Årsplan 2014 Vikhammeråsen barnehage Livslang læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Vikhammeråsen barnehage Livslang læring"

Transkript

1 Årsplan 2014 Vikhammeråsen barnehage

2 Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplanen på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6. Foreldresamarbeid 7. Samarbeid med andre 8. Tradisjoner og aktiviteter

3 Informasjon om barnehagen Vikhammeråsen barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1-6 år. Det er 13 ansatte ved barnehagen. Barn og personalet er delt inn i 3 avdelinger. Åpningstiden er fra , fra høsten blir åpningstiden 9,5 timer. Barnehagen er samlokalisert med grendaskolen, og barnehagen og skolen åpnet Vi har et unikt stort uteområde med mye skog, og gang- og sykkelvei utenfor gjerdet. Barnehagen er omgitt av fine nærområder som skog, andre lekeplasser, barnehage, jorder og bondegårder, butikker, post, bibliotek og sjøen ligger i gangavstand fra barnehagen. Blomsterenga: Småbarn 1-3 år Furutoppen: Storbarn 2-6 år Maurtua: Storbarn 2-6 år Telefon: Kontor Blomsterenga Innebase, storbarn Utebase Hjemmeside:

4 Informasjon om barnehagen Blomsterenga: Eva Sommer, Pedagogisk leder Solveig Bonvik, Assistent Hilde Bakmark, Assistent Mari Sætherhaug, barneog ungdomsarbeider Elin Sæterhaug, Førskolelærer Vikarer: Styrer: Turid J. Dahl Furutoppen: Laila Norvik, Pedagogisk leder Elin Sæterhaug, Førskolelærer Ingrid Kvarving, Assistent Bjørg Marit Lillehaug, Assistent Maurtua: Tove Forbord, Pedagogisk leder Karl Gunnar Løvås, Assistent Kirsti N. Rabben, Assistent Bergljot J. Engan Bjørg N. Berg Astrid Humstad Bardal Ved sykdom og annet fravær samarbeider avdelingene. Gi oss beskjed om barnet ditt er syk/ har fri innen kl

5 Dette bygger årsplanen på Lov om barnehager som er styrende for all virksomhet i barnehagen. Den sier om barnehagens formål: Barnehagen skal gi alle barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble innført 1.august Denne gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Malvik kommunes samarbeidsplan, en overgang mellom barnehage og skole. Kommuneplanens samfunnsdel mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring Utviklingsplan for virksomhet barnehage Felles satsningsområder: * Personalrollen: være tilstede/delaktig/nær, raus, inkluderende (barn, ansatte og foreldre) * Ledelse: nærvær, tydelig, samarbeid mellom leddene, fleksibel. * Tilbakemeldingskultur: God kommunikasjon (skriftlig og muntlig) mellom foreldre/personale/barn. * Et godt språkmiljø for alle barn: satsningsområdet Lek med språket, tydelige rollemodeller.

6 Verdigrunnlag Malvik Kommune (åpen, nyskapende, samhandlende) Rammeplan (kap. 1.1) Barnehagens rom Godt læringsmiljø: Samarbeid på tvers av alder (skole og BHG) med tema, IKT, tradisjoner og samlingsstund. Kreativ utfoldelse, spennende utfordringer i fysisk miljø. Ute/innegruppe. Aktive og kreative barn. Empati, omsorg og ansvar i praksis. Tradisjonsbærere, kulturopplevelser, læring, samhold og glede. Sosial kompetanse Primærkontakt, Tidlig innsats, samarbeid i barnehagen og med skolen, forebygging av mobbing, skape gode relasjoner, barns medvirkning, god kommunikasjon, rollemodeller. Respekt, mestring, selvtillit, vennskap, fellesskap, glede, samhold, empati, sosial kompetanse. Kompetente voksne Bruker rammeplanen aktivt, kjenner planer og prosjekter, har møter, er løsningsorienterte, reflekterer, planlegger, er spontane deler erfaringer og kunnskap, støtte, veiledning. Arbeidet vårt blir mer spennende og interessant, vi utvikler oss, gjør hverandre gode, får bedre selvtillit og trives!

7 Pedagogisk innhold Omsorg og danning Danning er et nøkkelord når vi reflekterer over følgende spørsmål: Hvordan skaper vi en god framtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter i vår tid? Kort fortalt er danningsperspektivet forbundet med begreper som humanitet, selvbestemmelse, frihet, myndighet og fornuft. Danningsbegrepet utfordrer alle, gjennom omsorg, lek og læring. Dette skjer i samspill med omgivelsene. Vi ønsker å skape en trygg barnehage for alle barn gjennom systemrettet pedagogisk arbeid. Primærkontaktsystemet ligger i bunnen for all pedagogisk virksomhet på barnehagen. Alle barn har en fast voksen som sikrer at de blir sett og hørt hver dag. Dette gjør at vi blir godt kjent med foreldrene, som igjen fører til at vi lettere forstår barna og deres reaksjonsmåter. Personalet ønsker å skape en god læringsarena, utvikle sosial kompetanse, skape et godt klima og være gode rollemodeller. Vi legger stor vekt på leik, vennskap, humor, fysisk aktivitet og kommunikasjon/samhandling barn/barn, voksen/barn og voksen/voksen.

8 Pedagogisk innhold Lek og læring Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. (Jfr. Rammeplanen) Vi legger vekt på samarbeid mellom avdelingene, og skolen, de små lærer av de store og motsatt. Vi har stor vekt på fysisk aktivitet både ute og inne. Lek med språket er en viktig læringsmetode som vi vektlegger i vår barnehage. I et samarbeid med nærbarnehagene og skolen skal vi ha et felles mattematikkprosjekt med tema mønster. Vi vil være gode voksne som støtter barnet i deres nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst.

9 Pedagogisk innhold Barns medvirkning Omsorg, trygghet, ydmykhet, respekt, anerkjennelse, lojalitet, bry seg, si ifra, ta på alvor. Barna får drive medvirkning i barnehagen, både som gruppe og som individ. Barna skal delta aktivt, være i fokus og delta i evaluering. Kommunikasjon, mimikk, kroppsspråk, lytte, se, observere, oppleve, erfare. I barnehagen har vi en dagsrytme og frilek som barna kan medvirke i. Barns medvirkning Innen trygge rammer får barna samtale, ta ansvar, velge, samarbeide og undre seg. Barna får tid til å tenke, bestemme og utføre aktiviteter, oppgaver og ansvar, dette bekreftes og dokumenteres av de voksne.

10 Pedagogisk innhold Tidlig innsats Barnehagen har hvert år samarbeid med Barne- og familietjenesten gjennom Tidlig Innsatsmodellen som er utarbeidet av Øyvind Kvello. Dette er et tverrfaglig arbeid som skal sikre at vi får kjennskap til barns vansker/risiko for vansker og/eller problemer tidlig. Dermed kan vi sikre at barn får tidlig og riktig hjelp og tilrettelegging i barnehagen og ellers i hjelpeapparatet. Overgang barnehage skole, BRO Vi arbeider bevisst med å gjøre skolestarten så trygg som mulig for alle. Vi følger Malvik kommunes handlingsplan i dette arbeidet, som sikrer at barna blir kjent med andre som skal begynne på samme skole. Pedagogisk leder har overgangssamtaler med foresatte og med skolen. De eldste barna har forskjellige aktiviteter og turer sammen gjennom året. Noen av aktivitetene er i samarbeid med Planetringen og Vikhammer Vestre barnehage. Barnehagen har deltatt i BRO-prosjektet i Malvik Kommune. Vi har gode systemer som sikrer god overgang mellom barnehagen og skolen. Barnehagen deltar også i sonemøter sammen med Vikhammer Vestre, Planetringen og Vikhammer/Vikhammeråsen skole. Her på Vikhammeråsen er vi så heldige at barnehagen og skolen ligger under samme tak. Barnets oppvekstmiljø blir preget av helhetstenkning og kontinuitet og overgangen fra barnehage til skole blir lettere. Vi har en felles aktivitetsplan som inneholder aktiviteter for barn fra 1-10 år.

11 Vurdering og dokumentasjon Ekstern vurdering Alle kommunale barnehager skal vurderes eksternt hvert tredje år. Høsten 2012 ble Vikhammeråsen vurdert på Barns medvirkning med vekt på kommunikasjon, og neste eksterne vurdering vil være i Barnehagens egen vurdering Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. I vår barnehage skal barna oppleve at de blir hørt og sett hver dag. Vi bruker primærkontakt som et verktøy for å oppnå dette målet. Evaluering av innhold i barnehagen skjer både i personalgruppa og sammen med barna. Vi reflekterer over oss selv, og aktiviteter som vi har gjennomført i barnehagen. Etter en periode (Måned/halvår) reflekteres det skriftlig over det som har skjedd. Dette blir dokumentert til foreldrene. Vi dokumenterer hverdagssituasjonene gjennom dagen i dag, bilder i fotoramma, tekstskaping og fotomontasjer. Barna deltar aktivt i dette arbeidet. Gjennom kunstutstillinga synliggjøres formingsarbeidet som vi har jobbet med hele høsten. To ganger i året skrives det samlede observasjonsmaterialet ned som grunnlag for foreldresamtaler. Disse observasjonene blir også lagt til grunn for stormøtet i Tidlig innsats. TRAS er et kartleggingsverktøy for språk som vi bruker ved behov.

12 Foreldresamarbeid Foreldre/foresatte har ansvaret for barns oppdragelse. Barnehage og foreldre/foresatte skal utfylle hverandre. Gjensidig forståelse og samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er stikkord. Foreldrene/foresatte sikres medvirkning i barnehagens samlede virksomhet gjennom deltagelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldreråd er alle foreldre/foresatte på Vikhammeråsen Barnehage. Foreldresamtaler: 1-2 ganger i året, ellers ved behov. Foreldremøter: 1 møte i året. Årsplan: Felles for hele barnehagen Månedsplan: Konkrete gjøremål for mnd som dere får sendt pr e-post og hengt opp på informasonstavla i garderoben. Dokumentasjon: Et innblikk i barnets hverdag, bilder via skjerm, tegninger eller annet. Dagen i dag: Kort info om noe fra dagen, henger på oppslagstavla. Hverdagssituasjoner: I hente- og bringetiden Annet: Foreldrekaffe, dugnad, juleavslutning.

13 Samarbeid med andre Vi har samarbeid med Amadia, hvor vi er fadder til en gutt på to år som heter Blessed. I korte eller lengre perioder har vi utplassert elever fra ungdomsskole og videregående skole, lærlinger og studenter. I tillegg har vi av og til et samarbeid med NAV. I forbindelse med overgang barnehage/skole har vi et samarbeid med ulike barneskoler. Gjennom hele året har vi ulike aktiviteter sammen med Grendaskolen. Vi samarbeider med andre barnehager, kulturskolen og Malvik folkebibiliotek. Barnehagen har samarbeid om enkeltbarn med helsestasjonen, PPT, barnevernet, fysioterapeuter og BUP. Neasamarbeid

14 Tradisjoner og Aktiviteter Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Hva skjer Prosjekt - Matematikk, tema mønster Foreldresamtaler Kulturskolen Karneval februar kl 9-10, felles med skolen Prosjekt - Matematikk, tema mønster Kulturskolen Foreldresamtaler Fellessamling for skolestarterne fra Vikhammeråsen, Planetringen og Vikhammer Vestre. Prosjekt Matematikk, tema mønster Kulturskolen Fellessamling Maurtua ansvarlig Solfest 20.mars Prosjekt Matematikk, tema mønster Samlingsstund sammen med skolen 11.april kl Eggdypping/bollebaking: Furutoppen uke 15 og Maurtua uke 14 Foreldrekaffe: Blomsterenga uke 14 Prosjekt Matematikk, tema mønster Foreldresamtaler Planleggingsdag 30. mai Dugnad 16.mai - barn og voksne i bhg rydder til 17. mai Sommerfest Prosjekt Matematikk, tema mønster Skattejakt for 1.trinn og skolestarterne 6. juni Avslutning for skolestarterne 12.juni Jubileumsfest barnehagen og skolen fyller 30 år. HURRA!!!

15 Tradisjoner og Aktiviteter Måned Hva skjer Juli Barnehagen holder stengt uke 28, 29 og 30. August September Oktober November Desember Nye og gamle barn ønskes velkommen til nytt barnehageår Planleggingsdag 14. og 15. august Innkjøringsperiode for barn og voksne Prosjekt - kunst Aktivitetsdag barnehage/ skole 12. september kl Høsttakkefest Prosjekt kunst Høstkort - storbarn Kunstutstilling Foreldrekaffe Foreldremøter dato og klokkeslett kommer senere. Novemberfest Huskonsert Planleggingsdag 28. november Foreldresamtaler Lysfrokost 27.november Adventssamling. 1. desember kl.10 Baking bhg/ 3. trinn Juleverksted skolestarterne/4. trinn Juletretenning 15. desember Lusia 12. desember kl i skolen Juleavslutning for foreldre og søsken 12. desember Juletregang 22.desember kl. 09 Nissefest

16 Tradisjoner og aktiviteter September Oktober August Nytt barnehageår Planleggingsdag 14. og 15. august Innkjøring Prosjekt:kunst Aktivitetsdag Høsttakkefest Prosjekt:kunst Kunstutstilling Høstkort Foreldrekaffe Foreldremøte Foreldresamtaler Novemberfest Huskonsert Planleggingsdag 28. nov Lysfrokost 27.nov November Juli Barnehagen stengt uke 28, 29 og 30. Adventssamling Juleaktiviteter Nissefest Juleavslutning Desember Juni Jubileumsfest Prosjekt matematikk tema mønster Skattejakt Sommerfest Avslutning for skolestarterne Mai Prosjekt matematikk tema mønster Foreldresamtaler Planleggingsdag 30.mai Dugnad April Prosjekt matematikk tema mønster Felles samlingsstund Eggdypping/ Prosjekt matematikk ema mønster Kulturskolen Solfest Fellessamling Prosjekt matematikk, tema mønster Foreldresamtaler Mars Februar Januar Karneval Prosjekt matematikk tema mønster Kulturskolen Foreldresamtaler Fellessamling Skolestartere

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Virksomhetsplan 2009/10

Virksomhetsplan 2009/10 Virksomhetsplan 2009/10 SØNDRE EGGE BARNEHAGE AVD: ÅSGARD KAROLINAVEIEN 11 7724 STEINKJER Tlf. 74 16 32 00 Mobilnr.: 91387801 E mailadresse: sondre.egge.barnehage@steinkjer.kommune.no Hjemmeside: steinkjer.kommune/soendre-egge-barnehage.88727.no.html

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer