommune skal det velges 24 personer hvorav minst 40% av hvert kjønn. Valget skal ikke være basert på partipolitisk representasjon. Forslaget til kandidater er satt opp sammen med administrasjonen og ordføreren. Kandidatene er skriftlig varslet og gjort oppmerksom på retten til fritak i henhold til domsstolsloven 74. I henhold til ny 70 i domstolsloven skal de som velges som jordskiftemeddommere være over 21 og under 70 år ved valgperiodens slutt (endringer gjeldende fra ). Domstolloven 70, 71, 72 og 74 regulerer for øvrig hvem som kan velges, hvem som er utelukket fra valg og hvem som kan kreve seg fritatt (Endringer fra ). Endringen innebærer at kretsen for de som er utelukket til valg som jordskiftedommere er utvidet. Domstolloven 71 lyder: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, Møteinnkalling side 13 av 27

14 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Det vises til overgangsbestemmelsene i Lov om endringer i domstolloven. Kap 13. Etter kommunestyrevalget høsten 2007 skal det nye kommunestyret selv velge forliksrådsmedlemmer innen 15. januar 2008 og medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar Lagmannsrettens og tingrettens leder skal gi underretning som nevnt i 64 og 65, begges annet ledd, før utgangen av august Valgene skal forberedes i samsvar med 68. Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 2. Forberede lister - Legge mantallet til grunn - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Eventuell fagkyndighet - Sjekket at formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannnskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer - Gjennomføre valgene i den rekkefølgen som er bestemt i domstolloven 67 - Ingen kan velges til mer enn ett av følgende utvalg: Lagretten 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Møteinnkalling side 14 av 27

15 Hjemmelsgrunnlag Jordskrifteloven 8 (av ) Domstolloven kap. 4. Om utvalg av lagretten og meddommere Domstolloven: (bestemmelser endret og gjeldende fra ) Lov om endringer i domstolloven (valg og uttaking av lekdommere) Kap XIII. Vurdering Det vises til figuren over som beskriver gjennomføringen av valgene og dermed også saksgangen. Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommer inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret blant foreslåtte kandidater. Endringer i domstolsloven innebærer at denne perioden blir spesiell for forhold til de kommende periodene. I henhold til overgangsbestemmelsene skal perioden vare fra 1. mai 2008 til 1. Januar Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet fatter et slikt vedtak: Formannskapet legger listen over kandidater til meddommere ved Østfold jordskifterett ut til alminnelig ettersyn iht. domsstolsloven ledd Kommunestyret et slikt vedtak. Hvaler kommunestyre velger iht. domstolloven ledd ut fra vedlagt liste, 24 meddommere til Østfold jordskrifterett for perioden 1. mai 2008 til1. Januar 2013, men med følgende endringer:... Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 15 av 27

16 Saksnr 2007/ Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden Kommunestyrevalg Arkivkode 080 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 Kommunestyret Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden Sammendrag Hvaler kommunestyre skal velge 2 menn og 2 kvinner som lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett. Formannskapet forbereder valget og legger listen over kandidater ut til alminnelig ettersyn. Med utgangspunkt i listen velger kommunestyret lagrettemedlemmene og meddommere til Borgarting lagmannsrett. Saksopplysninger I følge domsstolloven 64 skal det i hvert lagsogn være to alminnelige utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Utvalgene skal være like store. Medlemmene til uvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert fjerde år (Domstolloven 66). For Østfold lagsogn fastsettes det samlede antall lekdommere herved 167 kvinner og 167 menn. Av disse skal 2 kvinner og 2 menn velges av Hvaler kommune. Medlemmene skal gjøre tjeneste som lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker for lagmannsretten og som meddommere i sivile saker. I nye bestemmelser i domsstolloven 64 forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år (gjeldende fra ). Krav til den som skal velges Kravene er nedfelt i domsstolloven og består av følgende elementer: Generelle krav til hvem som kan velges Personer som er utelukket på grunn av sin stilling Personer som er utelukket på grunn av vandel De generelle kravene for å kunne velges som meddommer går fram av domstolloven 70. Det stilles her krav om personlig egnethet, gode norskkunnskaper, en nedre aldersgrense på 21 år og en øvre aldergrense på 70 år i tillegg til stemmerett og økonomiske forhold. Domstolloven 71 lyder: Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, Møteinnkalling side 16 av 27

17 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, går fram av loven 72: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven c, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner skal være avklart før valget i kommunestyret. Framgangsmåten ved valgene kan illustreres slik: 1. Forberede lister - Allmennheten oppfordres til å foreslå kandidater - Vurdere kandidater også gjenvalg, adresser, alder m.v. - Innhente formalia - Sjekke om formelle vilkår og sikkerhet er oppfylt - spørre på forhånd 2. Formannskapets forberedende valgmøte - Avgjøre fritaksbegjæringer - Vurdere sammensetning for valget ( 67) - Avgi forslag om valg - Forslag legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. 3. Kommunestyrets valgmøte - Senest 15. Februar - Behandle innvendinger og begjæringer som har kommet inn etter kunngjøringen - ingen kan velges til mer enn et av følgende utvalg: lagrette og meddommere ved lagmannsretten og meddommere ved tingretten. 4. Fortegnelser - Føring av fortegnelser over de som er valgt ( 69) - Innsending av fortegnelser Sammensetningen av hvert av utvalgene Domstolloven 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagtettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Hjemmelsgrunnlag Domstolloven 64 og om gjennomføringen av valget Domstolloven 70 71,72,73,74 om valgbarhet og fritak. Møteinnkalling side 17 av 27

18 Lov om endringer i domstolloven 2007 nr. 38 (Valg og uttaking av lekdommere) Vurdering Endringen i domsstolene innebærer som følger; En ny måte for beregning av behovet for lagrettemedlemmer, bla. forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget Mer detaljerte personlige krav til valgbarhet Flere grupper utelukkes pga. stilling Strengere krav til vandel. Ordningen med særlige fagkyndig utvalg oppheves Etter at formannskapet har foreslått kandidater legges forslaget ut til alminnelig ettersyn. Allmennheten skal da ha mulighet for å komme med kommentarer til kandidatene innenfor en angitt frist. Ut i fra forelagt liste utnevner kommunestyret lagrettemedlemmer og meddommere til tingretten. For å tilpasse valgperioden til kommunevalgperioden, vil funksjonstiden for kommende valgperiode bli noe lengre enn 4 år. Utvalgene vil være i funksjon fra 1. mai 2008 til1.januar Rådmannens forslag til vedtak Formannskaper fatter et slikt vedtak. Formannskapet legger vedlagte liste over kandidater til utvalget av lagrettemedlemmer og meddommere ut til alminnelig ettersyn, iht. domsstolsloven 68, 1. ledd Kommunestyret fatter et slikt vedtak: Kommunestyret velger iht domstolloven ledd, lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett, ut i fra vedlagt liste, men med følgende endringer måtte komme i møtet:.. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 18 av 27

19 Saksnr 2007/ Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Arbeidsmiljøutvalget /07 Eldrerådet /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Utvalget for miljø og teknikk /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Økonomiplan , årsbudsjett 2008 Sammendrag I økonomiplanens kap 2.3 viser hovedoversikt driftsbudsjett at de økonomiske rammene forventes å bli svært stramme kommende år. Svikt i skatteinntektene i 2007 er den viktigste årsaken til et forventet regnskapsmessig underskudd i 2007 i størrelsesorden mill. kroner. For å bidra til å forebygge at kommunen føres tilbake i ROBEK-registeret er det budsjettert med inndekning i 2008 av et underskudd fra 2007, med 4.5 mill. kroner. Det forventes ingen realøkning i skatteinntektene og rammetilskuddet i økonomiplanperioden. Samtidig forventer vi en kraftig økning i netto kapitalkostnader, i tillegg til at kompensasjonen for merverdiavgift til investeringer fra og med 2009 ikke lenger kan inntektsføres i driftsregnskapet. I sum fører dette til en betydelig realnedgang i disponible ressurser fra forventet regnskap 2007 til budsjett 2008, og enda kraftigere reduksjoner fra budsjett 2008 til budsjett Senere i økonomiplanperioden forventes situasjonen å bli noe bedre. Konsekvensen av reelle nedskjæringer i rammene er at vi må redusere tjenestenivået i nesten alle deler av kommunens virksomhet, unntatt for de områdene som er betalingsbaserte. Sentral stab vil blant annet få ytterligere redusert kapasitet til utredninger, saksbehandling, forbedringsarbeid, internkontroll og beredskapsarbeid. Seksjon opplæring og kultur vil måtte redusere antall årsverk som del av arbeidet med å redusere ressursbruken til spesialtilpasset opplæring. Det er ikke realistisk å oppnå tilstrekkelige reduksjoner i antall årsverk ved såkalt naturlig avgang i seksjon opplæring og kultur, og det må derfor iverksettes spesielle tiltak for å oppnå nødvendige reduksjoner. Seksjon helse og sosial må med de foreslåtte rammene redusere tjenestenivået på de fleste områder, og det finnes blant annet ikke økonomi til å ta imot nye ressurskrevende brukere i tiltak for funksjonshemmede som ventelig vil komme. Helse og sosial har følgelig heller ikke økonomi til å håndtere økningen i antall brukere i eldreomsorgen. Dette gjelder også driften av flere sykehjemsplasser som må etableres i økonomiplanperioden. Seksjon miljø og teknikk er i stor utstrekning finansiert ved gebyrer og avgifter. De reduserte rammene til miljø og teknikk vil føre til øket etterslep av vedlikehold i og på bygninger, veier, anlegg og andre driftsmidler som ikke er finansiert ved gebyrer. I tillegg vil reduksjonene føre til redusert evne til egen fysisk planlegging (kommuneplanen/reguleringsplaner og visse temaplaner), samt visse deler av arbeidet med geografiske informasjonssystemer (GIS) (kart og vedlikehold av registre). Forutsatt at vi holder de rammene som økonomiplanen bygger på vil vi i 2009, 2010 og 2011 få positive netto interne driftsresultater på henholdsvis 1.5, 5.4 og 6.9 mill. kroner. Dette vil i så fall innebære at kommunens økonomi utvikler seg i riktig retning og i samsvar med målsettingene i AGENDArapportene. Disponibelt netto internt driftsresultat burde i henhold til teorier om kommunal Møteinnkalling side 19 av 27

20 økonomistyring vært på minimum 3 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at resultatet i 2008 burde vært om lag 6 mill. kroner, og i resten av økonomiplanperioden noe mer enn dette hvert år. Saksopplysninger Stortinget fastsetter rammer og forutsetninger for plan- og budsjettarbeidet i kommunene gjennom vedtak av lover og i statsbudsjettet. Plan- og budsjettarbeidet er regulert gjennom bestemmelsene i kommuneloven og plan- og bygningsloven. De to lovverkene har ulik forankring, men overlapper hverandre. Plan og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at det i hver kommune skal utarbeides kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Kommuneplanen har en 12-årig tidsperspektiv, økonomiplanen 4-årig tidsperspektiv mens årsbudsjettet har et kortsiktig årlig tidsperspektiv. Kommuneplanen skal rulleres hvert 4. år, mens økonomiplanen skal rulleres hvert år. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas innen utgangen av hvert år. Nåværende rullering av kommuneplanen startet sent i 2006, fortsatte i 2007, og sluttbehandles i 2008 av det kommunestyret som ble valgt i september Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Investeringstiltakene bør ha en levetid over 3 år og være i størrelsesorden over kroner. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 1. januar til 31. desember, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. De underordnede organene (seksjoner/virksomheter) kan bare bruke midler på kommunens vegne innen de rammene budsjettet setter. Er det ikke vedtatt noe budsjett, har de heller ikke formell fullmakt til å bruke midler. I Kommuneloven 44, nr 4, finnes følgende bestemmelse: I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen er bindende. Dersom rammene for kommunens virksomhet må endres etter at økonomiplanen er vedtatt, må en slik endring vedtas av kommunestyret. Bestemmelsene om årsbudsjettet finnes i 45 og 46 i kommuneloven. Budsjettet er som økonomiplanen bindende og skal være fullstendig og realistisk og forutsettes korrigert når budsjettregnskapet viser avvik. Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. Kommuneloven bestemmer at det i årsbudsjettet skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. For å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter, samt egenkapital til investeringer, anbefaler staten at det budsjetteres med et netto driftsresultat på minimum 3 % av sum driftsinntekter (skatt, rammetilskudd, salgs- og leieinntekter). I dette dokumentet er økonomiplanen og årsbudsjettet slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, på kort og lang sikt. Kommunestyrets tidligere vedtak om kommuneplanen, økonomiplanen og årsbudsjettet er viktige grunnlag for økonomiplan for perioden og årsbudsjett Det samme er de økonomiske analysene som ble utarbeidet med bistand fra Agenda Utredning & Utvikling AS i juni, juli og august 2007, i henhold til kommunestyrets vedtak i desember 2006 om økonomiplan /årsbudsjett Arbeidet i administrasjonen med budsjett og økonomiplan har i tillegg vært basert på rådmannens rundskriv for økonomiplan / budsjett 2008, datert Dette rundskrivet ble behandlet i formannskapet og utvalget for kultur og personrettede tjenester, samt utvalget for miljø og teknikk i møter Litt om AGENDA-rapportene Fjorårets budsjettvedtak var grunnlaget for at Hvaler kommune søkte bistand fra AGENDA Utredning og utvikling AS med tanke på en analyse av kommunens økonomi og anbefaling av videre veivalg. Analysen er dokumentert i to rapporter; Møteinnkalling side 20 av 27

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Arkivsaknr.: 16/02692-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Bjørn Stokvold SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Kommunestyret 26.09.2016 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 2017-2020 SAMMENDRAG: Det skal velges forliksrådsmedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler Alle landets kommuner Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200700389-5 Terje Karterud 73 56 70 52 22.06.2007 Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.09.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/539-4 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgnemnd for politiske råd og utvalg 10/16 09.06.2016 Halsa kommunestyre Valg

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.06.2015 Møtested: Harstad Rådhus 1A Formannskapssalen Tidspunkt: 14:15 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannen - servicetorget

Rådmannen - servicetorget Rådmannen - servicetorget Knut Hauge, Hafslo Svein Arve Ruud, Solvorn Tordis Rauboti, Solvorn 22.11.2012 Arkivsak: 11/2720 Løpenr.: 12/13879 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud - Melding om politisk behandling

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.10.2016 Kommunestyret 31.10.2016 SUPPLERINGSVALG - LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune velger

Detaljer

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE

SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE VEDLEGG SAK 1/12 MØTE I VALGNEMNDA I GRAN KOMMUNE 29.03.12 Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201000351-33 Terje Karterud 73 56 70 52 07.11.2011 Valg av lagrettemedlemmer

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-022 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Valnemnd 16.01.2008 007/08 KAWV Kvam heradsstyre 05.02.2008 017/08 KAWV Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Sigrid Laupsa

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 DOMSTOL ADMINISTRASJONEN Saksbehandler:Terje Direkte tlf.:73567052 Karterud Dato:17.11.2015 Saksnr.:15/1315-36 Arknikode:DOMSTOL 306 Deres ref.: Samtlige kommuner Longyearbyen lokalstyre Samtlige fylkeskommuner

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 15.04.2016 2015/1822-5156/2016 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Offentlig

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-033 16/245 16/2270 Mona V. Larsen 08.03.2016 Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar 2017-31. desember

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Interntjenesten Vår dato Vår referanse 01.06.2012 2010/809-5912/2012 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Interntjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 07.04.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 26.04.2012 kl. 14:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Borgarting lagmannsrett - valg av meddommere Thomas Fosen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.01.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2012 Tid: KL. 15:00 Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Gyldig forfall meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/08 07/00515 VALG AV MEDDOMMERE TIL ØST-FINNMARK TINGRETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/08 07/00515 VALG AV MEDDOMMERE TIL ØST-FINNMARK TINGRETT MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skansen NB! Merk tid og sted! Møtedato: 03.03.2008 Tid: Kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00 DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2004 Tid: 17.00 Forfall må meldes til partiene. Partiene gir beskjed

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

BOKN KOMMUNE Sakspapir

BOKN KOMMUNE Sakspapir BOKN KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 10.05.2016 037/16 JEN Saksansv.: Jan Erik Nygaard Arkiv: K1-033 Objekt: Arkivsaknr 15/655 Val av lagrettemedlemmer,meddommere

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 23.05.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til:

Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: VALG AV MEDDOMMERE Rauma formannskap har i møte 20.03.2012 vedtatt fig. forslag til meddommere til: tingretten lagmannsretten - jordskifteretten for kommende periode 01.01.2013-31.12.2016. DomstoUoven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.11.2014 Møtested: Harstad Rådhus Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN L. JANUAR 2013 TIL 31.

FAUSKE KOMMUNE VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN L. JANUAR 2013 TIL 31. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2334 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/603 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 082112 I FORMANNSKAP I Dato: 23.04.2012

Detaljer

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Saksframlegg. Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer: VALG AV DIV. STYRER, RÅD OG UTVALG. Arkivsaksnr.: 07/32589 Saksframlegg Forslag til innstilling: Til Forliksråd for perioden 1.mai 2008 1.januar 2013 oppnevner bystyret følgende 3 medlemmer m/varamedlemmer:

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 10:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 10:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 08.03.2012 kl. 10:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/12 Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtakstnemnd 2011-2015 PS 2/12 Forslag

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-26 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyresalen, Rødberg TEMA: 11.00 11.30 Prosjekt Lys i alle glas Saksbehandlingen starter kl. 11.30.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 30.08.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2016/8781 Deres ref: 16/663 Vår dato: 29.03.2017 Deres dato: 09.02.2017 Arkivkode:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer