Årsplan Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa."

Transkript

1 Årsplan Del A andelsbarnehage Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: e-post:

2 Innholdsfortegnelse Innledning Innledning side 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat side 4 Barnehagens eierform side 4 Styringsorganer side 4 Styringsdokumenter side 5 Organisering av barnehagen side 5 Visjon- og verdigrunnlag side 6 Vår historie side 7 Nærmiljøet side 7 Satsningsområde side 7 Rammeplanens innhold og våre arbeidsmetoder side 8 Hverdagslivet i barnehagen side 11 Rutiner side 11 Kulturkalender side 12 Foreldresamarbeid side 12 Personalsamarbeid og utvikling side 13 Møtevirksomhet side 13 Dokumentasjon og vurdering side 14 Praktiske opplysninger side 15 Med tid for de små øyeblikk Virksomhetsplanen er et levende dokument som skal brukes som et grunnlag og være styrende i det daglige arbeidet i Steinrøysa. Planen godkjennes av barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) og gir konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold/arbeid til eier, brukere og tilsynsmyndighet. Det utarbeides fire forskjellige plandokumenter som er styrende for barnehagens drift og innhold: Årsplan del A Dette dokumentet gjelder for flere år og beskriver den overordnede delen av virksomheten, det vil si visjon, verdigrunnlag, satsningsområde, lover, livet i barnehagen og praktiske opplysninger, Årsplan del B Dette dokumentet gjelder for ett barnehageår og består av informasjon om overordnet aktivitetsplan, dagsrytmen og annen nytting informasjon. Årsplanen deles ut på begynnelsen av barnehageåret. Månedsplan Dette dokumentet deles ut hver måned. Her er det en mer detaljert beskrivelse av hva som skal vektlegges på avdelingen gjeldende måned, med mål og innhold, samt en utfyllende evaluering av forrige måned. I tillegg til dette har vi en folder med våre rutiner. 3

3 Barnehagens formål og samfunnsmandat Barnehagens formål (Steinrøysa andelsbarnehage; Vedtektene 2): Barnehagen skal arbeide for å utvikle barnas evner og aktivitetsnivå i nær kontakt med kultur og natur. Steinrøysa andelsbarnehage skal arbeide mot å være en trygg barnehage for både barn og foreldre, med vekt på gjensidig informasjon og åpenhet. Barnehagens eierform Steinrøysa andelsbarnehage er eid og drevet av foreldre gjennom et andelslag. Vi arbeider nå for å endre driftsform til et Samvirkeforetak. Styringsdokumenter Lov om Barnehager «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas les mer på Odin.no Rammeplan for barnehager (forskrift til Lov om hensviser til lovdata.no henviser til hjemmesiden: steinroysa.no HMS - helse, miljø og hensviser til lovdata.no Styringsorganer Årsmøte er barnehagens høyeste organ. Møte holdes hver vår. Eierstyret er sammensatt av minimum tre andelseiere. Disse er leder, sekretær og styremedlem(er) og velges for et år av gangen. Styrets leder skal velges av årsmøtet. Styrets leder kan møte i SU. Oppgaver: se vedtektene Samarbeidsutvalget (SU) er sammensatt av tre representanter for andelseierne, og tre fra de ansatte. Det velges en andelseier og en ansatt fra hver avdeling. Daglig leder møter fast i SU, har uttalelsesrett, men er uten stemmerett. SU konstituerer seg selv, og det utarbeides egen møteplan for SU. Leder for SU kan møte i eierstyret. Oppgaver: se vedtektene Samarbeidspartnere Nittedal kommune (alle enheter). Nittedalsbarnehagene. Sørli skole og Rotnes skole (andre skoler ved behov). Organisering av barnehagen Barnehagen organiseres tradisjonelt i tre avdelinger: Spirrevippen som har inntil 12 plasser for barn i alderen 1-3 år Kanutten som har inntil 24 plasser for barn i alderen 2-6 år Tingeltangel som har inntil 24 plasser for barn i alderen 2-6 år Avdelingsnavnene er hentet fra Alf Prøysens verker! Vi legger stor vekt på kontakt og samarbeid mellom avdelingene. Vi ønsker å vektlegge dette ut i fra målet om at Steinrøysa skal oppleves som ett hus, der barn og ansatte kjenner og er trygge på hverandre på tvers av avdelingene. 4 5

4 Visjon og verdigrunnlag Nittedal barnehagens felles visjon: «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene» Vår visjon «Med tid for de små øyeblikk» Steinrøysas verdigrunnlag Våre fire kjerneverdier: Glede Ser man glede, den ekte spontane gleden, blant barn og voksne i Steinrøysa, ja da vil dette være et tegn på at vi har synliggjort og realisert det vi ønsker med å velge glede som kjerneverdi. Omsorg Les mer under «Rammeplanens innhold» side 8 Historien vår Steinrøysa andelsbarnehage ble stiftet 4. januar 1999, og åpnet i leide lokaler to dager senere. Etter en nesten tre år lang byggeprosess, og med opphold i tre ulike leide lokaler, flyttet vi inn i eget, nytt bygg på Moltun-tomta november Frem til mars 2005 delte vi tomta med Moltun barnepark, som nå er nedlagt. Fra å være en liten barnehage med 5 årsverk og 21 barn, er Steinrøysa nå etablert som en mellomstor bedrift med ca. 15 årsverk, og plass til 66 barn. Navnet er hentet fra Alf Prøysen sin diktning «Steinrøysa neri bakken». Nærmiljøet vårt Steinrøysa ligger på Sørli i umiddelbar nærhet til marka. Her har vi egen lavvo som vi bruker jevnlig. I vårt nærmiljø ligger også Nittedal togstasjon, flere smådammer, stort utbyggingsområde, Sørli skole, NIL`s skistue etc. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt gjennom hele året. Barnehagens satsningsområde For perioden skal barnehagen jobbe aktivt med MILJØ Nærmiljø, ute- og innemiljø, læringsmiljø, miljøvern og arbeidsmiljø. Egen plan! Anerkjennelse Å opptre anerkjennende kan kort beskrives som å opptre på en likeverdig måte. Dette forutsetter evnen til å behandle mennesker med respekt, og at man er genuint interessert i å involvere seg i hva den andre part er opptatt av. Raushet I dette ligger det at vi skal by på oss selv. Våre relasjoner til kollegaer, barn og foreldre skal være preget av ivaretakelse, respekt og verdsetting av ulikheter og mangfold. 6 7

5 Rammeplanens innhold og våre les Rammeplan for barnehager på Arbeidsformer Årskalender som beskriver hva vi er opptatt av gjennom hele året. Månedsplaner og ukeplaner er i tråd med dette. Avdelingene har faste turdager, dagsrytme og aktiviteter tilpasset barna. «Grupper på tvers» en gang i uken fra september til mai. Felles aktiviteter gjennom året. Bruk av ulike pedagogisk materiale: eks: Steg for steg, Snakkepakken, bøker, «Mattekassen» etc. Samlingstunder. Prosjekter (se månedsplaner). Barnehagen har arbeidet aktivt med å ha fokus på uteliv de siste årene, og har innarbeidet dette i vår praksis: Eksempler: - Turdager. - Utelek hver dag. - Formingsaktiviteter med naturmateriale. - Tilberedning av mat ute. - Egen lavvo/biotop. Rammeplanens sju Henviser til å lese mer i Rammeplanen Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, de vil sjeldent opptre isolert. Det er læringsområdene og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form For å sikre at fagområdene tilpasses det enkelte barn og gruppens interesser, har vi utarbeidet er progresjonsplan i Årsplan, del B. Månedsplanene beskriver hvordan vi konkret jobber. Læring Steinrøysa har et helhetlig syn på læring. I teorien skiller en gjerne mellom to former for læring; formell og uformell læring. Formell læring skjer i det periodiske innholdet, mens uformell læring skjer gjennom hverdagslivet i barnehagen. Våre mål for formell læring er beskrevet i Rammeplanen. Se avdelingsplanene for nærmere beskrivelse av hva vi er opptatt av. Lek og sosialt samspill Barnehagen skal gi muligheter for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge, og samtidig utfordrende omgivelser. Lek foregår både som frie, selvvalgte aktiviteter og gjennom voksenstyrt lek. Hva ønsker vi å jobbe mot: Alle barn har minst en god lekekamerat. Alle barn opplever tilhørighet til barnegruppa. Barna utvikler kompetanse innen lek (turtaking, utvikle roller, sosiale spilleregler). De voksne deltar aktivt i leken. Dette gjør vi gjennom: På bakgrunn av observasjon av barna legger personalet til rette for utvikling. Lekegrupper etableres. Arbeider med ulike metoder. Voksne opptrer som gode forbilder og rollemodeller. Hvordan dokumenter vi dette? Se Vurdering og dokumentasjon 8 9

6 Omsorg Gjennom vårt arbeid skal vi evne å gi barna omsorg som dekker både de fysiske; synlige behov og de psykiske; usynlige behov barna gir uttrykk for. Vi ønsker å gi god omsorg ved: Å skape faste rammer for store og små. Å sørge for at alle får tilstrekkelig omsorg og oppmerksomhet. Å legge til rette for aktiv bruk av barnehagens fysiske rom, utstyr og kompetanse. Å være et fast holdepunkt for barna i glede, sorg og konflikter. Å prøve å forstå barnas signaler, individuelle forutsetninger og behov. Å oppmuntrer barna til å anerkjenne hverandre. Hvordan dokumenter vi dette? Se Vurdering og dokumentasjon. Overgang barnehage skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge tilrette for barns overgang fra barnehagen til førsteklasse og SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Hva gjør vi her i Steinrøysa? Følger kommunes kvalitetsdokument for overgang fra barnehage til skole. Tett samarbeid med de skolene som barna representerer. Det siste året har vi Klubben for førskolebarna hvor vi vektlegger leseskriveforberedende aktiviteter. Øver på å bli mest mulig selvstendig. Foreldresamtaler med fokus på overgangen. Hva ønsker foreldrene at vi formidler videre! Faste aktiviteter som f.eks ansvar for Lucia, turer til Movatn, teknisk museum, lage Steinrøysa avisa, overnatting i barnehagen. Oppdragelse/dannelse Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Vi overfører verdier, normer, tanker, uttrykk og handlingsmåter. Barnehagens personale er bevisst dette og vårt verdigrunnlag danner grunnlag for våre handlinger Omsorg - glede - anerkjennelse - raushet. Barns medvirkning Barna skal ha medvirkning i hverdagen i vår barnehage. Med dette mener vi at barna skal ha mulighet til å ha innflytelse på sin hverdag. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barn må få oppleve å bli hørt og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må lære å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Hverdagslivet i barnehagen Hverdagslivet i barnehagen er det som skjer hver eneste dag, som for eksempel rutinesituasjoner (påkledning, måltider, stellesituasjoner, hvile, hygiene), frilek og «her og nå-situasjonene». Dette er momenter som kommer tilbake hver dag, og gjerne flere ganger om dagen. Se på i Årsplan, del B Rutiner i barnehagen Se egen folder Her beskriver vi alle rutiner barnehagen har: dagliglivet, turer, fravær, overgang ny avdeling etc

7 Kulturkalender Faste felles aktiviteter som vi har gjennom året. Hva Ansvar Høstutstilling Personalet Tenning av julegran 1.des SU Lucia-feiring Klubben Grøtfest Personalet Karneval Personalet Påskefrokost Personalet 17. mai forberedelser Personalet Sommeravslutning SU Datoer fremkommer i årsplanen, del B. Personalsamarbeid og utvikling Det er svært viktig å jobbe med kompetanseheving for å opprettholde motivasjon, engasjementet og utvikling blant personalet. Kompetanseutviklingen vil foregå både internt og eksternt gjennom egne ressurser og gjennom kurs. utdanning. innleide forelesere. medarbeidersamtaler /utviklingssamtaler. kontinuering arbeid for å få et godt psykososialt arbeidsmiljø eks: sosiale kvelder, oppmerksomheter ved runde år. IA bedrift. Tilknyttet PBL Bedriftshelsetjeneste. les mer i Rammeplanen side 14 Det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Vi skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse (= gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres oppgaver og ansvar) og samarbeid (regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles) Hvordan jobber vi med dette? Ulike møtearenaer og møtested. Informasjon: muntlig/skriftlig, e-post, web siden vår. Daglig tilbakemeldinger. To foreldresamtaler i året og ellers ved behov. Veiledning ved behov i oppdragerspørsmål. Medvirkning (foreldreråd, samtaler). Delaktighet gjennom Eierstyret og SU. Møtevirksomhet Avdelingsmøter Her deltar avdelingspersonalet, samt daglig leder og annet personal ved behov. Ledermøter Her deltar daglig leder og de pedagogiske lederne. Personalmøte For samtlige ansatte avholdes en gang i måneden på kveldstid. Planleggingsdager 5 hele dager i året er barnehagen stengt og personalet jobber sammen om det vi er opptatt av for å videreutvikle barnehagen. I hovedsak avholdes det to foreldrerådsmøter, og to foreldremøter årlig. Foreldresamtaler avholdes to ganger pr. år. Det utarbeides en momentbok som grunnlag for disse samtalene. Foreldre/foresatte har ansvaret for å avtale tid med sin/sine respektive primærpersoner/pedagogiske ledere. Daglig leder deltar i felles møter med de andre styrerne fra de private barnehagene i Nittedal, samt på en del møter felles for alle styrerne og daglig ledere (både kommunale og private)

8 Dokumentasjon og vurdering Vurdering For at vi skal utvikle og forbedre vårt arbeid må vi hele tiden vurdere og evaluere det vi gjør. Vi drøfter arbeidet og arbeidsmetoder, og ser om det står i forhold til fastsatte mål. Arbeidsmåter justeres eller avvikles etter behov. Vi vurderer fortløpende og til bestemte tider på året. (egen plan). Vi bruker ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og foreldresamtaler. For at vurderingsprosessen skal være fullstendig, er vi avhengig av foreldrenes syn. Dokumentasjons metoder muntlige tilbakemelding til foreldrene i dag lapp måneds skriv brukerundersøkelser barnas egne permer med tegninger, bilder etc TRAS/ Alle med bruk av foto/ video/ powerpoint Årlig plan tilpasset årskalenderen for hva vi vurderer og dokumenterer! Se årskalender for mer informasjon. Praktiske opplysninger Andeler + tilbakebetalinger Det betales inn en kontingent på kr 4000,- totalt ved oppstart i barnehagen. Kr 500,- når en takker ja til plassen og kr 3500,- en uke før oppstart. Kontonummer står på Velkomstbrevet. Når barnet slutter vil en få tilbakebetalt pengene. Faktura, rutiner betalinger Foreldrebetaling er forskuddsvis og skjer over 11 måneder. Det betales ikke kontingent i juli. Månedlig forfall av betaling er den 1. i hver måned. Hvert halvår får foresatte regninger for 5/6 måneder av gangen. Søsken får en regning. Har du ikke betalt vil du få betalingspåminnelse og purring. Overholdes ikke betaling vil dette oppfattes som mislighold av plass og plassen kan sies opp av eierstyret. Det betales et tillegg for mat. Satsen for dette fastsettes av Årsmøtet. Søskenmoderasjon og lav betalingsevne Nittedal kommune har felles regler for alle barnehager ved søskenmoderasjon. Det betales 100% for første barn, 30% for andre barn og 50% for tredje barn. Har du lav betalingsevne kan du søke daglig leder om å få redusert betaling. Eget søknadskjema og dokumentasjon. Forsikring Alle barna i barnehagen er forsikret gjennom forsikringsselskapet If i den tiden de er i barnehagen og i aktiviteter arrangert av barnehagen. Foreldremedvirkning/Dugnad I en barnehage er det alltid noe som må gjøres, og som vi ofte trenger hjelp til. Det blir arrangert dugnader som dere er pliktige til å støtte opp om fordi dere ved kjøp av andel er medeier av barnehagen. Det er Årsmøtet i barnehagen som fastsetter dugnadplikten pr. år. Alle andelseiere har 15 dugnadstimer pr. barnehageår

9 Praktiske opplysninger forts. Stenging ved høytider Barnehagen holder stengt fra og med julaften - til og med 1. nyttårsdag. Etter vedtektene holder barnehagen planleggingsdag andre nyttårsdag. Barnehagen er stengt hele påskeuken, og åpner første virkedag etter påskeferien. Sommerferie Det kreves betaling for 11 mnd. i året, den betalingfrie måneden er kompensasjon for ferie. Ferien avvikles med minimum 3 uker i perioden grunnskolens sommerferie. Den resterende ferien jfr. ferieloven avvikles i løpet av barnehageåret. De barna som skal over i skolen må ha tatt ut alle 4 uker ferie innen 31. juli. Barnehagen gir foreldrene melding om når det blir sommerstengt senest 31. januar. Oppsigelse av plass Barnehageplassen kan sies opp med 2 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsen regnes fra den 1. påfølgende måned. For sen henting av barn Åpningstiden er p.t Alle barn og foreldre skal være ute av barnehagen kl Personalet skal da kunne låse dørene og gå hjem. Blir du sen, skal det underskrives et skjema og gebyr utregnes. Kr 300,- pr påbegynte halvtime. Se vedtekter. Dagsrytme For å tilfredsstille barnas behov for trygghet, trivsel og læring, organiseres dagen i en fast struktur. Dagsrytmen styres av hendelser som levering, lek, måltider, organiserte aktiviteter, utelek og henting. Målet med dagsrytme er at den skal være fast og forutsigbar, men med mulighet for fleksibilitet og spontanitet. Kl Barnehagen åpner Kl Frokost, Frilek/Planlagt aktivitet Kl Lunsj, Utetid Kl Frukt, Frilek, Rydding Kl Barnehagen stengt, alle skal være hentet. Frammøte/kjernetid Barnehagen har kjernetid fra Det betyr at barna skal være kommet i barnehagen kl 9.30 med mindre det ikke er gitt beskjed om noe annet på forhånd. Det er viktig at dere ringer barnehagen så snart dere vet om deres barn ikke kommer i barnehagen på grunn av sykdom eller fri, men også om barnet kommer etter 9.30 Foreldrene må gi personalet beskjed om at de tar med seg barnet hjem dersom ikke noen av personalet har sett dem. Om andre enn foreldrene skal hente barnet, skal vi ha beskjed om dette på forhånd. Måltid Det er tre måltider i løpet av dagen. Barnehagen kjøper inn melk, brød, pålegg, grønt etc til lunsjen. Frokost: Barna har med egne matpakker. Lunsj: Brød eller varm mat serveres i barnehagen. Varm mat annenhver uke fra september til juni. 3-mat: Barna har med frukt og evt. matpakke. Syke barn/sykdommer hos barn. Syke barn skal holdes hjemme fra barnehagen. Ved feber skal barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake. Medisinering Foreldrene har hovedansvar for medisinering og at de taes på foreskrevet måte. Barnehagen gir medisiner når disse punktene er avklart: opplæring ansvar dosering( skriftlig fra lege) oppbevaring. Når barn skal medisiners fast over tid (over en uke), skal det avtales møte med barnehagen. Medisiner som skal gis morgen og kveld SKAL taes hjemme. Gi beskjed til barnehagen om barnet har fått medisiner om morgenen, i tilfelle det oppstår en ulykke og barnet må til lege/sykehus

10 Praktiske opplysninger forts. Tøy Det er viktig å alltid ha skiftetøy i barnehagen. Barna må til enhver tid ha tøy som passer til vær og vind. Tøyet må merkes. Mange barn har likt tøy og det er derfor ikke så lett å holde oversikten. Hjelp oss! Barnas bursdag Barnas fødselsdag markeres i barnehagen med flagging, krone og bursdagssamling. Foreldre/foresatte tar med boller, ispinner eller muffins. Dersom flere barn har bursdag samtidig kam vi ha en felles dag. Tradisjoner i barnehagen Se kulturkalenderen i årsplanen Filming/fotografering I forbindelse med mange forskjellige aktiviteter i barnehagen ønsker personalet å ta bilder og filme barna. Dette brukes til dokumentasjon og for å vise dere hva vi gjør. Eget samtykkeskjema. Det hender at vi også får besøk av medier, men da innhenter vi samtykke før de evt. får ta bilde av barna. OBS! Ikke legg ut bilder av andres barn på internett uten samtykke. Med tid for de små øyeblikk 18 19

11

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer