PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014"

Transkript

1 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap Kap Kap Kap Litt om barnehagen.. Vårt verdigrunnlag Barns medvirkning. Likestilling.. Fagområdene... De mange intelligenser Hverdagsaktiviteter formell og uformell læring Lek og læring.. Kosthold.. Barnehagens dagsrytme Foreldresamarbeid.... Vurdering.. Tradisjoner og merkedager.. Lov om barnehager. Rammeplan for barnehager. Den gode barnehage i Skien.. Pedagogisk plan. s. 2 s. 3 s. 4 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 7 s. 8 s. 8 s. 8 s. 9 s. 9 s. 10 s. 10 s. 10 s LITT OM BARNEHAGEN. Gråtenmoen barnehage er en kommunal heldagsbarnehage som ble åpnet i Vi er en 4-avdelings barnehage, De 4 avdelingene er: Maurtua som har 9 plasser fra 1-3 år Trollstua med 14 plasser fra 1-3 år Bjørnehiet med 19 plasser fra 3-6 år Furustubben med 19 plasser fra 3-6 år Barnehagen ligger fint til inne i et eldre boligområde på Gråtenmoen / Kjørbekkområdet omkranset av boliger og et lite skogholt. Avdelingene har faste turdager og bruker disse dagene til å dra på turer i nærmiljørt.turene vil ofte gå til Kjørbekkhøgda skole eller Herkules fritidspark. I følge rammeplanen er det viktig at barna blir kjent med flere sider av nærmiløet. R-97, s.41. En tur kan også være til butikker som er sentrale for oss. F.eks. til Th-Nilssen hvor vi kjøper vårt formingsmateriell, til Meny der vi handler mat eller til dyrebutikken for å se på dyra. 2

3 2. VÅRT VERDIGRUNNLAG - VENNSKAP Gråtenmoen barnehage er en barnehage der vennskap står i sentrum! VÅR VISJON: Gjennom vennskap og gode relasjoner, blir barna i stand til å møte framtida på en positiv måte. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. (Rammeplan for barnehagen, 2006, s. 27) For mange barn er barnehagen det første stedet der vennskap etableres. Her legges grunnlaget for vennskap gjennom et inkluderende lekefellesskap med jevnaldrende, og vi mener at dette er avgjørende for barnas trivsel og livskvalitet. Å ha en god venn i barnehagen er verdifullt i seg selv, samt at det har mange positive ringvirkninger for barns sosiale utvikling. Leken gir barna store muligheter til å lære mange viktige ting. Det aller viktigste er ferdigheter knyttet til sosial samhandling med andre mennesker. Å leke krever samarbeid. Ved å late som, går barna inn i sin egen forestillingsverden, tar hverandres perspektiv og gir form til tanker og følelser. I et lekefellesskap dannes grunnlaget for barnas vennskap med hverandre. Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. For de fleste barn kommer motivasjonen til å leke innenfra, men noen barn trenger hjelp fra en voksen for å komme i gang. Vi ønsker at alle barna i barnehagen skal bli gode lekere, og at de skal få rike muligheter til å leke både ute og inne. Vennskap er avgjørende for barns trivsel og generelle utvikling. Barn som har venner får vanligvis gode sosiale ferdigheter. Å ha en god venn er med å bygge opp barnas selvfølelse. Vennskap gjør barn mer robuste og gjør at de lærer å takle motstand og konflikter. I tillegg gir vennskap barn større handlingsrom for utforskning av roller og utprøving av grenser. 3

4 MÅL: BARNA FØLER SEG INKLUDERT OG BETYDNINGSFULLE I BARNEGRUPPA DELMÅL: Barna har noen å glede seg sammen med Barna har noen å dele opplevelser med Barna lærer lekens spilleregler og begynner med rollelek Barna bearbeider inntrykk, følelser og bruke fantasien i den frie leken Barna lærer å ta hensyn til hverandre Barna lytter til de andre Barna kan vente på tur DE VOKSNE SKAL: Gi barna tid og hjelp Være til stede der barna er Personalet tilrettelegger miljøet slik at det innbyr til lek Hjelpe og lære barna å løse konflikter Hjelpe og lære dem å ta kontakt på en positiv måte Personalet viser respekt for barnas lek ved å være delaktig på barnas premisser. Tilrettelegge og oppmuntre til lek Observere barna og deres lek Lytte til barna og deres ønsker Alle barn er unike og innehar forskjellige utviklingsmuligheter. Vi møter dem med empati og respekt. Vi voksne er forbilder for barna og vi må gi dem tid og muligheter til å utvikle seg i eget tempo og etter egne forutseninger. Vi møter foreldre med respekt og ønsker å få til en god dialog og åpen kommunikasjon for å dra nytte av deres kunnskaper om egne barn. 3. Lek og læring Lek er barns viktigste uttrykksform, dette er noe vi er veldig opptatt av. Fordi gjennom lek frigjør barnet egne krefter, evner og anlegg. I leken prøver barna ut erfaringer, bearbeider opplevelser og utvikler tanker. I leken utløses barns naturlige spontanitet, fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Det er det viktig å ta vare på. Den beste måten barn lærer på er gjennom lek. Det finnes ulike former for lek; den leken barna selv setter i gang med, som er indrestyrt og en form for frilek, og den voksenstyrte leken. Vi tror alle former for lek har stor betydning for barnet, men likevel mener vi det er den frie og indrestyrte leken som er den mest betydningsfulle. Her er det lekeprosessen som er viktig, ikke resultatet. 4. Formell og uformell læring gjennom hverdagsaktiviteter Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle læringssituasjonene er planlagt og ledet av personalet. (Rammeplanen s. 27). Et eksempel på dette kan være en samlingsstund hvor den voksne velger innhold og styrer aktiviteten. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå- situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. (Rammeplanen s. 27). Et eksempel på dette kan være måltidet hvor barna øver seg på sosialkompetanse, språk, finmotorikk og sanseerfaringer. Begge har en pedagogisk hensikt. Det er allikevel viktig å huske på at i barnehagen skal læringsresultatet tones ned, det er læringsprosessen og barns totale opplevelse som skal settes i fokus. 4

5 5. BARNS MEDVIRKNING I henhold til FN s Barnekonvensjon har barn rett til å bli hørt og til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige innhold. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. MÅL: Barna opplever tilknytning og fellesskap Barna føler seg verdifulle Barna er trygge på seg selv Barna å gi uttrykk for egne meninger Barna er lyttende og respekterer andres meninger DE VOKSNE SKAL: Legge til rette for at barn kan gi uttrykk for egne synspunkter og vise respekt for disse Lytte til barna og tolke deres kroppsspråk Være fleksible og i den grad det er mulig, integrere barnas ønsker i barnehagens innhold og planer 4. LIKESTILLING Menneskelig likeverd og likestilling er sentrale verdier som må legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i vår pedagogikk. MÅL: Barna oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen uavhengig av kjønn Jenter og gutter får like muligheter til å bli sett og hørt Barna er i stand til å møte et likestilt samfunn VOKSNE SKAL: Tilby varierte aktiviteter til alle barn uavhengig av kjønn Oppmuntre jenter til å være mer selvhevdende i gruppe Oppmuntre gutter ta omsorgsroller Reflektere over egne holdninger 6. FAGOMRÅDENE Rammeplanen sier: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. De går over i hverandre og flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og i turer i nærmiljøet. Et godt eksempel på overlapping er f.eks. barn som er på tur sammen. Da er det nesten alltid en spontan kommunikasjon i forbindelse med det barna opplever på turen. Det betyr at vi er innom både «språk, tekst og kommunikasjon» og «natur, miljø og teknikk». Kanskje er vi også innom «kropp, bevegelse og helse» og «nærmiljø og samfunn». Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og andre gitte forutsetninger. Rammeplanen nevner 7 fagområder som det er viktig å jobbe med gjennom hele året. Arbeidet innen de 7 fagområdene skal gi barna mulighet til å oppnå en viss basis av lærdom og erfaring i løpet av førskolealder. De 7 fagområdene er: Språk, tekst og kommunikasjon Vi vet hvor viktig det er med tidlig og god språkstimulering. Det skal veksle mellom å motta og sende budskap, både nonverbalt og verbalt. Dette er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. De uttrykker seg gjennom kroppen, kroppsspråk. Aktiv bruk av naturen og nærmiljøet gir mange muligheter til å få varierte fysiske aktiviteter. Sunt kosthold er også viktig for en god utvikling. 5

6 Natur, miljø og teknikk Dette området skal bl.a. bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter, dyr og landskap. De skal få kunnskap om hvordan årstider og vær skifter og erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet. Kunst, kultur og kreativitet Barna skal her gis mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å skape noe felles, bidrar til samhørighet. Etikk, religion og filosofi Fagområdet er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal lære noe om lokalsamfunnet det bor i og være med på å utforske og oppdage sitt nærmiljø. Antall, rom og form Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal legge til rette for tidlig og god stimulering. 6

7 7. DE MANGE INTELLIGENSER I skien kommune jobber barnehagene og skolene med et utviklingsarbeid som heter mill. Mi bygger på mange inntelligenser etter Howard Gardners teori, l bygger på læringsstiler ved Rita og Ken Dunns læringsstilsteori, og l bygger på læringsstrategier ved Carol Santas undervisningsmodell (mill,skien.kommune.no) NATURALISTISK setter ting i system liker å eksperimentere og utforske interessert i dyr og planter viser omsorg for planter og dyr kan forutsi naturens gang ( våt i regnvær) ser små ting i naturen, og bruker dem undrer seg over naturens mangfold og sammenhenger (filosofi) lytter til naturen PERSONLIG utstråler jeg er kan motta og forstå en beskjed kan leke alene er harmonisk leker rollelek uttrykker følelser og setter egne grenser kan konsentrere seg om en liten oppgave kan sette i gang lek selv ROMLIG / VISUELL kan finne veien gjenkjenner steder liker å tegne og skape bruker sine kreative sider like å bygge og konstruere liker å legge puslespill og løse oppgaver har sans for form og farve liker å male og modellere vet hvor ting skal stå BARNET KROPPSLIG / MOTORISK er selvhjulpen i forhold til alder liker å bruke sansene har kontroll over kroppen sin, god balanse har god koordinasjonsevne har god fin- og grovmotorikk er god til å bruke ulike redskaper søker etter kroppslige utfordringer har goder reflekser kan skape med hendene og nyter sanseopplevelsen har glede av all bevegelse blir urolig når det må sitte lenge stille SOSIAL leker med andre kan vente på tur kan ta hensyn til andre kan dele med andre føler seg trygg viser omsorg for andre fungerer i små og store grupper liker å være sammen med venner liker å samarbeide kan sette egne behov til side våger å ta initiativ uttrykker seg språklig og kroppslig SPRÅKLIG gjentar ord og lyder liker godt å synge liker rim og regler er glad i å bli lest for er nysgjerrig spør mye forteller gjerne om opplevelser og historier har et stort ordforråd setter sammen setninger kan uttrykke seg med kroppsspråk interesserer seg for tall og bokstaver er god til å argumenter kan hevde egne meninger MUSIKKALSK viser gled ved musikk lager egne rytmer og lyder synger og danser er følsom for lyder og støy i omgivelsene liker rim og regler er rytmisk LOGISK / MATEMATISK henter hjelpemidler til løsning av problemer setter ting i system leker gjemmeleker konstruerer, bygger og eksperimenterer, inne og ute liker å spille vet hvor tingene er og kan hente dem liker dataspill liker orden rundt seg Disse intelligensene er knyttet tett sammen som et edderkoppnett. Noen av intelligensene er mer utviklet enn andre og nettet er forskjellig for hvert barn. Derfor lærer og utvikler barn seg forskjellig. Det blir opp til 7

8 oss som personale sammen med dere foreldre å finne fram til nøkkelen til hvert enkelt barns måte å lære og utvikle seg på. Dvs. at vi sammen med dere finner barnets sterke sider og bruker disse til å styrke de svakere. Vi skal ta utgangspunkt i det barnet har interesse for og er god til, for å stimulere til videre utvikling. Det å få oppgaver som de liker og mestrer, styrker selvtillit og selvfølelse hos barnet. Slik blir de bedre rustet til å ta fatt på utfordringer. Som dere ser over er det lett å trekke trådene fra intelligensene til de 7 fagområdene i rammeplanen. Derfor vil vi ved å fokusere på intelligensene, samtidig gi barna erfaringer og opplevelser innenfor fagområdene. Den pedagogiske praksisen, hvordan vi gjør ting, og læringsmiljøet henger nøye sammen. Læringsstiler er et individuelt rettet begrep, et personlighetstrekk, som sier noe om individets personlige læringspreferanser (Imsen 2005) 1. Visuell læringsstil å lære ved å se Barna tenker i bilder og lærer best når visuelle hjelpemidler som tankekart, bilder og film benyttes. De trenger å se den voksnes kroppsspråk og ansiktsuttrykk. 2. Auditiv læringsstil lære ved å lytte Barna lærer best ved verbal kommunikasjon, dvs. å snakke sammen, diskutere og lytte til hverandre. 3. Taktil/kinestetisk læring Lære gjennom bevegelse, berøring, handling Barna har et behov for å utforske verden. Kan være vanskelig å sitte i ro over tid. Liker å ha noe i hendene. Når vi legger til rette for læring i barnehagen tar vi hensyn til at barna har forskjellige preferanser og bruker den kunnskapen som bakgrunn for læring. Læringsstrategier handler om å lære å lære dvs. å lære seg konkrete metoder som gjør at barnet læret best. Dette er mest aktuelt for skolebarna. (Carol Santa, skien.kommune.no) 8. OVERGANG BARNEHAGE / SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (Rammeplan s. 59). Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Begge er institusjoner for lek, læring og danning. o o o Barnehage og skole har et felles ansvar for at denne overgangen skjer på en god måte. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barna møter disse ulikhetene med nysgjerrighet og forventning og tro på egne forutsetninger. Skien kommune har en felles plan for denne overgangen. Barnehagen har egen plan for det pedagogiske innholdet for førskolebarna, slik at de best mulig rustet kan møte skolehverdagen. Disse planene blir delt ut til foreldre og foresatte til førskolebarna høsten før skolestart. 9. KOSTHOLD Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold og da er det viktig at de måltidene barna spiser her gir barna sunne matvarer. Retningslinjer for måltidene i barnehagen er satt av Helsedirektoratet: Barnehagen bør: Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme Ha maksimum tre timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere 8

9 Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat Ivareta måltidets pedagogiske funksjon Dette er gode og generelle råd, men for å sette ekstra fokus på dette har vi valgt å delta i to landsomfattende kampanjer: Fiskesprell: Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å inspirere, motivere og stimulere til økt sjømatkonsum i barnehager og skoler. Virkemidlene er både å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og utbre de unges erfaringer om hvor godt det smaker. ( for mer info: MER Kampanjen: Gjennom MER-kampanjen for barnehager ønsker Opplysningskontoret for frukt og grønt å inspirere og motivere barnehagene til å servere mer frukt og grønt. Vi får utdelt en god del materiell som vi kan bruke sammen med barna og som MER barnehage må vi oppfylle noen kriterier bl.a i forhold til informasjon til foreldre. ( for mer info : ) 10. BARNEHAGENS DAGSRYTME. Selv om vi har en veiledende dagsrytme, er det alltid rom for at særlig de minste barna får følge sin egen dagsrytme i forhold til mat og søvn. Vi har skrevet ca-tider, da vi tillater oss å være fleksible ut fra hva de forskjellige avdelingene holder på med og hvordan dagsformen til barna er. Vi starter gjerne med de planlagte aktivitetene kl Hvis dere ønsker å komme etter dette, må dere ringe og si fra at dere kommer senere. Det hender at en avdeling går på tur utenom den fastlagte turdagen. Da kan dere også få vite hvor dere kan finne dem. 11. FORELDRESAMARBEID Vi må alle være oppmerksomme på at vi trenger hverandre: * for å støtte hverandre i omsorgen for det enkelte barn * for å kunne vite hvordan barnet har det både i og utenfor barnehagen - dette henger nøye sammen * for å kunne dele ansvaret for barnets totale miljø og opplæringssituasjon * for at barnet skal føle trygghet ved at de voksne har en god kommunikasjon Den daglige kontakten er viktig. Den skjer som regel ved henting og bringing av barn. Vi har som mål å møte alle barna i garderoben når de kommer. Dersom dere ikke blir sett/hørt, - gi dere til kjenne! Det er viktig at vi deler informasjon med hverandre. Dersom dere har tid, serverer vi gjerne en kopp te/kaffe. Vi har ukeplan og annen info hengende i garderoben. Foreldresamtaler blir holdt 1-2 ganger i året. Tidspunktet kan variere på de forskjellige avdelingene. Dere vil på forhånd få informasjon om innholdet i disse samtalene. Hensikten er en gjensidig utveksling av erfaring kunnskap om det enkelte barn. Foreldremøter blir holdt 1-2 ganger i året. Vår: Besøksdag og infomøte for nye barn og foreldre Høst: info-møte og gjennomgang av årsplan og våre tanker for barnehageåret. Valg av representanter til barnehagens samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg. Evt. vårmøte: evt. et temamøte 9

10 12. VURDERING Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring.( R-97, s. 50) Vurdering er viktig for å sikre kvalitet på det arbeidet vi gjør i barnehagen. Vi vurderer ut fra brukerundersøkelser ( foreldrenes synspunkter), halvårsvurderinger, pedagogiske drøftinger (pedagogisk dokumentasjon og praksisfortellinger). Erfaringene og observasjonene vi gjør underveis brukes i den videre planleggingen. Vurderingene skal sikre at det skjer utvikling i det pedagogiske arbeidet. Det vi vurderer er: barnas KOMPETANSE, TRIVSEL OG OMGANGSMÅTE (observasjoner og pedagogiske drøftinger ut fra praksisfortellinger, hendelser som skjer i hverdagen) foreldrenes BEHOV OG FORVENTNINGER til virksomheten ( brukerundersøkelser) i forhold til MÅLFORMULERINGER OG TEMAARBEID (halvårsevalueringer) den voksnes relsjonskompetanse ( samspill mellom barn-barn og barn-voksen) (Tilbakemelding ut fra Barnehagevandring og praksisfortellinger) 13. TRADISJONER OG MERKEDAGER Bursdagsfeiring i barnehagen Barnet låner krone og kappe, vi har bursdagssamling der barnet får være i sentrum. Vi baker kake, kjøper is eller lager gelé... bursdagsbarnet får velge. Jul i barnehagen Vi feirer Lucia 13. desember. Vi har adventsstund hver dag med julesanger, fortellinger og kalender og en av de siste dagene før jul har vi nissefest for barna. Vi baker og lager julepresanger. Foreldrene arrangerer juletrefest. Karneval I februar feirer vi karneval på hele huset. Vi serverer pølser og brus og slår Katta ut av sekken. Påske Vi forteller om påske og snakker om familiens ulike tradisjoner. Legger vekt på det som skjer i naturen; at det spirer og gror - nytt liv. Markering av 17.mai Markeringen skjer i forkant av vår "ordentlige" 17.mai. Barnehagen går i tog i nærmiljøet. Det er "tradisjonelle" leker for barna, og vi spiser pølser/brus og is i barnehagen etter toget. Sommerfest/avslutning Foreldrene arrangerer en sommeravslutning/fest for hele barnehagen. 10

11 14. GENERELLE BESTEMMELSER - lover og regler. All barnehagevirksomhet er underlagt: LOV OM BARNEHAGER 1 Formål: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Hva er en rammeplan? Rammeplan kan sammenlignes med skolens mønsterplan og gir en del retningslinjer om innholdet i og hvilke mål barnehagen skal jobbe ut ifra DEN GODE BARNEHAGE I SKIEN Er en brosjyre til alle som er interessert i barnehage i Skien. Den sier noe om kvaliteten man ønsker skal formidles i Skien kommunes barnehager og er vedtatt av Bystyret. Skien kommune ønsker å være aktiv og engasjert i fht barnehageutvikling Kvalitetsområdene er styrende for barnehagenes planer Skien kommunes hovedmålsetting felles for skole og barnehager: I SKIENS SKOLER OG BARNEHAGER SKAPES LIVSMOT OG LIVSKOMPETANSE PEDAGOGISK PLAN (ÅRSPLAN) (vi har valgt å kalle det pedagogisk plan) Hva er en pedagogisk plan? Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan eller en pedagogisk plan. Den skal være et skriftlig dokument på den pedagogiske virksomheten som drives i barnehagen, og være et arbeidsredskap for oss som jobber her. I den pedagogiske planen får foreldre og andre interesserte informasjon om de temaer og planer barnehagen har for de kommende år. Årsplanen skal baseres på de retningslinjer som gis i Lov om barnehager og Rammeplanfor barnehager og godkjennes av barnehagens driftsstyre. Vår pedagogiske plan vil bestå av en generell plan som er overordna og gjelder for 3-4 år. I tillegg til denne, vil dere få periodeplaner fra deres egen avdeling. Disse sier mer om mål og metoder for de spesifikke temaene som de velger å jobbe med på de forskjellige avdelingene. Vi oppfordrer dere også til å følge med på oppslag i garderoben!! 11

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer