ÅRSPLAN SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

2 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom

3 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO. Driften av barnehagen startet i august Barnehagen har seks avdelinger med til sammen 76 barn og 21 ansatte. Vi er mange som samles i barnehagen daglig, det er derfor viktig for oss å skape et godt samarbeid og et trygt fellesskap for alle. Alle voksne har ansvar for alle barn, noe som er spesielt viktig for å skape trygghet i lek ute. Vi har faste felles aktiviteter og legger stor vekt på å gjøre ting sammen. Vi er 7 pedagoger og 12 assistenter som samarbeider tett for å skape et godt tilbud til barn og foreldre. Avdelingene i barnehagen er fordelt på to etasjer, de eldste barna er i andre etasje. I første etasje er følgende avdelinger: Avdeling 1/2: 20 barn 8 mnd. til 3 år. 2 barnehagelærere 4 assistenter Avdeling 3/4: 20 barn 8 mnd. til 3 år 2 barnehagelærere 4 assistenter I andre etasje er: Avdeling 5/6: 36 barn 3 til 6 år 2 barnehagelærere 4 assistenter

4 3 Barnehagens styrer er Bente Andersen. Hun kan treffes på kontoret i første etasje, eller på telefon , mobil Barnehagens styrerassistenter er Bjørg Lillian Hansen og Katinka Moen. De er stedfortredere i styrers fravær. Fakta om SiO barnehage Eilert Sundt Beliggenhet på campus på Blindern. Åpnet i 1970 Barnehagen har plass til 76 barn i alderen 8 mnd. til 6 år. Avdeling 1-2: 20 barn fra 8 mnd til 3 år 2 barnehagelærere 4 assistenter Avdelingens mobilnummer: Avdeling 3-4: 20 barn fra 8 mnd til 3 år 2 barnehagelærere 4 assistenter Avdelingens mobilnummer: Avdelingens mobilnummer: Avdeling 5-6: 36 barn fra 3 til 6 år 2 barnehagelærere 4 assistenter Avdelingens mobilnummer:

5 4 Barnehagens innhold lek og læring Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser. (Lov om barnehager 2) Lek er barns viktigste beskjeftigelse. Humor, fantasi, nysgjerrighet og spontanitet er lekens nøkkelord og de voksne har respekt for barns mange lekeuttrykk. Lek, vennskap, samhandling og læring er grunnsteiner i en barnehagehverdag og vi mener at voksnes handlinger og holdninger i møte med barns ulike erfaringer har avgjørende betydning. Anerkjennende og støttende voksne sikrer barna gode erfaringer i samhandling og vennskap. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement barn ønsker å fylle dagen sin med lek. I SiO Barnehage Eilert Sundt har vi kontinuerlig fokus på barnas handlingsrom for at leken skal ha gode vilkår. Barnet er i leken og går fullt og helt opp i den. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken - leken dominerer barnehagehverdagen i Eilert Sundt. Barns sosiale kompetanse både uttrykkes og bekreftes i lek og omsorgs- og læringssituasjoner. Med anerkjennende og

6 5 kunnskapsrike voksne rundt seg kan barn tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Med utgangspunkt i hele barnet skaper vi plass for lek og læring. Leken er en viktig del av barnekulturen vi må skape muligheter for at barn kan dyrke barnekulturen på egne premisser. For å gi leken best mulig vilkår: Finnes det rom for fysisk lek og rom for å være stille rom for å være mange og rom for å være få Preges hverdagslivet av barns rett til medvirkning Er leker og formingsmateriell til enhver tid tilgjengelig Uteleken er en del av barnehagens lekemiljø den gir barna større plass til førstehåndserfaringer og livsutfoldelse. Voksne skal bidra til at hele uteområdet er tilgjengelig for alle og til at alle barn får den støtte og oppmuntring de trenger for å utforske utelekens muligheter. Leken preger hverdagen - gjennom den skapes vennskap, utvikles fantasien og påvirkes evnen til å tilegne seg kunnskap. I barnehagen vår har alle barn muligheter til ulik type lek. Gutter og jenter leker ofte forskjellig, men ved å gi dem de

7 6 samme mulighetene bidrar vi til at de kan oppleve likeverd og at de i større grad vil være i stand til å møte et likestilt samfunn. Danning: Danning skjer i samspill med omgivelsene. Gjennom gode danningsprosesser utvikler barn evnen til å forholde seg nysgjerrig og åpent til omverdenen og til å se på seg selv som et verdifullt medlem av fellesskapet. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. ( Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.26) Vennskap og trygge relasjoner er en forutsetning for læring og opplevelse av glede, humor og mestring. Det er først og fremst i samspill med andre at vi lærer. Vennskap gir barn muligheter for nytenkning og utvikling på egne premisser. I Eilert Sundt verner vi om vennskap og vi voksne lærer mye gjennom å observere barns relasjonserfaringer. Barns vennskap kan ikke defineres av voksne. Hver vennskapsrelasjon er en unik relasjon med sin unike historie. Barn ønsker å beskytte sine vennskapsrelasjoner Vennskap kommer til uttrykk på mange og ulike vis (Inspirert av Anne Greve)

8 7 Danning er en livslang prosess og handler blant annet om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering samtidig som det rommer alt dette. Det er viktig at vi gir danning konkret mening i praktiske situasjoner i hverdagslivet. Vi har aktiviteter der barna lærer å samarbeide med hverandre Vi legger opp til aktiviteter der barna selv velger hva de vil gjøre Vi har et felles arrangement der alle barna deltar en gang i måneden, for eksempel høstfest, vinterfest osv. Vi har fellessamling hver mandag og fredag. Slik blir vi kjent med hverandre i hele barnehagen. Vi markerer nasjonale høytider.

9 8 Omsorg. «Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale her en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s.29) Barn bryr seg om hverandre. Barn berører og lar seg berøre av hverandre. Grunnleggende trygghet og anerkjennende, støttende voksne sikrer barn gode erfaringer i samhandling og vennskap. Omsorg handler om relasjonen mellom personalet og barna, men også om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna muligheten til å gi og ta i mot omsorg bidrar til utvikling av sosial kompetanse. Omsorgsforpliktelsen krever at vi viser oppmerksomhet og åpenhet for det unike hos hvert enkelt barn, i barnegruppen og i hverdagssituasjoner. Det krever også at vi har evne til innlevelse og evne og vilje til samspill, nærhet og lydhørhet. I barnehagen har omsorg en verdi i seg selv og skal komme til uttrykk i alle situasjoner i hverdagslivet; når barn leker, ved påkledning og måltid og i stellesituasjoner. Glede, humor og omsorg skal prege barnehagens hverdagsliv.

10 9 Medvirkning. Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. (Lov om barnehager 3) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stadfester at barnehagen må gi rom for barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden. Barnas rett til ytringsfrihet skal ivaretas og deres medvirkning må integreres i arbeidet med barnehagens innhold. Det krever kompetente og engasjerte voksne som vet at barn uttrykker seg, både kroppslig og verbalt. Vi må gi alle barn opplevelsen av å bli hørt, sett og forstått. De yngste formidler synspunkter gjennom følelsesmessige uttrykk og vi må vise at vi tar disse følelsesmessige uttrykkene på alvor. Vi tenker at det å ha innflytelse og medvirkning handler om å sette sine egne spor. De voksne må respektere barnets uttrykk og fange opp selv det minste tegn. Det kan for eksempel være tegn som viser oss hva barnet retter oppmerksomheten sin mot, hvor blikket er festet eller hva pekefingeren er rettet mot. På denne måten erfarer barnet at det kan gjøre noe med sin situasjon, påvirke sitt eget liv. Det er viktig å skille mellom hva barn kan bestemme og hva voksne må bestemme. Å la barn medvirke i barnehagen er ikke det samme som å la barna bestemme alt, det handler om at de voksne må ha evne til å ta barnas perspektiv.

11 10 Barns rett til medvirkning handler om den voksnes delaktighet, evner, muligheter og ansvar. Vi ser på barns rett til medvirkning både som en arbeidsmåte og en væremåte. Overgang barnehage skole. Førskolen Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuell skolefritidsordning. Rammeplanen 5.1, s 53 I SiO Barnehage Eilert Sundt barnehage legger vi vekt på at hvert enkelt barn gis mulighet til å utvikle allsidig kompetanse som kan bidra til å gjøre overgangen mellom barnehage og skole til en positiv opplevelse. Barnehagen skal bidra til at barna stoler på at de kan, at de har øvd seg på å hevde sin mening, lytte til andre og hjelpe hverandre. Skolestarterne skal oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Et viktig særpreg ved SiO Barnehage er at barna hos oss bor i forskjellige bydeler og skal begynne på forskjellige skoler. Dette danner noe av grunnlaget for hvordan vi legger opp førskoleopplegget. Gradvis skal barna få erfaring med å kunne konsentrere seg om konkrete oppgaver, kunne hjelpe hverandre og rekke opp hånden.

12 11 Barna skal kunne lytte og ta ordet etter tur. Dette øver vi på hele året. Vi øver på å skrive navnet og vi har en lekende tilnærming til bokstaver og tall, matematikk og språk. Vi øver oss på friminutt og leker skolegårdsleker sammen med barna. Barna vil med støtte fra oss voksne lære å gå på toalettet på egenhånd, kle på seg, rydde og holde orden i egne ting. Vi inviterer foreldre til skolestarterne våre til et eget foreldremøte i løpet av høstsemestret. SiO Barnehage har utarbeidet en brosjyre for skolestart som deles ut til alle foreldre med skolestartere.

13 12 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Fagområdene. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehageloven 2 Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Rammeplanen s. 33 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver definerer syv fagområder som barnehagen skal gi barn erfaringer og opplevelser i gjennom barnehagetiden. For hvert fagområde er det formulert forpliktende mål. I barnehagen jobber vi tverrfaglig, det vil si at i de ulike temaer og opplegg vi har, vil flere fagområder oftest være representert. Hvert fagområde favner vidt og aspekter ved de ulike områdene vil være med oss i hverdagsaktiviteter, temaarbeid og i leken. Vi synliggjør arbeidet med fagområdene gjennom ukeplaner og månedsbrev og vil også formidle inntrykk og opplevelser på ulike vis i hverdagen. Dere kan lese mer om fagene i Rammeplan for barnehagen som dere finner på avdelingen og på kontoret.

14 13 Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst God språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold og vi arbeider med området på ulike måter. I løpet av tiden barna er i barnehagen skal de lære å bruke språk for å uttrykke sine følelser og behov, til å løse konflikter, dele erfaringer med hverandre og til å skape positive relasjoner i lek og samvær. Barn skal oppleve at vi lytter, at det er rom for å uttrykke følelser og de skal erfare at språket er et viktig redskap i samspill med andre. Vi snakker mye med barna, vi tenker at samtaler legger til rette for god språkutvikling og at barnet på denne måten venner seg til å bruke språk som kommunikasjonsmiddel. Vi leser bøker, vers og eventyr. Vi dramatiserer eventyr og fortellinger. Vi benevner det vi ser, setter ord på handlinger sammen med barna. Vi leker med ord og bokstaver. Vi spiller spill. I leken får barna brukt språket til å uttrykke seg, de lærer å tilpasse språket sitt etter konteksten de er i. De tilegner seg kompetanse og trening i å løse konflikter og i å skape positive relasjoner med andre barn.

15 14 Kropp, bevegelse og helse Gjennom bevegelse og fysisk aktivitet lærer barnet å kjenne seg selv, andre og verden rundt. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og fysisk aktivitet noe som har betydning for utviklingen av sosial kompetanse. Vi har et bevisst forhold til kosthold og fellesskap ved måltider. Vi har samlingsstunder, felles og avdelingsvis med dans og bevegelsesleker. Vi arrangerer aktivitetsdager som ski og akedag, fotball dag og felles turer. Vi benytter svømmebasseng på Domus Athletica. Vi legger til rette for aktiv lek inne og ute. Kunst, kultur og kreativitet Fagområdet har stor plass i hverdagslivet i barnehagen vår. Vi leker oss med ulike materiell og eksperimenterer sammen med barna. Formingsmateriell er tilgjengelig for barna til enhver tid. Vi har fokus på mestring, barna skal få lage selv og eksperimentere med ulike materialer. Vi legger til rette for at barna kan utvikle egne prosjekter, støttet av oss. Vi søker inspirasjon utenfor barnehagen sammen med barna, vi går på teater, utstillinger og lignende.

16 15 Natur, miljø og teknikk Uteliv og friluftsaktiviteter er en viktig del av barnehagens hverdagsliv. Med utgangspunkt i barnas interesser og nysgjerrighet bidrar vi til å stimulere til sanseopplevelser, undring og iakttagelser. Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å være ute sammen. I hverdagen setter vi av tid til å undre oss sammen med barna- og vi voksne har som oppgave å fange barns oppmerksomhet, og å snakke med dem om det vi opplever sammen. Vi legger til rette for naturopplevelser. Vi eksperimenterer med ulike materialer sammen med barna. Vi benytter nærområdet vårt. Vi kildesorterer sammen med barna. Å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter kan innebære muligheten for å arbeide med og utrykke seg ved hjelp av digitale verktøy. Temahefte om ikt i barnehagen s. 11. Digitale verktøy skal være en ressurs og et tilskudd til resten av det faglige innholdet i barnehagen. Vi bruker bilder fra lek, turer, felles aktiviteter og arrangementer aktivt i samtale med barna. Vi ønsker at barna skal få et innblikk i hvilke muligheter og bruksområder ulike digitale verktøy har. PC er et verktøy som blant annet brukes til å tegne, øve på å skrive/ lese og leke med tall og bokstaver.

17 16 Etikk, religion og filosofi Barna som går i barnehagen vår skal forlate barnehagen med en etisk grunnholdning. Vi voksne må være gode rollemodeller slik at barna lærer å respektere ulikheter i levesett og religion. Vi voksne skal være tilgjengelige og lydhøre for store og små spørsmål- og barna skal kjenne at det er ro til undring og det å tenke. Barna skal oppleve at vi har tid til store og små spørsmål og tid til å undre oss sammen. Vi stiller spørsmål og bringer inn temaer som skaper refleksjon. Barna får hjelp til å markere sin rolle i fellesskapet. Vi hjelper barna å stole på at de kan, at de mestrer. Barna skal få hjelp til å forstå egne og andres behov, og til å løse konflikter seg i mellom. Nærmiljø og samfunn Barna i vår barnehage skal gradvis oppleve at de er en del av et fellesskap og at hver enkelt spiller stor rolle i barnegruppa. «barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være først skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.» Rammeplanen s. 47 Vi blir kjent med hverandre og med avdelingene. Vi har felles samlingsstunder og arrangementer. Vi benytter Blindernområdet med matpakkeplasser, fontene og lekeplasser i nærheten. Vi feirer FN- dagen.

18 17 Antall, rom og form «Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.» Rammeplanen s.48 Matematikken er overalt i barnehagen, og vi har en lekende tilnærmelse til den som til alle de andre fagområdene. Vi sorterer og systematiserer lekene sammen med barna. Vi konkretiserer tallbegreper i hverdagssituasjoner som for eksempel pådekking, bygge lek osv. Vi spiller spill med tallbegreper, former og figurer Vi setter ord på likheter og ulikheter. Vi eksperimenterer med ulikt materiale, vi måler og veier og sammenligner. Fellesskap og tradisjoner Et viktig satsingsområde i barnehagen er å skape samhørighet og trivsel på huset. Barnehagen er stor, vi er mange og vi vil at alle barn og voksne skal finne seg til rette hos oss. Dette preger hverdagslivet og samarbeidet mellom avdelingene. Vi samarbeider om felles aktiviteter og om daglige felles gjøremål. Vi har fellessamling mandag og fredag for alle barn og voksne. Foreldre er velkomne til å være med. En gang i måneden har vi et felles arrangement, dere får informasjon gjennom månedsbrev og ukeplaner. Disse arrangementene har blitt til faste tradisjoner i barnehagen vår.

19 18 Vi har turgruppe som arrangerer felles tur hver uke. Avdelingene drar sammen i smågrupper. Turgruppa har utarbeidet noen slagord som skal være førende for det å gå på tur i vår barnehage. Her er et utdrag: Turen er målet, ikke destinasjonen Tid og rom for undring Barna skal oppleve glede ved å være på tur Vi skal dyrke fantasien Vi er ute og vi går på tur til alle årstider og i all slags vær. Vi ønsker at barna skal få oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet, få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Planlegging, dokumentasjon og evaluering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.» Gjennomføringen av planen må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning (Rammeplan s.47) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Dette dokumentet gir oss som arbeider i barnehage forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Planen angir forpliktende mål, krav til det sosiale samspillet og 7 fagområder barna skal ha erfaring med.

20 19 Planlegging Barnehager skal utarbeide årsplan. Den er et forpliktende arbeidsdokument for ansatte og fungerer også som informasjon for foreldre og andre vi samarbeider med. En barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Barnehagens mål og innhold presenteres gjennom årsplanen. I tillegg til årsplan er månedsplanen en del av planleggingsarbeidet i SiO Barnehage Eilert Sundt. Hver måned sender avdelingene i tillegg ut et månedsbrev der aktiviteter og innhold i måneden som har gått blir evaluert. Hver dag formidler vi hva vi har gjort i løpet av dagen gjennom bilder eller beskrivelser. Dette finner dere på tavlen på avdelingen. Barnegruppas aktiviteter tilrettelegges og gjennomføres med utgangspunkt i barnas initiativ og interesser - de lærer mest av å være med å påvirke innholdet i sin egen hverdag. Dette utfordrer alle til å holde fokus på og være åpne for alt det verdifulle som kan komme ut av selv det minste hverdagsøyeblikk. Å være låst i for mange planer eller av liten tid skaper lite rom for spontanitet, allsidig læring og glede. Barn på Eilert har rett til å si og uttrykke sin mening om alt vi gjør sammen - derfor må alle voksne ha et bevisst forhold til barns mange og ulike uttrykksmåter. Dokumentasjon Daglig informasjon om hva barna har gjort er en del av dokumentasjonsarbeidet i barnehagen. Foreldre, ansatte og

21 20 barn kan med utgangspunkt i dette følge med på at innholdet i barnehagen er allsidig og preget av at barnas stemmer blir hørt. Vi legger vekt på å dokumentere det som skjer, ikke resultater av hva vi gjør. Prosessene i arbeidet kan gi oss verdifull informasjon om barnas interesser og om hva og hvordan barn lærer. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. (..)Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid (Rammeplan s.49) I alt dokumentasjonsarbeid i barnehagen fokuserer vi på vårt arbeid i forhold til barnas lek, opplevelse og hverdagsliv. Vi legger vekt på å synliggjøre trivsel, glede og tilhørighet og kartlegger ikke enkeltbarns ferdigheter. Vi har fokus på hele barnet. Vi ser på dialog/samtale med foreldre og hverandre som en del av dokumentasjonsarbeidet. I disse samtalene utveksles erfaring og informasjon, og det er en viktig arena for å gi et innblikk i det enkelte barnets liv i barnehagen. Den skriftlige delen av dokumentasjonsarbeidet består av årsplan og månedsplan og månedsevaluering i tillegg til den daglige informasjonen. Årsplanen viser også sammenhengen mellom arbeidet og fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

22 21 Vi gir ikke skriftlig dokumentasjon om barna til andre instanser og deler ikke vår kunnskap om enkeltbarn med andre. I særskilte tilfeller kan det være påkrevet å dele informasjon om enkeltbarn med andre samarbeidsinstanser. I slike tilfeller gjøres det alltid i samarbeid med barnets foreldre. Evaluering SiO barnehage Eilert Sundt som pedagogisk virksomhet vurderes fortløpende. Det viktigste fokusområdet i dette arbeidet er hverdagslivet på avdelingene kvaliteten på relasjonene mellom barna og mellom barn og voksne evalueres kontinuerlig. Vi har spesielt fokus på voksen-barn samspill i vår barnehage. Alle som jobber hos oss får opplæring og veiledning i ICDP som er en metode basert på Marte Meo. Det innebærer at vi bruker video og veileder etter 8 temaer for godt samspill. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring (Rammeplan s.50) De erfaringene vi får gjennom møter og samtaler med foreldre og med hverandre bringes inn i det daglige arbeidet. Vi vil hele tiden justere tilbudet til beste for det enkelte barn og barnegruppa. Vårt vurderingsarbeid retter seg mot vårt arbeid og mot barnehagens relasjonelle, estetiske og fysiske miljø.

23 22 Sikkerhet. I SiO Barnehage legger vi stor vekt på at alle ansatte er orientert om de krav til sikkerhet vi er pålagt å overholde. SiO Barnehages beredskapsplan er kjent for alle. Alle ansatte blir kurset i brannvern og livreddende førstehjelp. Vi har egne beredskapsplaner som brannverninstruks og kriseplan dersom akutte hendelser skulle oppstå. Lekeplassen blir sjekket jevnlig, og feil og mangler blir rettet på kontinuerlig. SiO Barnehage har utarbeidet forholdsregler i forhold til sykdom. Avdelingene på huset har i tillegg en sikkerhetsperm. Hjelp oss å ta vare på barnas sikkerhet: lukk alltid portene når dere kommer og går Vær nøye med hva dere oppbevarer i vognene Bruk barnas sykkelstativ ved lekeskuret Gi alltid beskjed til en ansatt når dere henter barnet. Gi oss beskjed dersom andre skal hente barnet Foreldresamarbeid Lov om barnehager slår fast at barnehagen skal drives i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det er barnehagens ansvar å ta initiativ til en aktiv og åpen dialog med foreldrene, og å oppfordre foreldre til å være delaktige i virksomheten vår.

24 23 Samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem er svært viktig. Foreldre har verdifull informasjon om barnet sitt som vil bidra til å skape et godt samarbeid om barnets trivsel hos oss. For å kunne etablere gode samarbeidsrutiner, inviterer vi til samtaler og møter i tillegg til den daglige kontakten. Vi er opptatt av at alle foreldre skal være informert om barnehagen og avdelingens indre liv og legger vekt på å sjekke ut om dere har tilstrekkelig kunnskap om oss. Foreldresamtaler Dette er en samtale hvor vi fokuserer på hvert enkelt barns trivsel og utvikling og trekker opp linjer for samarbeid mellom det enkelte barns hjem og barnehagen. Vi inviterer foreldre til disse samtalene, men er når som helst tilgjengelige for samtale på foreldres initiativ dersom det er noe dere vil snakke med oss om. Foreldremøter Vi inviterer til foreldremøter. Hensikten med foreldremøtene er blant annet at vi skal gi informasjon om barnehagen og den enkelte avdeling. Det er et forum hvor dere foreldre kan ta opp og drøfte saker som opptar dere, både med oss i barnehagen og med andre foreldre, og hvor vi kan diskutere innholdet i barnehagen. Vi ønsker at foreldre skal være med på å prege hverdagslivet i barnehagen.

25 24 Foreldreråd og Samarbeidsutvalg Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet. Rådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Hver avdeling velger en forelder som skal representere avdelingen i barnehagens samarbeidsutvalg, SU. SU skal blant annet være kontakt skapende, samordnende og rådgivende organ i barnehagen, og skal være med på å sikre samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Gjennom SU har foreldrene mulighet til å påvirke driften av barnehagen. SU skal blant annet fastsette barnehagens årsplan, være med på å arrangere foreldremøter, og ellers bidra til å skape et godt samarbeid mellom ansatte og foreldre i saker som angår oss.

26 25 Felles aktiviteter 2014 Måned Aktivitet Dato Januar Vinterfest Dato kommer Februar Fastelaven Karneval Mars Kunstutstilling April Påskefrokost Mai Juni Maifest Musikkens dag Fotballfest sommeravslutning September Høstfest Oktober FN-dagen November Lysfest Desember Luciafeiring Nissefest

27 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI!

ÅRSPLAN 2011. www.sio.no. Eilert Sundt studentbarnehage

ÅRSPLAN 2011. www.sio.no. Eilert Sundt studentbarnehage ÅRSPLAN 2011 www.sio.no forbakside2011.indd 1 Eilert Sundt studentbarnehage 20.12.2010 18:17:14 Lek er Studentbarnehagenes felles satsingsområde. I Studentbarnehagene verner vi derfor om gode øyeblikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2016. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2016 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Innholdsfortegnelse: s.2..om barnehagen s.3.. SiOs visjon og verdier s.4 Barnehagens innhold, lek og læring s.7..danning s.8..omsorg s.9...barns medvirkning s.10...overgang

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT.

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT. Almelia_omslag.pdf 1 14.12.2016 13:17:40 C M Y ÅRSPLAN 2017 CM MY CY CMY K VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! www.sio.no SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Innholdsfortegnelse: s.2.om barnehagen s.2.. SiOs visjon

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE ÅRSPLAN 2014 SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på barndommens magi» I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser.

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE.

CMY VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE. Almelia_omslag.pdf 1 14.12.2016 13:17:40 C M Y ÅRSPLAN 2017 CM MY CY CMY K VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! www.sio.no SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE 1 Innholdsfortegnelse. Om SiO Studentenes småbarnstue..s.

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer