Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg:"

Transkript

1 BARNEHAGENS VERDIER: Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg: Omsorg: Omsorg i barnehagen handler om forholdet mellom de voksne og barna, om barnas omsorg for hverandre. De voksne i vår barnehage vil vise dette gjennom: - Møte barna med respekt - Gi barna en følelse av å være betydningsfulle - Vise at vi bryr oss om det enkelte barn - Vise barna at de er ønsket og velkommen i barnehagen - Møte barna med forståelse De daglige rutinene i barnehagen er svært viktig for læring og oppdragelse i førskolealderen. Det er i leken, under måltidet, i av og påkledningen at de voksne overfører holdninger og verdier. Dette gjøres gjennom måten vi snakker på og hvordan vi setter grenser for dem. Toleranse / respekt: Vi ønsker at toleranse og respekt for andre skal være grunnleggende verdier i vår barnehage. Dette vil vi søke å oppnå ved å jobbe systematisk med å utvikle barnas sosiale kompetanse. Å lære barna å se situasjoner ut fra andres perspektiv, og å ha respekt for andres mening og syn vil kunne bidra til dette. Fellesskap / individ og gruppe: Vi ønsker at både barn og voksne skal ha et eierskap til sin avdeling og til barnehagen som helhet. Vår barnehage er ikke større enn at vi jobber for at alle barn og voksne kjenner hverandre på tvers av avdelingene. Vi har også en del felles arrangementer i løpet av året. Barna skal også føle fellesskap og tilhørighet på den avdeling de går på. Vi legger samtidig stor vekt på å se og ta vare på enkeltbarnet i gruppa. Vi mener at kvaliteten i stor grad finnes i møte mellom menneskene i barnehagen og gjør derfor gjerne Kari Papes ord til våre: «Hvordan vi mennesker omgås med hverandre, hvordan vi opplever oss selv i samspill med andre, og hvordan andre opplever seg selv i samspill med oss, måten vi kommuniserer på, og hvordan vi er som modeller for barn, er noe av det viktigste i verden!» Kari Pape 1

2 RETNINGSGIVENDE FOR BARNEHAGEN ER: 1. Lov om barnehager av 17. juni 2005 med forskrifter og bestemmelser 2. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver revidert utgave 2011, samt senere utgitte temahefter. 3. Vedtekter for Løkkebergene Vels barnehage 4. Barnehagens årsbudsjett OVERORDNET MÅL FOR BARNEHAGEN: Å skape et miljø hvor barna kan trives, føle tilhørighet og hvor de kan gi og ta imot omsorg. Å få trygge barn som utviser toleranse og respekt for andre og føler at de er akseptert Å legge til rette for trivsel gjennom lek og læring Å gi barna mulighet til å uttrykke seg og å få innflytelse på livet i barnehagen. Å gi barna hjelp til å utvikle god sosiale kompetanse 2

3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Løkkebergene Vels barnehage er en privat barnehage med 39 plasser for barn fra 1 6 år fordelt på to avdelinger. Barnehagen har følgende åpningstid: kl Antall barn i barnehagen: Utsikten : 24 barn 4 6 år Kjappen : 15 barn 1 3 år Barnehagen har følgende ferieordning: Sommerferie Påskeferie Juleferie - Stengt i juli måned - Stengt i skolens påskeferie - Stengt f.o.m og åpnes igjen første Virkedag etter nyttår. BARNEHAGENS PERSONALE: Utsikten: Pedagogisk Leder Pedagogisk Leder Pedagogisk medarbeider Pedagogisk medarbeider Pedagogisk medarbeider Christine Simonsen Kristin Indal Sommarset Margot Henriksen Kristina Johannessen Trausti Traustason Kjappen: Pedagogisk Leder 60 % Anne Elisabeth Larssen Pedagogisk Leder 80 % Helle Refsum Pedagogisk medarbeider Lillian Herlik Pedagogisk medarbeider Vibeke Raaen Daglig Leder/ Styrer: Anne-Grethe Moi Klingberg PLANLEGGING OG SAMARBEIDSTID Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Ledermøter hver 14 dag Avdelingsmøter hver 14 dag 3

4 DAGSRYTME PÅ UTSIKTEN Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Barna kommer Frokost for de som ønsker Frilek, aktiviteter, temaopplegg, utelek og turer Samlingsstund Måltid / Påkledning Frilek ute Barna går inn Frukt/ måltid og frilek inne. Barnehagen er slutt. DAGSRYTME PÅ KJAPPEN Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl KL KL Kl Kl Barna kommer Frokost for de som ønsker Samlingsstund Aktiviteter inne / ute sove for de som trenger det Måltid Bleieskift- Hvilestund Utelek for de som har sovet om sommeren (innelek på vinteren) Vi går inn bleieskift Frukt/ knekkebrød Aktiviteter og lek Barnehagen er slutt 4

5 ÅRSTIDSFESTER OG ARRANGEMENTER I 2015/ september Høstfesten er et arrangement for barn og ansatte i barnehagen, i forkant av dette har barna vært med å skjære grønnsaker til suppe og bakt rundstykker. Vi har fellessamling og felles måltid med de største på Kjappen og alle barna på Utsikten. Dato ikke fastsatt Julegudstjeneste i Bragernes kirke kl Vi går med de største barna på Utsikten og er det noen foreldre som ønsker kan de gjerne være med 13.desember Vi inviterer foreldre, barn og andre til luciafrokost kl Barna kommer ferdig luciakledd med lys og vi serverer lussekatter, pepperkaker og kaffe. Desember Nissefesten er for barn og ansatte i barnehagen. Da er det fint om barna har på nisselue / drakt. Vi går rundt juletreet ute og spiser nissegrøt med mandel i grøten. Kanskje nissefar kommer? 17. mars Påskefesten er et arrangement for barn og ansatte i barnehagen. Her har vi en liten felles samling før vi går ut og ser om påskeharen har vært her. Vi har felles måltid med de største på Kjappen alle fra Utsikten og serverer tomatsuppe og hjembakte påskebrød. Uke 21 De største på Kjappen og alle fra Utsikten skal på sommertur til Grytebakke gård i Sande. Her ser vi på dyra, får ri på hest, bli med på tur med traktor og hoppe i høyet. Vi kjører buss til og fra barnehagen. 14. juni Vi inviterer foreldre, besteforeldre og andre til sommerfest i barnehagen kl På programmet står teater og sang fremført av barna. Foreldrene baker kake. 5

6 SATSNINGSOMRÅDER Vennskapsrelasjoner Vi vil bidra til at ditt barn skaper gode vennskapsbånd fra tidlig alder. Vi vil være med i leken og være en støttende voksen slik at ditt barn utvikler egen lekekompetanse med venner rundt seg. UTELIV, NATUROPPLEVELSER OG LEK I PARKEN VÅR Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser- og den gir inspirasjon til estetiske utrykk Vi ønsker at barna skal få glede av å være ute i naturen og følge endringene gjennom de ulike årstidene. Vi ønsker at barna skal blir kjent med nærmiljøet og forståelsen for samspillet mellom mennesket og naturen Vi ønsker å gi barna gode tur opplevelser Variert fysisk aktivitet er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse 6

7 PEDAGOGISK INNHOLD / FAGOMRÅDENE Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeide med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Barnehagens verdiformidling skal praktiseres i overensstemmelse med menneskerettskonvensjoner som Norge er bundet av. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. I følge rammeplanen skal barnehagen se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Barnehagens innhold er delt inn i følgende 7 fagområder. Disse vil sjelden opptre isolert Kommunikasjon, språk og tekst: Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet: Natur, miljø og teknikk: Etikk, religion og filosofi: Nærmiljø og samfunn: Antall, rom og form: BARNS MEDVIRKNING: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 - barns rett til medvirkning.) Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnets alder og modenhet. Det er viktig at de voksne er lydhøre for barnas initiativ, forslag og undring og i størst mulig grad hjelpe dem til å gå videre med dette. Barna kan ikke bestemme i situasjoner hvor de ikke forstår konsekvensene av sine valg. De voksne må bestemme når vi ser at konsekvensene blir for store for barna, de skal ikke behøve å lære av sine feil. Situasjoner hvor barna kan medvirke kan være: - Lek og aktiviteter ute og inne - Toalettbesøk - Lekekamerater / vennskap - Turmål / turkamerat - Velge sang ved bordet - Forslag til innhold i samlingsstund - Påkledning (i noen grad) - Forslag til temaarbeid - Mat / forslag til meny på matdager 7

8 LEK / LÆRING: Leken er barnas samværs og væremåte. Evne til lek, særlig sosial rollelek, blir derfor viktig for å kunne mestre det sosiale samspillet i barnehagen. Det å støtte opp om barnas lekemuligheter er derfor en av barnehagens viktigste oppgaver. Leken kjennetegnes ved at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er lystbetont og indremotivert, og barnet ser på leken som en belønning i seg selv. For barn i barnehagen er lek og læring sterkt knyttet til hverandre. Vi ønsker at leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen, og samtidig støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og bidra til et godt grunnlag for læring. SOSIAL KOMPETANSE: Barnas sosiale kompetanse er av stor betydning for deres samspill med andre. Det er i samspill med betydningsfulle voksne og barn, at barna lærer seg selv å kjenne. Barn lærer best ved å vise omsorg for andre i et miljø hvor voksne har et reflektert forhold til hvordan de gir omsorg. Vi ser på arbeidet med sosial kompetanse og samspill som et fundament som er til stede i alt vi gjør i barnehagen. Oppstart av barnehageåret er en periode med innkjøring av nye barn og foreldre. I denne perioden vil vi legge spesielt vekt på temaet realsjoner, for vi vil gjerne at både barn og voksne skal føle seg godt mottatt i barnehagen. MAT I BARNHAGEN: De barna som ønsker kan spise frokost i barnehagen, men de må ha med matpakke til dette måltidet. Til lunsj serverer vi brød og pålegg de fleste dagene i uken og vi er opptatt av at det skal være grovt brød og variert pålegg som ost, leverpostei, kalkunpølse, makrell i tomat, fiskepudding og tomat, agurk og paprika som tilbehør. Vi har ikke syltetøy, sjokoladepålegg eller andre typer pålegg med mye sukker i. Begge avdelingene får varm mat på fredager Barna får oppskåret frukt og knekkebrød på ettermiddagen etter at de har vært ute. Det serveres grønnsaker til alle måltider KARTLEGGING / DOKUMENTASJON: Vi vil gjennomføre en Alle Med - kartlegging av de barna som vi mener har behov for det. Alle Med er et verktøy som kartlegger følgende områder: Sansing / motorikk, konstruksjonsevne / kreativitet, sosialt samspill, språk / begrep. Dette er en screening som gjør at vi ser det enkelte barn på de ulike områdene og vurderer det i forhold til barnets alder og utvikling. Andre Pedagogiske verktøy vi bruker er : Tras, Nelly og Hamza og Hjertebarn I tillegg til dette vil vi fortsette med å samle på hvert enkelt barns gode opplevelser, utsagn og ferdigheter i mestringspermen. Jo mer selskap, oppmuntring og veiledning barn får, jo mer utvikles selvtilliten og tilliten til egne evner. For noen oppleves kravet om å lykkes så sterkt at de mister følelsen av å leve, vi ønsker ikke å bidra til en slik utvikling. Med mestring mener vi alle de små episodene som føles så godt, og som alle kan. Hvert barn i barnehagen har en perm hvor vi deler disse små og store opplevelsene med dere som foreldre. Vi vil også fortsette med å fotografere små og store hendelser i barnehagehverdagen slik at dere kan at del noe av det vi gjør. Barnehagen vil være et inkluderende fellesskap med barn fra ulike kulturer og hvor hvert enkelt barn skal bli møtt som det unike menneske det er. De voksnes rolle er å sørge for at alle barna er trygge i barnehagen, det kan bety at noen må temmes og noen må fremmes. 8

9 PRAKTISK INFORMASJON: FØRSKOLEBARNA: Førskolebarna vil i år få opplegg som er spesielt for dem: 1 time pr. uke i gym. salen Førskoleopplegg 1 gang pr. uke Perioder med lesestunder (fortsettelsesbok) Egne turer Tema for sommerfesten Årshjulet til førskolebarna. August- Meg selv, navnet mitt og bokstaven min, September- former og mønster, Oktober- Plassering og preposisjoner, November- Lengde, mengde og vekt, Desember- Rim og regler, Januar- Bokstaver og språklig bevissthet, Februar- Bokstaver og språklig bevissthet, Mars- Bokstaver og språklig bevissthet, April- Trafikkopplæring/ Tarkus, Mai- Matematikk, tallene 1-10, Juni- Tur OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE: De fleste av barna i vår barnehage skal over til Bragernes skole som ligger ved siden av barnehagen. Det er utarbeidet et skjema av NBB ( Norges Beste barnehage) som er bakgrunn for en foreldresamtale det siste året barna går i barnehagen. Her har vi sett på noen av de forventningene vi har til det å begynne på skolen. Skjemaet blir drøftet i en foreldresamtale med de foreldrene det gjelder slik at de godkjenner den informasjonen som overføres til skolen. Overføringen skjer på møte mellom styrer og en representant fra skolen. FØDSELSDAGER: Alle barnas fødselsdager blir markert i barnehagen. Vi gjør dette ved å sette opp flagg og lage krone. Vi legger vekt på å markere dagen med samlingsstund og sang for fødselsdagsbarnet Vi har valgt å servere barna smoothie et sunnere alternativ FORELDRESAMARBEID: Samarbeid mellom foreldre og personalet er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid, og vi ser det som svært viktig at disse to viktige deler av barnas liv ikke representerer to forskjellige verdener. Vi ønsker at foreldresamarbeidet skal være preget av gjensidighet, åpenhet og tillit. Det er viktig at foreldrene følger med på det som skjer i barnehagen slik at de kan samtale med barna om det. Den viktigste foreldrekontakten foregår ved henting og bringing hver dag. 9

10 MÅL : - Å skape en helhet over barnas tilværelse. - Å ta foreldrenes behov og ønsker på alvor. - Å sørge for god kommunikasjon og informasjon. TILTAK: - Tilbud om foreldresamtale 2 ganger i året. - Foreldremøter / foreldrerådsmøte - Luciafrokost - Sommerfest - Høstsuppe - Løpende informasjon gjennom hele året FORELDREARANGEMENT: 17. MAI FEIRING: Barnehagen har lange tradisjoner på feiring av 17. mai på Kjappen, og dette er det forelderene i barnehagen som har ansvaret for. De gjør en fantastisk jobb for å skape dette flotte arrangementet. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: - Bragernes skole - Pedagogisk psykologisk veiledningstjeneste - Barneverntjenesten - Helsestasjonen EVALUERING Barnehagens årsplan evalueres på følgende måte: Personalet evaluerer på den planleggingsdagen hvor vi lager forslag til neste års årsplan. Følgende blir evaluert: - Satsingsområdene - Hovedmålene - Delmål / tiltak. Samarbeidsutvalget får dette som sak på sitt møte i forbindelse med fastsetting av neste års årsplan. 10

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer