Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad"

Transkript

1 Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad Ingrid S. Følling, RSSO

2 Hvordan imøtegå vektøkningen i befolkningen?

3 Differensiering av tiltak 2.linje Primærhelsetjeneste Folkehelsearbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. (NOU 1998:18: Det er bruk for alle og Stortingsmelding nr. 16 (2002-3): Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken.)

4

5 Primærhelsetjenesten Primærforebyggende arbeid Seniordans, barnetrim 0-6 år, åpen svømmehall, skikaruseller, innebandy, foreldrekurset 'Løft for foreldre', Foreldreforberedende kurs, aktivitetskurs, alpinanlegg, 'trilletreff', Sekundærforebyggende arbeid Avdekke overvektproblematikk hos enkelte barn/ familier og intervenere tidlig (helsesøster, fastlege, samtaler/ oppfølging hos psykiatrisk sykepleier) Tærtiærforebyggende arbeid Trening, bra mat kurs, mestring for risikoutsatte grupper

6 Folkehelsetiltak Internasjonalt er det økende diskusjon om hvilke folkehelsetiltak som bør benyttes for å redusere vektøkningen i samfunnet - Eks: Japan innførte i 2008 at bedrifter fikk en bot hvis ikke de som ble definert som overvektige (med midjemål) gikk ned 5 % i løpet av et år

7 Folkehelsetiltak i Norge Mer aktivitet i skole og jobb Lettere tilgang til "sunn" mat Mer kunnskap om kosthold fra man er ung

8 Fastleger Strategier i forhold til overvekt og fedme er manglende, hovedsaklig på grunn av fire faktorer: 1. Legers dårlige avdekking av pasientenes vektstatus 2. Legers inneffektive forsøk på intervensjoner 3. Pasientenes dårlige aksept av intervensjoner 4. Pasientenes utilfredshet med eksisterende livsstilsendringsstrategier Bramlage P, Wittchen HU, Pittrow D et.al. Recognition and management of overweight and obesity in primary care in Germany. Int J Obes Relat Metab Disord Oct;28 (10):

9 Fastleger forts. Overvekt er hovedsakelig et personlig problem, deler et samfunnssyn om negative stereotype holdninger om overvektige Realistiske i forhold til beh.utfall, men ser på fedme som mindre effektiv å behandle enn andre kroniske sykd. Gary D. Foster et.al. Primary Care Physicians' Attitudes about Obesity and Its Treatment. Obesity Research 2003 (11). Fastlegekonsultasjon pluss intensiv konsultasjon med dietiker eller spl. i kommunen hjelper til måloppnåelse for vektreduksjon Gilden Tsai A et,al. Treatment of obesity in primary care practice in United States. A systematic review. J of Gen Intern. Med. 2009;24 (9).

10 Hva virker? - forslag til førstelinjetjenesten Både pasienter og helsepersonell har vært skuffet over resultater av vektreduskjonsterapier; få klarer å holde vekttap fem år etter endt behandling Men - Gruppesesjoner er mest sannsynlig å lykkes - Hyppig oppfølging er viktig - Kostholdsrådgiving mot hele familien forbedrer compliance Drew A. Anderson, Thomas A. Wadden. Treating the Obese patient- Suggestions for primary Care Paractice. Arch Fam Med.1999, 8:

11 Hva virker? - forslag til førstelinjetjenesten - Bassengtrening for de med belastningslidelser - Støtte fra fastlege eller annet helsepersonell - Overvektige foretrekker å trene med andre overvektige - Treningsplaner/metoder etc. som oppmuntrer til deltakelse av venner og partnere - Å inkludere en klinisk psykolog er viktig for endringer Drew A. Anderson, Thomas A. Wadden. Treating the Obese patient- Suggestions for primary Care Paractice. Arch Fam Med. 1999, 8:

12 Hva virker? - forslag til førstelinjetjenesten forts. Screening - Helsepersonellet må screene for behov og klarhet for behandling - Er det riktig tidspunkt? - De med depresjon, angst eller spiseforstyrrelser kan trenge psykologhjelp eller farmakologisk hjelp Behandling: 1. Kosthold, 2. Fysisk aktivitet og 3. Mestring Drew A. Anderson, Thomas A. Wadden. Treating the Obese patient- Suggestions for primary Care Paractice. Arch Fam Med.1999, 8:

13 Hva virker? - forslag til førstelinjetjenesten forts. Mål: 5%-15% av nåværende kroppsvekt Kosthold Minske fettinnhold og tomme kalorier, men likevel spise det de liker Kartlegge vaner Lage konkrete planer for å endre spisevaner Få de til å skrive ned deres matinntak Drew A. Anderson, Thomas A. Wadden. Treating the Obese patient- Suggestions for primary Care Paractice. Arch Fam Med. 1999, 8:

14 Hva virker? - forslag til førstelinjetjenesten forts. Fysisk aktivitet Finn ut hvor de står på et aktivitetskontinuum Noe bedre enn intet Lystbetont Drew A. Anderson, Thomas A. Wadden. Treating the Obese patient- Suggestions for primary Care Paractice. Arch Fam Med. 8:

15 HEALTH HUNTERS Svensk studie om å utvikle og implementere et fedme- og vektøkningsforebyggende program Intervensjonsgruppen hadde signifikante endringer i vekt, BMI, WCR, WHR og selvrapportert fysisk aktivitet. Kontrollgruppen gikk opp i vekt God effekt for høyrisikoutsatte unge kvinner med familiær disposisjon for overvekt G Eiben1 and L Lissner. Health Hunters an intervention to prevent overweight and obesity in young high-risk women International Journal of Obesity (2006) 30,

16 Barn og overvekt Sitat: A: You say your child is average weight even though he is overweight? B: Yes, but overweight is average

17 Barn og overvekt - klinikeres utøvelse Direkte undersøkelse av klinikeres utøvelse i å identifisere og ta seg av fedmeproblematikken Av 2515 barn(3 mnd til 16 år ) var 244 innenfor percentilen for fedme. Av de barna som møtte kriteriene for fedme hadde bare 53% dokumentert fedme i undersøkelsesnotatene O`Brien SH, Holubkov R, Reis EC. Identification, evaluation, and management of obesity in an academic primary care center. Pediatrics (2004) 114 (2)

18 Barn og overvekt - klinikeres utøvelse De fleste fikk oppfølging som undervisning, screening og evt. henvisning til spesialisthelsetjenesten Studien demonstrerer viktigheten av å identifisere problemet som et avgjørende steg i behandlingen av overvekt, spesielt blant yngre barn og de med en lettere form for overvekt O`Brien SH, Holubkov R, Reis EC. Pediatrics (2004) 114 (2). Identification, evaluation, and management of obesity in an academic primary care center.

19 Litteraturstudier - forebyggende program, barn og overvekt Mål: å identifisere forebyggendeprogrammer som er mest sannsynlig å lykkes, som er effektive og med størst potensial til å fungere i en stor skala uten å gjøre skade Resultat: Uklart hvilke intervensjoner som vil fungere i stor skala, men for å forbedre fremtidige intervensjoner kom de frem til følgende anbefalinger: Doak C. M. et al. prevention of overweight and obesity in children and adolescent: a review of interventions and programmes. Obesity Reviews, 2006, Volume 7, Issue 1.The

20 Litteraturstudier forts. - forebyggende program, barn og overvekt 1. Ta hudfoldmålinger i tillegg til høyde og vekt for å bedre undersøke kroppssammensetning 2. Frafall må fanges opp 3. Det må gies større oppmerksomhet til hvordan man kan gjennomføre intervensjoner i heterogene grupper 4. Helsefremmende undervisning bør tilrettelegges i forhold til alder, kjønn og etnisitet 5. Intervensjoner bør direkte treffe det fysiske eller sosiale miljøet, slik som å forbedre fysisk aktivitet i skolene eller endre på skolekantina Doak C. M. et al. Obesity Reviews, 2006, Volume 7, Issue 1.The prevention of overweight and obesity in children and adolescent: a review of interventions and programmes

21 Litteraturstudier forts. - forebyggende program, barn og overvekt 6. Mer oppmerksomhet bør settes inn på langsiktig forankring, slik som å få dette inn i læreplanene på skolene 7. Distribusjonen av BMI og adiposity mål bør rapporteres for å presentere intervensjonens virkning på hele målpopulasjonen 8. Man må undersøke mulige innvirkninger i forhold til motsatte virkninger, eks. spiseforstyrrelser og stigmatiseringen 9. Alle studier bør publiseres, også de med imperfekte studiedesign, små utvalgsstørrelser og uten effektive resultater Doak C. M. et al. prevention of overweight and obesity in children and adolescent: a review of interventions and programmes. Obesity Reviews, 2006, Volume 7, Issue 1.The

22 Litteraturstudier - forebyggende program, barn og overvekt 1. Anbefaler at allmennleger, helsepersonell og profesjonelle organisasjoner jobber for at det blir økt fysisk aktivitet på skoler og gjennomfører intervensjonsprogrammer fra 1. klasse og ut videregående 2. Familier bør oppmuntres til å ta i bruk fysisk aktivitetstilrettelagte skoleområder, gang og sykkelstier. Gi informasjon om dette, og forslag/brosjyrer over fasiliteter bør være tilgjengelig på fastlegekontor Barlow S E et. Al. Expert Comittee Recommendations Regarding Prevention, Assessment, and Treatment of Child and Adolescent Overweight and Obesity: Summary Report. Pediatrics (2007) Vol 120.

23 Litteraturstudier - forebyggende program, barn og overvekt 3. Hele familien må være med på opplegg 4. Familier der foreldre er overvektige eller har T2DM bør være prioritert 5. Fraråde foreldre å innføre restriktiv oppdragelse angående barnets spising, men oppmuntre til et sunt og normalt kosthold, i tillegg til økt fysisk aktivitet og begrense stillesittende aktiviteter 6. Bør oppmuntre til fysisk aktivitet i og utenom skoletid og spørre barnet og foreldrene om aktivitet og rutiner når de er i samtaler Barlow S E et. Al Expert Comittee Recommendations Regarding Prevention, Assessment, and Treatment of Child and Adolescent Overweight and Obesity: Summary Report. Pediatrics (2007) Vol 120

24 Studier som pågår Ett eksempel fra Australia (N=782) Forebygging av overvekt blant barn i alderen 2-5 år Intervensjon: fremme sunt kosthold, fysisk aktivitet, foreldre/barn interaksjonen ved hjemmebesøk av helsesøster de to første leveårene, samt proaktive telefonsamtaler Data som blir registrert: a) varighet av amming (6 og 12 mnd) b) introduksjon til fast føde (4 og 6 mnd) c) kosthold, fysisk aktivitet og tv-tititing ved 2 år d) Vektstatus ved 2 og 5 år Li Ming Wen et.al Early intervention of multiple home visits to prevent childhood obesity in a disadvantaged population: a home-based randomised controlled trial (Healthy Beginnings Trial) BMC Public Health 2007, 7:76. Primerose (Karolinska)

25 I tillegg til at det er nødvendig å behandle de som allerede er rammet av overvekt og fedme er det et enormt behov for preventive strategier for å imøtegå den økende utviklingen Forebygging må spesielt rettes mot de yngste aldersklassene og årsaksforskning bør konsentrere seg om påvirkninger på småbarn og gravide Vi mangler evidens på feltet, vi ser det er utfordrende og vanskelig å drive forskning på forebyggende intervensjoner. Men, vi oppfordrer til at kommunene tar kontakt med oss i forhold til å tenke på evaluering før man setter i gang Takk for meg!

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme.

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Bakgrunn for prosjektet Overvekt og fedme er et økende problem i Norge og internasjonalt. Livsstilsrelaterte sykdommer øker i forekomst.

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1 Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP.

LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. LIFELONG LEARNING PROGRAMME This project has been funded with support from the European Commission. 527463-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LMP. This publication reflects the views only of the author, and the

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Behandling av fedme hos barn og unge

Behandling av fedme hos barn og unge Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:64-69 Behandling av fedme hos barn og unge Helena M. V. Jørgensen 1, Therese Knag 2, Yngvild Danielsen 3, Pétur B. Júlíusson 4,5 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet,

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer 1 ProFouND: The Prevention of Falls Network for Dissemination (ProFouND) er et initiativ finansiert av EC, dedikert til å spre og implementere

Detaljer

Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Barneperspektivsamtalen Ungsinnforfatter: Charlotte Reedtz Vurdert i Ungsinnpanelet: 06. oktober 2009 Ungsinnforfatteren er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket.

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler IS-1896 Veileder for kommunale frisklivssentraler 1 Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler Utgitt: Februar 2011 Revidert utgave: På høring november 2012 Bestillingsnummer: IS-1896 Utgitt

Detaljer

Interaktiv nettside for endring av helseatferd

Interaktiv nettside for endring av helseatferd V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 456 62 Eli-Karin Søvdsnes, Erik Skaret, Ivar Espelid og Annhild Mosdøl Interaktiv nettside for endring av helseatferd Tenk deg følgende situasjon:

Detaljer